Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIA

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania pn. Remont tarasu nad garażem w budynku mieszkalnym Maćkowa Ruda 54 PKOB-1110
 

W dniu 05.06.2018 do siedziby WPN wpłynęła jedna oferta złożona przez
Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane ARKADA 16-400 Suwałki ul. Kowalskiego 24/16. Cena oferty brutto 22 880,02 zł
 

W związku z tym, że cena oferty znacząco przekracza wysokość środków finansowych jakie Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia (15 300 zł) postanowiono unieważnić postępowanie.
 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.06.2018 r.

Data udostępnienia: 

 05.06.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 05.06.2018 r., 12:12

  

 

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w miejscowościach Leszczewek i Bryzgiel oraz budynku mieszkalnym w miejscowości Czerwony Folwark.

1) Demontaż pokryć dachowych z wióra osikowego na budynku stodoły 166,4 m 2 i obory -98,9 m2 w miejscowości Leszczewek oraz wykonanie nowych pokryć z blachy powlekanej panel dachowy na rąbek stojący. Wywiezienie i utylizacji zdemontowanych wiórów.

2) Wykonanie pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w miejscowości Bryzgiel. Dach jednospadowy o pow. 57,6 m2. Zamówienie obejmuje ułożenie na żelbetowym stropodachu murłat i krokwi, łacenie dachu i wykonanie pokrycia z blachy powlekanej profil trapez T-35

3) Wymiana pokrycia na południowej połaci dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Czerwony Folwark 11. Wymianie podlega dach o powierzchni 66,52 m2. W ramach zamówienia należy zdemontować istniejące pokrycie z bitumicznych płyt falistych ONDULINA wraz z łatami. Wywieźć i zutylizować zdemontowane odpady. Ułożyć nowe łaty wraz z folią dachową i wykonać pokrycie z nowych bitumicznych płyt falistych.

4) Na wszystkich obiektach przewidziano wykonanie obróbek blacharskich oraz wymianę istniejących rynien i rur spustowych z PCV na nowe wykonane z blachy powlekanej.

5) Teren rozbiórki należy uporządkować z wszelkich pozostałości po zdemontowanych pokryciach dachowych i materiałach budowlanych wykorzystanych do wykonania nowych pokryć dachowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

3. Gwarancja. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.08.2018

5. Na stronie internetowej http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm zamieszczono rysunki przewidzianych do rozbiórki budynków i przedmiar robót. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie służy do rozliczenia zakresu wykonanych robót. Wykonawca nie może domagać się zapłaty za roboty konieczne do wykonania dla realizacji przedmiotu zamówienia a nie uwzględnione w przedmiarze.

6. Do oferty należy dołączyć:

1) karty produktu lub inne dowolne dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikało, że do wykonania przedmiotu zamówienia wykorzystane zostaną materiały (blacha) spełniająca wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w tym minimum 20 letni okres gwarancji na powłokę dekoracyjną.

2) kosztorysy ofertowe sporządzone odrębnie dla każdego budynku.

7. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący : Oferta na Wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w miejscowościach Leszczewek, Bryzgiel i Czerwony Folwark nie otwierać przed 15.06.2018” , w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 15.06.2018 godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.06.2018 godz. 09:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

9. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10. Kryteria wyboru : Cena 100%

Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.06.2018 r.

Data udostępnienia: 

 05.06.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 05.06.2018 r., 12:12

  

 

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Remont tarasu nad garażem w budynku mieszkalnym Maćkowa Ruda 54 PKOB-1110

Zamówienie obejmuje:

a. Zerwanie okładziny z płytek gres, skucie podkładu betonowego i oczyszczenie płyty stropowej z resztek izolacji p. wilgociowej (papa na lepiku).

b. Zagruntowanie podłoża masą bitumiczną zalecaną przez producenta papy np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS

c. Wykonanie nowej izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej – podkład gr. nie mniejszej niż 2,5 mm np TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS i papa nawierzchniowa o gr. nie mniejszej niż 4 mm np. W-PYE PV200 S40H SBS Szybki Syntan

d. Wylewka betonowa - warstwa spadkowa. Wylewkę wykonać ze spadkiem od budynku. Grubość wylewki na zewnętrznej krawędzi ok. 5 cm

e. Obróbka blacharska okapów z blachy stalowej powlekanej.

f. Obróbki blacharskie doszczelnić dodatkowo taśmą uszczelniającą

g. Hydroizolacja, podpłytkowa z zaprawy uszczelniającej np weber.tec 824 lub Atlas Woder DUO. ATLAS Woder . Na krawędziach styku ze ścianami kładziemy taśmy np Weber.tec 828 DB 150 (Superflex AB 150) lub Atlas Hydroband 3G uszczelniające wklejane na hydroizolację. Istotne jest utrzymanie stałej grubości hydroizolacji na całej powierzchni tarasu (min. 2 mm). Zamawiający wymaga zgłoszenia faktu zakończenia tego etapu prac celem dokonania odbioru robót ulegających zakryciu.

h. Montaż rynny stalowej z blachy powlekanej i rury spustowej nad drzwiami garażowymi

i. Wykonanie okładziny z płytek gres (mrozoodporny)- na elastycznej zaprawie klejowej klasy C2TE. Wymaga się zastosowania zaprawy odkształcalnej w klasie co najmniej S 1. W trakcie układania płytek pozostawić pomiędzy nimi fugo o szerokości nie mniejszej niż 5 mm i nie większej niż grubość płytki. Do wypełnienia spoin użyć zaprawy wysoko elastycznej mrozoodpornej zgodnej z PN-EN 13888:2010 posiadającej klasę CG2 WA lub CG2 W . Doboru płytek należy dokonać w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Wymaga się zastosowania płytek o parametrach nie gorszych niż: nasiąkliwość do 3 %, antypoślizgowość co najmniej klasy R10, twardość 5 lub 6 stopni w skali Mohsa, IV lub V klasa ścieralności.

j. Demontaż, przebudowa, malowanie i ponowny montaż balustrady

k. Oczyszczenie, uzupełnienie i wymalowanie tynków ścian oraz stalowych wrót garażu

l. Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz uporządkowanie terenu wokół miejsca budowy.

Uwaga. Wszystkie materiały planowane do użycia w trakcie wykonania nawierzchni tarasu muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż wyżej wskazane jako przykładowe. Zawsze jednak należy do wykonania jednej warstwy izolacji stosować materiały tego samego producenta dedykowane do wykonywania nawierzchni tarasów i balkonów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, i przedmiary robót pobrać można ze strony internetowej WPNhttp://www.wigry.org.pl/bip/index.htm . Dokumenty należy czytać łącznie. Informacje i wymagania zawarte chociażby w jednym z dokumentów dotyczą zawsze całości zamówienia.

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie stawia się szczegółowych warunków.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 5 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Remont tarasu nad garażem w budynku mieszkalnym Maćkowa Ruda 54 PKOB-1110 .nie otwierać przed 05.06.2018” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 05.06.2018godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.06.2018godz. 10:15 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 100%.

8. Termin realizacji 20.08.2018

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marekw2@vp.pl

                              

ZAŁĄCZNIKI:

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.05.2018 r.

Data udostępnienia: 

 28.05.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.05.2018 r., 14:26

  

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wymiana oczyszczalni ścieków przy w budynku mieszkalnym Gawarzec leśniczówka Zamówienie obejmuje:

a. Dostawa, montaż i uruchomienie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków Multiekocent 3300 (osad czynny i złoże biologiczne)

b. Likwidację istniejącej, niesprawnej oczyszczalni wraz z wywiezieniem i utylizacja zgromadzonych w niej osadów i ścieków.

c. Wykonanie drenażu oczyszczonych ścieków do gruntu za pomocą zestawu komór filtracyjnych Graf 300.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, i przedmiary robót. Dokumenty należy czytać łącznie. Informacje i wymagania zawarte chociażby w jednym z dokumentów dotyczą zawsze całości zamówienia.

Dokumentacja projektowa do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Wymaga się dołączenia do oferty:

a. Dokumentów potwierdzających, że oferowany model oczyszczali jest zgodny z zamówieniem.

b. Dokumentów potwierdzających, że oferowany model komór filtracyjnych jest zgodny z zamówieniem

Nie dołączenie do oferty w. w. dokumentów spowoduje jej odrzucenie.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 5 lat

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Wymiana oczyszczalni ścieków przy w budynku mieszkalnym Gawarzec leśniczówka nie otwierać przed 05.06.2018” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 05.06.2018godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.06.2018godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

7. Kryteria wyboru : Cena 100%.

8. Termin realizacji 15.07.2018

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marekw2@vp.pl

                              

ZAŁĄCZNIKI:

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 25.05.2018 r.

Data udostępnienia: 

 25.05.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.05.2018 r., 14:42

  

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wigierski Park Narodowy zaprasza do składania ofert na Dostawę 1 sztuki kosiarki bijakowej mulczer firmy Minos T- DSPH 1600 z przesuwem hydraulicznym oraz z teleskopowym wałem napędowym.

Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie zapytania ofertowego. Ze względu na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Tytuł zamówienia:

1.1. Dostawa 1 sztuki kosiarki bijakowej mulczer firmy Minos T- DSPH 1600 z przesuwem hydraulicznym oraz z teleskopowym wałem napędowym

2. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82,

16-402 Suwałki

adres strony internetowej: www.wigry.org.pl

tel.: (87) 56 32 540

fax.: (87) 56 32 541

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wymienionego w punkcie numer 1 niniejszego zapytania ofertowego do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki. Dostarczona kosiarka musi być objęta co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta liczoną od dnia dostawy urządzenia do siedziby WPN. Przedmiot zamówienia składa się z jednej części.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane do 15.06.2018 roku.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród nadesłanych ofert spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w treści Zaproszenia.

6. Miejsce, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zaproszenia) listownie lub osobiście (Krzywe 82, 16-402 Suwałki) w kopercie z napisem „Oferta na dostawę 1 sztuki kosiarki”. Dopuszcza się przesłanie oferty drogą mailową na adres: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl, w postaci podpisanego i zeskanowanego formularza ofertowego. Oferty należy składać do 4 czerwca 2018 roku, do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2018 roku o godzinie 10:05 w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego Krzywe 82 (sala konferencyjna).

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

8. Osoba do kontaktu Stefan Mackiewicz Tel. 695 075 165.

                              

ZAŁĄCZNIKI:

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uwaga zmiana ogłoszenia.

Wigierski Park Narodowy w Krzywem informuje, że zmianie ulega treść zapytania ofertowego dotyczącego zakupu kosiarki bijakowej mulczer Minos T – DSPH 160. Po punkcie 8 dodaje się punkt 9 o nasdtępującej treści

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, tel 87 5632540/ ;

§ inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani /SAXO Consulting Dariusz Auguścik z siedzibą 40- 013 Katowice ul. Staromiejska 6 lokal 10D e mail dariusz.auguscik@saxocosulting.com , telefon 666311322/ * ;

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………….;

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

 

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga

 

Od jednego z oferentów wpłynęło pytanie dotyczące kosiarki bijakowej Minos T-DSPH.

Treść pytania brzmi następująco:

W związku z brakiem dostępności w najbliższych miesiącach kosiarki o szerokości roboczej 160cm zwracam się z zapytaniem czy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na model o szerokości roboczej 185cm? .

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na kosiarkę tego samego producenta o szerokości roboczej 185 cm.

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 25.05.2018 r.

Data udostępnienia: 

 25.05.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 29.05.2018 r., 14:10

  

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wigierski Park Narodowy zaprasza do składania ofert na Dostawę 31 sztuk smartfonów My Phone Hummer Blade wraz z ładowarkami.

 

Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie zapytania ofertowego. Ze względu na wartość zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1. Tytuł zamówienia:

Dostawę 31 sztuk smartfonów My Phone Hummer Blade wraz z ładowarkami .

2. Nazwa i adres Zamawiającego

Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82,

16-402 Suwałki

adres strony internetowej: www.wigry.org.pl

tel.: (87) 56 32 540

fax.: (87) 56 32 541

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wymienionego w punkcie numer 1 niniejszego zapytania ofertowego do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki. Dostarczone smartfony muszą być objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją producenta liczoną od dnia dostawy urządzeń do siedziby WPN. Przedmiot zamówienia składa się z jednej części.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane do 15.06.2018 roku.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, spośród nadesłanych ofert spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w treści Zaproszenia.

6. Miejsce, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zaproszenia) listownie lub osobiście (Krzywe 82, 16-402 Suwałki) w kopercie z napisem „Oferta na dostawę 31 sztuk smartfonów wraz z ładowarkami”. Dopuszcza się przesłanie oferty drogą mailową na adres: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl, w postaci podpisanego i zeskanowanego formularza ofertowego. Oferty należy składać do 25 maja 2018 roku, do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2018 roku o godzinie 10:05 w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego Krzywe 82 (sala konferencyjna).

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

8 . Osoba do kontaktu Stefan Mackiewicz Tel. 695 075 165.

                              

ZAŁĄCZNIKI:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga zmiana ogłoszenia


Wigierski Park Narodowy informuje, że w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy 31 sztuk smartfonów wraz z ładowarkami nie został zamieszczony adres poczty elektronicznej na jaki mogą być składany oferty do niniejszego zapytania. W uzupełnieniu WPN podaje adres:
stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

 

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.05.2018 r.

Data udostępnienia: 

 17.05.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.05.2018 r., 07:34

  

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu nie podlegającym przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i rozbudową budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza oraz rozbudową i przebudową wiaty na działce nr geod. 648/5 położonej w miejscowości Krzywe, obręb Leszczewek, w gminie Suwałki .

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres opracowań projektowych:

1) Sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu fundamentów i konstrukcji budynku gospodarczego (z wystawą etnograficzną).

2) Uzyskanie niezbędnych materiałów do projektowania, w tym: map do celów projektowych.

3) Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku z wystawą etnograficzną oraz projektu budowlanego rozbudowy wiaty na eksponaty wraz z wszelkimi dodatkowymi opracowaniami, decyzjami (w tym związanymi z obszarem Natura 2000) i uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie wytycznych do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4) Sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

5) Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wymagania dodatkowe:

1) Projektant zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

2) Opracowana dokumentacja powinna zawierać oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania i przepisami szczegółowymi.

3) Opracowaną dokumentację wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleniami na budowę Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego.

4) Wykonawca sceduje na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu.

5) Zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 3 ustawy PZP zabrania się opisywania w dokumentacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych. Powyższe dotyczy wszystkich elementów dokumentacji (opisy, rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary i kosztorysy).

 

Opis stanu istniejącego:

W miejscu planowanej inwestycji istnieje budynek gospodarczy przystosowany do celów ekspozycyjnych, oraz wiata planowana do rozbudowy na działce nr 648/5 we wsi Krzywe, obręb Leszczewek.

Dla planowanej inwestycji Wigierski Park Narodowy uzyskał decyzję o warunkach zabudowy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Planowany zakres prac do zaprojektowania:

1) Wykorzystanie, wzmocnienie bądź wymiana fundamentów i elementów konstrukcyjnych, w budynku ekspozycji etnograficznej, w zależności od wyników ekspertyzy.

2) Wymagane cechy przebudowywanego i rozbudowywanego budynku:

 1. konstrukcja drewniana,
 2. wysokość kalenicy głównej do 7,00 m,
 3. geometria dachu: dwuspadowa z naczółkami, kąt nachylenia połaci od 30 do 45o,
 4. wymiana pokrycia dachowego, instalacja okien połaciowych,
 5. dostosowanie obiektu do zwiedzania liniowego,
 6. wykonanie zewnętrznych schodów na poddasze o szerokości ok. 1,50 m,
 7. zaleca się stosowanie ozdobnych elementów i detali architektonicznych z drewna.

3) Wymagane cechy rozbudowywanej i przebudowywanej wiaty na ekspozycje:

a) konstrukcja drewniana,

b) dobudowa skrzydła do istniejącej wiaty o wymiarach 3,50 m x 10,00 m,

c) dach o nachyleniu połaci 35do 45o,przekryty poliwęglanem (tak jak wiata istniejąca).

Dokumentację należy opracować w 5 kompletach w formie wydruków komputerowych oraz w wersji elektronicznej (pliki PDF) na płycie DVD.

Terminy realizacji i płatności:

- przekazanie koncepcji projektu Zamawiającemu do 27.06.2018 r.,

- przekazanie jednego kompletu dokumentacji Zamawiającemu – do 31.07. 2018 r. (50% płatności),

- uzyskanie pozwolenia na budowę i przekazanie zatwierdzonej dokumentacji projektowej – termin nieustalony, jednak działania związane z uzyskaniem tej decyzji należy podejmować bez zbędnej zwłoki (50% płatności).

Podstawą wyboru wykonawcy będzie wypełniona i podpisana oferta zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego (adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki) w formie pisemnej, do dnia 28.05.2018 r., godz. 12.00, w zamkniętej kopercie, z napisem Wystawa etnograficzna. Wzór oferty stanowi załącznik 2 do niniejszego zaproszenia.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie WPN, dnia 28.05.2018 r., o godz. 12.15.

Podstawą realizacji zamówienia będzie umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Podstawą zapłaty będzie rachunek.

Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto

 

                              

ZAŁĄCZNIKI:

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Janina Kamińska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 15.05.2018 r.

Data udostępnienia: 

 15.05.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 16.05.2018 r., 13:35

  

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82

 

 

1.         Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Rozbiórka 3 budynków i uporządkowanie terenu osady leśnej Wiatrołuża położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Suwałki na działce o nr 659.:

1)         Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych – stodoła i obora. Budynki o konstrukcji drewnianej pokryte gontem drewnianym na łatach posadowione na fundamentach kamienno betonowych. Ściany wewnętrzne nieotynkowane. Część posadzek wzmocniona za pomocą betonowej wylewki gr. ok 10 cm.

2)         Rozbiórka budynku mieszkalnego. Budynek konstrukcji drewnianej, parterowy z częściowo zagospodarowanym poddaszem. Pokrycie dachu gont drewniany na łatach. Ściany parteru od wewnątrz pokryte tynkiem wapiennym. W budynku znajduje się komin murowany z cegły pełnej przylegający do murowanej ścianki działowej oddzielającej kuchnię od pokoju. Pozostałe ściany wewnętrzne jak i zewnętrzne wykonane są z bali drewnianych. Podłogi i stropy drewniane. Fundamenty kamienne na zaprawie cementowo wapiennej.

3)         W ramach realizacji zamówienia wymaga się rozebrania wszystkich budynków włącznie z fundamentami i posadzkami oraz usunięcia z terenu osady wszelkich odpadów powstałych w wyniku rozbiórki, zarówno drewnianych jak i gruzu betonowego i ceglanego.

4)         Teren rozbiórki należy uporządkować z wszelkich pozostałości po rozbieranych budynkach i wyrównać do stanu umożliwiającego jego późniejsze zalesienie.

5)         Zamawiający informuje, że dojazd do rozbieranych budynków możliwy jest dwoma drogami: krótsza bezpośrednio z drogi Suwałki Kaletnik z wykorzystaniem brodu przez rzekę Wiatrołuża i dłuższa z miejscowości Piotrowa Dąbrowa lub Królówek drogami leśnymi o nawierzchni gruntowej.

2.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

3          Gwarancja. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

4.         Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.07.2018

5.         Na stronie internetowej http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm  zamieszczono rysunki przewidzianych do rozbiórki budynków i przedmiar robót. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie służy do rozliczenia zakresu wykonanych robót. Wykonawca nie może domagać się zapłaty za roboty konieczne do wykonania dla realizacji przedmiotu zamówienia a nie uwzględnione w przedmiarze.

6          Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Warunkiem przyjęcia oferty jest zobowiązanie się wykonawcy do przejęcia całości drewna porozbiórkowego. Wobec powyższego cenę oferty wyliczoną na podstawie załączonej do niniejszego ogłoszenia dokumentacji pomniejszyć o wartość drewna oszacowaną na kwotę 3 218,17 zł.

7.         Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

8.         Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący : Oferta na rozbiórkę 3 budynków w osadzie Wiatrołuża nie otwierać przed 18.05.2018” , w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 18.05.2018 godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2018 godz. 09:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

9.         Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

10.       Kryteria wyboru : Cena 100%

11.       Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

                              

ZAŁĄCZNIKI:

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.05.2018 r.

Data udostępnienia: 

 10.05.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 10.05.2018 r., 10:25

  

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w

postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

 

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń księgowości i sekretariatu Wigierskiego Parku Narodowego Krzywe 82 w tym:

1) Wymiana okładzin podłogowych –płytki dywanowe i płytki gress. Zamawiający dostarczy płytki dywanowe do wszystkich pomieszczeń oraz płytki gres przewidziane do ułożenia w sekretariacie.

2) Nałożenie gładzi gipsowych i wymalowanie ścian i stropów

3) Instalacja drzwi wewnętrznych o podwyższonej odporności na włamanie (RC 3 -1 szt i RC 2 -1 szt) oraz drzwi wewnętrznych do pomieszczenia socjalnego. Drzwi dostarczy Zamawiający

4) Oczyszczenie i wymalowanie istniejącej boazerii na korytarzu.

5) Wykonanie trwałej zabudowy z laminowanych płyt wiórowych (szafa z drzwiami przesuwnymi oraz zabudowa grzejników i parapetów.

6) Wszystkie stosowane w trakcie prac wyroby budowlane muszą posiadać:

a) oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

b) krajową deklarację zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat zgodności lub obowiązkowy certyfikat zgodności

c) i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”,

d) aprobatę techniczną ITB dla wyrobów objętych PN.

7) W związku z tym, że realizacja zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie pełniącym funkcje administracyjne Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego sporządzi harmonogram prac przewidujący ich realizację w taki sposób aby zminimalizować utrudnienia dla pracowników i osób odwiedzających. Przewiduje się odrębne wykonywanie prac w poszczególnych pomieszczeniach tak aby umożliwić ciągłe funkcjonowanie działu finansowego i sekretariatu.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 1. Część 1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych wyszczególnionych w ustępie 1 punkty 1 do 4 niniejszego ogłoszenia.
 2. Część 2 Wykonanie trwałej zabudowy z laminowanych płyt wiórowych (szafa i obudowy grzejników)

3 Gwarancja. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej:

 1. 5 lat dla części 1 zamówienia
 2. 3 lat dla części 2 zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia (fax, e-mail, pismo). W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Zamawiającego czas na rozpoczęcie usuwania usterki może zostać wydłużony

4. Termin wykonania zamówienia:

a. Część 1 do dnia 15.07.2018

b. Część 2 do dnia 15.08.2018

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, i przedmiary robót. Dokumenty należy czytać łącznie. Informacje i wymagania zawarte chociażby w jednym z dokumentów dotyczą zawsze całości zamówienia. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie służy do rozliczenia zakresu wykonanych robót. Wykonawca nie może domagać się zapłaty za roboty konieczne do wykonania dla realizacji przedmiotu zamówienia a nie uwzględnione w przedmiarze.

Dokumentacja projektowa do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

6 Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie określa się.

7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 5 lat

8. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższej instrukcji : Oferta na remont pomieszczeń księgowości i sekretariatu Wigierskiego Parku Narodowego Część……nie otwierać przed 21.05.2018” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 21.05.2018 godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.05.2018 godz. 09:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

10. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.

11. Kryteria wyboru : Cena 100%

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.05.2018 r.

Data udostępnienia: 

 10.05.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 10.05.2018 r., 10:25

  

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

 

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

 

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest 17 obszarów, w skład których wchodzą działki lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN. Szczegółowe zestawienie obszarów zawierające oznaczenie poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy według ewidencji gruntów i budynków oraz oznaczenia księgi wieczystej, powierzchnię , wysokość ceny wywoławczej (opłaty rocznej z tytułu dzierżawy) oraz wysokość wadium znajduje się w załączniku Nr 1 – Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

Lokalizacja obszarów będących przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapach będących załącznikami do ogłoszenia – Załącznik Nr 2 (od 2.1 do 2.17)

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wymienione w pkt. 1 nieruchomości stanowiące grunty rolne przeznaczone są wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: uprawa roślin, gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

 

3. Okres trwania umowy

Umowy będą zawierane na okres 5 lat.

 

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 9).

 

5. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po wystawieniu faktury w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy.

 

6. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 8 maja 2018 r. od godziny 10.00kolejno dla poszczególnych obszarów:

- obszar nr 1 – godz. 10.00

- obszar nr 2 – godz. 10.10

- obszar nr 3 – godz. 10.20

- obszar nr 4 – godz. 10.30

- obszar nr 5 – godz. 10.40

- obszar nr 6 – godz. 10.50

- obszar nr 7 – godz. 11.00

- obszar nr 8 – godz. 11.10

- obszar nr 9 – godz. 11.20

- obszar nr 10 – godz. 11.30

- obszar nr 11 – godz. 11.40

- obszar nr 12 – godz. 11.50

- obszar nr 13 – godz. 12.00

- obszar nr 14 – godz. 12.10

- obszar nr 15 – godz. 12.20

- obszar nr 16 – godz. 12.30

- obszar nr 17 – godz. 12.40

 

7. Postanowienia dotyczące wadium

7.1. Wysokość wadium dla poszczególnych obszarów określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 10).

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 4 maja 2018 r. w kasie WPN lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7. 3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa rolna – obszar nr ….”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7. 4. Uczestnik licytacji, który bierze udział w licytacjach dotyczących kilku obszarów, sumuje wadium wymagane dla tych obszarów i w opisie wyszczególnia numery wszystkich obszarów.

7. 5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

 

8. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

 

9. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

 

10. Przebieg licytacji

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Dotyczy całego przetargu lub poszczególnych obszarów.

10.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

 

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11. 3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

 

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowej www.wigry.org.pl . Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

 

13. ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Nr 2 - Mapy z lokalizacją obszarów do dzierżawy (2/1-2/17)

Nr 3 – Wzór umowy dzierżawy

 

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 23.04.2018 r.

Data udostępnienia: 

 23.04.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 23.04.2018 r., 10:22

  

 

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń księgowości i sekretariatu Wigierskiego Parku Narodowego Krzywe 82 w tym:

1) Wymiana okładzin podłogowych. Zamawiający dostarczy płytki dywanowe do wszystkich pomieszczeń oraz płytki gres przewidziane do ułożenia w sekretariacie.

2) Nałożenie gładzi gipsowych i wymalowanie ścian i stropów

3) Wykonanie trwałej zabudowy z laminowanych płyt wiórowych (szafa z drzwiami przesuwnymi oraz zabudowa grzejników i parapetów.

4) Instalacja drzwi wewnętrznych o podwyższonej odporności na włamanie (RC 3 -1 szt i RC 2 -1 szt.) oraz drzwi wewnętrznych do pomieszczenia socjalnego. Drzwi dostarczy Zamawiający

5) Oczyszczenie i wymalowanie istniejącej boazerii na korytarzu.

6) Wszystkie stosowane w trakcie prac wyroby budowlane muszą posiadać:

a) oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

b) krajową deklarację zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat zgodności lub obowiązkowy certyfikat zgodności

c) i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”,

d) aprobatę techniczną ITB dla wyrobów objętych PN.

7) W związku z tym, że realizacja zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie pełniącym funkcje administracyjne Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego sporządzi harmonogram prac przewidujący ich realizację w taki sposób aby zminimalizować utrudnienia dla pracowników i osób odwiedzających. Przewiduje się odrębne wykonywanie prac w poszczególnych pomieszczeniach tak aby umożliwić ciągłe funkcjonowanie działu finansowego i sekretariatu.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3 Gwarancja. Zamawiający wymaga udzielenia minimum na okres co najmniej 5 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia (fax, e-mail, pismo). W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Zamawiającego czas na rozpoczęcie usuwania usterki może zostać wydłużony

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.06.2018

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, i przedmiary robót. Dokumenty należy czytać łącznie. Informacje i wymagania zawarte chociażby w jednym z dokumentów dotyczą zawsze całości zamówienia. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie służy do rozliczenia zakresu wykonanych robót. Wykonawca nie może domagać się zapłaty za roboty konieczne do wykonania dla realizacji przedmiotu zamówienia a nie uwzględnione w przedmiarze.

Dokumentacja projektowa do pobrania na stronie internetowej WPN: http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

6 Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Nie określa się.

7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 5 lat.

8. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższej instrukcji : Oferta na remont pomieszczeń księgowości i sekretariatu Wigierskiego Parku Narodowego Krzywe 82 nie otwierać przed 25.04.2018” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 25.04.2018 godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2018 godz. 09:05 w sali konferencyjnej WPN –parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

10. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy PZP.

11. Kryteria wyboru: Cena 100%

12. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

 

---

Załączniki:

Wzór oferty

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa c.d.

Przedmiar robót

Projekt umowy

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 16.04.2018 r.

Data udostępnienia: 

 16.04.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 16.04.2018 r., 13:19

  

  

 

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na pdst. art. 4 ust. 8 ustawy PZP

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym w osadzie leśnej Lipniak i Lipowe 2

Zamówienie obejmuje:

a) Usunięcie i utylizację istniejącego pokrycia dachu wykonanego z wiórów osikowych

b) Ułożenie nowego pokrycia z blachy stalowej powlekanej - panel na rąbek stojący ok. 180 m2 i blachodachówki 94 m2.

c) Montaż akcesoriów dachowych i elementów odwodnienia: rynny i rury spustowe,

d) Wykonanie podbitek okapów i szczytów dachu z desek lub stalowych paneli z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, i przedmiary robót. Dokumenty należy czytać łącznie. Informacje i wymagania zawarte chociażby w jednym z dokumentów dotyczą zawsze całości zamówienia.

Dokumentacja projektowa do pobrania na stronie internetowej WPN http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm

2. Wymagania i warunki stawiane wykonawcom.

Wymaga się udokumentowania spełnienia parametrów jakościowych niżej wskazanych wyrobów budowlanych.

Blachy pokryciowe – panel na rąbek stojący i blachodachówka. Zamawiający wymaga przedstawienia karty produktu lub innego dowolnego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikało, że do wykonania przedmiotu zamówienia wykorzystany zostanie materiał spełniający wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności:

a) blachy planowane do użycia muszą posiadać minimum 20 letni okres gwarancji producenta na powłokę dekoracyjną

b) grubość rdzenia blachy nie może być mniejsza niż 0,5 mm.

Nie dołączenie do oferty ww. dokumentów spowoduje jej odrzucenie.

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 5 lat i gwarancji na powłokę dekoracyjną blachy na okres nie krótszy niż 20 lat.

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich prac i dostaw niezbędnych do realizacji wyżej opisanego zakresu robót.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jako „Oferta na wymianę pokrycia dachu Lipowe 2 i Lipniak nie otwierać przed 25.04.2018” w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego; 16-402 Suwałki; Krzywe 82 w terminie do dnia 25.04.2018 godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2018 godz. 10:05 w sali konferencyjnej WPN – parter. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy PZP.

7. Kryteria wyboru : Cena 100% Do wyliczenia ceny ofertowej zastosować podatek VAT w wysokości 23%.

8. Termin realizacji 15.06.2018

9. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania

Marek Wrona tel. 601-917-567, e-mail; marekw2@vp.pl

 

---

Załączniki:

Wzór oferty

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robót: Lipniak

Przedmiar robót: Lipowe

Projekt umowy

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 16.04.2018 r.

Data udostępnienia: 

 16.04.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 16.04.2018 r., 13:19

  

  

 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

 

 

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego informuje, że działając na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) odwołuje ogłoszony na dzień 10 kwietnia 2018 roku od godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego wyszczególnionych w poniżej zamieszczonym zestawieniu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej WPN na stronie internetowej www.wigry.org.pl.

Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Nr obszaru

Położenie gruntu

Numer działki

i pow. całkowita w ha wg ewidencji gruntów

Pow. obszaru do dzierżawy

ha

Oznaczenie Księgi

Wieczystej

Oznaczenie użytków i powierzchnia

Dodatkowy

opis

Cena

wywoław

cza

opłata roczna - zł

Wysokość

wadium

Gmina Obręb ewid.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Suwałki Nowa Wieś

618

4,0855

649

25,0464

1,95

SU1S/

00039920/0

RIVa - 0,60 ha

RIVb - 1,03 ha

RV - 0,32 ha

 

488,00

49,00
2. Suwałki Leszczewek

690

26,8418

0,21

SU1S/

00039920/0

RV - 0,21 ha ogród przydomowy przy osadzie WPN w Sobolewie

53,00

5,00
3. Suwałki Sobolewo

570

29,5295

1,58

SU1S/

00039920/0

RV - 0,85 ha

RVI - 0,65 ha

PsVI- 0,08 ha

 

395,00

40,00
4. Suwałki Sobolewo

594

16,6536

601

14,6799

619

1,4886

3,00

SU1S/

00039920/0

RVI - 0,10 ha

RV - 2,75 ha

RVI - 0,15 ha

 

750,00

75,00
5. Suwałki Sobolewo

596

20,2055

601

14,6799

3,48

SU1S/

00039920/0

RV - 2,93 ha

ŁV - 0,20 ha

PsVI – 0,35 ha

 

870,00

87,00
6. Suwałki Sobolewo

555/2

18,9981

557/2

9,2156

4,85

SU1S/

00039920/0

PsVI(naLs) -1,75 ha

RVI - 1,77 ha

RV - 0,75 ha

PsVI - 0,23 ha

PsV - 0,35 ha

 

1 213,00

121,00
7. Suwałki Czerwony Folwark

1/9

3,5720

0,05

SU1S/

00039920/0

RIVb - 0,05 ha ogród przydomowy przy osadzie WPN w Czerwonym Folwarku

13,00

1,00
8. Krasnopol Rosochaty Róg

18

4,1800

19

1,5600

2,50

SU1N/

00001060/4

RIVa - 0,41 ha

RIVb - 0,64 ha

PsIV - 0,40 ha

PsV - 0,42 ha

RIVa - 0,17 ha

RIVb - 0,46 ha

 

625,00

63,00
9. Krasnopol Rosochaty Róg

89

1,4000

 

 

90

2,8600

91

0,4500

2,16

SU1N/

00001060/4

PsIV - 0,62 ha

RV- 0,29 ha

RVI- 0,19 ha

PsVI - 0,16 ha

PsIV - 0,09 ha

PsV - 0,36 ha

PsVI - 0,45 ha

 

540,00

54,00
10. Krasnopol Mikołajewo

Czerwony Krzyż

207

0,7100

111

15,7350

3,37

SU1N/

00001060/4

RVI - 0,32 ha

PsVI(naLs)- 0,27

PsV - 0,35 ha

RVI - 1,69 ha

PsVI - 0,74 ha

 

843,00

84,00
11. Krasnopol Mikołajewo

Buda Ruska

129/5

1,4749

87

14,7400

 

17

6,2800

5,25

SU1N/

00001060/4

SU1N/

00001060/4

SU1N/

00001060/4

RVI - 1,00 ha

RV - 0,57 ha

RVI - 1,38 ha

PsVI - 0,65 ha

RVI - 0,21 ha

ŁVI - 1,44 ha

 

1 313,00

131,00
12. Krasnopol Czerwony Krzyż

51/2

0,2324

0,12

SU1N/

00001060/4

RVI - 0,12 ha ogród przydomowy

30,00

3,00
13. Krasnopol Mikołajewo

85

6,4600

86

1,5900

0,97

brak KW RVI - 0,40 ha

PsVI - 0,14 ha

RIVb - 0,40 ha

ŁV - 0,03 ha

 

243,00

24,00
14. Giby Sarnetki

5/1

20,8000

 

5/2

10,1100

2,62

SU1N/

00001060/4

PsV - 0,60 ha

RV - 0,17 ha

RVI - 1,43 ha

PsVI - 0,14 ha

RVI - 0,28 ha

 

655,00

66,00
15. Giby Sarnetki

5/1

20,8000

 

0,14

SU1N/

00001060/4

PsVI - 0,14 ha ogród przydomowy przy osadzie WPN w Maćkowej Rudzie

35,00

4,00
16. Giby Sarnetki

5/2

10,1100

0,50

SU1N/

00001060/4

RVI -0,34 ha

PsVI - 0,16 ha

ogród przydomowy przy osadzie WPN w Maćkowej Rudzie

125,00

13,00
17. Giby

Krasnopol

Sarnetki

Czerwony Krzyż

5/2

10,1100

2/1

7,8152

3/1

4,1615

21/1

4,9901

22/1

13,2072

4,92

SU1N/

00001060/4

PsVI – 0,47 ha

RVI – 0,51 ha

RVI – 0,78 ha

PsV – 0,40 ha

RVI – 0,79 ha

RVI – 0,54 ha

RVI – 1,43 ha

ogród przydomowy przy osadzie WPN w Maćkowej Rudzie(dz. 5/2)

1 230,00

123,00
18. Giby Sarnetki

80/2

33,4400

3,50

SU1N/

00001060/4

RVI - 2,37 ha

PsVI - 1,13 ha

 

875,00

88,00
19. Giby Sarnetki

13

21,2200

4,95

SU1N/

00001060/4

RVI - 4,95 ha  

1 238,00

124,00
20. Giby Wysoki Most

79/2

3,1720

 

 

79/3

0,4680

1,25

SU1N/

00001060/4

RV - 0,08 ha

PsV- 0,09 ha

RVI - 0,70 ha

RVIz - 0,11 ha

RVIz - 0,27 ha

 

313,00

31,00
21. Nowinka Krusznik

260

22,4300

0,94

SU1A/00019875/6 RVI - 0,94 ha  

235,00

24,00

 

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.04.2018 r.

Data udostępnienia: 

 09.04.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.04.2018 r., 09:57

  

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym

Wigierskiego Parku Narodowego

 

na podstawie przepisów art. 10a. ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji publicznej na dzierżawę gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Wigierskiego Parku Narodowego.

 

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest 21 obszarów, w skład których wchodzą działki lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN. Szczegółowe zestawienie obszarów zawierające oznaczenie poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy według ewidencji gruntów i budynków oraz oznaczenia księgi wieczystej, powierzchnię , wysokość ceny wywoławczej (opłaty rocznej z tytułu dzierżawy) oraz wysokość wadium znajduje się w załączniku Nr 1 – Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

Lokalizacja obszarów będących przedmiotem przetargu została przedstawiona na mapach będących załącznikami do ogłoszenia – Załącznik Nr 2 (od 2.1 do 2.21)

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wymienione w pkt. 1 nieruchomości stanowiące grunty rolne przeznaczone są wyłącznie na cele rolnicze w ramach realizacji zadań ochronnych Parku tj. przeciwdziałania zarastaniu ekosystemów nieleśnych. Sposób zagospodarowania: uprawa roślin, gospodarka łąkowo-pastwiskowa (wypas bydła, koszenie łąk).

 

3. Okres trwania umowy

Umowy będą zawierane na okres 5 lat.

 

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy odpowiadać będzie najwyższej cenie uzyskanej w drodze licytacji. Cenę wywoławczą określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 9).

 

5. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

5.1. Opłaty z tytułu dzierżawy wpłaca się za każdy rok z góry na konto lub w kasie WPN po wystawieniu faktury w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy. Opłata w latach następnych będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za rok poprzedni.

5.2. Dzierżawca dodatkowo zostanie obciążony opłatą z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na podatek rolny (dotyczy gruntów III i IV klasy), który ureguluje Wydzierżawiający jako użytkownik wieczysty gruntu, we właściwej gminie. Kwota ta będzie naliczana zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.). Opłatę należy uregulować wraz z czynszem dzierżawnym w terminie do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy.

 

6. Miejsce i termin licytacji ustnej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

Licytacja odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego – Krzywe 82, sala konferencyjna na parterze w dniu 10 kwietnia 2018 r. od godziny 10.00, kolejno dla poszczególnych obszarów:

- obszar nr 1 – godz. 10.00

- obszar nr 2 – godz. 10.10

- obszar nr 3 – godz. 10.20

- obszar nr 4 – godz. 10.30

- obszar nr 5 – godz. 10.40

- obszar nr 6 – godz. 10.50

- obszar nr 7 – godz. 11.00

- obszar nr 8 – godz. 11.10

- obszar nr 9 – godz. 11.20

- obszar nr 10 – godz. 11.30

- obszar nr 11 – godz. 11.40

- obszar nr 12 – godz. 11.50

- obszar nr 13 – godz. 12.00

- obszar nr 14 – godz. 12.10

- obszar nr 15 – godz. 12.20

- obszar nr 16 – godz. 12.30

- obszar nr 17 – godz. 12.40

- obszar nr 18 – godz. 12.50

- obszar nr 19 – godz. 13.00

- obszar nr 20 – godz. 13.10

- obszar nr 21 – godz. 13.20

 

7. Postanowienia dotyczące wadium

7.1. Wysokość wadium dla poszczególnych obszarów określa Załącznik Nr 1 (kolumna Nr 10).

7.2. Wadium należy wnieść w terminie do 6 kwietnia 2018 r. lub na rachunek bankowy nr 44 1130 1059 0017 3397 6820 0006. Wpłaty w kasie przyjmowane są do godz. 14.00. W przypadku przelewu bankowego – o terminowym wniesieniu wadium decyduje data wpływu na konto bankowe WPN.

7. 3. Na blankiecie przelewu w tytule należy wpisać „wadium- dzierżawa rolna – obszar nr ….”. Taką samą informację należy podać przy wpłacie do kasy WPN.

7. 4. Uczestnik licytacji, który bierze udział w licytacjach dotyczących kilku obszarów, sumuje wadium wymagane dla tych obszarów i w opisie wyszczególnia numery wszystkich obszarów.

7. 5. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- przynajmniej jeden z uczestników nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7.8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wlicza się na poczet ceny (rocznej opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości).

 

8. Warunki przystąpienia do licytacji ustnej

- wniesienie wadium i przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

- w przypadku działania przez pełnomocnika lub przedstawiciela, przed przystąpieniem do licytacji należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu uczestnika przetargu tj. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, jeśli zostało udzielone innej osobie niż małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. Opłatę (17 zł) należy uiścić organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu – w tym przypadku w Urzędzie Gminy Suwałki. Dowód wpłaty należy załączyć do pełnomocnictwa.

- osoby uczestniczące w licytacji są obowiązane posiadać przy sobie i okazać komisji przetargowej ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport. Osoby nie posiadające dokumentu tożsamości nie będą dopuszczone do licytacji.

9. Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych wobec Wigierskiego Parku Narodowego i/lub toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

 

10. Przebieg licytacji

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Dotyczy całego przetargu lub poszczególnych obszarów.

10.2. Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora WPN lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji,

10.3. Szczegółowe warunki prowadzenia licytacji określa § 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012.868).

10.4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

10.6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

 

11. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

11.1. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska. Skargę składa się za pośrednictwem Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

11.2. Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą nieruchomości zostają wstrzymane.

11. 3. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska zawiadamia skarżącego oraz dyrektora parku o sposobie jej rozstrzygnięcia. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.4. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, Dyrektor WPN podaje do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w siedzibie WPN i umieszczając na stronie internetowej WPN, informacje o wynikach przetargu na okres 7 dni.

 

12. Informacje o przetargu znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji WPN oraz na stronie internetowejwww.wigry.org.pl . Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Dorota Zaborowska, te. 87/5632557, e-mail: dorota.zaborowska@wigry.org.pl

 

13. ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 - Zestawienie nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy ( 77 kb)

Nr 2 - Mapy z lokalizacją obszarów do dzierżawy (2/1-2/21) ( 14 921 kb)

Nr 3 – Wzór umowy dzierżawy ( 54 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.03.2018 r.

Data udostępnienia: 

 28.03.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.03.2018 r., 10:07

  

 

 

Ogłoszenie
 

Wigierski Park Narodowy ogłasza postępowanie na sprzedaż ryb w 2018 r. Pisemne oferty należy składać w siedzibie WPN (sekretariat) do dnia 21 marca 2018 r. do godziny 10.

 
Szczegółową dokumentację dotyczącą postępowania można uzyskać w sekretariacie WPN-u oraz na stronie internetowej: www.wigry.org.pl/bip, w zakładce ogłoszenia.
 

Wyjaśnienia w sprawie postępowania udzielane są pod numerem telefonu: 87 5632 565.
 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Opis postępowania ( 626 kb)

2. Zał. 1 ( 48 kb)

3. Zał. 2 ( 24 kb)

4. Zał. 3 ( 37 kb)

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 12.03.2018 r.

Data udostępnienia: 

 12.03.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 12.03.2018 r., 11:46

  

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży zaoczkowanej ikry i wylęgu sielawy

z wylęgarni ryb WPN-u w Tartaku

 

Wigierski Park Narodowy oferuje do sprzedaży zaoczkowaną ikrę oraz wylęg sielawy. Cena za ikrę wynosi 3,50 zł/1000 szt., za wylęg 4,00 zł/1000 szt. (ceny brutto).

 

Wnioski zakupu można składać pocztą tradycyjną, elektroniczną oraz faksem. We wniosku należy podać dane kontaktowe zamawiającego, ilość oraz rodzaj zamawianego materiału zarybieniowego (ikra, wylęg).

 

Wnioski realizowane będą w kolejności wpływu do WPN, do wyczerpania dostępnej puli materiału zarybieniowego.

 

 

   

Metryczka informacji:

Wytworzył:

 Michał Osewski

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.02.2018 r.

Data udostępnienia: 

 05.02.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 05.02.2018 r., 12:44