Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

PODSTAWY PRAWNE

  

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

PUSZCZA AUGUSTOWSKA

  

  

  

  

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru PLB  200002 "Puszcza Augustowska" będzie wykonany zgodnie z:

a) art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) 

 Ustawa o ochronie przyrody (546 kb),

  

b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 34 poz. 186)

 Rozporządzenie MŚ z dnia 17.02.2010 roku (41 kb),

 

c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 506)

 Rozporządzenie MŚ z dnia 17.04.2012 roku (172 kb),

  

d) art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.)

 Ustawa o udostępnianiu informacji ... (487 kb).

  

W przypadku zmiany w/w aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektów.

  

Projekt planu zadań ochronnych będzie opracowywany również zgodnie z innymi aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia, aktualnymi na dzień odbioru prac.