Nr 2/2005

 Z ŻYCIA PARKU   

Kolektory słoneczne na leśniczówce w Krzywem
(fot. J. Adamczewska)

Joanna Adamczewska

  

LATO 2005

(1)   

   

15 lipca w siedzibie WPN w Krzywem miało miejsce posiedzenie Rady Naukowej parku, w którym uczestniczył Minister Środowiska Tomasz Podgajniak. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele lokalnych samorządów. W tym dniu Minister ogłosił nominację Zdzisława Szkirucia – zwycięzcy konkursu – na stanowisko dyrektora WPN-u. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody konkursy, które mają wskazać najlepszych kandydatów na stanowiska dyrektorów parków narodowych, odbywają się co 5 lat. 

  

W Muzeum Ziemi Sejneńskiej otwarto wystawę pt. „Wigierski Park Narodowy”, którą można zwiedzać do końca 2005 roku. 

  

Wystawa WPN w Muzeum Ziemi Sejneńskiej

(fot. M. Ambrosiewicz)

  

W roku 2005 kontynuowane są działania zmierzające do skutecznej ochrony roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem na obszarach chronionych w północno-wschodniej Polsce, koordynowane przez Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”. Część projektu jest realizowana wspólnie z Wigierskim Parkiem Narodowym; prowadzono m.in. prace związane z ochroną owadów, raków, płazów, gadów i nietoperzy. Wybudowano gliniane konstrukcje, dające miejsce do gniazdowania wielu gatunkom owadów błonkoskrzydłych, zakupiono i wpusz- czono do wybranych jezior parku 60 kg raków szlachetnych, odtworzone zostały trzy zbiorniki wodne, które stanowią miejsca rozrodu płazów, wybudowano kryjówki dla gadów w formie kopców z kamieni. Ponadto opracowana została specjalna ekspertyza, na temat możliwości restytucji (przywrócenia występowania) żółwia błotnego. Wyniki ekspertyzy posłużą do opracowania planu odtworzenia populacji żółwia błotnego na tym terenie.

  

Wyremontowane piwniczki są miejscem hibernacji nietoperzy
(fot. L. Krzysztofiak)

  

  

  

     

W celu ochrony letniej kolonii nietoperzy: karlika malutkiego i karlika drobnego, zasiedlających ściany drewnianego budynku w Leszczewie, wyremontowano dach, pokrywając go wiórem osikowym. Ponadto wyremontowano piwniczki ziemne, które posłużą zimą jako miejsca hibernacji nietoperzy. Przypominamy, iż wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce są objęte ochroną ścisłą. Dzięki tym zabiegom wzmocnią się populacje niektórych gatunków, a warunki ich życia ulegną poprawie. Tak szeroki zakres prac możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu: NFOŚiGW, WFOŚiGW, GEF, Fundacji EkoFundusz.

  

W ciągu całego sezonu prowadzono skrupulatne obserwacje przesadzonych w latach ubiegłych, na nowe stanowiska w parku, dwóch gatunków storczyków: miodokwiatu krzyżowego i kukuczki kapturkowatej. W czasie kolejnych obserwacji wykonywana jest dokumentacja fotograficzna każdego egzemplarza oraz opisywany jego stan i kondycja. Po zakończeniu kwitnienia określono liczbę zawiązanych torebek nasiennych. Są to gatunki umieszczone w „Polskiej czerwonej księdze roślin naczyniowych” oraz na „Liście roślin wymie- rających i zagrożonych w Polsce”. 

  

Prace przy przesadzaniu storczyków (fot. M.Romański)

  

Kilkadziesiąt okazów storczyków z ich stanowisk macierzystych przeniesiono na nowo wybrane miejsca na terenie parku. Przeniesienie poprzedzone było szczegółową analizą warunków siedliskowych (badania faunistyczne, florystyczne i fizyko-chemiczne) na stanowiskach dotychczasowych i nowo wybranych. W przypadku kukuczki kapturkowatej (w 2000 roku stwierdzono tylko dwa stanowiska tego gatunku – nad Kanałem Augustowskim i w Wigierskim Parku Narodowym) na terenie WPN wytypowano 4 stanowiska zastępcze. Miodokwiat krzyżowy należy do gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem w Polsce, występuje na tylko na jednym stanowisku – w dolinie rzeki Rospudy. W wyniku poszukiwań najlepszych stanowisk zastępczych wytypowano na terenie parku 3 miejsca.

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł