Nr 4/2006

 Z ŻYCIA PARKU   

Trzmielina. Fot. J.Adamczewska

 

Joanna Adamczewska

  

Tuż przed zimą ...

 

(1) 

 

Przez cały sezon turystyczny prowadzone były badania ankietowe wśród turystów odwiedzających Wigierski Park Narodowy Pytania dotyczyły m.in. oceny zagospodarowania turystycznego parku i form rekreacji preferowanych przez odwiedzających. Odpowiedzi zbierali studenci odbywający w parku praktyki, w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów, m.in. na polach namiotowych, w Domu Pracy Twórczej w Wigrach, w kompleksie turystycznym „U Jawora". Ankietę wypełniali też internauci, gdyż zamieszczono ją w witrynie WPN-u. Odpowiedzi udzieliło 250 osób, a o wynikach badań napiszemy szerzej w następnym numerze „Wigier".

  

Park aktywnie promował swoją ofertę turystyczną i edukacyjną, m.in. na Targach Turystycznych w Poznaniu i Międzynarodowych Targach Rolniczych „Polagra-Farm".

  

W drugiej połowie roku WPN rozpoczął usuwanie z dachów budynków znajdujących się w zarządzie parku eternitu - groźnych dla zdrowia człowieka i środowiska płyt azbestowo- cementowych. Podjęte przez park działania wspiera finansowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pierwszym etapie wymieniono pokrycia dachowe na 10 budynkach i usunięto eternit z 6 budynków. Prace będą kontynuowane w przyszłym roku, a ich zakończenie planowane jest na sierpień. Zadanie obejmuje likwidację pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych z 42 budynków. Usuniętych zostanie 7214,28 m2 eternitu (około 100 ton). Zdemontowane płyty są przekazywane do utylizacji. Po usunięciu eternitu dachy budynków drewnianych pokrywane są wiórem osikowym, a murowanych – powlekaną blachą stalową, „dachówkową”.

  

Kosatka kielichowa. Fot. M.Romański

  

W końcu września na wybranych obszarach WPN-u usuwano zakrzaczenia i wykaszano trawy. Celem tych zabiegów jest przeciwdziałanie zarastaniu części bagien i łąk, a tym samym zachowanie cennych zbiorowisk roślinnych, głównie torfowisk niskich i przejściowych, wilgotnych łąk i młak niskoturzycowych. Usunięto „nalot” drzew i krzewów oraz wykoszono trawę na łącznej powierzchni 7.31 ha. Dzięki temu przez wiele lat będzie można podziwiać na tych stanowiskach rzadkie gatunki roślin, m.in. gnidosza królewskiego, kosatkę kielichową, kruszczyka błotnego i stoplamki.

  

  

  

 

Ponadto, na obszarze ok. 0.5 ha, usuwano zarośla trojeści amerykańskiej – gatunku obcego w naszej florze. Zdecydowaną większość zbiorowisk roślinnych parku tworzą gatunki rodzime. Występują tu jednak także gatunki obce, z których cześć może stanowić zagrożenie dla rodzimych zespołów roślinnych.

  

Niecierpek Roylego. Fot. M.Kamiński

  

Do ekspansywnych, które będą stopniowo eliminowane, należą między innymi: klon jesionolistny, czeremcha amerykańska, dąb czerwony, niecierpek Roylego, niecierpek drobnokwiatowy, barszcz mantegazyjski i rdest ostrokończasty. Mogą one powodować eliminowanie rodzimych gatunków roślin i wyjaławianie gleby.

  

Jesienią, WPN oraz Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” wspólnie przystąpiły do „zmasowanej akcji” przeciwko obcym i szkodliwym gatunkom roślin. Opracowano projekt ich eliminacji, który wsparły finansowo: Ekofundusz i GEF.

  

Program pt. „Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin przed ekspansją obcych gatunków w Wigierskim Parku Narodowym” przewiduje m.in.:

  

 zastosowanie nowatorskiej metody walki z barszczem mantegazyjskim, polegającej na zebraniu 10 cm warstwy podłoża na stanowiskach masowego występowania tej rośliny, głębokiej orce i wapnowaniu, zabieg ten ma na celu likwidację nasion barszczu w glebie;

 szczegółową inwentaryzację stanowisk gatunków obcych;

 przygotowanie publikacji nt. wybranych obcych gatunków roślin;

 organizację seminarium o charakterze popularnonaukowym, skierowanego do szerokiego grona odbiorców, w tym do mieszkańców wsi z terenu parku i otuliny;

 opracowanie propozycji uchwały dla rad gmin nt. zakazu wprowadzania wybranych obcych gatunków roślin i nakazu ich zwalczania.

  

  

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł