Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Wigierski Park Narodowy       Stacja Bazowa WIGRY        Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Raport o stanie środowiska przyrodniczego w roku 2011

Spis treści

Strona tytułowa

Strona główna WPN

  

4.2. Chemizm powietrza

  

Analizy laboratoryjne próbników pasywnych określające miesięczne stężenia dwutlenku siarki (SO2) i dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu wykonało Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe „Propagator” z Krakowa. Średnie miesięczne stężenia zanieczyszczeń z 2011 roku oraz z lat poprzednich przedstawiono w tabeli 16 i na rysunkach 29-32, natomiast średnie roczne z lat 2003-2011 - w tabeli 17.

  

 

Rys. 29. Średnie miesięczne stężenia SO2 w powietrzu w latach 2003-2011

 

 

  

Rys. 30. Średnie miesięczne stężenia NO2 w powietrzu w latach 2003-2011

  

  

Tabela 16. Średnie miesięczne stężenia zanieczyszczeń powietrza

w Sobolewie w 2011 roku

Miesiąc

S-SO2

SO2

N-NO2

NO2

μg/m3

XI 0,08 0,16 2,74 9,00
XII 0,00 0,00 0,00 0,00
I 0,67 1,33 2,84 9,33
II 0,00 0,00 1,42 4,67
III 0,33 0,67 2,84 9,33
IV 0,17 0,33 2,44 8,00
V 0,00 0,00 2,33 7,67
VI 0,50 1,00 2,33 7,67
VII 0,17 0,33 2,03 6,67
VIII 0,50 1,00 2,13 7,00
IX 0,33 0,67 2,94 9,67
X 0,50 1,00 3,65 12,00
XI 0,67 1,33 5,08 16,67
XII 0,83 1,67 6,29 20,67

rok hydrologiczny 2011

kompletność [%] 100 100 100 100
średnia arytmetyczna 0,27 0,54 2,31 7,58
SD 0,23 0,47 0,92 3,01
MAX 0,67 1,33 3,65 12,00
MIN 0,00 0,00 0,00 0,00
ilość wyników

poniżej progu wykrywalności

11 11 1 1

rok kalendarzowy 2011

kompletność [%] 100 100 100 100
średnia arytmetyczna 0,39 0,78 3,03 9,94
SD 0,27 0,54 1,38 4,54
MAX 0,83 1,67 6,29 20,67
MIN 0,00 0,00 1,42 4,67

wielolecie 2003-2011*

średnia arytmetyczna 0,62 1,24 1,71 5,61
SD 0,44 0,88 0,41 1,35
MAX 1,19 2,38 2,31 7,58
MIN 0,01 0,01 1,13 3,72
ilość wyników

poniżej progu wykrywalności

13 13 1 1

* średnia z lat hydrologicznych

  

Tabela 17. Zanieczyszczenie powietrza

- średnie roczne stężenia S-SO2 i N-NO3 w latach 2003-2011

Rok

S-SO2

N-NO2

μg/m3

rok hydrologiczny

2003

0,85 1,34

2004

1,19 1,39

2005

1,06 1,13

2006

1,14 1,70

2007

0,49 2,06

2008

0,23 2,08

2009

0,36 1,98

2010

0,01 1,38

2011

0,27 2,31

rok kalendarzowy

2003

0,85 1,49

2004

0,93 1,15

2005

0,93 1,13

2006

1,04 1,70

2007

0,33 2,06

2008

0,23 2,08

2009

0,32 1,68

2010

0,00 1,83

2011

0,39 3,03

    

   

4.2.1. Dwutlenek siarki

  

Stężenia dwutlenku siarki (SO2) w powietrzu w 2011 roku mieściły się w zakresie od wartości poniżej progu detekcji czujników (luty, maj) do 1,67 μg/m3 (grudzień). Średnie stężenie SO2 w roku hydrologicznym wynosiło 0,54 μg/m3 i było znacząco wyższe od wartości z roku poprzedniego. Dla roku kalendarzowego średnie stężenie SO2 wynosiło 0,78 μg/m3 (Tab. 16). Przebieg zmian średnich miesięcznych stężeń S-SO2 w roku 2011 przedstawia rysunek 31.

  

Rys. 31. Średnie miesięczne stężenia S-SO2 w powietrzu w Sobolewie w okresie XI.2010 - XII.2011

     

    

    

4.2.2. Dwutlenek azotu

 

Stężenia dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu w 2011 roku mieściły się w zakresie od 4,67 μg/m3 (marzec) do 20,67 μg/m3 (grudzień). Jedynie w grudniu 2010 stężenie NO2 było niższe od progu detekcji. Średnie roczne stężenie NO2 w roku hydrologicznym wynosiło 7,58 μg/m3 i było wyższe od wartości z roku poprzedniego. Dla roku kalendarzowego średnie stężenie NO2 wynosiło natomiast 9,94 μg/m3. (Tab. 16).

Podobnie jak w roku 2010 wyraźny wzrost stężenia dwutlenku azotu zanotowano wraz z nadejściem jesieni, co może mieć związek ze zwiększoną emisją gazów pochodzących z ciepłowni. Przebieg zmian średnich miesięcznych stężeń N-NO2 w roku 2011 przedstawia rysunek 32.

W latach 2003-2011 najniższe stężania dwutlenku azotu notowano latem - od czerwca do sierpnia, najwyższe zaś na przełomie roku - zimą w grudniu i styczniu (Rys. 33).

 

 

  

Rys. 32. Średnie miesięczne stężenia N-NO2 w powietrzu w Sobolewie w okresie XI.2010 - XII.2011

  

  

  

Rys.33. Wieloletnie zmiany stężenia dwutlenku siarki SO2 i dwutlenku azotu NO2

w powietrzu (średnie roczne z lat kalendarzowych).

  

Analiza przebiegu wieloletnich zmian średniego rocznego (z lat kalendarzowych) stężenia zanieczyszczeń powietrza pokazuje sukcesywny (prawie dwukrotny) spadek zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki oraz wzrost (również prawie dwukrotny) zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu (Rys. 31).

Na podstawie danych NILU (Norweskiego Instytutu Badań Powietrza) dotyczących ruchu mas powietrza w skali europejskiej z poprzednich lat, wiadomo, że dominującym (około 80%) kierunkiem napływu mas powietrza jest kierunek północny oraz zachodni, co wskazuje, że głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na badanym obszarze może być miasto Suwałki.

   

   

   

   

ciąg dalszy  »  

   

spis treści