Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Wigierski Park Narodowy       Stacja Bazowa WIGRY        Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Raport o stanie środowiska przyrodniczego w roku 2011

Spis treści

Strona tytułowa

Strona główna WPN

  

4.4. Chemizm opadu organicznego

  

Program realizowany był na powierzchni badawczej zlokalizowanej w drzewostanie świerkowo-sosnowym z odnawiającą się warstwą krzewów leszczyny, na siedlisku ubogiego grądu trzcinnikowego Tilio-Carpinetum calamagrosietosum.

     

  

4.4.1. Masa opadu organicznego

  

Opad organiczny (ściółka) jest jednym z najważniejszych elementów wzbogacających glebę w materię organiczną w ciągu roku. Dociera on do dna lasu nie tylko w ciągu sezonu wegetacyjnego, ale przez cały rok. Zmienia się on zarówno pod względem biomasy, składu chemicznego, rozkładu przestrzennego, jak opadu w czasie. Produkcja ściółki zależna jest od wielu czynników – klimatu, składu gatunkowego i wieku drzewostanu, własności siedlisk i warunków meteorologicznych w danym roku, a jej wielkość może się znacznie wahać w cyklu wieloletnim (Szarek, Braniewski 1996). Ilość opadu organicznego z warstwy drzew i krzewów wynosi w Polsce przeciętnie rocznie około 4 t ha-1 (Parzych, Trojanowski 2009). Roczna produkcja ściółki dla lasów iglastych i liściastych klimatu umiarkowanego według Obmińskiego (1978) wynosi od 2 do 10 t ha-1, a dla lasów środkowo-europejskich 3-4,5 t ha-1. Bednarek i in. (2005) badając opad organiczny w rezerwacie Las Piwnicki w zbiorowisku Tilio-Carpinetum otrzymała wyniki masy opadu roślinnego od 5,47 do 6,84 t ha-1.

Od przedstawionych powyżej danych nie odbiegała wielkość opadu organicznego stwierdzona na terenie Stacji Bazowej Wigry w roku 2011. W minionym roku hydrologicznym wielkość całkowitego rocznego opadu organicznego znacznie wzrosła względem roku 2010 (o 36%) i wyniosła 6,69 t ha-1. W ciągu 7-letniej serii badawczej była to druga pod względem wielkości ładunku stwierdzona wartość (Tab. 28). W okresie od lutego do maja rejestrowano też najwyższe, w dotychczasowych badaniach, miesięczne opady materiału organicznego (Rys. 57).

  

Tabela 28. Wielkość rocznego opadu organicznego

w poszczególnych latach badań

na leśnej powierzchni w Sobolewie

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ładunek [t ha-1] 7,12 5,06 4,92 3,91 4,79 4,89 6,69

  

  

  

Rys. 57. Dynamika opadu organicznego na stanowisku badawczym w Sobolewie w latach 2005-2011

 

  

Wielkość opadu organicznego jest zmienna w poszczególnych miesiącach roku. Według Puchalskiego i Prusinkiewicza (1975) największy opad organiczny występuje późną jesienią, od października do grudnia oraz - w mniejszej ilości - wiosną, od marca do czerwca. Również Jonczak (2011) w drzewostanie bukowym z domieszką sosny i świerka rejestrował dwa maksima opadu - październikowe, związane ze zrzucaniem liści i igliwia oraz majowe, będące efektem opadu części generatywnych i łusek liściowych.

Również na terenie zlewni badawczej w Sobolewie wielkość opadu organicznego była zmienna w poszczególnych miesiącach roku (Rys. 57 i 58). Na początku roku hydrologicznego (listopad-styczeń) opad był niewielki rzędu 18-35 g suchej masy/m2. W kolejnych miesiącach wzrastał osiągając w kwietniu wartość 90,45 g/m2. W okresie letnim wielkość opadu organicznego znacząco zmniejszyła się, osiągając w lipcu poziom około 25 g/m2. We wrześniu i październiku nastąpił gwałtowny wzrost opadu i wówczas zarejestrowano najwyższe jego wartości (101,86-103,09 g/m 2).

Podobnie jak w latach ubiegłych skład opadu organicznego był zmienny w poszczególnych miesiącach roku. Głównym składnikiem opadu były igły, które stanowiły 63,2% suchej masy opadu (Tab. 29). Opad igieł występuje w ciągu całego roku, jednak dotychczasowe obserwacje wskazują, że największe zrzuty igieł mają miejsce w miesiącach wiosennych i jesiennych. W roku hydrologicznym 2011 znaczące ilości igieł w opadzie odnotowano w marcu, kwietniu, maju i październiku (Rys. 59) - stanowiły one 70-80% suchej masy całego opadu z tego okresu. Najmniej igieł było w opadzie z czerwca - 44,6% i września - 36,0% całej biomasy.

  

  

Rys. 58. Opad organiczny (mokry i suchy) na leśnej powierzchni w Sobolewie w roku hydrologicznym 2011

  

  

  

Rys. 59. Rozkład wielkości opadu igieł na leśnej powierzchni w Sobolewie w roku hydrologicznym 2011

na tle średniego opadu z okresu 2005-2011

  

  

Tabela 29. Mokra masa i procentowy udział suchej masy poszczególnych frakcji

w całkowitym miesięcznym opadzie organicznym w roku hydrologicznym 2011

Składniki opadu Masa [g/m2/rok] Udział składnika w opadzie [%]
Igły 423,18 63,2
Kora 37,85 5,7
Owoce 17,51 2,6
Porosty 2,77 0,4
Gałązki 127,71 19,1
Liście 10,19 1,5
Kwiaty 7,61 1,1
Inne 42,24 6,3

  

  

W porównaniu do ostatnich lat w opadzie organicznym wzrósł udział gałązek - stanowiły one obecnie 19,15% biomasy opadu, co oznacza wzrost w stosunku do 2010 roku o 125% (Rys. 59). Według Bednarek i in. (2005) gałęzie są najbardziej zmiennym składnikiem roślinnego opadu naziemnego. W Sobolewie ich procentowy udział w opadzie miesięcznym wahał się od 1,6% w październiku do 28,9% w kwietniu. Tak duże zróżnicowanie udziału gałązek był nie tyle wynikiem procesów fizjologicznych, co pogodowych. Obumarłe gałązki przez dłuższy czas mogą pozostawać w koronie drzew, a ich opad następuje dopiero podczas silnego wiatru lub w czasie śnieżnej zimy. W grudniu i w lutym, w czasie zalegania pokrywy śnieżnej, jedną czwartą opadu biologicznego stanowiły właśnie gałązki.

Podobnie jak w roku 2010 zaobserwowano dalsze zmniejszanie się udziału szyszek w ogólnej masie opadu. Ich udział spadł prawie o połowę z 7,7% w roku 2010 do 2,6% w 2011 roku (Rys. 60). O połowę zmniejszyła się również masa liści (w badanym roku stanowiły 1,5%), których najwięcej było w listopadzie (6,8% całej masy). Pozostałe komponenty suchej masy opadu biologicznego występowały w małych ilościach, na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. Procentowy udział masy suchej poszczególnych frakcji w całkowitym opadzie miesięcznym oraz rocznym (2011) przedstawiają rysunki 61 i 62, natomiast wielkość świeżej i suchej biomasy opadu organicznego w poszczególnych miesiącach przedstawiono w tabelach 30 i 31.

Zaobserwowana zmienność składu opadu organicznego w ciągu roku, według Szarek i Braniewskiego (1996) jest cechą charakterystyczną lasów półkuli północnej. Jest to prawidłowość zgodna z obserwacjami fenologicznymi drzew iglastych.

  

  

  

Rys. 60. Procentowy udział poszczególnych frakcji opadu organicznego w Sobolewie w latach 2005-2011

  

  

  

Rys. 61. Udział suchej masy poszczególnych frakcji w całkowitym miesięcznym opadzie organicznym w 2011 roku

  

 

  

  

Rys. 62. Procentowy udział poszczególnych frakcji w rocznym suchym opadzie orga-nicznym w 2011 roku (Sobolewo)

  

  

Tabela 30. Wielkość świeżej masy opadu organicznego [g/m2] na powierzchni badawczej w Sobolewie

Opad

organiczny

(masa świeża)

Rok hydrologiczny 2011
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Suma
g/m2
Organy asymil.

– igły

29,10 10,77 12,40 49,87 58,14 63,51 49,90 28,85 13,87 23,38 38,89 94,39 473,06
Organy asymil.

– liście

1,63 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,21 0,30 0,37 0,94 7,80 11,32
Owoce 2,41 2,16 0,54 0,00 0,50 0,41 0,25 6,81 0,00 3,78 0,45 2,26 19,56
Pozostałe 4,35 6,32 8,30 35,31 7,88 34,72 16,78 29,54 13,07 11,88 73,83 6,13 248,12
Suma

materii org.

37,49 19,29 21,25 85,18 66,51 98,64 66,95 65,41 27,23 39,41 114,11 110,58 752,05
Opad

organiczny

(masa świeża)

Lata hydrologiczne 2005-2011
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Suma
g/m2
Organy asymil.

– igły

43,45

±25,96

11,55

±3,57

13,11

±8,29

13,26

±16,64

27,11

±16,88

29,97

±17,67

27,86

±12,58

26,63

±9,42

16,09

±4,67

33,00

±25,80

41,66

±18,82

96,22

±31,35

379,92

±93,51

Organy asymil.

– liście

1,96

±1,20

0,01

±0,01

0,00

±0,00

0,00

±0,00

0,00

±0,00

0,02

±0,05

0,07

±0,11

0,24

±0,32

0,27

±0,26

0,20

±0,15

1,34

±1,21

9,58

±3,67

13,68

±3,76

Owoce 1,97

±2,07

2,25

±3,79

0,55

±0,69

2,74

±3,85

0,23

±0,34

4,63

±10,26

4,39

±7,70

5,21

±7,46

5,42

±5,99

4,04

±3,93

7,83

±9,03

6,61

±9,98

45,86

±21,32

Pozostałe 10,04

±6,58

9,71

±7,43

9,77

±11,19

9,32

±8,72

9,44

±4,98

11,54

±10,22

18,23

±5,12

29,60

±7,95

13,86

±4,63

24,74

±26,99

34,00

±35,93

9,18

±5,95

189,43

±86,39

Suma

materii org.

57,16

±32,47

23,42

±13,48

23,34

±19,52

23,54

±19,59

35,91

±13,88

45,42

±29,57

49,80

±11,08

61,18

±14,94

35,44

±8,32

61,00

±50,99

84,48

±44,50

120,59

±33,04

621,31

±154,72

± - odchylenie standardowe dla wielolecia 2005-2011

  

  

Tabela 31. Wielkość suchej masy opadu organicznego [g/m2] na powierzchni badawczej w Sobolewie

Opad

organiczny

(masa sucha)

Rok hydrologiczny 2011
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Suma
g/m2
Organy asymil.

– igły

27,53 10,19 11,78 37,45 52,08 58,38 44,76 26,12 12,54 17,20 36,68 88,48 423,18
Organy asymil.

– liście

1,52 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,18 0,26 0,31 0,86 7,02 10,19
Owoce 2,31 2,04 0,49 0,00 0,47 0,39 0,19 6,05 0,00 3,21 0,38 1,98 17,51
Pozostałe 4,07 5,97 7,88 28,83 7,28 31,69 15,05 26,23 11,62 10,02 63,95 5,61 218,18
Suma

materii org.

35,42 18,23 20,16 66,28 59,83 90,45 60,01 58,57 24,42 30,74 101,86 103,09 669,06
Opad

organiczny

(masa sucha)

Lata hydrologiczne 2005-2011
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Suma
g/m2
Organy asymil.

– igły

35,14

±17,63

9,783

±2,581

10,89

±7,386

10,59

±12,42

23,59

±15,18

27,26

±16,16

24,17

±11,4

22,43

±7,359

14,09

±4,545

28,39

±22,71

36,38

±17,12

78,49

±26,22

321,21

±74,532

Organy asymil.

– liście

1,707

±1,048

0,004

±0,01

0,001

±0,003

0

0

0

0

0,104

±0,233

0,902

±2,215

0,202

±0,264

0,226

±0,228

0,176

±0,125

1,198

±1,111

7,444

±2,108

12,023

±3,0052

Owoce 1,507

±1,572

0,693

±0,908

0,511

±0,644

2,332

±3,289

0,207

±0,311

4,257

±9,364

3,87

±6,722

4,667

±6,705

5,032

±5,85

4,636

±3,619

6,505

±7,23

5,195

±7,113

39,412

±18,637

Pozostałe 8,662

±5,442

7,234

±4,733

9,015

±10,55

8,712

±8,974

7,996

±3,306

10,78

±10,37

15,36

±4,389

24,25

±6,16

12,6

±4,09

19,38

±16,92

28,74

±28,1

7,718

±4,935

160,37

±56,635

Suma

materii org.

47,01

±22,04

17,71

±7,281

20,42

±18,16

21,63

±20,38

31,79

±14,59

42,4

±29,09

44,3

±10,79

51,55

±11,41

31,95

±7,1

52,58

±40,44

72,82

±35,05

98,85

±22,34

533,01

±114,48

± - odchylenie standardowe dla wielolecia 2005-2011

   

   

   

   

ciąg dalszy  »  

   

spis treści