Nr 1/2001

 PRZYRODA I KRAJOBRAZ   

 Maciej Kamiński 

 

CZYNNA OCHRONA RYB

 

   

Rybołówstwo i rybactwo mają w Wigrach wielowiekową tradycję. Pierwsze informacje o tym terenie zawarte zostały w "Regestrze spisania jezior Jego Królewskiej Mości ..." z roku 1569, w którym czytamy o Wigrach, iż "Ryba wniem, Łosos, Siha, Sieliawa, Sczuka, Liescz, Karas, Okun, Lin y ynsza wszeliaka ryba".

  

Od tego czasu skład i liczebność ryb w Wigrach i w innych, większych jeziorach uległy dużym zmianom, zarówno pod wpływem przekształceń zespołów ryb w związku ze wzrostem żyzności (eutrofizacją) jezior jak i na skutek prowadzonej gospodarki rybackiej.

  

Wigierscy rybacy (fot.J.Borejszo)

 

W okresie poprzedzającym utworzenie parku narodowego, a także w pierwszych latach jego istnienia - do czerwca 1993 roku, zarybienia i odłowy gospodarcze prowadziło Państwowe Gospodarstwo Rybackie.

Według danych zapisanych w księgach jeziorowych, w okresie od 1972 do 1992 roku, corocznie odławiano z Wigier średnio około 56 ton ryb, przy zmieniającej się bardzo wyraźnie strukturze połowów. Wyraźnie malały, a w końcu całkowicie zanikły odłowy stynki, wzrósł natomiast udział ryb karpiowatych - głównie leszcza. W stosunku do lat sześćdziesiątych znacznie zmniejszyła się liczebność i udział w odłowach dużych ryb drapieżnych - szczupaków.

  

Po przejęciu gospodarki rybackiej na Wigrach, Piertach i innych wodach wigierskich przez park narodowy możliwe było opracowanie właściwej, z punktu widzenia ochrony wszystkich elementów ekosystemów wodnych, strategii ochrony ichtiofauny. Plany ochrony zespołów ryb zostały przygotowane przez zespół specjalistów z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, a po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową WPN - zastosowane w praktycznych działaniach. Nowo opracowany operat ochrony ryb jest obecnie częścią składową, zatwierdzonego przez Ministra Środowiska, Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego.

  

Główne kierunki ochrony ichtiofauny w Parku polegają na:

  

  • utrzymywaniu występowania licznych populacji ryb z rodziny głąbielowatych (Coregonidae) - sielawy i siei, których obszar występowania w Polsce kurczy się na skutek eutrofizacji. Są to gatunki planktonożerne, charakterystyczne dla głębokich, chłodnych i dobrze natlenionych jezior. Ochrona głąbielowatych polega na wspieraniu ich naturalnego tarła poprzez sztuczne zarybienia - w ilości około 20-22 mln sztuk wylęgu rocznie, przy czym materiał zarybieniowy produkowany jest z autochtonicznych tarlaków obydwu gatunków. Ze względu na krótki okres życia sielawy (maksymalnie do 6 lat) oraz ograniczanie występowania dużych gatunków skorupiaków planktonowych, starsze ryby są odławiane w odłowach regulacyjnych;

  

  • zwiększaniu liczebności dużych ryb drapieżnych, w szczególności szczupaka, poprzez wprowadzenie ograniczeń odłowów tych ryb w wodach Parku oraz sztuczne zarybienia. "Odbudowanie" populacji szczupaków w Wigrach i innych jeziorach eksploatowanych rybacko w przeszłości, ma duże znaczenie dla ochrony innych elementów tych ekosystemów. W praktyce ochronnej zastosowano metody biomanipulacji, polegającej w tym przypadku na sterowaniu, poprzez zmiany ilości ryb drapieżnych, liczebnością drobnych, zawieszonych w toni wodnej zwierząt (zooplanktonu), w tym dużych wioślarek filtrujących. Te z kolei, jeśli jest ich dużo, są w stanie znacząco zmniejszać liczebność drobnych glonów, które są przez wioślarki odfiltrowywane z toni wodnej i zjadane. Dlatego też, choć nie bezpośrednio, wysoka liczebność szczupaków przyczyniać się może do wzrostu przezroczystości wody i np. poprawy warunków bytowania roślin zanurzonych. Przyjęte i zastosowane metody ochrony drapieżników okazały się skuteczne. Po czterech latach intensywnych zarybień liczebność szczupaków wzrosła na tyle wyraźnie, iż od 1998 roku możliwe już było wprowadzenie zezwolenia na ograniczone odłowy wędkarskie;

  

 

  

  

  • restytucji gatunków, które występowały w przeszłości i z różnych przyczyn wyginęły lub stały się skrajnie nieliczne. Program restytucji objął troć jeziorową - gatunek owego "łososia", opisanego w "Regestrze spisania jezior ..." z 1569 roku, a także suma, nie widzianego w Wigrach od kilkunastu lat. Trwające od 1994 roku zarybienia narybkiem i starszym materiałem zarybieniowym obydwu gatunków przynoszą już wyraźne, dobre rezultaty. Odłowy kontrolne znakowanych osobników troci oraz przypadkowe złowienia sumów wskazują na dobre tempo wzrostu ryb i potwierdzają ich powrót do składu zespołów ryb zasiedlających wody wigierskie. 

  

Podjęto także próbę przywrócenia do fauny Wigierskiego Parku Narodowego raka szlachetnego, który z różnych przyczyn (głównie chorób - tzw. dżumy raczej i konkurencji ze strony raka amerykańskiego) wyginął na tym terenie w latach siedemdziesiątych.

  

Prowadzona od kilku lat aktywna ochrona ichtiofauny pozwala z nadzieją patrzeć na możliwość utrzymania jej różnorodności w wodach wigierskich oraz zapewnienie właściwej struktury i liczebności zespołów ryb. Choć odłowy regulacyjne są o około 40% niższe od uprzednich odłowów gospodarczych i wynoszą średnio 34 tony ryb w ciągu roku, WPN pokrywa większą część lokalnego popytu na ryby.

  

Na szczególną uwagę zasługuje także działalność parkowej wylęgarni ryb w Tartaku, która produkując materiał zarybieniowy dla wód WPN, przyjmuje także do wylęgu ikrę sielawy, siei i szczupaka dostarczoną przez właścicieli jezior spoza Parku. Wyprodukowany w WPN materiał zarybieniowy przyczynia się do utrzymania populacji tych gatunków w wielu jeziorach Suwalszczyzny. Jednocześnie, Park współpracuje w zakresie ochrony troci jeziorowej z Polskim Związkiem Wędkarskim, który posiada nad Wigrami, w Gawrychrudzie, własny ośrodek zarybieniowy.

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł

.

.