Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA


 

ROZPOZNANIE RYNKU

Wigierski Park Narodowy zaprasza do składania ofert na wykonanie analiz chemicznych

Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie, w ramach realizacji projektu naukowego „Znaczenie leszczyny Corylus avellana w lasach grądowych (na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego)”, finansowanego ze środków funduszu leśnego .

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

adres strony internetowej: www.wigry.org.pl, tel.: 87 56 32 540, fax.: 87 56 32 541

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie analiz chemicznych gleby, kory leszczyny oraz opadu biologicznego; odbiór próbek z siedziby Wigierskiego Parku Narodowego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia; dostarczenie wyników analiz do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w postaci cyfrowej (w arkuszu Excel).

1. Analizy chemiczne gleby - 10 próbek po 0,5 kg każda; w pojedynczej próbce analiza: C, N, Na, K, Mg, Ca, P oraz pomiar pH;

2. Analizy chemiczne kory leszczyny - 30 próbek po 0,1 kg każda; w pojedynczej próbce analiza: C i N oraz pomiar pH;

3. Analiza chemiczna opadu biologicznego - 3 próbki po 0,01 kg każda;

3.w pojedynczej próbce analiza: C, N, Na, K, Mg, Ca i P.

3. Termin wykonania zamówienia: do 29 października 2021 roku.

4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród nadesłanych ofert.

5. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:

a. Ofertę należy złożyć listownie, osobiście (Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub drogą elektroniczną na adres krzysztofiak.lech@wigry.org.pl, w postaci podpisanego formularza ofertowego (Załącznik nr 1), nie później niż do dnia 21 września 2021 r. do godziny 9:00 .

b. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostaną uwzględnione w postępowaniu.

6. Inne ustalenia:

a. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie złożone zamówienie na wykonanie analiz chemicznych.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy (doc, 455 kb)
 

 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Lech Krzysztofiak

Wprowadził: 

 Łapiński Maciej

Data wytworzenia: 

 13.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 13.09.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 13.09.2021 r., 09:38


 


Ogłoszenie

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia

o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

zakup 400 szt. budek dla orzesznicy leszczynowej

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Przedmiotem zamówienia jest:

zakup 400 szt. drewnianych budek dla orzesznicy leszczynowej wraz z dostawą . Wymiary drewnianej budki: wys. x szer. x dług. - 23 x 14 x 14 (21) [cm]; średnica otworu wejściowego: 3,30 cm. Budka powinna posiadać otwieraną ściankę przednią, po odbezpieczeniu metalowego haczyka. Budka powinna być impregnowana naturalnym pokostem lub drewnochronem. Drewniane elementy powinny być skręcone nierdzewnymi wkrętami.

4. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.09.2021 godzina 10:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej: Oferta na zakup 400 szt. budek dla orzesznicy leszczynowej

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu przesłanego przed terminem składania ofert na adres poczty elektronicznej w.misiukiewicz@wigry.org.pl . Skan oferty musi zostać podpisany dowolnym podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, podpis z profilu zaufanego, podpis dowodem osobistym).

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający nie gwarantuje zachowania poufności oferty do godziny otwarcia.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.09.2021 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN – parter.

7. Tryb postępowania:
ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru :
Cena 100 %

9. Termin realizacji:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia, dostawę w terminie do 24.09.2021

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Wojciech Misiukiewicz, tel. 87 5632563, e-mail: w.misiukiewicz@wigry.org.pl

Wykaz załączników:

 1. Wzór umowy (pdf, 527 kb)
 2. Wzór oferty (doc, 709 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Wojciech Misiukiewicz

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 10.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 10.09.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 10.09.2021 r., 11:00


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy

Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych Bryzgiel 41 – PKOB 1110 i Maćkowa Ruda 57 – PKOB 1110.

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Bryzgiel 41

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 7,986 m2)

b. Naprawa i regulacja wysokości stopni schodowych i tarasu.

c. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z płyt granitowych 30 x 60 cm gr. 1,5 do 2 cm (granit królewski płomieniowany).

d. Wymiana drewnianych słupów i desek elewacyjnych ścian ganku.

e. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2) Maćkowa Ruda 57

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 21,391 m2)

b. Naprawa i regulacja szerokości stopni schodowych

c. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z płyt granitowych 30 x 60 cm gr. 1,5 do 2 cm (granit królewski płomieniowany).

d. Naprawa tynku policzków schodów 1,8 m2 i wymalowanie farbą elewacyjną (4,71 m2)

e. Oczyszczenie i wymalowanie farbami chlorokauczukowymi stalowych balustrad i słupów daszku nad schodami.

f. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum 3 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Bryzgiel 41 i Maćkowa Ruda 57 nie otwierać przed 20.09.2021 godz. 10:35” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 20.09.2021 godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 20.09.2021 godz. 10:30 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Bryzgiel 41 i Maćkowa Ruda 57”.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2021 godz. 10:35w sali konferencyjnej WPN –parter.

6 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 100 % %

8. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl

___________________________________________________________________

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia z dnia 10.09.2021


Dotyczy postępowania o nazwie Remont schodów wejściowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych Bryzgiel 41 – PKOB 1110 i Maćkowa Ruda 57 – PKOB 1110.
Zmienia się datę składania i otwarcia ofert.

Istniejąca treść:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2021 do godziny 10:30.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2021 godz. 10:35

Zmienia się na:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2021 do godziny 10:30
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.09.2021 godz. 10:35

___________________________________________________________________

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 32 kb)
 2. Projekt umowy (*pdf, 150 kb)
 3. RODO (*.pdf, 377 kb)
 4. Dokumentacja projektowa - Bryzgiel (*.pdf, 216 kb)
 5. Dokumentacja projektowa - Maćkowa Ruda (*.pdf, 169 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 10.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 10.09.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 13.09.2021 r., 09:38


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 tyś zł

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy

Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w osadzie leśnej Wysoki Most

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Wymiana pokrycia dachowego na budynku stodoły z istniejącego pokrycia wiórem osikowym na pokrycie z blachy stalowej powlekanej – panel na rąbek stojący wraz z wykonaniem orynnowania i montażem płotków przeciwśniegowych pow. dachu 177.2 m2

2) Wymiana pokrycia dachowego na budynku inwentarskim z istniejącego pokrycia wiórem osikowym na pokrycie z blachy stalowej powlekanej – panel na rąbek stojący wraz z wykonaniem orynnowania i montażem płotków przeciwśniegowych pow. dachu 133 m2

3) Wymiana pokrycia dachowego na budynku magazynowym z istniejącego pokrycia bitumiczną płytą falistą ONDULINE na pokrycie z blachy stalowej powlekanej – panel na rąbek stojący wraz z wykonaniem orynnowania i montażem płotków przeciwśniegowych pow. dachu 49 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 Dokumentacja projektowa.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały na okres minimum 5 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako Wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w osadzie leśnej Wysoki Most nie otwierać przed 20.09.2021 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 20.09.2021 godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 20.09.2021 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na wykonanie oświetlenia wystaw Krzywe”.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2021 godz. 10:05w sali konferencyjnej WPN –parter.

6 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 100 %

8. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30.11.2021 r

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl

___________________________________________________________________

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia z dnia 10.09.2021
 

Dotyczy postępowania o nazwie Wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w osadzie leśnej Wysoki Most
Zmienia się datę składania i otwarcia ofert.

Istniejąca treść:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2021 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2021 godz. 10:05

Zmienia się na:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2021 do godziny 10:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.09.2021 godz. 10:05

___________________________________________________________________

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 32 kb)
 2. RODO (*pdf, 587 kb)
 3. Projekt umowy (*.pdf, 184 kb)
 4. Dokumentacja projektowa (*.rar, 593 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 10.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 10.09.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 13.09.2021 r., 09:38


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy

Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i instalacja 2 szt. szlabanów leśnych.

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Wykonanie zgodnie z dołączonym rysunkiem 2 sztuk szlabanów z rur stalowych ocynkowanych i wymalowanych według wzoru wskazanego na rysunku farbami poliwinylowymi lub proszkowo. Szlaban wyposażony musi być w dwa dodatkowe słupki, jeden do oparcia ramienia szlabanu w pozycji otwarte i drugi wyznaczający przejście dla pieszych i rowerzystów.

2) Wykonanie nawierzchni przejścia dla pieszych i rowerzystów. W ramach tej części zamówienia należy przeprowadzić niwelację terenu i wykonać nawierzchnię przejścia o powierzchni około 10 m2 z mieszanki kruszyw zawierającej co najmniej 50 % kruszywa łamanego.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum 3 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Wykonawca składając ofertę musi udokumentować, że dysponuje lub w trakcie realizacji zamówienia dysponował będzie sprzętem do robót ziemnych – koparka lub koparko ładowarka.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2021 godz. 11:00 w:

1) zamkniętej kopercie opisanej jako „Dostawa i instalacja 2 szt. szlabanów leśnych nie otwierać przed 20.09.2021 godz. 11:05 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 lub

2) na adres marek.wrona@wigry.org.pl jako opatrzony hasłem załącznik do wiadomości email. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu dokumentu sporządzonego uprzednio w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej dowolnym podpisem elektronicznym. Hasło umożliwiające otwarcie pliku z ofertą należy przesłaćw dniu otwarcia ofert osobną wiadomością na adres marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr. telefonu

601-917-567 nie później niż do dnia 20.09.2021 godziny 11:05.

6. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 20.09.2021 godz. 11:05. Jako pierwsze zostaną otwarte oferty otrzymane w formie pisemnej. Oferty złożone w formie załączników do wiadomości email zostaną otwarte po otrzymaniu hasła dostępowego. W przypadku gdy Zamawiający do godziny 11:05 nie otrzyma wiadomości zawierającej hasło dostępu oferta zostanie odrzucona

7 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru : Cena 100 % %

9. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl

___________________________________________________________________

Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia z dnia 10.09.2021
 

Dotyczy postępowania o nazwie Dostawa i instalacja 2 szt. szlabanów leśnych.
Zmienia się datę składania i otwarcia ofert.

Istniejąca treść:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2021 do godziny 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2021 godz. 10:05

Zmienia się na:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2021 do godziny 11:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.09.2021 godz. 11:05

___________________________________________________________________

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 31,8 kb)
 2. RODO (*pdf, 396 kb)
 3. Projekt umowy (*.pdf, 141 kb)
 4. Dokumentacja projektowa (*.rar, 766 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 10.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 10.09.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 13.09.2021 r., 09:38


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej

130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji o nazwie Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych na działce nr geod 649 w obrębie Leszczewek w gminie Suwałki

Zamówienie obejmuje:

1) Pozyskanie mapy do celów projektowych

2) Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego

3) Dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i uzyskanie decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych

4) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

5) Wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych

6) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

7) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

8) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

9) Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie dotyczy

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na opracowanie projektu rozbudowy parkingu w m. Krzywe nie otwierać przed 14.09.2021 godz 10:05 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 07.09.2021 godz. 10:00.

6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 14.09.2021 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta - rozbudowa parkingu Krzywe”

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.09.2021 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru :

Cena 100 % %

10. Termin realizacji 20.01.2022

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 33 kb)
 2. Plan (*pdf, 661 kb)
 3. Wzór umowy (*.pdf, 267 kb)
 4. Warunki zabudowy - rysunki (*.pdf, 2 532 kb)
 5. Warunki zabudowy - tekst (*.pdf, 4 236 kb)
 6. RODO (*.pdf, 386 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 03.09.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 03.09.2021 r., 11:14

 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy

Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie instalacji oświetlenia wystaw w skansenie etnograficznym Krzywe

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Wykonanie okablowania zasilającego oprawy oświetleniowe z przewodów instalacyjnych 5 x 1,5 mm2

2) Wykonanie okablowania do instalacji czujek ruchu z przewodów instalacyjnych 3 x 1,5 mm2

3) Dostawa i montaż aluminiowych szynoprzewodów 3 obwodowych o przekroju kwadratowym wymalowanych przez producenta w kolorze czarnym, prąd znamionowy 16 A – 12 m

4) Dostawa i montaż projektorów led, kąt rozsyłu oprawy oświetleniowej 24 0 - 4 sztuki i 36o - 22 sztuki. Barwa światła 830 warm white. Materiał korpusu aluminium, kolor czarny. Oprawa w kształcie walca 85x180 mm (+/- 10 %). Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz. max 5 %. Napięcie zasilania 220-240 V

5) Dostawa i instalacja czujek ruchu PIR 4 szt. Zasilanie sieciowe 230-240 V, montaż natynkowy, moc min. 2000W, kąt wykrywania 360 0

6) Dostawa i montaż autonomicznych czujek dymu 4 szt. Zasięg 60-80 m 2 detekcja dymu optyczna, typu rozproszonego, zasilanie bateryjne, sygnalizacja dźwiękowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 Projekt oświetlenia.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały na okres minimum 5 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie instalacji oświetlenia wystaw w skansenie etnograficznym Krzywe nie otwierać przed 06.09.2021 godz. 11:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 06.09.2021 godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 06.09.2021 godz. 11:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na wykonanie oświetlenia wystaw Krzywe”.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.09.2021 godz. 11:05w sali konferencyjnej WPN –parter.

6 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 80 % i Termin wykonania 20 %

8. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 32 kb)
 2. Projekt oświetlenia wystaw (*pdf, 1 182 kb)
 3. Wzór umowy (*.pdf, 149 kb)
 4. RODO (*.pdf, 386 kb)

   

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 27.08.2021 r.

Data udostępnienia: 

 27.08.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 27.08.2021 r., 11:26

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy

Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych Bryzgiel 41 – PKOB 1110 i Maćkowa Ruda 57 – PKOB 1110.

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Bryzgiel 41

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 7,986 m2)

b. Naprawa i regulacja wysokości stopni schodowych i tarasu.

c. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z płyt granitowych 30 x 60 cm gr. 1,5 do 2 cm (granit królewski płomieniowany).

d. Wymiana drewnianych słupów i desek elewacyjnych ścian ganku.

e. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2) Maćkowa Ruda 57

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 21,391 m2)

b. Naprawa i regulacja szerokości stopni schodowych

c. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z płyt granitowych 30 x 60 cm gr. 1,5 do 2 cm (granit królewski płomieniowany).

d. Naprawa tynku policzków schodów 1,8 m2 i wymalowanie farbą elewacyjną (4,71 m2)

e. Oczyszczenie i wymalowanie farbami chlorokauczukowymi stalowych balustrad i słupów daszku nad schodami.

f. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum 3 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Bryzgiel 41 i Maćkowa Ruda 57 nie otwierać przed 06.09.2021 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 06.09.2021 godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej należy zabezpieczyć hasłem i przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 06.09.2021 godz. 10:05 na adres poczty elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 601917567

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Bryzgiel 41 i Maćkowa Ruda 57”.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.09.2021 godz. 10:05w sali konferencyjnej WPN –parter.

6 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 100 %

8. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.docx, 32 kb)
 2. Projekt umowy (*.pdf, 154 kb)
 3. RODO (*.pdf, 386 kb)
 4. Dokumentacja projektowa Bryzgiel (*.zip, 221 kb)
 5. Dokumentacja projektowa Maćkowa Ruda (*.zip, 173 kb)

 

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 27.08.2021 r.

Data udostępnienia: 

 27.08.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 27.08.2021 r., 11:26

 

 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i instalacja 2 szt. szlabanów leśnych.

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Wykonanie zgodnie z dołączonym rysunkiem 2 sztuk szlabanów z rur stalowych ocynkowanych i wymalowanych według wzoru wskazanego na rysunku farbami poliwinylowymi lub proszkowo. Szlaban wyposażony musi być w dwa dodatkowe słupki, jeden do oparcia ramienia szlabanu w pozycji otwarte i drugi wyznaczający przejście dla pieszych i rowerzystów.

2) Wykonanie nawierzchni przejścia dla pieszych i rowerzystów. W ramach tej części zamówienia należy przeprowadzić niwelację terenu i wykonać nawierzchnię przejścia o powierzchni około 10 m2 z mieszanki kruszyw zawierającej co najmniej 50 % kruszywa łamanego.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum 3 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Wykonawca składając ofertę musi udokumentować, że dysponuje lub w trakcie realizacji zamówienia dysponował będzie sprzętem do robót ziemnych – koparka lub koparko ładowarka.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2021 godz. 10:00 w:

1) zamkniętej kopercie opisanej jako „Dostawa i instalacja 2 szt. szlabanów leśnych nie otwierać przed 14.07.2021 godz. 11:00 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 lub

2) na adres marek.wrona@wigry.org.pl jako opatrzony hasłem załącznik do wiadomości email. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu dokumentu sporządzonego uprzednio w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej dowolnym podpisem elektronicznym. Hasło umożliwiające otwarcie pliku z ofertą należy przesłaćw dniu otwarcia ofert osobną wiadomością na adres marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr. telefonu

601-917-567 nie później niż do godziny 11:10.

6. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 14.07. 2021 godz. 11:00. Jako pierwsze zostaną otwarte oferty otrzymane w formie pisemnej. Oferty złożone w formie załączników do wiadomości email zostaną otwarte po otrzymaniu hasła dostępowego. W przypadku gdy Zamawiający do godziny 11:10 nie otrzyma wiadomości zawierającej hasło dostępu oferta zostanie odrzucona

7 Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru : Cena 100 % %

9. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl 

Wykaz załączników:

 1. Dokumentacja projektowa i wzór oferty (*.zip, 1 271 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 02.07.2021 r.

Data udostępnienia: 

 02.07.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 02.07.2021 r., 12:40

 


OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej
130 000 zł, art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP


1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Montaż zamków szyfrowych w budynku Krzywe 82

2. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Dostawa i montaż 3 sztuk zamków szyfrowych w drzwiach wewnętrznych – 2 sztuki do drzwi dwuskrzydłowych z profili aluminiowych i 1 szt. drzwi z blachy stalowej z ościeżnicą stalową. Zamówienie obejmuje:

a. Wyposażenie drzwi w:

a) zwory elektromagnetyczne, siła trzymania nie mniej niż 3000 N

b) manipulator/klawiatura cyfrowa z czytnikiem breloków 125 kHZ
od strony zewnętrznej i przycisk do otwarcia od strony wewnętrznej
i zasilaczem.

c) gałkę lub uchwyt od zewnątrz i klamkę od wewnątrz

d) samozamykacze do drzwi

b. Każdy z zamków pracował będzie w pełnym trybie autonomicznym, zamawiający nie wymaga łączenia zamków pomiędzy sobą, podłączenia do sieci informatycznej lub systemu alarmowego budynku.

c. Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego zamków. Długość przyłączy 3 do 5 m.

d. Drzwi są umiejscowione w korytarzach pełniących funkcję ciągów ewakuacyjnych, w związku z powyższym zamki muszą posiadać funkcję "otwarte" podczas zaniku napięcia w sieci zasilającej.

e. Zamki posiadać muszą funkcję automatycznego przejścia w tryb „otwarte” w wyznaczonych godzinach. Dopuszcza się zrealizowanie powyższego poprzez oprogramowanie własne zamka lub dodatkowy zegar odcinający zasilanie zwory.

3. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie ustalono

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.07.2021 godz. 10:00 w:

1) zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na montaż zamków szyfrowych
w budynku Krzywe 82 nie otwierać przed 06.07.2021 godz. 11:00 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 lub

2) na adres marek.wrona@wigry.org.pl jako opatrzony hasłem załącznik do wiadomości email. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu dokumentu sporządzonego uprzednio w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej dowolnym podpisem elektronicznym. Hasło umożliwiające otwarcie pliku z ofertą należy przesłać w dniu otwarcia ofert osobną wiadomością na adres: marek.wrona@wigry.org.pl lub jako wiadomość SMS na nr. telefonu: 601-917-567 nie później niż do godziny 11:10.

7. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 06.07.2021 godz. 11:00. Jako pierwsze zostaną otwarte oferty otrzymane w formie pisemnej. Oferty złożone w formie załączników do wiadomości email zostaną otwarte po otrzymaniu hasła dostępowego. W przypadku gdy Zamawiający do godziny 11:10 nie otrzyma wiadomości zawierającej hasło dostępu oferta zostanie odrzucona

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru : Cena 100 % %

10. Termin realizacji 21 dni od daty podpisania umowy.

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

Marek Wrona tel. 601-917-567, e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Wzór oferty (*.doc, 326 kb)
 2. Rodo oświadczenie nr 1 (*.pdf, 96 kb)
 3. Rodo oświadczenie nr 2 (*.pdf, 92 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 29.06.2021 r.

Data udostępnienia: 

 29.06.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 29.06.2021 r., 14:20

 

 


Krzywe, dnia 22 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu są 3 opisane poniżej obszary, w skład których wchodzą działki lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN.

 

Obszar nr

Położenie gruntu

Numer działki

i pow. całk. ha wg ewidencji gruntów

Pow. obszaru do dzierżawy

ha

Oznaczenie Księgi

Wieczystej

Oznaczenie użytków i powierzchnia

Dodatkowy

opis

Cena

wywoławcza

(opłata roczna)- zł

Wysokość

wadium

Gmina

Obręb ewid.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Krasnopol

Czerwony Krzyż

52/2

0,2015

58/2

10,8687

59

3,9160

60/2

1,2122

 

5,8666

SU1N/

00001060/4

RVI- 0,2015 ha

RVI-3,5000 ha

RVI- 0,9529 ha

RVI-1,2122 ha

siedl.N2000

kod 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

1 936

194

2.

Krasnopol

Krusznik

164/3

0,1300

0,1100

SU1A/

00019875/6

RVI- 0,1100 ha

36

4

3.

Krasnopol

Sarnetki

5/2

20,8000

0,0211

SU1N/

00001060/4

RVI–0,0031 ha

PsVI–0,0180 ha

ogród przydomowy przy osadzie w Maćkowej Rudzie

7

1

Lokalizacja obszarów będących przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapach będących załącznikami do ogłoszenia – Załącznik Nr 1, 2 i 3. Stan gruntów przedstawiony na mapach został zarejestrowany na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w 2020 r.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wymienione w pkt. 1 nieruchomości stanowiące grunty rolne przeznaczone są wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: uprawa roślin, gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

2.1. Na obszarze oznaczonym w tabeli numerem 1 znajduje się płat siedliska Natura 2000 kod 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Siedlisko zostało zaznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 1. Na wskazanych płatach siedliska należy utrzymać ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe (z usuwaniem biomasy) przynajmniej raz w roku. Można stosować umiarkowane nawożenie. Dopuszczalna okresowa lub stała zmiana sposobu użytkowania części powierzchni, pod warunkiem utrzymania ekstensywnego użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego na analogicznym areale na innej powierzchni w sąsiedztwie.

3. Okres trwania umowy

Umowy będą zawierane na okres 5 lat.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą podano w tabeli (kolumna Nr 9).

5. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po wystawieniu faktury w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 333). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy.

6. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 8 lipca 2021 r. od godziny 10.00, kolejno dla poszczególnych obszarów:

- obszar nr 1 – godz. 10.00

- obszar nr 2 – godz. 10.10

- obszar nr 3 – godz. 10.20

7. Postanowienia dotyczące wadium

7.1. Wysokość wadium dla poszczególnych obszarów została określona w tabeli w pkt. 1 (kolumna Nr 10).

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 5 lipca 2021 r. w kasie WPN lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7. 3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa rolna – obszar nr ….”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7. 4. Uczestnik licytacji, który bierze udział w licytacjach dotyczących kilku obszarów, sumuje wadium wymagane dla tych obszarów i w opisie wyszczególnia numery wszystkich obszarów.

7. 5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

8. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

9. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

10. Przebieg licytacji

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Dotyczy całego przetargu lub poszczególnych obszarów.

10.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do ogłoszenia.

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11. 3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej http://wigry.org.pl/bip/ uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

13. ZAŁĄCZNIKI:

1. Mapy (obszar 1,2,3) (*.zip, 2 268 kb)

2. Wzór umowy dzierżawy (4/1, 4/2) (*.zip, 26 kb)

 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadziła: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.06.2021 r.

Data udostępnienia: 

 23.06.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 23.06.2021 r., 09:21

 

 


OGŁOSZENIE

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (zwanej dalej Inspektorem Nadzoru) nad robotami budowlanymi o nazwie Restauracja budynku stodoły na terenie kompleksu leśnego Krzywe – przebudowa i rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu.

Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania na miniportalu to 259cecc3-c67b-4b38-b002-d9a300cecfd4

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi właściwe do zakresu nadzorowanych robót budowlanych uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . W tym celu do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osób, które sprawować będą funkcje Inspektora Nadzoru w poszczególnych branżach tj: konstrukcyjno budowlane, instalacji elektrycznych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia. Wartość robót budowlanych nad którymi sprawowany będzie nadzór wynosi 249 tyś zł.

6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Oferty należy składać do dnia 22.06.2021 godz. 11:00 za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Sposób zaszyfrowania i złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.

7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 222 ust. 1 PZP). Zamawiający przewiduje otwarcie ofert w dniu 22.06.2021 roku o godzinie 11:15

8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

9. Kryteria wyboru : Cena 100 %

10. Termin realizacji

Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w terminie do 30.09.2021

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprostowanie do Ogłoszenia!

 • W treści Ogłoszenia w punkcie 5 znajduje się nieprawidłowa wartość robót budowlanych nad którymi sprawowany będzie nadzór: 249 tyś zł.
  Prawidłowa wartość robót budowlanych nad którymi sprawowany będzie nadzór
  wynosi  425 950 zł
 

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 14.06.2021 r.

Data udostępnienia: 

 14.06.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 15.06.2021 r., 7:55

 


OGŁOSZENIE

Zamawiający Wigierski Park Narodowy, 16-402 Suwałki, Krzywe 82 zawiadamia

o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie.

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu badawczego do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

Część I

1. Rejestrator wilgotności i temperatury powietrza, np. typu HOBO U23-001A z wbudowanymi czujnikami - 15 szt. (odporny na trudne warunki atmosferyczne i na kondensację pary wodnej; współpracuje z oprogramowaniem HOBOware Pro)

2. Urządzenie do cyfrowego obrazowania baldachimu roślin z wbudowanym kompasem i GPS , np. typu LAI Cl-110 - 1 szt. (obiektyw samopoziomujący, duży - min. 6 cali, ekran dotykowy, kąt obiektywu 150°, rozdzielczość obrazu min. 8 Megapikseli, pamięć USM min 128 GB)

Część II

3. Penetrometr elektroniczny przeznaczony do terenowych badań zagęszczenia gruntu do głębokości 45 cm, np. typu FieldScout SC-900 – 1 szt. (pamięć min. 500 profili bez użycia GPS, wyświetlacz LCD, pomiar nacisku w granicach 0-7000 kPa)

4. Kieszonkowy pH-metr z płaską elektrodą powierzchniową do pomiaru pH w glebie z wymienną elektrodą zapasową i roztworami pH 4 i 7, np. typu ExStik pH-metr – 1 szt.

5. Miernik wilgotności, temperatury i EC gleby ze szpilkami pomiarowymi długości co najmniej 7,5 cm, 12 cm i 20 cm , np. typu FieldScout TDR 350 – 1 szt.

 

2. Oferent może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na obie.

3. Termin wykonania zamówienia:

Całe zamówienie musi zostać zrealizowane do 16 lipca 2021 roku.

4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród nadesłanych ofert.

5. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:

a. Ofertę należy złożyć listownie, osobiście (Krzywe 82, 16-402 Suwałki) lub drogą elektroniczną na adres krzysztofiak.lech@wigry.org.pl, w postaci podpisanego formularza ofertowego (Załącznik nr 1), nie później niż do dnia 16 czerwca 2021 r. do godziny 9:00 .

b. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostaną uwzględnione w postępowaniu.

6. Inne ustalenia:

a. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, zostanie złożone zamówienie na dostawę sprzętu badawczego.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

7. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania: Lech Krzysztofiak, tel. 502478720, e-mail; krzysztofiak.lech@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy (*.doc, 468 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Lech krzysztofiak

Data wytworzenia: 

 09.06.2021 r.

Data udostępnienia: 

 09.06.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 09.06.2021 r., 10:58

 


Ogłoszenie

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia

o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Zakup 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Przedmiotem zamówienia jest:

10 laptopów Dell Vostro 3500 (przekątna ekranu 15,6”, procesor Intel Core i5-1135G7, 16 GB RAM, dysk SSD M.2 PCIe 256 GB) wraz z systemem Microsoft Windows 10 Professional (nie w wersji edukacyjnej) preinstalowany przez producenta oraz oprogramowaniem biurowym Office 2016 Standard dla użytkownika edukacyjnego.

Każdy z komputerów przenośnych (laptopów) powinien być dodatkowo wyposażony w mysz przewodową oraz torbę ochronną.

Komputery przenośne (laptopy) powinny być fabrycznie nowe oraz objęte minimalnie 24 miesięczną gwarancją.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2021 godzina 10:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej : Oferta na Zakup 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu przesłanego przed terminem składania ofert na adres poczty elektronicznej m.lapinski@wigry.org.pl. Skan oferty musi zostać podpisany dowolnym podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, podpis z profilu zaufanego, podpis dowodem osobistym).

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający nie gwarantuje zachowania poufności oferty do godziny otwarcia.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2021 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter.

7. Tryb postępowania:
ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru :
Cena 100 %

9. Termin realizacji:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia, dostawę w terminie do 08.06.2021

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Maciej Łapiński, tel. 87 5632552, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

Wykaz załączników:

 1. Wzór umowy (*.pdf, 440 kb)
 2. Wzór oferty (*.docx, 728 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 21.05.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 21.05.2021 r., 14:08

 


  Ogłoszenie

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia

o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Zakup 2 monitorów 43’’ oraz projektora multimedialnego

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Przedmiotem zamówienia są urządzenia:

- 2 x Samsung SMART Signage 43" QE43T

- 1 x Philips NeoPix Ultra 2 TV (NPX643)

Urządzenia powinny być fabrycznie nowe oraz objęte minimalnie 24 miesięczną rękojmią i gwarancją.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2021 godzina 10:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej : Oferta na zakup 2 monitorów 43’’ oraz projektora multimedialnego.

4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu przesłanego przed terminem składania ofert na adres poczty elektronicznej m.lapinski@wigry.org.pl. Skan oferty musi zostać podpisany dowolnym podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, podpis z profilu zaufanego, podpis dowodem osobistym).

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający nie gwarantuje zachowania poufności oferty do godziny otwarcia.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2021 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter.

6. Tryb postępowania:
ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru :
Cena 100 %

8. Termin realizacji:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia, dostawę w terminie do 11.06.2021

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Maciej Łapiński, tel. 87 5632552, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 24.05.2021 r. wpłynęło pytanie:

Pytanie 1.
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie, o nazwie - "Zakup 2 monitorów 43’’ oraz projektora multimedialnego"- chcielibyśmy uzyskać odpowiedź, czy dopuszczają Państwo lepszy model, a mianowicie QB43R ponieważ QE43T brak do lipca.

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza dostawę lepszego modelu.
Zamawiający informuje jednocześnie że na realizację przedmiotu zamówienia dysponuje określoną ilością środków finansowych i nie może ich zwiększyć.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz załączników:

 1. Wzór umowy (*.pdf, 444 kb)
 2. Wzór oferty (*.docx, 711 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 21.05.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 24.05.2021 r., 113:31

 


Ogłoszenie

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia

o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Zakup 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm 

2. Przedmiotem zamówienia jest:

10 laptopów Dell Vostro 3500 (przekątna ekranu 15,6”, procesor Intel Core i5-1135G7, 16 GB RAM, dysk SSD M.2 PCIe 256 GB) wraz z systemem Microsoft Windows 10 Professional i oprogramowaniem biurowym Office 2016 Standard dla użytkownika edukacyjnego.

Każdy z komputerów przenośnych (laptopów) powinien być dodatkowo wyposażony w mysz przewodową oraz torbę ochronną.

Komputery przenośne (laptopy) powinny być objęte minimalnie 24 miesięczną gwarancją.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4. Postępowanie prowadzone będzie się w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.05.2021 godzina 10:00 na adres Wigierski Park Narodowy; Krzywe 82; 16-402 Suwałki w zamkniętej kopercie oznaczonej : Oferta na Zakup 10 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu przesłanego przed terminem składania ofert na adres poczty elektronicznej m.lapinski@wigry.org.pl. Skan oferty musi zostać podpisany dowolnym podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, podpis z profilu zaufanego, podpis dowodem osobistym).

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający nie gwarantuje zachowania poufności oferty do godziny otwarcia.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2021 godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter.

7. Tryb postępowania:
ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

8. Kryteria wyboru :
Cena 100 %

9. Termin realizacji:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia, dostawę w terminie do 04.06.2021

10. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:
Maciej Łapiński, tel. 87 5632552, e-mail; m.lapinski@wigry.org.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 1.
Czy Zamawiający wymaga pakietu Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów czy Microsoft Office 2016 Standard? I czy Wykonawca ma zainstalować ten produkt na komputerach czy tylko przekazać klucze licencyjne? Czy Zamawiający dopuszcza wersja produktu: ESD (elektroniczna) ?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga, jedynie, dostarczenia kluczy licencyjnych pakietu Microsoft Office 2016 Standard MOLP - licencja EDU. Zamawiający posiada aktywną Licencję Academic Open,

Pytanie 2.
W związku z tym, iż zamawiający wyspecyfikował pakiet Office w wersji edukacyjnej. Mam pytanie.
Czy zamawiający dopuści system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit Wersja Edukacyjna ?
Odpowiedź
We wskazanym komputerze przenośnym, system jest już preinstalowany przez producenta.
Zamawiający dopuszcza system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit Wersja Edukacyjna pod warunkiem, iż będzie on preinstalowany przez producenta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz załączników:
 1. Wzór umowy (*.pdf, 440 kb)
 2. Wzór oferty (*.docx, 710 kb)
 3. Klauzula informacyjna RODO (*.docx, 16 kb)
 4. Oświadczenie RODO (*.docx, 13 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 13.05.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 18.05.2021 r., 10:24

 


Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 PZP)

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Krzywe 82 – PKOB 1122 i Leszczewek 40 – PKOB 1110.

Planowane roboty budowlane obejmują w szczególności:

1) Krzywe 82

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 7,95 m2)

b. Naprawa stopni schodowych

c. Wykonanie niecki do montażu aluminiowej wycieraczki systemowej, dostawa i montaż wycieraczki

d. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z zakupionych przez Zamawiającego płytek gres. Wykonawca zapewni transport płytek z miejsca zakupu na plac budowy.

e. Demontaż, oczyszczenie przez mechaniczne oszlifowanie lub struganie drewnianych elementów balustrad schodów i przylegających tarasów (łączna powierzchnia elementów drewnianych ok.

38 m2)

f. Wymalowanie drewnianych elementów balustrad lakierobejcą.

g. Oczyszczenie i wymalowanie farbami olejnymi stalowych słupków balustrad.

h. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2) Leszczewek 40

a. Zerwanie istniejących okładzin schodów i tarasu wykonanych z płytek gres (pow. 4,5 m2)

b. Naprawa stopni schodowych

c. Przygotowanie podłoża i ułożenie okładzin schodów i tarasu z zakupionych przez Zamawiającego płytek gres. Wykonawca zapewni transport płytek z miejsca zakupu na plac budowy.

d. Naprawa tynku ścian schodów 1,8 m2, wykonanie tynku strukturalnego

e. Rozbiórka istniejącej płyty betonowej przed schodami i wykonanie w to miejsce chodnika z wielootworowych betonowych płyt chodnikowych (pow. 2,25 m2)

f. Wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu wokół placu budowy.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane opracowanie na okres minimum 3 lat

3. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Krzywe 82 i Leszczewek 40 nie otwierać przed 18.05.2021 godz. 10:05” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 18.05.2021 godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód osobisty z warstwą elektroniczną) lecz w takim przypadku nie gwarantuje zachowania poufności treści oferty, w tym jej ceny, przed terminem otwarcia ofert. Ofertę składaną w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl lub na skrzynkę ePUAP Zamawiającego.

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków mieszkalnych Krzywe 82 i Leszczewek 40”. Zamawiający uwzględni tylko te oferty, które wpłyną na adres marek.wrona@wigry.org.pl lub na skrzynkę ePUAP Zamawiającego do godziny wyznaczonej na składanie ofert tj. do dnia 18.05.2021 godz. 10:00.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2021 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru: Cena 100 % %

8. Termin realizacji Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30 dni od podpisania umowy

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona marek.wrona@wigry.org.pl

 

Wykaz załączników:
 1. Wzór umowy (*.pdf, 145 kb)
 2. Wzór oferty (*.docx, 31,2 kb)
 3. Dokumentacja projektowa (*.zip, 450 kb)

Metryczka informacji

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 06.05.2021 r.

Data udostępnienia: 

 06.05.2021 r

Ostatnia modyfikacja: 

 06.05.2021 r., 13:45

 

wcześniejsze ogłoszenia (archiwalne)