Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

 

 

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

  

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

   

  

  

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  


 Strona główna
 Opis projektu
 Aktualności
 Nadchodzące
 wydarzenia
 Materiały
 do pobrania
 Poradnik
 Archiwum
 Sprawozdania
 Literatura
 WPN

  

  

ARCHIWUM

  

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji

oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

  

  

  


  

  

Sprawozdanie ze szkolenia w Wigierskim Parku Narodowym

28 października 2010 r.

  

  

Tytuł szkolenia:

„Wybrane problemy pielęgnowania drzewostanów”

Termin: 28 października 2010 r.

Miejsce : Wigierski Park Narodowy Krzywe 82; 16-402 Suwałki

Prowadzący : Tadeusz Jędrzejczyk

   

kliknij
aby powiększyć

     

W dniu 28.10.2010 r. w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem odbyło się szkolenie, zorganizowane w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z parkami narodowymi. Projekt ten finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  

Szkolenie przeznaczone było dla pracowników Wigierskiego Parku Narodowego. Odbywało się ono w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem, w sali konferencyjnej.

  

Przeznaczone było dla służb terenowych. Wzięło w nim udział 20 osób. Prowadzącym był dr hab. Tadeusz Jędrzejczyk pracownik Wydziału Leśnego SGGW, Katedra Hodowli Lasu.

  

Szkolenie rozpoczęło się od części wykładowej, która odbywała się w sali konferencyjnej. Zostały omówione zadania pielęgnowania drzewostanów czyli zapobieganie szkodom, selekcja (dobór), wychowywanie, zabiegi dodatkowe (podkrzesywanie i inne).

Wykładowca przypomniał zasady pielęgnowania upraw i odnowień naturalnych których celem jest utworzenie młodnika o odpowiednim zmieszaniu (składzie gatunkowym i formie zmieszania) i możliwie najlepszej jakości. Omówiono również nowości jeśli chodzi o pielęgnowanie drzewostanu w różnych etapach jego rozwoju. Drugą część teoretyczną wykładu poświęcono zasadom pielęgnacji drzewostanów wybranych gatunków. Gatunki zostały wybrane ze względu na ich występowanie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Wybrano 4 gatunki drzew: sosnę, świerk, modrzew, dąb. Zostały zaprezentowane właściwości biologiczne i cechy budowy, pielęgnacja w młodnikach, czyszczenia późne i trzebieże.

W trakcie szkolenia dużą część zajmowały zajęcia terenowe. Obserwacje dokonywanych trzebieży były prowadzone na 5 powierzchniach. Dotyczyły przede wszystkim drzewostanów sosnowych, które występują najliczniej na terenie Wigierskiego Parku Narodowego oraz w drzewostanach z udziałem dębu. Drzewostany z udziałem dębu zostały wybrane dlatego, że leśnicy mają mniejszą praktykę z prowadzeniem trzebieży. Wyznaczano i sprawdzano prawidłowość dokonywanych zabiegów. Wyznaczano praktycznie drzewa doborowe i drzewa do wycięcia różnych gatunków i różnych klas wieku. W trakcie zajęć rozwinęła się dyskusja nad prawidłowościami prowadzonych tam zabiegów. W niektórych przypadkach, lepszy byłby inny sposób prowadzenia trzebieży. Jednym z wniosków praktycznych było zalecenie prowadzenia różnych zabiegów w 4 klasie wieku sosny czyli w drzewostanie który ma 80 i więcej lat. Co do dębu, ważne jest aby pozostawić niezbyt dużą ilość drzew tego gatunku, ponieważ stwarza się wówczas najlepsze warunki do ich rozwoju.

  

Sala wykładowa została oznakowana zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w porozumieniu dotyczącym realizacji projektu. Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali poinformowani, o sponsorach i beneficjencie prowadzącym projekt.

  

Na zakończenie szkolenia zostały uzupełnione ankiety ewaluacyjne.

W trakcie szkolenia obsługę cateringową zapewniała firma „Gams”, która dostarczyła posiłek obiadowy.

    

  

    

Sprawozdanie sporządziła
Katarzyna Łukowska

  

  

  


  

  

Projekt pt.
Budowa wspólnej platformy wymiany informacji
oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych
realizowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska
(01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13; tel./fax 22 877 23 59;
e-mail:zarząd@nfos.org.pl) we współpracy z parkami narodowymi.