Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

 

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

 

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest 17 obszarów, w skład których wchodzą działki lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN. Szczegółowe zestawienie obszarów zawierające oznaczenie poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy według ewidencji gruntów i budynków oraz oznaczenia księgi wieczystej, powierzchnię , wysokość ceny wywoławczej (opłaty rocznej z tytułu dzierżawy) oraz wysokość wadium znajduje się w załączniku Nr 1 – Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

Lokalizacja obszarów będących przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapach będących załącznikami do ogłoszenia – Załącznik Nr 2 (od 2.1 do 2.17)

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wymienione w pkt. 1 nieruchomości stanowiące grunty rolne przeznaczone są wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: uprawa roślin, gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

 

3. Okres trwania umowy

Umowy będą zawierane na okres 5 lat.

 

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 9).

 

5. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po wystawieniu faktury w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy.

 

6. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 8 maja 2018 r. od godziny 10.00kolejno dla poszczególnych obszarów:

- obszar nr 1 – godz. 10.00

- obszar nr 2 – godz. 10.10

- obszar nr 3 – godz. 10.20

- obszar nr 4 – godz. 10.30

- obszar nr 5 – godz. 10.40

- obszar nr 6 – godz. 10.50

- obszar nr 7 – godz. 11.00

- obszar nr 8 – godz. 11.10

- obszar nr 9 – godz. 11.20

- obszar nr 10 – godz. 11.30

- obszar nr 11 – godz. 11.40

- obszar nr 12 – godz. 11.50

- obszar nr 13 – godz. 12.00

- obszar nr 14 – godz. 12.10

- obszar nr 15 – godz. 12.20

- obszar nr 16 – godz. 12.30

- obszar nr 17 – godz. 12.40

 

7. Postanowienia dotyczące wadium

7.1. Wysokość wadium dla poszczególnych obszarów określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 10).

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 4 maja 2018 r. w kasie WPN lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7. 3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa rolna – obszar nr ….”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7. 4. Uczestnik licytacji, który bierze udział w licytacjach dotyczących kilku obszarów, sumuje wadium wymagane dla tych obszarów i w opisie wyszczególnia numery wszystkich obszarów.

7. 5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

 

8. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

 

9. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

 

10. Przebieg licytacji

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Dotyczy całego przetargu lub poszczególnych obszarów.

10.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

 

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11. 3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

 

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej www.wigry.org.pl . Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

 

13. ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Nr 2 - Mapy z lokalizacją obszarów do dzierżawy (2/1-2/17)

Nr 3 – Wzór umowy dzierżawy

 

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.04.2018 r.

Data udostępnienia: 

 23.04.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 23.04.2018 r., 10:22

  

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń księgowości i sekretariatu Wigierskiego Parku Narodowego Krzywe 82 w tym:

1) Wymiana okładzin podłogowych. Zamawiający dostarczy płytki dywanowe do wszystkich pomieszczeń oraz płytki gres przewidziane do ułożenia w sekretariacie.

2) Nałożenie gładzi gipsowych i wymalowanie ścian i stropów

3) Wykonanie trwałej zabudowy z laminowanych płyt wiórowych (szafa z drzwiami przesuwnymi oraz zabudowa grzejników i parapetów.

4) Instalacja drzwi wewnętrznych o podwyższonej odporności na włamanie (RC 3 -1 szt i RC 2 -1 szt.) oraz drzwi wewnętrznych do pomieszczenia socjalnego. Drzwi dostarczy Zamawiający

5) Oczyszczenie i wymalowanie istniejącej boazerii na korytarzu.

6) Wszystkie stosowane w trakcie prac wyroby budowlane muszą posiadać:

a) oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

b) krajową deklarację zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat zgodności lub obowiązkowy certyfikat zgodności

c) i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”,

d) aprobatę techniczną ITB dla wyrobów objętych PN.

7) W związku z tym, że realizacja zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie pełniącym funkcje administracyjne Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego sporządzi harmonogram prac przewidujący ich realizację w taki sposób aby zminimalizować utrudnienia dla pracowników i osób odwiedzających. Przewiduje się odrębne wykonywanie prac w poszczególnych pomieszczeniach tak aby umożliwić ciągłe funkcjonowanie działu finansowego i sekretariatu.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3 Gwarancja. Zamawiający wymaga udzielenia minimum na okres co najmniej 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia (fax, e-mail, pismo). W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Zamawiającego czas na rozpoczęcie usuwania usterki może zostać wydłużony

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.06.2018

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, i przedmiary robót. Dokumenty należy czytać łącznie. Informacje i wymagania zawarte chociażby w jednym z dokumentów dotyczą zawsze całości zamówienia. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie służy do rozliczenia zakresu wykonanych robót. Wykonawca nie może domagać się zapłaty za roboty konieczne do wykonania dla realizacji przedmiotu zamówienia a nie uwzględnione w przedmiarze.

Dokumentacja projektowa do pobrania na stronie internetowej WPN: http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

6 Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie określa się.

7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 5 lat.

8. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższej instrukcji : Oferta na remont pomieszczeń księgowości i sekretariatu Wigierskiego Parku Narodowego Krzywe 82 nie otwierać przed 25.04.2018” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 25.04.2018 godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2018 godz. 09:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

10. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy PZP.

11. Kryteria wyboru: Cena 100%

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

 

---

Załączniki:

Wzór oferty

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa c.d.

Przedmiar robót

Projekt umowy

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 16.04.2018 r.

Data udostępnienia: 

 16.04.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 16.04.2018 r., 13:19

  

  

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym w osadzie leśnej Lipniak i Lipowe 2

Zamówienie obejmuje:

a) Usunięcie i utylizację istniejącego pokrycia dachu wykonanego z wiórów osikowych

b) Ułożenie nowego pokrycia z blachy stalowej powlekanej - panel na rąbek stojący ok. 180 m2 i blachodachówki 94 m2.

c) Montaż akcesoriów dachowych i elementów odwodnienia: rynny i rury spustowe,

d) Wykonanie podbitek okapów i szczytów dachu z desek lub stalowych paneli z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, i przedmiary robót. Dokumenty należy czytać łącznie. Informacje i wymagania zawarte chociażby w jednym z dokumentów dotyczą zawsze całości zamówienia.

Dokumentacja projektowa do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Wymaga się udokumentowania spełnienia parametrów jakościowych niżej wskazanych wyrobów budowlanych.

Blachy pokryciowe – panel na rąbek stojący i blachodachówka. Zamawiający wymaga przedstawienia karty produktu lub innego dowolnego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikało, że do wykonania przedmiotu zamówienia wykorzystany zostanie materiał spełniający wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności:

a) blachy planowane do użycia muszą posiadać minimum 20 letni okres gwarancji producenta na powłokę dekoracyjną

b) grubość rdzenia blachy nie może być mniejsza niż 0,5 mm.

Nie dołączenie do oferty ww. dokumentów spowoduje jej odrzucenie.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 5 lat i gwarancji na powłokę dekoracyjną blachy na okres nie krótszy niż 20 lat.

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na wymianę pokrycia dachu Lipowe 2 i Lipniak nie otwierać przed 25.04.2018” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 25.04.2018 godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2018 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy PZP.

7. Kryteria wyboru : Cena 100% Do wyliczenia ceny ofertowej zastosować podatek VAT w wysokości 23%.

8. Termin realizacji 15.06.2018

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel. 601-917-567, e-mail; marekw2@vp.pl

 

---

Załączniki:

Wzór oferty

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robót: Lipniak

Przedmiar robót: Lipowe

Projekt umowy

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 16.04.2018 r.

Data udostępnienia: 

 16.04.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 16.04.2018 r., 13:19

  

  

 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

 

 

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego informuje, że działając na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) odwołuje ogłoszony na dzień 10 kwietnia 2018 roku od godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego wyszczególnionych w poniżej zamieszczonym zestawieniu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej WPN na stronie internetowej www.wigry.org.pl.

Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Nr obszaru

Położenie gruntu

Numer działki

i pow. całkowita w ha wg ewidencji gruntów

Pow. obszaru do dzierżawy

ha

Oznaczenie Księgi

Wieczystej

Oznaczenie użytków i powierzchnia

Dodatkowy

opis

Cena

wywoław

cza

opłata roczna - zł

Wysokość

wadium

Gmina Obręb ewid.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Suwałki Nowa Wieś

618

4,0855

649

25,0464

1,95

SU1S/

00039920/0

RIVa - 0,60 ha

RIVb - 1,03 ha

RV - 0,32 ha

 

488,00

49,00
2. Suwałki Leszczewek

690

26,8418

0,21

SU1S/

00039920/0

RV - 0,21 ha ogród przydomowy przy osadzie WPN w Sobolewie

53,00

5,00
3. Suwałki Sobolewo

570

29,5295

1,58

SU1S/

00039920/0

RV - 0,85 ha

RVI - 0,65 ha

PsVI- 0,08 ha

 

395,00

40,00
4. Suwałki Sobolewo

594

16,6536

601

14,6799

619

1,4886

3,00

SU1S/

00039920/0

RVI - 0,10 ha

RV - 2,75 ha

RVI - 0,15 ha

 

750,00

75,00
5. Suwałki Sobolewo

596

20,2055

601

14,6799

3,48

SU1S/

00039920/0

RV - 2,93 ha

ŁV - 0,20 ha

PsVI – 0,35 ha

 

870,00

87,00
6. Suwałki Sobolewo

555/2

18,9981

557/2

9,2156

4,85

SU1S/

00039920/0

PsVI(naLs) -1,75 ha

RVI - 1,77 ha

RV - 0,75 ha

PsVI - 0,23 ha

PsV - 0,35 ha

 

1 213,00

121,00
7. Suwałki Czerwony Folwark

1/9

3,5720

0,05

SU1S/

00039920/0

RIVb - 0,05 ha ogród przydomowy przy osadzie WPN w Czerwonym Folwarku

13,00

1,00
8. Krasnopol Rosochaty Róg

18

4,1800

19

1,5600

2,50

SU1N/

00001060/4

RIVa - 0,41 ha

RIVb - 0,64 ha

PsIV - 0,40 ha

PsV - 0,42 ha

RIVa - 0,17 ha

RIVb - 0,46 ha

 

625,00

63,00
9. Krasnopol Rosochaty Róg

89

1,4000

 

 

90

2,8600

91

0,4500

2,16

SU1N/

00001060/4

PsIV - 0,62 ha

RV- 0,29 ha

RVI- 0,19 ha

PsVI - 0,16 ha

PsIV - 0,09 ha

PsV - 0,36 ha

PsVI - 0,45 ha

 

540,00

54,00
10. Krasnopol Mikołajewo

Czerwony Krzyż

207

0,7100

111

15,7350

3,37

SU1N/

00001060/4

RVI - 0,32 ha

PsVI(naLs)- 0,27

PsV - 0,35 ha

RVI - 1,69 ha

PsVI - 0,74 ha

 

843,00

84,00
11. Krasnopol Mikołajewo

Buda Ruska

129/5

1,4749

87

14,7400

 

17

6,2800

5,25

SU1N/

00001060/4

SU1N/

00001060/4

SU1N/

00001060/4

RVI - 1,00 ha

RV - 0,57 ha

RVI - 1,38 ha

PsVI - 0,65 ha

RVI - 0,21 ha

ŁVI - 1,44 ha

 

1 313,00

131,00
12. Krasnopol Czerwony Krzyż

51/2

0,2324

0,12

SU1N/

00001060/4

RVI - 0,12 ha ogród przydomowy

30,00

3,00
13. Krasnopol Mikołajewo

85

6,4600

86

1,5900

0,97

brak KW RVI - 0,40 ha

PsVI - 0,14 ha

RIVb - 0,40 ha

ŁV - 0,03 ha

 

243,00

24,00
14. Giby Sarnetki

5/1

20,8000

 

5/2

10,1100

2,62

SU1N/

00001060/4

PsV - 0,60 ha

RV - 0,17 ha

RVI - 1,43 ha

PsVI - 0,14 ha

RVI - 0,28 ha

 

655,00

66,00
15. Giby Sarnetki

5/1

20,8000

 

0,14

SU1N/

00001060/4

PsVI - 0,14 ha ogród przydomowy przy osadzie WPN w Maćkowej Rudzie

35,00

4,00
16. Giby Sarnetki

5/2

10,1100

0,50

SU1N/

00001060/4

RVI -0,34 ha

PsVI - 0,16 ha

ogród przydomowy przy osadzie WPN w Maćkowej Rudzie

125,00

13,00
17. Giby

Krasnopol

Sarnetki

Czerwony Krzyż

5/2

10,1100

2/1

7,8152

3/1

4,1615

21/1

4,9901

22/1

13,2072

4,92

SU1N/

00001060/4

PsVI – 0,47 ha

RVI – 0,51 ha

RVI – 0,78 ha

PsV – 0,40 ha

RVI – 0,79 ha

RVI – 0,54 ha

RVI – 1,43 ha

ogród przydomowy przy osadzie WPN w Maćkowej Rudzie(dz. 5/2)

1 230,00

123,00
18. Giby Sarnetki

80/2

33,4400

3,50

SU1N/

00001060/4

RVI - 2,37 ha

PsVI - 1,13 ha

 

875,00

88,00
19. Giby Sarnetki

13

21,2200

4,95

SU1N/

00001060/4

RVI - 4,95 ha  

1 238,00

124,00
20. Giby Wysoki Most

79/2

3,1720

 

 

79/3

0,4680

1,25

SU1N/

00001060/4

RV - 0,08 ha

PsV- 0,09 ha

RVI - 0,70 ha

RVIz - 0,11 ha

RVIz - 0,27 ha

 

313,00

31,00
21. Nowinka Krusznik

260

22,4300

0,94

SU1A/00019875/6 RVI - 0,94 ha  

235,00

24,00

 

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.04.2018 r.

Data udostępnienia: 

 09.04.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.04.2018 r., 09:57

  

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

 

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

 

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest 21 obszarów, w skład których wchodzą działki lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN. Szczegółowe zestawienie obszarów zawierające oznaczenie poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy według ewidencji gruntów i budynków oraz oznaczenia księgi wieczystej, powierzchnię , wysokość ceny wywoławczej (opłaty rocznej z tytułu dzierżawy) oraz wysokość wadium znajduje się w załączniku Nr 1 – Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

Lokalizacja obszarów będących przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapach będących załącznikami do ogłoszenia – Załącznik Nr 2 (od 2.1 do 2.21)

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wymienione w pkt. 1 nieruchomości stanowiące grunty rolne przeznaczone są wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: uprawa roślin, gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

 

3. Okres trwania umowy

Umowy będą zawierane na okres 5 lat.

 

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 9).

 

5. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po wystawieniu faktury w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy.

 

6. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 10 kwietnia 2018 r. od godziny 10.00, kolejno dla poszczególnych obszarów:

- obszar nr 1 – godz. 10.00

- obszar nr 2 – godz. 10.10

- obszar nr 3 – godz. 10.20

- obszar nr 4 – godz. 10.30

- obszar nr 5 – godz. 10.40

- obszar nr 6 – godz. 10.50

- obszar nr 7 – godz. 11.00

- obszar nr 8 – godz. 11.10

- obszar nr 9 – godz. 11.20

- obszar nr 10 – godz. 11.30

- obszar nr 11 – godz. 11.40

- obszar nr 12 – godz. 11.50

- obszar nr 13 – godz. 12.00

- obszar nr 14 – godz. 12.10

- obszar nr 15 – godz. 12.20

- obszar nr 16 – godz. 12.30

- obszar nr 17 – godz. 12.40

- obszar nr 18 – godz. 12.50

- obszar nr 19 – godz. 13.00

- obszar nr 20 – godz. 13.10

- obszar nr 21 – godz. 13.20

 

7. Postanowienia dotyczące wadium

7.1. Wysokość wadium dla poszczególnych obszarów określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 10).

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 6 kwietnia 2018 r. lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7. 3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa rolna – obszar nr ….”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7. 4. Uczestnik licytacji, który bierze udział w licytacjach dotyczących kilku obszarów, sumuje wadium wymagane dla tych obszarów i w opisie wyszczególnia numery wszystkich obszarów.

7. 5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

 

8. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

9. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

 

10. Przebieg licytacji

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Dotyczy całego przetargu lub poszczególnych obszarów.

10.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

 

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11. 3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

 

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowejwww.wigry.org.pl . Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

 

13. ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy ( 77 kb)

Nr 2 - Mapy z lokalizacją obszarów do dzierżawy (2/1-2/21) ( 14 921 kb)

Nr 3 – Wzór umowy dzierżawy ( 54 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.03.2018 r.

Data udostępnienia: 

 28.03.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.03.2018 r., 10:07

  

 

 

Ogłoszenie
 

Wigierski Park Narodowy ogłasza postępowanie na sprzedaż ryb w 2018 r. Pisemne oferty należy składać w siedzibie WPN (sekretariat) do dnia 21 marca 2018 r. do godziny 10.

 
Szczegółową dokumentację dotyczącą postępowania można uzyskać w sekretariacie WPN-u oraz na stronie internetowej: www.wigry.org.pl/bip, w zakładce ogłoszenia.
 

Wyjaśnienia w sprawie postępowania udzielane są pod numerem telefonu: 87 5632 565.
 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Opis postępowania ( 626 kb)

2. Zał. 1 ( 48 kb)

3. Zał. 2 ( 24 kb)

4. Zał. 3 ( 37 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.03.2018 r.

Data udostępnienia: 

 12.03.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 12.03.2018 r., 11:46

  

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży zaoczkowanej ikry i wylęgu sielawy

z wylęgarni ryb WPN-u w Tartaku

 

Wigierski Park Narodowy oferuje do sprzedaży zaoczkowaną ikrę oraz wylęg sielawy. Cena za ikrę wynosi 3,50 zł/1000 szt., za wylęg 4,00 zł/1000 szt. (ceny brutto).

 

Wnioski zakupu można składać pocztą tradycyjną, elektroniczną oraz faksem. We wniosku należy podać dane kontaktowe zamawiającego, ilość oraz rodzaj zamawianego materiału zarybieniowego (ikra, wylęg).

 

Wnioski realizowane będą w kolejności wpływu do WPN, do wyczerpania dostępnej puli materiału zarybieniowego.

 

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.02.2018 r.

Data udostępnienia: 

 05.02.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 05.02.2018 r., 12:44