BIBLIOGRAFIA

obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

   i Wigierskiego Parku Narodowego

do 2011 r.

Strona główna WPN

Spis treści

  

1. WSTĘP

 

„Bibliografia obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” jest pierwszym tak obszernym zestawieniem danych bibliograficznych dotyczących Wigierskiego Parku Narodowego. W bibliografii zamieszczono prace dotyczące wszystkich aspektów, co sprawiło, że praca zawiera aż 3544 pozycji. Podzielono je na działy, które wymienione są w spisie treści. W większości przypadków zaklasyfikowanie pozycji do określonego działu nie budziło wątpliwości. Niektóre teksty poruszały jednak wiele zagadnień i w takich przypadkach klasyfikowano je do tego działu, którego tematyka była najpełniej odzwierciedlona w danej pracy. Jeśli było to niemożliwe, to pozycję umieszczano w dziale „Inne”. W „Bibliografii...” nie uwzględniono tych tekstów, w których Wigierski Park Narodowy i obszar Natura 2000 „Ostoja Wigierska” były potraktowane wyłącznie hasłowo; podobnie postąpiono ze stronami internetowymi.

 

Opisy bibliograficzne wykonano w systemie harvardzkim. Są one uszeregowane w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów lub według tytułów prac zbiorowych (gdy nie ma podanego redaktora). Pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego jest nazwisko i inicjał imienia autora, a bezpośrednio po nim podano: rok wydania publikacji, tytuł, miejsce wydania oraz wydawcę i ewentualnie inne elementy opisu. Prace jednego autora podano według daty wydania, od najstarszych do najnowszych, a w przypadku powtarzania się roku wydania, tytuły poszczególnych publikacji uszeregowano alfabetycznie (np. 2003a, 2003b ...). Jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba była autorem i/lub pierwszym współautorem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wykazie literatury zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas najpierw podano prace napisane samodzielnie przez tego autora, a następnie prace jego współautorstwa. W pracach zbiorowych jako pierwszy element opisu podano nazwisko redaktora naukowego ze stosownym skrótem red. (w publikacjach obcojęzycznych stosowano skrót ed. lub w przypadku kilku redaktorów: eds.). Jeśli brakowało w źródle nazwy autora lub redaktora pracy zbiorowej, na pierwszym miejscu umieszczano tytuł. W opisach dzieł wydanych za granicą stosowano pisownię stron, numerów i skrótów w języku tekstu (np. „ W” w jęz. pol. = „In” w jęz. ang., „s.” w jęz. pol. = „p.” w jęz. ang.). W nawiasach kwadratowych „[]” umieszczano wyjaśnienia i przypiski autorskie.

W przypadku tekstów dostępnych tylko w wersji elektronicznej w Internecie, podano adres URL.

W pracy zastosowano następujące skróty:

Zapis skrótu w pracy w języku:

Rozwinięcie skrótu

polskim

angielskim

niemieckim

red.

ed.

Hg.

redaktor

s.

p.

S.

strony [pierwsza i ostatnia strona dokumentu]

ss.

pp.

SS.

strony [sumaryczna liczba stron w dokumencie]

W:

In:

In:

zawarte w dokumencie głównym

t.

Vol.

B.

tom

nr

no.

no.

numer [czasopisma]

i in.

et al.

u.a.

i inni [autorzy lub redaktorzy]

wyd.

ed.

Aufl.

wydawca lub wydanie [zależnie od kontekstu]

  

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w zestawieniu “Bibliografii...”, a szczególnie dr Lechowi Krzysztofiakowi, dr Annie Krzysztofiak i Jarosławowi Borejszo z Wigierskiego Parku Narodowego. Za cenne uwagi wdzięczny jestem również dyrektorowi Parku, panu dr Jackowi Łozińskiemu.

  

  

2. WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW ORAZ SKRÓTÓW ICH NAZW

Academic Press, Boston

Acarus, Poznań

Acta Agrar. Sylvestria – Acta Agraria et Sylvestria, Kraków

Acta Baltico–Slavica, Warszawa

Acta Bot. Acad. Sc. Hungaricae – Acta Botanicae Academiae Scientarum Hungaricae, Budapeszt

Acta Bot. Fenn. – Acta Botanica Fennica, Helsinki

Acta Bot. Warmiae et Masuriae – Acta Botanicae Warmiae et Masuriae, Olsztyn

Acta Hydrobiol. – Acta Hydrobiologica, Warszawa

Acta Hydrochim. Hydrobiol. – Acta Hydrochimca et Hydrobiologica, Karlsruhe

Acta Mycol. – Acta Mycologica, Warszawa

Acta Ornithol. – Acta Ornithologica, Warszawa

Acta Sc. Polonorum, Piscaria – Acta Scientarum Polonorum, Piscaria, Szczecin

Acta Soc. Bot. Pol. – Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Warszawa

Acta Theriol. – Acta Theriologica, Białowieża

Acta Univ. Wratisl. – Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław

Acta Zool. Cracov. – Acta Zoologica Cracoviensia, Kraków

Acta Zool. et Oecol. Univ. Lodz. – Acta Zoologica et Oecologica Universitatis Lodziensia, Łódź

Acta Zool. Lituanica – Acta Zoologica Lituanica, Wilno

Adv. Limnol. – Advances in Limnology, Stuttgart

Agencja Artystyczna Nr 1, Warszawa

Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares”, Suwałki

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WEA”, Warszawa

Air Pollution, Southampton

Algological Studies, Stuttgart

Almanach Sejneński, Sejny

Ann. Biol. Lac. – Annales de Biologié Lacustre, Bruxelles

Ann. Bot. Fenn. – Annales Botanici Fennici, Helsinki

Ann. Musei Zool. Pol. – Annales Musei Zoologici Polonici, Warszawa

Ann. UMCS – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin

Ann. Zool. Fenn. – Annales Zoologici Fennici, Helsinki

Aquatic Botany, Amsterdam

Arch. Environ. Prot. – Archives of Environmental Protection, Zabrze

Arch. Hydrobiol. – Archiv für Hydrobiologie, Stuttgart

Arch. Hydrobiol. i Ryb. – Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa, Suwałki–Warszawa.

Arch. Nauk Biol. Tow. Nauk. Warsz. – Archiwum Nauk Biologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa

Arch. Ochr. Środ. – Archiwum Ochrony Środowiska, Warszawa

Arch. Pol. Fish. – Archivum of Polish Fisheries, Olsztyn

Arch. Ryb. Pol. – Archiwum Rybactwa Polskiego, Olsztyn

Arch. Skarb. – Archiwum Skarbowe, Warszawa

ATIKART, Białystok

Aura, Warszawa

Bad. Fizjogr. Pol. Zach. – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Poznań

Bad. Limnol. – Badania Limnologiczne, Gdańsk

Balkema Publ. – Balkema Publishers, Amsterdam

Ber. Dt. Bot. Ges. – Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Berlin

Białostocczyzna, Białystok.

Bibl. Warsz. – Biblioteka Warszawska, Warszawa

Biblioteka Przyrodnika, Cieszyn

Biul. Geogr. PTG – Biuletyn Geograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa

Biul. Geol. – Biuletyn Geologiczny, Warszawa

Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP – Biuletyn Informacyjny Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, Białystok

Biuletyn KOO – Biuletyn Komitetu Ochrony Orłów, Olsztyn

Biul. Konserw. Woj. Podl. – Biuletyn Konserwatora Województwa Podlaskiego, Białystok

Biul. Monitoringu Przyr. – Biuletyn Monitoringu Przyrody, Warszawa

Biul. Państ. Inst. Geol. – Biuletyn Państwowego Insytutu Geologicznego, Warszawa

Biul. PKE – Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego, Kraków

Blackwell Scientific, Oxford

Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Botanical Guidebooks, W. Szafer Institute of Botany, Kraków

BULiGL – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Bull. Acad. Pol.. Sc. Lett., Cl. Sc. Math., Ser. B, Sc. Nat. – Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Classe des Mathématiques et Naturelles, Série B, Sciences Naturelles, Kraków

Bull. Pol. Acad. Sc., Biol. Sc. – Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, Warszawa

Bull. Pol. Acad. Sc., Ser. Sc. Terre – Bulletin of the Polish Academy of Sciences, serie Sciences of Terre, Warszawa

Bull. Sea Fish. Inst. – Bulletin of the Sea Fisheries Institute, Gdynia

Cambridge University Press, Cambridge

Carta Blanca, Warszawa

Cedrus, Warszawa

Centrum Badań i Ochrony Ptaków, Białowieża

Centrum Fotografii i Promocji „Classic Studio”, Białystok

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa

Chrońmy Przyr. Ojcz. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Kraków

Community Ecology, Londyn

Czas. Przyr. – Czasopismo Przyrodnicze, Łódź

Dalis, Kaunas

Documents phytosociologiques, Michigan

Dom Wydawniczy, Warszawa

Dragon, Bielsko-Biała

Drukarnia Diecezjalna, Sejny

Drukarnia Gazety Polskiej, Warszawa

Dziennik Lud. – Dziennik Ludowy, Warszawa

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej, Białystok

Dziennik Urzędowy Województwa Suwalskiego, Suwałki

Dziennik Ustaw – Dziennik Ustaw Rrzeczypospolitej Polskiej, Warszawa

Dzika Polska, Warszawa

Dzikie Życie, Bystra Śląska

Ecohydrol. Hydrobiol. – Ecohydrology & Hydrobiology, Łódź

Ecological Questions, Toruń

Ecological Research, Tokio

Ekol. pol. – Ekologia Polska, Dziekanów Leśny

Ekologia i Technika, Bydgoszcz

Ekopress, Białystok

Ekoprofit, Katowice

Eksp. Wiecz. – Ekspres Wieczorny, Warszawa.

Environ. Poll. – Environmental Pollution, Haga

Ethology, Malden

Eur. J. Entomol. – European Journal of Entomology, Česke Budejovice

European Bulletin Nature and National Parks – European Bulletin Nature and National Parks, Grafenau

ExpressMap Polska, Warszawa

Folia Forestalia Polonica, Sękocin Stary

Folia Geogr. – Folia Geographica, Kraków

Folia Malacologica, Poznań

Folia Quaternaria, Kraków

FOTOKART, Warszawa

Fragm. Faun. – Fragmenta Faunistica, Warszawa

Fragm. Flor. Geobot. – Fragmenta Floristica et Geobotanica, Kraków

Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica – Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica, Kraków

Fund. ZPP – Fundacja Zielone Płuca Polski, Białystok

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Fundacja Wigry, Suwałki

Gazeta Biał. – Gazeta Białostocka, Białystok.

Gazeta Obserw. PIHM – Gazeta Obserwatora Państwowego Instytutu Hygrologiczno–Meteorologicznego, Warszawa

Gazeta Polska, Warszawa

Gazeta Prawna, Warszawa

Gazeta Współ. – Gazeta Współczesna, Suwałki

Gazeta Wyborcza, Warszawa

GeoCenter, Warszawa

Geochronometria, Gliwice

Geografia w Szkole, Warszawa

Geographical Documentation, Warszawa

Geol. Quart. – Geological Quarterly, Warszawa

Geologia, Kwartalnik AGH – Geologia, Kwartalnik Akademii Górniczo–Hutniczej, Kraków

Geophysical Research Abstracts, Göttingen

Globus Nyomda, Budapest

Głos Lasu, Warszawa.

Głos Pojezierza, Olsztyn

Gosp. Ryb. – Gospodarka Rybna, Warszawa

Gosp. Wod. – Gospodarka Wodna, Warszawa

Gościniec, Warszawa

Grupa IMAGE, Warszawa

GUS – Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

Harcerstwo, Warszawa

Hydrobiologia, Bruksela

IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa

IGiPZ PAN – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa

IMT Światowid – Ilustrowany Magazyn Turystyczny Światowid, Warszawa.

Informator Kulturalny Suwalszczyzny, Suwałki

Infrast. Ekol. Ter. Wiej. – Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Kraków

Insectes Sociaux, Basel

Inst. Bad. Lasów Państw. – Instytut Badawczy Lasów Państwowych, Warszawa

Inst. Biol. Środ. UJ – Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Inst. Biol. UW – Instytut Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Inst. Bot. im. W. Szafera PAN – Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Inst. Bot. UJ – Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Inst. Ecol., Pol. Acad. Sc. – Institute of Ecology, Polish Academy of Sciences, Dziekanów Leśny

Inst. Ekol. PAN – patrz Inst. Ecol. Pol. Acad. Sc.

Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Inst. Geogr. PAN – Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Inst. Kształtowania Środowiska – Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa

Inst. Ochr. Środ. – Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

Inst. Ochr. Przyrody PAN – Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Instytut Turystyki. Warszawa

Int. rev. Ges. Hydrobiol. – Internationale Revue gesamten Hydrobiologie, Berlin

Izv. Nikolsk. Rybovod. Zav. – Izdatelstwo Nikolskogo Rybowodnogo Zawoda, St. Petersburg.

Jaćwież, Suwałki.

J. of Molluscan Studies – Journal of Molluscan Studies, London

Kamena, Chełm

KAW – Krajowa Agencja Wydawnicza, Białystok

Kierunki, Warszawa

Kłosy, Warszawa

Komunikaty Ryb. – Komunikaty Rybackie, Olsztyn

Kontrasty, Białystok.

Kosmos, Warszawa

Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, Warszawa

Krajobrazy, Suwałki

Książnica Podlaska, Białystok

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Kultura, Warszawa.

Kurier Podlaski, Białystok

Kurier Polski, Katowice

Kurier Poranny, Białystok

Kwart. geol. – Kwartalnik Geologiczny, Warszawa

Kwartalnik PWSZ– Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Suwałki

KZPN – Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Warszawa

Las Polski, Warszawa

Libra, Białystok

Limnologica, Essen

Limnological Review, Warszawa

Liter. Lud. – Literatura Ludowa, Warszawa

Literatura, Warszawa.

Lithuania, Warszawa

LOP – Liga Ochrony Przyrody, Warszawa

LSW – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa

Łomż. Tow. Nauk. im. Wagów – Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża

Łow. Pol. – Łowiec Polski, Warszawa

Łódzkie Tow. Nauk. – Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź

Mag. Przem. Ryb. – Magazyn Przemysłu Rybnego, Gdynia

Magazyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej, Kraków

Mat. Bad. IMGW, Ser. Gosp. Wod. i Ochr. Wód – Materiały Badawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ser. Gospodarka Wodna i Ochrona Wód, Warszawa

Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW – Materiały Zakładu Fitosocjologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Materiały Starożytne, Warszawa

Matrax, Warszawa

Med. Doświadcz. Społ. – Medycyna Doświadczalna i Społeczna, Warszawa.

Mém. Acad. Sc. Lettr. – Mémoirea de l’Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, Kraków.

Mineralia Slovaca, Bratislava

Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Kielce

Monogr. Bot. – Monographiae Botanicae, Warszawa

Morena – Morena, Prace i Materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Puszczykowo

Mówią Wieki, Warszawa

MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa

Muzeum Okręgowe, Suwałki

Na Miedzy, Krzywe [dodatek do kwartalnika Wigry]

Nar. Fund. Ochr. Środ. – Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa

Nasz Głos, Suwałki

Nasza Księgarnia, Warszawa

Nasza Ojczyzna, Warszawa

Nauka i Praktyka, Warszawa

New Phytol. – New Phytologist, Lancaster

Newsweek Polska, Warszawa

Not. Orn. – Notatki Ornitologiczne, Wrocław

Nowe Życie Gosp. – Nowe Życie Gospodarcze, Warszawa

Nowellia bryologica, Vierves-sur-Viroin

Ochr. Przyr. – Ochrona Przyrody, Kraków

Ochr. Środ. i Zasobów Nat. – Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Zabrze

Oficyna IN PLUS, Wołczkowo koło Szczecina

Oficyna Wyd. „Rewasz” – Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków

Oficyna Wyd. EPOKA, Warszawa

Oficyna Wydawniczo–Poligraficzna Żak, Suwałki

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno–Kartograficzne, Białystok

Ossolineum, Wrocław

Ośr. Bad. Nauk. im. W. Kętrzyńskiego – Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn

Ośrodek Bad. Nauk. – Ośrodek Badań Naukowych, Białystok

Paleolimnology of Lake Biwa and the Japanese Pleistocene, Fuji

Pam. Fizyogr. – Pamiętnik Fizyograficzny. Warszawa

Panor. Półn. – Panorama Północy, Suwałki

Parki Nar. – Parki Narodowe, Warszawa.

Parki nar. Rez. przyr. – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Warszawa–Białowieża.

Peribalticum, Gdańsk

Photosynthetica – Praga

Phytocoenologia, Freiburg

Phytocoenosis (N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot. – Phytocoenosis (N.S.), Suppl. Cartographiae Geobotanicae, Białowieża

Phytocoenosis, Suppl. Bibliographiae, Białowieża

Phytocoenosis, Warszawa – Białowieża

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

PIOŚ – Państwowy Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

PIRS, Olsztyn

PNGS – Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój

Poglądy, Katowice

Pol. Ag. Rozw. Turyst. – Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa

Pol. Arch. Hydrobiol. – Polskie Archiwum Hydrobiologii, Warszawa

Pol. J. Ecol. – Polish Journal of Ecology, Dziekanów Leśny

Pol. J. Entomol. – Polish Journal of Entomology, Bydgoszcz

Pol. J. Environ. Stud. – Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn

Pol. J. Natur. Sc. – Polish Journal of Natural Sciences, Olsztyn

Pol. J. Soil Sc. – Polish Journal of Soil Sciences, Warszawa

Pol. Pismo Ent. – Polskie Pismo Entomologiczne, (Lwów)Wrocław

Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, Biuletyn – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra“, Biuletyn, Poznań

Pol. Zrzesz. Inż. i Techn. San. – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Grudziądz–Toruń

Polish Bot. J. – Polish Botanical Journal, Kraków

Polish Bot. Stud. – Polish Botanical Studies, Kraków

Polish Geological Institute – patrz: PIG, Warszawa

Polish Limnological Society, Toruń

Politechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe, Białystok

Polska Sztuka Ludowa, Warszawa

Polski Dom Wydawniczy – vide Dom Wydawniczy

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Warszawa

Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze, Warszawa

Post. Astr. – Postępy Astronomii, Kraków

Poznaj Swój Kraj, Warszawa

Poznaj Świat, Warszawa

PPWK – Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa

Pr. BTN – Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego, Białystok

Pr. Geogr. – Prace Geograficzne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Pr. Geogr. IGiPZ PAN – Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Pr. Geogr. PAN – Prace Geograficzne Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Pr. i Spraw. Zakładu Ichtiobiol. i Ryb. SGGW – Prace i Sprawozdania Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Pr. i Studia Geogr. – Prace i Studia Geograficzne, Warszawa

Pr. i Studia Geogr. UW – Prace i Studia Geograficzne Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Pr. IBL – Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa

Pr. Inst. im. M. Nenckiego – Prace Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa.

Pr. Komisji Biol. PTPN – Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.

Pr. Komisji Mat.–Przyr. PTPN – Prace Komisji Matematyczno–Przyrodniczej, seria B – Nauki biologiczne, Wydział matematyczno–przyrodniczy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań

Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU – Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków

Pr. Nauk. UŚl. – Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Pr. PIG – Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa

Pr. PIHM – Prace Państwowego Instytutu Hydrologiczno–Meteorologicznego, Warszawa

Pr. Spec. PTM – Prace Specjalne PTM, Warszawa

Pr. Stacji Hydrobiol. na Wigrach – Prace Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, Stary Folwark

Pr. Stud. Geogr. – Prace Studenckiego Koła Nauk Geograficznych, Warszawa

Pr. Tow. Nauk. Warszawskiego – Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa

Pr. Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie, Pr. Zakładu Anat. Porówn. – Prace Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, Prace Zakładu Anatomii Porównawczej, Wilno

Pr. Zool. Pol. Państw. Muzeum Przyrodniczego – Prace Zoologiczne Polskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego

Prace Roln.–Leśn. PAU – Prace Rolniczo–Leśne Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków

Prawo i Życie, Warszawa

Prądnik. Prace Muz. Szafera – Prądnik. Prace i materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców

Problemy, Warszawa

Projekt, Sopot

Prosto z Lasu, Warszawa

Prz. Geodez. – Przegląd Geodezyjny, Warszawa

Prz. Geofiz. – Przegląd Geofizyczny, Warszawa

Prz. Geogr. – Przegląd Geograficzny, Warszawa

Prz. Geol. – Przegląd Geologiczny, Warszawa

Prz. historyczno–oświatowy – Przegląd historyczno–oświatowy, Kraków

Prz. Leśniczy – Przegląd Leśniczy, Poznań

Prz. Przyrodniczy – Przegląd Przyrodniczy, Świebodzin

Prz. Ryb. – Przegląd Rybacki, Warszawa

Prz. Tech. – Przegląd Techniczny, Warszawa

Prz. Zool. – Przegląd Zoologiczny, Wrocław

Przegląd, Warszawa

Przyr. i Tech. – Przyroda i Technika, Lwów

Przyr. Pol. – Przyroda Polska, Warszawa

Pszczelarstwo, Warszawa

Pszczeln. Zesz. Nauk. – Pszczelnicze Zeszyty Naukowe, Puławy

PTPN – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań

PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

PWRiL – Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa

Quaternary Sciences Review, Elsevier

Quaternary Studies in Poland, Warszawa

Rada Woj. SdRP – Rada Wojewódzka Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, Suwałki

Radar, Warszawa

Radiocarbon, Tucson

RMZ – Materials and Geoenvironment, Ljubljana

Roczn. Akademii Medycznej w Białymstoku – Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, Białystok

Roczn. AR w Poznaniu, Bot. – Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika, Poznań

Roczn. Białost. – Rocznik Białostocki, Białystok

Roczn. Bieszczadzkie – Roczniki Bieszczadzkie, Ustrzyki Dolne

Roczn. Glebozn. – Roczniki Gleboznawcze, Warszawa

Roczn. Ichtiobiol. – Roczniki Ichtiobiologiczne, Bydgoszcz

Roczn. Nauk Rol. i Leśn. – Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, Poznań

Roczn. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra” – Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra“, Poznań

Roczn. Oddz. PAN w Krakowie – Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków

Roczn. PZH – Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, Warszawa

Roczn. Suwalsko–Mazurski – Rocznik Suwalsko–Mazurski, Suwałki

Roczn. Wydz. Nauk Humanistycznych SGGW – Roczniki Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Rocznik Augustowsko–Suwalski, Suwałki

ROKiS – Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, Suwałki

RSW „Prasa-Książka-Ruch” – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch”, Białystok

Ruch Muzyczny, Warszawa

Ryb. Pol. – Rybak Polski, Bydgoszcz

Rzeczpospolita, Warszawa

Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk

Słupskie Pr. Przyr. – Słupskie Prace Przyrodnicze, Słupsk

Sorus – Wydawnictwo Sorus, Poznań

Spectrum Akademischer Verlag, Heidelberg

Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa

Sport i Turystyka – patrz: Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa

Språkliga Bidrag, Lund

Spraw. Komis. Fizjogr. PAU – Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków

Spraw. PIG – Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa

Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach – Sprawozdania Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, Suwałki

Spraw. z czyn. i pos. PAU – Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków

Spraw. z Pos. Tow. Nauk. Warszawskiego – Sprawozdanie z Posiedzenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa

Stow. Samorz. Ziemi Sejn. – Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Sejneńskiej, Sejny

Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki

Stud. Quater. – Stud. Quaternaria, Warszawa

Studia Chiropterologica, Kraków

Studia Ełckie, Ełk

Studia i Mater. CEPL – Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej, Rogów

Studia Limnologica et Telmatologica, Poznań

Studio AVALON, Olsztyn

Studio OP–ART, Suwałki

Suwalskie Tow. Kultury – Suwalskie Towarzystwo Kultury, Suwałki

Sylwan, Warszawa

Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków

Szczeliniec, Kudowa Zdrój

Środowisko, Piaseczno

Środowisko, Warszawa.

Światowid – patrz ITM Światowid

Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. PAN – Teka Komitetu Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Polskiej Akademii Nauk, Lublin

The Slavonic and East European Review, London

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Lublin

Trudy Sow. Po ryb. Sozw. pri Depart. Ziemledielja – Trudy Sowieszczania po Rybowodstwu Sozw. pri Departamientie Ziemlediela, Petrograd

Tryb. Leś. – Trybuna Leśnika, Warszawa

Tryb. Ludu – Trybuna Ludu, Warszawa

Turpress, Toruń

Turysta, Warszawa

Tyg. Demokr. – Tygodnik Demokratyczny, Warszawa

Tyg. Ilustrowany – Tygodnik Ilustrowany, Warszawa

Tyg. Kult. – Tygodnik Kulturalny, Warszawa

Tyg. Półn. – Tygodnik Północny, Suwałki

Tyg. Suw. – Tygodnik Suwalski, Suwałki

UNI-COM, Suwałki

Urząd Miejski, Suwałki

Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok

Vegetatio, Dordrecht

Verh. Int. Ver. Limnol. – Verhandlungen der Internationale Vereingung für Theoretische und Angewandte Limnologie, Stuttgart

W. Szafer Institute of Botany – vide Instytut Botaniki PAN

Warmia i Mazury, Olsztyn

Weather Bureau, Washington

Wiad. Bot. – Wiadomości Botaniczne, Kraków

Wiad. Ekol. – Wiadomości Ekologiczne, Warszawa

Wiad. Entomol. – Wiadomości Entomologiczne, Warszawa, od 1990 – Poznań

Wiad. Służby Hydrol.–Meteorol. – Wiadomości Służby Hydrologiczno–Meteorologicznej, Warszawa

Wiad. Wędkarskie – Wiadomości Wędkarskie, Warszawa

Wigierek, Krzywe [dodatek do kwartalnika Wigry]

Wigierski Park Narodowy, Krzywe

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Suwałki

WKiL – Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa

Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, Falenty

Woj. Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych –: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych, Białystok

Woj. Centrum Informacji Turystycznej – Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, Suwałki

Woj. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo

Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa

Współczesna Oficyna Supraska, Supraśl

Wszechnica Mazurska, Olecko

Wszechświat, Kraków

Wychow. Tech. Szk. – Wychowanie Techniczne w Szkole, Warszawa

Wyd. Akademickie „Dialog” – Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa

Wyd. Anton–5 Sp.z o.o. – Wydawnictwo Anton–5 Sp.z o.o., Warszawa

Wyd. Ekonomia i Środowisko – Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok

Wyd. Europejskiego Centrum Ekologicznego – Wydawnictwo Europejskiego Centrum Ekologicznego, Warszawa

Wyd. Geolog. – Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa

Wyd. Hańcza – Wydawnictwo „Hańcza”, Suwałki

Wyd. Instytutu Rybactwa Śródlądowego – Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn

Wyd. IOŚ – Wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa

Wyd. Klubu Przyrodników – Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin

Wyd. Komunikacji i Łączności – Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa

Wyd. Kontekst – Wydawnictwo Kontekst, Poznań

Wyd. LOP – Wydawnictwo Ligi Ochrony Przyrody, Warszawa

Wyd. Lubelskie – Wydawnictwo Lubelskie, Lublin

Wyd. Łowiec Polski – Wydawnictwo Łowiec Polski, Warszawa

Wyd. Łódzkie – Wydawnictwo Łódzkie, Łódź

Wyd. Nauk. AP – Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków

Wyd. Nauk. Boguccy – Wydawnictwo Naukowe Boguccy

Wyd. Nauk. UAM – Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Wyd. Nauk. WSP – Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Kraków

Wyd. Podsiedlik, Raniowski i Spółka – Wydawnictwo Podsiedlik, Raniowski i Spółka Poznań

Wyd. Pojezierze – Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn

Wyd. Politechniki Białostockiej – Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok

Wyd. Politechniki Częstochowskiej – Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa

Wyd. Polskie – Wydawnictwo Polskie, Poznań

Wyd. Publicat – Wydawnictwo Publicat, Poznań

Wyd. Relax – Wydawnictwo „Relaks”, Suwałki

Wyd. Rolnicze i Leśne – Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa

Wyd. SGGW–AR – Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego–Akademii Rolniczej, Warszawa

Wyd. Siew – Wydawnictwo Siew, Słobódka

Wyd. Sport i Turystyka – Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa

Wyd. Świat –: Wydawnictwo Świat, Warszawa

Wyd. Uczelniane ATR – Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno–Rolniczej, Bydgoszcz

Wyd. UJ – Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Wyd. UMCS – Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Wyd. UMK – Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Wyd. Uniwersytetu Śląskiego – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec

Wyd. UW – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Wyd. Videograf II – Wydawnictwo Videograf II, Kielce

Wyd. Wigry – Wydawnictwo Wigry, Suwałki

Wyd. Włodzimierz Łapiński – Wydawnictwo Włodzimierz Łapiński, Bryzgiel

Wyd. WSE – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczne, Białystok

Wyd. WSP Bydgoszcz – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Wyd. Wszechnicy Mazurskiej – Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko

Wydawnictwo Kluszczyński, Warszawa

Wyż. Szk. Suw.–Mazur. – Wyższa Szkoła Suwalsko–Mazurska, Suwałki

Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Z. Jagdwiss. – Zeitschrift für Jagdwissenschaft, Hamburg

Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN, Kórnik–Poznań

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa

Zesz. hydrobiol. – Zeszyty Hydrobiologiczne, Warszawa

Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko” – Zeszyty Naukowe „Człowiek i Środowisko”, Wrocław, Warszawa, Kraków

Zesz. Nauk. AB, Stud. Przyr. – Zeszyty Nauk. Akademii Bydgoskiej, Studia Przyrodnicze, Bydgoszcz

Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu – Zeszyty Naukowe Akademi Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław

Zesz. Nauk. PAN – Zeszyty Naukowe Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Zesz. Nauk. Polit. Biał., Inż. Środ. – Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Inżynieria Środowiska, Białystok.

Zesz. Nauk. SGGW – Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej, Warszawa

Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, Kraków

Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, Olsztyn

Ziel. Płuca Pol. – Zielone Płuca Polski, Białystok

Ziemia, Warszawa

Zoologica Pol. – Zoologica Poloniae, (Lwów)Wrocław

Życie Gosp. – Życie Gospodarcze, Katowice

Życie Warszawy – Życie Warszawy, Warszawa

   

Powrót do SPISU TREŚCI

  

Wiesław Fałtynowicz

Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław