Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Delegatury w Suwałkach o wynikach badań Wigier i Czarnej Hańczy

w dniu 8 sierpnia 2018 r.

  

Syntetyczne omówienie wyników analiz jeziora Wigry w pkt. stan. 7 (Plos Wigierski)

Z przedstawionych wyników można wywnioskować, że w zakresie wybranych wskaźników fizykochemicznych większość nie odbiega od wyników analiz z analogicznych badań przeprowadzonych w 2017 roku. Zauważalny jest wzrost zawartości związków fosforu (fosfor fosforanowy i fosfor ogólny) w dniu 30.07.2018, który może być naturalną fluktuacją związaną z aktualnymi warunkami meteorologicznymi. W dniu 08.08.2018 widoczna jest stabilizacja zawartości związków fosforu do poziomu występującego w poprzednim roku.

Analiza pobranej w dniu 08.08.2018 r. próbki do badań fitoplanktonu wykazała, że liczebność i skład jakościowy organizmów fitoplanktonowych (dominacja zielenic z rodzaju Phacotus, przy udziale sinic Chroococcus limneticus) jest charakterystyczna dla okresu letniego i nie odbiega w sposób znaczny od prób pobieranych w analogicznym okresie badań, prowadzonych w poprzednim roku.

Syntetyczne omówienie wyników analiz jeziora Wigry w pkt. stan. 2 (Zatoka Hańczańska)

Analiza wybranych wskaźników fizykochemicznych z prób pobranych w dniach 30.07.2018 r. i 08.08.2018 r. wskazuje na naturalną fluktuację, związaną z aktualnymi warunkami meteorologicznymi. Początkowy wzrost zawartości związków fosforu (fosfor ogólny) odnotowany w dniu 30.07.2018 r., powoli stabilizuje się do wartości charakterystycznych dla jeziora Wigry latem (08.08.2018 r.). Widoczny jest również stopniowy wzrost przezroczystości wody - widzialności krążka Secchiego.

Syntetyczne omówienie wyników analiz Czarnej Hańczy w punkcie Sobolewo (punkt monitoringowy Czarna Hańcza - Bród Stary (Sobolewo)

W zakresie wybranych wskaźników fizykochemicznych większość nie odbiega od wyników analiz z analogicznych badań przeprowadzonych w 2017 roku. W dniu 30.07.2018 zauważalny jest wzrost stężenia fosforu ogólnego w stosunku do analizy wykonanej 03.07.2018. W dniu 08.08.2018 zawartość fosforu ogólnego stabilizuje się na niskim poziomie.

   

---

Zobacz: wyniki szczegółowe

     

 

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego