Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Wigierski Park Narodowy       Stacja Bazowa WIGRY        Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Raport o stanie środowiska przyrodniczego w roku 2011

Spis treści

Strona tytułowa

Strona główna WPN

   

SPIS TREŚCI

  

1. Wprowadzenie

2. Charakterystyka fizycznogeograficzna zlewni

3. System pomiarowy

3.1. Meteorologia

3.2. Chemizm powietrza

3.3. Chemizm opadów atmosferycznych i opadu podkoronowego

3.4. Chemizm opadu organicznego

3.5. Chemizm roztworów glebowych

3.6. Wody podziemne

3.7. Wody powierzchniowe

3.8. Metale ciężkie i siarka w porostach

3.9. Epifity nadrzewne

3.10. Uszkodzenia drzew i drzewostanów

3.11. Fauna epigeiczna

4. Wyniki badań

4.1. Meteorologia

4.1.1. Temperatura powietrza atmosferycznego

4.1.2. Temperatura gleby

4.1.3. Opady atmosferyczne

4.1.4. Wilgotność powietrza atmosferycznego

4.1.5. Promieniowanie słoneczne

4.1.6. Wiatr

4.2. Chemizm powietrza

4.2.1. Dwutlenek siarki

4.2.2. Dwutlenek azotu

4.3. Chemizm opadów atmosferycznych

4.3.1. Poprawność wykonanych analiz chemicznych

4.3.2. Opad na otwartej przestrzeni

4.3.3.Opad podkoronowy

4.4. Chemizm opadu organicznego

4.4.1. Masa opadu organicznego

4.4.2. Chemizm opadu organicznego

4.5. Roztwory glebowe

4.5.1. Poprawność wykonanych analiz chemicznych

4.5.2. Chemizm roztworów glebowych

4.6. Wody podziemne

4.6.1. Stan ilościowy wód podziemnych

4.6.2. Poprawność wykonanych analiz chemicznych

4.6.3. Chemizm wód podziemnych

4.7. Wody powierzchniowe

4.7.1. Stany i przepływ wody rzeki Czarnej Hańczy

4.7.2. Poprawność wykonanych analiz chemicznych

4.7.3. Chemizm wód Czarnej Hańczy

4.8. Epifity nadrzewne

4.9. Uszkodzenia drzew i drzewostanów

4.9.1. Bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum

4.9.2. Świerczyna na torfie Sphagno girgensohnii-Piceetum

4.9.3. Siedlisko ubogiego grądu z nasadzeniem sosny Tilio-Carpinetum calamagrostietosum

4.10. Metale ciężkie i siarka w porostach

4.11. Fauna epigeiczna

5. Ocena stanu środowiska i zagrożenia