Zamówienia publiczne

  

WYNIKI

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postepowania pn. „Organizacja konferencji na 80 osób”

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 29 kwietnia 2019 r na stronie internetowej WPN zaproszenia do składania ofert, zamawiający w dniu 10 maja 2019 r. otrzymał jedna ważną ofertę:

Nr oferty Nazwa i adres oferenta Cena brutto
1 Wigierski Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Głowicki spółka jawna, Gawrych Ruda 39B,

16-402 Suwałki

51 060,00 zł

 

Mając na uwadze proponowaną cenę postanowiono udzielić zamówienia:

Firmie Wigierski Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Głowicki spółka jawna, Gawrych Ruda 39B,

16-402 Suwałki, za cenę brutto 51 060,00 zł.

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Lech Krzysztofiak

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 14.05.2019 r.

Data udostępnienia: 

 14.05.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 14.05.2019 r., 08:56

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 25.04.2019 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy roboty budowlanej pn. „Wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w miejscowościach Krzywe, Lipniak i Królówek i uzupełnienie izolacji cieplnej poddasza budynku mieszkalnego Lipowe 2” Zamawiający w dniu 09.05.2019 otrzymał jedną ofertę złożoną przez:

L p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Dachtechnik Szymon Kopko; Agrafinówka 1 16-424 Filipów Część 1

Stodoła Krzywe 39 154,32 zł

Stodoła Lipniak 36 361,78 zł

Część 2

Stodoła Królówek 30 163,77 zł

Mieszkalny Lipowe 2 - 2 718,67 zł

 

Wykonawca potwierdził, że planowana do wykorzystania blacha spełnia warunki postawione w ogłoszeniu tj:

a) grubość stalowego rdzenia blachy – nie mniejsza niż 0,5 mm

b) okres gwarancji producenta na powłokę dekoracyjną 20 lat.

Zamawiający postanowił udzielić zamówienia przedsiębiorcy o nazwie Dachtechnik Szymon Kopko; Agrafinówka 1; 16-424 Filipów na realizację całości zamówienia za cenę brutto 108 398,54 zł.

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.05.2019 r.

Data udostępnienia: 

 13.05.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.05.2019 r., 08:13

 

 

 

Wynik postępowania

na dostawę odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego w 2019 roku.
 

W dniach 7 maja2019 roku dokonano otwarcia ofert na dostawy odzieży mundurowej i służbowej przeznaczonej pracownikom parku. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 7 maja 2019 roku wpłynęła 1 oferta cenowa od firmy Leśny Rynek Piotr Bremerski, ul. Przytorowa 9a, 16 – 400 Suwałki. Wartość oferty 131476,31 złotych brutto. Oferta spełnia wszelkie wymogi dotyczące niniejszego postępowania.
 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.05.2019 r.

Data udostępnienia: 

 07.05.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 07.05.2019 r., 13:33

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dzierżawę gruntów rolnych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym WPN

 

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868) informuje, że ogłoszony w dniu 20 marca 2019 r. ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych został zakończony.

 

Przetarg odbył się w dniu 2 kwietnia 2019 r. W wyniku licytacji wyłoniono następujących dzierżawców poszczególnych nieruchomości rolnych.

Lp. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Cena

wywoławcza

(opłata roczna) - zł

Liczba złożonych ofert Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu Najwyższa wysokość rocznych opłat osiągnięta w przetargu Imię i nazwisko/nazwa

uczestnika przetargu, który wygrał przetarg

1 Obszar nr 1 – dz. nr 1/9, 1/7 obręb Czerwony Folwark, gm. Suwałki – pow. 0,11 ha

28,00

1

1

29,00

Sławomir

Chiliński

2 Obszar nr 2 – dz. nr 1/9 obręb Czerwony Folwark gm. Suwałki – pow. 0,05 ha

13,00

1

1

20,00

Krystyna

Domysławska

3 Obszar nr 3 – dz. nr 1/9 obręb Czerwony Folwark gm. Suwałki – pow. 0,04 ha

10,00

1

1

11,00

Marzena Bocheńska
4 Obszar nr 4 – dz. nr 1/9 obręb Czerwony Folwark gm. Suwałki – pow. 0,02 ha

5,00

1

1

6,00

Justyna

Kozłowska

5 Obszar nr 5 – dz. nr 1/8, 1/4, 1/6 obręb Czerwony Folwark, gm. Suwałki – pow. 1,67 ha

418,00

2

2

1 500,00

Teresa i Dariusz

Barszczewscy

6 Obszar nr 6 – dz. nr 1 obręb Magdalenowo i Wigry, gm. Suwałki – pow. 1,49 ha

373,00

1

1

400,00

Józef Zbigniew

Nowosadko

7 Obszar nr 7 – dz. nr 657 obręb Nowa Wieś, gm. Suwałki– pow. 4,27 ha 1 068,00

1

1

1 100,00

Jan

Jakubowski

8 Obszar nr 8 – dz. nr 204/4, 202/4 obręb Tartak, gm. Suwałki – pow. 0,77 ha

193,00

1

1

195,00

Kazimierz Tomaszewski
9 Obszar nr 9 – dz. nr 248/6 obręb Krusznik, gm. Nowinka – pow. 0,7936 ha

198,00

1

1

200,00

Rafał

Wasilewski

10 Obszar nr 10 – dz. nr 62/2 obręb Czerwony Krzyż , gm. Krasnopol – pow. 0,55 ha

138,00

1

1

140,00

Antoni

Anuszkiewicz

11 Obszar nr 11 – dz. nr 4/2, 40/2, 50, 51/1, 52/1, 53 obręb Czerwony Krzyż, gm. Krasnopol – pow. 2,4146 ha

604,00

1

1

620,00

Kamil

Cichanowicz

12 Obszar nr 12 – dz. nr 16, obręb Buda Ruska , gm. Krasnopol – pow. 0,92 ha

230,00

   

Brak

Osoba, która wpłaciła wadium nie stawiła się na przetarg
13 Obszar nr 13 – dz. nr 619, 596, 601 obręb Sobolewo, gm. Suwałki – pow. 6,54 ha

1 635,00

1

1

1 655,00

Marek

Jeromin

14 Obszar nr 14 – dz. nr 86, obręb Mikołajewo , gm. Krasnopol – pow. 0,65 ha

163,00

1

1

170,00

Tomasz

Huszcza

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 26.04.2019 r.

Data udostępnienia: 

 26.04.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 26.04.2019 r., 13:07

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

postępowania w sprawie wyłonienia dostawcy drona i wykonawcy szkolenia operatorów drona.

 

W wyniku przeprowadzonego w dniach 16 – 24.04.2019 r. postępowania bez zastosowania przepisów ustawy PZP, w sprawie zamówienia na dostawę drona i wyłonienie wykonawcy szkolenia operatorów drona, postanawia się co następuje:

1. Unieważnić postępowanie w część I zamówienia – dotyczącej dostawy drona.

Uzasadnienie:

W związku z nieprecyzyjnymi zapisami w ogłoszeniu o zamówieniu istnieje prawdopodobieństwo zakupu maszyny, która nie spełni zakładanych przez nas oczekiwań.

Procedura zostanie powtórzona, a dotychczasowi uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o terminie wszczęcia nowego postępowania.

2. Zawrzeć umowę z Firmą: AVIATION TECHNIK ul. Gdańska 107, 85-022 Bydgoszcz 
na wykonanie usługi opisanej w II części zamówienia – dotyczącej szkolenia operatorów drona.

- Kwota zamawiającego przeznaczona na realizację zadania – 8500,00 zł

- Zestawienie ofert:

lp. wykonawca cena oferty uwagi – kalkulacja ceny szacowany końcowy koszt szkolenia
1. AVIATION TECHNIK ul. Gdańska 107, 85-022 Bydgoszcz 8000,00 zł - szkolenie BVLOS 5-25 kg,

- szkolenie na miejscu w WPN (bez dodatkowych kosztów dojazdów, noclegów, wyżywienia uczestników)

- obejmuje wszystkie koszty (badania, szkolenia 2 os, ubezpieczenia, egzaminu państwowego, wydania świadectwa kwalifikacji ULC)

8000,00 zł
2. NAVIGATE Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków 5900,00 zł - szkolenie BVLOS 5-25 kg,

- szkolenie w Krakowie,

- szacowane koszty dojazdu 2 os. – 400,00 zł,

- 6 noclegów (2 os.) – 1200,00 zł

- koszty wyżywienia (7 dni x 2 os.) – 420,00 zł,

- cena obejmuje wyłącznie koszty szkolenia,

- koszty dodatkowe (badania, ubezpieczenie, egzamin, świadectwo) – 1000,00 zł

8920,00 zł
3. DRONE4TECH.PL ul. Urbanowicza 35-60, 01-476 Warszawa 6994,00 zł - szkolenie BVLOS 5-25 kg,

- szkolenie w Warszawie,

- szacowany koszt dojazdu 2 os. – 200,00 zł,

- 6 noclegów (2 os.) – 1200,00 zł

- koszty wyżywienia (7 dni x 2 os.) – 420,00 zł

- cena obejmuje wyłącznie koszty szkolenia,

- koszty dodatkowe (badania, ubezpieczenie, egzamin, świadectwo) – 1000,00 zł

9814,00 zł
4. DRAGONFLY VISION Al. 3 Maja 33/38, 05-120 Legionowo 10900,00 zł - szkolenie BVLOS 5-25 kg,

- szkolenie na miejscu w WPN (bez dodatkowych kosztów dojazdów, noclegów, wyżywienia uczestników)

- obejmuje wszystkie koszty (badania, szkolenia 2 os, ubezpieczenia, egzaminu państwowego, wydania świadectwa kwalifikacji ULC)

10900,00 zł
5. FLY AWAY PLUS ul. Lipowa 4, 15-427 Białystok 10998,00 zł - szkolenie BVLOS 5-25 kg,

- szkolenie w Białymstoku,

- szacowany koszt dojazdu 2 os. x 6 dni (bez noclegów) – 600,00 zł,

- koszty wyżywienia (7 dni x 2 os.) – 420,00 zł

- obejmuje wszystkie koszty (badania, szkolenia 2 os, ubezpieczenia, egzaminu państwowego, wydania świadectwa kwalifiacji ULC)

11598,00 zł
6. TPI Sp. z o.o. ul. Bartycka, 02-716 Warszawa 7000,00 zł - szkolenie BVLOS do 5 kg,

- szkolenie BVLOS 5-25 kg – dodatkowa opłata w wysokości 1000,00 zł/os = 2000,00 zł

- szkolenie w WPN,

- pozostałe koszty w ramach wskazanej dopłaty 1000,00 zł/os.

9000,00 zł
7. Placówka kształcenia Ustawicznego LOGOS Centrum Edukacyjne 9000,00 zł - szkolenie BVLOS do 5 kg,

- brak możliwości przeprowadzenia szkolenia BVLOS 5-25 kg

9000,00 zł

 

Uzasadnienie:

Po skalkulowaniu wszystkich kosztów związanych z organizacją, przeprowadzeniem 
i uczestnictwem w szkoleniu, jest to oferta najkorzystniejsza kosztowo. O kalkulacji wszystkich kosztów szkolenia przy każdej ze złożonych ofert, Wykonawcy zostali poinformowani w ogłoszeniu o prowadzonym postępowaniu.

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 26.04.2019 r.

Data udostępnienia: 

 26.04.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 26.04.2019 r., 12:49

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

na dzierżawę nieruchomości o pow. 650 mpołożonej na działce nr 57/1 w obrębie Bryzgiel, gminie Nowinka w celu prowadzenia obsługi ruchu żeglarskiego w latach 2019-2029

 

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868) informuje, że ogłoszony w dniu 12 marca 2019 r. ustny przetarg nieograniczony został rozstrzygnięty w dniu 25 marca 2019 r.

Lp. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Cena

wywoławcza

(opłata roczna)- zł

Liczba

oferentów

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu Najwyższa wysokość rocznych opłat osiągnięta w przetargu Imię i nazwisko/nazwa

uczestnika przetargu, który wygrał przetarg

1 Dz. nr 57/1 obręb Bryzgiel, gm. Nowinka – pow. 650 m 2

2 000,00

1

1

2 100,00

Klub Żeglarski „Kamena” przy Forte Suwałki

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.04.2019 r.

Data udostępnienia: 

 10.04.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 10.04.2019 r., 07:04

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Wigierski Park Narodowy, informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Pozyskanie wieloźródłowych danych teledetekcyjnych oraz ich analiza dla obszaru Wigierskiego Parku Narodowego z częścią zlewni jeziora Wigry i rzeki Czarnej Hańczy”, nr referencyjny sprawy: ZP/040-2/2019, udzielanego w ramach projektu pn. „Teledetekcyjna ocena stanu zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4.4d - ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych, wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Konsorcjum firm w składzie:

MGGP Aero Sp. z o.o. – Pełnomocnik Konsorcjum, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów

i

OPEGIEKA Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum, Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

 

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Oferta spełniła wymogi SIWZ i ustawy Pzp.

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Piotr Pieczyński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.04.2019 r.

Data udostępnienia: 

 09.04.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.04.2019 r., 08:21

 

 

 

Ogłoszenie

wyników postępowania na sprzedaż ryb w 2019 r.

  

Wigierski Park Narodowy informuje, iż w postępowaniu na sprzedaż ryb ofertę złożył Sklep Rybny „SIEJA”, Sławomir Maciejunas, Sejny.

 

Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi określone w postępowaniu.

  

Umowa regulująca zasady sprzedaży oraz zakupu ryb zostanie podpisana z podmiotem składającym ofertę, po upływie 7 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

  

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 08.03.2019 r.

Data udostępnienia: 

 08.03.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 08.03.2019 r., 12:58

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 20.02.2019 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy usług projektowych zamawiający w dniu 28.02.2019 otrzymał oferty, które w trakcie oceny przeprowadzonej zgodnie z ustalonymi w IWZ kryteriami wyboru uzyskały niżej wskazaną ilość pkt.

 

Część 1 Budowa wieży widokowej w m. Gawrych Ruda

 

Część 2 Remont nawierzchni parkingu i drogi wewnętrznej przy siedzibie Dyrekcji WPN w m. Krzywe.

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze:

1. W zakresie części 1 Budowa wieży widokowej w m. Gawrych Ruda

Przedsiębiorca o nazwie Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg – Jarosław Grabiński ul. Jana Pawła II18/61; 16-400 Suwałki. Cena ofertowa brutto 11 070,00 zł

2. W zakresie części 2 Remont nawierzchni parkingu i drogi wewnętrznej przy siedzibie Dyrekcji WPN w m. Krzywe.

Przedsiębiorca o nazwie „BETAS” Grażyna Wandzioch ul Kowalskiego 8c/12; 16-400 Suwałki. Cena ofertowa brutto 19 950,00 zł

 

Załączniki:

1. Zawiadomienie o wyniku postępowania ( 521 kb)

 

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.03.2019 r.

Data udostępnienia: 

 05.03.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 05.03.2019 r., 09:53