Zamówienia publiczne

WYNIKI

 

  

 

  

ZAWIADOMIENIE

 

O wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego Wokół Wigier

Wybrano najkorzystniejsze oferty:

 

1. W zakresie części 1 zamówienia „Roboty hydrotechniczne” najkorzystniejszą ofertę złożył:

BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin. Cena ofertowa brutto 726 690,20 zł

Punktacja przyznana ofertom zgodnie z kryteriami oceny przedstawia się następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

60%

Okres gwarancji

40 %

Razem

1

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz; ul. Lipowa 41,16-400 Suwałki

44,04

33,33

77,37

2

BUDIMAR Radosław Zięcina Krasnoborki 37;

16-310 Sztabin

60

40

100

 

2. W zakresie części 2 zamówienia „Odbudowa platformy widokowej w miejscowości Bryzgiel” najkorzystniejsza ofertę złożył: RICOLAND-DOM Renata Górska; Papiernia 4 E 16-400 Suwałki; cena brutto oferty 155 300,00 zł

 

Wybrana oferta była jedyną złożoną w tej części postępowania. W związku z powyższym otrzymała następującą ilość punktów ; w kryterium cena 60 , w kryterium okres gwarancji 40, razem 100 punktów.

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.08.2018 r.

Data udostępnienia: 

 03.08.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.08.2018 r., 13:07

  

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.

Dostarczenie foto-pułapek wraz z akcesoriami

  

W dniu 12.07 2018 do godziny 10:00 do siedziby WPN wpłynęły cztery oferty złożone przez firmy:

  1. Foto-Hurt Sp. z.o.o; 35-083 Rzeszów; Matuszczaka 1G,
  2. ECOTONE – Goc, Iliszko, Meissner Sp. J.; 81-871 Sopot; Słowackiego 12
  3. LANIUS-BOOK Marcin Filipek; 39-120 Sędziszów Młp.; Sielec 3a
  4. TVPrzemysłowa.pl, Karol Nowak; 61-141 Poznań, ul. Kurnicka 30

Wszystkie oferty spełniały warunki postępowania. Zaproponowane przez oferentów ceny w kolejnych częściach zamówienia:

  

Cena brutto części zamówienia (w zł)

Lp.

Nazwa i adres oferenta

I

II

III

IV

V

1

Foto-Hurt Sp. z.o.o

35-083 Rzeszów; Matuszczaka 1G

x

x

x

x

1414,00

2

ECOTONE – Goc, Iliszko, Meissner Sp. J.

81-871 Sopot; Słowackiego 12

3544,00

6938,00

2048,00

3316,00

1860,00

3

LANIUS-BOOK Marcin Filipek

39-120 Sędziszów Młp.; Sielec 3a

x

7580,00

2200,00

x

1381,14

4

TVPrzemysłowa.pl, Karol Nowak,
61-141 Poznań, ul. Kurnicka 30

2676,48

6314,55

2156,14

2439,34

1686,28

  

Mając na uwadze zaproponowane ceny, postanawiam udzielić zamówienia następującym wykonawcom:

w części I, II i IV firmę TVprzemysłowa.pl, 61-141 Poznań; Kórnicka 30 za 11430,37 zł brutto

w części III firmę ECOTONE, 81-871 Sopot; Słowackiego 12 za cenę 2048,00 zł brutto

w części V firmę LANIUS-BOOK, 39-120 Sędziszów Małopolski; Sielec 3a za cenę 1381,14 zł brutto.

  

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Maciej Romański

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 12.07.2018 r.

Data udostępnienia: 

 12.07.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 12.07.2018 r., 13:43

  

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn.

„Dostawa samołówek świetlnych z wyposażeniem”,

finansowanego ze środków funduszu leśnego.

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 05.07.2018 na stronie internetowej WPN zaproszenia do składania ofert, zamawiający w dniu 12.07.2018 otrzymał jedną ważną ofertę:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena

1

PARADOX COMPANY Dariusz Skibiński

ul. Jaśminowa 17, 31-432 Kraków

4870,00 zł

 

Mając na uwadze proponowaną ceną postanowiono udzielić zamówienia:

Firmie PARADOX COMPANY Dariusz Skibiński ul. Jaśminowa 17, 31-432 Kraków, za cenę brutto 4870,00 zł

  

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Maciej Romański

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 12.07.2018 r.

Data udostępnienia: 

 12.07.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 12.07.2018 r., 13:43

   

  

WYNIK POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO DOSTAWY

Samochodu osobowego marki Fiat Panda 1,2

do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

 

Wigierski Park Narodowy w Krzywem informuje, ze w niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta według zestawienia zawartego w tabeli:

 

Lp. Nazwa i adres firmy Cena oferty brutto
1 PUHM Motozbyt sp. z o. o., 19 - 300 Ełk,

ul. Suwalska 77, Filia nr 2 w Suwałkach,

ul. Wojska Polskiego 98i

34 900,00 zł

 

Oferta w/w firmy spełnia wszelkie wymogi zapytania ofertowego W wyniku badania ofert wybrano ofertę numer 1.

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 10.07.2018 r.

Data udostępnienia: 

 12.07.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 12.07.2018 r., 14:14