WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  


 Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

  

  

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

PUSZCZA AUGUSTOWSKA

  

  

  

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Oddział w Białymstoku


Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok
tel. (85) 652 21 08, faks (85) 748 19 07
sekretariat@bialystok.buligl.pl  www.bialystok.buligl.pl
NIP: 525-000-78-85

  

  

 

Protokół z V spotkania dyskusyjnego-warsztatów

w ramach prac nad

Projektem Planu Zadań Ochronnych

Obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska

  

  

W dniu 21 czerwca 2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe, odbyło się piąte, ostatnie spotkanie w ramach przygotowania Projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB 200002 Puszcza Augustowska.

Zaproszenia na spotkanie zostały wysłane do Członków Zespołu Lokalnej Współpracy oraz osób zainteresowanych. Zaproszenia wysłano drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Informacja – zaproszenie na spotkanie, ukazało się także na stronie Wigierskiego Parku Narodowego. Lista obecności na spotkaniu zawiera 30 osób.

  

Zarys przebiegu spotkania:

1. Otwarcie spotkania, powitanie gości – Marek Ksepko, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Odział w Białymstoku.

2. Plan Zadań Ochronnych i jego wpływ na działalność człowieka na obszarze PLB 20002 omówiła Edyta Karpierz (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku)

3. Propozycje wskazań do dokumentów planistycznych, kwestię konieczności opracowania planu ochrony, oraz projekt weryfikacji SDF obszaru PLB 200002 Puszcza Augustowska omówiła Edyta Karpierz (Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku)

4. Propozycje uzupełniające do działań ochronnych dla przedmiotów ochrony obszaru PLB 200002 omówił Janusz Porowski - przedstawiciel Biura Urządzania Lasu Oddział w Białymstoku.

  

Spotkanie prowadzono w formie otwartych warsztatów, w których w każdej chwili można było zadawać pytania prowadzący i wnosić swoje uwagi i spostrzeżenia. Wypowiedzi uczestników spotkania zostaną uwzględnione w toku prac nad Projektem Planu Zadań Ochronnych.

  

Ważniejsze wypowiedzi, tematy poruszane podczas spotkania:

 • Michał Mackiewicz (Wigierskie Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi) podniósł kwestię ograniczeń w dowolnym gospodarowaniu gruntami poprzez właścicieli na terenie obszarów Natura 2000 i ograniczania prawa własności. W sprawie wypowiadał się również Grzegorz Piekarski (RDOŚ w Białymstoku) stwierdził, iż ww. kwestie reguluje ustawa o ochronie przyrody, a działania wykonywane na obszarach Natura 2000 podlegają ocenom oddziaływania na środowisko. Dariusz Kulbacki oraz Janusz Porowski również aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

 • Urszula Biereżnoj (Klub Przyrodników) zwróciła uwagę, że procedury dotyczące ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko muszą być zachowane również w przypadku braku planu zadań ochronnych, więc nie wprowadza on istotnych zmian w postępowaniu.

 • Adam Pawłowski (RDOŚ w Białymstoku), zwrócił uwagę, iż lokalizacje planowanych działań ochronnych odnoszą się jedynie do wydzielonych części obszaru Natura 2000, tam, gdzie ma to uzasadnienie ze względu na stanowiska ptaków.

 • Jan Nowel (Wigierskie Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi) odniósł się do kwestii możliwości informowania właścicieli o planowanych działaniach ochronnych na ich gruntach. Zwrócono uwagę, iż niemożliwe jest poinformowanie każdego właściciela działki z osobna. Wykonawca zobowiązał się do przesłania projektu planu zadań ochronnych w formie elektronicznej do gmin położonych w zasięgu obszaru Natura 2000, które następnie mogłyby poinformować sołtysów o konsultacjach Projektu Planu.

 • Poruszono temat potrzeby powstania planu ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska. Rozważano argumenty za i przeciw powstaniu planu ochrony. Do tematu odnosili się Grzegorz Piekarski (RDOŚ w Białymstoku) i Dorota Zawadzka. Korzyścią z powstania planu ochrony mogłoby być dokładniejsze zinwentaryzowanie gniazd gatunków wymagających ochrony strefowej.

 • Dorota Zawadzka odniosła się do kwestii zmian zachodzących w danych zawartych w SDF z 2004 i 2011 roku, uwarunkowując je lepszym poznaniem występującej populacji gatunków będących przedmiotami ochrony oraz zmian zachodzących w samych populacjach gatunków (np. wzrost populacji bielika, derkacza)

 • Janusz Porowski, zwrócił uwagę iż według ostatnich zmian w prawie planu zadań ochronnych nie sporządza się na terenie obszaru Natura 2000 lub jego części, pokrywającej się z obszarem nadleśnictwa, dla którego plan urządzania lasu został poddany ocenie oddziaływania na środowisko. Głos zabrał również Adam Pawłowski – RDOŚ Białystok oraz Dorota Zawadzka (OTOP).

 • Poruszono również temat powiększenia kęp ekologicznych. Rozwiązaniem problemu jest lokalizowanie kęp na granicach działek zrębowych, w wyniku czego uzyskujemy jedną, dużą, zwartą kępę – Janusz Porowski.

 • Adam Kwiatkowski, przedstawiciel RDLP w Białymstoku, zwrócił uwagę na konieczność współpracy ornitologów oraz pracowników służby leśnej w celu wymiany informacji o gniazdujących gatunkach sów: włochatki i sóweczki na terenie OSO Puszcza Augustowska.

 • Jarosław Borejszo z Wigierskiego Parku Narodowego przedstawił informacje o możliwości monitoringu ruchu kajakowego, związane z tym problemy oraz potencjalne korzyści. Odnoszono się również do technicznych możliwości wykonywania takiego monitoringu - Marek Ksepko (BULiGL Oddział w Białymstoku)

 • Podjęto kwestię zapisu dotyczącego ograniczenia usuwania świerków zasiedlonych przed kornika w miejscach występowania dzięcioła trójpalczastego, dający możliwość indywidualnego decydowania gospodarza terenu i pogodzenia ochrony gatunku z ochroną lasu.

Starano się ująć w niniejszym protokole najważniejsze tematy poruszone podczas spotkania. Przytoczenie wszystkich wypowiedzi nie było możliwe, jednak wszystkie uwagi i propozycje będą brane pod uwagę w procesie tworzenia Planu.

  

  

Sporządzający protokół

Edyta Karpierz