Logotyp Wigierskiego PN

  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNIE Z RODO

  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w miejscowości Krzywe 82, 16-402 Suwałki, www.wigry.org.pl, tel. 87 5632540, e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl, reprezentowany przez Dyrektora Parku.

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez: 

a) adres e-mail: iod@wigry.org.pl

b) pisemnie na adres naszego Parku wskazany w pkt.1. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością ustawową i statutową Wigierskiego Parku Narodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. wyłącznie wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 

- osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, 

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, 

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – powyższy warunek nie ma zastosowania do przetwarzania danych dokonywanego w ramach realizacji zadań organu ochrony przyrody, którym jest Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

4) Nie wyodrębnia się odbiorców danych innych niż Wigierski Park Narodowy.

5) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres niezbędny do realizacji danego przedsięwzięcia, w tym do realizacji umów lub do upływu okresów przedawnienia roszczeń,

7) Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wnioski w tym zakresie można składać pisemnie na adres siedziby Parku lub poprzez e-mail na adresy wskazane w pkt. 1) i pkt. 2),

8) Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie danych osobowych w zależności od podstawy ich żądania może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, przy czym konsekwencjami niepodania danych mogą być m. in. niemożność prawidłowej realizacji umowy, niemożność zawarcia umowy, niemożność spełnienia świadczenia,

10) Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych wynika w szczególności z: 

- ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, 

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

- wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji przewidzianej w przepisach prawa,

11) Dane osobowe, których administratorem jest Wigierski Park Narodowy, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

  

MONITORING WIZYJNY

  

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Wigierski Park Narodowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym, ochrony mienia, ograniczeniu dostępu na teren objęty monitoringiem osób nieuprawnionych i niepożądanych, zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, sprawowaniu nadzoru i kontroli osób, zdarzeń na terenie objętym monitoringiem, zapewnieniu funkcjonowania systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

2. Monitoring wizyjny obejmuje:

a) na zewnątrz:

- teren Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82,

- teren Muzeum Wigier w Starym Folwarku 50,

- teren Bazy Rybackiej WPN w Czerwonym Folwarku.

- b) wewnątrz:

- sale wystawowe,

- ciągi komunikacyjne,

- wejścia do budynku,

- wnętrze hangaru dla łodzi (Baza Rybacka WPN).

3. Administratorem danych osobowych jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywe 82, 16-402 Suwałki.

4. Z Administratorem danych można się skontaktować:

a) listownie: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki.

b) przez e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

c) telefonicznie: +48 87 563 27 40.

5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem iod@wigry.org.pl

6. Wigierski Park Narodowy dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:

a) na wniosek osób trzecich,

b) na wniosek organów prowadzących postępowania,

c) na wniosek Kierownictwa Administratora Danych.

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 i art. 114 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).

9. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

10. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań tylko w uzasadnionych przypadkach.

11. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

12. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.

13. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.