Europejski Tydzień Lasu pod patronatem Kuratora Oświaty w Białymstoku miał miejsce w dniach

9-16 września 2007 toku

The European Forest Week under Kurator Oswiaty w Białymstoku
(The School Superintendent in Bialystok) patronage was organized on the

9 - 16 of September 2007.

  

  

  

 

 

 

Przyroda nie zna granic. To oczywiste powiedzenie stało się podstawą współpracy zainicjowanej przez kilka regionów Europy W wyniku porozumienia regionów: hiszpańskiej Galicii, fińskiego Kainuu, szwedzkiego Varmlandu i francuskiej Jury powstała Fundacja Lasów i Jezior „Fondelf. Fundacja była pomysłodawcą cyklicznej imprezy Europejski Tydzień Lasu. Jest to impreza o charakterze edukacyjno-integracyjnym organizowana już po raz dziewiąty. Uczestniczą w niej młodzi ludzie, którzy chcą być aktywni w poznawaniu przyrody Europy. Biorą udział w konkursach wiedzy o lesie, poznają problemy ochrony przyrody w różnych krajach, nawiązują kontakty z rówieśnikami.

Europejski Tydzień Lasu po raz drugi organizowany jest na Suwalszczyźnie. W roku 2007 Europejski Tydzień Lasu jest efektem współpracy: Stowarzyszenia Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski, Wigierskiego Parku Narodowego, Forum Samorządowego Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Impreza może się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Kuratorium Oświaty w Białymstoku w ramach projektu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych", Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Forum Samorządowego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego Ziemi Sejneńskiej.

  

  

 

 

 

Nature does not know borders. This self-evident adage became the base of cooperation initiated by several European regions. As result of the agreement of the regions of: the Spanish Galicia, Finnish Kainuu, Swedish Varmland and French Jura came into being the Foundation of Forests and Lakes "Fondelf". The foundation was an originator of the cyclical event: the European Forest Week. It is an educational and integrative event organized already for the ninth time. Its participants are young people who wish to actively get acquainted with the European nature. They take part in quizzes on the knowledge of forest, they find out about the problems of nature conservation in different countries and establish contacts with their peers in other countries.

The European Forest Week is for the second time organized in the Suwalki region. The 2007 edition of the European Forest Week is a result of cooperation between: the Association Conference of the Services for Protection of Nature of the Green Lungs of Poland, Wigry National Park, the Local Government Forum for the Suwalki and Augustow Lake District and Sejny Land and the Regional Management of State Forests in Bialystok. The event can take place thanks to the financial backing of the School Superintendent's Office in Bialystok under the project "Activation of the Local Authorities and Non-governmental Organizations", the National Fund for Environment Protection and Water Management and the Local Government Forum for the Suwalki and Augustow Lake District and Sejny Land.

  

  

   Wybierz język / Choose the language

      Polski » English »

  

  

              Księga Gości / Guestbook                    Galeria fotograficzna / Photo gallery

   

  


 

 

 

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego / Wigry National Park homepage