Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Wigierski Park Narodowy       Stacja Bazowa WIGRY        Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Raport o stanie środowiska przyrodniczego w roku 2012

Spis treści

Strona tytułowa

Strona główna WPN

   

SPIS TREŚCI

  

1. Wprowadzenie

2. Charakterystyka fizycznogeograficzna zlewni

3. System pomiarowy

3.1. Meteorologia

3.2. Chemizm powietrza

3.3. Chemizm opadów atmosferycznych i opadu podkoronowego

3.4. Chemizm opadu organicznego

3.5. Chemizm roztworów glebowych

3.6. Wody podziemne

3.7. Wody powierzchniowe

3.8. Metale ciężkie i siarka w porostach

3.9. Epifity nadrzewne

3.10. Uszkodzenia drzew i drzewostanów

3.11. Fauna epigeiczna

4. Wyniki badań

4.1. Meteorologia

4.1.1. Temperatura powietrza atmosferycznego

4.1.2. Temperatura gleby

4.1.3. Opady atmosferyczne

4.1.4. Wilgotność powietrza atmosferycznego

4.1.5. Promieniowanie słoneczne

4.1.6. Wiatr

4.2. Chemizm powietrza

4.2.1. Dwutlenek siarki

4.2.2. Dwutlenek azotu

4.3. Chemizm opadów atmosferycznych i opadu podkoronowego

4.3.1. Poprawność wykonanych analiz chemicznych

4.3.2. Opad na otwartej przestrzeni

4.3.3.Opad podkoronowy

4.4. Chemizm opadu organicznego

4.4.1. Masa opadu organicznego

4.4.2. Chemizm opadu organicznego

4.5. Roztwory glebowe

4.6. Wody podziemne

4.6.1. Stan ilościowy wód podziemnych

4.6.2. Poprawność wykonanych analiz chemicznych

4.6.3. Chemizm wód podziemnych

4.7. Wody powierzchniowe

4.7.1. Stany i przepływ wody rzeki Czarnej Hańczy

4.7.2. Poprawność wykonanych analiz chemicznych

4.7.3. Chemizm wód Czarnej Hańczy

4.8. Epifity nadrzewne

4.9. Uszkodzenia drzew i drzewostanów

4.9.1. Bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum

4.9.2. Świerczyna na torfie Sphagno girgensohnii-Piceetum

4.9.3. Siedlisko ubogiego grądu z nasadzeniem sosny Tilio-Carpinetum calamagrostietosum

4.10. Metale ciężkie i siarka w porostach

4.11. Fauna epigeiczna

5. Programy specjalistyczne

5.1. Badania organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych

5.1.1. Powierzchnie badawcze

5.1.2. Wyniki badań

5.1.2.1. Inwentaryzacja organizmów saproksylicznych

5.2. Badania dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływu na podmokłe ekosystemy leśne

5.2.1. Powierzchnie badawcze

5.2.2. Wyniki badań

5.2.2.1. Inwentaryzacja organizmów na powierzchniach badawczych

6. Ocena stanu środowiska przyrodniczego zlewni badawczej
    w roku 2012 - podsumowanie