URZĄD GMINY SUWAŁKI

 • W kwietniu we wsi Krzywe uroczyście uczczono pamięć 16 osób zamordowanych w dniu 14.04.1944 roku, walczących za wolność Polski w czasie drugiej wojny światowej. 
 • 28 kwietnia w Starym Folwarku, na działce gminnej, posadzono 27 dębów dla upamiętnienia 27 lat pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Inicjatorem pomysłu był Wójt Gminy Suwałki Tadeusz Chołko. 
 • 4 maja uroczyście otwarto Pracownię Urbanistyczną działającą przy Urzędzie Gminy Suwałki, mieszczącą się przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach. Pracownia zajmuje się sporządzaniem planów miejscowych. 
 • 5 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się prezentacja Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, w której czynnie uczestniczyła Gmina Suwałki. 
 • 25 czerwca w Starym Folwarku już po raz kolejny zorganizowano obchody „Nocy Świętojańskiej”. 
 • W ramach projektu pt. „II edycja Między Nami Sąsiadami” Gmina Suwałki nawiązała współpracę z Rejonem Grodzieńskim na Białorusi. Pomiędzy samorządami podpisane zostało porozumienie w zakresie wszechstronnej współpracy (gospodarczej, samorządowej, kulturalnej, oświatowej, turystycznej, sportowej). Dla uświetnienia tego wydarzenia w Starym Folwarku w dniu 16 lipca zorganizowano koncert zespołów z Białorusi, Litwy i Suwalszczyzny. 

  

Promocja gmin województwa podlaskiego na Placu Zamkowym w Warszawie (fot. W. Malinowska)

URZĄD GMINY GIBY

 • 19 czerwca w miejscowości Giby odbyły się regionalne eliminacje „Stihl Timbersports 2005”, zorganizowano także festyn pt. „Lato z Radiem 5”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Akcent”. 
 • 29 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody w Gibach. 
 • 17 lipca przy pomniku w Gibach odbyły się uroczystości poświęcone 60. rocznicy Obławy Augustowskiej. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: dyrektor Oddziału IPN Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, Starostowie Powiatów: Sejneńskiego, Suwalskiego i Au- gustowskiego, Burmistrz Miasta Augustowa, Prezydent Miasta Suwałki, Wójt Gminy Giby, Proboszcz Parafii pod wezwaniem NSPJ w Augustowie, Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Anny w Gibach. Powołano Komitet Honorowy złożony z Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Rządu RP Marka Belki, Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, Prezesa IPN-u Leona Kieresa oraz Ordynariusza Diecezji Ełckiej ks. Biskupa Jerzego Mazura. 

  

URZĄD GMINY KRASNOPOL

 • W kwietniu br. gmina otrzymała nieodpłatnie od KW Policji w Białymstoku dwa samochody po remoncie. Pojazdy będą wykorzystane do celów gospodarczych oraz użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną. 
 • 28 kwietnia br. Wójt Gminy wziął udział w spotkaniu z Ministrem Środowiska i Wojewodą Podlaskim w sprawie współpracy z WPN oraz obsady stanowiska Dyrektora WPN. 
 • 29 kwietnia odbyło się spotkanie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie programu „Drogowiec” dla osób bezrobotnych z terenu gminy oraz budowy chodnika i studni chłonnej w Krasnopolu. 23 maja odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Krasnopolu imienia Papieża Jana Pawła II i poświęcenie sztandaru. W uroczystościach wzięli udział: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Przemyski ks. Arcybiskup Józef Michalik, Ordynariusz Diecezji Ełckiej ks. Biskup Jerzy Mazur i sufragan Diecezji Łomżyńskiej ks. Biskup Tadeusz Zawistowski

  

URZĄD GMINY NOWINKA

 • Od 1 czerwca br. obowiązują nowe taryfy cen i stawek opłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie gminy. Cena 1m3 wody wynosi – 2,00 zł brutto, ścieków – 5,80zł/m3 brutto. 
 • Gmina Nowinka została zakwalifikowana do II etapu konkursu „Gmina Fair Play”. Laureaci konkursu będą mieli możliwość eksponowania logo i nazwy „Gmina Fair Play” w działaniach promocyjnych i reklamowych oraz w kontaktach z inwestorami. 
 • 14 sierpnia br. w miejscowości Ateny odbyła się impreza plenerowa pt. „Lato z Radiem 5”. 

  

STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE

 • 11 kwietnia br. w Ośrodku „BPIS” w Augustowie odbył się „Warsztat D”, kończący cykl czterech „Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w Powiecie Augustowskim”. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji obsługujących przedsiębiorców, osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, członkowie społeczności lokalnej oraz media. Uczestnicy najwyżej ocenili projekt pod nazwą „Rozbudowa ścieżek rowerowych”. 
 • W dniach 20–24 czerwca br. odbyły się warsztaty kulturowo-przyrodnicze dla młodzieży z Polski i Białorusi zorganizowane w ramach projektu „Poznajmy się – spotkanie młodzieży polskiej i białoruskiej na szlakach Puszczy i Kanału Augustowskiego”. Warsztaty rozpoczęły się w Sopoćkiniach, gdzie młodzi Polacy i Białorusini poznawali dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze białoruskiej części Puszczy i Kanału Augustowskiego. Druga część warsztatów miała miejsce w Augustowie. Uczestnicy odwiedzili śluzy: w Przewięzi, Mikaszówce i Kurzyńcu, elektrownię wodną w Rygoli, gospodarstwo agroturystyczne w Płaskiej. Atrakcją, szczególnie dla białoruskiej delegacji, był spływ kajakowy szlakiem Kanału Augustowskiego. W ramach realizacji projektu ze środków Wspólnoty Europejskiej (Narodowy Program dla Polski, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, edycja 2003) zostanie wydany album „Kanał Augustowski – wspólne dziedzictwo i przyszłość”, w którym zamieszczone będą opracowania młodzieży powstałe podczas wspólnych zajęć.

  

STAROSTWO POWIATOWE W SEJNACH

 • W dniach 6–18 czerwca br. odbył się plener malarski połączony z wędkowaniem na okolicznych jeziorach Zelwy. Oprócz artystów polskich udział wzięli także artyści z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Plener był kolejnym etapem realizowanego przez Starostwo projektu pt. „Międzynarodowy Plener Malarski Regionu Pogranicza, ZELWA 2005” finansowanego z Programu Współpracy Przygranicznej Phare, Region Morza Bałtyckiego 2002. W ramach projektu zorganizowane zostały również dwutygodniowe warsztaty dla młodzieży prowadzone przez profesjonalnych artystów. Na przełomie stycznia i lutego 2006 roku wystawę poplenerową obejrzeć będzie można w Domu Artysty Plastyka w Warszawie. 
 • W czerwcu br. rozpoczęto realizację projektu pt. „Szlakiem polsko-litewskich tradycji kulinarnych”, współfinansowanego z Programu Współpracy, Region Morza Bałtyckiego, Phare 2003. Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie receptur oraz zarejestrowanie potraw tradycyjnych, z których znany jest region pogranicza polsko-litewskiego. 
 • Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej otrzymało dofinansowanie ze Wspólnoty Europejskiej w ramach Narodowego Programu dla Polski, Polska Granica Wschodnia, edycja Phare 2003 na projekt pt. „Z biegiem rzeki Marychy – atrakcje przyrodniczo- kulturowe na pograniczu Polski i Białorusi”. Efektem projektu będzie oferta turystyczna na pograniczu Polski, Białorusi i Litwy oraz katalog ofert skierowany do podmiotów zainteresowanych rozwojem tego regionu. 
 • We wrześniu br. rozpocznie się realizacja projektu pt. „Gazeta Transgraniczna – powołanie i funkcjonowanie wspólnego dwujęzycznego periodyku poświęconego współpracy transgranicznej”. 

  

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

 • Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja zorganizowano w 2005 roku w Gminie Szypliszki. Obchody uświetnił koncert pieśni patriotycznych i tradycyjnych w wykonaniu zespołu „Pogranicze” z Szypliszk. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Becejłach i Zespołu Szkół w Słobódce recytowali wiersze o Ojczyźnie – tej wielkiej i „małej” – becejlańskiej. 
 • 23 czerwca Starostwo Powiatowe w Suwałkach zorganizowało seminarium pt. „W partnerstwie łatwiej i efektywniej”, które było podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych Suwalszczyzny w ramach projektu pt. „Aktywizacja samorządów i środowisk społecznych Suwalszczyzny w poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju lokalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Phare 2002, pod patronatem Euroregionu Niemen. Podczas seminarium obecni byli zarówno przedstawiciele samorządu litewskiego z Kalwarii oraz z niemieckiego powiatu Müritz, jak również przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych z powiatów suwalskiego ziemskiego i grodzkiego, sejneńskiego i augustowskiego. Efektem przeprowadzonych wcześniej szkoleń było wspólne przygotowanie przez pracowników jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych Suwalszczyzny projektów do funduszy europejskich, które były prezentowane podczas seminarium. 
 • 24 czerwca zorganizowano imprezę pt. „Noc Kupały” w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach. W programie były: warsztaty muzyczne i taneczne, inscenizacja plenerowa Noc ognia i wody nawiązująca do ludowych obchodów nocy świętojańskiej, występy zespołów, pokaz sztucznych ogni, kiermasz z wyrobami rękodzieła ludowego i kuchnią regionalną. 
 • 26 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bakałarzewie zorganizowano po raz pierwszy imprezę o charakterze plenerowym pt. „Noc Świętojańska nad Rospudą”. 

   

Opracowanie: Wiesława Malinowska 

  

Wręczenie certyfikatów przez Starostę Suwalskiego Szczepana Ołdakowskiego i Przewodniczącego Konwentu Euroregionu Niemen - Cezarego Cieślukowskiego uczestnikom półrocznego szkolenia organizowanego przez Powiat Suwalski.

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł