Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA

 

 

 

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w Wigierskim Parku

Narodowym w 2018 roku

 

  1. Sprzedający: Wigierski Park Narodowy (WPN), Krzywe 82, 16-402 Suwałki

tel. 87-5632540, faks - 87-5632541, wigry_pn@wigry.org.pl

  1. Specyfikacja ilościowa i jakościowa drewna planowanego do sprzedaży w ramach przetargu:

sortyment

gatunek

masa przeznaczona do sprzedaży (m3)

cena wyjściowa - minimalna

(netto loco las po zrywce)*

(zł)

 

1

2

3

4

 
WC0* sosna

557

215

 
świerk

307

215

 
WD* sosna

57

167

 
świerk

63

167

 
S2b sosna

2664

185

 
modrzew

65

185

 
świerk

1051

190

 
brzoza

132

185

 
S2a sosna

733

140

 
  świerk

737

140

 
RAZEM  

6366

   
* - ceny wyjściowe dla sortymentów wielkowymiarowych dotyczą 1 klasy grubości (do 24 cm). Ceny wyższych klas grubości będą wyliczane wg wskaźników przeliczeniowych załączonych do ogłoszenia na stronie internetowej.
  1. Termin dostępności drewna planowanego do sprzedaży:

1 lutego 2018 - 31 grudnia 2018 r.

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki (sekretariat lub pokój nr 15) - do 25 stycznia 2018 r. do godz. 13:00.

  1. Termin otwarcia ofert: 25 stycznia 2018 r. , godz. 13:15
  2. Planowany termin zakończenia procedury wyboru nabywców: 26 stycznia 2018 r.
  3. Regulamin, druk oferty, wykaz współczynników przeliczeniowych, wzór umowy - dostępne na stronie www.wigry.org.pl  (Biuletyn Informacji Publicznej) - w zakładce ogłoszenia.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Druk oferty (zał. nr 1 32 kb)

2. Załącznik do oferty (zał. nr 2 43 kb)

3. Wzór umowy (zał. nr 3 49 kb)

4. Regulamin sprzedaży drewna (zał. nr 4 17 kb)

5. Współczynniki przeliczeniowe (zał. nr 5 37 kb)

  

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Lech Krzysztofiak

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.01.2018 r.

Data udostępnienia: 

 17.01.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 17.01.2018 r., 11:09

  

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wigierski Park Narodowy zaprasza do składania ofert na zbiór odchodów wilków do przeprowadzenia badań składu pokarmu wilków.

Zamówienie realizowane jest w ramach wniosku zatytułowanego "Doskonalenie systemu obserwacji dużych i średnich ssaków w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap III" (wartość szacunkowa netto zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro).

 

Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie. Ze względu na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1. Tytuł zamówienia:

Zbiór odchodów wilków do badań składu ich pokarmu.

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

adres strony internetowej: www.wigry.org.pl

tel.: 87 56 32 540, fax.: 87 56 32 541

 

3. Przedmiot zamówienia:

a. Usługa polegająca na zbiorze z terenu Wigierskiego Parku Narodowego odchodów wilków. K,Zbiór odchodów powinien rozpocząć się z dniem podpisania umowy i zakończyć z końcem października 2018 roku. W celu zebrania odchodów wilków obszar Wigierskiego Parku Narodowego musi być penetrowany przez co najmniej dwie osoby, przynajmniej przez 5 dni w każdym z 9 miesięcy badań. Szacuje się, że w tym okresie zebranych zostanie 100-200 prób odchodów. Każde znalezione odchody (od jednego osobnika) należy zebrać w całości (wszystkie kosteczki i sierść) do osobnej koperty papierowej A5. Kopertę (przed włożeniem odchodów) należy opisać, podając datę zebrania próby, miejsce zebrania (współrzędne geograficzne, podając układ odniesienia) oraz szacunkowy wiek odchodów (np. ponad miesiąc, 2 tygodnie, 3 dni, świeże). Każde miejsce zebrania odchodów należy zaznaczyć przy użyciu odbiornika GPS, zapisując numer próby oraz ewentualne uwagi. Wraz z przekazywanymi próbami należy dostarczyć do Zamawiającego plik ESRII Shape (.shp) z lokalizacją miejsc zbioru, numerem próby, współrzędnymi oraz ewentualnymi uwagami. Dodatkowo należy również dostarczyć pliki z śladami (track) z kolejnych sesji poszukiwań (w formacie GPX).

Zebrane odchody należy wysuszyć w suszarce laboratoryjnej przez 5 dni w temperaturze 70°C i przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu do czasu przekazania ich

Zamawiającemu. Przynajmniej raz na dwa miesiące zebrany, opisany i wysuszony materiał należy przekazać (pocztą lub osobiście) do siedziby Zamawiającego.

b. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje przynajmniej jedną osobą, która posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych prac i zna obszar Wigierskiego Parku Narodowego.

c. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacane Wykonawcy w dwóch równych ratach - na koniec czerwca 2018 roku oraz po zakończeniu świadczenia całej usługi, podpisaniu częściowych protokołów zdawczo-odbiorczych i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionych faktur/rachunków.

d. Usługę należy wykonać zgodnie z najlepszymi doświadczeniami, warunkami określonymi w niniejszym Zaproszeniu oraz projekcie umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia i jest integralną częścią niniejszej dokumentacji, a zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

 

4. Termin wykonania zamówienia:

Całe zamówienie musi zostać zrealizowane od momentu podpisania umowy do 31 października 2018 roku.

 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w treści Zaproszenia.

 

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a. Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1, do którego należy dołączyć Załącznik nr 2, w siedzibie Zamawiającego tj. w Wigierskim Parku Narodowym w miejscowości Krzywe 82, 16-402 Suwałki w sekretariacie, nie później niż do dnia 24 stycznia 2018 r. do godziny 9:00 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: oferta „Dieta wilków” nie otwierać przed 24 stycznia 2018 r. do godziny 9:00.

b. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2018 r. o godzinie 9:10 w sali konferencyjnej – w siedzibie Zamawiającego.

c. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dysponuje przynajmniej dwiema osobami znającymi obszar Wigierskiego Parku Narodowego, w tym jedną z doświadczeniem w prowadzeniu podobnych prac, potwierdzonym odpowiednimi referencjami (referencje muszą dotyczyć prac wykonanych nie później niż 5 lat przed terminem składania ofert).

b. Sposób dokonywania oceny i spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców: ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 2.

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

8. Wzór umowy na wykonanie zamówienia

a. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

b. Wzór - Projekt umowy stanowi Załącznik nr 3.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty (zał. nr 1 120 kb)

2. Oświadczenie (zał. nr 2 118 kb)

3. Projekt umowy (zał. nr 3 134 kb)

  

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Lech Krzysztofiak

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 15.01.2018 r.

Data udostępnienia: 

 15.01.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 15.01.2018 r., 14:29

  

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

na podstawie przepisów art. 10a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868)

DYREKTOR WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Tel.fax. 87 563 25 40

e-mail:wigry_pn@wigry.org.pl

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Czerwony Krzyż, gminie Krasnopol w celu prowadzenia pola namiotowego „Jastrzęby”-

na okres 5 lat w latach 2018-2023

 

I. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES DZIERŻAWY

1. Oznaczenie, powierzchnia, opis

1.1 Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego, położona jestw obrębie Czerwony Krzyż, gminie Krasnopol na działce o nr geodez. 105, zajmuje powierzchnię 1,50 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sejnach księga wieczysta Nr SU1N/00001060/4. Obszar został oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.2 Na gruncie znajdują się następujące obiekty i urządzenia: budynek obsługi ruchu turystycznego (recepcja), 2 murowane budynki sanitarne z wyposażeniem, wiata na drewno, 16 ławostołów, 3 pomosty, 5 tablic informacyjnych, kontener na śmieci, szambo, 9 skrzynek prądowych, ujęcie wody z pompą, 3 punkty poboru wody, sieć wodno-kanalizacyjna, 2 toalety kompostujące, 6 koszy drewnianych, boisko do siatkówki, 2 miejsca ogniskowe, ogrodzenie.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

2.1 Wymieniona w pkt.1 nieruchomość przeznaczona jest do prowadzenia pola namiotowego w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy,

2.2 Dzierżawca zobowiązuje się zapewnić sprawne funkcjonowanie pola namiotowego w czasie sezonu turystycznego tj. od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku dzierżawy we wszystkie dni tygodnia oraz nadzorować dzierżawioną nieruchomość również po sezonie.

2.3 Dzierżawca ponosi odpowiedzialność materialną za obiekty, urządzenia, wyposażenie budynków sanitarnych przez cały czas trwania umowy, również poza sezonem turystycznym.

2.4 Pole namiotowe jest zagospodarowane i wyposażone w obiekty wymienione w pkt. 1.2. Przewiduje się możliwość wznoszenia przez Dzierżawcę dodatkowych obiektów oraz instalowania urządzeń po akceptacji projektu przez Wydzierżawiającego i uzyskaniu stosownych pozwoleń.

2.5 Szczegółowe prawa i obowiązki Dzierżawcy zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

Cena wywoławcza (opłata roczna) wynosi 10 000 zł + 23% VAT

W cenie zawarty jest podatek od nieruchomości (grunty i budynki), który

Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu ureguluje we właściwej gminie.

4. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

4.1 Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać czynsz dzierżawny zaoferowany w przetargu w terminie do 30 września każdego roku dzierżawy na rachunek bankowy Wydzierżawiającego.

4.2 Wydzierżawiający za każdy z rocznych okresów rozliczeniowych wystawi fakturę w terminie do 1 września każdego roku dzierżawy.

4.3 Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen i usług publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

4.4 Dzierżawca obowiązany jest do ponoszenia wszelkich należności publiczno-prawnych wynikających z prowadzenia działalności.

 

II. WARUNKI PRZETARGU

1. Opis sposobu przygotowania oferty

1.1 Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta;

- numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą;

- datę sporządzenia oferty;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- oferowaną wysokość rocznej opłaty (wyższą od ceny wywoławczej) z tytułu dzierżawy i sposób jej zapłaty,

Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

1.2 Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

1.3 Oferty składa się w zamkniętych kopertach z opisem :

„Oferta na dzierżawę pola namiotowego „Jastrzęby” w latach 2018-2023”

2. Wadium i warunki jego wnoszenia

2.1 Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006 lub w kasie w siedzibie WPN w terminie najpóźniej do dnia 18 stycznia 2018 r. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00.

2.2 Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu;

- zamknięcia przetargu;

- unieważnienia przetargu;

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

2.3 Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się w poczet rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości.

3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16-402 Suwałki lub dostarczona osobiście do siedziby WPN do sekretariatu do dnia 18 stycznia 2018 r., do godziny 14.30. Liczy się data wpływu oferty do WPN.

4. Rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 23 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie WPN w sali konferencyjnej na parterze.

5 . Przetarg dochodzi do skutku gdy wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

6 . Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

7. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego, jeżeli:

- nie odpowiada warunkom przetargu;

- została złożona po wyznaczonym terminie;

- nie zawiera danych wymienionych w formularzu oferty lub dane te są niekompletne;

- do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium;

- jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

8. Ocena ofert

8.1 Komisja przetargowa dokona oceny ważnych ofert i wybierze najkorzystniejszą stosując kryterium: wysokość rocznej opłaty z tytułu dzierżawy – 100 %;

8.2 O wyniku przetargu, przewodniczący komisji przetargowej, zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty – w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamknięcia przetargu;

8.3 Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

9. W przypadku złożenia ofert równorzędnych komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty. Komisja przetargowa zawiadomi oferentów o terminie licytacji oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

10. Przed rozpoczęciem przetargu Dyrektor Parku może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

11. Szczegółowe zasady, które będą stosowane podczas przeprowadzania niniejszego przetargu zawarte są w przepisach prawnych powołanych na wstępie niniejszego ogłoszenia.

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej www.wigry.org.pl. Osoby uprawione do kontaktów z oferentami: Barbara Perkowska, tel. 87 563 25 62, Dorota Zaborowska 87 563 25 57, e-mail:turystyka@wigry.org.pl

 

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. Mapa z lokalizacją obszaru do dzierżawy (zał. nr 1 - format JPG, 330 kb)

2. Wzór formularza ofertowego (zał. nr 2 29 kb)

3. Wzór umowy dzierżawy (zał. nr 3 43 kb)

4. Protokół przekazania wyposażenia (zał. nr 4 45 kb)

  

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 02.01.2018 r.

Data udostępnienia: 

 02.01.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 02.01.2018 r., 13:16

  

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868)

 

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

KRZYWE 82, 16-402 SUWAŁKI

Tel.fax. 87 5632540

e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na dzierżawę gruntów rolnych

znajdujących się w użytkowaniu wieczystym WPN

 

I. OPIS PRZEDMIOTU

1. Oznaczenie poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy według ewidencji gruntów i budynków oraz KW, powierzchnia , wysokość ceny wywoławczej (opłaty rocznej z tytułu dzierżawy) i wysokość wadium

Obszar nr

Położenie gruntu

Numer działki

i pow. wg ewidencji gruntów

Pow. obszaru do dzierżawy*)

ha

Oznaczenie Księgi

Wieczystej

Oznaczenie użytków i powierzchnia

Dodatkowy

opis

Cena

wywoławcza

(opłata roczna)- zł

Wysokość

wadium

Gmina

Obręb ewid.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Giby

Wysoki Most

106/3

3,42 ha

106/5

3,04 ha

3,7300

SU1N/

00001060/4

RV - 0,04 ha

RVI - 2,00 ha

RVIz- 0,28 ha

ŁVI - 0,03 ha

RV - 0,23 ha

RVI - 1,15 ha

 

933,00

93,00

2.

Giby

Wysoki Most

106/5

3,04 ha

0,4800

SU1N/

00001060/4

RV - 0,03 ha

RVI - 0,45 ha

 

120,00

12,00

3.

Giby

Wysoki Most

104/5

12,5083 ha

0,9600

SU1N/

00001060/4

RVIz - 0,96 ha

 

240,00

24,00

4.

Giby

Sarnetki

106/2

16,46ha

0,5900

SU1N/

00001060/4

RVI - 0,59 ha

 

148,00

15,00

5.

Giby

Sarnetki

5/2

10,11ha

0,1500

SU1N/

00001060/4

RVI - 0,04 ha

PsVI - 0,11 ha

ogród przydomowy przy osadzie WPN w Maćkowej Rudzie

38,00

4,00

6.

Krasnopol

Czerwony Krzyż

52/2

0,2015 ha

58/2

10,8687 ha

59

3,916 ha

60/2

1,2122

ha

5,8666

SU1N/

00001060/4

RVI - 0,2015 ha

RVI -3,5000 ha

RVI -0,9529 ha

RVI -1,2122 ha

 

1 467,00

147,00

7.

Suwałki

Nowa Wieś

618

4,0855 ha

 

649

25,0464 ha

1,4300

SU1S/

00039920/0

ŁIV - 0,20 ha

PsIV - 0,35 ha

RIVb - 0,77 ha

ŁIV - 0,11 ha

 

358,00

36,00

8.

Suwałki

Nowa Wieś

649

25,0464 ha

1,6000

SU1S/

00039920/0

RV - 1,60 ha

 

400,00

40,00

9.

Suwałki

Leszczewek

607

38,3241

 

2,8000

SU1S/

00039920/0

RV – 2,71 ha

PsVI – 0,09 ha

 

700,00

70,00

*) Obszar przeznaczony do dzierżawy został oznaczony na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia, dostępnego na stronie internetowej www.wigry.org.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne/ ogłoszenia oraz w siedzibie WPN –pokój nr 9.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wymienione w pkt. 1 nieruchomości stanowiące grunty rolne przeznaczone są wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk itp.);

3. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

3.1. Opłatę z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po wystawieniu faktury w terminie do 31 stycznia każdego roku dzierżawy. W pierwszym roku dzierżawy opłata będzie wymagana po podpisaniu umowy. W latach następnych będzie opłata będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen i usług publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

3.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na podatek rolny (za grunty IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1892). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 31 stycznia każdego roku dzierżawy.

 

II. WARUNKI PRZETARGU

1. Umowy będą zawierane na okres 5 lat.

2. Oferty mogą być składane na poszczególne, wybrane przez oferenta obszary wymienione w tabeli (pkt. I.1.). Nie przewiduje się podziału w/w obszarów. W formularzu ofertowym należy podać powierzchnię obszaru do dzierżawy podaną w tabeli w kolumnie nr 5.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

3.1 Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta;

- numer identyfikacji podatkowej, jeżeli oferent jest przedsiębiorcą;

- datę sporządzenia oferty;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- oferowaną wysokość rocznej opłaty z tytułu dzierżawy - wyższą od ceny wywoławczej - postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,

Wzór formularza oferty stanowi załącznik do ogłoszenia.

3.2 Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

3.3 Oferty składa się w zamkniętych kopertach z opisem :

Imię i nazwisko lub nazwa firmy składającej ofertę

„Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych WPN – obszar nr ....”

3.4 Numer obszaru należy podać z kolumny 1. tabeli (pkt. I.1.)

4. Wadium i warunki jego wnoszenia

4.1 Wadium określone w pkt. I.1 dla wybranej nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy

nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006 lub w kasie w siedzibie WPN w terminie najpoźniej do dnia 29 grudnia 2017 r. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00.

4.2 Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu;

- zamknięcia przetargu;

- unieważnienia przetargu;

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4.3 Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się w poczet rocznej

opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Wigierski Park Narodowy Krzywe 82, 16-402 Suwałki lub dostarczona osobiście do siedziby WPN do sekretariatu do dnia 29 grudnia 2017 r. , do godziny 14.30. Liczy się data wpływu oferty do WPN.

6. Rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 4 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie WPN.

7. Przetarg dochodzi do skutku gdy:

- wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki,

- zaoferowano wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wyższą od ceny wywoławczej określonej w pkt. I.1.

8. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego, jeżeli:

- nie odpowiada warunkom przetargu;

- została złożona po wyznaczonym terminie;

- nie zawiera danych wymienionych w pkt. II.3.1 lub dane te są niekompletne;

- do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium;

- jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

9. Ocena ofert

Komisja przetargowa dokona oceny ważnych ofert i wybierze najkorzystniejszą stosując kryterium :

wysokość rocznej opłaty z tytułu dzierżawy – 100 %;

O wyniku przetargu, przewodniczący komisji przetargowej, zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty – w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamknięcia przetargu;

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

10. W przypadku złożenia ofert równorzędnych komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty. Komisja przetargowa zawiadomi oferentów

o terminie licytacji oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

11. Szczegółowe zasady, które będą stosowane podczas przeprowadzania przetargu na dzierżawę gruntów

rolnych WPN zawarte są w przepisach prawnych powołanych na wstępie niniejszego ogłoszenia.

12. Przed rozpoczęciem przetargu Dyrektor Parku może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania

przyczyn.

 

III. ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór formularza ofertowego (zał. 1 34 kb)

2. Mapy z lokalizacją obszarów do dzierżawy (zał. 2-10 12 213 kb)

3. Wzór umowy (zał. 11 53 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.12.2017 r.

Data udostępnienia: 

 13.12.2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.12.2017 r., 07:43