Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Nr 4/2010

 PRZYRODA I KRAJOBRAZ   

1. Jezioro Wigry, Ploso Bryzglowskie. Fot. Lech Krzysztofiak

 

  

Andrzej Osadczuk, Lech Krzysztofiak

  

MORFOLOGIA

JEZIORA WIGRY

 

(1 z 2)

 

      

Powstanie jeziora Wigry związane jest z końcem ostatniego zlodowacenia, jakie miało miejsce na ziemiach polskich, czyli z okresem sprzed około 12 000 lat. Morfologia jeziora jest ściśle powiązana zarówno z działalnością erozyjno-akumulacyjną samego lodowca, jak i procesami towarzyszącymi jego topnieniu. Wskutek mechanicznego oddziaływania lodowca oraz erozyjnego działania jego wód roztopowych, powstały w podłożu zagłębienia. W niektórych z nich, wycofujący się wskutek ocieplenia klimatu lodowiec pozostawił swoje fragmenty w postaci brył martwego lodu. Z czasem bryły te zostały przykryte piaskami i żwirami naniesionymi przez wody wypływające spod lodowca, na których znajdowały się miejscami torfowiska. Powodowało to „zakonserwowanie” wcześniejszych zagłębień. W późniejszym okresie, po całkowitym wytopieniu się lodu i wypełnieniu przez wodę zagłębień, utworzyło się duże jezioro o skomplikowanej linii brzegowej i bardzo urozmaiconej morfologii dna. Powierzchnia tego jeziora, które można nazwać Prawigrami, wynosiła prawdopodobnie ponad 30 km2.

  

Analiza fotometryczna zdjęć lotniczych z 1996 roku wykazała, że aktualna powierzchnia jeziora Wigry wynosi 22,3 km2, z czego wyspy zajmują 0,67 km2. Jezioro posiada bardzo dobrze rozwiniętą linię brzegową o długości 63,92 km - bez wysp (Ryc. 1).

  

   Dzięki wykonanej w latach 2009-2010 gęstej sieci echosondaży (o łącznej długości 1484 km) oraz ponad 8 tys. ręcznych sondowań w strefie brzegowej, uzyskano bardzo dokładny obraz ukształtowania dna jeziora.

  

 

  

 Wykonane na podstawie tych wyników obliczenia wykazały, że powierzchnia lustra wody wynosi 21 752 131 m2, powierzchnia dna 21 890 922 m2, a objętość misy jeziornej 335 433 689 m3. Oznacza to, że misa jeziora może pomieścić ponad 335 mld litrów wody.

  

Morfologia dna jeziora Wigry jest bardzo urozmaicona (Ryc. 2). Często w niewielkiej odległości od siebie występują płycizny oraz silne przegłębienia dna. W konsekwencji, w wielu miejscach skłon dna jeziora wykazuje bardzo duże nachylenie, w niektórych miejscach sięgające nawet ponad 30o. Płycizny o głę- bokościach mniejszych niż 5 metrów zajmują około 23,5% powierzchni dna jeziora. Na głębokości od 5 do 10 m przypada 19,4% powierzchni dna, od 10 do 20 m - 26,4%, a od 20 do 40 m - 25,8%. Głębokości większe niż 40 m obejmują około 5% ogólnej powierzchni dna jeziora.

  

W jeziorze Wigry możemy wyróżnić 6 głównych akwenów, różniących się kształtem, głębokością i ukształtowaniem dna. Część południowo-zachodnią jeziora tworzy zatoka Wigierki, która przechodzi w Ploso Bryzglowskie (nazywane również Plosem Zachodnim). Dalej na wschód rozciąga się Ploso Zakątowskie (Ploso Środkowe), które od północy styka się z plosem Szyja. Północną część jeziora tworzą Ploso Wigierskie oraz zatoka Zadworze, które do niedawna traktowane były jako jeden akwen - Ploso Wigierskie (zwane też Plosem Północ- nym). Granice pomiędzy poszczególnymi częściami jeziora przebiegają w miejscach, gdzie ulega ono przewężeniu lub spłyceniu (Ryc. 3).

  

  

2. Ukształtowanie dna jeziora Wigry

  

  

3. Mapa batymetryczna jeziora Wigry

   

ciąg dalszy   

  

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł