BIBLIOGRAFIA

obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

   i Wigierskiego Parku Narodowego

do 2011 r.

Strona główna WPN

Spis treści

  

III. LUDNOŚĆ

  

Abako A. i in. 2003a. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych: gmina wiejska Nowinka, powiat augustowski, województwo podlaskie. Białystok: Urząd Statystyczny.

Abako A. i in. 2003b. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych: gmina wiejska Krasnopol, powiat sejneński, województwo podlaskie. Białystok: Urząd Statystyczny.

Abako A. i in. 2003c. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych: gmina wiejska Suwałki, powiat suwalski, województwo podlaskie. Białystok: Urząd Statystyczny.

Akty Stanu Cywilnego Parafii Wigierskiej 1710–1917.

Dramowicz E., Wieloński A. 1985. Ludność rolnicza w województwie suwalskim. Stan aktualny i tendencje zmian. W: Stosunki ludnościowe i infrastruktura województwa suwalskiego. Pr. i Studia Geogr. UW, nr 6, s. 82–83.

Horodeński R. 1983. Warunki życia ludności wiejskiej Polski północno–wschodniej. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk.

Brzozowski J. 2003. Pradzieje. O najdawnieszych mieszkańcach ziemi wigierskiej. Wigry, nr 3, s. 15–16.

Kupryjanowicz M., Piotrowska N. 2005. Prehistoryczne osadnictwo rejonu jeziora Wigry w świetle analizy pyłkowej i datowania radiowęglowego osadów dennych z Zatoki Słupiańskiej. W: Studia interdyscyplinarne nad środowiskiem i kulturą człowieka w Polsce – dorobek i przyszłość. Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 19–22 października 2005, Koszęcin. Środowisko i kultura, tom 1, s. 122–123.

Kurak K. 2008. Wigierski Park Narodowy a jego mieszkańcy. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Łukaszyński J. 1978. Prognoza rozwoju ludności woj. białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego w układzie miast i gmin do roku 2000. Sprawozdanie z działalności OBN w Białymstoku. Maszynopis.

Osiniak T., Poskrobko B., Sadowski A. 1993. Wigierski Park Narodowy a jego mieszkańcy. Białystok–Kraków: Wyd. Ekonomika i Środowisko.

Stosunki ludnościowe i infrastruktura województwa suwalskiego. 1985. Pr. i Studia Geogr. UW, nr 6.

Wolter E. 1901. Spiski nasielonych miest suwalskoj gubernii. Petersburg.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

IV. HISTORIA

  

Akta parafii Wigry 1799–1846. Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 583.

Ambrosiewicz M. 1993. Historia dworu w Hucie. Krajobrazy, nr 10.

Ambrosiewicz M. 1999. Uwagi do rekonstrukcji zespołu pokamedulskiego w Wigrach. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskieego.

Ambrosiewicz M. 2001. Ochrona rzadkich gatunków owadów oraz tradycyjnego budownictwa w Wigierskim Parku Narodowym. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskieego.

Ambrosiewicz M. 2002. Konserwacja zabytków techniki w Wigierskim Parku Narodowym Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskieego.

Ambrosiewicz M. 2003. Dziedzictwo kulturowe w Wigierskim Parku Narodowym, Materiały z konferencji „Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych”. Ojców.

Ambrosiewicz M. 2003. Zespół pokamedulski w Wigrach. Materiały z konferencji „Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych”. Ojców.

Ambrosiewicz A. i M. 2005a. Stary Folwark. Wigry, nr 1, s. 15–17.

Ambrosiewicz A. i M. 2005b. Stary Folwark. Wigry, nr 2, s. 15–16.

Ambrosiewicz A. i M. 2005c. Bryzgiel. Wigry, nr 4, s. 9–11.

Ambrosiewicz A. i M. 2006a. Maćkowa Ruda. Wigry, nr 2, s. 10–14.

Ambrosiewicz A. i M. 2006b. Rosochaty Róg. Wigry, nr 3, s. 10–14.

Ambrosiewicz A. i M. 2006c. Wigry i Magdalenowo. Wigry, nr 4, s. 8–11.

Ambrosiewicz M. 2002. Powstanie styczniowe. Wigry, nr 4, s. 10–14.

Ambrosiewicz M. 2003. Dzieje wigierskiego klasztoru. Wigry, nr 1, s. 14–17.

Ambrosiewicz M. 2004. Eksploatacja dóbr puszczańskich. Wigry, nr 3, s. 16–18.

Ambrosiewicz M. 2009a. Dobra wigierskie. Suwałki: Wyd. „Hańcza”.

Ambrosiewicz M. 2009b. Obecność człowieka nad Wigrami. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 241–255.

Ambrosiewicz M. 2010. Kameduli. Wigry, nr 1, s. 14–17.

Antoniewicz J. (red.) 1965. Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Białystok: Pr. BTN, nr 4.

Antoniewicz J., 1965. Zarys pradziejów powiatu suwalskiego. W: J. Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Pr. BTN, nr 4, s. 13–45.

Archeograficzeskij Sbornik 1870. Tom 9. Wilno.

Basanavičius J. 1922. Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija 1851–1922 m. Wilno: Baltos lankos.

Batura W. 2001. Dzieje Puszczy Augustowskiej. Jaćwież, nr 13, s. 15–22.

Brzozowski J. 1999. Najstarsze dzieje okolic Wigier. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 149–153.

Brzozowski J. 2009. Jaćwingowie. Wigry, nr 3, s. 15–17.

Brzozowski J., Ambrosiewicz M. 2006. Stanowiska archeologiczne. Wigry, nr 3, s. 15–18.

Brzozowski J., Iwanowska G., Okulicz J., Siemaszko J. 1993. Dzieje zasiedlenia Suwalszczyzny od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. W: Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na ziemi suwalskiej 9–12 września 1993. Warszawa: PIG, s. 108–119.

Brzozowski J., Siemaszko J. 1993. Osadnictwo z epoki kamienia wokół jeziora Wigry. W: Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na ziemi suwalskiej 9–12 września 1993. Warszawa: PIG.

Buczyński S. 1991. Suwalszczyzna 1939–1944. Warszawa: Oficyna Wyd. EPOKA.

Chłapowski K. 1913. Wojna na Litwie w roku 1831. Kraków.

Cieślukowski S. 2003. „Budy” – początkiem niektórych wsi zakładanych wokół Suwałk w połowie XVIII wieku: próba identyfikacji. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 3, s. 163–166.

Długosz J. 2000. Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae [Roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego]. Tom VIII: 1413–1430. Warszawa: PWN.

Falk K.O. 1961. Kilka uwag w sprawie osadnictwa południowych puszcz pojaćwieskich od XV do XVII wieku. Roczn. Białost., tom 1, s. 311–316.

Isajkowski P.D. 1871. Ordinacija koro1ewskich puszcz w lesniczestwach bywszago W. Kniażestwa Litowskago. Wilno.

Iwanowska G. 1993. Wczesne średniowiecze. W: Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej 9–12 września 1993. Warszawa: PIG, s. 120–126.

Jaskanis D. 1961. Konferencja organizacyjna Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej dn. 22 lipca 1959 r. (Szwajcaria, Suwałki). VI. Kronika. Roczn. Białost., tom 1, s. 371–375.

Jaskanis D. 1981. Rola Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej w tworzeniu dorobku BTN i muzeów w regionie białostockim. Roczn. Białost., tom 14, s. 11–21.

Jaskanis J. 1964. Badania archeologiczne w woj. białostockim w latach 1945–1963. Roczn. Białost., tom 5, s. 97–123.

Jaugelis G. 1966. Dwa źródła do dziejów ze zbiorów prof. K.O. Falka. [1] Dekret komisarski roku 1679 D 19 Aprila praz Iemsci Pana Kurowicza odprawiony y decidowany w Pomorzu... [2] Anno Domini 1699 Notata Rudnikow y Smolnikow. Språkliga Bidrag, vol. 5 no. 22, p. 62–103.

Kamiński A. 1953. Jaćwież, terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne. Łódź: Łódzkie Tow. Nauk., tom 14.

Kamiński S. 1981. Likwidacja stanu I wojny światowej na Suwalszczyźnie walk o wyzwolenie spod okupacji niemieckiej (listopad 1918 i sierpień 1919 r.). Roczn. Białost., tom 15, s. 91–117.

Kempisty E. 1974. Sprawozdanie z badań powierzchniowych przeprowadzonych z ramienia KZA na woj. białostockie
w dn. 8–10.05.1974, na terenie pow. Augustów i Suwałki. Białystok: Archiwum KZA w Białymstoku. Maszynopis.

Kłapkowski W. 1933. Duszpasterstwo i oświata w dobrach klasztoru kamedułów wigierskich: karta z historii kościoła ziemi suwalskiej. Sejny: Drukarnia Diecezjalna.

Kopciał J. 1985. Kamedulskie żywoty. Krajobrazy, nr 32, s. 4–5.

Kopciał J. 1992. Byłem przy aresztowaniu Lityńskiego. Krajobrazy, nr 5, s. 7.

Kowalczyk J., Monkiewicz W. 1975. Terror okupanta hitlerowskiego na Ziemi Sejneńskiej. W: Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej. Pr. BTN, tom 22, s. 333–357.

Kowalski W. 1991. Krzyże nad Czarną Hańczą. Krajobrazy, nr 24, s. 7.

Kozłowski J.K., Kozłowski S.K., 1975. Pradzieje Europy od XL do IV tysiąclecia p.n.e. Warszawa: PWN.

Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1989 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1990 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1991 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1992 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1993 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1994 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1995 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1996 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1997 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Kronika Wigierskiego Parku Narodowego za 1998 rok. 1998. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Mackiewicz J. 2003. Cmentarze wojenne I wojny światowej w pow. augustowskim, sejneńskim i suwalskim. Biul. Konserw. Woj. Podl., nr 8–9, s. 176–243.

Mackiewicz J., Tumidajewicz S. 1982. Rozpoznanie archeologiczne na terenie projektowanego Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Archiwum KZA. Maszynopis.

Majewski J. 1999. Dzieje parafii Wigry w latach 1800–1946. Studia Ełckie, nr 1, s. 239–252. Dostępne także w: http://studiaelckie.kuria.elk.pl/pdf/art4_1.pdf

Malinowska W. 1998. Pradzieje naszej okolicy. Ulotka. Krzywe: WPN.

Matusiewicz A. 1995. Dzieje Suwalszczyzny do 1944 roku. W: J. Kopciał (red.), Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Wyd. Hańcza, Suwałki, s. 93–121.

Matusiewicz A. 2006a. Folwark Hutta. Wigry, nr 1, s. 8–11.

Matusiewicz A. 2006b. Szlacheckie gniazda: Wiatrołuża. Jaćwież, nr 34, s. 12–14.

Naruszewicz T. 2009. Źródła z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Podlasia. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku pod redakcją Józefa Maroszka, Dekanat Olwita, tom 3, s. 6–7, Bakałarzewo.

Nowak K. 1977. Sprawozdanie z badań powierzchniowych i sondażowych przeprowadzonych przez studentów archeologii UW nad jez. Wigry, Czarną Hańczą oraz Kanałem Augustowskim. Suwałki: Archiwum KZA. Maszynopis.

Nowakowski W. 1987. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1987 roku na stanowisku 4a w Burdyniszkach, woj. suwalskie. Suwałki: Archiwum KZA. Maszynopis.

Okulicz J. 1973. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. ne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Okulicz Ł. 1970. Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Okulicz Ł. 1981. Kształtowanie się osadnictwa Mazur Wschodnich i Suwalszczyzny we wczesnej epoce żelaza. Roczn. Białost., tom 14, s. 139–150.

Opisanie wszystkich dóbr funduszowych do Klasztoru Wygierskiego XX. Kamedulow należących ... 1796. Arch. skarb., Warszawa. [Dokumenty uległy zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego.]

Osiniak T. 1993. Historia kamedułów na Wigrach. Parki Nar., s. 13.

Piscowaja Kniga Grodnenskoj Ekonomii. 1881. [Regestr pomiary włócznej starostwa grodzieńskiego, dokonanej w latach 1558–63 przez Sebastjana Dybowskiego, sprawcę starostwa grodzieńskiego, i Ławryna Wojnę, dworzanina J. K. M.]. Akty Wilenskoj Archeograficzeskoj Komissji, tom 14, część I. Wilno.

Piscowaja Kniga Grodnenskoj Ekonomii. 1882. [Regestr pomiary włócznej starostwa grodzieńskiego, dokonanej w latach 1558–63 przez Sebastjana Dybowskiego, sprawcę starostwa grodzieńskiego, i Ławryna Wojnę, dworzanina J. K. M.]. Akty Wilenskoj Archeograficzeskoj Komissji, tom 14, część II. Wilno.

Poddanstwo Wygierskie 1745.1745. Arch. skarb., Warszawa. [Dokument uległ zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego.]

Popis wojska ziemskoho Wielikoho Kniazstwa Litowskoho z r. 1567. 1915. Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka, tom 33. Litowskaja Metryka. Otd. I. Cz. III. Petrograd.

Raport Dziekana do biskupa, Suwałki 11 I 11842. Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 585.

Rewizija puszcz i pierechodow zwierinych w bywszem Wielikom Kniażestwie Litowskom. 1867. [Reistr spisanja i wywiedanja puszcz i pierechodow zwierinych w panstwie J. K. M. Wielikom Kniazstwie Litowskom, spisany Hrihorja Bohdanowicza Wołowicza, starostę mścibohowskiego, w r. 1559]. Wilno.

Siemaszko J. 1987. Spojrzenie w przeszłość. Jaćwież nr 3, s. 6–7.

Siemaszko J. 1991. Archeologiczne badania wykopaliskowe w woj. suwalskim w latach 1981–1989. Rocznik Suwalsko–Mazurski, tom 1, s. 57–89.

Skłodowski K. (red.) 2004. Na lewym brzegu Niemna. Suwałki: Muzeum Okręgowe.

Skłodowski K. 2004a. Nad Wigrami 1939–1944. Wigry, nr 1, s. 16–18.

Skłodowski K. 2004b. Mogiła w Leszczewku. Wigry, nr 3, s. 14–15.

Smoleński J. 1938. Walki polsko–litewskie na Suwalszczyźnie we wrześniu 1920 roku. Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne.

Spis inwentarza, Wigry 16 VIII 1886. Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 588.

Spis inwentarza, Wigry 7 VI 1908. Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 590.

Szlaszyński J. 2003. Ostatni kameduli wigierscy. Jaćwież, nr 23, s. 39–40.

Totoraitis J. 1938. Suduvos Suvalkijos Istorija. Kaunas: Dalis.

Urban J. 1986. Pustelnia kamedułów w Wigrach. Mówią Wieki, nr 6, s. 7–12.

Urban J. 1987. Zespół pokamedulski w Wigrach. Krajobrazy, nr 34–35, s. 10.

Wędzki A. 1975. Miasteczka Pojezierza Sejneńskiego, ich historia, rozwój i założenia przestrzenne. Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej. Pr. BTN, tom 22, s. 9–73.

Wędzki A. 1976. Z przeszłości miasteczek zachodniego pogranicza Suwalszczyzny. Roczn. Białost., tom 13, s. 9–53.

Wierzbicka S. 1966. Sprawozdanie z badań powierzchniowych stanowisk epoki kamienia na Suwalszczyźnie. Roczn. Białost., nr 6, s. 147–167.

Wiśniewski J. 1961a. Domniemane ślady osad jaćwieskich w puszczach pojaćwieskich. Roczn. Białost., nr 1, s. 223–231.

Wiśniewski J. 1961b. Kilka uwag o osadnictwie południowych puszcz pojaćwieskich od XV do XVIII w. Roczn. Białost., nr 1, s. 305–309.

Wiśniewski J. 1963. Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX wieku. W: Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej. Pr. BTN, s. 9–222.

Wiśniewski J. 1965. Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do połowy XVII wieku. W: J. Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe, Pr. BTN, s. 51–138.

Wiśniewski J. 1968. Dzieje osadnictwa w pow. augustowskim od XV do XIX w. W: Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok.

Wiśniewski J. 1976. Z dziejów Dowspudy i jej właścicieli. Roczn. Bałost., tom 13, s. 367–391.

Wiśniewski J. 1981. Badania nad dziejami osadnictwa ziem dawnej Jaćwieży i jej pogranicza – wyniki i propozycje. Roczn. Bałost., tom 14, s. 235–259.

Zarewicz L. 1871. Zakon kamedułów, jego fundacye i dziejowe wspomnienia w Polsce i Litwie przeważnie według źródeł rękopiśmiennych archiwum OO. Kamedułów w Bielanach przy Krakowie. Kraków: Księgarnia i Wydawnictwo Dzieł Katolickich Władysława Jaworskiego.

Zespół akt. Nadleśnictwo Państwowe Krasnopol w Głębokim Brodzie, powiat suwalski 1925–1939, sygn. 275/74, k. 2–3, sygn., 275/75, k. 26–28. Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Zespół akt. Nadleśnictwo Państwowe Krasne, powiat augustowski 1922–1939, sygn. 276/104, k. 8–9. Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Zieliński J. 1982. Rajdy partyzantów. Krajobrazy, nr 40, s. 8–9.

Żurkowa R. 1961. Z dziejów organizacji departamentu białostockiego w 1807 roku. Roczn. Białost., tom 2, s. 309–333.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

 

V. ETNOGRAFIA

  

(d) 1999. Opowieść o Kamedułach. Krajobrazy, nr 26, s. 3.

Ambrosiewicz A. i M. 2005a. Bryzgiel. Wigry, nr 4, s. 9–11.

Ambrosiewicz A. i M. 2005b. Stary Folwark. Wigry, nr 1, s. 15–17.

Ambrosiewicz A. i M. 2005c. Stary Folwark. Wigry, nr 2, s. 15–16.

Ambrosiewicz A., Ambrosiewicz M. 2006. Maćkowa Ruda. Wigry, nr 2, s. 10–11, 14.

Ambrosiewicz M. 1999. Krajobraz kulturowy Wigierskiego Parku Narodowego. W: Materiały pokonferencyjne „10 lat Wigierskiego Parku Narodowego” 14–15 października 1999. Suwałki. Maszynopis.

Ambrosiewicz M. 2001. Strój ludowy nad jeziorem Wigry. Wigry, nr 4, s. 13–14.

Ambrosiewicz M. 2002a. Dawne rzemiosła. Wigry, nr 2, s. 16–18.

Ambrosiewicz M. 2002b. Jak to z dziegciem było. Wigry, nr 3, s. 11–14.

Ambrosiewicz M., Brzozowski J., Siemaszko J., Żulpa A. 1992. Ochrona wartości kulturowych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Załącznik nr 6. W: Z. Szkiruć, M. Sieniawski (red.), Elementy zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny dla potrzeb Planu Ochrony Parku. Suwałki: Zakład Usług proj. EKO–G. Maszynopis.

Ambrosiewicz M., Brzozowski J., Żulpa A. 1997. Wigierski Park Narodowy – pradzieje, osadnictwo, tradycyjne budownictwo drewniane. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Brzozowski J. 1995. Pradzieje. W: J. Kopciał (red.), Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 56–64.

Fryś E. 1959. Ośrodek garncarski w Studzianym Lesie, pow. Sejny. Polska Sztuka Ludowa. nr 13, s. 4.

Gigurzyński H. 1868. Obchód weselny w powiatach sejneńskim, kalwaryjskim, kowieńskim i trockim. Kłosy, nr 175.

Huszcza M. 2001. Moje ptaki. Wigry, nr 3, s. 14.

Iwaniec E. 1963. Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w. Warszawa: PWN.

Iwaniec E. 1975. Staroobrzędowcy i ich tradycje kulturalne w sejneńskim. W: Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej. Pr. BTN, tom 2, s. 393–429.

Jaskanis J. 1974. Obrządek pogrzebowy zachodnich Bałtów u schyłku starożytności /I–V w. n.e./. Wrocław: Ossolineum.

Kamiński M. 2002. Fotoreportaż. Wigry, nr 4, s. 12–13.

Karczewska M., Żukowski J. 2010. Fotoreportaż. Festiwal folklorystyczny „W sobotni wieczór ...” – doroczne święto Dzukijskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 3, s. 10–11.

Kolberg O. 1964. Dzieła wszystkie. T. 28. Mazowsze, cz. 5. Reedycja fotooffsetowa. Warszawa: LSW.

Kolberg O. 1966. Dzieła wszystkie. T. 53. Litwa. Z rękopisów oprac. C. Kudzinowski i D. Pawlak. Warszawa: LSW.

Kowalik T. 2000. Bogactwo tradycji wigierskich. Środowisko, nr 13, s. 36–38.

Lebiedzińska L. 1968. Ochrona zabytków ruchomych w działalności wojewódzkiego konserwatora zabytków w Białymstoku. Roczn. Białost., tom 7, s. 67–77.

Łukowska K. 2003. Nadwigierski folklor. Język i gwara. Wigry, nr 2, s. 14.

Maciejewska J. 1964a. Badania etnograficzne na obszarze woj. białostockiego w latach 1945-1963. Roczn. Białost., tom 5.

Maciejewska J. 1964b. Osadnictwo, budownictwo, tkanina i strój Suwalszczyzny (katalog wystawy). Suwałki.

Maciejewski D. 1992. Budować na ludowo. Krajobrazy, nr 39, s. 6.

Malczewski P., Borejszo J. 2006. Fotoreportaż. Bania. Wigry, nr 1, s. 14–16.

Podziewski J. 1980. Suwalska kultura ludowa. Białystok: RSW „Prasa-Książka-Ruch”.

Pokropek M. 1975. Ziemia Sejneńska pod względem etnograficznym. Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej. Pr. BTN, tom 22, s. 73–251.

Pokropek M. 1979. Wytwórczość i sztuka ludowa Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego. Warszawa: Zakład Wydawnictw CZSR.

Pokropek M. 1981. Świadomość zróżnicowania kulturowego na przykładzie współczesnego pogranicza bałtyjsko–słowiańskiego w Polsce północno–wschodniej. Roczn. Białost., tom 14.

Pokropek M. 2010. Ludowe tradycje Suwalszczyzny. Suwałki: ROKiS.

Sidor A., Łukowska K. 2004. Tkanina na Suwalszczyźnie. Wigry, nr 2, s. 15–17.

Siemaszko J. 2006. Co pito nad Wigrami. Wigry, nr 4, s. 11–16.

Szkiruć E. 2001. Wystawa etnograficzna w Krzywem. Wigry, nr 2, s. 11.

Żulpa A. 1999. Kultura ludowa. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 163–170.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

  

(jj) 1973. Konferencja prasowa w sprawie budowy Zakładu Eksploatacji Kruszywa w Sobolewie. Gazeta Biał., nr 316.

Ambrosiewicz M. 2011. Działalność ekonomiczna kamedułów wigierskich. Wigry, nr 1, s. 16–19.

Approbacya Przywileiu Declarationis Oycow Kamaldułow Wygierskich. 1715. Warszawa: Biblioteka Ordynacji Krasińskich. [Dokumenty uległy zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego.]

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres zaboru rosyjskiego i I wojny światowej. Akta miasta Suwałk 1808–1914. Nr zespołu 14.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres zaboru rosyjskiego i I wojny światowej. Zarządy Powiatowe Augustowski, Sejneński i Suwalski – grupa zespołów akt: Zarząd Powiatowy Suwalski 1867–1918. Nr zespołu 4.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres II Rzeczypospolitej (1918–1939). Starostwo Powiatowe Suwalskie 1919–1939. Nr zespołu 31.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres II Rzeczypospolitej (1918–1939). Wydział Powiatowy w Suwałkach 1919–1939. Nr zespołu 32.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres II wojny światowej (1939–1945). Urzędy administracyjne igospodarcze władz niemieckich w Suwałkach – zbiór szczątków zaspołów: Starostwo Powiatowe Suwalskie 1940. Nr zespołu 35.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989). Starostwo Powiatowe Suwalskie 1944–1950. Nr zespołu 38.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989). Powiatowa Rada Narodowa w Suwałkach 1944–1950. Nr zespołu 320.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989). Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Suwałkach 1950–1975. Nr zespołu 43.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Gminne Rady Narodowe Powiatu Suwalskiego – grupa zespołów akt: Gminna Rada Narodowa Huta w Starym Folwarku 1936–-1937. Nr zespołu 74.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych powiatu suwalskiego – grupa zespołów akt: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kaletniku 1955–1972. Nr zespołu 120.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych powiatu suwalskiego – grupa zespołów akt: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipniaku 1954–1958. Nr zespołu 408.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych powiatu suwalskiego – grupa zespołów akt: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maćkowej Rudzie 1954–1972. Nr zespołu 109.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych powiatu suwalskiego – grupa zespołów akt: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobolewie 1955–1972. Nr zespołu 131.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych powiatu suwalskiego – grupa zespołów akt: Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Folwarku 1955–1972. Nr zespołu 132.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).Urzędy Gminne Powiatu Suwalskiego – grupa zespołów akt: Urząd Gminy w Starym Folwarku 1972–1976. Nr zespołu 372.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989). Gminne Rady Narodowe województwa suwalskiego – grupa zespołów akt: Gminna Rada Narodowa w Krasnopolu 1973–1990. Nr zespołu 542.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział I. Akta administracji ogólnej i samorządowej. 1. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989). Gminne Rady Narodowe województwa suwalskiego – grupa zespołów akt: GminnaRada Narodowa w Nowince 1973–1990. Nr zespołu 513.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział II. Akta administracji specjalnej. 1. Okres Zaboru rosyjaskiego i I wojny światowej. Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Suwalskiego 1864–1914. Nr zespołu 6.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział II. Akta administracji specjalnej. 1. Okres II wojny światowej (1939–1945). Urzędy administracyjne i gospodarcze władz niemieckich w Suwałkach – zbiór szczątków zespołów: Urząd Katastralny w Suwałkach 1940. Nr zespołu 35.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział III. Akta wyborcze. Komisje Wyborcze do Rad Narodowych Powiatu Suwalskiego – grupa zespołów akt: Komisja Wyborcza do Rady Narodowej Gminy Stary Folwark 1973. Nr zespołu 348.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział III. Akta wyborcze. Komisje Wyborcze do Rad Narodowych Powiatu Suwalskiego – grupa zespołów akt: Komisja Wyborcza do Rady Narodowej Gminy Suwałki 1973. Nr zespołu 349.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego wyznania rzymsko–katolickiego powiatów augustowskiego, sejneńskigo i suwalskiego – grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania rzymsko–katolickiego w Kaletniku. Nr zespołu 153.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego wyznania rzymsko-katolickiego powiatów augustowskiego, sejneńskigo i suwalskiego – grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania rzymsko–katolickiego w Suwałkach. Nr zespołu 165.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego wyznania rzymsko–katolickiego powiatów augustowskiego, sejneńskigo i suwalskiego – grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania rzymsko–katolickiego w Wigrach 1808–1891. Nr zespołu 167.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego wyznania ewangelicko–augsburskiego powiatów augustowskiego, sejneńskigo i suwalskiego – grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania ewangelicko–augsburskiego w Suwałkach 1839–1891. Nr zespołu 194.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego powiatów sejneńskigo i suwalskiego – grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu Krasnopol 1836–1885. Nr zespołu 199.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego powiatów sejneńskigo i suwalskiego – grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego okręgu Suwałki 1826–1891. Nr zespołu 204.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego wyznania prawosławnego w Suwałkach 1843–1888. Nr zespołu 170.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego powiatów sejneńskiego i suwalskiego – grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Huta 1837–1864. Nr zespołu 177.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego powiatów sejneńskiego i suwalskiego – grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Pogorzelec 1826–1874. Nr zespołu 183.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego powiatów sejneńskiego i suwalskiego – grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego parafii Suwałki 1849–1874. Nr zespołu 186.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział V. Akta stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego powiatów sejneńskiego i suwalskiego – grupa zespołów akt: Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Wigry 1869–1874. Nr zespołu 189.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział VII. Akta instytucji i organizacji politycznych, społecznych, oświatowych, kulturalnych i zawodowych. 3.Stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitety Gminne województwa suwalskiego – grupa zespołów akt: Polska Partia Robotnicza Komitet Gminny w Starym Folwarku 1972–1976. Nr zespołu 467.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział VII. Akta instytucji i organizacji politycznych, społecznych, oświatowych, kulturalnych i zawodowych. 3. Stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitety Gminne województwa suwalskiego – grupa zespołów akt: Polska Partia Robotnicza Komitet Gminny w Suwałkach. Nr zespołu 469.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział VIII. Zbiory, kolekcje, spuścizny. Zbior akt XVII i XVIII w. Dot. Dóbr Wigry i Starostwa Augustowskiego 1667, 1679, 1734–1738. Nr zespołu 1.

Archiwum Państwowe w Suwałkach. Dział VIII. Zbiory, kolekcje, spuścizny. Rejestry mieszkańców i książki meldunkowe miejscowości powiatóa augustowskiego, suwalskiego i sejneńskiego XIX–XX w. 1977. Nr zespołu 527.

Biegajło W. 1973. Typologia rolnictwa na przykładzie województwa białostockiego. Wrocław: Inst. Geografii PAN.

Bilans gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce na tle gospodarki światowej – kruszywa naturalne, 1998. PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Zakład Polityki Surowcowej i Energetycznej w Krakowie.

Cieślik D. 2007. Ocena poprawności technologii uprawy pszenżyta ozimego na plantacjach produkcyjnych WPN. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, Katedra Agronomii. Maszynopis.

Dobak P., Wyrwicki R. 2000. Hydroizoloacyjne właściwości kredy jeziornej. Przegl. Geol. tom 48, s. 412–415.

Dudek N. 2009. Wpływ funkcjonalności strony WWW na skuteczność promocji, na przykładzie witryny Wigierskiego Parku Narodowego. Praca licencjacka. Warszawa: Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Gierchatowski P. 2007. Bartnictwo wraca do łask. Pszczelarstwo, tom 58, s. 10–11.

Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.) 2003. Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Biebrzański Park Narodowy.

Jabłońska D. 1992. Analiza gospodarki rolnej: propozycje jej funkcjonowania na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej. Załącznik nr 5. W: Z. Szkiruć, M. Sieniawski (red.), Elementy zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny dla potrzeb Planu Ochrony Parku. Suwałki: Zakład Usług proj. EKO–G. Maszynopis.

Jakubowski W., Ciszewska B. 1988. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju funkcji gospodarczych Suwalszczyzny. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1, s. 139–160.

Kostka M. (red.) 1992. Szczegółowa analiza społeczno–ekonomicznych czynników realizacji ekorozwoju na obszarach prawnie chronionych – na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. Wyniki naukowo–badawcze uzyskane na obozie naukowym Zakładu Ekonomii Zasobów Przyrody w dniach 24 sierpnia–12 września 1992 roku w Starym Folwarku. Stary Folwark-Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Kostka M. 1979. Miejsce i funkcje gospodarstwa leśnego w otulinie Wigier. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 171–185.

Kostka M. 1992a. Problem pieniądza w Wigierskim Parku Narodowym. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Kostka M. 1992b. Społeczno–ekonomiczne czynniki warunkujące realizację ekorozwoju na obszarach prawnie chronionych na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. Synteza wyników obozu naukowego. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Kostka M. 1994. Lake Wigry ecological brick no. 26 Update of Ecologicl Bricks for Our Common House of Europe, vol. 26, pp. 58–59.

Kostka M., Borkowska R. 1992. Ekonomiczna interpretacja celów i zadań Wigierskiego Parku Narodowego. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Krzymowska-Kostrowicka A. 1988. Charakterystyka społeczno–ekonomiczna. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147, s. 22–30.

Krzymowska-Kostrowicka A. 1991. Środowisko społeczno–gospodarcze. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy. Warszawa: LOP, s. 83–92.

Lewińska T. 1972. Zmiany w strukturze rzemiosła miasta Suwałk w pierwszej połowie XX w. Roczn. Białost., tom 11, s. 183–211.

Maciulewski B. 2011. Intensywność organizacji produkcji w gospodarstwach rolnych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Kwartalnik PWSZ w Suwałkach, nr 1–2, s. 110–113.

Mackiewisz S. 2002. Naruszenie interesów skarbu państwa zawiązanych z ochroną przyrody na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Maszynopis.

Matusiewicz A. 2010a. Dobra Wigierskie – dzierżawcy i właściciele Hutty. Wigry, nr 3, s. 12–14.

Matusiewicz A. 2010b. Dobra Wigierskie – dzierżawcy i właściciele Hutty. Część 2. Wigry, nr 4, s. 14–16.

Obuchowski A. 1992. Strumienie wypływu pieniądza z Wigierskiego Parku Narodowego. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Olędzki J.R. 2001. Użytkowanie ziemi na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w latach 1969-1997. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 263–266.

Ostrowski J. 1989. Przyrodniczo-społeczne i gospodarcze uwarunkowania wydobycia kopalin na Suwalszczyźnie. Warszawa: SGGW–AR. Maszynopis.

Piasecki J. 1977. Sobolewo. „Pod semaforem”. Fundamenty, nr 22, s. 8–9.

Piasecki J. 1980. Kolos na żwirowanych nogach. Fundamenty, nr 25, s. 9.

Piskorz H., Kowalczyk D., Michniewska-Szczepkowska B. 1962. Studia nad użytkowaniem ziemi – IV. Sprawozdanie z prac w powiatach: koszalińskim, suwalskim i olsztyńskim. Geographical Documentation, nr 6, s. 1–120.

Plan ruchu Zakładu Górniczego „Sobolewo”, część szczegółowa na lata 1998–2000. 1997. Maszynopis.

Plit J. 2001a. Zmiany użytkowania ziemi w okolicach jeziora Wigry w XIX i XX wieku. W: A. Richling, J. Solon (red.), Struktura i funkcjonowanie Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski, s. 249–262.

Plit J. 2001b. Zmiany użytkowania ziemi w okolicach jeziora Wigry w XIX i XX w. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 249–262.

Polakowski A. 1977. U suwalskich górników. Rozruch giganta. Gazeta Współ., nr 252, s. 1, 3.

Poniatowicz M. 1994. Rolnictwo na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Rudy i piece smolne na dobrach wigierskich. Rachunki 1699–1700. Warszawa: Biblioteka Ordynacji Krasińskich.[Dokument uległ zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego.]

Serwin M. 1992. Produkcja rolnicza i czynniki ją kreujące w rolniczych gospodarstwach rodzinnych w latach 1980–1990. W: "Region Północno–Wschodni – ludność, potencjał pracy, zatrudnienie". Białystok: Politechnika Białostocka. Maszynopis.

Sikorski C., Mąka M. 1994. Problemy rolnictwa w Wigierskim Parku Narodowym. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Szczypin J. 2003. Zamierzenia dotyczące rolnictwa na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Wiadomości Rolnicze. Woj. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, s. 13.

Szkiruć Z. 2003. Wigierski Park Narodowy partnerem życia gospodarczego. W: R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski. Białystok: Wyd. WSE, s. 165–178.

Śnieg S. 2007. Możliwości wykorzystania programu rolnośrodowiskowego wśród producentów rolnych Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, Katedra Agronomii.

Tobiasz M. 2010. Zmiana użytkowania ziemi dla Stacji Bazowej Wigry. Praca licencjacka. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykorzystanie ekosystemów wodnych w warunkach gospodarki rynkowej. Gołdap, 29.10.1993 rok. Gołdap: Wojewoda Suwalski. Maszynopis.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

VII. BUDOWNICTWO. ARCHITEKTURA

  

(Ban) 1991. Tajemnica klasztoru w Wigrach. Gazeta Współ., nr 237, s. 1–2.

Ambrosiewicz M. 1998. Zespół pokamedulski w Wigrach. Suwałki: Wyd. „Hańcza”.

Ambrosiewicz M. 1999. Zespół pokamedulski w Wigrach. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 155–162.

Ambrosiewicz M. 2001a. Zabytki architektury i budownictwa. Wigry, nr 1, s. 4.

Ambrosiewicz M. 2001b. Zabytki architektury i budownictwa. Wigry, nr 2, s. 10.

Ambrosiewicz M. 2001c. Zabytki architektury i budownictwa. Wigry, nr 3, s. 11–12.

Ambrosiewicz M. 2003. Konserwacja zabytków techniki w Wigierskim Parku Narodowym. Biul. Konserw. Woj. Podl., nr 8–9, s. 251–255.

Ambrosiewicz M. 2004. Jak dawniej budowano. Wigry, nr 4, s. 10–11, 14–15.

Ambrosiewicz M. 2011. Tradycyjne budownictwo. Na Miedzy, nr 1/2011, s. 5–8.

Dziedzic T. 1988. Klasztor kamedułów w Wigrach. Warszawa: PTTK, Oddział Uniwersytecki.

Grabowski K., Osewski W., Starczewski M. 1997. Pokamedulski zespół klasztorny Wigry. Suwałki: Wyd. Relax.

Jemielity W. 1989. Zespół pokamedulski w Wigrach. Łomża: Kuria Diecezjalna.

Kamińska J. 2002a. Pomosty. Wigry, nr 2, s. 11–14.

Kamińska J. 2002b. Jak budować w parku? Wigry, nr 3, s. 5–6.

Kisłowska B. 2002. Stan zachowania i ochrona budownictwa drewnianego w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Maszynopis.

Kochanowski W.K. 1961. Konserwacja zabytków sztuki woj. białostockiego w latach 1945–1959. Roczn. Białost., tom 1, s. 387–403.

Kochanowski W.K. 1965. Architektura zespołu pokamedulskiego w Wigrach. W: J. Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Pr. BTN, tom 4, s. 139–174.

Kochanowski W.K., Lebiedzińska L., Paszkowski W. 1965. Osiągnięcia Polski Ludowej w zakresie ochrony zabytków na białostocczyźnie. Roczn. Białost., tom 5, s. 281–307.

Kotyńska-Stetkiewicz J., Ryżewski G. 2005. Katalog zabytkowego budownictwa drewnianego woj. podlaskiego. Tom I. Architektura sakralna: pow. augustowski, sejneński, suwalski. Białystok: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego.

Łukowska K. 2009. Jak dawniej na Suwalszczyźnie budowano. Wigierek, nr 1/2009, s. 11–13.

Małachowski A. 1979. Pamiętnik współczesny (Klasztor na Wigrach i kościół w Sejnach). Kultura, nr 41, s. 16.

Mażul W., Winikajtis W. 1996. Pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach. Suwałki: WEA.

Michałowski W. 1992. Kościół nad jeziorem Tyg. Półn., nr 20, s. 9.

Pokropek M. 1974. Budownictwo ludowe Pojezierza Augustowsko–Suwalskiego. Roczn. Białost., tom 12, s. 111–177.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce: województwo suwalskie. 1986. Warszawa: Ośr. Dok. Zabytków, nr 40.

Żulpa A. 1979. Tradycyjne budownictwo ludowe województwa suwalskiego. Suwałki: BWA.

Żulpa A. 1987. Tradycyjne budownictwo ludowe ... . Jaćwież, nr 4, s. 6–7.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

VIII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE

  

(yes) 1995. W Wigierskim Parku Narodowym dyrektor odchodzi. Gazeta Współ., nr 3.

Bielawski Z. 1998. System motywacyjny pracowników z uwzględnieniem specyfiki pracy w Wigierskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa. Warszawa: Studium Podyplomowe „Ochrona parków narodowych”, SGGW. Maszynopis.

Cerkiewicz W. 1997. Wojna nad Wigrami. Prawo i Życie, nr 3, s. 8–9.

Florkowska M., Florkowski M. 2005. Kameduli. Kraków: „M”.

Informacja o stanie bezrobocia w gminach wchodzących w skład Wigierskiego Parku Narodowego. 1993. Suwałki: Woj. Urząd Pracy. Maszynopis.

Jemielity W. 1990. Parafie Suwałk i okolicy. Łomża: Kuria Diecezjalna.

Jemielity W. 1998. Podziały administracyjne Suwalszczyzny 1919–1998. Suwałki: Hańcza.

Kasprzak K., Ornoch-Tabędzka M. (red.) 2006. Współpraca popłaca: wspólne przedsięwzięcia gmin i parków narodowych dla rekreacyjnego wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych gmin oraz leśnych kompleksów chronionych. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.

Kostka M.S. 1994. Conflicts in the space of Wigry National Park. In: A. Richling, E. Malinowska, J. Lechnio (eds.), Landscape research and its applications in environmental management. Materiały konferencji w Warszawie, 6–9 X 1993 r. Warszawa, s. 239–244.

Kuklik B. 1992. Konflikty społeczno–ekonomiczne w Wigierskim Parku Narodowym. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Mari A. 2002. Wigry z Janem Pawłem II. Kraków: Biały Kruk.

Matusiak D. 2004. Żądanie odwołania dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego zgłoszone przez samorządowców. Ziel. Płuca Pol. nr 2, s. 11–13.

Nikonowicz G. 1996. Wigierski Park Narodowy jako system społeczny. Praca magisterska. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Porzezińska B. 1994. Świadomość ekologiczna mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Przesmycki J. 1994. Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce w opinii mieszkańców parków narodowych na podstawie badań w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Rańko M. 1994. Wigierski Park Narodowy w świadomości dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Praca magisterska. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Sadowski A. 1993. Jak się kojarzy Wigierski Park Narodowy ... do poruszenia społecznej opinii konieczne są „burze”. Kurier Poranny, nr 68, s. 4.

Sadowski A., Szkiruć Z. 1999. Wigierski Park Narodowy jako system społeczny. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 187–204.

Sikora J. 1999. Jan Paweł II w Diecezji Ełckiej: błogosławieni ubodzy w duchu. Ełk: Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej.

Szkiruć Z. 2001. Społeczne aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 223–234.

Szkiruć Z. 2005. Społeczne aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Hibszer, J. Partyka (red.), Konflikty człowiek – przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. Materiały konferencji naukowej, Sosnowiec–Ojców, 16–17 czerwca 2005 r. Sosnowiec–Ojców: PTG Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy, s. 223–234.

Wiejskie obszary wyludniające się Polski północno–wschodniej. 1990. Olsztyn: Ośr. Badań Nauk. im. W. Kętrzyńskiego.

Witkowski Z.J., Dyduch-Falniowska A. 2000. Parki narodowe i lokalne społeczności – wstęp do analizy problemu. W: B.W. Wołoszyn, T. Postawa (red.), II Forum Dyskusyjne: „Parki narodowe – ich funkcja w czasie i przestrzeni”, Ojców – 5–6.04.2000. Sprawozdania i referaty. Kraków: Komitet Ochrony Przyrody PAN, s. 117–133.

Zyśk A. 2004. Trzeba przełamać nieufność rolników. Środowisko, nr 8, s. 24–25.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

IX. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA

  

Adamczewska J. 2004. Edukacja w Wigierskim Parku Narodowym. W: A. Pawłowski (red.), Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Monografie, tom 26, s. 251–262.

Adamczewska J., Borejszo J., Łukowska K., Malinowska W. 2005. Edukacja w Wigierskim Parku Narodowym. Suwałki: Wigierski Park Narodowy.

Ambrosiewicz M. 2001. Ochrona wartości kulturowych Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 275–290.

Ambrosiewicz M. 2003. Dziedzictwo kulturowe Wigierskiego Parku Narodowego. W: J. Partyka (red.), Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, s. 483–508.

Ambrosiewicz M., Górecka J. 2008. Stacja Edukacyjna 'Wigry' w Wigierskim Parku Narodowym. Studia i Mater. CEPL, nr 10, s. 116–119.

Bernatowicz S. 1987. Rozwój prac badawczych na jeziorach Suwalszczyzny i Mazur. Białostocczyzna, nr 1, s. 32–34.

Brzęk G. 1979. Warunki i atmosfera pracy na Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 19–23.

Brzęk G. 1988. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Warsztat pracy badawczej i kolebka nowoczesnej limnologii polskiej. Lublin: Wyd. Lubelskie.

Budowa Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach. 1926. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 1, nr 1–2, s. 193.

Bujas A. 1979. Plener nad Wigrami Tryb. Ludu, nr 233, s. 6.

Cichoń E. 2003. Filharmonia pod żaglami. Ruch Muzyczny, nr 20, s. 16–17.

Diabeł od wigierskiej grobli. 1976. Tyg. Demokr., nr 24, s. 12.

Domann S. (ed.) 1997. Pierścień Sztuki. Wigierski Park Narodowy, Müritz Nationalpark. Wigierski Park Narodowy, Krzywe, Tow. Wspierania Parku Narodowego Müritz, Waren.

Domann S. (ed.) 1999. Der Kunstring Pierścień Sztuki am Müritz–Nationalpark Wigierski Park Narodowy. Das Soziale Kunstwerk. Förderverein Müritz–Nationalpark e.V., Waren.

Domann S., Nolting K. (ed.) 1998. Der Kunstring am Müritz–Nationalpark. Das Soziale Kunstwerk. Förderverein Müritz–Nationalpark e.V., Waren.

Dunat B. 1984. W obronie Wigierskich spotkań. Krajobrazy, nr 39, s. 7.

Edukują Parki. 1997. Krajobrazy, nr 46, s. 4 i 17.

Europa – edukacja – Suwalszczyzna: analizy i refleksje. 2004. Suwałki: Wyż. Szk. Suw.–Mazur.

Fałtynowicz Z. 1978. Sztuka i środowisko – Wigry 78. Warmia i Mazury, nr 24, s. 25.

Fałtynowicz Z. 1994. Nad jeziorem. Rok 1927. Krajobrazy, nr 5, s. 2–3.

Fałtynowicz Z. 1999. Zdarzyć się mogło. Wiszący most nad Wigrami. Jaćwież, nr 5, s. 20–23.

Fałtynowicz Z., Maciejewski S., Matusiewicz A. 1999. Wpisani w dzieje Wigier. Jaćwież, nr 5, s. 30–31.

Fałtynowicz Z., Matusiewicz A. 2001. Suwalszczyzna – wydarzenia, legendy i pojęcia XX wieku. Jaćwież, nr 13, s. I–X.

Gess P.L. 1996. Edukacja środowiskowa. Przewodnik dla nauczycieli szkół podstawowych przed i po zajęciach w Wigierskim Parku Narodowym. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Jadczuk Z. 1977. Stacja badawcza nad Wigrami – niezbędna. Postulaty naukowców. Gazeta Współ., nr 212, s. 5.

Januszewicz M., Kamiński M. 2011. Fotoreportaż. Z pokładu „Leptodory II”... Wigry, nr 2, s. 12–13.

Jemielity W. 1974. Parafialne szkoły elementarne w guberni augustowskiej (1815–1848). Roczn. Białost., tom 12, s. 233–267.

Jemielity W. 1997. Szkolnictwo w guberni suwalskiej. Suwałki: Wyd. ZF.

Jubileusz bez fety (XV Spotkania Wigierskie „Kultura i Środowisko”). 1991. Gazeta Współ., nr 184, s. 5.

Jurkiewicz J.E. 1994. Edukacja ekologiczna młodzieży szkół podstawowych. Praca magisterska. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Kamiński M. 1997. Ośrodek edukacyjny. Ulotka. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Kamiński M. 1999a. Nauka. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 171–178.

Kamiński M. 1999b. Edukacja. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, tom 15, nr 6, s. 19–21.

Kamiński M. 2000. Edukacja w parku narodowym. Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, nr 3, s. 59–68.

Kamiński M. 2003a. Fotoreportaż. Odpust w Wigrach. Wigry, nr 3, s. 12–13.

Kamiński M. 2003b. Jezioro Wigry jako obiekt badań naukowych. Pr. Komis. Paleogeogr. Czwartorz. PAU, T. 1, s. 21–24.

Kamiński M., Łukowska K., Misiukiewicz W., Perkowska E. 2010. Fotoreportaż. Uroczyste otwarcie placu edukacyjnego „Świat przyrody – świat przygody”. Wigry, nr 2, s. 10–11.

Kamiński M., Malinowska W. 2009. Fotoreportaż. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki w Muzeum Wigier. Wigry, nr 2.

Klemann O. 1941. Die vorgeschichtliche Erforschung des Kreisen Sudauen. Altpreussen, B. 6, S. 56–64.

Koneszko K. 1994. Edukacja ekologiczna młodzieży suwalskich szkół średnich. Praca magisterska. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Kozłowski S. 1991. Głos w dyskusji. W: E. Kurzawa, A. Strumiłło,(red.), Wigry: Kultura i Środowisko. Spotkania 1977–1990. Warszawa, s. 83.

Koźmiński Z. 1930. Jezioro Wigierskie jako teren badań naukowych. Wszechświat, nr 7, s. 218–225.

Krzysztofiak A. 2003. Ścieżka edukacyjna „PŁAZY”. Wigry, nr 1, s. 18–19.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2003. Ścieżka edukacyjna „SUCHARY”. Wigry, nr 4, s. 16–18.

Krzysztofiak L. 1997. Ścieżka edukacyjna – Suchary. Ulotka. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak L. 1999a. Badania naukowe, monitoring przyrody i środowiska. W: Materiały pokonferencyjne „10 lat Wigierskiego Parku Narodowego”, 14–15 października 1999. Suwałki. Maszynopis.

Krzysztofiak L. 1999b. Badania naukowe, monitoring przyrody i środowiska. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 6, s. 16–17.

Kurzawa E. 1980a. Dziesięć dni nad Wigrami ... i już po plenerze. Krajobrazy, nr 5, s. 12.

Kurzawa E. 1980b. Mail art. czyli... Krajobrazy, nr 3, s. 7.

Kurzawa E. 1980c. Plenerowe obrachunki. Krajobrazy, nr 2, s. 6–7.

Kurzawa E. 1986. Kultura i środowisko. Krajobrazy, nr 39, s. 11.

Kurzawa E. 1994. Kultura i Środowisko. Co dalej?. Krajobrazy, nr 11, s. 2.

Kurzawa E., Strumiłło A. 1991. Wigry: kultura i środowisko: spotkania 1977–1990. Warszawa: Polski Dom Wydawniczy.

Lencewicz S. 1926. Badania jeziorne w Polsce. Przegl. Geogr., nr 5(5), s. 70.

Lityński A. 1921a. La Station hydrobiologique de Wigry. Ann. Biol. Lac., vol. 10.

Lityński A. 1921b. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Ryb. Pol., tom 2, nr 3, s. 25–26.

Lityński A. 1922a. Organizacja i działalność stacji hydrobiologicznej na Wigrach (1920–1921). Ryb. Pol., tom 3, nr 14, s. 231–237.

Lityński A. 1922b. Hydrobiologische Station AM Wigrysee. Arch. Hydrobiol. B. 13.

Lityński A. 1922c. Organizacja i działalność Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach (1920–1921). Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 5–10.

Lityński A. 1923. Die hydrobiologische Station AM Wigry–See. Intern. Revue Hydrobiol. Hydrogr., B. 11.

Lityński A. 1927. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach w latach 1921–1926. Przyroda i Technika, tom 6, nr 4, s. 169–171.

Lityński A. 1930. Dziesięciolecie Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach (1920–1930). Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 5, nr 3–4, s. 171–192.

Łukowska K. 2005. Fotoreportaż. Warsztaty. Wigry, nr 4, s. 12–13.

Maciejewski S. 1998. Nadwigierski pejzaż kulturowy. Jaćwież, nr 1, s. 41–42.

Maciejewski S. 1999a. Opowieść o kamedułach wigierskich. Suwałki: Oficyna Wydawniczo–Poligraficzna Żak.

Maciejewski S. 1999b. Wigierski czart. Krajobrazy, nr 14, s. 8–9.

Malinowska W. 1996. Krzyżówki, rebusy, zagadki. Ulotka. Krzywe: WPN.

Malinowska W. 1998a. Działalność edukacyjna w Wigierskim Parku Narodowym. Magazyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej, nr 1, s. 24–25.

Malinowska W. 1998b. Krzyżówki. Ulotka. Krzywe: WPN.

Malinowska W. 1999a. Możliwości edukacyjne Wigierskiego Parku Narodowego. Wybrane zagadnienia do realizacji na ścieżkach edukacyjnych (Las i Suchary w Parku). Praca dyplomowa Studium Podyplomowego „Ochrona parków narodowych”. Warszawa: SGGW. Maszynopis.

Malinowska W. 1999b. Wybrane formy edukacji. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 6(15), s. 21–22.

Malinowska W., Szarzyńska A. (red.) 2004. Po ścieżkach edukacyjnych Wigierskiego Parku Narodowego. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Matusiewicz A. 1992. Suwalska zagadka Syrokomli. Tyg. Półn., nr 17.

Matusiewicz A. 1995. Dorobek kultury materialnej i duchowej. W: J. Kopciał (red.), Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 142-168.

Matynia A. 1978. Plener wyższej użyteczności. Literatura, nr 7(48), s. 1, 13.

Moryc M., Malinowska W. 2009. Fotoreportaż. Konkurs ekologiczno–wędkarski 15–16 sierpnia 2009 roku. Wigry, nr 3.

Mościński A. 1986. Fotograficy o Suwalszczyźnie. Krajobrazy, nr 27, s. 7.

Mówi wojewoda suwalski: „Plener jest nam potrzebny”. 1980. Krajobrazy, nr 2, s. 10.

Osipowicz A. 1863. Z Suwałk do Augustowa. Tyg. Ilustrowany, nr 177, s. 66.

Osipowicz A. 1864a. Wycieczki w okolice Suwałk. Gawędy, obrazki i podania. Tyg. Ilustrowany, nr 250, s. 282–285.

Osipowicz A. 1864b. Wycieczki w okolice Suwałk. Gawędy, obrazki i podania. Tyg. Ilustrowany, nr 254, s. 294–295.

Osipowicz A. 1864c. Wycieczki w okolice Suwałk. Gawędy, obrazki i podania. Tyg. Ilustrowany, nr 255, s. 302–304.

Osipowicz A. 1865. Wróżba na sicie powodem zniesienia kuny w Suwałkach za Prusaka. Gazeta Polska, nr 142.

Osipowicz A. 1867a. Nieco o górze zwanej Krzemionka, zaklętym zamku i wojsku. W: Pobieżny rzut oka na niektóre zamczyska i tak zwane góry sypane w okolicach Suwałk. Tyg. Ilustrowany, nr 385.

Osipowicz A. 1867b. Słówko o zamczysku zwanym Szurpiły. Tyg. Ilustrowany, nr 384.

Osipowicz A. 1994. Wycieczki w okolice Suwałk. Gawędy, obrazki i podania. Suwałki: Suwalskie Tow. Kultury.

Partyka J. (red.) 2003. Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych. Ojców: Ojcowski Park Narodowy, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stowarzyszenie „Kultura i Natura” im. J. G. Pawlikowskiego.

Pelczar M. 1993. I znowu przyjechali. XVII Suwalskie spotkania „Kultura i Środowisko Wigry 1993”. Krajobrazy, nr 42, s. 8.

Pieśni z Suwalszczyzny. 1960. Liter. Lud., nr 4, s. 72–73.

Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Pomieszczenie, organizacja, warunki pracy. 1928. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 3, nr 3–4, s. 295–315.

Strumiłło A. 1980. Suwalskie plenery „Sztuka i środowisko”. Biul. Inf. Woj. Rady Nar. Urz. Woj. w Suwałkach, s. 25–40.

Strumiłło A. 1999. Kultura i twórczość artystyczna na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. W: Materiały pokonferencyjne „10 lat Wigierskiego Parku Narodowego”, 14–15 października 1999, Suwałki. Maszynopis.

Strumiłło A. 2001. Moim zdaniem... Wigry, nr 1, s. 2.

Symonides E. 1993. Badania naukowe w parkach narodowych. Organizacja badań. Parki Nar., nr 4, s. 5–6.

Szkiruć Z. 1999d. Wigierski Park Narodowy jako przestrzeń kulturowa. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 6(15), s. 8–10.

Wasilewska-Klamka B., Kuźma I. 2009. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Wigier i okolic. Raport z badań terenowych. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 9, s. 137–152.

Weremiej F.Z. 1972. Kuszenie Zaltisa. Kierunki, nr 51–52, s. 14.

Wesołowska L. 1999a. Edukacja w Wigierskim Parku Narodowym. W: Materiały pokonferencyjne „10 lat Wigerskiego Parku Narodowego”, 14–15 października 1999. Suwałki: Maszynopis.

Wesołowska L. 1999b. Edukacja. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 179–186.

Wesołowska L. 2003a. Ścieżka edukacyjna „JEZIORA”. Wigry, nr 2, s. 15–17.

Wesołowska L. 2003b. Przewodnik do rozpoznawania niektórych organizmów wodnych występujących w Wigierskim Parku Narodowym : materiały pomocnicze do zajęć terenowych i laboratoryjnych. Suwałki: Wigierski Park Narodowy.

Wesołowska L.K., Misiukiewicz W. 2005. Przewodnik do rozpoznawania niektórych organizmów występujących w lasach Wigierskiego Parku Narodowego. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Wędzki A. 1965. Kultura i nauka na Suwalszczyźnie w XIX stuleciu. Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Pr. BTN, s. 266–267.

Wilk H. 1970. Wigry. Śladami zabytków. Gazeta Biał., nr 140, s. 7.

Wilk H. 1971. Legendy i przyszłość Wigier. Gazeta Biał., nr 188, s. 7.

Wilk H. 1980. Przyroda i architektoniczne piękno. Na turystycznym szlaku. Gazeta Współ., nr 186, s. 29–31.

Wilk H. 1983. Piękno i legendy Wigier. Gazeta Współ., nr 191, s. 6.

Wojciechowski J. 1977. Plener w środowisku. Literatura, nr 6, s. 1, 7.

Wróblewska B. 1997. Zabytki kultury materialnej. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Wróblewska B. 1999. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Zabytki kultury materialnej. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Wróblewska D. 1979. Profesjonaliści i amatorzy. Kultura, nr 17(42), s. 13.

Wsłuchać się w tajemnicę Suwalszczyzny: pokłosie Festiwalu Kultury „Co Polskę stanowi”. 2003. Suwałki: Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego w Suwałkach.

Zaborowiski Z. 2002. Ścieżka edukacyjna PUSZCZA. Wigry, nr 4, s. 15–17.

Zaborowski Z. 1997. Ścieżka edukacyjna „Las” – przewodnik. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Zaborowski Z. 2002. Ścieżka poznawcza Puszcza. Przewodnik. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Zaborowski Z. 2003. „LAS”, przyrodniczo–archeologiczna ścieżka edukacyjna. Wigry, nr 3, s. 17–19.

Zaborowski Z. 2005. Ścieżka przyrodniczo–archelogiczna „Las”. Przewodnik. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

X. JĘZYKOZNAWSTWO

  

Falk K.O. 1939. Najstarszy regestr jezior suwalskich. Slavio polonica, tom 1, s. 29–60.

Falk K.O. 1941a. Wody wigierskie i huciańskie. T. I. Studium toponomastyczne. Uppsala.

Falk K.O. 1941b. Wody wigierskie i huciańskie. T. II. Źródła rękopiśmienne. Lund: Druk Hakan Ohlsson.

Falk K.O. 1976. Jeszcze raz o nazwie Wigry. Acta Baltico–Slavica, tom 10, s. 181–190.

Falk K.O. 1981a. Kilka uwag o metodyce badań toponomastycznych. Roczn. Białost., tom 14, s. 297–304.

Falk K.O. 1981b. Uwagi o Jaćwieskim substracie hydronimicznym na Suwalszczyźnie. Roczn. Białost., tom 14, s. 29–49.

Gołaski J. 1963. Prace nazewników szwedzkich na Suwalszczyźnie. Prz. Geodez., tom 35, nr 5, s. 207–209.

Gryguć A. 2011. Puszcza Augustowska i jej nazewnictwo w przeszłości. Wigry, nr 4, s. 14–16.

Ambrosiewicz A. i M. 2005. Gawrych Ruda czy Gawrychruda? Wigry, nr 3, s. 15–16.

Kopciał J. 2007. Gawrychruda – łącznie! Jaćwież, nr 37, s. 22–23.

Krzysztofiak L. 2006. Nazewnictwo jezior. W: A. Górniak (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Aktualna jakość i trofia wód. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 9–13.

Nalepa J. 1964. Jaćwięgowie. Nazwa i lokalizacja. Pr. BTN, nr 2.

Nalepa J. 1966. Wigry, nazwa największego jeziora Jaćwięży. Språkliga Bidrag, vol. 4(20), p. 17–25.

Westfal S. 1946. Lexical elements of Baltic origin in the Polish dialect spoken near Lake Wigry (Suwałki district, Poland). The Slavonic and East European Review, vol. 24(63), p. 156–159.

Wiśniewski J. 1970. Pierwotna forma nazwy jeziora „Wigry”. Roczn. Białost., tom 10, s. 329–334.

Zdancewicz T. 1963. Gwary powiatu sejneńskiego na tle procesów osadniczych. W: Studia i materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej. Pr. BTN.

Zdancewicz T. 1964. Wpływy litewskie i wschodniosłowiańskie w polskich gwarach pod Sejnami. Acta Baltico-Slavica, tom 1.

Zdancewicz T. 1967. Gwary ludowe powiatu augustowskiego jako wynik procesów osadniczych. W: Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego. Białystok.

Zdancewicz T. 1980. Mazurzace gwary suwalskie. Część I. Gwarowe cechy polskie (fonetyka, słowotwórstwo). Poznań: PWN.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

XI. LITERATURA PIĘKNA i SZTUKA

  

(gram) 1992. O sztuce i ekologii. Wigry ‘92. Suwalskie Spotkania „Kultura i Środowisko”. Gazeta Współ., nr 185, s. 3.

(jot) 1998. Wigierskie spotkania. Jaćwież, nr 3, s. 19.

(m) 1989. Spotkania Wigierskie „Kultura i Środowisko”. Gazeta Współ., nr 202, s. 2.

(m) 1993. Kultura i Środowisko – Wigry‘93. Gazeta Współ., nr 173, s. 7.

Chojnowski Z. 1998. Spływ. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 134.

Chrząszczewska J., Warnkówna J. 1967. Sieja w jeziorze Wigry. W: H. Kostyrko (red.), Klechdy domowe. Warszawa: Nasza Księgarnia, s. 261–263.

Czyżewski K. 1998. Wigry. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 94–95.

Darski W.M. 1998. Spotkanie na Wigrach. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 96.

Fałtynowicz Z. 1998. Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza.

Fałtynowicz Z. 2006a. Dla Miłosza. Suwałki: Muzeum Okręgowe.

Fałtynowicz Z. 2006b. Wieczorem wiatr: Czesław Miłosz i Suwalszczyzna. Gdańsk: Słowo/Obraz/Terytoria.

Fałtynowicz Z. 2008. Podróże bliskie. Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna. Suwałki: Muzeum Okręgowe.

Fałtynowicz Z. 2011. Księga puszczy Tytusa Karpowicza. Wigry, nr 1, s. 14–15.

Ficowski J. 1998. Bajędy z augustowskich lasów. Suwałki: Pogranicze.

Gałczyńska K. 1980. Sztuka i środowisko. Plener suwalski. Tryb. Ludu, nr 166, s. 5.

Guzowska T. 1998. W poszukiwaniu piękna, czyli rzecz o warsztatach w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Nar., nr 1, s. 14.

Halicka M. 1966. Sztuka ludowa Suwalszczyzny (katalog wystawy). Suwałki.

Halicka M. 1967a. Penetracyjne badania etnograficzne nad sztuką ludową Suwalszczyzny. Roczn. Białost., tom 8, s. 437–438.

Halicka M. 1967b. Penetracyjne badania terenowe z zakresu plastyki obrzędowej prowadzone w powiatach suwalskim, sejneńskim i augustowskim. Roczn. Białost., tom 8, s. 439–440.

Halka Z. 1980. Sztuka a środowisko. Radar, nr 8, s. 19–21.

Hoffman K. 1998. *** (Roztocz jeziorna w dal się rozpościera). W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 97–98.

Hoffman K. 2004. Pieśń Wigier. Suwałki: OP-ART.

Huszcza M. 2001. W sercu puszczy. Wigry, nr 4, s. 15–16.

Integrart ’97. Polsko-litewski plener rzeźby w granicie. 1997. Suwałki: Studio OP–ART.

Kamiński M. 2002. Fotoreportaż. Wigry, nr 3, s. 12–13.

Kamiński S. 1998a. *** (To jest skrzyżowanie zawalonych śniegiem dróg). W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 37.

Kamiński S. 1998b. Chleb. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 90.

Karaś H. 1998. Wspominanie klasztoru na jeziorze Wigry. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 93.

Karpowicz-Bogacz K. 1998. Przyżegluj nareszcie. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 92.

Klejmont W. 1996: Wsuwaliada. Limeryki. Suwałki: Wyd. Hańcza.

Konecka K. 1998a. III (By baśniom było zadość na spóźnionej scenie). W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 109.

Konecka K. 1998b. V (Gdyby na moje miejsce zabłądził dzisiaj Chopin). W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 111.

Konecka K. 1998c. VI (Nie wiem, o co nas proszą kamedulskie dzwony). W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 112.

Konecka K. 1998d. VII (Smutny jak konar bosy eremita). W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 113.

Konecka K. 1998e. XII (A w dłoniach traw bogactwo na odległość wzroku). W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 118.

Kopciał J. 1997. Legendy, podania i baśnie Suwalszczyzny. Suwałki.

Listy o poezji: Suwałki, Konopnicka i i myśli nad Wigrami. 1963. Kamena, nr 30, s. 6.

Łapiński W. 2001. Leśne Misteria. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński.

Maciejewski S. 2008. Romans z Suwalszczyzną. Suwałki: Wyd. Hańcza

Maciejewski S. 2009. Wigierska sieja. Dostępne w: http://www.suwalki24.pl/index.php/Stefana-Maciejewskiego-Romans-z-Suwalszczyzna.html?show=1

Malinowska W. 2002. „Córka króla lisów”. Wigry, nr 2, s. 19–20.

Masłowiecki A.T. 1998a. Wigry. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 91.

Miłaszewska W. 1997. Czarna Hańcza. Suwałki: Wyd. Hańcza. [I wyd. – Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha].

Moczulski L.A. 1998. *** (Rybacy naprawiają potargane oka sieci). W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 89.

Niewińska W. 1995. Legendy województw białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego. Białystok: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego.

Omiljanowicz K. 2003. Kraina kwietnych uwroci: zapiski znad Wigier. Suwałki: Wyd. Hańcza.

Ośrodek Edukacyjny. Poznaj Wigierski Park Narodowy. 1996. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Patla A. 1969. Nad Wigry po naukowe rewelacje. Kontrasty, nr 3, s. 10, 23.

Powroty – Czesław Miłosz na Suwalszczyźnie. 2001. Jaćwież, nr 14, s. 24–25.

Rymkiewicz J.M. 1998. Jezioro Wigry 1985. W: Z. Fałtynowicz, Gdzie jeziora syte przestrzenią obłoków. Suwalszczyzna w poezji. Antologia. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 22–23.

Scisłowski W. 1992. Nad Śniardwami ... nad Wigrami ... . Wiersze dla dzieci o Mazurach i Suwalszczyźnie. Suwałki: Wyd. Hańcza.

Stawska A.E. 2007. Śmierć w klasztorze. Kraków: Wyd. Otwarte.

Strumiłło A. 2001. Sztuka wizualna na terenie Parku. Wigry, nr 4, s. 12–13.

Vanek H. 1984. Tajemnica nazwy Wigry. Jak kameduli króla okpili. Gazeta Współ., nr 210, s. 4.

Woś S. 2000. Wigry. Suwałki: Wyd. Hańcza.

Wysocki R. 1994. Wiersze myśli skrzydlate z ziemi Mazurskiej. Olsztyn: „PIRS”.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

XII. INNE

  

(aw) 1992a. Otwarty czy zamknięty? Tyg. Suw., nr 10, s. 6.

(aw) 1992b. Płynie... Hańcza, płynie.... Tyg. Suw., nr 1.

(B.St) 1974. Nad Wigrami - Sic transit ... Życie Warszawy, nr 234, s. 6.

(bd) 1991a. Bojery dla dzieci. Kurier Poranny, nr 8.

(bd) 1991b. Wigry–91. Krajobrazy, nr 29, s. 2.

(Ch) 1990. Wyrwali zęby brygadzie tygrysa. Eksp. Wiecz., nr 224, s. 1–2.

(cis) 1989. Czy wiecie, że .. . Gazeta Współ., nr 180, s. 6.

(dos) 1997. Wigierski Park Narodowy. Krajobrazy, nr 27, s. III.

(dos) 1999a. W Bryzglu nad Wigrami. Krajobrazy, nr 29, s. 5.

(dos) 1999b. Wigierskie tajemnice. Krajobrazy, nr 32, s. 9.

(gs) 1992. Perła ze skazą. Gazeta Współ., nr 245, s. 4.

(HAL) 1980. Parki od podszewki. Krajobrazy, nr 11, s. 6.

(jc) 1985a. Brudne bogactwo. Gazeta Współ., nr 183, s. 6.

(jc) 1985b. Suwalskie rzeki i jeziora – jakie są. Gazeta Współ., nr 291, s. 4.

(m) 1987. Zatoka Słupiańska nie jest jedyną. Nad Wigry po spokój i ciszę. Gazeta Współ., nr 156, s. 6.

(m) 1991. Trzy schodki czy ... schody ? Gazeta Współ., nr 203, s. 3.

(mb) 1977. Sobolewskie piramidy. Panor. Półn., nr 21, s. 6.

(PAP) 1985. Jezioro Wigry – terenem badań. Gazeta Współ., nr 57, s. 6.

(t) 1992. Burza mózgów nad Wigrami. Tyg. Suw., nr 40, s. 6.

(tam) 1999. Podróż sentymentalna (1). Krajobrazy, nr 26, s. 8–9.

A.P. 1963. Pełne zwierza bory. IMT Światowid, nr 3(24), s. 12.

Adamczewska J. 2003a. Zima. Wigry, nr 1, s. 1–3.

Adamczewska J. 2003b. Wiosna. Wigry, nr 2, s. 1–4.

Adamczewska J. 2003c. Jesień. Wigry, nr 4, s. 1–4.

Adamczewska J. 2004. Gorąca zima. Wigry, nr 1, s. 2–3.

Adamczewska J. 2005a. Wiosna 2005. Wigry, nr 1, s. 1–4.

Adamczewska J. 2005b. Lato 2005. Wigry, nr 2, s. 1–4.

Adamczewska J. 2005c. Jesienią w Parku. Wigry, nr 3, s. 1–4.

Adamczewska J. 2005d. Już zima. Wigry, nr 4, s. 1–3.

Adamczewska J. 2005e. Światowy dzień obszarów wodno–błotnych. Wigierek, nr 4, s. 13.

Adamczewska J. 2006a. Od zimy ku wiośnie. Wigry, nr 1, s. 1–3.

Adamczewska J. 2006b. Od wiosny do lata. Wigry, nr 2.

Adamczewska J. 2006c. Tuż przed zimą ... Wigry. nr 4, s. 1–4.

Adamczewska J. 2006d. Natura 2000. Wigierek, nr 5, s. 4–5.

Adamczewska J. 2006e. Kalendarium ekologa. Wigierek, nr 5, s. 13.

Adamczewska J. 2009a. Lata 2007–2008. Wigry, nr 1, s. 2–6.

Adamczewska J. 2009b. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 4, s. 5.

Adamczewska J. 2009c. Pracowita jesień. Wigry, nr 4, s. 1–4.

Adamczewska J. 2010a. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 1, s. 3.

Adamczewska J. 2010b. Oby do wiosny. Wigry, nr 1, s. 1–2.

Adamczewska J. 2010c. Wiosna. Wigry, nr 2, s. 1–3.

Adamczewska J. 2010d. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 2, s. 4.

Adamczewska J. 2010e. Świat przygody – świat przyrody. Wigierek, nr 11, s. 5.

Adamczewska J., Borejszo J., Misiukiewicz W. 2009. Fotoreportaż. Otwarcie Muzeum Wigier. Wigry, nr 1, s. 12–13.

Adamczewska J., Kamiński W. 2004b. Lato 2004. Wigry, nr 3, s. 1–4.

Adamczewska J., Łoziński J. 2004. Jesień 2004. Wigry, nr 4, s. 1–3.

Adamczewska J., Misiukiewicz W. 2009. Lato nad Wigrami. Wigry, nr 3, s. 1–4.

Adamczewska J., Pieczyński P. 2009. Wiosną w Parku. Wigry, nr. 2, s. 1–4.

Adamczewska J., Sadkowska-Szkiruć E. 2002. Co robiliśmy jesienią. Wigry, nr 4, s. 1–3.

Adamczewska J., Szkiruć E. 2003. Lato. Wigry, nr 3, s. 1–4.

Adamczewski J. 2010. „Leptodora” na Wigrach. Wigierek, nr 12, s. 7.

Ambrosiewicz M. 2003. Europejski Tydzień Lasów na Suwalszczyźnie. Wigry, nr 2, s. 5.

Andrzejewski R. 1999. Problemy dalekiej przyszłości Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 205–207.

Bałazy S. (red.) 1993. Monografia polskich parków narodowych. Parki nar. Rez. przyr., tom 12.

Bernatowicz S. 1985. Wigry bez gospodarza. Krajobrazy, tom 5, s. 11.

Bielawski Z. 2002. Obręb Ochronny Wigry. Wigry, nr 2, s. 8–10.

Biżuta J. 2003. Herby parków narodowych. Białystok: Ministerstwo Środowiska. Fund. Ekon. Środ. i Zasob. Natur. Wyd. „Ekonomia i Środowisko”.

Błaszczyk P. 1992. List otwarty. Przyr. Pol., nr 8, s. 2.

Bogusławski Z. 2002. Jak działa Park. Wigry, nr 1, s. 4–6.

Bołdok J. 1980. Ciche pretensje. Życie Gosp., nr 16, s. 5.

Borejszo J. 2011. Polubić krajobraz. Na Miedzy, nr 1/2011, s. 2–5.

Borejszo J., Milewski R., Perkowska E., Łukowska K. 2010. Fotoreportaż. Zima w Wigierskim Parku Narodowym, Wigry, nr 1, s. 12–13.

Brzęk G. 1989a. Na swoim. Krajobrazy, nr 12, s. 10.

Brzęk G. 1989b. Ostatnie dni. Krajobrazy, nr 14, s. 10.

Brzęk G. 1989c. Początki. Krajobrazy, nr 11, s. 10.

Brzęk G. 1989d. Wojna. Krajobrazy, nr 13, s. 10.

Brzosko-Zielińska M., Łojewski M. 1933. Przewodnik po Wigrach. Suwałki: nakł. własny.

Bukowiecki L. 1966. Nonszalancja nad Wigrami. Posezonowe wspominki z morałem. IMT Światowid, nr 42, s. 11.

Cegiełko Z. 1985. Tu a nie gdzie indziej. Krajobrazy, nr 51–52, s. 6–7.

Cegiełko Z. 1986. Waligóry z Sobolewa. Krajobrazy, nr 18, s. 4–5.

Czeczuga B. 1973. Puszcza Augustowska. Przyr. Pol., nr 11, 16–17.

Czekajewska D. 1976. Kruszywo u ... producenta. Fundamenty, nr 40, s. 9.

Daniłowicz D. 2002. Różańcowa Góra. Jaćwież, nr 20, s. 36.

Dąbrowska J. 2002a. Minęła zima. Wigry, nr 1, s. 2–3.

Dąbrowska J. 2002b. Latem w Parku. Wigry, nr 3, s. 1–2.

Dąbrowska J., Ambrosiewicz M., Szkiruć E. 2002. Gorąca wiosna. Wigry, nr 2, s. 1–4.

Dąbrowska J., Kamiński M. 2001. Jesień w WPN. Wigry, nr 4, s. 1–3.

Domański J. 1977. Nadzieje i niepokoje. Aura, nr 9, s. 26–28.

Dorochowicz A. 1999. Trzy błękitne wstążki. Jaćwież, nr 6, s. 14–15.

Drażba W. 1990a. Hodowla komarów. Krajobrazy, nr 36, s. 4–5.

Drażba W. 1990b. Złoty środek na ośrodek. Kurier Poranny, nr 165, s. 4–5.

Dunat B. 1988. Puszczański azyl. Krajobrazy, nr 13, s. 6–7.

Dzikowski S. 2003. Ze smutnej ziemi. Jaćwież, nr 21, s. 27–35.

Falk K.O. 1992. Nie przyjęte zaproszenie do Wigier. Krajobrazy, nr 40, s. 7.

Fałtynowicz W. 1998. Kompendium wiedzy o przyrodzie. Jaćwież, nr 1, s. 41.

Fałtynowicz W. 1999. Nagrodzony album. Jaćwież, nr 6, s. 52.

Fałtynowicz Z., Matusiewicz A., Pawłowska M. 2007. Stulecie Suwalskiego Oddziału PTK–PTTK – Wademekum. Jaćwież, nr 37, 55–58.

Fiedorowicz P., Kamiński M. 2005. Fotoreportaż. Konkursy. Wigry, nr 1, s. 11–13.

Filipowicz Z. 1971. Tygodnik „Ziemia Suwalska” z 1919 r. Roczn. Białost., tom 10, s. 191–215.

Gawęcki A. 1979. Zapaść! Gazeta Współ., nr 214, s. 1, 4–5.

Gawęcki A. 1980. Książka o Wigrach. Gazeta Współ., nr 181, s. 5.

Gawęcki A. 1983. Temat za 200 miliardów. Krajobrazy, nr 17, s. 11.

Gawęcki A. 1984a. Narodowy mile widziany. Krajobrazy, nr 23, s. 11.

Gawęcki A. 1984b. Suwalskie. Krajobrazy, nr 26, s. 4–5.

Gawęcki A. 1985. Oczyszczanie absolutne. Krajobrazy, nr 30, s. 11.

Gawęcki A. 1988a. Narodowy z nazwy. Krajobrazy, nr 32, s. 4–5.

Gawęcki A. 1988b. Obiecanki, cacanki. Park narodowy miał być chlubą województwa. Krajobrazy, nr 3, s. 4–5.

Gawęcki A. 1988c. Wigrowizje. Może wszystko obsiać rumiankiem? Krajobrazy, nr 6, s. 1, 5.

Gawęcki A. 1989. Raj na przedmieściu. Krajobrazy, nr 26, s. 1, 4.

Gicgier T. 1968. Nad Wigrami (ze szkicownika). Kontrasty, nr 1, s. 30–31.

Gicgier T. 1970. Czarna Hańcza. Tyg. Kult., nr 14, s. 9.

Gieniewicz P. 1991. Wigierski bałagan narodowy. Krajobrazy, nr 22, s. 4.

Gil W. 1995. Z bobrem w herbie. Głos Lasu, nr. 12, s. 24–26.

Gnatowski M. (red.), 1969. Białostockie. Warszawa: PWN.

Gniedziejuszko Z. 1999. Stary człowiek i Wigry. Krajobrazy, nr 3, s. 12.

Gorczański S. 1999. Cudze chwalicie... Krajobrazy, nr 1, s. 9.

Gos J., Rakowski B. (red.) 1980. Spotkania z Suwalszczyzną. Łódź: Wyd. Łódzkie.

Górecka J., Łukowska K. 2010. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 3, s. 4–5.

Grnyo M.J. 2009. Slowfood nad Wigrami. Wigry, nr. 2, s. 16–17.

Grün J. 1976. Wigierski zabytek w nowej roli. Gazeta Współ., nr 181, s. 5.

Grzelak S., Sztukowski J. 1982. Województwo suwalskie. Białystok: KA.

Grzywacz A. 1997. Rady Naukowe parków narodowych. Parki Nar., nr 1, s. 4–5.

Hofman-Delbor J., Dunat D., Sobecki K. 1987. Wigry ‘87 – stawanie na głowie. Krajobrazy, nr 40, s. 8–9.

Hofmann J. 1991. Wrzód. Krajobrazy, nr 30, s. 4.

Homolewski F. 2000. Dobrze, jak rybom w Wigrach. Prz. Tech., nr 13, s. 11.

http://agrowigry.spanie.pl/

http://bagna.pl/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=92:wigierski-park-narodowy&catid=103:parki-narodowe&Itemid=126

http://fotostacja.pl/galeria/Fotografia_Latawcowa/046a_Jezieoro_Wigry_MG_4706.jpg.php

http://mapa.nocowanie.pl/wigry/zdjecia/

http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/

http://mazury.info.pl/atrakcje/wigry/

http://meteor-turystyka.pl/noclegi,wigry,0.html

http://mlodziez.erys.pl/gry_i_zabawy/poznaj_polskie_parki_narodowe

http://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_Wigry

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Nowinka

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Krzywe_Wigierskie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Jeziora_powiatu_suwalskiego

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Suwalszczyzna

http://pl.wikipedia.org/wiki/Najwi%C4%99ksze_jeziora_Polski

http://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_narodowe_Polski

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierty

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigierczycy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigierski_Park_Narodowy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigry_(jezioro )

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigry_(powiat_suwalski )

http://portalwiedzy.onet.pl/12292,,,,wigierski_park_narodowy,haslo.html

http://portalwiedzy.onet.pl/26721,,,,wigry,haslo.html

http://przyroda.polska.pl/regiony/pojezierza_wsch/ostoja_wigierska/index.htm

http://stacjakultura.pl/1,3,1265,Legendy_Suwalszczyzny_cz_1_Legenda_o_siei_wigierskiej,artykul.html

http://statekwigry.pl/

http://usebastiana.podlaskieonline.pl/galerie-zdjec/wigierski-park-narodowy/

http://wigry.kuria.elk.pl/

http://wigry.kuria.elk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=76

http://wigry.pl/html/index.php

http://www.adamlawnik.pl/zdjecia/wigierski.php

http://www.azyl-wigry.com/

http://www.facebook.com/pages/Wigierski-Park-Narodowy/176139279097847

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/4221916

http://www.google.pl/search?q=wigry&hl=pl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LLs4UerAAsXOOJy9gZAL&sqi=2&ved=0CEAQsAQ&biw

http://www.kamena-wigry.pl/

http://www.katalogmonet.pl/Katalog/Pieni%C4%85dz-zast%C4%99pczy/III-RP-%C5%BBetony/Dukaty-lokalne-Mennica-Polska-SA/2084-4-suwale-II-emisja-Sieja-wigierska

http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/podlaskie;swieto;siei;w;parku;wigierskim,137,0,674441.html

http://www.ochrona-przyrody.edu.pl/parki-narodowe/wigierski-park-narodowy

http://www.parkinarodowe.edu.pl/

http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in/doc_view/633-wigierski-park-narodowy-objanienia.html

http://www.poland.gov.pl/Wigierski,Park,Narodowy,8999.html

http://www.polskanafilmowo.pl/reviewsView,55,stanislaw-tym,PL

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/31477,stary-folwark-stary-folwark--muzeum-wigier-im--alfreda-litynskiego-.html

http://www.rowery.wigry.net/

http://www.sciaga.pl/tekst/33899-34-parki_narodowe_w_polsce

http://www.slonecznapolska.pl/atrakcje/wigierski-park-narodowy-wsrod-lasow-i-jezior-3.htm

http://www.sunnycompany.com/pl/nasze-atrakcje/item/wigierski

http://www.turystycznapolska.pl/index.php/pol/Fotogalerie/Parki-narodowe-w-Polsce/Wigierski-Park-Narodowy

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/legenda_o_siei_wigierskiej_105001.html

http://www.wigierskiparknarodowy.cba.pl/

http://www.wigry.info/

http://www.wigry.net.pl/

http://www.wigry.pro/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=91

http://www.wigry.win.pl/

http://www.wigry.win.pl/turyst.htm

http://www.wolf-5.suwalki.com.pl/gal.php?kat=wpn&gal=0

http://www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/5B83FCF3-4164-468A-9093-864193976D51/0/LEGENDAOSIEIWIGIERSKIEJ.pdf

http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=461

Huszcza M. 2006. Od lata do jesieni. Wigry, nr 3.

J.A. [Adamczewska J.] 2004. Wigierek wita. Wigierek, nr 1, s. 1.

Jadczuk Z. 1977. Pierwsze kroki „Franka”. Gazeta Współ., nr 209, s. 3.

Jagiełło K. 1978a. Pierwsza nić babiego lata. Kontrasty, nr 11, s. 20–22.

Jagiełło K. 1978b. Pożegnanie cichych wysp. Kontrasty, nr 11, s. 16–20.

Jagiełło K. 1978c. W krainie jezior i zapomnianych nazw. Literatura, nr 7, s. 6–7.

Jagiełło K. 1978d. Wigry. Życie leśnych ludzi. Kontrasty, nr 11, s. 22–26.

Jagiełło K. 1982. Cztery pory roku. „Olsztyn: Pojezierze”.

Jakobsche Z. 2006. Krajobraz dziesięciu jezior. Jaćwież, nr 34, s. 27–32.

Jaśkiewicz A. 2004. Otulone Szeszupą, Szelmentką i Wiatrołużą. Becejły: „Patria”.

Kalinowska A. (red.) 1999. Ile cię trzeba cenić... Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WEA”.

Kamieńska A. 1967. Jeden z grzechów pięknych. Lublin: Wyd. Lubelskie.

Kamińska J. 1993. Jeziora z rąk do rąk. Gazeta Wyborcza, nr 106.

Kamiński M. 1999a. Otwieranie przestrzeni. Jaćwież, nr 5, s. 27–29.

Kamiński M. 1999b. Lake Wigry – the lake „adopted” by the International Association of Theoretical and Applied Limnology (SIL) „Lake Adoption” Project. Pol. J. Ecol., vol. 57, no. 2, p. 215–224.

Kamiński M. 2001. Fotoreportaż. Wigry, nr 3, s. 8–9.

Kamiński M. 2002. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Wigry, nr 3, s. 7–10.

Kamiński M. 2003. Fotoreportaż. Europejski Tydzień Lasów na Suwalszczyźnie. Wigry, nr 2.

Kamiński M. 2005. Przyroda dyktuje warunki. Tyg. Suw., nr 24, s. 4.

Kamiński M. 2009. WPN dla internautów. Wigry, nr 4, s. 18–19.

Kamiński M., Morgan N. 1999. Adoption of lake Wigry, Poland, by SIL. SILNEWS 26(1 January), p. 5–7.

Karaś A. 1991. „Oaza”. Tyg. Półn., nr 24, s. 8–9.

Kijonka T. 1963. Czarna Hańcza. Poglądy, nr 6, s. 8.

Kin H. 1984. Z rybą do wody. Krajobrazy, nr 30, s. 3.

Kin H. 1988. Szyby w parku?. Prz. Tyg., nr 40, s. 8–9.

Kobylańska Z. 1960. Śmierć nad Czarną Hańczą. Kierunki, nr 5, s. 1.

Kofman J. (red.) 1991. Encyklopedia popularna PWN. Warszawa: PWN.

Kołodziejczyk A. 2009. Konferencja naukowo-edukacyjna „Jezioro Wigry“ (Stary Folwark, 21–22 maja 2009 r.). Wiad. Ekol., tom 55, nr 3, s. 147–151.

Kołodziejczyk J. 1924. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Ryb. Pol., nr 6, s. 134–135.

Kopciał J. (red.) 1981a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 17, s. 16.

Kopciał J. (red.) 1981b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 40, s. 16.

Kopciał J. (red.) 1982a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 17, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1982b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 21, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1983a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 2, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1983b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 4, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1983c. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 10, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1983d. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 12, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1985a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 4, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1985b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 6, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1986a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 25, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1986b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 26, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1986c. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 27, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1986d. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 44, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1987a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 10, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1987b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 39, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1988a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 23, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1988b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 32, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1989a. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 15, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1989b. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 29, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1989c. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 43, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1989d. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 48, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1990. Suwalsko–Mazurskie od A do Z. Krajobrazy, nr 3-4, s. 13.

Kopciał J. (red.) 1991. Rocznik Suwalsko–Mazurski. Suwałki: Suwalskie Tow. Kultury.

Kopciał J. 1983. Wigry takie jak dawniej. Krajobrazy, nr 21, s. 11.

Kopciał J. 1984. W oczekiwaniu na rezerwat. Krajobrazy, nr 21, s. 11.

Kopciał J. 1995. Województwo suwalskie – przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki.

Kopciał J. 2003. Kronika 2002. Jaćwież, nr 21, s. 48–49.

Korbel J. 2000. Nawet kamień ma odrobinę duszy. Dzikie Życie, nr 9, s. 6–7.

Kowalik T. 1999. Park w jaćwieskiej krainie. Środowisko, nr 20, s. 35–38.

Kowalik T. 2000. Wracają na swoje miejsce. Środowisko, nr 15, s. 23–26.

Kowalski W. 1983. Cienie suwalskiego lata ‘83. Krajobrazy, nr 39, s. 12.

Kowalski W. 1986. Jeszcze w sprawie Jaćwieży. Mówią Wieki, nr 11, s. 28–30.

Kowalski W. 1992. Puszczańskie tajemnice. Krajobrazy, nr 50, s. 7.

Kozaczewski J. 1998. O Czarnej Hańczy. Jaćwież, nr 1, s. 42–43.

Koziara A. 1978. Duchy kamedułów nie mają za złe... Pejzaż chroniony. Gazeta Współ., nr 224, s. 4.

Koźmiński Z. 1934. Hydrobiologische Station am Wigrysee. Int. rev. Ges. Hydrobiol.

Krauzer J. 1999a. Kamionka ucieka do Wigier. Nasz Głos, nr 10.

Krauzer J. 1999b. Kamionka wpada do Wigier. Jaćwież. nr 6, s. 32–33.

Krzemiński J. 1985. Sprawa do załatwienia. Przyr. Pol., nr 9, s. 8.

Krzysztofiak A. 2004. Rada Wigierskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 1, s. 4–5.

Krzysztofiak A. 2010. Nowa Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 1, s. 4.

Krzysztofiak L. 1990a. Nie umrze, jeżeli ... . Tyg. Półn., nr 7, s. 9.

Krzysztofiak L. 1990b. Pracownia naukowa w parku. Tyg. Półn., nr 7, s. 9.

Krzysztofiak L. 2001. Fotoreportaż. Wigry, nr 1, s. 8–9.

Krzysztofiak L. 2011. Mapa geologiczno-turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 1, s. 20.

Kubaszewski T. 1995. Obraza praw nad Wigrami. Kurier Poranny, 12–13.

Kulwieć K. 1902a. Korespondencja „Wszechświata”. Wszechświat, nr 23, s. 572.

Kulwieć K. 1902b. Notatki z wycieczki do Wigier. Wszechświat, nr 21, s. 321–325.

Kulwieć K. 1902c. Notatki z wycieczki do Wigier. Wszechświat, nr 22, s. 341–348.

Kulwieć K. 1902d. Notatki z wycieczki do Wigier. Wszechświat, nr 23, s. 362–367.

Kulwieć K. 1904. Wycieczka przyrodnicza. Wszechświat, nr 23, s. 316.

Kulwieć K. 1922a. Jezioro Wigierskie. Ziemia, tom 7, nr 3, s. 82–90.

Kulwieć K. 1922b. Suwalszczyzna. Ziemia, tom 7, nr 4, s. 129–134.

Kulwieć K. 1929. Nad Jeziorem Wigierskim. Ziemia, tom 14, nr 24, s. 435–440.

Kunat-Miłosz A. 2002. Tartak nad jeziorem. Jaćwież, nr 20, s. 26–27.

Kurowska H. 1978. Krajobraz z Wigrami. Panor. Półn., nr 22, s. 5.

Lasiota Z. 1985. Stacja nad Wigrami. Powrót do Starego Folwarku. Eksp. Wiecz., nr 56.

Laskowicz G. 2000. Ekologiczny Euroregion „Niemen”. Środowisko nr 15, s. 35–36.

Lechowski A. 2004. Barwy Podlasia. Białystok: Agencja Reklamowa „AZ Media”.

Leończyk W. 1988. Bez jezior będzie trudno. Jaćwież, nr 3, s. 18–19.

Ligocki M. 2000. Jak chronić lasy w parkach narodowych? Las Polski, nr 13–14, s. 32–33.

Lubczyński L. 1994. Studium podyplomowe dla pracowników parków narodowych. W: L. Lubczyński, A. Antczak (red.), Ochrona parków narodowych. Prace dyplomowe absolwentów studium podyplomowego SGGW w Warszawie – rok akademicki 1991-1992. Warszawa: KZPN, s. 5–18.

Łapiński W. 1986. Wędrówki po puszczy. Białystok: KAW.

Łapiński W. 1992. Pojednanie z lasem. Monkinie: Wyd. Włodzimierz Łapiński.

Łapiński W. 1997. Klejnoty naszej przyrody. Bryzgiel: Wyd. W. Łapiński.

Łapiński W. 2000. Las i my. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński.

Łąkowski R. (red.) 1983. Encyklopedia powszechna PWN. Warszawa: PWN.

Łoziński J. 1997. Skad ten znak? Parki Nar., s. 12–13.

Łoziński J. 2002. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda. Wigry, nr 4, s. 6–9.

Łoziński J. 2004. Co się dzieje w lesie zimą? Wigry, nr 4, s. 4–6.

Łoziński J. 2009. Słowo wstępne. Wigry, nr 1, s. 1.

Łoziński J. 2011. Międzynarodowy rok lasów i 40–lecie Konwencji Ramsarskiej. Wigry, nr 1.

Łozowska M. 1989. Województwo suwalskie ziemia i ludzie: katalog wystawy książek (Wilno, kwiecień – maj 1989). Suwałki: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej.

Łukowska K. 2011. Międzynarodowy Rok Lasów w Wigierskim Parku Narodowym. Wigry, nr 3, s. 4–5.

Łukowska K., Perkowska E. 2010. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 4, s. 5.

Łukowska K., Perkowska E. 2011a. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 1, s. 5.

Łukowska K., Perkowska E. 2011b. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 2, s. 4–5.

Łukowska K., Perkowska E. 2011c. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 3, s. 7.

Łukowska K., Perkowska E. 2011d. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Wigry, nr 4, s. 4..

Maciejewski S. 1994. Wejść w puszczę ... . Krajobrazy, nr 30, s. 7.

Maciejewski S. 1999a. Diabeł królowej Bony. Krajobrazy, nr 52, s. 14–15.

Maciejewski S. 1999b. Kolumna zamurowanych kochanków. Krajobrazy, nr 5, s. 10–11.

Maciejewski S. 1999c. Napoleoński wiarus. Krajobrazy, nr 11, s. 8–9.

Maciejewski S. 1999e. Recenzje i noty o książkach. Jaćwież, nr 5, s. 51.

Mackiewicz A. 2006. Czarna Hańcza. Wigry, nr 2, s. 5–6.

Majcher H., Walerysiak D. 1975. Kryptonim „Aqua”. Kontrasty, nr 8(1), s. 37.

Malczewski P. 2004. Fotoreportaż. Wigierski Park Narodowy z lotu ptaka. Wigry, nr. 3.

Marks J. 1988. Jak żyć w Wigierskim Parku Narodowym. Gazeta Współ., nr 216, s. 5.

Marks J. 1991. ... a Czarna Hańcza płynie. Gazeta Współ., nr 93, s. 3.

Masłowiecki T.A. 1969. Wigry. Kamena, nr 6, s. 9.

Matusiewicz A., Woś S.J. 1993. Suwałki. Suwałki: Wyd. ZF.

Mioduszewska A. 1974. Kryptonim Aqua. Kontrasty, nr 10, s. 40.

Misiukiewicz F. 2001. Fotoreportaż. Wigry, nr 2, s. 8–9.

Misiukiewicz W., Życzkowski J., Perkowska E. 2009. Fotoreportaż. XX-lecie Wigierskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 4.

Młyńczyk W. 1975. Skarby kamienistej ziemi. Gazeta Biał., nr 98, s. 3.

Moćkun T. 1999a. Gość jakiego nie było. Krajobrazy, nr 18, s. 10–11.

Moćkun T. 1999b. Papież na Półwyspie. Krajobrazy, nr 19, s. 8–9.

Morsztyn D. 2011. Harcerze nad Wigrami. Wigry, nr 2, s. 14–16.

Myszczyński S. 1970. Suwałki i okolice. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.

Na półwyspie ... . 1982. Życie Warszawy, nr 134, s. 7.

Nasiadko Z. 1971. Sieja po kamedulsku. Kontrasty, nr 4(10), s. 16–17.

Nasiadko Z., Redliński E. 1973. Ile kosztują Wigry? Kultura, nr 11, s. 4–5.

Nawalski S. 1880. Monografia miasta Suwałk. Suwałki.

Niemczyk J. (red.) 1994. Województwo suwalskie. Bydgoszcz.

Nowa wystawa. Wigierek, nr 5, s. 4.

Nowalski S.A. 1980. Monografia miasta Suwałk. Kraków: Drukarnia UJ.

Nowikowski L. 1987. Z kart historii suwalskiego oddziału. Jaćwież, nr 2, s. 1–4.

Odkrywamy naturalne piękno. Gościnne parki. Krajobrazy, nr 31, s. II–III.

Omilianowicz A. 1964. W krainie legend. Gazeta Biał., nr 306, s. 8, 10.

Orłowicz M. 1937. Przewodnik po województwie białostockim. Białystok.

Ostaszewski W. 1974. Kryptonim Aqua. Kontrasty, nr 7(9), s. 56.

Ostrowska E. 1992. Kochać Ziemię. Tyg. Półn., nr 11, s. 8–9.

Ostrowski R. 2005. W strefie ciszy. Podróże, nr 6, s. 8–15.

Otwarty czy zamknięty. 1992. Tyg. Suw., nr 10, s. 4.

Panfil J. 1976. Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Panfil J. 1978. Pojezierze Mazurskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Patla A. 1973. Piękno ziemi suwalskiej. Białystok: PTTK.

Piekarski S. 2003. Polemika. Przegląd, nr 44, s. 64.

Pietruszkiewicz E. 1983. Proponuję Suwalską Kanadę. Krajobrazy, nr 31, s. 14.

Pietruszkiewicz E. 1986. Zadecydować trzeba już dziś. Gazeta Współ., nr 188, s. 4.

Piotrowski M. 2003a. Niezatapialny. Kontakty, nr 39, s. 12–13.

Piotrowski M. 2003b. Odpowiedź. Przegląd, nr 44, s. 64.

Piotrowski M. 2003c. Pan nad Wigrami. Przegląd, nr 39, s. 34–36.

Podział administracyjny i wykaz miejscowości województwa suwalskiego. 1989. Suwałki: Biuro Organizacyjno–Prawne i Kontroli Urz. Woj. Maszynopis.

Podziewski J. 1985. Na pojaćwieskich rubieżach. Białystok: KAW.

Polakowski A. 1980. Opór ziemi. Kontrasty, nr 13(1), s. 16–22.

Połujański A. 1859. Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte. Warszawa.

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących Wigierskiego Parku Narodowego w latach 2005-2006. Dostępne w: http://www.mos.gov.pl/artykul/369_kontrole_2007/612_natura_2000.html

Puchalski W. 1986. W krainie Czarnej Hańczy. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.

Rakiel-Czarnecka W. 2002. Wigierski Park bez złotej rybki. Przyr. Pol., nr 8, s. 3, 15.

Remiesz A. 1992. Park się wyżywi. Krajobrazy, nr 5, s. 7.

Różalski A. 1980. Wigry. Gazeta Współ., nr 201, 19–21.

Sapała M. 2004. Krajobrazy Polski: najpiękniejsze rzeki i jeziora. Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Sp.

Sewastianowicz I. 1991. Lepszy kawałek świata. Plus, nr 4, s. 24–25.

Siemieniako K. 1980a. Drugi upadek Goliata. Krajobrazy, nr 10, s. 6.

Siemieniako K. 1980b. Krajobraz za burtą. Krajobrazy, nr 13, s. 6.

Siemieniako K. 1980c. Obiad za darmo. Krajobrazy, nr 14, s. 6.

Skłodkowska D. (red.) 1999a. Krytyków zapraszamy do Parku. Krajobrazy, nr 31, s. 10–11.

Skłodkowska D. (red.) 1999b. Suwalska perła. Krajobrazy, nr 27, s. 12.

Skłodkowska D. (red.) 1999c. Wokół suwalskiej perły. Krajobrazy, nr 31, s. 11.

Skłodkowska D. (red.) 1999d. Z historii WPN. Krajobrazy, nr 31, s. 10.

Skłodkowska D. (red.) 1999e. Ku naturze i jej pięknu. Krajobrazy, nr 8, s. 10.

Skłodkowska D. (red.) 1999f. Z zielonego kalendarza. Krajobrazy, nr 15, s. 11.

Skłodowski K. 2006. Pomnik koło Leszczewka. Jaćwież, nr 33, s. 44–45.

Skowron W. 1986. Kulmeziowa górka. Jaćwież, nr 2, s. 1.

Słomińska H. 1976. O wulkanie Hekli, Jeziorze Wigry i zagospodarowaniu środowiska. Gościniec, nr 7(1), s. 18–19.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. 1880–1914. Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, tom 13, s. 125.

Sokołowski A.W. 1976. Suwalszczyzna – kraina tysiąca jezior. Przyr. Pol., nr 12, s. 4–7.

Sokołowski A.W. 1980. Nasza przyroda. Województwo Białostockie, Łomżyńskie, Suwalskie. Warszawa: LOP.

Sokołowski A.W. 1999. Rozmowa o przyszłości Parku. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 209–213.

Sokołowski A.W. 2001. Moim zdaniem. Wigry, nr 3, s. 4.

Spotkania z Suwalszczyzną. 1980. Łódź: Wyd. Łódzkie.

Starkowska M. 1986. Nim „zakwitną” jeziora. Krajobrazy, nr 23, s. 11.

Stopa-Boryczka M. 1985. Klimat. W: K. Święcicka (red.), Województwo Suwalskie. Studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 81–119.

Strumiłło A. 1979. Tylko jedna ziemia. Projekt, nr 3, s. 38–45.

Strumiłło A. 1980. Owoce będą po latach. (Rozm. Eugeniusz Kurzawa). Krajobrazy, nr 3, s. 6.

Strumiłło A. 1999. Wstęp. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 7–14.

Stworzone do wypoczynku. 1994. Gazeta Wyborcza, Gazeta na Targi, dod. specjalny do „Gazety w Białymstoku”, nr 114, s. 5.

Suchodolski B. (red.) 1962. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: PWN.

Sumiński M. 2000. Seminarium w Gorczańskim Parku Narodowym. Parki Nar., nr 4, s. 28–29.

Suwalszczyzna – kraina jak baśń. 2010(?). Białystok: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Sykulski J. 1999. Pielgrzymowanie – Jan Paweł II w Diecezji ełckiej. Jaćwież, nr 7, s. 11–13.

Syska H. 1954. Mgły nad Wigrami. Warszawa: LSW.

Szaga W. 2008. Pożary w polskich parkach narodowych. Parki Nar., nr 3, s. 4–7.

Szkiruć E. 2003. W wiejskim gospodarstwie. Wigry, nr 3, s. 20–21.

Szkiruć Z. 1978. Naukowe wakacje. W ocenie organizatorów. Przyr. Pol., nr 1–2, s. 29.

Szkiruć Z. 1986a. Na skraju puszczy – bez puszczy. Przyr. Pol., nr 10, s. 10–12.

Szkiruć Z. 1986b. Przed werdyktem. Jaćwież, nr 3, s. 1–2.

Szkiruć Z. 1989. Z Wigrami w herbie. Gościniec, nr 21(5), s. 20–21.

Szkiruć Z. 1999a. Przyszłość Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 215–216.

Szkiruć Z. 1999b. Streszczenie. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 217–218.

Szkiruć Z. 2001. Słowo wstępne. Wigry, nr 1, s. 1.

Szkiruć Z. 2002. Słowo wstępne. Wigry, nr 1, s. 1.

Szkiruć Z. 2004. Słowo wstępne. Wigry, nr 1, s. 1.

Sztukowski J. 1982. Województwo suwalskie. Białystok: KAW.

Świątkowski W. 1926. Suwalszczyzna i okolice nadniemeńskie. Pierwsza wycieczka po kraju. Warszawa: nakładem Autora.

Święcicka K. (red.) 1985a. Województwo Suwalskie. Studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1.

Święcicka K. (red.) 1985b. Województwo Suwalskie. Studia i materiały. Aneks do tomu 1. Mapy. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk.

Tanajewski M. 1991. Opisanie Wigier. Gazeta Współ., nr 203, s. 3.

Tchorzewski P. 2004. Są takie miejsca... – Suwalszczyzna. Wychow. Tech. Szk., nr 5, s. 31–33.

Trzaskowski S. 2003. Jest interes do zrobienia. Nowe Życie Gosp., nr 20, s. 21, 24.

Trząski T. 2005. Perły natury. Kielce: Wyd. Videograf II.

Tumiłowicz J., Zielony R. 1998. Czwarty rocznik Studium Podyplomowego „Ochrona Parków Narodowych”. Parki Nar., nr 1, s. 18–19.

TM 1994. Ruina w Parku. Krajobrazy, nr 18, s. 5.

Waraksa M. 2006. Woli zwierzęta niż ludzi. Tyg. Suw., nr 33, s. 10–11.

Wasilewski Z. 2002. Dzwony biją. Jaćwież, nr 20, s. 20–22.

Wechsler H.G. 1948. O tradycji i kursach wigierskich. Harcerstwo, nr 1, s. 158–161.

Wengris J., Polakowski B. 1975. Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Wiatr A. 1999. Wystawa „Parki narodowe w województwie podlaskim”. Parki Nar., nr 4, s. 31.

Wigierski Park Narodowy w Muzeum Techniki. 2005. Przyr. Pol., s. 17.

Wigry zaczną świecić. 1992. Gazeta Współ., nr 236, s. 2.

Wilczyński W. 1985. Nad Wigrami w 1938 roku. Krajobrazy, nr 33, s. 10.

Wojciulewicz B. 2002. W nadwigierskiej przestrzeni. Jaćwież, nr 20, s. 41–42.

Województwo suwalskie – Zielone Płuca Polski. 1993. Rzeczpospolita, nr 6, s. 3.

Województwo suwalskie. Informator. 1977. Suwałki: Wydz. Kultury i Sztuki Urz. Woj.

Wojtczak I. 1973. Co będzie z Wigrami? Literatura, nr 33, s. 1, 6.

Wolski T. 1929. Polskie stacje hydrobiologiczne. Ziemia, nr 14(18), s. 309–314.

Wróbel A. 1993a. Fundacja „Wigry”. Parki Nar., nr 1, s. 20.

Wróbel A. 1993b. Rada społeczno-konsultacyjna w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Nar., nr 1, s. 19.

www.bryzgiel.pl/index.php?page=wpn

www.polskawakacyjna.pl/wigierski_park_narodowy.html

www.suwalszczyzna-jakbasn.pl/atrakcje/wpn.php

www.wartozwiedzic.pl/suwalki/305

www.wrotapodlasia.pl › ... › Ochrona przyrodyParki Narodowe

www.youtube.com/watch?v=XiEog3HO4WA

Wyględa T. 1979. Na Czarnej Hańczy. Gościniec, nr 11(10), s. 16–17.

Wykaz miejscowości i symboli terytorialnych jednostek administracyjnych województwa suwalskiego. 1977. Suwałki: WUS.

Wyszkowski A. 1988. Fascynacje. Jaćwież, nr 3, s. 4–5.

Z zielonego kalendarium. 1999. Krajobrazy, nr 15, s. 11.

Zacharczyk K. 1991. Akcja. Aura, nr 3/91, s. 20–21.

Zaręba R. 1986. Puszcze, bory i lasy Polski. Warszawa: PWRiL.

Zawadzka D. 2008. Powstaje Muzeum Wigier. Parki Nar., nr 4 s. 5–9.

Zawadzka D., Zawadzki J. 2001b. Przyroda Puszczy Augustowskiej. Jaćwież, nr 13, s. 23–25.

Zieliński J. 1973. W sprawie Wigrów. Życie Warszawy, nr. 173.

Zielone Książki. 1998. Krajobrazy, nr 3, s. 17.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

4. ANEKS

  

Schenkova V., Horsak M., Pleskova Z., Pawlikowski P. 2011. Habitat preferences and conservation of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Slovakia and Poland. J. of Molluscan Studies, p. 1–7.

Sudnik W., Zawadzka D. 2012. Co dalej z łosiem? Przyr. Pol., nr 4, s. 22–23.

Zawadzka D. 2012. Storczyki Puszczy Augustowskiej. Przyr. Pol., nr 9, s. 16–17.

Zawadzka D., Kwiecień E. 2011. Puszcze i lasy Polski. Encyklopedia ilustrowana. Warszawa: Multico, s. 1–303.

Zawadzka D., Zawadzki J. 1991a. Gniazdowanie łyski na wykrocie w Wigierskim Parku Narodowym. Przyr. Pol., nr 2, s. 6.

Zawadzka D., Zawadzki J. 2005. Wpływ struktury środowiska na skład pokarmu i ekologię żerowania kruka Corvus corax na Suwalszczyźnie. W: L. Jerzak, B.P. Kavanagh, P. Tryjanowski (red.), Ptaki krukowate Polski. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe, s. 373–384.

Zawadzka D., Zawadzki J. 2008a. Dynamika populacji głuszca w Puszczy Augustowskiej w latach 1911–2005. W: Ochrona Kuraków Leśnych. Monografia Pokonferencyjna. Janów Lubelski, 16–18 października 2007. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, s. 25–34.

Zawadzka D., Zawadzki J. 2008b. Wymieranie cietrzewia w Puszczy Augustowskiej. W: Ochrona Kuraków Leśnych. Monografia Pokonferencyjna. Janów Lubelski, 16–18 października 2007. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, s. 46–55.

Zawadzka D., Zawadzki J. 2010. Puszcza Augustowska. W: T. Wilk, M. Jujka, J. Krogulec, P. Chylarecki (red.), Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Marki: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, s. 193–195.

Zawadzka D., Zawadzki J., Sudnik W. 2007. Bielik w Puszczy Augustowskiej. Biuletyn KOO, nr 16, s. 31–34.

Zawadzka D., Zawadzki J., Zawadzki G. 2010. Monitoring ptaków jeziora Wigry w latach 2005–2008. Rocznik Augustowsko–Suwalski, nr 10, s. 45–50.

   

Powrót do SPISU TREŚCI

  

Wiesław Fałtynowicz

Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław