Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Wigierski Park Narodowy       Stacja Bazowa WIGRY        Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Raport o stanie środowiska przyrodniczego w roku 2011

Spis treści

Strona tytułowa

Strona główna WPN

  

3. System pomiarowy

 

W 2011 roku na Stacji Bazowej WIGRY realizowano 12 programów pomiarowych, które prowadzone były na powierzchniach i stanowiskach kontrolno-pomiarowych na terenie zlewni badawczej (Tab. 1, rys. 4). Programy pomiarowe dotyczyły: meteorologii, chemizmu powietrza, chemizmu opadów atmosferycznych i wód podkoronowych, chemizmu roztworów glebowych, stanów i chemizmu wód podziemnych, stanów, przepływów i chemizmu wód rzeki Czarnej Hańczy, chemizmu opadu organicznego, zawartości metali ciężkich i siarki w porostach, uszkodzenia drzew i drzewostanów, epifitów nadrzewnych oraz fauny bezkręgowców epigeicznych.

  

Tabela 1. Powierzchnie i stanowiska badawcze na terenie zlewni badawczej (2011)

Kod stanowiska

Program pomiarowy

Opis lokalizacji stanowiska

001 Meteorologia, chemizm powietrza posterunek meteorologiczny w Sobolewie, na terenie otwartym
005 Chemizm opadów atmosferycznych posterunek meteorologiczny w Sobolewie, na terenie otwartym
006 Chemizm opadu podokapowego, chemizm opadu organicznego, chemizm roztworów glebowych leśne powierzchnie badawcze zlokalizowane na siedlisku lasu mieszanego świeżego, w zbiorowisku grądu trzcinnikowego Tilio-Carpinetum calamagrostietosum, w drzewostanie świerkowo-sosnowym z odnawiającą się warstwą krzewów leszczyny
007 Wody podziemne posterunek meteorologiczny w Sobolewie, na terenie otwartym
008, 009 Wody powierzchniowe (rzeki) przy wejściu do zlewni (Sobolewo), przy ujściu ze zlewni do jez. Wigry
031, 034, 037, 038, 039, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 053 Zawartość metali ciężkich i siarki w porostach różne drzewostany w obrębie zlewni badawczej
015, 014 Fauna epigeiczna leśne powierzchnie badawcze na siedlisku boru bagiennego Vaccinio uliginosi-Pinetum, lasu mieszanego świeżego Tilio-Carpinetum calamagrostietosum

050, 051, 052

Uszkodzenia drzew i drzewostanów leśne powierzchnie badawcze w borze bagiennym Vaccinio uliginosi-Pinetum (z rzadkim i niskim drzewostanem sosnowym), świerczynie na torfie Sphagno girgensohnii-Piceetum, nasadzeniu sosny na siedlisku grądowym Tilio-Varpinetum calamagrostietosum
034-045 Epifity nadrzewne różne drzewostany w obrębie zlewni badawczej
  

Tabela 2. Program pomiarowy realizowany na Stacji Bazowej WIGRY w 2011 r.

Program pomiarowy

Kod programu pomiarowego

Stanowisko pomiarowe

Skala pomiaru

Parametr

Częstotliwość pomiarów

Metoda pomiarowa, analityczna

Uwagi

Meteorologia

A1

001

1

Kierunek wiatru

Pomiar ciągły

Automatyczna (Milos 500 firmy Vaisala)
Prędkość wiatru.
Temp. powietrza (2 m)
Temp. powietrza na gruncie (5 cm)
Temperatura gruntu (5, 20, 50, 100 cm)
Wysokość opadu
Wilgotność powietrza
Usłonecznienie
Promieniowanie

Chemizm powietrza

B1

001

3

dwutlenek siarki

12/rok

Metoda pasywna
dwutlenek azotu

Chemizm opadów atmosferycznych

C1

005

1

Objętość opadu

12/rok

Pomiar w cylindrze miarowym Opad mokry
Przewodność.

12 i 52/rok

Konduktometryczna
Odczyn pH

12 i 52/rok

Elektrometryczna
Chlorki

12/rok

Spektrofotometria
Siarka siarczanowa

12/rok

Elektroforeza kapilarna
Azot azotanowy

12/rok

Elektroforeza kapilarna
Azot amonowy

12/rok

Kolorymetria
Sód

12/rok

ASA
Potas

12/rok

Spektrofotometria
Wapń

12/rok

Spektrofotometria
Magnez

12/rok

Spektrofotometria

Chemizm opadu podokapowego

C2

006

10

Objętość opadu

12/rok

Pomiar w cylindrze miar. Kolektory opadu
Przewodność

12i 52/rok

Konduktometryczna
Odczyn pH

12 i 52/rok

Elektrometryczna
Chlorki

12/rok

Spektrofotometria
Siarka siarczanowa

12/rok

Elektroforeza kapilarna
Azot azotanowy

12/rok

Elektroforeza kapilarna
Azot amonowy

12/rok

Kolorymetria
Sód

12/rok

ASA
Potas

12/rok

Spektrofotometria
Wapń

12/rok

Spektrofotometria
Magnez

12/rok

Spektrofotometria

Chemizm opadu organicznego

G2

006

12

Opad org. (masa świeża)

12/rok

Wagowa
Opad org. (masa sucha)

12/rok

Wagowa
Całkowity węgiel organiczny

1/rok

BL-PB-17
Siarka ogólna.

1/rok

ICP
Azot ogólny.

1/rok

Kjedahla
Fosfor ogólny

1/rok

ICP
Wapń

1/rok

ICP
Magnez

1/rok

ICP
Sód

1/rok

ICP
Potas

1/rok

ICP

Zawartość metali ciężkich i siarki w porostach

D1

031, 034, 037, 038, 039, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 053

12

Kadm

1/rok

ASA Plecha Hypogymnia physodes
Ołów

1/rok

ASA
Cynk

1/rok

ASA
Miedź

1/rok

ASA
Żelazo

1/rok

ASA
Chrom

1/rok

ASA
Nikiel

1/rok

Metoda Walkley’a-Blacka
Siarka

1/rok

Metoda turbidymetryczn Buttersa – Chenry’ego

Chemizm roztworów glebowych

F1

006

3

Objętość wody

12/rok

Pomiar w cylindrze miar.
Przewodność Konduktometryczna
Odczyn pH Elektrometryczna
Siarka siarczanowa Elektroforeza kapilarna
Azot azotanowy Elektroforeza kapilarna
Azot amonowy Kolorymetria
Fosfor ogólny Spektrofotometria
Chlorki Spektrofotometria
Sód ASA
Potas Spektrofotometria
Wodorowęglany Spektrofotometria
Magnez Spektrofotometria
Wapń Spektrofotometria

Wody podziemne

F2

007

1

Stan wód gruntowych

52/rok

Gwizdek Piezometr
Temperatura wody

4/rok

Termometr cyfrowy
Przewodność

4/rok

Konduktometryczna
Odczyn pH

4/rok

Elektrometryczna
Sód

4/rok

ASA
Potas

4/rok

Spektrofotometria
Wapń

4/rok

Spektrofotometria
Magnez

4/rok

Spektrofotometria
Wodorowęglany

4/rok

Miareczkowa
Chlorki

4/rok

Spektrofotometria
Fosfor ogólny

4/rok

Spektrofotometria
Siarka siarczanowa

4/rok

Spektrofotometria
Azot azotanowy

4/rok

Spektrofotometria
Azot amonowy

4/rok

Spektrofotometria
Tlen rozpuszczony

4/rok

Miareczkowa
BZT5

4/rok

Miareczkowa
Rozpuszczalny węgiel organ.

1/3 lata

Spektrofotometria
Krzemionka

1/3 lata

Spektrometria atomowa
Glin

1/3 lata

Spektrometria mas z plazmą
Mangan

1/3 lata

Spektrometria atomowa
Żelazo

1/3 lata

Spektrometria atomowa
Kadm

1/3 lata

Spektrometria mas z plazmą
Miedź

1/3 lata

Spektrometria mas z plazmą
Ołów

1/3 lata

Spektrometria mas z plazmą
Cynk

1/3 lata

Spektrometria atomowa
Nikiel

1/3 lata

Spektrometria atomowa
Arsen

1/3 lata

Spektrometria mas z plazmą
Chrom

1/3 lata

Spektrometria atomowa

Wody powierzchniowe (rzeki)

H1

008, 009

2

Prędkość przepływu

12/rok

Młynek hydrometryczny
Stan wody ΔT Łata, limnigraf
Temperatura wody Termometr cyfrowy
Przewodność. Konduktometryczna
Odczyn pH Elektrometryczna
Sód ASA
Potas Spektrofotometria
Wapń Miareczkowa
Magnez Miareczkowa
Wodorowęglany Miareczkowa
Chlorki Spektrofotometria
Siarka siarczanowa Spektrofotometria
Azot azotanowy Spektrofotometria
Azot amonowy Spektrofotometria
Fosfor ogólny Spektrofotometria
BZT5 Miareczkowa
Tlen Miareczkowa

Uszkodzenia drzew i drzewostanów

K1

050, 051, 052

3

defoliacja

1/rok

odbarwienie

1/rok

pierśnica (średnica pnia na wys. 1,3 m)

1/5 lat

Epifity nadrzewne

M1

034-045

7

Pokrycie

1/rok

Instrukcja ZMŚP
Zdrowotność plechy
Wielkość powierzchni badawczej

Fauna epigeiczna

O1

015, 014

2

Liczba gatunków

5/rok

Instrukcja ZMŚP
Wskaźnik łowności
Struktura troficzna
Wskaźnik równomierności
Wskaźnik różnorodności
  

3.1. Meteorologia

Pomiary meteorologiczne wykonywane były na terenie ogródka meteorologicznego w Sobolewie, gdzie ustawiona jest automatyczna stacja meteorologiczna Milos 500 firmy Vaisala. Pomiarami objęte były następujące parametry: temperatura powietrza na wysokości 2 m i przy powierzchni gruntu (na 5 cm), temperatura gruntu na głębokości 5, 20, 50 i 100 cm, wilgotność względna powietrza na wysokości 2 m, wysokość opadów atmosferycznych na wysokości 1 m, prędkość i kierunek wiatru na wysokości 10 m, promieniowanie całkowite, usłonecznienie. 

   

3.2. Chemizm powietrza

Pomiary chemizmu powietrza atmosferycznego (dwutlenku siarki i dwutlenku azotu) wykonywane były na terenie ogródka meteorologicznego w Sobolewie. Do badań wykorzystano metodę pasywną, która opracowana została w Zakładzie Chemii Analitycznej Politechniki Krakowskiej i wdrożona do praktyki zgodnie z obowiązującymi normami. Próbniki eksponowane były na wysokości 160 cm nad powierzchnią gruntu, przez okres 1 miesiąca.

   

3.3. Chemizm opadów atmosferycznych i opadu podkoronowego

Opad mokry zbierany był na terenie ogródka meteorologicznego w Sobolewie w każdy poniedziałek o godz. 800, za pomocą kolektora opadu mokrego UNS 130/S firmy Eigenbrodt. W próbach tygodniowych określano jej wielkość oraz mierzono odczyn i przewodność elektrolityczną. Kolejne próby tygodniowe były łączone i przechowywane w temperaturze ok. 4°C. Na koniec miesiąca próba miesięczna (zlewana) była przekazywana do analizy do laboratorium Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wody opadowe przechodzące przez warstwę koron drzew (sosna, świerk) zbierane były z leśnej powierzchni badawczej zlokalizowanej w pobliżu ogródka meteorologicznego w Sobolewie. Poboru prób opadów dokonywano w okresach tygodniowych. W próbach określano jej wielkość oraz mierzono odczyn i przewodność elektrolityczną. Kolejne próby tygodniowe były łączone i przechowywane w temperaturze ok. 4°C. Na koniec miesiąca próba miesięczna (zlewana) była przekazywana do analizy do laboratorium Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

   

3.4. Chemizm opadu organicznego

Materiał do badań chemizmu opadu organicznego zbierany był przy pomocy 15 chwytaczy - białych wiader z tworzywa sztucznego o powierzchni wlotowej 0,0615 m2 każde, umieszczonych na stojakach 80 cm nad powierzchnią gruntu. Chwytacze ustawione były losowo w trzech rzędach po 5 sztuk (odległości pomiędzy chwytaczami wynosiła 3 m). Chwytacze opróżniane były w odstępach miesięcznych, a zebrany materiał sortowano na poszczególne frakcje (igły, liście, owoce, gałązki, kora, porosty, inne) i ważono. Następnie, po wysuszeniu materiału do stałej masy, ponownie go ważono, po czym całość homogenizowano za pomocą młynka uniwersalnego. Z tak przygotowanego materiału z 12 kolejnych miesięcy roku hydrologicznego przygotowywano trzy próby (igły, liście, pozostałe), które poddawano analizie chemicznej w laboratorium Instytutu Ochrony Środowiska, obejmującej zawartość: węgla organicznego, siarki, azotu, fosforu, wapnia, magnezu, sodu i potasu.

   

3.5. Chemizm roztworów glebowych

Badania roztworów glebowych prowadzone były na powierzchni leśnej w Sobolewie, na trzech stanowiskach. Do badań wykorzystano teflonowo-kwarcowe próbniki firmy Prenart, które umieszczono na głębokościach 30, 50 i 100 cm w profilu gleby płowej zbielicowanej. Roztwory pobierane były z lizymetrów na koniec każdego miesiąca, poza okresem występowania przymrozków. Próby po zakonserwowaniu były przekazywane do analiz do laboratorium Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

   

3.6. Wody podziemne

Wody podziemne badano w otworze piezometrycznym zlokalizowanym w Sobolewie. Piezometr posadowiony jest na głębokości 17,9 m ppt. Swobodne zwierciadło wody znajduje się na głębokości 12,05 m ppt., licząc od górnej krawędzi obudowy piezometru. W 1997 roku piezometr został włączony do krajowej sieci pomiarowej Państwowego Instytutu Geologicznego pod numerem ewidencyjnym II/862-Q.

Poziom statycznego zwierciadła wody w piezometrze badano w każdy poniedziałek o godz. 800 za pomocą taśmy miarowej ze „świstawką”. Właściwości fizyczne i chemiczne wód podziemnych badano czterokrotnie w ciągu roku hydrologicznego: w grudniu 2010 roku oraz w lutym, czerwcu i we wrześniu 2011 roku. Przed każdym pobraniem próby z otworu piezometru wypompowywano około cztery objętości słupa wody stagnującej w otworze. W próbach określano stężenia parametrów z zakresu podstawowego i rozszerzonego programu pomiarowego ZMŚP.

   

3.7. Wody powierzchniowe

Badania wód powierzchniowych dotyczyły pomiarów stanu i prędkości przepływu wód w rzece Czarna Hańcza – w punkcie kontrolno-pomiarowym w Sobolewie oraz właściwości fizycznych i chemicznych wód rzeki w punktach w Sobolewie i przy ujściu rzeki do jeziora Wigry. Próby wody do badań pobierane były z nurtu rzeki jeden raz w miesiącu. Analizy fizykochemiczne wykonywane były w laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz w WPN. Pomiar stanu wód prowadzony był w sposób ciągły przy wykorzystaniu limnigrafu typu L-861. Z zapisu limnigrafu określano średnie, maksymalne i minimalne stany dobowe.

   

3.8. Metale ciężkie i siarka w porostach 

Z 24 stanowisk, w tym 12 z terenu zlewni badawczej, pobrano próby plechy porostu Hypogymnia physodes (L.) Nyl., w których przeprowadzono analizy zawartości metali ciężkich (Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Ni, Cr) i siarki. Analizy chemiczne wykonane zostały przy użyciu spektrofotometru absorpcji atomowej IL 251 w Zakładzie Monitoringu Środowiska Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Opracowanie wyników stanowi odrębne sprawozdanie, nie zamieszczone w niniejszym Raporcie.

   

3.9. Epifity nadrzewne

Badania nad porostami prowadzono na 7 stanowiskach wytypowanych i opisanych na terenie zlewni eksperymentalnej w 1998 roku. Zgodnie z wcześniej opracowanym systemem monitoringu porostów badaniami objęto 12 gatunków porostów nadrzewnych. Na każdym stanowisku, na wyznaczonej powierzchni, dokonano pomiaru powierzchni plech monitorowanych gatunków, badania składu gatunkowego i stanu zdrowotności porostów. Uzyskane wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi w poprzednich okresach pomiarowych. 

   

3.10. Uszkodzenia drzew i drzewostanów

Ocenę stanu uszkodzeń drzew przeprowadzono na 3 powierzchniach, badając na każdej 20 drzew z drzewostanu panującego, należących do drzew górujących, niezacienionych, o pełnej widoczności korony, w wieku powyżej 40 lat. Dla każdego z badanych drzew opisano: ubytek aparatu asymilacyjnego, obecność i rodzaj uszkodzeń pnia, procent martwych gałęzi w koronie, stopień odbarwienia aparatu asymilacyjnego oraz pierśnicę pnia. Przy ocenie ubytku aparatu asymilacyjnego drzew posługiwano się „Atlasem ubytku aparatu asymilacyjnego drzew leśnych (Borecki, Keczyński 1992). 

   

3.11. Fauna epigeiczna

Badania prowadzono w dwóch typach siedliskowych lasu – w borze bagiennym i lesie mieszanym. Na każdym siedlisku wytypowano po trzy stanowiska oddalone od siebie o około 250 m, na których zainstalowano po 5 pułapek rozmieszczonych liniowo w trzymetrowych odstępach. Pułapki (słoiki o pojemności 0,33 l i średnicy otworu 56 mm) zostały wkopane równo z powierzchnią gruntu i osłonięte daszkami. Jako płynu konserwującego użyto roztworu glikolu etylowego. Pułapki były eksponowane w terenie przez 5 miesięcy, od maja do końca września, a materiał wybierano z nich w odstępach miesięcznych. Wyselekcjonowane z odłowionego materiału chrząszcze należące do rodziny Carabidae zakonserwowano, a następnie przesłano do oznaczenia do Zakładu Zoologii Instytutu Biologii Akademii Świętokrzyskiej. Opracowanie wyników stanowi odrębne sprawozdanie, nie zamieszczone w niniejszym Raporcie.

  

       

 

Rys. 4. Rozmieszczenie powierzchni i stanowisk badawczych na terenie zlewni badawczej Stacji Bazowej WIGRY

   

   

   

   

ciąg dalszy  »  

   

spis treści