Przyjmowanie i załatwianie spraw

  

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00

w siedzibie dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

  

Zasadniczą formą załatwiania spraw jest forma pisemna.

  

Korespondencję należy kierować na adres:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16-402 Suwałki

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu dyrekcji parku.

  

Wszelkie pisma kierowane do parku przyjmowane są przez sekretariat i ewidencjonowane w książce pism przychodzących. Następnie, przekazywane są do dekretacji dyrektorowi parku lub upoważnionemu zastępcy dyrektora. Zgodnie z dekretacją, pisma przekazywane są dalej do właściwej rodzajowi sprawy komórki organizacyjnej WPN-u w celu rozpatrzenia i przygotowania  projektu pisemnej odpowiedzi. Pisma wychodzące są podpisywane przez dyrektora parku lub jego zastępców w sprawach związanych z przypisanymi im zadaniami, w uzgodnieniu z dyrektorem parku.

  

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem i przestrzeganiem przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) i innymi przepisami proceduralnymi, w tym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46) oraz Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999).

    

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Kamiński 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  29.08.2012 r. 
Data udostępnienia:  29.08.2012 r. 
Ostatnia modyfikacja:  02.01.2018 r., 13:59