Wigierski Park Narodowy       Stacja Bazowa WIGRY        Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Raport o stanie środowiska przyrodniczego w roku 2013

Spis treści

Strona tytułowa

Strona główna WPN

   

SPIS TREŚCI

  

1. Wprowadzenie

2. Charakterystyka fizyczno-geograficzna zlewni

3. System pomiarowy

3.1. Meteorologia

3.2. Chemizm powietrza

3.3. Chemizm opadów atmosferycznych i opadu podkoronowego

3.4. Chemizm opadu organicznego

3.5. Chemizm roztworów glebowych

3.6. Wody podziemne

3.7. Wody powierzchniowe

3.8. Metale ciężkie i siarka w porostach

3.9. Epifity nadrzewne

3.10. Uszkodzenia drzew i drzewostanów

3.11. Fauna epigeiczna

4. Wyniki badań

4.1. Meteorologia

4.1.1. Temperatura powietrza atmosferycznego

4.1.2. Temperatura gleby

4.1.3. Opady atmosferyczne

4.1.4. Wilgotność powietrza atmosferycznego

4.1.5. Promieniowanie słoneczne

4.1.6. Wiatr

4.2. Chemizm powietrza

4.2.1. Dwutlenek siarki

4.2.1.1. Dwutlenek siarki – na tle lat poprzednich

4.2.2. Dwutlenek azotu

4.2.2.1. Dwutlenek azotu – na tle lat poprzednich

4.2.3. Zanieczyszczenie powietrza - wielolecie

4.2.4. Ruchy mas powietrza i zanieczyszczenia antropogeniczne

4.3. Chemizm opadów atmosferycznych i opadu podkoronowego

4.3.1. Poprawność wykonanych analiz chemicznych

4.3.2. Opad mokry na otwartej przestrzeni

4.3.3.Opad podkoronowy

4.4. Chemizm opadu organicznego

4.4.1. Masa opadu organicznego

4.4.2. Chemizm opadu organicznego

4.5. Roztwory glebowe

4.6. Wody podziemne

4.6.1. Stan ilościowy wód podziemnych

4.6.2. Poprawność wykonanych analiz chemicznych

4.6.3. Chemizm wód podziemnych

4.7. Wody powierzchniowe

4.7.1. Stany i przepływ wody rzeki Czarnej Hańczy

4.7.2. Poprawność wykonanych analiz chemicznych

4.7.3. Chemizm wód Czarnej Hańczy

4.8. Epifity nadrzewne

4.9. Uszkodzenia drzew i drzewostanów

4.9.1. Bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum

4.9.2. Świerczyna na torfie Sphagno girgensohnii-Piceetum

4.9.3. Siedlisko ubogiego grądu z nasadzeniem sosny Tilio-Carpinetum calamagrostietosum

4.10. Metale ciężkie i siarka w porostach

5. Programy specjalistyczne

5.1. Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych

5.1.1. Powierzchnie badawcze

5.1.2. Wyniki badań

5.1.2.1. Inwentaryzacja organizmów saproksylicznych

5.2. Badania dynamiki zmian poziomu wód podziemnych
oraz ich wpływu na podmokłe ekosystemy leśne

5.2.1. Powierzchnie badawcze

5.2.2. Wyniki badań

5.2.2.1. Inwentaryzacja organizmów na powierzchniach badawczych

5.3. Monitoring inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia

5.3.1. Wyniki badań

6. Ocena stanu środowiska przyrodniczego zlewni badawczej
    w roku 2013