Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

nie podlegającym przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

„Dostawa licencji na 80 stanowisk oprogramowania ESET Endpoint Security Suite Licencja na okres 12 miesięcy”.

 

Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie. Ze względu na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82,

16-402 Suwałki

adres strony internetowej: www.wigry.org.pl

tel.: (85) 56 32 540

fax.: (85) 56 32 541

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykupienie rocznej kontynuacji licencji programu Eset Endpoint Security Suite dla 80 użytkowników (w tym serwerów: 7). Licencja ma uprawniać do korzystania z aktualizacji oraz pomocy technicznej przez cały okres jej trwania.

 

3. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia drogą pisemną, elektroniczną lub telefoniczną.

 

4. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

 

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto

 

6. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu, Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

 

Wigierski Park Narodowy,

Krzywe 82,

16-402 Suwałki

oraz opisane:

Dostawa licencji ESET Endpoint Security Suite

 

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zaproszenia) listownie lub osobiście (Krzywe 82, 16-402 Suwałki). Dopuszcza się przesłanie oferty drogą mailową na adres: m.lapinski@wigry.org.pl, w postaci podpisanego i zeskanowanego formularza ofertowego. Oferty należy składać do godziny 10:00 dnia 24.10.2018 r.
 2. Kopertę należy oznaczyć zgodnie z opisem z punktu 6.
 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego: Krzywe 82 16-402 Suwałki.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone.

 

8. Kontakt z Zamawiającym:

Maciej Łapiński, tel.: 87-563-25-40 lub 796067051, fax. 087 563 25 41,

e-mail: m.lapinski@wigry.org.pl;

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

 

10. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy ( 30 kb)

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy ( 44 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Maciej Łapiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 15.10.2018 r.

Data udostępnienia: 

 15.10.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 15.10.2018 r., 11:58

  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
Wykonanie prac leśnych w WPN w 2019 roku 

 

1.Nazwa i adres zamawiającego: 
Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Tel/fax 48-87-5632540/48-87-5632541 
e-mail: 
wigry_pn@wigry.org.pl

2. Określenie trybu zamówienia: 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w rozdziale 3 oddziale 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. 
3. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dostępna:

bezpłatnie na stronie internetowej zamawiającego: www.wigry.org.pl (BIP) – po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

odpłatnie w cenie 20zł: odbiór osobisty w siedzibie zamawiającego (adres jak w pkt. 1, pokój nr 15, II piętro) w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00 (opłata w kasie zamawiającego)

odpłatnie 20zł + koszt wysyłki: pocztą za pobraniem.

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

- wykonanie prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku, rozdrabniania gałęzi,

- zamówienie podzielone na 12 części (prace oddzielnie w 10 obwodach ochronnych- Lipniak, Krzywe, Leszczewek, Gawarzec, Słupie, Powały, Krusznik, Lipowe, Mikołajewo, Wysoki Most oraz rozdrabnianie gałęzi w dwóch Obrębach Ochronnych – Wigry i Maćkowa Ruda),

- zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienie 
z uwzględnieniem wymogów określonych w pkt. 7,

- szczegółowy zakres i rozmiar prac z podziałem na części przedstawia specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby do prac z zakresu mechanicznego pozyskania drewna oraz zrywki drewna, pomocnicy Wykonawcy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

5. Oferta wariantowa:

zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych 
6. Termin wykonania zamówienia: 
od dnia styczeń 2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat wykonali w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 50 000zł o podobnym charakterze lub dysponują osobami, które takie zamówienie wykonywały,

W przypadku prac innych niż rozdrabnianie gałęzi:

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej (na każdą część zamówienia): 2 osoby w tym 1 z uprawnieniami do mechanicznego pozyskiwania drewna i 1 z uprawnieniami do kierowania ciągnikiem podczas zrywki,

- dysponują osobą posiadającą aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin (DZ.U. z 2015 r. poz. 547), która będzie wykonywała zabezpieczanie upraw repelentem.

- dysponują niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej (na każdą część zamówienia): 1 ciągnik przystosowany do półpodwieszonej zrywki drewna wielkowymiarowego i 1 pilarka spalinowa do mechanicznego pozyskiwania drewna,

W przypadku rozdrabniania gałęzi:

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej: 3 osoby na każdą część zamówienia (wszystkie uczestniczą w pracach związanych z donoszeniem gałęzi)

- dysponują niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej: 1 urządzenie z własnym napędem - doczepiane do ciągnika lub montowane na nim, rozdrabniające gałęzie o średnicy do 15cm lub grubsze, na każdą część zamówienia

Dla wszystkich prac:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiadają środki na rachunku bankowym, lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000zł na każdą część zamówienia(przykładowo jeżeli wykonawca składa ofertę na 2 części to powinien dysponować środkami lub zdolnością kredytową w wysokości min. 10 000zł).

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn podanych w art. 24 ustawy

Ocena spełniania warunków wymienionych w pkt. 7 dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki te Wykonawca spełnił.

8. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – obowiązkowo oraz:

- status prawny:

a) aktualna informacja z krajowego rejestru karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 - dokument ważny 6 miesięcy,

b) wykaz prac o podobnym charakterze do zamawianych, wykonanych w latach 2016 – 2018 przez oferenta osobiście lub przez osoby wskazane w ofercie, z załączeniem informacji (referencji) od zleceniodawców o należytym wykonaniu przez oferenta tych usług (załączenie referencji nie dotyczy usług wykonywanych w Wigierskim Parku Narodowym),

c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem wymaganych składek – dokument ważny 3 miesiące,

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków- dokument ważny 3 miesiące.

- zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty:

a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których oferent posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub stwierdzająca zdolność kredytową w wysokości min 5000,00zł na każdą ze zgłaszanych do wykonania części- dokument ważny 3 miesiące.

- zdolność techniczna – wymagane dokumenty:

a) wykaz imienny osób i ich kwalifikacji, które będą wykonywać zamówienie z uwzględnieniem minimalnych liczb podanych w pkt. 7 ogłoszenia - pod rygorem odrzucenia .

b) wykaz maszyn i narzędzi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem minimalnych liczb podanych w pkt. 7 ogłoszenia - pod rygorem odrzucenia oferty,

c) wykaz osób posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin (DZ.U. z 2015 r. poz. 547)., które będą wykonywały zabezpieczanie upraw repelentem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu.

9. Podwykonawcy:

oferent ma prawo do zlecania prac podwykonawcom i wskazuje w ofercie prace przewidziane do zrealizowania przez podwykonawców.

10. Wadium:

zamawiający ustala wadium w wysokości 1000,00zł na każdą część zamówienia. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, w formach określonych w art.45, ust.6 ustawy.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr : 44113010590017339768200006. 
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena – 60 % (najwyższa ocena – najniższa cena), liczba os. zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji zamówienia – 30% (najwyższa ocena – największa l. os. zatrudnionych na umowę o pracę), doświadczenie przy wykonywaniu prac leśnych – 10% (najwyższa ocena – największa, potwierdzona liczba lat doświadczenia przy wykonywaniu prac leśnych)

12. Termin składania ofert:

oferty sporządzone wyłącznie w języku polskim należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „przetarg nieograniczony na wykonanie prac leśnych w WPN w 2019 roku” do siedziby zamawiającego pod adres wskazany w pkt. 1 do dnia 30.11.2018 r. do godz. 9:00 
13. Otwarcie ofert:

odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej (pok. nr 3)

14. Termin związania z ofertą:

60 dni liczone od dnia 30.11.2018 r. włącznie. 
15. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

postępowanie nie ma na celu zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art.99 ustawy. 
16. Dynamiczny system zakupów:

postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 102 ustawy. 
17. Aukcja elektroniczna:

zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

18. Zamówienia w trybie art. 67 ust. 1, pkt 6,7 lub 134 ust.6 pkt 3,4.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7 ustawy. Ewentualne zlecenia dodatkowe będą wynikać z przyczyn wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 3 (nieprzewidzianych sytuacji klęskowych – wichur, gradacji owadów). Art. 134 nie dotyczy zamówienia.

19. Publikacja ogłoszenia: 
- przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.10.2018 r. 
- opublikowano na stronie internetowej 
www.wigry.org.pl w dniu 12.10.2018 r.

- umieszczono w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w dniu 12.10.2018 r.


Załączniki:

SIWZ ( 837 kb)

Zał. Nr 1 – Lipniak ( 85 kb)

Zał. Nr 2 – Krzywe ( 88 kb)

Zał. Nr 3 – Leszczewek ( 87 kb)

Zał. Nr 4 – Gawarzec ( 84 kb)

Zał. Nr 5 – Słupie ( 87 kb)

Zał. Nr 6 – Powały ( 86 kb)

Zał. Nr 7 – Krusznik ( 82 kb)

Zał. Nr 8 – Mikołajewo ( 88 kb)

Zał. Nr 9 – Lipowe ( 58 kb)

Zał. Nr 10 – Wysoki Most ( 85 kb)

Zał. Nr 11-12 – Rozdrabnianie ( 12 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.10.2018 r.

Data udostępnienia: 

 12.10.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.10.2018 r., 09:02

  

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla 17 obiektów Wigierskiego Parku Narodowego

 

I. Zamawiający

Wigierski Park Narodowy

16-400 Suwałki ; Krzywe 82

Tel. 875632540; fax 875632541

http://www.wigry.org.pl/ ,

dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Z uwagi na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 17 punktów odbioru w planowanej ilości 400000 kWh na okres od dnia podpisania umowy sprzedaży energii z wyłonionym sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2019 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części umowy, to jest do niewykorzystania planowanej do zakupu ilości energii elektrycznej. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający udostępni niezbędne dane punktów poboru energii elektrycznej w wersji edytowalnej i niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

2. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej określenie taryf i mocy umownej zawiera Załącznik Nr 1.

3. Kody CPV:

3.1 09.31.00.00-0 elektryczność

3.2 65.31.00.00-9 przesył energii elektrycznej

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

IV. Termin wykonania zamówienia.

od dnia podpisania umowy sprzedaży energii z wyłonionym sprzedawcą do dnia 31.12.2019 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, lub posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1.

W przypadku nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagania Zamawiającego dotyczące treści oferty.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 4;

b) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

c) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej, w przypadku Wykonawców nie będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej – należy złożyć stosowne oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 4 .

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, załącza dokumenty odpowiadające w swej treści dokumentom wymienionym wyżej.

4 . Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w języku polskim w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną:

- faks nr: 875632541

- adres poczty elektronicznej: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Stefan Mackiewicz tel. 695075165

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania i oznakowania oferty.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

3. Oferta musi zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2

b) wypełniony i podpisany formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3

c) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia Zamawiający żąda zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszego zapytania ofertowego,

d) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty złożone w formie określonej w ust. d, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt d i e niniejszego rozdziału. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej jako „Oferta dla Wigierskiego Parku Narodowego na dostawę energii elektrycznej”.

11. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 – sekretariat nie później niż do dnia 5 października 2018 r. do godz. 900.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2018 r. do godz. 915.w siedzibie Zamawiającego: Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82- sala konferencyjna.

3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwarcie ofert jest jawne

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę ofertową brutto należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

4. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w „Formularzu ofertowym” a ceną wynikającą z „Formularza cenowego”, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje cenę wynikającą z „Formularza cenowego”.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena – Cena 100 %.

2. Obliczenie ceny ofertowej brutto służy wyłącznie do celów porównania złożonych ofert. Ostateczna wysokość wynagrodzenia może być inna i będzie wynikała z rzeczywistego zużycia i aktualnych cen energii elektrycznej.

3. Zamawiający dokona porównania ceny brutto przedmiotu zamówienia. Wybrany zostanie Wykonawca oferujący najniższą cenę brutto, za realizację przedmiotu zamówienia.

4. Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:

a. oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium /100 punktów/,

b. ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru:

gdzie:

n – najniższa zaoferowana cena spośród ważnie złożonych ofert,

b – cena określona w ocenianej ofercie.

5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i czasie zawarcia umowy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący - Załącznik Nr 5.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty, na warunkach i w zakresie określonym we wzorze umowy.

XVII. Ogłoszenie wyników postępowania.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń WPN w miejscowości Krzywe .

 

XVIII. Wykaz załączników:

 1. Zał. Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( 201 kb)

 2. Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy ( 72 kb)

 3. Zał. Nr 3 – Formularz cenowy ( 87 kb)

 4. Zał. Nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu ( 59 kb)

 5. Zał. Nr 5 – Wzór umowy ( 81 kb)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 1 października 2018 roku od jednego z oferentów wpłynęły pytania dotyczące postepowania na dostawę energii elektrycznej do obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Treść pytań i odpowiedzi poniżej:

 

Pytanie 1.

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa ;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź

Zamawiajacy przekaże wszystkie niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

 

Pytanie 2.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji

Zamawiajacy ogłasza procedurę na zakup energii, umowy są aktualnie rozdzielone

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy? Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz drugi.

c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony i z jakim Operatorem Sieci Dystrybucyjnej? Umowy zawarte są z PGE Dystrybucja

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Dotychczasowym sprzedawca energii była firma Barton Energia, ale straciła możliwości bilansowania i aktualnie Wigierski Park Narodowy jest na umowie rezerwowej, a sprzedawcą energii jest PGE Obrót S.A.

e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej? Nie dotyczy

f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę? Zamawiajacy upoważni Wykonawcę

g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ? Zamawiajacy upoważni Wykonawcę

h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ? Nie dotyczy.

 

Pytanie 3.

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD? Tak

 

Pytanie.4.

Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy? Zamawiajacy upoważni Wykonawcę

 

Pytanie 5.

Dotyczy Działu IV Ogłoszenia i Załącznika nr 2 – Formularz Ofertowy i Załącznika - Wzór Umowy §7 ust. 1

Mając na uwadze, iż termin realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu), celem umożliwienia wykonawcom złożenia porównywalnych ofert. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uszczegółowienie terminu obowiązywania umowy, poprzez wskazanie dziennych dat granicznych.

Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.12.2018r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. Zamawiajacy wyraża zgodę na taki zapis w umowie

Czy w związku ze zmniejszeniem ilości miesięcy ( z 15 na 13 miesięcy) wolumen ulegnie zmianie? Tak wolumen ulegnie zmniejszeniu

 

Pytanie 6.

Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz Ofertowy pkt. 4 ppkt. 1

Zamawiający określa przedmiot umowy jako sprzedaż energii elektrycznej nie obejmującej świadczenia usług dystrybucyjnych. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie z Załącznika nr 2 – Formularz Ofertowy pkt. 4 ppkt. 1 treści: „ i świadczenia usługi dystrybucyjnej” Zamawiajacy wyraza zgodę na taką treść pkt4,ppkt1

 

Pytanie 7.

Dotyczy Załącznika - Wzór Umowy §5 ust. 1

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. "Zamawiajacy wyraża zgodę na taki zapis.

 

Pytanie 8.

Dotyczy Załącznika - Wzór Umowy §6 ust. 1

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy? Okres rozliczeniowy 1 miesiąc.

 

Pytanie 9.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną? Tak

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krzywe 3 października 2018
 

Uwaga modyfikacja zapytania ofertowego dotyczącego zakupu energii elektrycznej do 17 obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem
 

Wigierski Park Narodowy informuje, że modyfikacji ulega zapytanie ofertowe w następującym zakresie:
 

1. Zmniejszeniu ulega wolumen zapotrzebowania na energię elektryczną z 400000 kwh do 380000 kwh oraz skróceniu ulega okres obowiązywania umowy. Powodem powyższych zmian jest ustalenie dat granicznych obowiązywania umowy, to znaczy dokładnie została określona data rozpoczęcia sprzedaży energii na dzień 1 grudnia 2018 roku.
 

2. Zmianie ulega załącznik numer 3, tak zwany formularz cenowy, gdzie określono planowane zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie nie 15 miesięcy a 13 miesięcy obowiązywania umowy.
 

3. Zmianie ulegają zapisy umowy dotyczące ceny energii elektrycznej, to jest paragraf 5 umowy oraz okres na jaki ma być zawarta umowa, to jest paragraf 7 ust 1 umowy.
 

 

Poniżej zmienione zapytanie ofertowe
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla 17 obiektów Wigierskiego Parku Narodowego

 

I. Zamawiający

Wigierski Park Narodowy

16-400 Suwałki ; Krzywe 82

Tel. 875632540; fax 875632541

http://www.wigry.org.pl/ ,

dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Z uwagi na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 17 punktów odbioru w planowanej ilości 380000 kWh na okres od dnia podpisania umowy sprzedaży energii z wyłonionym sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2019 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części umowy, to jest do niewykorzystania planowanej do zakupu ilości energii elektrycznej. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający udostępni niezbędne dane punktów poboru energii elektrycznej w wersji edytowalnej i niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

2. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej określenie taryf i mocy umownej zawiera Załącznik Nr 1.

3. Kody CPV:

3.1 09.31.00.00-0 elektryczność

3.2 65.31.00.00-9 przesył energii elektrycznej

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

IV. Termin wykonania zamówienia.

od dnia podpisania umowy sprzedaży energii z wyłonionym sprzedawcą do dnia 31.12.2019 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, lub posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1.

W przypadku nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagania Zamawiającego dotyczące treści oferty.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 4;

b) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

c) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej, w przypadku Wykonawców nie będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej – należy złożyć stosowne oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 4 .

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, załącza dokumenty odpowiadające w swej treści dokumentom wymienionym wyżej.

4 . Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w języku polskim w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną:

- faks nr: 875632541

- adres poczty elektronicznej: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Stefan Mackiewicz tel. 695075165

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania i oznakowania oferty.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

3. Oferta musi zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2

b) wypełniony i podpisany formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3

c) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia Zamawiający żąda zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszego zapytania ofertowego,

d) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty złożone w formie określonej w ust. d, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt d i e niniejszego rozdziału. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

5. Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej jako „Oferta dla Wigierskiego Parku Narodowego na dostawę energii elektrycznej”.

11. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 – sekretariat nie później niż do dnia 5 października 2018 r. do godz. 900.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2018 r. do godz. 915.w siedzibie Zamawiającego: Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82- sala konferencyjna.

3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwarcie ofert jest jawne

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę ofertową brutto należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

4. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w „Formularzu ofertowym” a ceną wynikającą z „Formularza cenowego”, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje cenę wynikającą z „Formularza cenowego”.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena – Cena 100 %.

2. Obliczenie ceny ofertowej brutto służy wyłącznie do celów porównania złożonych ofert. Ostateczna wysokość wynagrodzenia może być inna i będzie wynikała z rzeczywistego zużycia i aktualnych cen energii elektrycznej.

3. Zamawiający dokona porównania ceny brutto przedmiotu zamówienia. Wybrany zostanie Wykonawca oferujący najniższą cenę brutto, za realizację przedmiotu zamówienia.

4. Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:

a. oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium /100 punktów/,

b. ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru:

gdzie:

n – najniższa zaoferowana cena spośród ważnie złożonych ofert,

b – cena określona w ocenianej ofercie.

5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i czasie zawarcia umowy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący - Załącznik Nr 5.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty, na warunkach i w zakresie określonym we wzorze umowy.

XVII. Ogłoszenie wyników postępowania.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń WPN w miejscowości Krzywe .

 

XVIII. Wykaz załączników:

 1. Zał. Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( 201 kb)

 2. Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy ( 72 kb)

 3. Zał. Nr 3 – Formularz cenowy ( 87 kb)

 4. Zał. Nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu ( 59 kb)

 5. Zał. Nr 5 – Wzór umowy ( 81 kb)

 

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.09.2018 r.

Data udostępnienia: 

 28.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.10.2018 r., 10:32

  

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

 

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest obszar, w skład których wchodzą działki lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN, opisany w poniższej tabeli:

Położenie gruntu

Numer działki

i pow. całk. ha wg ewidencji gruntów

Pow. obszaru do dzierżawy

ha

Oznaczenie Księgi

Wieczystej

Oznaczenie użytków i powierzchnia Cena

wywoławcza

(opłata roczna)- zł

Wysokość

wadium

Gmina Obręb ewid.

1

2

3

4

5

6

7

8

Krasnopol Maćkowa

Ruda

 

211

0,4500

212

0,8600

478

9,5200

10,10

SU1N/

00001060/4

RVI – 0,45 ha

RV – 0,08 ha

RVI – 0,78 ha

RIVa – 1,70 ha

RIVb – 1,46 ha

RV – 2,35 ha

RVI – 3,26 ha

ŁV – 0,02 ha

2 525,00

253,00

Lokalizacja obszaru będącego przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapie będącej załącznikiem do ogłoszenia – Załącznik Nr 1

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wymieniona w pkt. 1 nieruchomość stanowiąca grunty rolne przeznaczona jest wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: uprawa roślin, gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

 

3. Okres trwania umowy

Umowa będzie zawarta na okres 5 lat.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą podano w pkt. 1 w tabeli (kolumna Nr 7).

5. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po wystawieniu faktury w terminie do 31 stycznia każdego roku dzierżawy. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w stawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy.

6. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 17 września 2018 r. o godz. 10.00.

 

7. Postanowienia dotyczące wadium

 

7.1. Wysokość wadium została określona w pkt. 1 w tabeli (kolumna Nr 8).

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 13 września 2018 r. w kasie WPN lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7. 3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa gruntów rolnych”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7. 4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.6. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

 

8. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

 

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

9. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

 

10. Przebieg licytacji

 

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn.

10.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11. 3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowejwww.wigry.org.plOsoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868).

 

13. ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - Mapa z lokalizacją obszaru do dzierżawy

Nr 2 - Wzór umowy dzierżawy

 

--------------

Załącznik nr 1 - mapa ( 1 347 kb)

Załączniki nr 2- wzór umowy ( 54 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.09.2018 r.

Data udostępnienia: 

 04.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.09.2018 r., 08:53

  

 

Ogłoszenie nr 609791-N-2018 z dnia 2018-08-29 r.

 

Wigierski Park Narodowy: Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Remont sanitariatów na polu namiotowym Jastrzęby

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 200664930, ul. Krzywe 82 , 16-402 Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541.

Adres strony internetowej (URL): www.wigry.org.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie na adres Zamawiającego

Adres:

Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Remont sanitariatów na polu namiotowym Jastrzęby

Numer referencyjny: AGB-212-50/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1-Remont budynku nr 1 a. Wymiana pokrycia dachu 73,6 m2. Zdemontować i zutylizować istniejące pokrycie dachowe wykonane z płyt falistych ONDULINE i wykonać nowe pokrycie z blachy powlekanej na rąbek stojący b. Wymiana rynien 18,5 m i rur spustowych 12 m c. Wymiana okien drewnianych na PCV 60 x120 cm 4 sztuki. d. Wymiana drzwi wejściowych klasy RC-2 zewnętrznych 0,9 x 2,0 m wraz z ościeżnicami 3 szt. Drzwi wyposażyć w zamki systemu MasterKey. e. Oczyszczenie i naprawa tynków ścian zewnętrznych, naprawa ubytków i dwukrotne malowanie tynków fasadowymi farbami silikonowymi. Powierzchnia naprawianych tynków 97,5 m2 f. Wymiana wewnętrznych skrzydeł drzwiowych 8 sztuk na odporne na wilgoć drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze białym lub popielatym. g. Wymiana ustępów ze stali nierdzewnej „tureckie kucane” na ceramiczne miski ustępowe typu kompakt 4 szt h. Wymiana drzwi do kabin natryskowych 4 szt. Przewiduje się montaż drzwi wykonanych z tworzywa sztucznego(wysokociśnieniowy laminat kompaktowy HPL) i. Instalacja automatów wrzutowych i elektrozaworów podających ciepłą wodę do natrysków wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji elektrycznych 2 komplety obsługujące po 2 natryski. j. Wymiana baterii umywalkowych 6 sztuk. Baterie jednouchwytowe wyłącznie na zimną wodę k. Wymiana baterii natryskowych 4 sztuk l. Wymiana syfonów podumywalkowych 6 sztuk m. Wymiana istniejących pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u 2 x 100 l n. Naprawa tynków i malowanie ścian i stropów wewnątrz budynku 75 m2 o. Instalacja brakujących opraw oświetlenia zewnętrznego i wymiana wszystkich źródeł światła na LED p. Wymiana wentylatorów sufitowych 7 sztuk q. Wymiana zużytego osprzętu instalacji elektrycznej (wyłączniki, bezpieczniki, oprawy) r. Oczyszczenie i malowanie farbą chlorokauczukową okiennic s. Wykonanie przyłączy wodociągowych i odpływowych z misek ustępowych t. Wymiana niedrożnych rur kanalizacyjnych ok. 10 m u. Uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych (gress) w miejscach po zlikwidowanych ustępach ze stali nierdzewnej i wymienianych ościeżnicach. 1. Część 2-Remont budynku nr 2 a. Wymiana pokrycia dachu 73,6 m2. Zdemontować i zutylizować istniejące pokrycie dachowe wykonane z płyt falistych ONDULINE i wykonać nowe pokrycie z blachy powlekanej na rąbek stojący b. Wymiana rynien 18,5 m i rur spustowych 12 m c. Wymiana okien drewnianych na PCV 60 x120 cm 6 sztuk d. Wymiana drzwi wejściowych klasy RC-2 zewnętrznych 0,9 x 2,0 m wraz z ościeżnicami 2 szt. Drzwi wyposażyć w zamki systemu MasterKey. e. Oczyszczenie i naprawa tynków ścian zewnętrznych, naprawa ubytków i dwukrotne malowanie tynków fasadowymi farbami silikonowymi. Powierzchnia naprawianych tynków 97,5 m2 f. Wymiana wewnętrznych skrzydeł drzwiowych 9 sztuk na odporne na wilgoć drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze białym lub popielatym g. Wymiana ustępów ze stali nierdzewnej „tureckie kucane” na ceramiczne miski ustępowe typu kompakt 4 szt h. Wymiana drzwi do kabin natryskowych 4 szt. Przewiduje się montaż drzwi wykonanych z tworzywa sztucznego (wysokociśnieniowy laminat kompaktowy HPL) i. Instalacja automatów wrzutowych i elektrozaworów podających ciepłą wodę do natrysków wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji elektrycznych 2 komplety obsługujące po 2 natryski. j. Wymiana baterii umywalkowych 6 sztuk. Baterie jednouchwytowe wyłącznie na zimną wodę k. Wymiana baterii natryskowych 5 sztuk l. Wymiana syfonów podumywalkowych 6 sztuk m. Wymiana istniejących pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u 2 x 100 l n. Naprawa tynków i malowanie ścian i stropów wewnątrz budynku 75 m2 o. Instalacja brakujących opraw oświetlenia zewnętrznego i wymiana wszystkich źródeł światła na LED p. Wymiana wentylatorów sufitowych 7 sztuk q. Wymiana zużytego osprzętu instalacji elektrycznej (wyłączniki, bezpieczniki, oprawy) r. Oczyszczenie i malowanie farbą chlorokauczukową okiennic s. Wykonanie przyłączy wodociągowych i odpływowych z misek ustępowych t. Wymiana niedrożnych rur kanalizacyjnych ok 10 m u. Uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych (gress) w miejscach po zlikwidowanych ustępach ze stali nierdzewnej i wymienianych ościeżnicach.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Nie wymaga się

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Nie określa się

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. Składając ofertę na realizację części 1 lub 2 zamówienia -w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie budynku przeznaczonego na stały lub czasowy pobyt ludzi o wartości co najmniej 80 tyś zł każda. b. Składając ofertę na realizację całości zamówienia (część 1 i 2) -w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie budynku przeznaczonego na stały lub czasowy pobyt ludzi o wartości co najmniej 80 tyś zł każda.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żąda wykazania, że do realizacji niżej wymienionych elementów przedmiotu zamówienia użyte zostaną materiały i urządzenia o założonej w projekcie jakości. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do dostarczenia dokumentów identyfikujących : a. przewidywane do montażu automaty wrzutowe do natrysków (nazwa, model, fotografie, karty katalogowe) b. zewnętrzne drzwi wejściowe do budynków

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. a lub b lub łącznie a i b SIWZ w zależności od zakresu oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żądał będzie dostarczenia kart katalogowych lub innych dokumentów jednoznacznie identyfikujących planowane do zainstalowania elementy wymienione w rozdziale 4 ust. 3 SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit a) i b) niniejszego rozdziału. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. a) 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z pkt 1) lit. a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie z pkt 1) lit. b) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych. g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego –o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 2. Umowa może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie, jak również w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-14, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Remont budynku nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a. Wymiana pokrycia dachu 73,6 m2. Zdemontować i zutylizować istniejące pokrycie dachowe wykonane z płyt falistych ONDULINE i wykonać nowe pokrycie z blachy powlekanej na rąbek stojący b. Wymiana rynien 18,5 m i rur spustowych 12 m c. Wymiana okien drewnianych na PCV 60 x120 cm 4 sztuki. d. Wymiana drzwi wejściowych klasy RC-2 zewnętrznych 0,9 x 2,0 m wraz z ościeżnicami 3 szt. Drzwi wyposażyć w zamki systemu MasterKey. e. Oczyszczenie i naprawa tynków ścian zewnętrznych, naprawa ubytków i dwukrotne malowanie tynków fasadowymi farbami silikonowymi. Powierzchnia naprawianych tynków 97,5 m2 f. Wymiana wewnętrznych skrzydeł drzwiowych 8 sztuk na odporne na wilgoć drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze białym lub popielatym. g. Wymiana ustępów ze stali nierdzewnej „tureckie kucane” na ceramiczne miski ustępowe typu kompakt 4 szt h. Wymiana drzwi do kabin natryskowych 4 szt. Przewiduje się montaż drzwi wykonanych z tworzywa sztucznego(wysokociśnieniowy laminat kompaktowy HPL) i. Instalacja automatów wrzutowych i elektrozaworów podających ciepłą wodę do natrysków wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji elektrycznych 2 komplety obsługujące po 2 natryski. j. Wymiana baterii umywalkowych 6 sztuk. Baterie jednouchwytowe wyłącznie na zimną wodę k. Wymiana baterii natryskowych 4 sztuk l. Wymiana syfonów podumywalkowych 6 sztuk m. Wymiana istniejących pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u 2 x 100 l n. Naprawa tynków i malowanie ścian i stropów wewnątrz budynku 75 m2 o. Instalacja brakujących opraw oświetlenia zewnętrznego i wymiana wszystkich źródeł światła na LED p. Wymiana wentylatorów sufitowych 7 sztuk q. Wymiana zużytego osprzętu instalacji elektrycznej (wyłączniki, bezpieczniki, oprawy) r. Oczyszczenie i malowanie farbą chlorokauczukową okiennic s. Wykonanie przyłączy wodociągowych i odpływowych z misek ustępowych t. Wymiana niedrożnych rur kanalizacyjnych ok. 10 m u. Uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych (gress) w miejscach po zlikwidowanych ustępach ze stali nierdzewnej i wymienianych ościeżnicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część 2-Remont budynku nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a. Wymiana pokrycia dachu 73,6 m2. Zdemontować i zutylizować istniejące pokrycie dachowe wykonane z płyt falistych ONDULINE i wykonać nowe pokrycie z blachy powlekanej na rąbek stojący b. Wymiana rynien 18,5 m i rur spustowych 12 m c. Wymiana okien drewnianych na PCV 60 x120 cm 6 sztuk d. Wymiana drzwi wejściowych klasy RC-2 zewnętrznych 0,9 x 2,0 m wraz z ościeżnicami 2 szt. Drzwi wyposażyć w zamki systemu MasterKey. e. Oczyszczenie i naprawa tynków ścian zewnętrznych, naprawa ubytków i dwukrotne malowanie tynków fasadowymi farbami silikonowymi. Powierzchnia naprawianych tynków 97,5 m2 f. Wymiana wewnętrznych skrzydeł drzwiowych 9 sztuk na odporne na wilgoć drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze białym lub popielatym g. Wymiana ustępów ze stali nierdzewnej „tureckie kucane” na ceramiczne miski ustępowe typu kompakt 4 szt h. Wymiana drzwi do kabin natryskowych 4 szt. Przewiduje się montaż drzwi wykonanych z tworzywa sztucznego(wysokociśnieniowy laminat kompaktowy HPL) i. Instalacja automatów wrzutowych i elektrozaworów podających ciepłą wodę do natrysków wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji elektrycznych 2 komplety obsługujące po 2 natryski. j. Wymiana baterii umywalkowych 6 sztuk. Baterie jednouchwytowe wyłącznie na zimną wodę k. Wymiana baterii natryskowych 5 sztuk l. Wymiana syfonów podumywalkowych 6 sztuk m. Wymiana istniejących pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u 2 x 100 l n. Naprawa tynków i malowanie ścian i stropów wewnątrz budynku 75 m2 o. Instalacja brakujących opraw oświetlenia zewnętrznego i wymiana wszystkich źródeł światła na LED p. Wymiana wentylatorów sufitowych 7 sztuk q. Wymiana zużytego osprzętu instalacji elektrycznej (wyłączniki, bezpieczniki, oprawy) r. Oczyszczenie i malowanie farbą chlorokauczukową okiennic s. Wykonanie przyłączy wodociągowych i odpływowych z misek ustępowych t. Wymiana niedrożnych rur kanalizacyjnych ok 10 m u. Uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych (gress) w miejscach po zlikwidowanych ustępach ze stali nierdzewnej i wymienianych ościeżnicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

--------------

Opis i specyfikacje techniczne ( 948 kb)

Przedmiar - budynek nr 1 ( 178 kb)

Przedmiar - budynek nr 2 ( 174 kb)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( 400 kb)

Załącznik nr 1 - wzór oferty ( 51 kb)

Załączniki nr 2-7 ( 58 kb)

Załącznik nr 8 - wzór umowy ( 272 kb)

Rysunki  ( 6,5 Mb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 29.08.2018 r.

Data udostępnienia: 

 29.08.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 29.08.2018 r., 09:01

  

  

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie obiektów infrastruktury turystycznej

Zamówienie obejmuje:

1) Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych pn:

a. Odbudowa kładki i mostu dla pieszych o łącznej długości 80 m nad przesmykiem pomiędzy jeziorami Wigry i Leszczewek.

b. Budowa platformy widokowej o wymiarach 4 x 10 m wraz z utwardzeniem gruntowej ścieżki o dł. 40 m w miejscowości Wigry

2) Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem na rzecz inwestora pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki i mostu dla pieszych nad przesmykiem pomiędzy jeziorami Wigry i Leszczewek.

3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich

4) Opracowanie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

5) Pełnienie nadzoru autorskiego

6) Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie ustalono

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 3 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowych nie otwierać przed 05.09.2018 godz. 10:05 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 05.09.2018 godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2018 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. Tryb postępowania: Rozpoznanie cenowe bez stosowania przepisów ustawy PZP.

7. Kryteria wyboru:

1) Cena 90%

2) Koszt serwisowania instalacji w okresie gwarancyjnym 10%

8. Termin realizacji 30.11.2018

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel. 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

---

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia (  355 kb)

Plan sytuacyjny - Leszczewek (  326 kb)

Wytyczne projektowe Leszczewek, cz. 1 ( 34 kb)

Wytyczne projektowe Leszczewek, cz. 2 ( 48 kb)

Decyzja o warunkach zabudowy - Leszczewek ( 6 Mb)

Wytyczne projektowe Wigry, cz. 1 ( 46 kb)

Wytyczne projektowe Wigry, cz. 2 (  66 kb)

Wytyczne projektowe Wigry, cz. 3 (  61 kb)

Wytyczne projektowe Wigry, cz. 4 (  64 kb)

Wzór umowy ( 316 kb)

Wzór oferty (doc) ( 93 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 27.08.2018 r.

Data udostępnienia: 

 27.08.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 27.08.2018 r., 11:35

  

  

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Remont tarasu nad garażem w budynku mieszkalnym Maćkowa Ruda 54 PKOB-1110

Zamówienie obejmuje:

a. Zerwanie okładziny z płytek gres, skucie podkładu betonowego i oczyszczenie płyty stropowej z resztek izolacji p. wilgociowej (papa na lepiku).

b. Zagruntowanie podłoża masą bitumiczną zalecaną przez producenta papy np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS

c. Wykonanie nowej izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej – podkład gr. nie mniejszej niż 2,5 mm np TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS i papa nawierzchniowa o gr. nie mniejszej niż 4 mm np. W-PYE PV200 S40H SBS Szybki Syntan

d. Wylewka betonowa - warstwa spadkowa. Wylewkę wykonać ze spadkiem od budynku. Grubość wylewki na zewnętrznej krawędzi ok. 5 cm

e. Obróbka blacharska okapów z blachy stalowej powlekanej.

f. Obróbki blacharskie doszczelnić dodatkowo taśmą uszczelniającą

g. Hydroizolacja, podpłytkowa z zaprawy uszczelniającej np weber.tec 824 lub Atlas Woder DUO. ATLAS Woder lub masy SikaBond T8. Na krawędziach styku ze ścianami kładziemy taśmy np Weber.tec 828 DB 150 (Superflex AB 150) lub Atlas Hydroband 3G uszczelniające wklejane na hydroizolację. Istotne jest utrzymanie stałej grubości hydroizolacji na całej powierzchni tarasu (min. 2 mm). Zamawiający wymaga zgłoszenia faktu zakończenia tego etapu prac celem dokonania odbioru robót ulegających zakryciu.

h. Montaż rynny stalowej z blachy powlekanej i rury spustowej nad drzwiami garażowymi

i. Wykonanie okładziny z płytek gres (mrozoodporny)- na elastycznej zaprawie klejowej klasy C2TE lub masy SikaBond T8. Wymaga się zastosowania zaprawy odkształcalnej w klasie co najmniej S 1. W trakcie układania płytek pozostawić pomiędzy nimi fugi o szerokości nie mniejszej niż 5 mm i nie większej niż grubość płytki. Do wypełnienia spoin użyć zaprawy wysoko elastycznej mrozoodpornej zgodnej z PN-EN 13888:2010 posiadającej klasę CG2 WA lub CG2 W . Doboru płytek należy dokonać w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Wymaga się zastosowania płytek o parametrach nie gorszych niż: nasiąkliwość do 3 %, antypoślizgowość co najmniej klasy R10, twardość 5 lub 6 stopni w skali Mohsa, IV lub V klasa ścieralności.

j. Demontaż, przebudowa, malowanie i ponowny montaż balustrady

k. Oczyszczenie, uzupełnienie i wymalowanie tynków ścian oraz stalowych wrót garażu

l. Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz uporządkowanie terenu wokół miejsca budowy.

Uwaga. Wszystkie materiały planowane do użycia w trakcie wykonania nawierzchni tarasu muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż wyżej wskazane jako przykładowe. Zawsze jednak należy do wykonania jednej warstwy izolacji stosować materiały tego samego producenta dedykowane do wykonywania nawierzchni tarasów i balkonów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, i przedmiary robót pobrać można ze strony internetowej WPNhttp://www.wigry.org.pl/bip/index.htm . Dokumenty należy czytać łącznie. Informacje i wymagania zawarte chociażby w jednym z dokumentów dotyczą zawsze całości zamówienia.

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie stawia się szczegółowych warunków.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 5 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Remont tarasu nad garażem w budynku mieszkalnym Maćkowa Ruda 54 PKOB-1110 .nie otwierać przed 28.08.2018” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 28.08.2018godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.08.2018godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 100%.

8. Termin realizacji 15.10.2018

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marekw2@vp.pl

 

---------

Załączniki:

Dokumentacja projektowa (628 kb)

Klauzula RODO (351 kb)

Oświadczenie RODO (189 kb)

Oferta (25 kb)

---- 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 20.08.2018 r.

Data udostępnienia: 

 20.08.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 20.08.2018 r., 08:59

  

 

 

Wigierski Park NarodowyBudowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wigierski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 200664930, ul. Krzywe  82 16-402   Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 666 322, e-mail wigry_pn@wigry.org.pl, faks 875 632 541
Adres strony internetowej (URL): www.wigry.org.pl 
Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.wigry.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 

 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie na adres Zamawiającego 
Adres: 
Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego 
Numer referencyjny: 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1-Budowa i remont elementów małej architektury 1) Wykonanie i montaż w terenie drewnianych konstrukcji do zawieszenia tablic informacyjnych o wymiarach (tablic) a. 50 x 70 cm -7 sztuk b. 80 x 120 cm – 1 sztuka c. 125 x 215 cm – 2 sztuki d. 80 x 120 +80 x 120 cm 1 sztuka 2) Budowa bariery z wypełnieniem z bali -25 m 3) Budowa bariery z wypełnieniem z desek – 70 m 4) Budowa stalowych szlabanów na drogach leśnych -8 sztuk 5) Budowa toalet kompostujących – 4 sztuki Zamawiający wymaga dołączenia do każdej z toalet 4 sztuk 40 litrowych worków dedykowanego przez producenta materiału spulchniającego 6) Budowa wiaty z ławami i stołem 12 osobowej. – 1 sztuka 7) Budowa wiat z ławami i stołem 6 osobowych – 3 sztuki 8) Remont stalowej, ażurowej konstrukcji do zawieszenia tablicy informacyjnej 1 sztuka 9) Remont konstrukcji pod tablice o wymiarach 125 x 215 cm 1 sztuka 10) Remont drewnianego ogrodzenia ze sztachet – 158 m 11) Budowa drewnianej wiaty na drewno opałowe 1 sztuka 12) Montaż stalowej, składanej blokady przejazdu 1 sztuka 13) Wymiana zamków ślimakowych w szlabanach 4 sztuki 2. Część 2 Nawierzchnie z kruszywa Do wykonania nawierzchni parkingów i łacznika zastosować mieszankę kruszyw zawierającą 50 % dodatek kruszywa łamanego frakcji 0 do 32,5 mm 1) Wykonanie nawierzchni istniejących parkingów leśnych: a. Krusznik przy wieży widokowej 670 m2 b. Samle I 188,5 m2 2) Utwardzenie nawierzchni łącznika pomiędzy ścieżką LAS i szlakami turystycznymi przebiegającymi przez miejscowość Krzywe 150 m2 

II.5) Główny kod CPV: 45212140-9 
Dodatkowe kody CPV: 
 
Kod CPV
45422000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 

Waluta: 
 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  
  lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 
  lub zakończenia: 
 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a. Składając ofertę na realizację części 1 zamówienia -w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie drewnianych obiektów małej architektury o wartości co najmniej 100 tyś zł każda. b. Składając ofertę na realizację części 2 zamówienia -w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zreaalizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót związanych z budową lub remontem nawierzchni drogowych, placów, chodników o wartości nie mniejszej niż 50 tyś zł c. W przypadku składania oferty na całość zamówienia Wykonawca wykazać się musi doświadczeniem wymaganym zarówno w pkt oznaczonym literą a jak i b niniejszego działu. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żąda wykazania, że do realizacji niżej wymienionych elementów przedmiotu zamówienia użyte zostaną materiały i urządzenia o założonej w projekcie jakości: 3.1 W przypadku składania oferty na realizację części 1 zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do dostarczenia dokumentów identyfikujących : a. Stalowy ławostół z panelami fotowoltaicznymi b. Wkłady kompostujące do toalet
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującego co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3) lit. a lub b lub łącznie a i b SIWZ w zależności od zakresu oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej zamawiający żąda wykazania, że do realizacji niżej wymienionych elementów przedmiotu zamówienia użyte zostaną materiały i urządzenia o założonej w projekcie jakości: 3.1 W przypadku składania oferty na realizację części 1 zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do dostarczenia dokumentów identyfikujących : a. Stalowy ławostół z panelami fotowoltaicznymi b. Wkłady kompostujące do toalet
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit a) i b) niniejszego rozdziału. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. a) 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z pkt 1) lit. a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie z pkt 1) lit. b) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  
 
Kryteria selekcji wykonawców: 
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: 
godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku: a. przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji robót budowlanych, b. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych c. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; d. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnych terminów; o ilość dni wymaganą na uzyskanie tych danych, zgód lub pozwoleń, e. wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac –o ilość dni wstrzymania realizacji usługi, f. przerwy w realizacji robót budowlanych spowodowanej wystąpieniem długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o ilość dni od zaistnienia konieczności przerwania robót do wznowienia prac, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania robót budowlanych. g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy – o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych h. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego –o ilość dni równą okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych 2) zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego. 3) powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SIWZ, 2. Umowa może ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie, jak również w przypadkach gdy nie jest to sprzeczne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-30, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 Nazwa: Część 1-Budowa i remont elementów małej architektury
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1-Budowa i remont elementów małej architektury 1) Wykonanie i montaż w terenie drewnianych konstrukcji do zawieszenia tablic informacyjnych o wymiarach (tablic) a. 50 x 70 cm -7 sztuk b. 80 x 120 cm – 1 sztuka c. 125 x 215 cm – 2 sztuki d. 80 x 120 +80 x 120 cm 1 sztuka 2) Budowa bariery z wypełnieniem z bali -25 m 3) Budowa bariery z wypełnieniem z desek – 70 m 4) Budowa stalowych szlabanów na drogach leśnych -8 sztuk 5) Budowa toalet kompostujących – 4 sztuki Zamawiający wymaga dołączenia do każdej z toalet 4 sztuk 40 litrowych worków dedykowanego przez producenta materiału spulchniającego 6) Budowa wiaty z ławami i stołem 12 osobowej. – 1 sztuka 7) Budowa wiat z ławami i stołem 6 osobowych – 3 sztuki 8) Remont stalowej, ażurowej konstrukcji do zawieszenia tablicy informacyjnej 1 sztuka 9) Remont konstrukcji pod tablice o wymiarach 125 x 215 cm 1 sztuka 10) Remont drewnianego ogrodzenia ze sztachet – 158 m 11) Budowa drewnianej wiaty na drewno opałowe 1 sztuka 12) Montaż stalowej, składanej blokady przejazdu 1 sztuka 13) Wymiana zamków ślimakowych w szlabanach 4 sztuki 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212140-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 
Część nr: 2 Nazwa: Część 2 Nawierzchnie z kruszywa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do wykonania nawierzchni parkingów i łacznika zastosować mieszankę kruszyw zawierającą 50 % dodatek kruszywa łamanego frakcji 0 do 32,5 mm 1) Wykonanie nawierzchni istniejących parkingów leśnych: a. Krusznik przy wieży widokowej 670 m2 b. Samle I 188,5 m2 2) Utwardzenie nawierzchni łącznika pomiędzy ścieżką LAS i szlakami turystycznymi przebiegającymi przez miejscowość Krzywe 150 m2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212140-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert: 
 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

---------

Załączniki:

SIWZ (503 kb)

Załączniki nr 1 do nr 8 (92 kb)

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa (7 405 kb)

Załącznik nr 9.1 - Dokumentacja projektowa nawierzchnie (1 376 kb)

---- 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.08.2018 r.

Data udostępnienia: 

 13.08.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.08.2018 r., 10:10