Nr 2/2003

  PRZYRODA I KRAJOBRAZ  

 

Janina Kamińska  

ŚMIECI

 
 

Chyba wszystkich denerwują śmieci, które znajdujemy na szlakach turystycznych, w rowach przydrożnych, w śródpolnych „oczkach”, nad brzegami jezior, a niekiedy nawet w głębi lasu. Czy to wyłącznie wynik braku kultury i poszanowania środowiska w którym żyjemy, czy też brak możliwości właściwego postępowania z odpadami? Co robią mieszkańcy parku i służby WPN-u, aby wokół Wigier było czyściej?

   

Śmieci, które znajdujemy w terenie, to zaledwie niewielka część wytworzonych lokalnie odpadów. Statystycznie, jedna osoba wytwarza ich rocznie około 300 kg. Można przyjąć, iż w WPN-ie, w którym żyje prawie 1500 stałych mieszkańców i do którego przyjeżdża około 100 tysięcy turystów, powstaje w ciągu roku ponad 500 ton różnorodnych odpadów. Ani w parku, ani w jego otulinie nie ma żadnych wysypisk śmieci. Wiemy, że utrzymanie czystości i porządku jest ustawowym zadaniem własnym gminy. 

  

Jak zatem poszczególne samorządy rozwiązują problemy gospodarki odpadami? W miejscowościach położonych w gminie Nowinka nie ma gminnych kontenerów na odpady, lecz ich usuwanie zapewnia system indywidualnych umów na wywóz śmieci. Gminę obsługuje, zgodnie z ustalonym przez Urząd Gminy harmonogramem, Przedsiębiorstwo Transportowe Necko Sp. z o. o. z Augustowa. Śmieci wywożone są w sezonie do 4 razy w miesiącu; poza sezonem 1-2 razy w miesiącu. Firma Necko ma podpisane umowy indywidualne z 21 osobami w Bryzglu (na 50 gospodarstw) i 17 osobami w Kruszniku (na 46 gospodarstw). W sezonie letnim przebywający na terenie miejscowości letnicy kupują worki na śmieci z nadrukami firmy (cena wywozu śmieci jest wliczona w koszt worka). Worki te wystawiane są przy drogach w wyznaczonych dniach i wywożone są na wysypisko śmieci w Augustowie. 

  

Niektóre odpady są przez mieszkańców spalane w obrębie gospodarstwa lub na polach (fot. M.Kamiński)

 

W gminie Suwałki kontenery gminne ustawione są w miejscowościach: Wigry - przy klasztorze i we wsi Stary Folwark, gdzie przy szkole znajdują się także pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów. W sezonie letnim dodatkowo wystawiane są pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów na terenie przyległym do dawnej Stacji Hydrobiologicznej. Z kontroli przeprowadzanych przez gminę wynika, iż większość mieszkańców ma zawarte indywidualne umowy na usuwanie śmieci z przedsiębiorstwem „Czyścioch-Bis” w Suwałkach – dotyczy to w szczególności miejscowości Stary Folwark i Magdalenowo. W bieżącym roku Gmina Suwałki rozpoczęła przerwane na 2-3 lata kontrole sposobu usuwania śmieci na swoim terenie. W przypadku braku dokumentów potwierdzających usuwanie śmieci przez firmy do tego uprawnione Urząd Gminy może skierować sprawę do sądu grodzkiego, jeśli udowodni właścicielowi posesji nielegalne wywożenie odpadów na miejsca do tego nie przeznaczone.

  

W gminie Krasnopol pojemniki gminne ustawione są wyłącznie w jednostkach podległych samorządowi (szkoły, straż pożarna). Gmina zawarła umowę na usuwanie śmieci z firmą „Czyścioch-Bis”. Mieszkańcy, którzy nie mają podpisanych indywidualnych umów, mogą nieodpłatnie wywozić śmieci na gminne wysypisko w Krasnopolu. 

    

    

  

Z rozmów prowadzonych z mieszkańcami parku o gromadzeniu i usuwaniu śmieci wynika, iż w wielu wypadkach odpady są gromadzone lub unieszkodliwiane w obrębie poszczególnych gospodarstw: odpady organiczne wykorzystuje się do kompostowania lub są one palone, odpady nieorganiczne wysypywane są do dołów i zasypywane ziemią. Zdarza się również, że gospodarze wywożą nie wykorzystane w gospodarstwie odpady do miejskich śmietników osiedlowych w Suwałkach. Sprawcy wywożenia śmieci do lasu są oczywiście „nieznani”.

   

Administracja WPN-u zapewnia sprawne usuwanie śmieci ze wszystkich obiektów znajdujących się w jego zarządzie, w tym z osad służbowych, dyrekcji parku (z segregacją odpadów), pól namiotowych i szlaków turystycznych. Park podpisał umowę na wywóz śmieci z Firmą Transportowo Usługową EKO S.c. Pojemniki opróżniane są w zależności od potrzeb, średnio 1 raz w miesiącu, w sezonie letnim częściej. Śmieci zbierane z pojemników parkowych wywożone są do kompostowni w Suwałkach. Jednocześnie na wszystkich szlakach turystycznych (w miejscach przeznaczonych do odpoczynku) i ścieżkach edukacyjnych parku wystawiane są kosze na odpady (z workami), opróżniane przez służby parku w zależności od potrzeb. 

   

Z przedstawionych powyżej informacji wynika, iż w parku funkcjonuje podstawowy system usuwania odpadów; zapoczątkowana została również ich selekcja. Jeżeli więc wciąż obserwujemy zaśmiecanie lasów i wód, to powodowane jest ono wyłącznie brakiem poczucia odpowiedzialności niektórych mieszkańców parku i turystów za stan naszego środowiska. Turyście odwiedzającemu teren parku proponujemy przyjęcie do stosowania hasła „Wnosząc na teren parku pełne opakowanie miej siłę wynieść puste”. Stosując się do tej zasady zmniejszymy z pewnością ilość śmieci pozostawionych na naszym terenie. Apelujemy także do wszystkich mieszkańców parku o większą dbałość o estetykę najbliższego otoczenia i pełniejsze korzystanie ze zorganizowanego systemu usuwania odpadów. 

   

  

Park próbuje oddziaływać na stan środowiska także poprzez aktywną edukację w zakresie prawidłowego postępowania ze śmieciami, m.in. realizując program „Rady na odpady” w lokalnych szkołach, organizując konkursy tematyczne oraz cykliczne imprezy masowe pod hasłem „Sprzątanie świata”, w których corocznie bierze udział od 500 do 2000 osób. Chcielibyśmy, aby ilość śmieci zbieranych w akcjach sprzątania parku była z roku na rok coraz mniejsza, a czystość naszego regionu stała się ważnym elementem jego atrakcyjności.

   

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł

.

.