Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 2/2012

   

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- niecierpek
gruczołowaty

Ukształtowanie
powierzchni parku

Badania motyli

Fotoreportaż

Wieś
Czerwony Folwark

Bezpiecznie
na wodzie

Marian Jakubowski

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

Nr 2/2012

 

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

Dzieci uczestniczące w wycieczkach na wodzie
powinny cały czas być pod opieką osób dorosłych.
Fot. Wojciech Misiukiewicz

 

   

Maciej Kamiński, Barbara Pekowska

  

  BEZPIECZNIE

NA WODZIE

  

Wakacje zbliżają się szybkimi krokami. Dla wszystkich to oczekiwana przez cały rok pora wypoczynku. Pamiętajmy jednak, aby ten wypoczynek był bezpieczny. Zwróćmy szczególną uwagę na zagrożenia, które dotyczą kąpieli, uprawiania turystyki wodnej i wędkarstwa, nie tylko podczas letnich wakacji, ale także i w innych sezonach. W Wigierskim Parku Narodowym w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano 7 przypadków utonięć oraz liczne kolizje i „wywrotki” sprzętu pływającego, które wymagały prowadzenia akcji ratunkowych.

  

Zgodnie z Ustawą z 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz.1240), za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku narodowego od 1 stycznia 2012 roku odpowiada jego dyrektor. Dlatego też, WPN przeprowadził konsultacje ze służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bez- pieczeństwa przebywającym na wodach parku: WOPR-em, Komendą Miejską Policji w Suwałkach, Komendami Powiatowymi Policji w Sejnach i Augustowie, Komendą Miejską PSP w Suwałkach, Komendami Powiatowymi PSP w Sejnach i Augustowie, Państwową Strażą Rybacką w Suwałkach, Starostwami w Suwałkach, Augustowie i Sejnach. We współpracy z tymi jednostkami została opracowana i przyjęta do realizacji „Analiza zagrożeń i program poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na wodach Wigierskiego Parku Narodowego”.

  

Podmioty zaangażowane w przygotowanie tego dokumentu wyróżniły kilka grup zagrożeń i planowanych działań zwiększających bez- pieczeństwo osób korzystających z wód parku:

1. Zagrożenia dla osób kapiących się wynikają m.in. z:

 braku lub słabej umiejętności pływania, niewłaściwej oceny tych umiejętności bądź złego stanu zdrowia,

 korzystania z miejsc nieprzystosowanych do kąpieli, m.in. wpływania w strefy porośnięte roślinnością wodną lub w miejsca bagniste, wykonywania skoków do wody bez znajomości głębokości i występowania obiektów zanurzonych,

 odbywania kąpieli w stanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

 odbywania kąpieli przy niesprzyjających warunkach pogodowych (np. silne falowanie, niska temperatura wody, wyładowania atmosferyczne),

 możliwości zderzenia z jednostkami pływającymi, w szczególności w rejonie przystani na jeziorze Wigry i na trasie żeglugi pasażerskiej,

 małej liczby ratowników WOPR-u nad- zorujących miejsca niebezpieczne.

  

Porty i przystanie są miejscami niebezpiecznymi do kąpieli.
Fot. Małgorzata Januszewicz

  

2. Zagrożenia dla osób poruszających się jednostkami pływającymi wynikają m.in. z:

 niedostatecznych umiejętności sterowania jednostką, wykonywania ryzykownych manewrów, niedostosowania takielunku statków żaglowych do aktualnych warunków pogodowych,

 słabej wiedzy na temat batymetrii akwenu,

 występowania nieoznaczonych miejsc niebezpiecznych dla żeglugi – mielizn i przed- miotów zanurzonych, w tym wbitych w dno kołków służących do rozpinania sieci rybackich bądź cumowania łodzi wędkarskich,

 złego stanu zdrowia osoby sterującej jednostką bądź pozostawania tej osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

 niekorzystnych warunków pogodowych (szkwałów, silnego falowania, wyładowań atmosferycznych),

 braku odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności indywidualnych środków wypornościowych: kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych, a w przypadku większych jednostek – także kół ratunkowych i gaśnic,

 braku wymogu zabezpieczenia ratowniczego imprez żeglarskich na jeziorze Wigry przez WOPR,

 wydłużenia czasu dotarcia ratowników do miejsca, w którym nastąpiło niebezpieczne zdarzenie, jeśli wystąpiło ono w znacznej odległości od miejsca stacjonowania łodzi ratunkowych bądź miejsc dogodnych do wodowania sprzętu,

 w przypadku „wywrotek” sprzętu pływającego – zagrożenia analogiczne jak dla osób kąpiących się.

  

W „Analizie” opisano również czynniki zagrożenia dla osób przebywających na lodzie oraz nurkujących z użyciem aparatów tlenowych, a także zagrożenia potencjalne, wynikające np. z możliwości powstawania pożarów w strefie przybrzeżnej lub zanieczyszczenia środowiska wodnego.

  

    

Program poprawy bezpieczeństwa na wodach parku objął następujące grupy działań:

  

1. Ochrona osób kąpiących się, miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz załóg i pa- sażerów jednostek pływających.

W działaniach tych uczestniczyć będą:

 WOPR (codzienne dyżury ratowników w godz. 9:00-21:00 w okresie 1.05-30.09 pod telefonem ratunkowym 601 100 100; patrole prewencyjne łodzi ratowniczych na jez. Wigry; prowadzenie działań ratowniczych na wezwanie; zabezpieczanie zgłoszonych z 10 dniowym wyprzedzeniem imprez sportowych i turystycz- nym organizowanych na wodzie);

 Policja (w okresie od maja do listopada - służby motorowodne na jeziorze Wigry z wy- korzystaniem sprzętu pływającego i radiowozów oznakowanych w rejonie WPN-u, nadzór nad miejscami zwyczajowo wykorzystywanymi do kąpieli, zapobieganie kradzieżom i dewastacji sprzętu pływającego oraz wyposażenia miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli);

 WPN (m.in.: okresowe patrolowanie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, współpraca przy zabezpieczaniu imprez na wodzie; zapewnienie bezpieczeństwa osobom odbywającym zajęcia na wodnych ścieżkach edukacyjnych na pokładzie łodzi „Leptodora II”, wspieranie działań władz samorządowych dla tworzenia obiektów mających formalny status miejsca wykorzystywanego do kąpieli – w szcze- gólności w Krzywem nad Jeziorem Czarnym);

 Organizatorzy miejsc wykorzystywanych do kąpieli: PTTK Suwałki, Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy „Zatoka Uklei” (pełna realizacja przepisów związanych ograniczaniem zagrożeń dla osób przebywających w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, w tym dotyczących oznakowania, wyposażenia, opieki ratowników i zapewnienia właściwych warunków sanitarnych);

 Armator statku turystycznego „Kameduła”(zapewnienie bezpieczeństwa dla pasażerów statku turystycznego, zgodnie z przepisami żeglugowymi, w tym m.in. Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r.).

 Kluby żeglarskie (upowszechnianie informacji o zagrożeniach na wodzie oraz o warunkach pogodowych, rozważenie możliwości wprowadzenia informacji wizualnej dotyczącej aktualnych warunków uprawiania turystyki wodnej - systemu ostrzegania).

  

2. Ograniczanie zagrożeń wynikających z występowania obszarów i obiektów niebez- piecznych dla żeglugi.

  

3. Doskonalenie sprawności działania służb ratowniczych.

  

4. Działania edukacyjne, w tym:

 PSP Suwałki (edukacja ludności w zakresie zagrożeń związanych z wodą, kształtowanie odpowiednich zachowań wśród młodzieży i dzieci, wdrażanie programów: „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne wakacje”);

 WOPR (zajęcia prewencyjno-szkoleniowe „Z wodą za pan brat” i „Kruchy lód” prowadzone w szkołach przed feriami letnimi i zimowymi, wydanie i dystrybucja materiałów informacyjnych)

 KMP w Suwałkach (spotkania edukacyjne w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” ukierunkowanej na uświadamianie dzieci i mło- dzieży o istniejących zagrożeniach związanych z pobytem nad wodą);

 Policja, WPN, PSP, WOPR (organizacja mitingu poświęconego bezpieczeństwu dorosłych i dzieci w trakcie wypoczynku nad wodą);

 WPN (m.in.: uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa na wodzie w czasie zajęć dydaktycznych, w szczególności na wodnych ścieżkach edukacyjnych, opracowanie i udo- stępnienie w Internecie mapy turystycznej, z zaznaczeniem miejsc/obszarów niebezpiecznych dla żeglugi).

  

5. Doskonalenie technicznych i organiza- cyjnych warunków prowadzenia akcji ratow- niczych i zabezpieczających.

  

6. Doskonalenie współdziałania służb w za- kresie poprawy bezpieczeństwa na wodach.

  

Niezbędnym wyposażeniem każdej jednostki pływającej są kapoki. Fot. Małgorzata Januszewicz

  

  

  

Życząc wszystkim mieszkańcom i turystom bezpiecznego i miłego pobytu w Wigierskim Parku Narodowym, gorąco zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekreacji na wodach parku i lektury omówionej powyżej „Analizy” na stronie internetowej parku: www.wigry.win.pl.

 

  

Miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli i potencjalnie niebezpieczne dla kąpiących się

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł