Logotyp Wigierskiego PN

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 „RODO” jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w miejscowości Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel. 87 5632540, e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

Dane kontaktowe do INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: iod@wigry.org.pl

Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów mogą być:

a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;

b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;

c) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;

d) odbiorcy danych tacy jak: kurierzy i banki.

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów:

a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznano, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

Podanie danych w każdym celu jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie umowy, reklamacje , zamówienia, inne usługi oferowane przez Wigierski Park Narodowy) jest niezbędne do ich realizacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia/wykonania przez Wigierski Park Narodowy określonych zobowiązań.

Dane osobowe, których administratorem jest Wigierski Park Narodowy, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.