PROGRAM PILOTAŻOWEGO ZWALCZANIA INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH
 

Ustawa o gatunkach obcych

W dniu 19 sierpnia 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę o gatunkach obcych, która ma na celu wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (IGO). Ustawa określa ramy prawne dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych w środowisku przyrodniczym, które zagrażają rodzimym gatunkom w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej. Narzuca ona wiele obowiązków, m.in. na Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektorów parków narodowych. Część z tych obowiązków, m.in. opracowanie analizy dróg przedostawania się inwazyjnych gatunków obcych do środowiska, stworzenie Centralnego Rejestru Danych o IGO czy zwalczanie wybranych gatunków w ramach działań pilotażowych, już została lub jest obecnie realizowana w ramach projektu pt. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”. Projekt ten jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”.

Jednymi z najgroźniejszych gatunków obcych, których dotyczy Ustawa, są barszcze kaukaskie - barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego. W ramach projektu realizowanego przez GDOŚ testowanych jest 10 metod ich zwalczania. Doświadczenia zdobyte podczas pilotażowego zwalczania barszczy pozwolą skutecznie eliminować te niebezpieczne dla ludzi i przyrody inwazyjne gatunki roślin.

 

Kliknij obraz by otworzyć załączony PDF
 

POWRÓT

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego