PIŚMIENNICTWO

BRAUN D. 1992. Aspekte der Vertikalverteilung von Spinnen (Araneae) an Kiefernstämmen. Arachnol. Mitt. 4: 1 20.

CHYŻY I., STARĘGA W. 1997. Pająki rezerwatu Antoniuk. Parki nar. Rez. Przyr. 16: 27 39.

DĄBROWSKA-PROT E., ŁUCZAK J. 1968. Spiders and mosquitoes of the ecotone of alder forest (Carici elongatae – Alnetum) and oak-pine forest (Pino – Qercetum). Ekol. pol. XVI: 461 483.

DĄBROWSKA-PROT E., ŁUCZAK J., WÓJCIK Z. 1973. Ecological analysis of two invertebrate groups in the alder wood and meadow ecotone. Ekol. pol. 21: 753 812.

DZIABASZEWSKA J. 1978. Pająki (Aranei) z rodzin Araneidae i Thomisidae rezerwatu „Dębina” pod Wągrowcem. Bad. fizj. Pol. zach., C, 30: 135 148.

DZIABASZEWSKI A. 1978. Z badań nad pająkami (Aranei) Niziny Wielkopolskiej. Bad. fizj. Pol. zach. C, 30: 75 84.

DZIABASZEWSKI A. 1991a. Nowe gatunki pająków (Aranei) dla miasta Poznania. Pr. Kom. biol. PTPN. 73: 27 31.

DZIABASZEWSKI A. 1991b. Pająki grądowego rezerwatu „Jakubowo” ze szczegółowym uwzględnieniem fenologii oraz struktury zgrupowań Aranei. Pr. Kom. biol. PTPN. 73: 35 55.

KARPIŃSKI J. 1956. Pająki (Araneida) w biocenozie Białowieskiego Parku Narodowego. Roczn. Nauk Leśn. 14: 163 200.

KŮRK A. 1990. The arachnofauna of Bochemian peat-bogs spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Mrtvý Luh, Šumava Mts. Acta Mus. Nat. Prag. B, 46: 37 76.

KŮRK A. 1995. The arachnofauna of Bochemian peat-bogs. Spiders (Araneida) of two peatbogs in the Šumava Mountains. Acta Mus. Nat. Prag. B, 50: 93 106.

ŁUCZAK J. 1959. The community of spiders of the ground flora of pine forest. Ekol. pol. A,7: 285 315.

MAELFAIT J. P., DE KNIJF G., DE BECKER P., HUYBRECHTS W. 1995. Analysis of the spider fauna of the riverine forest nature reserve: „Walenbos” (Flanders, Belgium) in relation to hydrology and vegetation. [W:] Proc. 15th Europ. Coll. Arachnol, 1994. V. RŮŽIČIKA (red.), České Budejovice, 125 135.

PALMGREN P. 1972. Studies on the spider populations of the surroundings of the Tvämarinne Zoological station, Finland. Commentat. Biol. 52: 1 133.

PALMGREN P. 1977. Studies on spider populations in Mäntyharju, Finnland. Commentat. Biol. 87: 1 44.

PILAWSKI S. 1963. Pająki nowe dla fauny Dolnego Śląska. Prz. Zool. 7: 43 52.

PRÓSZYŃSKI J., STARĘGA W. 1997. Araneae. [W:] Wykaz zwierząt Polski. J. RAZOWSKI (red.). Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków, 4: 175 189.

PRÓSZYŃSKI J., STARĘGA W. 2003. Check-list of spiders (Araneae) of Poland. http://www.miiz.waw.pl/research/spiders/checklist.

SOKOŁOWSKI A. 1988. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk roślinnych Wigierskiego Parku Narodowego. Pr. IBL: 5 80.

STANKIEWICZ A. 1999. Pająki (Araneae) zbiorowisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca doktorska. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

STANKIEWICZ A. 2001. Preferencje środowiskowe i fenologia rzadkich gatunków pająków (Araneae) występujących w Wigierskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. Przyr. 20: 79 92.

STARĘGA W. 1976. Pająki (Aranei) Pienin. Fragm. faun. 21: 233 330.

STARĘGA W. 1988. Pająki (Aranei) Gór Świętokrzyskich. Fragm. faun. 31: 185 359.

STARĘGA W. 1995. Pająki Puszczy Knyszyńskiej. [W:] Puszcza Knyszyńska. Monografia przyrodnicza, A. CZERWIŃSKI (red.), Supraśl, 279 298.

STARĘGA W. 2003. Pająki (Araneae) Puszczy Knyszyńskiej. [W:] W. MIKOŁAJCZYK (red.), Nowy Pam. Fizjogr. 1: 95 206.

STARĘGA W., STANKIEWICZ A. 1996. Beitrag zur Spinnenfauna einiger Moore Nordostpolens. Fragm. faun. 39: 345 361.

WOŹNY M. 1985. Pająki (Aranei) Wału Trzebnickiego. Fragm. faun. 29: 39 76.

WOŹNY M. 1992. Wpływ wilgotności podłoża na zgrupowania pająków oraz dynamika liczebności gatunków dominujących borów sosnowych Wzgórz Ostrzeszowskich. Acta Univ. wratisl.23: 26 81.

    

Powrót