Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA

 

 

Wigierski Park NarodowyBudowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 200664930, ul. Krzywe  82 16-402   Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541
Adres strony internetowej (URL): www.wigry.org.pl 
Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie na adres Zamawiającego 
Adres: 
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego 
Numer referencyjny: 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1-Budowa i remont elementów małej architektury 1) Wykonanie i montaż w terenie drewnianych konstrukcji do zawieszenia tablic informacyjnych o wymiarach (tablic) a. 50 x 70 cm -7 sztuk b. 80 x 120 cm – 1 sztuka c. 125 x 215 cm – 2 sztuki d. 80 x 120 +80 x 120 cm 1 sztuka 2) Budowa bariery z wypełnieniem z bali -25 m 3) Budowa bariery z wypełnieniem z desek – 70 m 4) Budowa stalowych szlabanów na drogach leśnych -8 sztuk 5) Budowa toalet kompostujących – 4 sztuki Zamawiający wymaga dołączenia do każdej z toalet 4 sztuk 40 litrowych worków dedykowanego przez producenta materiału spulchniającego 6) Budowa wiaty z ławami i stołem 12 osobowej. – 1 sztuka 7) Budowa wiat z ławami i stołem 6 osobowych – 3 sztuki 8) Remont stalowej, ażurowej konstrukcji do zawieszenia tablicy informacyjnej 1 sztuka 9) Remont konstrukcji pod tablice o wymiarach 125 x 215 cm 1 sztuka 10) Remont drewnianego ogrodzenia ze sztachet – 158 m 11) Budowa drewnianej wiaty na drewno opałowe 1 sztuka 12) Montaż stalowej, składanej blokady przejazdu 1 sztuka 13) Wymiana zamków ślimakowych w szlabanach 4 sztuki 2. Część 2 Nawierzchnie z kruszywa Do wykonania nawierzchni parkingów i łacznika zastosować mieszankę kruszyw zawierającą 50 % dodatek kruszywa łamanego frakcji 0 do 32,5 mm 1) Wykonanie nawierzchni istniejących parkingów leśnych: a. Krusznik przy wieży widokowej 670 m2 b. Samle I 188,5 m2 2) Utwardzenie nawierzchni łącznika pomiędzy ścieżką LAS i szlakami turystycznymi przebiegającymi przez miejscowość Krzywe 150 m2 

II.5) Główny kod CPV: 45212140-9 
Dodatkowe kody CPV: 
 
Kod CPV
45422000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 

Waluta: 
 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  
  lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 
  lub zakończenia: 
 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. Składając ofertę na realizację części 1 zamówienia -w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie drewnianych obiektów małej architektury o wartości co najmniej 100 tyś zł każda. b. Składając ofertę na realizację części 2 zamówienia -w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zreaalizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót związanych z budową lub remontem nawierzchni drogowych, placów, chodników o wartości nie mniejszej niż 50 tyś zł c. W przypadku składania oferty na całość zamówienia Wykonawca wykazać się musi doświadczeniem wymaganym zarówno w pkt oznaczonym literą a jak i b niniejszego działu. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żąda wykazania, że do realizacji niżej wymienionych elementów przedmiotu zamówienia użyte zostaną materiały i urządzenia o założonej w projekcie jakości: 3.1 W przypadku składania oferty na realizację części 1 zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do dostarczenia dokumentów identyfikujących : a. Stalowy ławostół z panelami fotowoltaicznymi b. Wkłady kompostujące do toalet
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. a lub b lub łącznie a i b SIWZ w zależności od zakresu oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żąda wykazania, że do realizacji niżej wymienionych elementów przedmiotu zamówienia użyte zostaną materiały i urządzenia o założonej w projekcie jakości: 3.1 W przypadku składania oferty na realizację części 1 zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do dostarczenia dokumentów identyfikujących : a. Stalowy ławostół z panelami fotowoltaicznymi b. Wkłady kompostujące do toalet
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit a) i b) niniejszego rozdziału. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. a) 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z pkt 1) lit. a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie z pkt 1) lit. b) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  
 
Kryteria selekcji wykonawców: 
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: 
godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych. g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego –o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 2. Umowa może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie, jak również w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-30, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 Nazwa: Część 1-Budowa i remont elementów małej architektury
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1-Budowa i remont elementów małej architektury 1) Wykonanie i montaż w terenie drewnianych konstrukcji do zawieszenia tablic informacyjnych o wymiarach (tablic) a. 50 x 70 cm -7 sztuk b. 80 x 120 cm – 1 sztuka c. 125 x 215 cm – 2 sztuki d. 80 x 120 +80 x 120 cm 1 sztuka 2) Budowa bariery z wypełnieniem z bali -25 m 3) Budowa bariery z wypełnieniem z desek – 70 m 4) Budowa stalowych szlabanów na drogach leśnych -8 sztuk 5) Budowa toalet kompostujących – 4 sztuki Zamawiający wymaga dołączenia do każdej z toalet 4 sztuk 40 litrowych worków dedykowanego przez producenta materiału spulchniającego 6) Budowa wiaty z ławami i stołem 12 osobowej. – 1 sztuka 7) Budowa wiat z ławami i stołem 6 osobowych – 3 sztuki 8) Remont stalowej, ażurowej konstrukcji do zawieszenia tablicy informacyjnej 1 sztuka 9) Remont konstrukcji pod tablice o wymiarach 125 x 215 cm 1 sztuka 10) Remont drewnianego ogrodzenia ze sztachet – 158 m 11) Budowa drewnianej wiaty na drewno opałowe 1 sztuka 12) Montaż stalowej, składanej blokady przejazdu 1 sztuka 13) Wymiana zamków ślimakowych w szlabanach 4 sztuki 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212140-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 
Część nr: 2 Nazwa: Część 2 Nawierzchnie z kruszywa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania nawierzchni parkingów i łacznika zastosować mieszankę kruszyw zawierającą 50 % dodatek kruszywa łamanego frakcji 0 do 32,5 mm 1) Wykonanie nawierzchni istniejących parkingów leśnych: a. Krusznik przy wieży widokowej 670 m2 b. Samle I 188,5 m2 2) Utwardzenie nawierzchni łącznika pomiędzy ścieżką LAS i szlakami turystycznymi przebiegającymi przez miejscowość Krzywe 150 m2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212140-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

---------

Załączniki:

SIWZ (503 kb)

Załączniki nr 1 do nr 8 (92 kb)

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa (7 405 kb)

Załącznik nr 9.1 - Dokumentacja projektowa nawierzchnie (1 376 kb)

---- 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.08.2018 r.

Data udostępnienia: 

 13.08.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.08.2018 r., 10:10

  

 

Wigierski Park NarodowyRemont nawierzchni leśnych dróg pożarowych 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 200664930, ul. Krzywe  82 16-402   Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541
Adres strony internetowej (URL): 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie na adres Zamawiającego 
Adres: 
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni leśnych dróg pożarowych 2018 
Numer referencyjny: AGB.212.35/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1-Remont dróg leśnych nr 4, 5 i 7. 1) Remont drogi nr 4 w O.O. Krzywe przechodzącej przez oddziały nr 37, 41, 59. gmina Suwałki. Droga przebiega przez płaski teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 7%. Na terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania nie występuje uzbrojenie podziemne. a. Długość projektowanej drogi 904 m b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde c. Zaprojektowano wykonanie • trzech mijanek o wymiarach 23 x 3 m • ośmiu skrzyżowań d. Projektuje się nawierzchnię drogi z poboczem: • warstwa ścieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. 8 cm (Is=0,98), • podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷63 mm gr. 15 cm (Is=0,98). e. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony drogi na teren leśny. f. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wykonać roboty przygotowawcze. Należy usunąć ziemię roślinną oraz wykarczować mechanicznie, przy użyciu sprzętu np. koparki, pniaki znajdujące się w pasie drogowym (ok 70 sztuk). Po wykarczowaniu należy je odwieźć na odległość do 1,0 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 2) Remont drogi nr 5 w O.O. Krzywe przechodzącej przez oddziały nr 45, 62 i 63. gmina Suwałki. Droga przebiega przez pagórkowaty teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 10%. Na terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania nie występuje uzbrojenie podziemne. a. Długość projektowanej drogi 1305 m b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde c. Zaprojektowano wykonanie • 3 mijanek o wymiarach 23 x 3 m • 9 skrzyżowań d. Projektuje się nawierzchnię drogi z poboczem: • warstwa ścieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. 8 cm (Is=0,98), • podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷63 mm gr. 15 cm (Is=0,98). e. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony drogi na teren leśny. f. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wykonać roboty przygotowawcze. Należy usunąć ziemię roślinną oraz wykarczować mechanicznie, przy użyciu sprzętu np. koparki, pniaki znajdujące się w pasie drogowym (ok 210 sztuk). Po wykarczowaniu należy je odwieźć na odległość do 1,0 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 3) Remont drogi nr 7 w O.O. Leszczewek przechodzącej przez oddziały nr 50, 51, 69, 70, 71, 72. gmina Suwałki. Droga przebiega przez płaski teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 5%. Na terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania nie występuje uzbrojenie podziemne. a. Długość remontowanej drogi 2500 m b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde c. Projektuje się remont warstwy ścieralnej z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowanej mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. ok 2,5 cm (Is=0,98), d. Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać roboty przygotowawcze polegające na nadaniu równiarką właściwego profilu korony drogi 3. Część 2-Remont dróg leśnych nr 15 i 18 1) Remont drogi leśnej nr 15 w O.O. Krusznik przechodzącej przez oddział nr 242, gmina Nowinka. Droga przebiega przez płaski teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 5%. Na terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania nie występuje uzbrojenie podziemne. a. Długość projektowanej drogi 998 m b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde c. Zaprojektowano wykonanie • 2 mijanek o wymiarach 23 x 3 m • 7 skrzyżowań d. Projektuje się nawierzchnię drogi z poboczem: • warstwa ścieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. 8 cm (Is=0,98), • podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷63 mm gr. 15 cm (Is=0,98). e. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony drogi na teren leśny. f. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wykonać roboty przygotowawcze. Należy usunąć ziemię roślinną oraz wykarczować mechanicznie, przy użyciu sprzętu np. koparki, pniaki znajdujące się w pasie drogowym (313 sztuk). Po wykarczowaniu należy je odwieźć na odległość do 1,0 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 2) Remont drogi leśnej nr 18 w O.O. Lipowe i Wysoki Most przechodzącej przez oddziały nr 284, 285, 290, 302, 303, 304, 305, 306 i 307. Gmina Giby. Droga przebiega przez pagórkowaty teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 10%. Na terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania nie występuje uzbrojenie podziemne. a. Długość projektowanej drogi 3595 m b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde c. Zaprojektowano wykonanie • 10 mijanek o wymiarach 23 x 3 m • 19 skrzyżowań d. Projektuje się nawierzchnię drogi z poboczem: • warstwa ścieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. 8 cm (Is=0,98), • podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷63 mm gr. 15 cm (Is=0,98). e. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony drogi na teren leśny. f. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wykonać roboty przygotowawcze. Należy usunąć ziemię roślinną oraz wykarczować mechanicznie, przy użyciu sprzętu np. koparki, pniaki znajdujące się w pasie drogowym (ok 614 sztuk). Po wykarczowaniu należy je odwieźć na odległość do 1,0 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 4. Inne zobowiązania Wykonawcy: a. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowego zabezpieczenia stanowisk roślin chronionych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych dróg. Szczegółowa lokalizacja miejsc występowania tych roślin zostanie wskazana przez Zamawiającego w trakcie przekazania placu budowy. Zamawiający dopuszcza niewielkie modyfikacje trasy drogi jeżeli będzie to konieczne dla ochrony gatunków podlegających ochronie. b. Zabezpieczenie drzew rosnących na skraju pasa drogowego przed uszkodzeniem w wyniku otarcia sprzętem budowlanym i transportowym. c. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy d. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca dbałość o porządek e. Doprowadzenie do stanu poprzedniego dróg leśnych wykorzystywanych w trakcie budowy jako dojazdy do placu budowy celem transportu kruszywa i sprzętu budowlanego. f. O ile będzie to niezbędne zawarcie porozumień z właściwymi terenowo Zarządami Dróg Publicznych dotyczących uzyskania zgody na przejazd środkami transportowymi o większym niż dopuszczalny nacisku osi. Wszelkie związane z tym opłaty i koszty ewentualnych napraw tych dróg poniesie Wykonawca w cenie oferty. 

II.5) Główny kod CPV: 45233226-9 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 

Waluta: 
 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  
  lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 
  lub zakończenia: 2018-11-30 
 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Nie wymaga się 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Nie wymaga się 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga potwierdzenia spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W tym celu wymaga się aby Wykonawca udokumentował a. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 2 zadań wykonanych (zakończonych), tj. doprowadzonych przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg o wartości (każde) min. 400 000 PLN (brutto) (odrębnie dla każdej części, na którą składana jest oferta) z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania. b. że w trakcie realizacji zamówienia dysponował będzie minimum: b.1 W przypadku składania oferty na realizację jednej części zamówienia: • jedną samobieżną koparko ładowarką lub ładowarką, • jedną samobieżną równiarką drogową, • dwoma samochodami ciężarowymi o ładowności nie mniejszej niż 20 ton, • jednym walcem samojezdnym b.2 W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia • dwiema samobieżnymi koparko ładowarkami lub ładowarkami, • jedną samobieżną równiarką drogową, • czterema samochodami ciężarowymi o ładowności nie mniejszej niż 20 ton, • jednym walcem samojezdnym 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
 
Nie wymaga się
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. a SIWZ w zależności od zakresu oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. b. Wykazu sprzętu jakim Wykonawca będzie dysponował w trakcie realizacji robót b.1. W przypadku składania oferty na realizację jednej części zamówienia w wykaz musi obejmować co najmniej jednostki sprzętowe wskazane w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. b.1 SIWZ, b.2. W przypadku składania oferty na realizację całości zamówienia w wykaz musi obejmować co najmniej jednostki sprzętowe wskazane w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. b.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat podstawy dysponowania wskazanym sprzętem. Wykaz sprzętu należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, Do wykazu należy dołączyć opis lub fotografię urządzenia pozwalające na jego identyfikację. Jeśli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
Nie wymaga się
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit a) i b) niniejszego rozdziału. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. a) 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z pkt 1) lit. a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie z pkt 1) lit. b) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. a. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1) do 5) należy złożyć wraz z ofertą. b. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  
 
Kryteria selekcji wykonawców: 
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: 
godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych. g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego –o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 2. Umowa może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie, jak również w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-20, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Funduszu Leśnego
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Remont dróg leśnych nr 4, 5 i 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont drogi nr 4 w O.O. Krzywe przechodzącej przez oddziały nr 37, 41, 59. gmina Suwałki. Droga przebiega przez płaski teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 7%. Na terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania nie występuje uzbrojenie podziemne. a. Długość projektowanej drogi 904 m b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde c. Zaprojektowano wykonanie • trzech mijanek o wymiarach 23 x 3 m • ośmiu skrzyżowań d. Projektuje się nawierzchnię drogi z poboczem: • warstwa ścieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. 8 cm (Is=0,98), • podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷63 mm gr. 15 cm (Is=0,98). e. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony drogi na teren leśny. f. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wykonać roboty przygotowawcze. Należy usunąć ziemię roślinną oraz wykarczować mechanicznie, przy użyciu sprzętu np. koparki, pniaki znajdujące się w pasie drogowym (ok 70 sztuk). Po wykarczowaniu należy je odwieźć na odległość do 1,0 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 2. Remont drogi nr 5 w O.O. Krzywe przechodzącej przez oddziały nr 45, 62 i 63. gmina Suwałki. Droga przebiega przez pagórkowaty teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 10%. Na terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania nie występuje uzbrojenie podziemne. a. Długość projektowanej drogi 1305 m b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde c. Zaprojektowano wykonanie • 3 mijanek o wymiarach 23 x 3 m • 9 skrzyżowań d. Projektuje się nawierzchnię drogi z poboczem: • warstwa ścieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. 8 cm (Is=0,98), • podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷63 mm gr. 15 cm (Is=0,98). e. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony drogi na teren leśny. f. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wykonać roboty przygotowawcze. Należy usunąć ziemię roślinną oraz wykarczować mechanicznie, przy użyciu sprzętu np. koparki, pniaki znajdujące się w pasie drogowym (ok 210 sztuk). Po wykarczowaniu należy je odwieźć na odległość do 1,0 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 3. Remont drogi nr 7 w O.O. Leszczewek przechodzącej przez oddziały nr 50, 51, 69, 70, 71, 72. gmina Suwałki. Droga przebiega przez płaski teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 5%. Na terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania nie występuje uzbrojenie podziemne. a. Długość remontowanej drogi 2500 m b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde c. Projektuje się remont warstwy ścieralnej z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowanej mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. ok 2,5 cm (Is=0,98), d. Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać roboty przygotowawcze polegające na nadaniu równiarką właściwego profilu korony drogi Inne zobowiązania Wykonawcy: a. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowego zabezpieczenia stanowisk roślin chronionych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych dróg. Szczegółowa lokalizacja miejsc występowania tych roślin zostanie wskazana przez Zamawiającego w trakcie przekazania placu budowy. Zamawiający dopuszcza niewielkie modyfikacje trasy drogi jeżeli będzie to konieczne dla ochrony gatunków podlegających ochronie. b. Zabezpieczenie drzew rosnących na skraju pasa drogowego przed uszkodzeniem w wyniku otarcia sprzętem budowlanym i transportowym. c. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy d. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca dbałość o porządek e. Doprowadzenie do stanu poprzedniego dróg leśnych wykorzystywanych w trakcie budowy jako dojazdy do placu budowy celem transportu kruszywa i sprzętu budowlanego. f. O ile będzie to niezbędne zawarcie porozumień z właściwymi terenowo Zarządami Dróg Publicznych dotyczących uzyskania zgody na przejazd środkami transportowymi o większym niż dopuszczalny nacisku osi. Wszelkie związane z tym opłaty i koszty ewentualnych napraw tych dróg poniesie Wykonawca w cenie oferty. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233226-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 
Część nr: 2 Nazwa: Remont dróg leśnych nr 15 i 18
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont drogi leśnej nr 15 w O.O. Krusznik przechodzącej przez oddział nr 242, gmina Nowinka. Droga przebiega przez płaski teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 5%. Na terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania nie występuje uzbrojenie podziemne. a. Długość projektowanej drogi 998 m b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde c. Zaprojektowano wykonanie • 2 mijanek o wymiarach 23 x 3 m • 7 skrzyżowań d. Projektuje się nawierzchnię drogi z poboczem: • warstwa ścieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. 8 cm (Is=0,98), • podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷63 mm gr. 15 cm (Is=0,98). e. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony drogi na teren leśny. f. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wykonać roboty przygotowawcze. Należy usunąć ziemię roślinną oraz wykarczować mechanicznie, przy użyciu sprzętu np. koparki, pniaki znajdujące się w pasie drogowym (313 sztuk). Po wykarczowaniu należy je odwieźć na odległość do 1,0 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 2) Remont drogi leśnej nr 18 w O.O. Lipowe i Wysoki Most przechodzącej przez oddziały nr 284, 285, 290, 302, 303, 304, 305, 306 i 307. Gmina Giby. Droga przebiega przez pagórkowaty teren zalesiony, spadek terenu nie przekracza 10%. Na terenie występują dobre warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegają nośnie grunty spoiste (piaski grube i średnie, pospółki i żwiry). Do głębokości 3,0m od wierzchu terenu nie stwierdzono występowania wód gruntowych. W obrębie terenu opracowania nie występuje uzbrojenie podziemne. a. Długość projektowanej drogi 3595 m b. Szerokość 4,5 m. w tym 3,50 m jezdnia oraz obustronne pobocza o szerokości 0,50 m. każde c. Zaprojektowano wykonanie • 10 mijanek o wymiarach 23 x 3 m • 19 skrzyżowań d. Projektuje się nawierzchnię drogi z poboczem: • warstwa ścieralna z mieszanki kruszywowej (50% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷31,5 mm gr. 8 cm (Is=0,98), • podbudowa z mieszanki kruszywowej (30% kruszywa łamanego) stabilizowana mechanicznie o frakcji 0÷63 mm gr. 15 cm (Is=0,98). e. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie wyprofilowanie korony drogi na teren leśny. f. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wykonać roboty przygotowawcze. Należy usunąć ziemię roślinną oraz wykarczować mechanicznie, przy użyciu sprzętu np. koparki, pniaki znajdujące się w pasie drogowym (ok 614 sztuk). Po wykarczowaniu należy je odwieźć na odległość do 1,0 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego Inne zobowiązania Wykonawcy: a. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowego zabezpieczenia stanowisk roślin chronionych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych dróg. Szczegółowa lokalizacja miejsc występowania tych roślin zostanie wskazana przez Zamawiającego w trakcie przekazania placu budowy. Zamawiający dopuszcza niewielkie modyfikacje trasy drogi jeżeli będzie to konieczne dla ochrony gatunków podlegających ochronie. b. Zabezpieczenie drzew rosnących na skraju pasa drogowego przed uszkodzeniem w wyniku otarcia sprzętem budowlanym i transportowym. c. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy d. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca dbałość o porządek e. Doprowadzenie do stanu poprzedniego dróg leśnych wykorzystywanych w trakcie budowy jako dojazdy do placu budowy celem transportu kruszywa i sprzętu budowlanego. f. O ile będzie to niezbędne zawarcie porozumień z właściwymi terenowo Zarządami Dróg Publicznych dotyczących uzyskania zgody na przejazd środkami transportowymi o większym niż dopuszczalny nacisku osi. Wszelkie związane z tym opłaty i koszty ewentualnych napraw tych dróg poniesie Wykonawca w cenie oferty. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233226-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

---------

Załączniki:

SIWZ (427 kb)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (52 kb)

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (16 kb)

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (27 kb)

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależeniu do grupy kapitałowej
(15 kb)

Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych  (16 kb)

Załącznik nr 6 Wykaz sprzętu  (15 kb)

Załącznik nr 7 Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca powierzy podwykonawcom (15 kb)

Załącznik nr 8 Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę (15 kb)

Załącznik nr 10 Projekt umowy (302 kb)

Dokumentacja projektowa droga nr 4 (4 179 kb)

Dokumentacja projektowa droga nr 5 (5 695 kb)

Dokumentacja projektowa droga nr 7 (412 kb)

Dokumentacja projektowa droga nr 15 (4 433 kb)

Dokumentacja projektowa droga nr 18 (14 618kb)

---- 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 03.08.2018 r.

Data udostępnienia: 

 03.08.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.08.2018 r., 08:22

  

 

 

Ogłoszenie nr 584032-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

 

Wigierski Park Narodowy: Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 200664930, ul. Krzywe 82, 16-402 Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541.

Adres strony internetowej (URL): www.wigry.org.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie na adres Zamawiającego

Adres: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier"

Numer referencyjny: AGB-212-30/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1-roboty hydrotechniczne 1. Odbudowa pomostu na j. Wigry w miejscowości Wigry Budowa zostanie zrealizowana zgodnie z decyzją pozwolenie na rozbiórkę i budowę nr 4/2018 z dnia 18.01.2018 r. wydaną przez Wojewodę Podlaskiego. Pomost zlokalizowany jest na działce nr 200 jezioro Wigry, Obręb 0019,Magdalenewo i Wigry będącej własnością Skarbu Państwa pozostająca w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego, przy działce 163/2, Obręb 0019,Magdalenewo i Wigry będącej własnością Gminy Suwałki. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Rozbiórka istniejącego pomostu drewnianego wymiary w planie 3.0x(10.3+6.7) m, platformę widokową o wym. 9.0x 4.6 m oraz pomost ruchomy do cumowania 0.7 x 5.6 m. Pomost na palach drewnianych średnicy od 25 do 30 cm w ilości 34 szt. plus 8 szt. pali pomostu ruchomego. Pokład pomostu z desek drewnianych gr. 5 cm oparty na belkach 14x14 cm. Belki oparte na kleszczach 10x24 cm zamocowanych na palach. Na platformie pomostu 4 szt. ławek drewnianych. Wokół pomostu poręcze drewniane. Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych. 2) Budowa z materiałów Wykonawcy nowego pomostu w kształcie litery „T” o wymiarach w planie: części prostopadłej do brzegu 12.0 x 3.0 m długości 12.0 m i części równoległej do brzegu - platforma widokowa o wymiarach 9.00 x 9.00 m a. Konstrukcja pomostu: - Pale nośne pomostu z rur stalowych 219.1x6.3 mm zabezpieczone na całej długości powłoką epoksydową grubości 150 μm w zakładzie produkcyjnym, wypełnione po wbiciu betonem z przedłużeniami z profilu zamkniętego 100x100x4 mm do mocowania kleszczy i belek. - Konstrukcja szkieletowa pomostu z elementów z tworzywa sztucznego oparta na palach: kleszcze 8x23 cm w kolorze szarym, belki 8x23 cm i 16x24 cm (pomost ruchomy-odbój) w kolorze szarym, pokład z desek pomostowych z tworzywa sztucznego 4.8x16.5x300 cm w kolorze brązowym. - Połączenia kleszczy i belek z palami za pomocą śrub M16x200 i M16x300. Belki z kleszczami za pomocą łączników kątowych 100x100x50x4 mm i wkrętów z łbem sześciokątnym 10x80 mm. Pokład za pomocą wkrętów z łbem stożkowym o średnicy 8x100 mm wkręcanych na bity - T40. Wszystkie elementy złączne pomostu niklowane lub ocynkowane fabrycznie. - trap stalowy o regulowanej wysokości o wymiarach 1.5 x 2.0 m - pomost ruchomy do cumowania statków o wym. 0.7 x 5.0 m - poręcze z drewna dębowego wokół pomostu i platformy - ławki wokół platformy z tworzywa sztucznego b. Komunikacja i zaplecze techniczne budowy. Dojazd do terenu inwestycji drogą powiatową działka nr 150, która jest własnością powiatu suwalskiego. Wejście na pomost przez działkę gminy Suwałki nr 163/2 poprzez istniejący chodnik, który pozostaje bez zmian. Ze względu na usytuowanie pomostu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej brak jest możliwości zlokalizowania zaplecza technicznego budowy, w tym składowiska materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy. W związku z tym należy przewidzieć taką organizację robót aby prace budowlane nie utrudniałaby korzystania z terenu przyległego do placu budowy. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń na zajecie pasa drogowego, wynajęcie terenu na magazyn i zaplecze placu budowy oraz ewentualne usunięcie uszkodzeń elementów stanowiących zagospodarowanie terenu przyległego do placu budowy. W związku z powyższym należy przewidzieć taką organizację robót i wykorzystanie sprzętu, który pozwoli zminimalizować lub wykluczyć powstanie uszkodzeń w terenie przyległym do placu budowy. Zamawiający dopuszcza transport i wykonanie robót z jednostek pływających po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku dotyczącej wprowadzenia na wody jeziora Wigry jednostki pływającej z napędem motorowym. c. Termin realizacji zamówienia. Ze względu na sposób wykorzystania obiektu i umowę z instytucją dofinansowującą odbudowę pomostu, roboty budowlane nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż 01.10.2018 r. Zakończenie prac musi nastąpić do 31.11.2018 r. 3) Inne zobowiązania Wykonawcy: a. Obsługa geodezyjna budowy b. Ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy c. Ustawienie tablicy informacyjnej budowy d. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy w tym jego wygrodzenie e. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca dbałość o porządek ze zwróceniem szczególnej uwagi na unikanie zanieczyszczania wód jeziora Wigry. f. Naprawa wszelkich, powstałych w trakcie realizacji robót, uszkodzeń dróg, nawierzchni i elementów zagospodarowania działek przylegających do placu budowy 2. Odbudowa pomostu na j. Wigry w miejscowości Czerwony Krzyż –pole namiotowe Jastrzęby. Budowa zostanie zrealizowana zgodnie z decyzją pozwolenie na rozbiórkę i budowę nr 5/2018 z dnia 18.01.2018 r. wydaną przez Wojewodę Podlaskiego. Pomost zlokalizowany jest na działkach nr 200 jeziora Wigry Obręb 0019 Magdalenowo i Wigry oraz na działce nr 105 Obręb 0037 Czerwony Krzyż będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Rozbiórka istniejącego pomostu drewnianego w kształcie litery „T” o wymiarach część prostopadła do brzegu 1.5x 27.0 m, część równoległa do brzegu 3.0x8.0 m Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych. 2) Budowa z materiałów Wykonawcy nowego pomostu w kształcie litery „T” o wymiarach w planie: części prostopadłej do brzegu 1.50 x 29.0 m długości 12.0 m i części równoległej do brzegu - platforma widokowa o wymiarach 3.00 x 8.00 m a. Konstrukcja pomostu: - Pale nośne pomostu z rur stalowych 219.1x6.3 mm zabezpieczone na całej długości powłoką epoksydową grubości 150 μm w zakładzie produkcyjnym, wypełnione po wbiciu betonem z przedłużeniami z profilu zamkniętego 100x100x4 mm do mocowania kleszczy i belek. - Konstrukcja szkieletowa pomostu z elementów z tworzywa sztucznego oparta na palach: kleszcze 8x23 cm w kolorze szarym, belki 8x23 cm i 16x24 cm (pomost ruchomy-odbój) w kolorze szarym, belki odbojowe 8x23 cm z tworzywa sztucznego w kolorze szarym - Pokład z desek trójstronnie struganych 5x14-16 cm z drewna sosnowego bez sęków klasy C30 impregnowany ciśnieniowo i barwiony środkiem oleistym barwiąco impregnującym - Połączenia kleszczy i belek z palami za pomocą śrub M16 Belki z kleszczami za pomocą łączników kątowych 100x100x50x4 mm i wkrętów z łbem sześciokątnym 10x80 mm. Pokład za pomocą wkrętów z łbem stożkowym o średnicy 8x100 mm wkręcanych na bity - T40. Odbój mocowany do kleszczy za pomocą wkrętów utwardzonych TORX 10x200 mm. Wszystkie elementy złączne pomostu wykonane fabrycznie. b. Komunikacja i zaplecze techniczne budowy. Dojazd do terenu inwestycji leśną drogą gruntową przez działkę nr 105, która jest własnością Wigierskiego Parku Narodowego, ostatni około 50 metrowy odcinek dojazdu stanowi trawiasta łąka lekko pochylona w kierunku jeziora. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z dowozem materiałów i sprzętu a w szczególności dostarczeniem ich na plac budowy (droga dojazdowa i bezpośrednio przylegający do placu budowy teren posiadają niską nośność co może uniemożliwić wjazd ciężkiego sprzętu budowlanego). W związku z powyższym należy przewidzieć taką organizację dostaw i wykorzystanie sprzętu, który pozwoli zminimalizować lub wykluczyć powstanie uszkodzeń w terenie przyległym do placu budowy. Zamawiający dopuszcza transport i wykonanie robót z jednostek pływających po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku dotyczącej wprowadzenia na wody jeziora Wigry jednostki pływającej z napędem motorowym. c. Termin realizacji zamówienia. Ze względu na sposób wykorzystania obiektu i umowę z instytucją dofinansowującą odbudowę pomostu, roboty budowlane nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż 01.09.2018 r. Zakończenie prac musi nastąpić do 31.11.2018 r. 3) Inne zobowiązania Wykonawcy: a. Obsługa geodezyjna budowy b. Ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy c. Ustawienie tablicy informacyjnej budowy d. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy w tym jego wygrodzenie e. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca dbałość o porządek ze zwróceniem szczególnej uwagi na usunięcie z dna jeziora Wigry wszelkich resztek po rozebranym pomoście, dołów/jam powstałych w trakcie robót budowlanych. f. Naprawa wszelkich, powstałych w trakcie realizacji robót, uszkodzeń dróg, nawierzchni i elementów zagospodarowania działek przylegających do placu budowy 3. Rozbudowa pomostu pływającego. Miejsce odpoczynku Łysocha Pomost zlokalizowany jest na działce nr 200 jezioro Wigry Obręb 0019 Magdalenowo i Wigry przy działce nr 535 Obręb Sobolewo gm. Suwałki będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę pomostu pływającego. 2) Dostawa i instalacja pomostu pływającego – wykonanego w identycznej technologii jak istniejący tam obecnie. Założono wykonanie pomostu z trzech segmentów 2 sztuki o wymiarach 6,0 x 2,4 m i jeden 8, 0 x 2,4 m, wolna burta ok. 50 cm. wykonanych w ocynkowanej konstrukcji stalowej wypełnionej materiałem wypornościowym: steinodurem bądź styropianem. Pokład i legary z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Deski pomostowe ryflowane pióro- wpust gr. 4 cm kolor brązowy. Zgodnie z zaleceniami producenta materiału optymalny rozstaw legarów podtrzymujących deski pokładu nie może być większy niż 60 cm. Kotwiczenie pomostów na wodzie za pomocą balastów betonowych zamocowanych na łańcuchach. Ilość i masa balastów zgodnie z wytycznymi producenta. Głębokość jeziora w miejscu najbardziej oddalonym od brzegu wynosi ok. 2,0 m. Na dnie jeziora zalega warstwa namułów o miąższości od 0,5 do 1,5 m 3) Komunikacja i zaplecze techniczne budowy. Dojazd do terenu inwestycji drogą powiatową o nawierzchni bitumicznej Gawrych Ruda - Słupie. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z dowozem materiałów i sprzętu. Zamawiający dopuszcza transport i wykonanie robót z jednostek pływających po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku dotyczącej wprowadzenia na wody jeziora Wigry jednostki pływającej z napędem motorowym. 4) Termin realizacji zamówienia. Zakończenie prac musi nastąpić do 31.11.2018 r. 5) Inne zobowiązania Wykonawcy: a. Obsługa geodezyjna budowy (jeśli zajdzie taka potrzeba) b. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy w tym jego wygrodzenie c. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca dbałość o porządek d. Naprawa wszelkich, powstałych w trakcie realizacji robót, uszkodzeń dróg, nawierzchni i elementów zagospodarowania działek przylegających do placu budowy 4. Odbudowa kładki dla pieszych nad terenem podmokłym Jastrzęby-Zakąty. Budowla zlokalizowana jest na działce nr 105 Obręb 0037 Czerwony Krzyż będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Rozbiórka istniejącej kładki drewnianej o wymiarach 100 x 1,5 m. Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych. 2) Wykonanie w tym samym miejscu nowej konstrukcji z tworzywa sztucznego powstałego w wyniku przerobu pochodzących z recyklingu odpadów polietylenowych o wymiarach 100 x 1,5 m. a. Pale nośne pomostu z elementów z tworzywa sztucznego profil czworokątny 15 x 15 cm lub pali zaostrzonych o średnicy 15 cm w kolorze szarym b. Konstrukcja szkieletowa pomostu z elementów z tworzywa sztucznego, oparta na palach: kleszcze 8x16 cm w kolorze szarym, belki 8x23 cm w kolorze szarym c. Pokład z desek pomostowych z tworzywa sztucznego 4.8x16.5x150 cm, deska pełna w kolorze brązowym. 3) Komunikacja i zaplecze techniczne budowy. Dojazd do terenu inwestycji leśną drogą gruntową przez działkę nr 105, która jest własnością Wigierskiego Parku Narodowego lub gruntową drogą gminną przez miejscowość Zakąty. Ostatni około 50 metrowy odcinek dojazdu stanowi trawiasta łąka. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z dowozem materiałów i sprzętu a w szczególności dostarczeniem ich na plac budowy (droga dojazdowa i bezpośrednio przylegający do placu budowy teren posiadają niską nośność co może uniemożliwić wjazd ciężkiego sprzętu budowlanego). W związku z powyższym należy przewidzieć taką organizację dostaw i wykorzystanie sprzętu, który pozwoli zminimalizować lub wykluczyć powstanie uszkodzeń w terenie przyległym do placu budowy. 4) Termin realizacji zamówienia. Zakończenie prac musi nastąpić do 31.11.2018 r. 5) Inne zobowiązania Wykonawcy: a. Obsługa geodezyjna budowy (jeśli zajdzie taka potrzeba) b. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy w tym jego wygrodzenie c. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca dbałość o porządek d. Naprawa wszelkich, powstałych w trakcie realizacji robót, uszkodzeń dróg, nawierzchni i elementów zagospodarowania działek przylegających do placu budowy 5. Część 2 Odbudowa platformy widokowej w miejscowości Bryzgiel Budowa zostanie zrealizowana zgodnie z decyzją pozwolenie na rozbiórkę i budowę nr 59/18 z dnia 08.03.2018 r. wydaną przez Starostę Augustowskiego. Platforma zlokalizowana jest na działce nr 57/1 położonej w miejscowości Bryzgiel gm. Nowinka będącej własnością Skarbu Państwa pozostająca w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Rozbiórka istniejącej platformy widokowej wykonanej w konstrukcji drewnianej. Wymiary w rzucie odpowiadają prostokątowi o wymiarach 6m x 7.5m, wysokość 6.75m. Do wieży prowadzi pomost drewniany o szerokości 1,5m i długości 13.7m. a. Głównymi elementami konstrukcyjnymi są drewniane słupy i belki okrągłe o przekroju 20-25cm. b. Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych. 2) Budowa z materiałów Wykonawcy nowej platformy widokowej o konstrukcji drewnianej wykonanej wg projektu technicznego tj: a. Drewno konstrukcyjne, przyjęto modrzew syberyjski (ewentualnie modrzew europejski), jako gatunki drewna o większej odporności na czynniki atmosferyczne i biologiczne. Dopuszcza się zastosowanie innych gatunków drewna pod warunkiem, że będą one posiadały wyższą niż popularnie stosowane, sosna i świerk odporność na warunki atmosferyczne. b. Głównymi elementami konstrukcyjnymi wieży będą drewniane słupy o przekroju 20x20cm. Słupy przechodzące do dachu wykonać w całości j jednego bala drewna c. Słupy te będą oparte na drewnianych podwalinach umocowanych za pomocą stalowych elementów do istniejącej konstrukcji żelbetowej lodowni. Między konstrukcją żelbetową a drewnianą należy ułożyć warstwę izolującą z papy. d. Około 1,80m powyżej konstrukcji żelbetowej zostanie wykonana konstrukcja pokładu widokowego. Przyjęto belki drewniane w postaci podwójnych belek 2x 8x20cm ułożonych w obu kierunkach (poprzecznie i podłużnie). e. Podłoga z desek gr. 4.5cm. f. Więźbę dachową stanowić będą krokwie dachowe o przekroju 8x20cm w rozstawie co ok. 62.5cm. spięta jętkami o przekroju 2x 4x16 oraz kleszczami 2x 4.5x18 z przekładkami co 1m nad płatwią obwodową o przekroju 20x20cm. g. Usztywnienia konstrukcji przewidziano w postaci zastrzałów skośnych. Przyjęto belki 18x18cm od poziomu stropu do podwalin oraz od dachu do stropu. h. Pokrycie dachu w postaci bitumicznego gontu dachowego. Ułożonego na warstwie papy izolacyjnej pełne deskowanie dachu deskami o gr. 2.5cm. i. Konstrukcja kładki stanowiącej dojście do platformy: słupki drewniane o przekroju 20x20cm spięte podwójnymi kleszczami 2x 8x20cm. Rozstaw słupków co ok. 2.2m. Na słupkach przyjęto belki podwalinowe podłużne o przekroju 20x20cm. j. Konstrukcję drewnianą należy poddać impregnacji ciśnieniowej środkami przeciw grzybicznymi i owadobójczymi oraz olejowym środkiem barwiąco impregnującym. 3) Doprowadzenie do platformy energii elektrycznej i odpornej na warunki atmosferyczne skrętki komputerowej wraz ze skablowaniem zalicznikowej linii zasilającej lodownię. 4) Dostawa i instalacja na dachu platformy kamery IP o rozdzielczości co najmniej 2 megapixele zapewniającej videostreaming (transmisję obrazu na żywo do internetu za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usługi przekazu obrazu na stronę www) a. Zaprojektowano kamerę stałopozycyjną 2 Megapiksele IP DS-2CD4626FWD-IZS. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem, że spełniał on będzie minimalne wymagania przedstawione w poniższej tabeli Przetwornik obrazu 1/2.8” Progressive Scan CMOS Min. Oświetlenie 0.0014 Lux (F1.4,AGC ON), 0 Lux z wykorzystaniem IR Szybkość migawki 1s – 1 / 100,000 s Obiektyw Zmiennoogniskowy 2.8-12mm, F1.4 Auto iris DC Dzień/noc Filtr IR z automatycznym przełącznikiem DNR 3D DNR WDR 120dB Kompresja wideo H.264/MPEG4/MJPEG Wideo bitrate 32 Kbps –16 Mbps Kompresja audio G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 Audio bitrate 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) Rozdzielczość maksymalna 1920 × 1080 Liczba klatek/s 50Hz: 50fps(1920 × 1080) 50fps (1280 × 960), 50fps (1280 × 720) 60Hz: 60fps(1920 × 1080) 60fps (1280 × 960), 60fps (1280 × 720) Trzeci strumień Niezależny od strumienia głównego i podstrumienia, 50Hz: 25fps(1920 × 1080) ; 60Hz: 30fps (1920 × 1080) BLC Tak, wybór strefy Defog Tak EIS Tak Przełącznik dzień / noc Auto/Harmonogram/Alarm Nałożenie obrazu 24bit w formacie BMP, wybór miejsca Wywołanie alarmu Przekroczenie wyznaczonej wirtualnej linii, sabotaż, konflikt adresów IP, błąd zapisu Obsługiwane protokoły TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Bezpieczeństwo One-key recovery, zabezpieczenie przed błyskami (ostrym światłem), trzy strumienie, heartbeat, lustro, ochrona hasłem, maska wideo, filtrowanie adresów IP, anonimowy dostęp Obsługiwane standardy ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI Interfejs sieciowy 1x RJ-45 10M/100M ethernet Obudowa IP66 Stopień ochrony IK10 IR Do 50m Temperatura pracy -30 st C– +60 st C b) Osprzęt pomocniczy do instalacji i uruchomienia systemu transmisji danych wchodzący w zakres dostawy Wykonawcy: adapter montażowy kamery, router przemysłowy GSM LTE, antena, zespół zasilania buforowego, materiały instalacyjne i pomocnicze (wg potrzeb w ilości wystarczającej do zmontowania i uruchomienia systemu c) Montaż uruchomienie i konfiguracja systemu. Zasilanie w energię elektryczną oraz podłączenie instalacji do sieci Internetowej wykonać z odległego ok. 20 m od platformy widokowej budynku leśniczówki Bryzgiel (kancelaria leśnictwa). Wykonawca w ramach oferty poniesie koszty uruchomienia systemu. d) Zamawiający wskaże właściwego operatora sieci internetowej i usługi przekazu obrazu na stronę www z którymi ma podpisane umowy na świadczenie usług. 5) Komunikacja i zaplecze techniczne budowy. Dojazd do terenu inwestycji możliwy jest drogą powiatową o nawierzchni bitumicznej, która jest własnością powiatu augustowskiego. Bezpośredni dostęp do placu budowy możliwy jest z drogi gruntowej szer. ok 3,0 m poprowadzonej po stromej nadjeziornej skarpie. Droga ta stanowi jedyny dostęp do zlokalizowanego u podnóża skarpy klubu żeglarskiego i w związku z tym musi pozostać przejezdna przez cały okres trwania prac budowlanych. Zamawiający Wykonawca w cenie oferty zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń na ewentualne zajęcie pasa drogowego, oraz ewentualne usunięcie uszkodzeń elementów stanowiących zagospodarowanie terenu przyległego do placu budowy. W związku z powyższym należy przewidzieć taką organizację robót i wykorzystanie sprzętu, który pozwoli zminimalizować lub wykluczyć powstanie uszkodzeń w terenie przyległym do placu budowy.

II.5) Główny kod CPV: 45242000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45422000-1

45311200-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2018-09-01 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. Składając ofertę na realizację części 1 zamówienia -w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie pomostu/mostu o powierzchni pokładu nie mniejszej niż 50 m2 każdy opartego na palach wbijanych w dno akwenu wodnego. b. Składając ofertę na realizację części 2 zamówienia -w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na wykonaniu budowli lub budynku w konstrukcji drewnianej o wysokości co najmniej 5 m. Za obiekt spełniający warunek zostanie uznana budowla lub budynek w których wszystkie elementy konstrukcyjne (za wyjątkiem fundamentów i ewentualnych kominów) i wykończeniowe zostały wykonane z drewna. W przypadku budynków dopuszcza się wykończenie innym niż drewno materiałem węzłów sanitarnych, kuchni i pomieszczeń technicznych. c. W przypadku składania oferty na całość zamówienia Wykonawca wykazać się musi doświadczeniem wymaganym zarówno w pkt oznaczonym literą a jak i b niniejszego działu. d. Wymaga się aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą sprawowały kluczowe stanowiska w trakcie realizacji zamówienia: d.1 W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót budowlanych i jednocześnie kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej lub odpowiadające im uprawnienia inżynieryjne konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku, w trakcie którego nadzorował jako kierownik budowy realizację minimum dwóch inwestycji o wartości co najmniej 0,5 mln zł. każda. d.2 W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót budowlanych i jednocześnie kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku, w trakcie którego nadzorował jako kierownik budowy realizację minimum dwóch inwestycji. e. Jeżeli Wykonawca uzna, że zaproponowany powyżej skład personelu nie pozwala w pełni na zrealizowanie zamówienia, winien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie uwzględni w ofercie. f. Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe i doświadczenie sprawowała podczas realizacji zadania maksymalnie dwie funkcje kierownicze W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w wykazie osób pod warunkiem, że nowo wprowadzone osoby będą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w SIWZ. W dniu zawarcia umowy oraz przez okres jej trwania - osoby z uprawnieniami budowlanymi muszą być czynnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa. UWAGA! Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielniej funkcji technicznej w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65). g. Składając ofertę na realizację części 1 zamówienia dysponuje lub będzie dysponował: g1 Sprzętem do wbijania pali pod konstrukcję pomostów (kafar udarowy lub wibracyjny), nie dopuszcza się stosowania sprzętu wymagającego podpłukiwanie pali. g2 Jednostką pływającą (zespół pontonów, barka) o wyporności wystarczającej do ustawienia urządzenia do wbijania pali oraz transportu pali z miejsca składowania do miejsca wbudowania.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żąda wykazania, że do realizacji niżej wymienionych elementów przedmiotu zamówienia użyte zostaną materiały i urządzenia o założonej w projekcie jakości: 3.1 W przypadku składania oferty na realizację części 1 zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do dostarczenia dokumentów identyfikujących tworzywo sztuczne przewidziane do zastosowania w trakcie budowy pomostów i kładek 3.2 W przypadku składania oferty na realizację części 2 zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do dostarczenia dokumentów identyfikujących: 1) gatunek drewna przewidziany do budowy platformy widokowej 2) nazwę, model i producenta planowanej do instalacji kamery IP

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Nie wymaga się

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. a lub b lub łącznie a i b SIWZ w zależności od zakresu oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. b. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, obejmujących co najmniej osoby: b.1. W przypadku składania oferty na realizację części 1 zamówienia, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. d.1 SIWZ, b.2. W przypadku składania oferty na realizację części 1 zamówienia, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. d.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, W przypadku składania oferty na obie części zamówienia dopuszcza się wskazanie jednej osoby przewidzianej do sprawowania funkcji kierownika budowy o ile będzie ona posiadała uprawnienia budowlane właściwe dla obu części zamówienia. Jeśli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. c. W przypadku składania oferty na realizację części 1 zamówienia wykaz sprzętu, obejmującego, co najmniej urządzenia wymienione w Rozdziale 4 ust 2 pkt 3) litera g, jakim Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia. Do wykazu należy dołączyć opis lub fotografię urządzenia pozwalające na jego identyfikację.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane wymienione w Rozdziale 4 ust. 3 odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żądał będzie dostarczenia następujących dokumentów: a) Karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające dane pozwalające na identyfikację tworzywa sztucznego i porównanie jego parametrów technicznych z zaprojektowanymi. b) Oświadczenia wykonawcy o planowanym do wykorzystania gatunku drewna

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do pkt III.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit a) i b) niniejszego rozdziału. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. a) 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z pkt 1) lit. a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie z pkt 1) lit. b) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1.1 Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1) do 5) należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej wpisem w dzienniku budowy przerwie w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy. g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego –o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) zmiany osób, o których mowa w § 7 Umowy, pod warunkiem uprzedniego wykazania przez Wykonawcę, że nowa osoba, która będzie realizować przewidziane tam poszczególne prace wchodzące w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, posiada stosowne wskazane przez Zamawiającego w SIWZ kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków, a w stosunku do Koordynatora Projektu wykazania również, że posiada doświadczenie, które oceniane zgodnie z kryteriami SIWZ, dałoby nie mniejszą ilość punktów niż doświadczenie osoby zgłoszonej w ofercie. 4) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, a w stosunku do Koordynatora Projektu, gdy zostanie również uprzednio wykazane, że posiada on doświadczenie, które oceniane zgodnie z kryteriami SIWZ, dałoby nie mniejszą ilość punktów niż doświadczenie osoby zgłoszonej w ofercie, 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia w stosunku do treści umowy w przypadkach wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w szczególności poprzez podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia w/w zmian Strona wnioskująca o zmianę, złoży drugiej Stronie pisemny wniosek. Następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych osób realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia w stosunku do treści umowy w przypadkach wystąpienia zmiany planu inwestycyjnego lub finansowego Zamawiającego i realizacji przysługującego mu w takich sytuacjach zgodnie z niniejszym przepisem prawa rezygnacji z realizacji części robót budowlanych, co skutkować będzie zmniejszeniem Wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót z których realizacji zrezygnowano. 4. Umowa może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie, jak również w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 5. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-31, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1. Nazwa: Roboty hydrotechniczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Odbudowa pomostu na j. Wigry w miejscowości Wigry Budowa zostanie zrealizowana zgodnie z decyzją pozwolenie na rozbiórkę i budowę nr 4/2018 z dnia 18.01.2018 r. wydaną przez Wojewodę Podlaskiego. Pomost zlokalizowany jest na działce nr 200 jezioro Wigry, Obręb 0019,Magdalenewo i Wigry będącej własnością Skarbu Państwa pozostająca w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego, przy działce 163/2, Obręb 0019,Magdalenewo i Wigry będącej własnością Gminy Suwałki. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Rozbiórka istniejącego pomostu drewnianego wymiary w planie 3.0x(10.3+6.7) m, platformę widokową o wym. 9.0x 4.6 m oraz pomost ruchomy do cumowania 0.7 x 5.6 m. Pomost na palach drewnianych średnicy od 25 do 30 cm w ilości 34 szt. plus 8 szt. pali pomostu ruchomego. Pokład pomostu z desek drewnianych gr. 5 cm oparty na belkach 14x14 cm. Belki oparte na kleszczach 10x24 cm zamocowanych na palach. Na platformie pomostu 4 szt. ławek drewnianych. Wokół pomostu poręcze drewniane. Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych. 2) Budowa z materiałów Wykonawcy nowego pomostu w kształcie litery „T” o wymiarach w planie: części prostopadłej do brzegu 12.0 x 3.0 m długości 12.0 m i części równoległej do brzegu - platforma widokowa o wymiarach 9.00 x 9.00 m a. Konstrukcja pomostu: - Pale nośne pomostu z rur stalowych 219.1x6.3 mm zabezpieczone na całej długości powłoką epoksydową grubości 150 μm w zakładzie produkcyjnym, wypełnione po wbiciu betonem z przedłużeniami z profilu zamkniętego 100x100x4 mm do mocowania kleszczy i belek. - Konstrukcja szkieletowa pomostu z elementów z tworzywa sztucznego oparta na palach: kleszcze 8x23 cm w kolorze szarym, belki 8x23 cm i 16x24 cm (pomost ruchomy-odbój) w kolorze szarym, pokład z desek pomostowych z tworzywa sztucznego 4.8x16.5x300 cm w kolorze brązowym. - Połączenia kleszczy i belek z palami za pomocą śrub M16x200 i M16x300. Belki z kleszczami za pomocą łączników kątowych 100x100x50x4 mm i wkrętów z łbem sześciokątnym 10x80 mm. Pokład za pomocą wkrętów z łbem stożkowym o średnicy 8x100 mm wkręcanych na bity - T40. Wszystkie elementy złączne pomostu niklowane lub ocynkowane fabrycznie. - trap stalowy o regulowanej wysokości o wymiarach 1.5 x 2.0 m - pomost ruchomy do cumowania statków o wym. 0.7 x 5.0 m - poręcze z drewna dębowego wokół pomostu i platformy - ławki wokół platformy z tworzywa sztucznego b. Komunikacja i zaplecze techniczne budowy. Dojazd do terenu inwestycji drogą powiatową działka nr 150, która jest własnością powiatu suwalskiego. Wejście na pomost przez działkę gminy Suwałki nr 163/2 poprzez istniejący chodnik, który pozostaje bez zmian. Ze względu na usytuowanie pomostu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej brak jest możliwości zlokalizowania zaplecza technicznego budowy, w tym składowiska materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy. W związku z tym należy przewidzieć taką organizację robót aby prace budowlane nie utrudniałaby korzystania z terenu przyległego do placu budowy. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń na zajecie pasa drogowego, wynajęcie terenu na magazyn i zaplecze placu budowy oraz ewentualne usunięcie uszkodzeń elementów stanowiących zagospodarowanie terenu przyległego do placu budowy. W związku z powyższym należy przewidzieć taką organizację robót i wykorzystanie sprzętu, który pozwoli zminimalizować lub wykluczyć powstanie uszkodzeń w terenie przyległym do placu budowy. Zamawiający dopuszcza transport i wykonanie robót z jednostek pływających po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku dotyczącej wprowadzenia na wody jeziora Wigry jednostki pływającej z napędem motorowym. c. Termin realizacji zamówienia. Ze względu na sposób wykorzystania obiektu i umowę z instytucją dofinansowującą odbudowę pomostu, roboty budowlane nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż 01.10.2018 r. Zakończenie prac musi nastąpić do 31.11.2018 r. 3) Inne zobowiązania Wykonawcy: a. Obsługa geodezyjna budowy b. Ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy c. Ustawienie tablicy informacyjnej budowy d. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy w tym jego wygrodzenie e. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca dbałość o porządek ze zwróceniem szczególnej uwagi na unikanie zanieczyszczania wód jeziora Wigry. f. Naprawa wszelkich, powstałych w trakcie realizacji robót, uszkodzeń dróg, nawierzchni i elementów zagospodarowania działek przylegających do placu budowy 2. Odbudowa pomostu na j. Wigry w miejscowości Czerwony Krzyż –pole namiotowe Jastrzęby. Budowa zostanie zrealizowana zgodnie z decyzją pozwolenie na rozbiórkę i budowę nr 5/2018 z dnia 18.01.2018 r. wydaną przez Wojewodę Podlaskiego. Pomost zlokalizowany jest na działkach nr 200 jeziora Wigry Obręb 0019 Magdalenowo i Wigry oraz na działce nr 105 Obręb 0037 Czerwony Krzyż będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Rozbiórka istniejącego pomostu drewnianego w kształcie litery „T” o wymiarach część prostopadła do brzegu 1.5x 27.0 m, część równoległa do brzegu 3.0x8.0 m Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych. 2) Budowa z materiałów Wykonawcy nowego pomostu w kształcie litery „T” o wymiarach w planie: części prostopadłej do brzegu 1.50 x 29.0 m długości 12.0 m i części równoległej do brzegu - platforma widokowa o wymiarach 3.00 x 8.00 m a. Konstrukcja pomostu: - Pale nośne pomostu z rur stalowych 219.1x6.3 mm zabezpieczone na całej długości powłoką epoksydową grubości 150 μm w zakładzie produkcyjnym, wypełnione po wbiciu betonem z przedłużeniami z profilu zamkniętego 100x100x4 mm do mocowania kleszczy i belek. - Konstrukcja szkieletowa pomostu z elementów z tworzywa sztucznego oparta na palach: kleszcze 8x23 cm w kolorze szarym, belki 8x23 cm i 16x24 cm (pomost ruchomy-odbój) w kolorze szarym, belki odbojowe 8x23 cm z tworzywa sztucznego w kolorze szarym - Pokład z desek trójstronnie struganych 5x14-16 cm z drewna sosnowego bez sęków klasy C30 impregnowany ciśnieniowo i barwiony środkiem oleistym barwiąco impregnującym - Połączenia kleszczy i belek z palami za pomocą śrub M16 Belki z kleszczami za pomocą łączników kątowych 100x100x50x4 mm i wkrętów z łbem sześciokątnym 10x80 mm. Pokład za pomocą wkrętów z łbem stożkowym o średnicy 8x100 mm wkręcanych na bity - T40. Odbój mocowany do kleszczy za pomocą wkrętów utwardzonych TORX 10x200 mm. Wszystkie elementy złączne pomostu wykonane fabrycznie. b. Komunikacja i zaplecze techniczne budowy. Dojazd do terenu inwestycji leśną drogą gruntową przez działkę nr 105, która jest własnością Wigierskiego Parku Narodowego, ostatni około 50 metrowy odcinek dojazdu stanowi trawiasta łąka lekko pochylona w kierunku jeziora. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z dowozem materiałów i sprzętu a w szczególności dostarczeniem ich na plac budowy (droga dojazdowa i bezpośrednio przylegający do placu budowy teren posiadają niską nośność co może uniemożliwić wjazd ciężkiego sprzętu budowlanego). W związku z powyższym należy przewidzieć taką organizację dostaw i wykorzystanie sprzętu, który pozwoli zminimalizować lub wykluczyć powstanie uszkodzeń w terenie przyległym do placu budowy. Zamawiający dopuszcza transport i wykonanie robót z jednostek pływających po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku dotyczącej wprowadzenia na wody jeziora Wigry jednostki pływającej z napędem motorowym. c. Termin realizacji zamówienia. Ze względu na sposób wykorzystania obiektu i umowę z instytucją dofinansowującą odbudowę pomostu, roboty budowlane nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż 01.09.2018 r. Zakończenie prac musi nastąpić do 31.11.2018 r. 3) Inne zobowiązania Wykonawcy: a. Obsługa geodezyjna budowy b. Ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy c. Ustawienie tablicy informacyjnej budowy d. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy w tym jego wygrodzenie e. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca dbałość o porządek ze zwróceniem szczególnej uwagi na usunięcie z dna jeziora Wigry wszelkich resztek po rozebranym pomoście, dołów/jam powstałych w trakcie robót budowlanych. f. Naprawa wszelkich, powstałych w trakcie realizacji robót, uszkodzeń dróg, nawierzchni i elementów zagospodarowania działek przylegających do placu budowy 3. Rozbudowa pomostu pływającego. Miejsce odpoczynku Łysocha Pomost zlokalizowany jest na działce nr 200 jezioro Wigry Obręb 0019 Magdalenowo i Wigry przy działce nr 535 Obręb Sobolewo gm. Suwałki będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę pomostu pływającego. 2) Dostawa i instalacja pomostu pływającego – wykonanego w identycznej technologii jak istniejący tam obecnie. Założono wykonanie pomostu z trzech segmentów 2 sztuki o wymiarach 6,0 x 2,4 m i jeden 8, 0 x 2,4 m, wolna burta ok. 50 cm. wykonanych w ocynkowanej konstrukcji stalowej wypełnionej materiałem wypornościowym: steinodurem bądź styropianem. Pokład i legary z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Deski pomostowe ryflowane pióro- wpust gr. 4 cm kolor brązowy. Zgodnie z zaleceniami producenta materiału optymalny rozstaw legarów podtrzymujących deski pokładu nie może być większy niż 60 cm. Kotwiczenie pomostów na wodzie za pomocą balastów betonowych zamocowanych na łańcuchach. Ilość i masa balastów zgodnie z wytycznymi producenta. Głębokość jeziora w miejscu najbardziej oddalonym od brzegu wynosi ok. 2,0 m. Na dnie jeziora zalega warstwa namułów o miąższości od 0,5 do 1,5 m 3) Komunikacja i zaplecze techniczne budowy. Dojazd do terenu inwestycji drogą powiatową o nawierzchni bitumicznej Gawrych Ruda - Słupie. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z dowozem materiałów i sprzętu. Zamawiający dopuszcza transport i wykonanie robót z jednostek pływających po uzyskaniu zgody Dyrektora Parku dotyczącej wprowadzenia na wody jeziora Wigry jednostki pływającej z napędem motorowym. 4) Termin realizacji zamówienia. Zakończenie prac musi nastąpić do 31.11.2018 r. 5) Inne zobowiązania Wykonawcy: a. Obsługa geodezyjna budowy (jeśli zajdzie taka potrzeba) b. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy w tym jego wygrodzenie c. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca dbałość o porządek d. Naprawa wszelkich, powstałych w trakcie realizacji robót, uszkodzeń dróg, nawierzchni i elementów zagospodarowania działek przylegających do placu budowy 4. Odbudowa kładki dla pieszych nad terenem podmokłym Jastrzęby-Zakąty. Budowla zlokalizowana jest na działce nr 105 Obręb 0037 Czerwony Krzyż będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Rozbiórka istniejącej kładki drewnianej o wymiarach 100 x 1,5 m. Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych. 2) Wykonanie w tym samym miejscu nowej konstrukcji z tworzywa sztucznego powstałego w wyniku przerobu pochodzących z recyklingu odpadów polietylenowych o wymiarach 100 x 1,5 m. a. Pale nośne pomostu z elementów z tworzywa sztucznego profil czworokątny 15 x 15 cm lub pali zaostrzonych o średnicy 15 cm w kolorze szarym b. Konstrukcja szkieletowa pomostu z elementów z tworzywa sztucznego, oparta na palach: kleszcze 8x16 cm w kolorze szarym, belki 8x23 cm w kolorze szarym c. Pokład z desek pomostowych z tworzywa sztucznego 4.8x16.5x150 cm, deska pełna w kolorze brązowym. 3) Komunikacja i zaplecze techniczne budowy. Dojazd do terenu inwestycji leśną drogą gruntową przez działkę nr 105, która jest własnością Wigierskiego Parku Narodowego lub gruntową drogą gminną przez miejscowość Zakąty. Ostatni około 50 metrowy odcinek dojazdu stanowi trawiasta łąka. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z dowozem materiałów i sprzętu a w szczególności dostarczeniem ich na plac budowy (droga dojazdowa i bezpośrednio przylegający do placu budowy teren posiadają niską nośność co może uniemożliwić wjazd ciężkiego sprzętu budowlanego). W związku z powyższym należy przewidzieć taką organizację dostaw i wykorzystanie sprzętu, który pozwoli zminimalizować lub wykluczyć powstanie uszkodzeń w terenie przyległym do placu budowy. 4) Termin realizacji zamówienia. Zakończenie prac musi nastąpić do 31.11.2018 r. 5) Inne zobowiązania Wykonawcy: a. Obsługa geodezyjna budowy (jeśli zajdzie taka potrzeba) b. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy w tym jego wygrodzenie c. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca dbałość o porządek d. Naprawa wszelkich, powstałych w trakcie realizacji robót, uszkodzeń dróg, nawierzchni i elementów zagospodarowania działek przylegających do placu budowy

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45242000-5, 45422000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2018-09-01

data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Odbudowa platformy widokowej w miejscowości Bryzgiel

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa zostanie zrealizowana zgodnie z decyzją pozwolenie na rozbiórkę i budowę nr 59/18 z dnia 08.03.2018 r. wydaną przez Starostę Augustowskiego. Platforma zlokalizowana jest na działce nr 57/1 położonej w miejscowości Bryzgiel gm. Nowinka będącej własnością Skarbu Państwa pozostająca w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Rozbiórka istniejącej platformy widokowej wykonanej w konstrukcji drewnianej. Wymiary w rzucie odpowiadają prostokątowi o wymiarach 6m x 7.5m, wysokość 6.75m. Do wieży prowadzi pomost drewniany o szerokości 1,5m i długości 13.7m. a. Głównymi elementami konstrukcyjnymi są drewniane słupy i belki okrągłe o przekroju 20-25cm. b. Wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych. 2) Budowa z materiałów Wykonawcy nowej platformy widokowej o konstrukcji drewnianej wykonanej wg projektu technicznego tj: a. Drewno konstrukcyjne, przyjęto modrzew syberyjski (ewentualnie modrzew europejski), jako gatunki drewna o większej odporności na czynniki atmosferyczne i biologiczne. Dopuszcza się zastosowanie innych gatunków drewna pod warunkiem, że będą one posiadały wyższą niż popularnie stosowane, sosna i świerk odporność na warunki atmosferyczne. b. Głównymi elementami konstrukcyjnymi wieży będą drewniane słupy o przekroju 20x20cm. Słupy przechodzące do dachu wykonać w całości j jednego bala drewna c. Słupy te będą oparte na drewnianych podwalinach umocowanych za pomocą stalowych elementów do istniejącej konstrukcji żelbetowej lodowni. Między konstrukcją żelbetową a drewnianą należy ułożyć warstwę izolującą z papy. d. Około 1,80m powyżej konstrukcji żelbetowej zostanie wykonana konstrukcja pokładu widokowego. Przyjęto belki drewniane w postaci podwójnych belek 2x 8x20cm ułożonych w obu kierunkach (poprzecznie i podłużnie). e. Podłoga z desek gr. 4.5cm. f. Więźbę dachową stanowić będą krokwie dachowe o przekroju 8x20cm w rozstawie co ok. 62.5cm. spięta jętkami o przekroju 2x 4x16 oraz kleszczami 2x 4.5x18 z przekładkami co 1m nad płatwią obwodową o przekroju 20x20cm. g. Usztywnienia konstrukcji przewidziano w postaci zastrzałów skośnych. Przyjęto belki 18x18cm od poziomu stropu do podwalin oraz od dachu do stropu. h. Pokrycie dachu w postaci bitumicznego gontu dachowego. Ułożonego na warstwie papy izolacyjnej pełne deskowanie dachu deskami o gr. 2.5cm. i. Konstrukcja kładki stanowiącej dojście do platformy: słupki drewniane o przekroju 20x20cm spięte podwójnymi kleszczami 2x 8x20cm. Rozstaw słupków co ok. 2.2m. Na słupkach przyjęto belki podwalinowe podłużne o przekroju 20x20cm. j. Konstrukcję drewnianą należy poddać impregnacji ciśnieniowej środkami przeciw grzybicznymi i owadobójczymi oraz olejowym środkiem barwiąco impregnującym. 3) Doprowadzenie do platformy energii elektrycznej i odpornej na warunki atmosferyczne skrętki komputerowej wraz ze skablowaniem zalicznikowej linii zasilającej lodownię. 4) Dostawa i instalacja na dachu platformy kamery IP o rozdzielczości co najmniej 2 megapixele zapewniającej videostreaming (transmisję obrazu na żywo do internetu za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usługi przekazu obrazu na stronę www) a. Zaprojektowano kamerę stałopozycyjną 2 Megapiksele IP DS-2CD4626FWD-IZS. Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem, że spełniał on będzie minimalne wymagania przedstawione w poniższej tabeli Przetwornik obrazu 1/2.8” Progressive Scan CMOS Min. Oświetlenie 0.0014 Lux (F1.4,AGC ON), 0 Lux z wykorzystaniem IR Szybkość migawki 1s – 1 / 100,000 s Obiektyw Zmiennoogniskowy 2.8-12mm, F1.4 Auto iris DC Dzień/noc Filtr IR z automatycznym przełącznikiem DNR 3D DNR WDR 120dB Kompresja wideo H.264/MPEG4/MJPEG Wideo bitrate 32 Kbps –16 Mbps Kompresja audio G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 Audio bitrate 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) Rozdzielczość maksymalna 1920 × 1080 Liczba klatek/s 50Hz: 50fps(1920 × 1080) 50fps (1280 × 960), 50fps (1280 × 720) 60Hz: 60fps(1920 × 1080) 60fps (1280 × 960), 60fps (1280 × 720) Trzeci strumień Niezależny od strumienia głównego i podstrumienia, 50Hz: 25fps(1920 × 1080) ; 60Hz: 30fps (1920 × 1080) BLC Tak, wybór strefy Defog Tak EIS Tak Przełącznik dzień / noc Auto/Harmonogram/Alarm Nałożenie obrazu 24bit w formacie BMP, wybór miejsca Wywołanie alarmu Przekroczenie wyznaczonej wirtualnej linii, sabotaż, konflikt adresów IP, błąd zapisu Obsługiwane protokoły TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Bezpieczeństwo One-key recovery, zabezpieczenie przed błyskami (ostrym światłem), trzy strumienie, heartbeat, lustro, ochrona hasłem, maska wideo, filtrowanie adresów IP, anonimowy dostęp Obsługiwane standardy ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI Interfejs sieciowy 1x RJ-45 10M/100M ethernet Obudowa IP66 Stopień ochrony IK10 IR Do 50m Temperatura pracy -30 st C– +60 st C b) Osprzęt pomocniczy do instalacji i uruchomienia systemu transmisji danych wchodzący w zakres dostawy Wykonawcy: adapter montażowy kamery, router przemysłowy GSM LTE, antena, zespół zasilania buforowego, materiały instalacyjne i pomocnicze (wg potrzeb w ilości wystarczającej do zmontowania i uruchomienia systemu c) Montaż uruchomienie i konfiguracja systemu. Zasilanie w energię elektryczną oraz podłączenie instalacji do sieci Internetowej wykonać z odległego ok. 20 m od platformy widokowej budynku leśniczówki Bryzgiel (kancelaria leśnictwa). Wykonawca w ramach oferty poniesie koszty uruchomienia systemu. d) Zamawiający wskaże właściwego operatora sieci internetowej i usługi przekazu obrazu na stronę www z którymi ma podpisane umowy na świadczenie usług. 5) Komunikacja i zaplecze techniczne budowy. Dojazd do terenu inwestycji możliwy jest drogą powiatową o nawierzchni bitumicznej, która jest własnością powiatu augustowskiego. Bezpośredni dostęp do placu budowy możliwy jest z drogi gruntowej szer. ok 3,0 m poprowadzonej po stromej nadjeziornej skarpie. Droga ta stanowi jedyny dostęp do zlokalizowanego u podnóża skarpy klubu żeglarskiego i w związku z tym musi pozostać przejezdna przez cały okres trwania prac budowlanych. Zamawiający Wykonawca w cenie oferty zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń na ewentualne zajecie pasa drogowego, oraz ewentualne usunięcie uszkodzeń elementów stanowiących zagospodarowanie terenu przyległego do placu budowy. W związku z powyższym należy przewidzieć taką organizację robót i wykorzystanie sprzętu, który pozwoli zminimalizować lub wykluczyć powstanie uszkodzeń w terenie przyległym do placu budowy. 6) Termin realizacji zamówienia. Zakończenie prac musi nastąpić do 31.11.2018 r. 7) Inne zobowiązania Wykonawcy: a. Obsługa geodezyjna budowy b. Ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy c. Ustawienie tablicy informacyjnej budowy d. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy w tym jego wygrodzenie e. Uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, po zakończeniu budowy oraz bieżąca dbałość o porządek f. Naprawa wszelkich, powstałych w trakcie realizacji robót, uszkodzeń dróg, nawierzchni i elementów zagospodarowania działek przylegających do placu budowy

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45422000-1, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

---------

SIWZ (160 kb)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (39 kb)

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(35 kb)

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
(34 kb)

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależeniu do grupy kapitałowej
(34 kb)

Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych  (34 kb)

Załącznik nr 6 Wykaz osób  (34 kb)

Załącznik nr 7 Wykaz sprzętu  (34 kb)

Załącznik nr 8 Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca powierzy podwykonawcom (34 kb)

Załącznik nr 9 Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę (34 kb)

Załącznik nr 10 Projekt umowy (87 kb)

Załącznik nr 11 Dokumentacja projektowa:

Kładka Jastrzęby - Zakąty (39 kb)

Platforma - Bryzgiel (11,8 Mb)

Pomost - Jastrzęby (6,1 Mb)

Pomost - Łysocha - pływak (837 kb)

Pomost Łysocha - rozbudowa (34 kb)

Pomost Wigry (11 Mb)

Załącznik nr 12 Specyfikacja techniczna wykonani 1 odbioru robót budowlanych (2 Mb)

Załącznik nr 13 Przedmiar robót (266 kb)

----

  

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 06.07.2018 r.

Data udostępnienia: 

 06.07.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 06.07.2018 r., 14:47