Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA

 

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu usługi: spedycja wagonowa drewna S2a w 2019 roku

 

 1. Zamawiający:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel./fax: 87-5632540 / 87-5632541

NIP: 844-234-98-09

e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Spedycja wagonowa w 2019 roku 2500m3 drewna S2a z terenu WPN do odbiorcy krajowego - Mondi S.A. w Świeciu. W ramach usługi zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- załadunku na transport kołowy i wywozu z lasu do wskazanej przez siebie w ofercie rampy załadunkowej drewna średniowymiarowego o łącznej masie w ciągu roku 2500m3,

- oznakowania ostatniej warstwy drewna na wagonie pasem farby,

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej załadowanych wagonów,

- zamówienie wagonów w imieniu Wigierskiego Parku Narodowego,

- załadunku drewna na wagony,

- spedycji wagonów do odbiorcy wskazanego przez Zleceniodawcę (Mondi S.A. Świecie lub innego)

- minimalna partia drewna do jednorazowej spedycji - 280m3 (6 wagonów).

 1. Odpowiedzialność materialna:

Wyłoniony wykonawca usługi dokonuje obioru surowca przeznaczonego do sprzedaży na podstawie kwitu wywozowego sporządzonego przez leśniczego reprezentującego Zleceniodawcę. Z chwilą podpisania i odebrania kwitu jest odpowiedzialny za ilość i jakość surowca określonego w kwicie do czasu przekazania wagonu do spedycji upoważnionemu pracownikowi PKP CARGO.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

styczeń-grudzień 2019 r.

 1. Warunki finansowe:

Płatność na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę usług każdorazowo po wykonaniu spedycji pojedynczej partii drewna. Przewidywany termin płatności - do 30 dni od daty wystawienia faktury.

 1. Termin i forma składania ofert (wg załączonego formularza ofertowego):

Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia w terminie do 17.01.2019 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego: Krzywe 82, 16-402 Suwałki pok. nr 15 (w kopercie z dopiskiem: „oferta na usługę spedycji drewna”) lub przesłać skan wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres:wojciech.kaminski@wigry.org.pl , przy czym w takim przypadku oferent musi mieć świadomość, że treść jego oferty będzie znana Zamawiającemu przed terminem oficjalnego otwarcia.

 1. Termin otwarcia ofert:

17.01.2019 r. o godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 15.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Wojciech Kamiński, tel.: 87-5632550, 600435144, e-mail: wojciech.kaminski@wigry.org.pl

 

 

Załączniki:

1. Załącznik 1 - Formularz ofertowy ( 34 kb)

2. Załącznik 2 - Wzór umowy ( 34 kb)

 

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.01.2019 r.

Data udostępnienia: 

 10.01.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 10.01.2019 r., 09:59

  

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wigierski Park Narodowy zaprasza do składania ofert na zbiór odchodów wilków do przeprowadzenia badań składu pokarmu wilków.

Zamówienie realizowane jest w ramach wniosku zatytułowanego "Doskonalenie systemu obserwacji dużych ssaków" (wartość szacunkowa netto zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro).

Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie. Ze względu na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Tytuł zamówienia:

Zbiór odchodów wilków do badań składu ich pokarmu.

2. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

adres strony internetowej: www.wigry.org.pl

tel.: 85 56 32 540, fax.: 85 56 32 541

3. Przedmiot zamówienia:

a. Usługa polegająca na zbiorze z terenu Wigierskiego Parku Narodowego odchodów wilków. Zbiór odchodów powinien rozpocząć się od podpisania umowy i zakończyć 21 października 2019 roku. W celu zebrania odchodów wilków obszar Wigierskiego Parku Narodowego musi być penetrowany przez dwie osoby, z których każda przeznaczy przynajmniej 40 godzin na prace w terenie w każdym z 9 miesięcy. Znalezione odchody (od jednego osobnika) należy zebrać w całości (wszystkie kosteczki i sierść) do osobnej koperty papierowej A5. Kopertę (przed włożeniem odchodów) należy opisać, podając datę zebrania próby, miejsce zebrania (współrzędne geograficzne, podając układ odniesienia) oraz szacunkowy wiek odchodów (np. ponad miesiąc, 2 tygodnie, 3 dni, świeże). Każde miejsce zebrania odchodów należy zaznaczyć przy użyciu odbiornika GPS, zapisując numer próby oraz ewentualne uwagi. Wraz z przekazywanymi próbami należy dostarczyć do Zamawiającego plik ESRII Shape (.shp) z lokalizacją miejsc zbioru, numerem próby, współrzędnymi oraz ewentualnymi uwagami.

b. Zebrane odchody należy wysuszyć w suszarce laboratoryjnej przez 5 dni w temperaturze 70°C i przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu do czasu przekazania ich Zamawiającemu. Przynajmniej raz na dwa miesiące zebrany, opisany i wysuszony materiał należy przekazać (pocztą lub osobiście) do siedziby Zamawiającego.

c. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednią liczbą osób, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu podobnych prac i znają obszar Wigierskiego Parku Narodowego.

d. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacane Wykonawcy w dwóch równych ratach - na koniec czerwca 2019 roku oraz po zakończeniu świadczenia całej usługi, podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

e. Usługę należy wykonać zgodnie z najlepszymi doświadczeniami, warunkami określonymi w niniejszym Zaproszeniu oraz projekcie umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia i jest integralną częścią niniejszej dokumentacji, a zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia:

Całe zamówienie musi zostać zrealizowane od momentu podpisania umowy do 21 października 2019 roku.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w treści Zaproszenia.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a. Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1, do którego należy dołączyć Załącznik nr 2, w siedzibie Zamawiającego tj. w Wigierskim Parku Narodowym w miejscowości Krzywe 82, 16-402 Suwałki w sekretariacie, nie później niż do dnia 16 stycznia 2019 r. do godziny 9:00 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: oferta „Dieta wilków” nie otwierać przed 16 stycznia 2019 r. do godziny 9:00.

b. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2019 r. o godzinie 9:10 w sali konferencyjnej – w siedzibie Zamawiającego.

c. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dysponuje przynajmniej dwiema osobami znającymi obszar Wigierskiego Parku Narodowego, w tym jedną z doświadczeniem w prowadzeniu podobnych prac, potwierdzonym odpowiednimi referencjami.

b. Sposób dokonywania oceny i spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców: ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 2.

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

8. Wzór umowy na wykonanie zamówienia

a. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

b. Wzór - Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3.

 

 

Załączniki:

1. Załącznik 1 ( 361 kb)

2. Załącznik 2 ( 359 kb)

4. Załącznik 3 ( 1 035 kb)

 

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Lech Krzysztofiak

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 07.01.2019 r.

Data udostępnienia: 

 07.01.2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 07.01.2019 r., 15:10

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16 – 402 Suwałki

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 

dostawę paliw płynnych do pojazdów WPN

 

Zamawiający

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16 – 402 Suwałki

II. Tryb udzielenia zamówienia

Rozeznanie rynku na podstawie zapytania ofertowego

III. Opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest zakup bezgotówkowy paliw poprzez bezpośrednie tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa w wymienionym okresie wynosi:

1) benzyna bezołowiowa 95 oktanowa - około 2000 l,

2) olej napędowy - około 12 000 l,

2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostawy w każdej z pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.

3 Bezgotówkowy zakup paliw odbywać się będzie na podstawie rejestrowanych transakcji zakupów dokonywanych w danym dniu na stacji paliw. Wykonawca zobowiązany będzie do rejestrowania dokonanych transakcji sprzedaży w prowadzonym wykazie. Każda transakcja zakupu musi być potwierdzona podpisem kierowcy pojazdu oraz pracownika obsługującego stację. Wykaz dokonanych transakcji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

4 Wykonawca zapewni paliwa:

1) benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 95 o parametrach jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680).

2) olej napędowy o parametrach jakościowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680).

5 Faktury za dokonane transakcje wystawiane będą przez wykonawcę 1 raz w miesiącu i wysłane Zamawiającemu wraz z wydrukiem zestawienia transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem numeru rejestracyjnego samochodu.

Nazwa i kod zgodnie z CPV: 09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa

09.12.42.20-5 Paliwo do silników diesla (EN 590)

7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie według zapotrzebowań Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają punkt tankowania paliw położony w odległości nie większej niż 10 kilometrów od siedziby Zamawiającego czynny w godzinach co najmniej od 7.00 do 16.00.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły “spełnia-nie spełnia”.

W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu .

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności należy przedłożyć;

- aktualną koncesję na obrót paliwami.

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym należy przedłożyć

- oświadczenie Wykonawcy, w którym wskaże punkt tankowania paliw położony w odległości nie większej niż 10 kilometrów od siedziby Zamawiającego czynny w godzinach co najmniej od 7.00 do 16.00 z podaniem adresu.(na formularzu cenowym).

3. Formularz cenowy.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16 – 402 Suwałki

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną:

- faks nr: 87 5632541

- adres poczty elektronicznej: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- Stefan Mackiewicz 87 5632564.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zawierać:

a. wypełniony i podpisany formularz cenowy zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

b. wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszego zapytania ofertowego,

c. w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

d. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

5. Zaleca się, aby każda strona ofert była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 1 ppkt c i d niniejszego rozdziału. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.

9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać:

 

Oferta na dostawę paliw dla pojazdów WPN
Nie otwierać przed 14.12.2018 przed godzina 9.05

 

10. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

11. Zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazał tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Stosowną informację wykonawca ma obowiązek zamieścić w formularzu cenowym.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82 (sekretariat siedziby Zamawiającego)

16-402 Suwałki

nie później niż do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 900.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82

16-402 Suwałki

w dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 9,05 .

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

5. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zadania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Informacje, o których mowa w punkcie 6, doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Dla potrzeb wyliczenia ceny brutto za 1 litr oferowanego paliwa Wykonawca zobowiązany jest do określenia rabatu liczonego w złotych. Rabat należy podać względem średniej ceny detalicznej danego rodzaju paliwa ogłoszonej przez Polską Izbę Paliw Płynnych w dniu 5 grudnia 2018 roku. Dane dostępne są na stronie internetowej PIPP. Średnia cena z dnia 5 grudnia 2018 roku podana przez cytowany wyżej podmiot wynosi za jeden litra benzyny bezołowiowej Pb 95 – 4,84 zł, za jeden litr oleju napędowego – 5,16 zł. Średnie ceny ze strony internetowej Polskiej Izby Paliw Płynnych mają jedynie charakter deklaratywny i stanowią jednakowy punkt odniesienia dla wszystkich Wykonawców. Rabat określony przez Wykonawcę ma być stały przez cały okres obowiązywania umowy. Zakup poszczególnych paliw następować będzie po cenach obowiązujących w powszechnej sprzedaży w danym dniu pomniejszonych o stały rabat.

2. Cena podana w ofercie winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może zaproponować w ofercie tylko jedną cenę za dany rodzaj paliwa.

3. Rabat zaproponowany w ofercie będzie stały, to znaczy nie mogą ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. kryterium oceny ofert – cena 100%.

2. Opis sposobu obliczania wartości punktowej kryterium:

Cena brutto oferty z najniższą ceną pomniejszona o rabat zostanie podzielona przez cenę brutto oferty badanej pomniejszonej o rabat

Wynik wynikający z powyższego działania zostanie pomnożony przez 100 %.

Najniższa cena za dany rodzaj paliwa otrzyma 100 punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, o czym zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa. Warunki umowy zawiera Wzór umowy - Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności

XVII. Ogłoszenie wyników postępowania

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryteriach oceny ofert,

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Wigierskiego Parku Narodowego, w miejscowości Krzywe 82.

XVI. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

 

Wykaz załączników:

1. Formularz cenowy.

2. Zał. nr 2 Wzór umowy

 

Załączniki:

1. Załącznik 1 ( 49 kb)

2. Załącznik 2 ( 61 kb)

 

   

Metryczka informacji::

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 06.12.2018 r.

Data udostępnienia: 

 06.12.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 06.12.2018 r., 10:55

  

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku

Narodowym w 2019 roku

 

 1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, faks - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

 1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

 1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

10 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019 r.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki (sekretariat lub pokój nr 15) - do 14 grudnia 2018 r. do godz. 9:00. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: wojciech.kaminski@wigry.org.pl, jednak oferent musi mieć świadomość, że treść jej będzie widoczna w momencie przesłania do WPN.

 1. Termin otwarcia ofert: 14 grudnia 2018 r. , godz. 9:15
 2. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców: 28 grudnia 2018 r.
 3. Regulamin, druk oferty, wykaz współczynników przeliczeniowych, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl  (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

Załączniki:

1. Załączniki ( 103 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 30.11.2018 r.

Data udostępnienia: 

 30.11.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 30.11.2018 r., 10:58

  

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP.

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Wigierskim Parku Narodowym.

2. Liczba stanowisk – 79.

3. Liczba grup stanowiskowych – 20, w tym:

1) Pracownicy terenowi (nadleśniczy, leśniczy, podleśniczy, st. straznik).

2) Funkcjonariusze Straży Parku (komendant, st. strażnik, strażnik).

3) Administracja biurowo – terenowa (dyrektor, z-ca dyrektora oraz pracownicy Działu Ochrony Przyrody -kierownik, specjalista, st. specjalista, referent).

4) Pracownicy Działu Administracyjno–Gospodarczego (kierownik, st. inspektor 
ds. budowlanych)

5) Pracownicy biurowi (st. referent, st. księgowy, sekretarka, pracownik kadr, specjalista - informatyk).

6) Pracownicy Pracowni Naukowo – Edukacyjnej, (kierownik, adiunkt, asystent, 
st. specjalista, st. laborant, referent)

7) Pracownicy Pracowni Naukowo – Edukacyjnej – laboratorium.

8) Pracownicy Wodnego Obrębu Ochronnego (konserwator, starszy strażnik).

9) Pracownicy „Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Maćkowej Rudzie” (obsługa zwierząt).

10) Pracownicy „Muzeum Wigier” (kierownik, st. specjalista, specjalista)

11) Pracownicy „Muzeum Wigier” (obsługa łodzi „Leptodora II”)

12) Pracownicy Zespołu Udostępniania Parku (kierownik, st. specjalista, specjalista, referent).

13) Pracownicy Działu Edukacji (kierownik, st. specjalista).

14) Pracownicy Działu Edukacji (pracownik nadzorujący „Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Maćkowej Rudzie”, szacujący szkody bobrowe i od wilków).

15) Rybak jeziorowy.

16) Robotnik gospodarczy i konserwator w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

17) Robotnik gospodarczy w Muzeum Wigier.

18) Operator ciągnika.

19) Pracownicy wylęgarni (rybak, hodowca, robotnik gospodarczy).

20) Sprzątaczka.

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.12.2018 r.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

1) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach wymienionych w 4 pkt. jedną z powszechnie stosowanych metod, np. Risk Score, PHA, grafu ryzyka, pięciu kroków, itd.

2) Sporządzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej oceny i przekazanie 
jej Zamawiającemu wraz z przeniesieniem na niego praw autorskich.

6 Wymagania i warunki stawiane wykonawcom:

- posiadanie doświadczenia w sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w co najmniej trzech przedsiębiorstwach/firmach i sporządzenie nie mniej niż 15 ocen ryzyka łącznie we wszystkich jednostkach

lub

- posiadanie co najmniej dziesięcioletniego doświadczenia w praktycznym pełnieniu obowiązków służby bhp w zakładach pracy, posiadających stanowiska robotnicze 
lub produkcyjne - nie mogą to być wyłącznie stanowiska biurowe.

Potwierdzeniem spełniania kryteriów będzie oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem jednostek, w których pełnił on obowiązki służby bhp lub dokonywał oceny ryzyka zawodowego.

7. Kryterium oceny ofert: cena – 100%. W przypadku wystąpienia tych samych, najniższych cen u różnych Wykonawców, Zamawiający zaprosi ich do negocjacji warunków cenowych. Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, który w trakcie negocjacji zaproponuje niższą cenę.

8. Ofertę (wzór w załączeniu) należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższej instrukcji : „Oferta na wykonanie oceny ryzyka zawodowego w WPN” nie otwierać przed 29.11.2018” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego, 16-402 Suwałki; Krzywe 82, 
w terminie do dnia 29.11.2018 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.11.2018 r. o godz. 09:05 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest:

Wojciech Kamiński 
tel: 600-435-144, e-mail: wojciech.kaminski@wigry.org.pl.

 

Załączniki:

5. Formularz ofertowy ( 14 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.11.2018 r.

Data udostępnienia: 

 21.11.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.11.2018 r., 09:40

  

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja budynku mieszkalnego – dwurodzinnego PKOB 1121 Słupie 1 w tym:

1) Wymiana okładzin podłogowych z istniejących desek na panel podłogowy i gres (materiały wykładzinowe dostarczy zamawiający)

2) Wyrównanie i wymalowanie ścian i stropów parteru i dwóch pomieszczeń w piwnicy

3) Rozbiórka i wykonanie nowych ścianek działowych celem zmiany układu części pomieszczeń wraz z wydzieleniem 2 toalet w piwnicach

4) Rozbudowa wewnętrznych instalacji wod-kan i elektrycznej wraz z dostawą i montażem 2 szt pomporozdrabniaczy

5) Wymiana i montaż nowych przyborów toaletowych i kuchennych (baterie zlewozmywakowe i umywalkowe, umywalki, wc, zlewozmywak)

6) Wymiana okładzin ściennych kuchni i łazienki

7) Wymiana i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych

8) Wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych 4 sztuki

9) Wykonanie izolacji cieplnej (od wewnątrz konstrukcji drewnianej) 2 wejść do piwnic

10) Wykonanie 2 otworów okiennych w pomieszczeniach piwnicznych

11) Wymiana/naprawa obróbek okien dachowych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

12) Montaż drabiny dachowej na poszyciu z paneli blachy płaskiej łączonej na rąbek stojący

13) Wszystkie stosowane w trakcie prac wyroby budowlane muszą posiadać:

a) oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

b) krajową deklarację zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat zgodności lub obowiązkowy certyfikat zgodności

c) i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”,

d) aprobatę techniczną ITB dla wyrobów objętych PN.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3 Gwarancja. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej 3 lat

Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia (fax, e-mail, pismo). W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Zamawiającego czas na rozpoczęcie usuwania usterki może zostać wydłużony

4. Termin wykonania zamówienia:

Do dnia 15.01.2019.

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu w zakresie wymiany zewnętrznych drzwi wejściowych w przypadku długiego okresu oczekiwania na dostawę. W takim przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z dostawcą z określonym terminem dostawy.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, i przedmiary robót. Dokumenty należy czytać łącznie. Informacje i wymagania zawarte chociażby w jednym z dokumentów dotyczą zawsze całości zamówienia. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie służy do rozliczenia zakresu wykonanych robót. Wykonawca nie może domagać się zapłaty za roboty konieczne do wykonania dla realizacji przedmiotu zamówienia a nie uwzględnione w przedmiarze.

Dokumentacja projektowa do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

6 Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową.

7. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższej instrukcji : Oferta na remont budynku mieszkalnego Słupie 1 nie otwierać przed 19.11.2018” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 19.11.2018 godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.11.2018 godz. 09:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Kryteria wyboru : Cena 100%

11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

 

 

Załączniki:

1. Przedmiar ( 245 kb)

2. Opis robót ( 181 kb)

3. Rzut piwnicy ( 30 kb)

4. Rzut parteru ( 38 kb)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmiany w zakresie robót i przedmiarach
1. Zamawiający rezygnuje z ułożenia posadzki z paneli wobec czego usuwa się pozycję nr 17 z przedmiaru i w to miejsce planuje się cyklinowanie i lakierowanie istniejącej posadzki z desek sosnowych pozycje 7 i 8 w przedmiarze uzupełniającym.


2. Zamawiający zaplanował dodatkowo demontaż istniejącej wanny w łazience parteru i montaż w to miejsce brodzika z kabiną prysznicową ( brodzik i kabina z dostawy inwestora), pozycje nr 1 do 6 przedmiaru uzupełniającego


Załączniki:

5. Przedmiar uzupełniający ( 130 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.11.2018 r.

Data udostępnienia: 

 09.11.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.11.2018 r., 11:19

  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
Wykonanie prac leśnych w WPN w 2019 roku 

 

1.Nazwa i adres zamawiającego: 
Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Tel/fax 48-87-5632540/48-87-5632541 
e-mail: 
wigry_pn@wigry.org.pl

2. Określenie trybu zamówienia: 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w rozdziale 3 oddziale 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. 
3. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dostępna:

bezpłatnie na stronie internetowej zamawiającego: www.wigry.org.pl (BIP) – po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

odpłatnie w cenie 20zł: odbiór osobisty w siedzibie zamawiającego (adres jak w pkt. 1, pokój nr 15, II piętro) w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00 (opłata w kasie zamawiającego)

odpłatnie 20zł + koszt wysyłki: pocztą za pobraniem.

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

- wykonanie prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku, rozdrabniania gałęzi,

- zamówienie podzielone na 12 części (prace oddzielnie w 10 obwodach ochronnych- Lipniak, Krzywe, Leszczewek, Gawarzec, Słupie, Powały, Krusznik, Lipowe, Mikołajewo, Wysoki Most oraz rozdrabnianie gałęzi w dwóch Obrębach Ochronnych – Wigry i Maćkowa Ruda),

- zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienie 
z uwzględnieniem wymogów określonych w pkt. 7,

- szczegółowy zakres i rozmiar prac z podziałem na części przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby do prac z zakresu mechanicznego pozyskania drewna oraz zrywki drewna, pomocnicy Wykonawcy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

5. Oferta wariantowa:

zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych 
6. Termin wykonania zamówienia: 
od dnia styczeń 2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat wykonali w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 50 000zł o podobnym charakterze lub dysponują osobami, które takie zamówienie wykonywały,

W przypadku prac innych niż rozdrabnianie gałęzi:

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej (na każdą część zamówienia): 2 osoby w tym 1 z uprawnieniami do mechanicznego pozyskiwania drewna i 1 z uprawnieniami do kierowania ciągnikiem podczas zrywki,

- dysponują osobą posiadającą aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin (DZ.U. z 2015 r. poz. 547), która będzie wykonywała zabezpieczanie upraw repelentem.

- dysponują niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej (na każdą część zamówienia): 1 ciągnik przystosowany do półpodwieszonej zrywki drewna wielkowymiarowego i 1 pilarka spalinowa do mechanicznego pozyskiwania drewna,

W przypadku rozdrabniania gałęzi:

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej: 3 osoby na każdą część zamówienia (wszystkie uczestniczą w pracach związanych z donoszeniem gałęzi)

- dysponują niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej: 1 urządzenie z własnym napędem - doczepiane do ciągnika lub montowane na nim, rozdrabniające gałęzie o średnicy do 15cm lub grubsze, na każdą część zamówienia

Dla wszystkich prac:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiadają środki na rachunku bankowym, lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000zł na każdą część zamówienia(przykładowo jeżeli wykonawca składa ofertę na 2 części to powinien dysponować środkami lub zdolnością kredytową w wysokości min. 10 000zł).

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn podanych w art. 24 ustawy

Ocena spełniania warunków wymienionych w pkt. 7 dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki te Wykonawca spełnił.

8. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – obowiązkowo oraz:

- status prawny:

a) aktualna informacja z krajowego rejestru karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 - dokument ważny 6 miesięcy,

b) wykaz prac o podobnym charakterze do zamawianych, wykonanych w latach 2016 – 2018 przez oferenta osobiście lub przez osoby wskazane w ofercie, z załączeniem informacji (referencji) od zleceniodawców o należytym wykonaniu przez oferenta tych usług (załączenie referencji nie dotyczy usług wykonywanych w Wigierskim Parku Narodowym),

c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem wymaganych składek – dokument ważny 3 miesiące,

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków- dokument ważny 3 miesiące.

- zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty:

a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których oferent posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub stwierdzająca zdolność kredytową w wysokości min 5000,00zł na każdą ze zgłaszanych do wykonania części- dokument ważny 3 miesiące.

- zdolność techniczna – wymagane dokumenty:

a) wykaz imienny osób i ich kwalifikacji, które będą wykonywać zamówienie z uwzględnieniem minimalnych liczb podanych w pkt. 7 ogłoszenia - pod rygorem odrzucenia .

b) wykaz maszyn i narzędzi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem minimalnych liczb podanych w pkt. 7 ogłoszenia - pod rygorem odrzucenia oferty,

c) wykaz osób posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin (DZ.U. z 2015 r. poz. 547)., które będą wykonywały zabezpieczanie upraw repelentem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu.

9. Podwykonawcy:

oferent ma prawo do zlecania prac podwykonawcom i wskazuje w ofercie prace przewidziane do zrealizowania przez podwykonawców.

10. Wadium:

zamawiający ustala wadium w wysokości 1000,00zł na każdą część zamówienia. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, w formach określonych w art.45, ust.6 ustawy.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr : 44113010590017339768200006. 
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena – 60 % (najwyższa ocena – najniższa cena), liczba os. zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji zamówienia – 30% (najwyższa ocena – największa l. os. zatrudnionych na umowę o pracę), doświadczenie przy wykonywaniu prac leśnych – 10% (najwyższa ocena – największa, potwierdzona liczba lat doświadczenia przy wykonywaniu prac leśnych)

12. Termin składania ofert:

oferty sporządzone wyłącznie w języku polskim należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „przetarg nieograniczony na wykonanie prac leśnych w WPN w 2019 roku” do siedziby zamawiającego pod adres wskazany w pkt. 1 do dnia 30.11.2018 r. do godz. 9:00 
13. Otwarcie ofert:

odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej (pok. nr 3)

14. Termin związania z ofertą:

60 dni liczone od dnia 30.11.2018 r. włącznie. 
15. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

postępowanie nie ma na celu zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art.99 ustawy. 
16. Dynamiczny system zakupów:

postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 102 ustawy. 
17. Aukcja elektroniczna:

zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

18. Zamówienia w trybie art. 67 ust. 1, pkt 6,7 lub 134 ust.6 pkt 3,4.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7 ustawy. Ewentualne zlecenia dodatkowe będą wynikać z przyczyn wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 3 (nieprzewidzianych sytuacji klęskowych – wichur, gradacji owadów). Art. 134 nie dotyczy zamówienia.

19. Publikacja ogłoszenia: 
- przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.10.2018 r. 
- opublikowano na stronie internetowej 
www.wigry.org.pl w dniu 12.10.2018 r.

- umieszczono w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w dniu 12.10.2018 r.


Załączniki:

SIWZ ( 837 kb)

Zał. Nr 1 – Lipniak ( 85 kb)

Zał. Nr 2 – Krzywe ( 88 kb)

Zał. Nr 3 – Leszczewek ( 87 kb)

Zał. Nr 4 – Gawarzec ( 84 kb)

Zał. Nr 5 – Słupie ( 87 kb)

Zał. Nr 6 – Powały ( 86 kb)

Zał. Nr 7 – Krusznik ( 82 kb)

Zał. Nr 8 – Mikołajewo ( 88 kb)

Zał. Nr 9 – Lipowe ( 58 kb)

Zał. Nr 10 – Wysoki Most ( 85 kb)

Zał. Nr 11-12 – Rozdrabnianie ( 12 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.10.2018 r.

Data udostępnienia: 

 12.10.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.10.2018 r., 09:02