Nr 1/2009

 PRZYRODA I KRAJOBRAZ   

Grzybówka dzwoneczkowata. Fot.M.Romański

Kożuch pyłku, który opadł na powierzchnię jeziora.

(fot. M.Kamiński)

  

Mirosława Kupryjanowicz

  

HISTORIA
WIGIERSKICH LASÓW
ZAPISANA NA DNIE

(1) 

 

      

Od momentu powstania jeziora Wigry na jego dnie powoli, rok po roku gromadziły się i nadal gromadzą osady, które stopniowo wypełniają ten zbiornik. Część osadów dostarczana jest do jeziora przez dopływy rzeczne i deszcze, które spłukują je ze zlewni jeziora. Część powstaje bezpośrednio w zbiorniku – strącana jest z wody na drodze chemicznej lub biochemicznej albo stanowi nagromadzenie organicznych szczątków roślin i zwierząt żyjących w jeziorze. Część … po prostu spada do jeziora z nieba. Główny składnik tego, co dostaje się do jeziora z powietrza, czyli tzw. aeroplanktonu stanowią ziarna pyłku roślin. Pyłki unoszone są przez wiatr wysoko do atmosfery, gdzie następuje dokładne wymieszanie wszystkich ziaren wypro-dukowanych przez rośliny rosnące w całym regionie. Taka mieszanina pyłku unosi się w powietrzu, stopniowo opadając na ziemię jako tzw. deszcz pyłkowy. Proces spadania pyłku może być znacznie przyspieszony przez opady atmosferyczne, co dobrze widać na kałużach, zwłaszcza w okresie intensywnego kwitnienia drzew, jako pływający po powierzchni żółty „kożuch” pyłku.

  

Pyłek opadający na powierzchnię jeziora z czasem tonie i osadza się na jego dnie. Objętościowo stanowi on niewielką część tworzącego się tam osadu. Jednak nie do przecenienia jest informacja o środowisku, jaką wnosi do tego osadu. Rośliny wytwarzają ziarna pyłku o specyficznej dla poszczególnych gatunków wielkości i budowie. Dlatego też, na podstawie analizy próbek pyłku zachowanego w osadach, można powiedzieć jaka wytworzyła go roślinność, a co za tym idzie także stwierdzić, jakie warunki środowiskowe panowały w rejonie, gdzie ta roślinność występowała. Taka „pyłkowa informacja” w naturalny sposób, warstewka po warstewce gromadzona jest na dnie jeziora, od momentu powstania aż po całkowite zarośnięcie. Podobnej systematyczności i wytrwałości można tylko pozazdrościć! Na dodatek informacja ta, ze względu na wyjątkową trwałość ścian ziaren pyłku, może w osadach jeziornych, jak w najlepszym archiwum, przetrwać przez tysiące, a nawet miliony lat i w każdej chwili jest gotowa do odczytania. Trzeba się tylko trochę postarać…

  

Ryc. 1. Lokalizacja wierceń WZS/03 i WZS/03a

w osadach dennych Zatoki Słupiańskiej.

(ryc. M.Kupryjanowicz)

  

Badaniom zmierzającym do odczytania zapisu pyłkowego zawartego w osadach dennych jeziora Wigry poddano 2 rdzenie tych osadów pobrane podczas wiercenia na środku Zatoki Słupiańskiej, którym nadano oznaczenia WZS/03 i WZS/03a (Ryc. 1). Głównym celem podjętych badań było odtworzenie zmian roślinności rejonu jeziora Wigry w okresie od jego powstania po rok 2003, w którym pobrano materiał do badań.

 

    

Grubość warstwy osadów dennych w miejscu wiercenia wynosiła 5,26 m. Badania wykonane przez dr Natalię Piotrowską z Politechniki Śląskiej wykazały, że tworzyły się one w okresie 14 tysięcy lat. Płynie stąd wniosek, że średnio co roku osadzało się tutaj zaledwie ok. 0,38 mm osadu. Próbki do badań metodą analizy pyłkowej pobrano co 5 cm, zatem uzyskano w wyniku tych badań informację o szacie roślinnej średnio co ok. 131 lat.

  

Najniższa warstwa osadów, z głębokości 5,26 - 4,61 m, utworzyła się u schyłku ostatniego zlodowacenia, w okresie od prawie 14 do ok. 11,7 tysięcy lat temu. Zawarty w niej zapis pyłkowy rejestruje obecność rzadkich (z drzewami rosnącymi w rozproszeniu – red.) borealnych* lasów sosnowo-brzozowych, zbiorowisk krzewiastych z jałowcem, brzozą niską, rokitnikiem i być może krzewiastymi wierzbami, a także zbiorowisk trawiastych z roślinami światłolubnymi.

  

Historię lasów w rejonie jeziora Wigry, obejmującą ostatnich ok. 11,7 tysięcy lat, można ująć w kilka głównych stadiów rozwojowych (Ryc. 2). We wszystkich tych stadiach podstawowym gatunkiem lasotwórczym była sosna (udział jej pyłku prawie nigdy nie spadał poniżej 50%). Niewątpliwie wynikało to z uwarunkowań środowiskowych tej części Polski – na znacznych obszarach wokół Wigier oraz w Puszczy Augustowskiej przeważają ubogie piaszczyste gleby, które ograniczają rozwój bardziej wymagających gatunków drzew. Jednak w przeszłości większość z nich odgrywała znacznie istotniejszą rolę niż obecnie, osiągając optimum swojego występowania w różnych stadiach rozwoju lasu.

  

  

I stadium

– borealne lasy sosnowo-brzozowe.

Początkowy okres rozwoju lasów jest reprezentowany przez próby pyłkowe z głębokości 4,55–4,35 m. Obejmują one okres od ok. 11,7 do ok. 10,4 tysięcy lat temu.

  

W szacie roślinnej zdecydowanie dominowały wówczas lasy z przewagą sosny i dość dużym udziałem brzozy. Z rzadka występowała w nich osika. Już w tym czasie, w niedużej odległości od jeziora Wigry mógł być obecny świerk. Jego występowanie w środkowo-wschodniej Europie na początku okresu ocieplenia, który nastąpił po ustąpieniu lodowca, potwierdzają także dane pyłkowe z Litwy. Na podstawie znalezionych nasion świerka syberyjskiego (Picea obovata) można wnioskować, że gatunek ten stopniowo rozprzestrzeniał się z ostoi zlokalizowanych w zachodniej Rosji.

  

W początkowym okresie, do ok. 11,3 tysięcy lat temu, zwarcie drzewostanów było niewielkie. W prześwietleniach śródleśnych nadal obecne były znane ze schyłku zlodowacenia światłolubne zarośla i zbiorowiska otwarte o charakterze stepowym. Świadczy o tym dość wysoki udział krzewów i roślin zielnych, wśród których dominowały w tym czasie różne gatunki bylic i komosowatych.

  

Później zagęszczenie lasów wyraźnie wzrosło, co spowodowało niemal całkowitą eliminację roślin wymagających dużego nasłonecznienia.

  

Pod koniec stadium, począwszy od ok. 11 tysięcy lat temu, w rejon Wigier mogły dotrzeć pierwsze drzewa i krzewy o większych wymaganiach klimatycznych, takie jak wiąz i leszczyna.

 

  

Ryc. 2. Uproszczony diagram pyłkowy z jeziora Wigry (tylko wybrane krzywe pyłkowe).Okresy: PB – okres preborealny,

BO – okres borealny, AT – okres atlantycki, SB – okres subborealny, SA – okres subatlantycki (ryc. M.Kupryjanowicz)  

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł