Zamówienia publiczne

  

WYNIKI

 

 

ZAWIADOMIENIE

O wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Remont sanitariatów na polu namiotowym Jastrzęby

 

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego Zamawiający otrzymał jedną ofertę złożoną przez „ ELMAR” Marek Surażyński ul. Lityńskiego 13/10 16-400 Suwałki;.

 

Cena ofertowa brutto:

Za realizację części 1 zamówienia 104 595,52 zł

Za realizacje części 2 zamówienia 102 521,58 zł.

 

Zamawiający na realizację części 1 zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 113 774,32 zł i na realizację części 2 zamówienia 110 814,93 zł.

 

Wykonawca wraz z ofertą dostarczył wszystkie dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty potwierdzają, że Wykonawca spełnia ustalone w SIWZ warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Mając powyższe na uwadze zawiadamiam, o udzieleniu zamówienia przedsiębiorstwu ELMAR Marek Surażyński .

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wronai

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 18.09.2018 r.

Data udostępnienia: 

 18.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.09.2018 r., 07:04

 

 

 

Zawiadomienie

o wyniku postępowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie obiektów infrastruktury turystycznej

W wyniku ogłoszonego w dniu 27.08.2018 na stronie internetowej WPN postępowania w wyznaczonym terminie składania ofert tj do dnia 05.09.2018 do siedziby WPN wpłynęło pięć ofert. W trakcie badania i oceny ofert ustalono, że oferta nr 5 złożona przez Eko Projects Sp. z o.o. ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław podlega odrzuceniu ponieważ jest niezgodna z treścią IWZ i ogłoszenia. Niezgodność polega na wskazaniu w ofercie błędnego terminu wykonania zamówienia.

W dokumentacji wymagaliśmy zakończenia prac projektowych w terminie do dnia 30.11 2018, wykonawca w ofercie wskazał, że wykona przedmiot zamówienia w ciągu 120 dni to znaczy , że nie wcześniej niż 03.01.2019. W związku z powyższym oferta tego wykonawcy nie była brana pod uwagę przy ocenie punktowej. Pozostałe oferty uzyskały następujące ilości pkt.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt. w kryterium cena 100 %

1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Inżynieria PRO-EKO Sp. z o.o. ul. Strażacka 37; 43-382 Bielsko Biała

48,23

2

Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz ul. G. Narutowicza 10 A 16-400 Suwałki

100,00

3

Socha Pracownie Inżynierskie Socha Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz

24,51

4

Pracownia Projektowa Darpol mgr inż. Zygmunt Dargiewicz; Gawrych Ruda 86 16-402 Suwałki

60,52

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz ul. G. Narutowicza 10 A 16-400 Suwałki. Cena oferty brutto: 28 000,00 zł za sporządzenie dokumentacji projektowych i 2000,00 za nadzór autorski.

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.09.2018 r.

Data udostępnienia: 

 07.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 07.09.2018 r., 14:42

  

 

ZAWIADOMIENIE

O wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego Wokół Wigier

Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego część 1 Budowa i remont elementów małej architektury

 

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego Zamawiający otrzymał jedną ofertę złożoną przez RICOLAND-DOM Renata Górska Papiernia 4 E 16-400 Suwałki;. Cena ofertowa brutto 172 200,00 zł. Zamawiający na realizację tej części zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 173 527,29 zł. Wykonawca w ciągu trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego dostarczył informację o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej..

 

W związku z powyższym uznano ofertę firmy RICOLAND-DOM Renata Górska za najkorzystniejszą.

 

Mając powyższe na uwadze wzywam na podstawie art. 26 26 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do dostarczenia w terminie do dnia 11.09.2018 dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 1) i 2) SIWZ

  

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.09.2018 r.

Data udostępnienia: 

 05.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 05.09.2018 r., 10:48

  

 

ZAWIADOMIENIE

O wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego Wokół Wigier

Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego część 2 Nawierzchnie z kruszywa

 

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego Zamawiający otrzymał jedną ofertę złożoną przez Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz; ul. Lipowa 41,16-400 Suwałki. Cena ofertowa brutto 98 400,00 zł. Zamawiający na realizację tej części zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 99 380, 86 zł. W trakcie badania oferty oraz dostarczonych w dniu 31.09.2018 r dokumentów wymaganych w SIWZ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że Wykonawca warunki spełnia i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

W związku z powyższym uznano ofertę firmy Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz za najkorzystniejszą. W związku z tym, że na realizację części 2 zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta Zamawiający na podstawie art. 194 ust.2 pkt.1 lit. a proponuje niezwłoczne zawarcie oferty.

  

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.09.2018 r.

Data udostępnienia: 

 04.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.09.2018 r., 13:45

  

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Remont nawierzchni leśnych dróg pożarowych 2018

 

Wybrano najkorzystniejsze oferty:

  

1. W zakresie części 1 zamówienia „Remont dróg leśnych nr 4, 5 i 7.” najkorzystniejszą ofertę złożył: Publiczny Transport Ciężarowy Marian Kutyło; Biała Woda 50 A; 16-402 Suwałki. Cena brutto oferty najkorzystniejszej 346 169,97 zł

  

Punktacja przyznana ofertom zgodnie z kryteriami oceny przedstawia się następująco:

  

Numer

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

60%

Okres

gwarancji

40%

Razem

1

Publiczny Transport Ciężarowy

Marian Kutyło;

Biała Woda 50 A; 16-402 Suwałki

60,00

36,92

96,92

2

BUDIMAR Radosław Zięcina

Krasnoborki 37;

16-310 Sztabin

35,81

40,00

75,81

3

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD

Aleksander Daniłowicz;

ul. Lipowa 41,16-400 Suwałki

50,20

30,77

80,96

4

Roboty Drogowo Ziemne Bud-Drog

Marek Zieliński;

Olszanka 3; 16-304 Nowinka

46,84

36,92

83,96

  

2. W zakresie części 2 zamówienia „Remont dróg leśnych nr 15 i 18” najkorzystniejszą ofertę złożył: Publiczny Transport Ciężarowy Marian Kutyło; Biała Woda 50 A; 16-402 Suwałki. Cena brutto oferty najkorzystniejszej 770 566,71 zł

  

Punktacja przyznana ofertom zgodnie z kryteriami oceny przedstawia się następująco:

  

Numer

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

60%

Okres

gwarancji

40%

Razem

1

Publiczny Transport Ciężarowy

Marian Kutyło;

Biała Woda 50 A; 16-402 Suwałki

60,00

36,92

96,92

2

BUDIMAR

Radosław Zięcina

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

41,47

40,00

81,47

3

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD

Aleksander Daniłowicz;

ul. Lipowa 41,16-400 Suwałki

45,33

30,77

76,10

4

Roboty Drogowo Ziemne Bud-Drog

Marek Zieliński;

Olszanka 3; 16-304 Nowinka

52,60

36,92

89,53

  

  

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 23.08.2018 r.

Data udostępnienia: 

 23.08.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 23.08.2018 r., 12:13