Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe i oświadczenia w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Wigierskim Parku Narodowym

 

Dane osobowe i oświadczenia w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Wigierskim Parku Narodowym
 

Wymagane dokumenty:

1) informacje, o których mowa wart. 221§ 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku),

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, przebieg zatrudnienia (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku),

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w danym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Wigierski Park Narodowy,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa wart. 9ust. 1 RODO,

6) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Wigierski Park Narodowy proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Wigierski Park Narodowy przez okres 1 roku,

7) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Oświadczenia, o których mowa powyżej w pozycji od 4) do 7) mogą być zawarte w następujący sposób:

[ ] wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wigierski Park Narodowy zawartych w aplikacji wcelu wykorzystania ich wobecnym procesie rekrutacyjnym,

[ ] wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wigierski Park Narodowy zawartych w aplikacji wcelu wykorzystania ich wkolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku,

[ ] wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wigierski Park Narodowy zawartych w załączonych dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, októrych mowa wart. 9ust. 1RODO),

[ ] oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Wigierski Park Narodowy w procesie rekrutacyjnym.


* zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.


………………………………………………………

(czytelny podpis Kandydata do pracy)

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Klauzula informacyjna w związku z ubieganiem się o zatrudnienie wraz z oświadczeniami osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Dariusz Auguścik

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.10.2019 r.

Data udostępnienia: 

 12.11.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 12.11.2019 r., 10:12