BIBLIOGRAFIA

obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

   i Wigierskiego Parku Narodowego

do 2011 r.

Strona główna WPN

Spis treści

  

ZOOLOGIA

  

(cis) 1989. Coraz więcej bobrów. Największe skupiska bobrów w okolicy woj. suwalskiego. Gazeta Współ., nr 174, s. 6.

(s–m) 1991. Orzeł bielik w lasach wigierskich. Sensacja ornitologiczna. Gazeta Współ., nr 149, s. 6–7.

A.K. [Krzysztofiak A.] 2004. Podwójne życie. Wigierek, nr 1, s. 8–9.

Adamczewska J. 2006. Pomagamy ptakom. Wigierek, nr 6, s. 8–9.

Adamczewska J. 2010. Ptasie M1. Wigierek, nr 12, s. 9–11.

Adamczewska J. 2011. Latający klejnot, błękitna strzała, perła naszych lasów. Wigierek, nr 14, s. 9–11.

Adamczewska J., Misiukiewicz W. 2009. Latające ssaki? Wigierek, nr 1/2009, s. 2–4.

Adamczewski J. 2006a. Jak się chroni ryby w WPN?. Wigierek, nr 5, s. 10.

Adamczewski J. 2006b. Jak się chroni ryby w WPN?. Wigierek, nr 6, s. 10.

Adamkiewicz D., Łęska J. 2008. Bóbr z wami. Dzika Polska. Film dostępny w: http://www.tvp.pl/vod/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/bobr-z-wami/290382

Adamkiewicz D., Łęska J. 2009. Jak bóbr przykazał. Dzika Polska. Film dostępny w: http://www.tvp.pl/vod/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/jak-bobr-przykazal/1191284

Adamski A. 2004a. Kania czarna. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 7, s. 207–211.

Adamski A. 2004b. Kania ruda. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 7, s. 212–216.

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6.

Adlerówna G. 1929. Przyczynek do znajomości ustosunkowania ilościowego skorupiaków planktonowych Wigier. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 4, nr 3–4, s. 169–276.

Alexandrowicz W.P. 1998. Malakofauna osadów węglanowych jezior wigierskich. Spraw. z czyn. i pos. PAU, nr 61, s. 114–116.

Alexandrowicz W.P. 1999. Evolution of the malacological assemblages in North Poland during the Late Glacial and Early Holocene. Folia Quaternaria, vol. 75, p. 3–309.

Alexandrowicz W.P. 2000. The malacofauna of the upper Holocene lacustrine sediments of Wigry Lake (N Poland). Folia Malacologica, vol. 8, no. 2, p. 141–149.

Alexandrowicz W.P. 2003. Zespoły mięczaków w holoceńskich osadach dennych jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, nr 1, s. 47–49.

Alexandrowicz W.P. 2007a. Malakofauna późno glacjalnych i holoceńskich węglanowych osadów jeziornych północnej Polski. Geologia, Kwartalnik AGH, nr 33, s. 395–420.

Alexandrowicz W.P. 2007b. Tanatocenozy muszlowe na brzegach jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, nr 5, s. 109–113.

Alexandrowicz W.P. 2009. Zmiany środowiska naturalnego w jeziorze Wigry w czasie późnego glacjału i holocenu w świetle badań mięczaków. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 227–240.

Alhonen P. 1971. The Flandrian development of the Hyrynlampi southern Finland, with special reference of the pollen and Cladoceran stratigraphy. Acta Bot. Fenn., vol. 95, p. 1–19.

Ambrosiewicz K. 2008. Wpływ bobra europejskiego na gospodarkę rolną i leśną na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca inżynierska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Maszynopis.

Andrzejewski R. 1995. Ile sarn, jeleni. Parki Nar., nr 1, s. 26–27.

Aulak W. 2000. Populacja bobrów (Castor fiber L., 1758) w Wigierskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. przyr., tom 19, nr 2, s. 35–66.

Bakkay L., Kozma G., Szucs F. 1971. Trofea katalogus. Vadászati világkiállitás World–Exhibition of Hunting. Budapest: Globus Nyomda.

Banaszak J. 1997. Wytyczne do ochrony pszczół gniazdujących w glinie. Ekspertyza wykonana na zlecenie Wigierskiego Parku Narodowego. Bydgoszcz: Katedra Biologii i Ochrony Środowiska. Maszynopis.

Banaszak J. i in. 2004. Przegląd badań inwentaryzacyjnych nad owadami w parkach narodowych Polski. Wiad. Entomol., tom 23, Supl. 2, s. 5–56.

Banaszak J., Krzysztofiak A. 1995. The natural wilde bee (Apoidea, Hymenoptera) resources of Wigry National Park. Pol. Pismo Ent., vol. 65, p. 33–50.

Banaszak J., Krzysztofiak A. 1996. Hylaeus pfankuchi (Alfken, 1919) – nowy dla fauny Polski przedstawiciel pszczół (Hymenoptera: Apoidea, Colletidae). Prz. Zool., tom 30, nr 1–2, s. 77–78.

Bednorz J. 1974. Bocian czarny Ciconia nigra (L.) w Polsce. Ochr. Przyr., tom 39, s. 201–244.

Bereszyński A., Kasprzak K., Skrobała D. 1997. Możliwości ochrony wilka w polskich parkach narodowych. Morena, nr 5, s. 61–78.

Bernatowicz S. 1938a. Porównanie szybkości nakładania łusek sielawy. Kosmos, tom 63, nr 4, s. 445–450.

Bernatowicz S. 1938b. Zagadnienie trafności oznaczenia wieku i przyrostu sielawy na podstawie łusek z różnych okolic ciała. Roczn. Nauk. Rol., tom 65, s. 311–335.

Bernatowicz S. 1953a. Aktualny stan występowania sielawy (Coregonus albula L.) na pojezierzu Mazurskim i Suwalszczyźnie. Roczn. Nauk. Rol., tom 67, nr 1, s. 61–80.

Bernatowicz S. 1953b. Występowanie sielawy na Pojezierzu Suwalskim i Mazurskim. Gosp. Ryb., tom 5, nr 7, s. 4–5.

Białokoz W. 2004. Dynamika zespołów ichtiofauny jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 127–129.

Białokoz W., Chybowski Ł. 1997. Ichtiofauna systemu rzeczno–jeziornego Czarnej Hańczy. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 123–130.

Białokoz W., Chybowski Ł. 1999a. Struktura ichtiofauny rzek Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 527–534.

Białokoz W., Chybowski Ł. 1999b. Ochrona ichtiofauny w wodach Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński , A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, 557–562.

Białokoz W., Chybowski Ł., Krzywosz T. 1996. Ginące gatunki raków w województwie suwalskim. Zool. Pol., tom 41, Suppl., s. 87–91.

Białokoz W., Chybowski M., Osewski M. 2010. Wieloletnie zmiany zespołów ichtiofauny jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 10, s. 7–10.

Białokoz W., Krzywosz T. 1992. Struktura ichtiofauny w jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 3, s. 153–162.

Biliński W. 1986. Wpływ izolacji oraz zróżnicowania środowiska na charakter zespołów i populacji drobnych gryzoni na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Bitkowska E., Źukowski K. 1975. Roztocze drobnych ssaków niektórych okolic północnej i wschodniej Polski (Acari: Ixodides, Mesostigmata, Trombidiformes, Sarcoptiformes). Fragm. Faun., tom 20, nr 18, s. 307–321.

Bobek B., Morow K., Perzanowski K., Kosobucka M. 1992. Jeleń. Warszawa: Wyd. Świat.

Bobry w Suwalszczyźnie. 1952. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 8, nr 3, s. 48.

Bogdanowicz H. 1963. Odwiedziny jenota. Łow. Pol., nr 17, s. 15.

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.) 2007. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom 2. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

Bogusławski Z. 1999. Fauna. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 127–148.

Borejszo J., Skórzyńska U. 1991. Rozmieszczenie i liczebność bobra w Wigierskim Parku Narodowym. Prz. Zool., tom 35, nr 3–4, s. 387–391.

Boroń A. 2004a. Koza. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 237–240.

Boroń A. 2004b. Ryby należące do rodzaju Cobitis (Pisces, Cobitidae) występujące w systemie Odry i Wisły. Arch. Pol. Fish., vol. 12, suppl. 2, p. 159–166.

Bowkiewicz J. 1926. O występowaniu wioślarek eupelagicznych. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 1, nr 3, s. 255–266.

Bowkiewicz J. 1934a. Materiały do fauny Cladocera i Copepoda jezior Suwalszczyzny. Fragm. Faun., tom 2, nr 15, s. 143–146.

Bowkiewicz J. 1934b. Materiały do planktonu jezior Suwalszczyzny. Fragm. Faun., tom 2, nr 17, s. 151–156.

Bowkiewicz J. 1935a. Daphnia (Cophaloxus) longiremis G.O. Sars nowy dla fauny Polski gatunek wioślarek. Fragm. Faun., tom 2, nr 23, s. 243–247.

Bowkiewicz J. 1935b. Kompleksy Entomostraca jako wskaźnik występowania sielawy. Fragm. Faun., tom 2, nr 22, s. 229–241.

Bowkiewicz J. 1935c. Materiały do typologii Jezior Suwalszczyzny. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 9, nr 1–2, s. 99–107.

Bowkiewicz J. 1938. O pewnych prawidłowościach w składzie jakościowym zooplanktonu jezior. Fragm. Faun., tom 3, nr 18, 345–414.

Bruzgul E. 1991. Skład gatunkowy i struktura zespołów chrząszczy wodnych z grupy Hydradephaga w zbiornikach o różnej trofii i ciekach na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Brylińska M. 1991. Ryby słodkowodne Polski. Warszawa: PWN.

Brzeziński T. 1999a. Mięczaki słodkowodne Wigierskiego Parku Narodowego. W: XV Seminarium Malakologiczne, Łódź 23–25 IX.1999. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 24–26.

Brzeziński T. 1999b. New localities of Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) in the waters of the Wigry National Park. Folia Malacologica, vol. 7, no. 2, p. 103–107.

Brzeziński T. 1999c. Ślimak Potamopyrgus antipodarum (Gray 1843) w wodach Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Brzeziński T. 2000. Wpływ ekspansji ślimaka (Potamopyrgus antipodarum) (Gray, 1843) na rodzime gatunki mięczaków w wodach Wigierskiego Parku Narodowego. W: XVI Krajowe Seminarium Malakologiczne, Hel 20–22 września 2000. Sopot, s. 13–14.

Brzeziński T., Kołodziejczyk A. 2000. Wpływ wybranych warunków środowiskowych na występowanie Potamopyrgus antipodarum w Wigierskim Parku Narodowym. Materiały VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, Poznań.

Brzeziński T., Kołodziejczyk A. 2002. Distibution of Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843 in Walters) of the Wigry National Park (NE Poland) and the effect of selected habitat factors on its occurrence. Folia Malacologica, vol. 9, no. 3, p. 125–135.

Brzęk G. 1938. Badania nad dobowymi wędrówkami pionowymi zooplanktonu w okresie letnim w eutroficznym jeziorze Kierskim i oligotroficznym jeziorze Wigierskim. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 11, nr 3–4, s. 293–363.

Buczek T. 2004a. Błotniak stawowy. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 7, s. 226–230.

Buczek T. 2004b. Bocian czarny. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 7, s. 81–85.

Buczyński P., Tończyk G. 2001. Miedziopierś arktyczna. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 59–60.

Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce. Toruń: Turpress.

Buszko J. 2001a. Mszarnik jutta. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 259–260.

Buszko J. 2001b. Osadnik wielkooki. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 266–267.

Buszko J. 2004. Czerwończyk fioletek. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 55–56.

Buszko J., Masłowski J. 1993. Atlas motyli Polski. Cz. I. Motyle dzienne (Rhopalocera). Warszawa: Grupa IMAGE.

Caboń K. 1958. Untersuchungen über die Schädelvariabibität des Wildschweines, Sus scrofa L. aus Nordostpolen. Acta Theriol., B. 2, no. 6, S. 107–140.

Caboń–Raczyńska K. 1963. Występowanie zająca bielaka – Lepus timidus Linnaeus, na terenie Polski. Acta Theriol., tom 6, nr 11, s. 303–305.

Chmurzyński J.A., Kieruzel M., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 1998. Long–distance homing ability in Dasypoda altercator (Hymenoptera, Melittidae). Ethology, vol. 104, p. 421–429.

Chodorowski A. 1960. Taxoceny wirków (Turbellaria) i metodyka ich badania. Ekol. pol., Seria B, tom 6, nr 2, s. 95–114.

Chybowski Ł. 2007. Morphometric, fecundity, density and feeding intensity of the spinycheek crayfish, Orconectes limosus (Raf.) in natural conditions. Arch. Pol. Fish., vol. 15, no. 3, p. 175–241.

Chybowski Ł., Białokoz W. 1999. Dynamika zespołów ichtiofauny jeziora Wigry. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 521–526.

Ciechanowski M.,Kokurewicz T. 2004. Nocek łydkowłosy. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 268–373.

Czapik A., Fyda J. 1995. Wstępne badania nad mikro- i mejofauną sucharów Wigierskiego Parku Narodowego. Prz. Zool., tom 39, nr 1–2, s. 65–73.

Czarkowski T.K., Martyniak A., Kapusta A., Wójcik A., Bowszys M., Wziątek B., Szamańska U., Kozłowski J. 2007. Feeding ecology of vendace, Coregonus albula (L.), in Lake Wigry (Northeastern Poland). Arch. Pol. Fish., vol. 15, p. 117–128.

Czeczuga B., Kłyszejko B., Czeczuga-Semeniuk E. 2005. Carotenoid content in pre–spawning smelt (Osmerus eperlanus L.), a planktivore from Lake Wigry (North-East Poland). Acta Sc. Polonorum, Piscaria, vol. 4, no. 1–2, p. 33–42.

Czeczuga B., Kossacka W. 1977. Ecological changes in Wigry Lake in the post–glacial period. Part II. Investigations of the Cladoceran Stratigraphy. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 24, p. 259–277.

Czeczuga B., Kossacka W., Niedźwiecki E. 1979. Ecological changes in Wigry Lake in the post–glacial period. Part III. Investigations of the Chironomidae stratigraphy. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 26, no. 3, p. 351–369.

Czeczuga B., Kozłowska M. 2002. Fertility of Eudiaptomus, Bosmina and Daphnia (Crustacea) representatives in lakes of varied states in the Suwałki Distict. Pol. J. Environ. Stud., vol. 11, no. 1, p. 23–31.

Czudak-Kiersz J. 2003. Ratunek dla ginących raków i ryb. Parki Nar., nr 2, s. 22–24.

Czyż S. 2004. Słonka. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 8, s. 94–97.

Dawidowicz D., Muniowski P. 1998. Stanowisko jenota Nyctereutes procyonoides na wyspie. Prz. Przyrodniczy, nr 9, s. 102.

Dembowski J. 1923. Studia eksperymentalno–biologiczne nad larwą chruścika Molanna angustata Curtis. Pr. Inst. im. M. Nenckiego, tom 31, s. 1–43.

Demel K. 1922a. Fauna zimowa w źródłach wigierskich. Pr. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2, s. 1–26.

Demel K. 1922b. Notatki faunistyczne: 1. Planaria alpina w źródłach wigierskich. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2, s. 1–44.

Demel K. 1923a. La faune hivernale des sources du lac de Wigry (Pologne). Ann. Biol. Lac., vol. 11, no. 3–4, p. 187–195.

Demel K. 1923b. Notatki faunistyczne: 2. Pallasea quadrispinosa Sars w jeziorze Wigry. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2–3, s. 131–132.

Demel K. 1923c. Notatki faunistyczne: 3. Materiały do poznania fauny rzeki Czarnej Hańczy. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2–3, s. 133–138.

Demel K. 1923d. Ugrupowania etologiczne makrofauny w strefie litoralnej Jeziora Wigierskiego. Pr. Inst. im. M. Nenckiego, tom 29, nr 1, s. 1–50.

Demel K. 1924a. Nad Wigrami: szkice naturalisty. Biblioteka Przyrodnika, nr 2, s. 22–38.

Demel K. 1924b. Nad Wigrami: szkice naturalisty. Biblioteka Przyrodnika, nr 2, s. 68–75.

Demel K. 1924c. Nad Wigrami: szkice naturalisty. Biblioteka Przyrodnika, nr 3, s. 99–108.

Dobrowolski K.A. 1973. Ptaki wodne i ich rola w ekosystemie jeziornym. Wiad. Ekol., tom 19, nr 4, s. 353–371.

Dobrowolski K.A., Pielowski Z., Pinowski J., Wasilewski A. 1962. Das Vorkommen des Kolkraben (Corvus c. corax L.) in Polen in Zusammenhang mit seinen Areals- und Quantitätsveränderungen in Mitteleuropa. Ekol. pol., B. 10, no. 14, S. 375–456.

Domaszewicz A., Mikusek R., Sikora A. 2007. Włochatka Aegolius funereus. W: A. Sikora, Z. Rohde, M. Gromadzki, G. Neubauer, P. Chylarecki (red.), Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe, s. 280–281.

Dominiak P., Szadziewski R. 2006. Kuczmany (Diptera: Ceratopogonidae) z Wigierskiego Parku Narodowego. Wiad. Entomol., tom 25, supl. 2, s. 65–67.

Dudziński W., Haber A., Matuszewski G. 1963. Die Verbreitung des Marderhundes (Nyctereutes procyonoides Gray) in Polen. Z. Jagdwiss., Hamburg–Berlin, B. 9, no. 3, S. 98–105.

Dyduch-Falniowska A., Zając K. 2001. Groszkówka głębinowa. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 343–344.

Dzięciołowski R. 1996. Bóbr. Warszawa: Wyd. Łowiec Polski i Wyd. SGGW.

Dzięciołowski R. 2004. Bóbr europejski. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 457–462.

Dzięciołowski R., Goryńska W., Leśkow J., Łabudzki L., Wasilewski M., Dziedzic R. 1996. Relationships between red deer population performance and certain habitat parametres. Folia Forestalia Polonica, A, vol. 38, p. 57–76.

Dzięciołowski R., Goździewski J. 2000. Liczebność i rozmieszczenie bobra Castor fiber L. na Suwalszczyźnie. Ochr. Przyr., tom 57, s. 111–120.

Dzięciołowski R., Matuszewski G. 1989. Ssaki łowne. W: J. Krupka (red.), Łowiectwo. Wyd. Anton-5 Sp. z o.o., s. 161–169.

Dzięciołowski R., Misiukiewicz W. 2002. Winter food caches of beavers Castor fiber in NE Poland. Acta Theriol., vol. 47, no. 4, p. 471–478.

Dzięciołowski R., Pielowski Z. 1993: Łoś. Warszawa: Wyd. Anton–5 Sp.z o.o.

Ejsmont-Karabin J. 1999. Zespoły Rotifera strefy przybrzeżnej małych, humusowych jezior Wigierskiego Parku Narodowego z zaznaczeniem gatunków nowych i rzadkich w faunie Polski. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 389–403.

Ejsmont-Karabin J., Karabin A. 1999. Zespół stratyfikowanych termicznie jezior Wigierskiego Parku Narodowego – próba waloryzacji ekologicznej przy użyciu wskaźników zooplanktonowych. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 289–301.

Fabijański P. 1986. Charakterystyka populacji drobnych gryzoni w dominujących biotopach na terenie izolowanego i nieizolowanego kompleksu leśnego w Wigierskim Parku Krajobrazowym. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Feliksiak S. 1938. Pisidium subtruncatum Malm v. tenuilineatiformis v.n. oraz kilka nowych lub rzadkich dla Polski groszkówek ( Pisidium C. Pfeiffer). Fragm. Faun., tom 24, nr 3, s. 485–493.

Fruziński B. 1992. Dzik. Warszawa: Cedrus.

Galewski A. 1964. The hibernation of the adults of the Europaean species of Dytiscidae (Coleoptera) out of water. Pol. Pismo Ent., vol. 34, no. 3, p. 25–40.

Gąsowska M. 1953. Sieja jezior mazurskich. Roczn. Nauk. Rol., tom 67, nr 1, s. 81–100.

Gębczyńska Z., Raczyński J. 1989. Distribution, population structure and social organization of moose in Biebrza River Valey. Acta Theriol., vol. 34, 195–217.

Gieysztor M. 1929. Zur Kenntniss einiger DalyelliaCastradella – und Castreda Arten. Bull. Acad. Pol. Sc. Lett., Cl. Sc. Math., B, Sc. Nat., B. 2, S. 155–195.

Gieysztor M. 1934. Limnologische Untersuchungen an einigen Kleingewässern. Arch. Hydrob. i Ryb., B. 8, S. 75–148.

Gieysztor M. 1937/38. Systematisch-anatomische Untersuchungen an Turbellarien Polens. Zoologica Pol., B. 2, S. 215–248.

Gieysztor M. 1938. Über einige Turbellarien aus dem Susswasserpsammon. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 11, no. 3–4, S. 364–382.

Gieysztor M. 1939. Übersicht der Rhabdocoelen und Allococoelen Polens. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 12, no. 1–2, S. 1–55.

Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. Warszawa: PWRiL.

Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2005. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN.

Gmitrzuk K. 2003. Wpływ populacji kormorana Phalacrocorax carbo na ekosystemy wodne i leśne Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Maszynopis.

Gmitrzuk K. 2004. Wpływ kormorana Phalacrocorax carbo na ekosystemy wodne i leśne Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 23, nr 1, s. 129–146.

Goc M. 2004. Słonka. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 7, s. 53–57.

Goldstein J. 2006. Przegląd antofilnych gatunków żądłówek Urwitałtu. Praca licencjacka. Warszawa: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Górecka J. 2005. Sady i ogrody w krajobrazie wiejskim. Wigry, nr 3, s. 5–8.

Górecka J. 2010. „Koń jaki jest, każdy widzi...” czyli ... historia kopytem pisana. Część 1. Wigry, nr 2, s. 12–14.

Górniak A., Dobrzyń P. 1999. Zooplankton skorupiakowy trzech jezior dystroficznych WPN. W: Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A. (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 435–448.

Grabda J. 1963. Z inwazjologii Ergasilus sieboldi Nordm. w Polsce. Acta Hydrobiol., tom 5, nr 2–3, s. 245–254.

Graczyk R. 1955. Obserwacje nad zachowaniem się niektórych gatunków ptaków i zwierząt ssących w dniu 30.VI.1954 r. nad jeziorem Wigry. Post. Astr., tom 3, nr 2, s. 82.

Graczyk R. 1979. Bobry w Wielkopolsce. Przyr. Pol., nr 5, s. 18–20.

Graczyk R. 1984. Ekspansja bobra w Wielkopolsce. Przyr. Pol., nr 4, s. 3–6.

Graczyk R., Opuszyński K. 1956. Kilka spostrzeżeń zoologicznych z Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego. Chrońmy Przyr. Ojcz., nr 12, s. 36–39.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 7 (część I); tom 8 (część II).

Grużewski M. 1999. Mięczaki rzeki Kamionki w Wigierskim Parku Narodowym. W: Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A. (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 449–456.

Gutowski J.M. 2004. Kozioróg dębosz. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 82–87.

Gutowski J.M., Krzysztofiak L. 1995a. Wstępna ocena wyników monitoringu ekologicznego z wykorzystaniem bezkręgowców na terenie północno–wschodniej Polski. Prr IBL, ser. A, tom 800, s. 193–207.

Gutowski J.M., Krzysztofiak L. 1995b. Zmiany fauny bezkręgowców środowiska leśnego jako element monitoringu ekologicznego na terenie północno–wschodniej Polski. Pr. IBL, ser. A, tom 790, s. 7–44.

Gutowski J.M., Krzysztofiak L. 2002. Chosen aspects of Spruce bark beetle Ips typographus (L.) mass outbreak in the Wigry National Park. Pr. IBL, ser. A vol. 1, p. 75–86.

Gutowski J.M., Krzysztofiak L. 2005. Directions and intensity of migration of the spruce bark beetle and accompanying species at the border between strict reserves and managed forest in north-eastern Poland. Ecological questions, vol. 6, p. 81–92.

Haraciński T., Włodarczyk G. 2002. Ważki (Odonata) południowej części Jeziora Wigry. Praca magisterska. Poznań: Wydział Leśny AR. Maszynopis.

Huruk S., Huruk A., Krzysztofiak L. 2006. Analiza struktur zgrupowań biegaczowatych (Col., Carabidae) wybranych środowisk leśnych Stacji Bazowej ZMŚP WIGRY (Wigierski Park Narodowy). W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Inżynierowie bez dyplomów. 1997. Środowisko, nr 5, s. 30–32.

Jabłońska I., Koszałka J. 2000. Assemblages of Chironomidae larvae in the Hańczańska Bay (Lake Wigry). University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Natural Sciences, vol. 5, p. 254–261.

Jabłońska I., Paturej E. 1999. The domination and constancy of occurrence of invertebrate communities in the Hańczańska Bay, Lake Wigry, NW Poland. Acta Hydrobiol., vol. 41, Suppl. 6, p. 249–253.

Jabłońska-Barna I., Koszałka J., Bielecki A. 2004. Leeches of the littoral part of Lake Wigry, Northeastern Poland. Bull. Sea Fish. Inst., no. 3, p. 39–44.

Jackiewicz M. 2000. Błotniarki Europy. Poznań: Wyd. Kontekst.

Jarocki J., Krzysik S.M. 1924. Materialien zur Morphologie und Oekologie von Syrunella ambulans (Friedr. Müller). Bull. Acad. Pol. Sc. Lett., B. 2, S. 41–42.

Jarocki J., Krzysik S.M. 1925. Materiały do morfologii i ekologji Syrunella ambulans (Friedr. Müller). Spraw. Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, tom 1, nr 4, s. 80–82.

Jędryczkowski W.B., Zalewski M. 2010. First notes on the distribution of click–beetles (Coleoptera: Elateridae) on lake islands in NE Poland. In: K.H. Dyguś (ed.), Natural environment of transfrontier river catchments in Poland and Ukraine. Warsaw, p. 109–113.

Jędrzejewski W., Bereszyński A. 2004. Wilk. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 386–394.

Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K., Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w Polsce – wyniki inwentaryzacji w 2001 roku. Kosmos, tom 51, nr 4, s. 491–499.

J.A. [Adamczewska J.] 2004. Bobrze, czy ci na Wigrach dobrze? Wigierek, nr 1, s. 6–8.

Joniak T. (red.) 2010. Bezkręgowce denne wód parków narodowych Polski. Poznań: Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Kaczmarek S., Michalski J. 1995a. Żerowiska korników środowiskiem bytowania roztoczy (Acari, Mesostigmata). W: Szkodniki wtórne, ich rola oraz znaczenie w lesie. Poznań: Acarus, s. 37–42.

Kaczmarek S., Michalski J. 1995b. Roztocze Acari, Gamasida występujace w żerowiskach korników Coleoptera, Scolytidae z rodzaju Ips na terenie wybranych parków narodowych. Parki nar. Rez. przyr., tom 13, nr 1 (supl.), s. 35–42.

Kaczyński A. 1995. Redukcja jeleni. Gazeta Wyborcza, nr 74.

Kamiński K.Z. 1976. Alona rustica Scott 1895 – nowy dla Polski gatunek wioślarki (Cladocera, Chydoridae). Acta Hydrobiol., tom 18, s. 317–321.

Kamiński K.Z. 1980. Rzadkie gatunki wioślarek (Cladocera) Pojezierza Suwalskiego. Prz. Zool., tom 24, nr 2, s. 201–204.

Kamiński K.Z. 1984. Bóbr (Castor sp.) w Sucharze Dembowskiego. Wszechświat, nr 5, s. 128–129.

Kamiński M. 1995. Bobry – biologia, ekologia, ochrona. Materiały szkoleniowe i informacyjne. Zeszyt 4. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Kamiński M. 1997a. Bobry. Ulotka. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Kamiński M. 1997b. Ryby. Ulotka. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Kamiński M. 1998. Bezkręgowce wodne. Makrofauna. Materiały pomocnicze do zajęć terenowych. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Kamiński M. 1999. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Bobry. Wigierski Park Narodowy, Krzywe, s. 1–6.

Kamiński M., Krzysztofiak L. 1992. Intensity of invertebrate penetration of the near-shore zone of a polyhumic lake in summer. Ekol. pol., vol. 40, no. 1, p. 127–144.

Kamiński W.H. 2008. Szkody wyrządzone przez bobry na gruntach prywatnych w powiecie suwalskim w latach 2002–2006. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii.

Kamler E., Żuromska H., Nissinen T. 1982. Bioenergetical evaluation of environmental and physiological factors determining egg quality and growth in Coregonus albula (L.). Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 29, no. 1, p. 71–121.

Kaniwski W. 1979. Melioracja i bobry. Przyr. Pol., nr 4, s. 14.

Karabin A. 1983. Wpływ eutrofizacji na zooplankton jeziora Wigry. W: Materiały XII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Lublin 20–23 września 1983, Lublin, s. 89–90.

Karabin A. 1999. Zespoły Crustacea strefy przybrzeżnej humusowych jezior Wigierskiego Parku. W: Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A. (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 405–415.

Karabin A., Ejsmont-Karabin J. 1991. Structure, dynamics and distribution of zooplankton, and its many–years’ changes in the Wigry Lake. Ekol. pol., vol. 39, no. 3, p. 357–375.

Karabin A., Ejsmont-Karabin J. 1992. Zooplankton jeziora Wigry. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 3, s. 101–117.

Karabin A., Ejsmont-Karabin J. 1999. Jezioro Wigry – wieloletnia sukcesja zespołów Rotifera i Crustacea. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych, Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 371–388.

Karpowicz M., Górniak A., Cudowski A. 2010. Struktura zespołów zooplanktonu skorupiakowego oraz ocena aktualnej trofii jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 10, s. 11–20.

Kazberuk G. 1990. Eksperymenty nad kształtowaniem się liczebności i struktury planktonu skorupiakowego w wodzie jeziora polihumusowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Kempińska H. 1956. Sieja i sielawa. Warszawa: PWRiL.

Kmiecik A., Kmiecik P., Grzywiński W. 2010. Chiropterofauna Wigierskiego Parku Narodowego. Nietoperze, tom 11, nr 1–2, s. 11–29.

Kolender E. 1986. Fauna denna profundalu kilku jezior otuliny jeziora Wigry. Maszynopis.

Kolk A. i in. 1999. Ocena występowania ważniejszych szkodników leśnych i chorób infekcyjnych drzew leśnych w roku 1998 oraz prognoza ich pojawu w roku 1999. Warszawa: IBL.

Kolk A., Woreta D., Sierpiński A., Wolski R. 1999. Zagrożenia powodowane przez owady w ekosystemach leśnych parków narodowych. Parki Nar., nr. 4, s. 7–9.

Kołodziejczyk A. 1996. Makrofauna bezkregowa (ze szczególnym uwzględnieniem Gastropoda) na wybranych makrofitach zanurzonych w litoralu Jeziora Białe Wigierskie. Parki nar. Rez. przyr., tom 15, nr. 2, s. 77–88.

Kołodziejczyk A. 1999. Mięczaki litoralu jeziora Wigry. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 457–463.

Konieczny K. 2004. Żuraw. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 7, s. 310–314.

Kopczyński Ł. 1993. Pokarm wydr (Lutra lutra) nad dwoma nizinnymi rzekami północno-wschodniej Polski. Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.

Korycki A. 1953. Występowanie siei (Coregonus lawaretus L.) w jeziorach mazurskich i suwalskich. Roczn. Nauk Roln., tom 67, s. 101–109.

Kossacka W. 1970. Próba odtworzenia historii jeziora Wigry w okresie polodowcowym na podstawie szczątków Cladocera w osadzie dennym. W: Materiały VIII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Białystok 16–20 września 1970. Białystok, s. 75.

Kossacka W. 1972. Sukcesja Cladocera w jeziorze Wigry w okresie polodowcowym. Praca doktorska. Olsztyn: WSR. Maszynopis.

Kossacka W., Niedźwiedzki E. 1970. Rozmieszczenie pionowe szczątków larw Chironomidae w osadach jezior Selment i Wigry. VIII Zjazd Hydrobiologów Polskich w Białymstoku, 16–20 września 1970, Białystok, s. 76.

Kostro J. 1990. Liczebność i struktura planktonu skorupiakowego jezior polihumusowych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Kostrowicki A.S. 1991a. Świat zwierząt. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy. Warszawa: LOP, s. 38–50.

Koszałka J., Jabłońska I. 2000. Zoobentos jeziora Wigry w latach 1997-98. W: XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich w Białymstoku. Szacunek dla wody. Materiały Zjazdowe. Białystok, s. 127.

Kowalkowski W. 1991. Inwentaryzacja gniazd mrówek z grupy Formica rufa w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Poznań: AR. Maszynopis.

Kozłowska M. 1990. Liczebność, skład gatunkowy, rozmieszczenie i struktura zespołów skorupiaków planktonowych Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis, 1-28.

Kozłowska M. 1999. Wpływ trofii na strukturę jakościową i ilościową zooplanktonu w niektórych zbiornikach Wigierskiego Parku Narodowego i jeziora Hańcza. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 417–434.

Kozłowski K. 2007. Characteristics of vendance (Coregonus albula L.) populations in Lake Wigry and selected issues in managing this species. Praca doktorska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Maszynopis.

Kozłowski K., Kozłowski J., Poczyczyński P., Martyniak A. 2010. Age and growth of vendace, Coregonus albula (L.) from Lake Wigry (northeast Poland). Arch. Pol. Fish., vol. 18, no. 4, p. 239–245.

Kozyra-Bilińska A. 1986. Występowanie populacji drobnych gryzoni w mozaice środowisk leśnych na terenie Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Koźmiński Z. 1933. Badania morfometryczne i ekologiczne nad oczlikami (Cyclopidae) z grupy Strenuus. Arch. Hydrobiol. i Ryb., nr 7, s. 59–140.

Koźmiński Z. 1934. Über die Ökologische Verteilung einiger limnetischer Cyclopiden in den Wigryseen. Verh. Int. Ver. Limnol., B. 6, S. 229–307.

Krzysik S.M. 1925. Nowe stanowiska Baellocephala punctata w Polsce. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 4, s. 23.

Krzysztofiak A. 1992a. Bombus schrencki Mor. (Apoidea, Hymenoptera) w Polsce. Prz. Zool., tom 36, nr 1–4, s. 157–159.

Krzysztofiak A. 1992b. Gliniane ściany szansą dla pszczół. Parki Nar., nr 2, s. 19.

Krzysztofiak A. 1993a. Niespodzianka w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Nar., nr 1, s. 20.

Krzysztofiak A. 1993b. Obrostka interesujący gatunek samotnej pszczoły. Parki Nar., s. 19.

Krzysztofiak A. 1993c. Wstępne wyniki badań nad biologią pszczoły obrostki – Dasypoda altercator Harris, 1780 (Hymenoptera, Apoidea). Pol. Pismo Ent., tom 62, s. 45–51.

Krzysztofiak A. 1994a. Chelostoma foveolatum (Morawitz, 1868) (Hymenoptera, Apoidea) gatunek nowy dla fauny Polski. Prz. Zool., tom 38, nr 3–4, s. 291–293.

Krzysztofiak A. 1994b. Pszczoły (Apoidea, Hymenoptera) rezerwatu „Suche Bagno” w Wigierskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. przyr., tom 13, nr 3, s. 57–68.

Krzysztofiak A. 1994c. Występowanie pszczoły obrostki – Dasypoda altercator Harris (Hymenoptera, Apoidea) w Wigierskim Parku Narodowym. Wiad. Entomol., tom 13, nr 2, s. 134.

Krzysztofiak A. 1995. Zmiany fauny pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) środowiska leśnego jako element monitoringu ekologicznego w północno–wschodniej Polsce. Pr. IBL, Seria A, tom 799, s. 181–192.

Krzysztofiak A. 1997a. Fauna zlewni eksperymentalnej Wigierskiej Stacji Bazowej ZMŚP. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 111–122.

Krzysztofiak A. 1997b. Rzadkie gatunki zwierząt. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A. 1997c. Trzmiele (Bombus) i trzmielce (Psithyrus) środowisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego. W: T. Cierzniak (red.), Postępy apidologii w Polsce. WSP, Bydgoszcz, s. 161–176.

Krzysztofiak A. 1997d. Zwierzęta bezkręgowe WPN. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 36–37.

Krzysztofiak A. 1997e. Zwierzęta kręgowe WPN. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 39.

Krzysztofiak A. 1999a. Ochrona płazów w Wigierskim Parku Narodowym. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 6, s. 15.

Krzysztofiak A. 1999b. Płazy Wigierskiego Parku Narodowego. Biul. Inf Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 6, s. 14–15.

Krzysztofiak A. 1999c. Życie pszczół w glinie. Jaćwież, nr 5, s. 44–45.

Krzysztofiak A. 1999d. Życie ukryte w glinie. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 6, s. 15–16.

Krzysztofiak A. 1999e. Życie ukryte w glinie. Jaćwież, nr 5, s. 44–45.

Krzysztofiak A. 1999f. Kumak nizinny Bombina bombina i Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. 1999g. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Rzadkie gatunki zwierząt. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. 1999h. Ropuchy Bufo. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. 1999i. Rzekotka drzewna Hyla arborea. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. 1999j. Traszki Triturus. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. 1999k. Znaczenie i ochrona płazów. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. 1999l. Żaby Rana. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. 2000a. Ochrona płazów w Wigierskim Parku Narodowym. Las Polski, nr 13–14, s. 31.

Krzysztofiak A. 2000b. Owady łąk. Jaćwież, nr 11, s. 8–19.

Krzysztofiak A. 2001a. Rozmaitości. Wigry, nr 1, s. 16–17.

Krzysztofiak A. 2001b. Rozmaitości. Wigry, nr 2, s. 16–17.

Krzysztofiak A. 2001c. Rozmaitości. Wigry, nr 3, s. 16–17.

Krzysztofiak A. 2001d. Rozmaitości. Wigry, nr 4, s. 16–17.

Krzysztofiak A. 2001e. Struktura zgrupowań pszczół (Apoidea, Hymenoptera) w różnowiekowych drzewostanach świerkowo–sosnowych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca doktorska. Poznań: Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Maszynopis.

Krzysztofiak A. 2001f. Struktura zgrupowań pszczół (Apoidea, Hymenoptera) w różnowiekowych drzewostanach świerkowo–sosnowych Wigierskiego Parku Narodowego. Zesz. Nauk. AB, Stud. Przyr., tom 15, s. 113–217.

Krzysztofiak A. 2001g. Trzmiele (Bombus) i trzmielce (Psithyrus) Suwalszczyzny. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 1: 45–56.

Krzysztofiak A. 2002a. Rozmaitości. Wigry, nr 1, s. 25.

Krzysztofiak A. 2002b. Rozmaitości. Wigry, nr 2, s. 25.

Krzysztofiak A. 2002c. Rozmaitości. Wigry, nr 3, s. 25.

Krzysztofiak A. 2002d. Rozmaitości. Wigry, nr 4, s. 25.

Krzysztofiak A. 2003a. Rozmaitości. Wigry, nr 4, s. 25.

Krzysztofiak A. 2003b. Kto się boi nietoperza? Jaćwież, nr 21, s. 42–44.

Krzysztofiak A. 2003c. Ochrona owadów błonkoskrzydłych gniazdujących w glinie i drewnie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Nar., nr 3, s. II [okł.].

Krzysztofiak A. 2003d. Płazy Suwalszczyzny. Jaćwież, nr 24, s. 8–9.

Krzysztofiak A. 2004a. Co w trawie piszczy: owady nadwigierskich łąk. Wigry, nr 3.

Krzysztofiak A. 2004b. Monitoring trzmieli (Bombus). W: A. Kostrzewski (red.), Przewodnik konferencyjny. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1–3 września 2004. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, s. 57–58.

Krzysztofiak A. 2004c. Rozmaitości. Owady wiosny. Wigry, nr 1, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2004d. Rozmaitości. Owady lata. Wigry, nr 2, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2004e. Rozmaitości. Owady jesieni. Wigry, nr 3, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2004f. Rozmaitości. Owady zimą. Wigry, nr 4, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2004g. Pomagamy mszarnikowi. Wigierek, nr 2, s. 4.

Krzysztofiak A. 2005a. Gady. Wigry, nr 2, s. 5–7.

Krzysztofiak A. 2005b. Mieszkańcy martwych drzew. Wigierek, nr 3, s. 6–7.

Krzysztofiak A. 2005c. Zjawiska fenologiczne w świecie zwierząt, cz. I. Wigierek, nr 3, s. 2–4.

Krzysztofiak A. 2005d. Zjawiska fenologiczne w świecie zwierząt, cz. II. Wigierek, nr 4, s. 2–4.

Krzysztofiak A. 2006a. Zachowania społeczne u zwierząt (cz. 1). Wigry, nr 1, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2006b. Zachowania społeczne u zwierząt (cz. 2). Wigry, nr 2, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2006c. Rozmaitości. Życie trzmielej rodziny. Wigry, nr 4, s. 23–25.

Krzysztofiak A. 2006d. Społeczeństwa mrówek. Wigry, nr 3, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2006e. Poznajemy nasze ssaki. Wigierek, nr 5, s. 2–3.

Krzysztofiak A. 2006f. Poznajemy nasze ssaki. Wigierek, nr 6, s. 3–4.

Krzysztofiak A. 2009a. Rozmaitości. Ptasi kalendarz. Wigry, nr 1, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2009b. Ptasi kalendarz. Wigry, nr 2, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2009c. Rozmaitości. Ptasi kalendarz. Wigry, nr 3, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2009d. Rozmaitości. Ptasi kalendarz. Wigry, nr 4, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2009e. Społeczeństwa mrówek. Wigierek, nr 1/2009, s. 9–10.

Krzysztofiak A. 2010a. Architekci wśród owadów. Cz. 1. – Drążenie chodników. Wigry, nr 1, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2010b. Architekci wśród owadów. Cz. 2. – Spajanie przędzą. Wigry, nr 2, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2010c. Architekci wśród owadów. Cz. 3. – Budowanie kopców. Wigry, nr 3, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2010d. Architekci wśród owadów. Cz. 4. – Budowle z papieru. Wigry, nr 4, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2011a. Nietoperze. Wigry, nr 1, s. 9–11.

Krzysztofiak A. 2011b. Rozmaitości. Podróże w czasie. Wigry, nr 1, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2011c. Rozmaitości. Podróże w czasie. Cz. 2. – Jamochłony. Wigry, nr 2, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2011d. Kleszcze, wpleszcze i inni „krwiopijcy”. Wigry, nr 3, s. 11–15.

Krzysztofiak A. 2011e. Rozmaitości. Podróże w czasie. Cz. 3. – Głowonogi. Wigry, nr 3, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2011f. Rozmaitości. Podróże w czasie. Cz. 4. – Szkarłupnie. Wigry, nr 4, s. 24–25.

Krzysztofiak A. i L. 1999a. Owady wodne. Chruściki Trichoptera. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999b. Owady wodne. Chrząszcze Coleoptera. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999c. Owady wodne. Pluskwiaki Heteroptera. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999d. Owady wodne. Ważki Odonata. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999e. Owady wodne. Wiadomości ogólne. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999f. Pszczoły. Pszczoły chronione. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999g. Pszczoły. Pszczoły lasów. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999h. Pszczoły. Pszczoły rzadkie i zagrożone. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999i. Pszczoły. Pszczoły terenów otwartych. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999j. Pszczoły. Wiadomości ogólne. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999k. Ptaki Ochrona czynna. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999l. Ptaki. Ptaki chronione. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999m. Ptaki. Ptaki drapieżne Falconiformes. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999n. Ptaki. Ptaki lasów. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999o. Ptaki. Ptaki łąk i pól. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999p. Ptaki. Ptaki wodne. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 1999r. Ptaki. Wiadomości ogólne. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 2001a. Chronione gatunki zwierząt. Bezkręgowce. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 2001b. Chronione gatunki zwierząt. Ochrona gatunkowa. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 2001c. Chronione gatunki zwierząt. Ptaki. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 2001d. Chronione gatunki zwierząt. Ryby, płazy, gady. Krzywe: Wigierski Park Narodowy,
s. 1–6.

Krzysztofiak A. i L. 2001e. Chronione gatunki zwierząt. Ssaki. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 1989. Anomalie w budowie ciała robotnic Myrmica ruginodis Nyl. (Hymenoptera, Formicidae). Przegl. Zool., tom 33, nr 3, s. 467–469.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000a. Płazy – Kumak nizinny i grzebiuszka ziemna. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000b. Płazy – Ropuchy. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000c. Płazy – Rzekotka drzewna. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000d. Płazy – Traszki. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000e. Płazy – Znaczenie i ochrona płazów. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000f. Płazy – Żaby. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2001. Świat owadów w turystyce specjalistycznej na terenach chronionych w Polsce. W: T. Łobożewicz (red.) Turystyka aktywna i kwalifikowana na obszarach chronionych. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 198–205.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2003a. Czynna ochrona płazów w Wigierskim Parku Narodowym.
W: K. Baldy (red.), Instrukcja czynnej ochrony płazów. Kudowa Zdrój: PNGS.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2003b. Ochrona owadów błonkoskrzydłych gniazdujących w glinie i drewnie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Nar., nr 3, s. 2.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Romański M. 1999. Ścieżka edukacyjna "Płazy" – przewodnik. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Pawlikowski T. 1995. Changes in fauna of wild bees in Europe. In: J. Banaszak (red.), Changes in fauna of wild bees in Europe. Bydgoszcz: Wyd. WSP, s. 115–126.

Krzysztofiak A., Romański M. 2005. Rozmaitości. Obce gatunki ssaków. Wigry, nr 2, s. 24–25.

Krzysztofiak L. 1985. Rozmieszczenie i zagęszczenie gniazd mrówek w Puszczy Augustowskiej (Pojezierze Mazurskie). Fragm. Faun., tom 29, s. 137–149.

Krzysztofiak L. 1997a. Ptaki. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak L. 1997b. Ptaki. Ulotka. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak L. 1997c. Wybrane metody stosowane w badaniach zoologicznych. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 37–38.

Krzysztofiak L. 1998. Program pomiarowy: fauna bezkręgowców – ze szczególnym uwzględnieniem biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae). W: A. Kostrzewski (red.), Materiały z IX Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września 1998. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 83–91.

Krzysztofiak L. 1999a. Rak szlachetny ponownie w wodach wigierskich. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 6, s. 13.

Krzysztofiak L. 1999b. Monitoring płazów w Wigierskim Parku Narodowym. W: X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. Warszawa: Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, s. 43.

Krzysztofiak L. 1999c. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Ptaki. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak L. 2001a. Fauna Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 155–188.

Krzysztofiak L. 2001b. Mrówki Formicidae Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 20, n,
s. 3: 89–98.

Krzysztofiak L. 2002a. Wpływ mrówek na stan fizjologiczny drzew. Formica (Liberec), nr 5, s. 39–44.

Krzysztofiak L. 2002b. Wybrane aspekty gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w Wigierskim Parku Narodowym. Pr. IBL, ser. A, tom 930, s. 75–86.

Krzysztofiak L. 2003. Zwierzęta chronione. Wigierski Park Narodowy. Suwałki:KAJA; dostępne w: http://www.wigry.win.pl/fauna/index_pl.htm

Krzysztofiak L. 2004. Mrówki. Wigry, nr 1, s. 6–7.

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2005. Mszarnik jutta Oeneis jutta. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2009. Mszarnik jutta (Oeneis jutta) – motyl północy. Wigry, nr 3, s. 11–14.

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Frąckiel K., Biała A., Kilikowska A., Sell J. 2010. Genetic and morphological differentiation between isolated Polish populations of “glacial relict”, an endangered butterfly, Oeneis jutta (Lepidoptera: Nymphalidae). Eur. J. Entomol., vol. 107, p. 115–120.

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Sell J., Frąckiel K., Romański M. 2009. Mszarnik jutta Oeneis jutta. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M. 2009. Biology and ecology of the Jutta Arctic Oeneis jutta (HÜBNER, 1806), (Lepidoptera: Nymphalidae) Pol. J. Entomol., vol. 78, no. 3, p. 265–275.

Krzysztofiakowie A. i L. 2001. Wigierskie płazy. Wigry, nr 4, s. 6–7.

Krzywosz T. 1997. Restytucja raków rodzimych do wód Wigierskiego Parku Narodowego. Ekspertyza wykonana na zlecenie WPN. Giżycko: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Krzywosz T. 1998. Raki w wodach Wigierskiego Parku Narodowego. W: Streszczenia referatów i posterów Ogólnopolskiej Konferencji „Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych”, 11–13 maja 1998, Wigry. s. 9.

Krzywosz T. 2004a. Stan astakofauny w Wigierskim Parku Narodowym. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 121–123.

Krzywosz T. 2004b. Zmiany populacji raków w Jeziorze Gałęzistym. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 125–126.

Krzywosz T., Białokoz W., Chybowski Ł. 1994. Raki rodzime w województwie suwalskim. Komunikaty Ryb., nr 1, s. 9–10.

Krzywosz T., Białokoz W., Chybowski Ł. 1995. Rak pręgowaty w wodach województwa suwalskiego. Komunikaty Ryb., nr 2, s. 8–11.

Krzywosz T., Chybowski Ł., Ulikowski D. 1995. Rak sygnałowy w Polsce – historia, stan obecny, perspektywy. Komunikaty Ryb. Nr 1, s. 5–8.

Krzywosz T., Krzywosz W. 2002. Observations of the signal crayfish Pacifastacus leniusculus (Dana) in a lake in the eastern Suwałki Lake District. Arch. Pol. Fish., vol. 10, no. 2, p. 255–267.

Krzywosz T., Osewski M., Krzysztofiak L. 2004. Zmiany populacji raków w jeziorze Gałęzistym. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 125–126.

Krzywosz T., Śmietana P. 2001. Rak szlachetny. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 37–39.

Krzywosz T., Traczuk P., Chybowski Ł. 2010. Raki jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 10, s. 37–40.

Kulmatycki W.J. 1924. Przyczynki do znajomości sieji w Polsce. Ryb. Pol., nr 5, s. 313–352.

Kulmatycki W.J. 1926. Studien an Coregonen Polens. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 1, no. 4, S. 275–336.

Kulmatycki W.J. 1927. Studien an Coregonen Polens (Schluss). Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 2, no. 1–2, S. 1–40.

Kupryjanowicz J., Hajdamowicz I., Stankiewicz A., Staręga W. 1997. Spiders of some raised peat bogs in Poland. Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh, p. 267–272.

Kupryjanowicz J., Stankiewicz A., Hajdamowicz I. 1997. Meioneta mossica Schikora 1993 in Poland (Araneae: Linyphiidae). Bull. Pol. Acad. Sc., Biol. Sc., vol. 45, p. 41–43.

Kurak S. 1990. A bobry? Informator Kulturalny Suwalszczyzny, nr 1, s. 13.

Larnac G. 1996. Modalites degestion des populations de castors en Pologne. Tours. Maszynopis.

Leszczyńska-Kowalska J. 1992. Zooplankton mezo- i eutroficznych jezior Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 3. s. 117–128.

Lewandowski K. 1992. Występowanie i rozmieszczenie mięczaków, ze szczególnym uwzględnieniem małża Dreissena polymorpha (Pall.) w litoralu kilku jezior Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 3, s. 145–151.

Lewartowski Z. 1998. Awifauna jeziora Wigry. Białowieża: Centrum Badań i Ochrony Ptaków. Maszynopis.

Lewicki F. 1963. Wigierskie bobry. Gazeta Biał., nr 194, s. 6.

Liskiewicz S. 1934. Pijawki północno–wschodniej Polski. Pr. Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie. Pr. Zakładu Anat. Porówn., nr 8, s. 54.

Lityński A. 1922a. Dane ogólne o jeziorach wigierskich. 1. Wigry (jezioro główne). 2. Małe jeziora wigierskie. 3. Wykaz gatunków liścionogów ( Copepoda), znalezionych w jeziorach wigierskich. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 11–14.

Lityński A. 1922b. Jezioro Wigry jako zbiorowisko fauny planktonowej. Pr. Inst. im. Nenckiego, nr 1, s. 1–42.

Lityński A. 1922c. O wyborze pokarmu u ryb planktonożernych jeziora Wigierskiego. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 31–36.

Lityński A. 1923. Sieja i sielawa w jeziorach suwalskich i augustowskich. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2–3, s. 91–108.

Lityński A. 1924a. Jeszcze o sielawie. Ryb. Pol., tom 5, nr 5, s. 185–187.

Lityński A. 1924b. Sielawa w jeziorach województwa białostockiego. Ryb. Pol., tom 5, nr 1, s. 2–7.

Lityński A. 1925a. Próba klasyfikacji biologicznej jezior Suwalszczyzny na zasadzie składu zooplanktonu. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 4, s. 37–56.

Lityński A. 1925b. Skład fauny jeziora Wigierskiego w świetle nauki o biologicznych typach jezior. Księga Pamiątkowa XII Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, Warszawa: s. 133–134.

Lityński A. 1925c. Uzupełnienie do wykazu wioślarek (Cladocera) znalezionych na terenie wigierskim. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 4, s. 57–58.

Lityński A. 1928. Śledziński Jan. O jeziorach suwalskich. Prz. Ryb., nr 9, s. 340–349.

Lityński A. 1931. Sieja wigierska. Przyczynek morfologiczno–biologiczny. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 6, s. 1–40.

Lityński A. 1932a. Ochrona siei wigierskiej. Ochr. Przyr., tom 12, s. 174–175.

Lityński A. 1932b. Sieja – ryba „królewska”. Przegl. Ryb., tom 5, nr 23–24, 423–430.

Lityński A. 1932c. Sieja wigierska. Monografia. Suwałki.

Lityński A. 1932d. Sieja wigierska. Przyczynek morfologicznobiologiczny. Arch. Hydrobiol. i Ryb, nr 6, s. 1–40.

Lityński A. 1934. Über die Őkologische Verbreilung einiger limnetischer Cyclopiden in der Wigryseen. Verh. Int. Ver. Limnol., B. 6.

Lityński A. 1935. Jeziora Suwalskie i ryby je zamieszkujące w świetle dawnych dokumentów z XVI wieku. Arch Hydrobiol. Ryb., tom 9, nr 1–2, s. 122–138.

Lityński A. 1938. Biocenoza i biosocjacja. Przyczynek do ekologii zespołów fauny wodnej. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 11, nr 3–4, s. 167–209.

Loret E. 1970. Rekordowy ryś z Maćkowej Rudy. Łow.Pol., nr 12, s. 14.

Łoziński J. 1993. Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe występowania cetyńców Tomicus piniperda L.) i Tomicus minor Hart. w drzewostanach sosnowych na podstawie opadu cetyny. Krzywe. Maszynopis.

Łoziński J. 2003. Korniki. Wigry, nr 4, s. 5–7.

Łupiński S.Ł., Chętnicki W., Galicki P., Siwak P. 2008. Płazy Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Parki nar. Rez. przyr., tom 27, nr 3, s. 75–92.

Maciejewska A.E. 1995. Zmienność chromosomów Sorex araneus Linnaeus, 1758 w Wigierskim Parku Narodowym. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Maciejewski S. 1992. Rzeka bobrów. Krajobrazy, nr 33, s. 6.

Mackiewicz-Gutowska R. 1935. Przyczynek do znajomości jętek północno–wschodniej Polski. Pr. Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wydz. Nauk Mat. i Przyr., nr 9, s. 287–306.

Malinowska W. 1996. Ptaki WPN część I i II. Ulotka. Krzywe: WPN.

Malinowska W. 1998. Czy znasz zwierzęta Wigierskiego Parku Narodowego? Ssaki cz.I–III. Ulotka. Krzywe: WPN.

Malkiewicz A. 2001. Niekrocz bagniczak. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 272–273.

Martyniak A., Wziątek B., Kozłowski J. 2002. Odżywianie się kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo sinensis) w wybranych parkach narodowych. W: Polskie parki narodowe – ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11–14 marca 2002 r. Białowieża: Białowieski Park Narodowy, s. 59.

Martyniak A., Wziątek B., Szymańska U., Osewski M., Hliwa P. 2004. Skład ichtiofauny oraz wiek i tempo wzrostu ryb w zbiornikach Suchar Wielki, Sucharek i Klonek na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 131–135.

Masalska M. 1998. Modyfikacja środowiska leśnego przez bobra europejskiego w Wigierskim Parku Narodowym w północno–zachodniej stronie jeziora Wigry. Praca magisterska. Warszawa: SGGW. Maszynopis.

Masłowski M. 1995. Modyfikacja środowiska leśnego przez bobra europejskiego na terenie "sucharów" małych oczkowych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.

Maszczyk R.M., Matuszewski G. 1980. Bobry w naszych uroczyskach. Wszechświat, nr 9, s. 216–217.

Maszkiewicz E. 1998. Modyfikacja środowiska przez bobry na północno–wschodnim brzegu jeziora Wigry i jeziorze Leszczewek. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.

Mazur A. 1991. Przyczynek do znajomości kusaków (Coleoptera, Staphylinidae) Wigierskiego Parku Narodowego. Poznań. Maszynopis.

Meisch C. 2000. Freshwater Ostracoda of Western and Central Europe. Heidelberg: Spectrum Akademischer Verlag.

Melke A., Gutowski J.M. 1995. Zmiany fauny kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) środowiska leśnego jako element monitoringu ekologicznego w północno–wschodniej Polsce. Pr. IBL, ser. A, 793, 87–105.

Michalec A. 1989. Fauna pobrzeżna zbiorników polihumusowych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Michalska Z. 1970. Owady minujące okolic Suwałk. PTPN, tom 33, nr 8, s. 17–32.

Micherdziński W. 1959. Kiełże z rodzaju Gammarus Fabricius (Amphipoda) w wodach Polski. Acta Zool. Cracov., nr 4, s. 527-637.

Mikulska I. 1955. Rozmieszczenie pająków w pasie nadbrzeżnym jeziora Wigry. Ekol. pol., tom 3, nr 2, s. 33–64.

Mikusek R. 2004. Puchacz. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 8, s. 220–224.

Milicer W. 1938. Űber die parasitischen Wurmer aus den Fischen des Wigry-Sees. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 11, no. 1–2, S. 96–117.

Minkiewicz B. 1935. Myrmosa brunnipes Lep. tudzież inne żądłówki południowe lub rzadkie, wykryte w Polsce środkowej. Fragm. Faun., nr 2, s. 189–227.

Minkiewicz S. 1922a. Gatunki rodziny Harpacticidae z jezior wigierskich. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 45–64.

Minkiewicz S. 1922b. Przyczynek do fauny Harpacticidae jezior Wigierskich. Moraria duthiei Scott var. wigrensis nov. var. Pr. Inst. im. Nenckiego, tom 1, nr 3, s. 1–19.

Minkiewicz S. 1923. Dalsze badania nad fauną Harpacticidae jezior Wigierskich. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2–3, s. 67–90.

Mironiuk W., Babiatyńska E. 1976. Zmiany fauny rzeki Czarna Hańcza w okresie antropopresji. W: Materiały X Zjazdu Hydrobiologów Polskich w Toruniu, 6–11 września 1976. Toruń, s.71.

Mironiuk W., Bobiatyńska E. 1979. Zmiany w faunie rzeki Czarnej Hańczy pod wpływem zanieczyszczeń oraz zagrożenie jez. Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 115–132.

Misiukiewicz W. 1997. Przekształcenie środowiska leśnego przez bobra europejskiego na terenie wysp jezior Wigry oraz Długie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.

Misiukiewicz W. 1998. Charakterystyka aktywności bobra europejskiego w lasach. W: Stosunki wodne Puszczy Augustowskiej. Materiały seminarium naukowo–technicznego w Augustowie, 15–16.X.1998. RDLP Białystok. Maszynopis.

Misiukiewicz W. 2000. Bobr w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Nar., s. 2.

Misiukiewicz W. 2001a. Wigierskie bobry. Wigry, nr 3, s. 7–10.

Misiukiewicz W. 2001b. Bobry w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Nar., s. 23.

Misiukiewicz W. 2001c. Bobry. Biologia bobra. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Misiukiewicz W. 2001d. Bobry. Bobry w WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Misiukiewicz W. 2001e. Bobry. Historia bobra w Polsce. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Misiukiewicz W. 2001f. Bobry. Wpływ bobrów na środowisko. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Misiukiewicz W. 2002. Duże ssaki. Wigry, nr 3, s. 3–4.

Misiukiewicz W. 2003a. Duże ssaki. Wigry, nr 1, s. 8–9.

Misiukiewicz W. 2003b. Ptaki zimą. Wigry, nr 4, s. 10–12.

Misiukiewicz W. 2005a. O bobrach. Wigry, nr 3, s. 8–10.

Misiukiewicz W. 2005b. Ptaki drapieżne. Wigry, nr 1, s. 5–9.

Misiukiewicz W. 2005c. Fotoreportaż. Jesienne spotkania. Wigry, nr 3, s. 12–13.

Misiukiewicz W. 2009. Poznajemy nasze ptaki – ptaki drapieżne. Wigierek, nr 1/2009, s. 7–8.

Misiukiewicz W. 2010a. Bąk. Na Miedzy, nr 1/2010, s. 8.

Misiukiewicz W. 2010b. Poznajemy nasze ptaki – bielik. Wigierek, nr 11, s. 2–5.

Misiukiewicz W. 2010c. Czapla – siwa eminencja. Wigierek, nr 12, s. 2–3.

Misiukiewicz W. 2011a. Jarząbek. Na Miedzy, nr 1/2011, s. 10.

Misiukiewicz W. 2011b. Włochatka. Na Miedzy, nr 2/2011, s. 7–8.

Misiukiewicz W. 2011c. Obce gatunki zwierząt. Wigry, nr 2, s. 5–11.

Misiukiewicz W., Dzięciołowski R. 2002. Winter food caches of beavers Castor fiber in NE Poland. Acta Theriol., vol. 47, no. 4, p. 471–478.

Miszkiel K. 1993. Modyfikacja środowiska leśnego przez bobra europejskiego na terenie rezerwatów ścisłych Kamionka i Maniówka Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.

Mitrosz J.M. 1995. Drobne ssaki obrzeży zbiorników i cieków wodnych Wigierskiego Parku Narodowego Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Mojsiewicz J. 1939. Tardigrada psamonowe jeziora Wigierskiego. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 12, nr 3–4.

Mokrzycki T. 1995. Zmiany fauny korników (Coleoptera: Scolytidae) jako element monitoringu ekologicznego na terenie północno–wschodniej Polski. Pr. IBL, ser. A, tom 796, s. 149–160.

Moszyński A. 1926. Notatka o faunie dennej skaposzczetów (Oligochaeta) jeziora Wigierskiego. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 1, nr 1–2, s. 115–118.

Moszyński A. 1933. Description d’une nouvelle espece d’oligochetes Paranais setosa n.sp. Arch. Hydrobiol. i Ryb., vol. 7, p. 141–143.

Moszyński A. 1935. Niektóre dane o ilościowem rozmieszczeniu skąposzczetów (Oligochaeta) jezior Wigierskich. Arch. Hydrobiol. i Ryb. tom 9, nr 1–2, s. 79–92.

Moszyński A., Moszyńska M. 1957. Skąposzczety (Oligochaeta) Polski i niektórych krajów sąsiednich. Studium ekologiczno–zoogeograficzne. Pr. Komisji Biol. PTPN, tom 18, nr 6, s. 1–202.

Nalbach A. 2000. Przekształcenie środowiska przyrodniczego przez bobry w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.

Namiotko T. 2008. Małżoraczki (Ostracoda). W: W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. 3. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, s. 317–326.

Namiotko T., Namiotko L. 2004. Wstępne badania sukcesji zgrupowań subfosylnych małżoraczków (Ostracoda, Crustacea) profundalu jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 2, s. 57–60.

Namiotko T., Namiotko L., Staniszewska W. 2004. Stan poznania fauny małżoraczków (Ostracoda, Crustacea) Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 115–120.

Nowak E., Pielowski Z. 1964. Die Verbreitung des Marderhundes in Polen im Zusammenhang mit seiner Einbürgerung und Ausbreitung in Europa. Acta Theriol., B. 9, S. 81–110.

Nunberg M. 1960. Wiadomości o występowaniu niektórych korników (Col., Scolytidae) na ziemiach Polski. Pol. Pismo Ent., tom 30(11), s. 153–162.

Ochrona płazów w Wigierskim Parku Narodowym. 1998. Krajobrazy, nr 22, s. II–III.

Oleksa A. 2001. Dostojka akwilonaris. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 256–257.

Olszewski A. 2010. Obce gatunki ryb w nizinnych śródlądowych parkach narodowych Polski. W: XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji”, Międzyzdroje 14–16 kwietnia 2010. Poznań: Wyd. UAM, s. 64.

Osewski M. 2001a. Ryby. Ichtiofauna. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Osewski M. 2001b. Ryby. Kierunki ochrony. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Osewski M. 2001c. Ryby. Ochrona różnorodności gatunkowej. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Osewski M. 2003. Sielawa i sieja – słynne ryby wigierskie. Wigry, nr 2, s. 6–8.

Osewski M. 2005. Kormoran w natarciu. Wigry, nr 3, s. 11–14.

Ostaszewska U. 1997. Masakra żab. Kurier Podlaski, nr 151, s. 8.

Osuch W. 1998. Roztocze z rzędu Mesostigmata wybranych środowisk Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Poznań: Wydział Leśny AR. Maszynopis.

Panfil J. 1960. Bóbr, zwierzę ginące w Polsce. Kraków: Zakład Ochrony Przyrody PAN.

Pankiewicz A. 1999. Mykoflora z rodzaju Pythium niektórych zbiorników wodnych Wigierskiego Parku Narodowego oraz jeziora Wigry. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 317–322.

Passowicz K. 1938a. Beitrag zur Kenntnis der Őkologie des Wasserflohes Daphnia pulex De Geer. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 11, no. 1–2, S. 71–82.

Passowicz K. 1938b. Studien über die Ökologie des Wasserflohes Simocephalus serrulatus Koch. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 11, no. 3–4, S. 293–363.

Passowicz K. 1939. Dalsze obserwacje nad występowaniem wioślarki Simocephalus serrulatus Koch w niektórych jeziorach suwalskich. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 12, nr 1–2, s. 87–96.

Paszkiewicz W. 1994. Przekształcanie środowiska leśnego przez bobra europejskiego na terenie rezerwatów "Wiatrołuża I", "Wiatrołuża II" oraz "Ostoja Bobrów Stary Folwark" Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: SGGW. Maszynopis.

Patla A. 1961. Powiększa się zwierzostan Suwalszczyzny. Przyr. Pol., nr 10, s. 12.

Pawłowski J. 1995. Zmiany faunistyczne w Polsce od końca XVIII wieku w aspekcie przeszłych i przewidywanych zmian klimatu. Sylwan, tom 139, nr 3, s. 5–22.

Pawłowski J. 2001. Epaphius rivularis (Gyllenhal, 1810). W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 95–96.

Pawłowski L.K. 1936a. Über die sogenannten Varietäten des Egels Haemopis sanguisuga (Linn.). Ann. Musei Zool. Pol., B. 12, no. 9, S. 161–169.

Pawłowski L.K. 1936b. Über die wahre systematische Stellung des Egels Glossoisphonia octoserialis Stschegolew, 1922. Ann. Musei Zool. Pol., B. 11, no. 18, S. 339–345.

Pawłowski L.K. 1936c. Zur Őkologie der Hirudineenfauna der Wigrseen, Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 10, no. 1-3, S. 1–47.

Pawłowski L.K. 1937. Nowy gatunek pijawki na ziemiach polskich Przyr. i Tech., nr 16, s. 364.

Pawłowski L.K. 1938a. Materlialien zur Kentnis der moosbewohnenden Rotatorien Polens. Ann. Musei Zool. Pol., B. 13, no. 12, S. 115–159.

Pawłowski L.K. 1938b. Nowe stanowiska trzech rzadszych pijawek w Polsce. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 11, nr 1–2, s. 47–50.

Pawłowski L.K. 1948. Contribution a’la systématique des sangsues du genre Erpobdella de Blainville. Acta Zool. et Oecol. Univ. Lodz., vol. 1, p. 1–54.

Piechocki A. 1979. Mięczaki (Mollusca), ślimaki (Gastropoda). Fauna Słodkowodna Polski. Warszawa: PWN, tom 7, s. 7–187.

Piechocki A. 1989. The Sphaeridae of Poland. Ann. Zool., vol. 42, p. 249–320.

Piechocki A. 2001. Gyraulus acronicus (Ferrusac, 1807). W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 319–320.

Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. 1993. Mięczaki (Mollusca), małże (Bivalvia). Fauna Słodkowodna Polski. Tom 7a. Warszawa: PWN.

Plisko J.D. 1965. Materiały do rozmieszczenia geograficznego i ekologii dżdżownic w Polsce (Oligochaeta, Lumbricidae). Fragm. Faun., tom 12, nr 5, s. 57–108.

Poczyczyński P., Kozłowski K., Kozłowski J., Martyniak A. 2011. Marking and return method for evaluating the effects of stocking larval vendace, Coregonus albula (L.), into Lake Wigry in 2000–2001. Arch. Pol. Fish., vol. 19, p. 259–265.

Polášek Z. 1993. Wigierski Park Narodowy – ekskursja ornitologiczna w r. 1993. Maszynopis.

Poliński W. 1917. Materiały do fauny malakozoicznej Królestwa Polskiego, Litwy i Polesia. Pr. Tow. Nauk. Warszawskiego. Wydział 3, tom 27, s. 1–130.

Poliński W. 1922. O faunie mięczaków ziemi suwalskiej, Spraw. Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, tom 1, s. 37–43.

Poliński W. 1929. Znaczenie zoogeograficzne mięczaków Polski i konieczność ochrony ich zespołów. Ochr. Przyr., tom 7, s. 45–53.

Polkowski K., Mysiukiewicz P. 1994. Odżywianie się sielawy Coregonus albula (L), uklei Alburnus alburnus (L.), okonia Perca fluwiatilis (L.), płoci Rutilus rutilus (L.) i krąpia Blicca bjoeruna (L.) w jeziorze Wigry. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Postawa T., Gas A. 2003. Fauna nietoperzy Wigierskiego Parku Narodowego (północno–wschodnia Polska). Studia Chiropterologica, nr 3–4, s. 31–42.

Pravdin I.F. 1928. Płoć z jeziora Perty w Suwalszczyźnie Rutilus rutilus (Linne) var. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 3, nr 1–2, s. 1–38.

Prejs K. 1977. The littoral and profundal benthic nematodes of lakes with different trophy. Ekol. pol., vol. 25, no. 1, p. 21–30.

Prus T. 1992. Makrofauna w profundalu jeziora Wigry. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 139–143.

Prus T. 1998. Characteristic of macrofauna in profundal zone of Lake Wigry. Pol. Arch. Hydrob., vol. 45, p. 35–44.

Pucek Z. 1967. Bóbr europejski w Polsce. Przyr. Pol., nr 10, s. 12–13.

Pucek Z. 1972. Rozprzestrzenianie się i stan ochrony bobra europejskiego na Białostocczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 28, nr 1, s. 28–36.

Pucek Z., Raczyński J. (red.) 1983. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Warszawa: PWN.

Riedel W. 1961. Materiały do znajomości rozmieszczenia chruścików (Trichoptera) Polski. Fragm. Faun., tom 9, nr 2, s. 11–20.

Rodziewicz M. 2004. Orlik krzykliwy. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 7, s. 240–244.

Romanowski J. 2008. Wpływ bobrów na skład chemiczny wody w Nadleśnictwie Suwałki. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii.

Rudź R., Górniak A. 2005. Zooplankton skorupiakowy jezior harmonijnych Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 105–114.

Ruprecht A.L. 1996a. Materiały do rozmieszczenia bobra (Castor fiber L.) i wydry (Lutra lutra L.) w Polsce. Przegl. Zool., tom 40, nr 3–4, s. 235–241.

Ruprecht A.L. 1996b. Materiały do rozmieszczenia przedstawicieli podrodzaju Lutreola Wagner, 1841 (Carnivora: Mustelidae) w Polsce. Prz. Zool., tom 40, nr 3–4, s. 223–234.

Ruprecht A.L., Szwagrzak A. 1988. Atlas występowania sów w Polsce. Stud. Nat., tom 32, s. 1–153.

Rydzewski W. 1937. Die bisher bekannten und neu für Polen festgestellten Hydrocarinen. Fragm. Faun., B. 3, no. 9, S. 57–68.

Rzóska J. 1930. Biometrische Studien über die Variabilitateiner Cyclopiolengruppe (Cyclops strenuus s.lat.). Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 5, no. 3–4, S. 193–220.

Rzóska J. 1935. Badania nad ekologią i rozmieszczeniem fauny brzeżnej dwu jezior polskich (jezioro Kierskie i jezioro Wigierskie). Pr. Komisji Mat.–Przyr. PTPN, B, tom 7, nr 6, s. 1–152.

Rzóska J. 1937. Über die Ökologie der Bodenfauna im Seenlitoral. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 10, no. 1–3, S. 76–172.

Sawicki L.K. 1989. Bobry. Przyr. Pol., nr 3, s. 17–18.

Sikora A. 1995. Lęg mieszany łabędzia krzykliwego (Cygnus cygnus) i łabędzia niemego (Cygnus olor) na Suwalszczyźnie. Not. Orn., tom 36, nr 3–4, s. 368–370.

Słomińska M.O. 1994. Drobne ssaki w wybranych zbiorowiskach roślinnych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Soszyński B. 2001. Sphecomyia vittata (Wiedemann, 1830). W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 307–308.

Sowa S., Dylewska M., Ruszkowski A. 1991. Trzmiele Pojezierza Mazurskiego. Pszczeln. Zesz. Nauk., nr 35, 103–111.

Stachowiak P. 1995. Występowanie ryjkowców (Coleoptera: Anthribidae, Rhinomaceridae, Apionidae, Curculionidae) w różnych środowiskach leśnych jako element monitoringu ekologicznego w północno–wschodniej Polsce. Pr. IBL, ser. A, tom 795, s. 130–148.

Stajszczyk M. 2004. Gągoł. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 7, s. 186–190.

Stangenberg M. 1953. Wzrost płoci (charakterystyka i próba nawiązania do środowiska). Pol. Arch. Hydrobiol., tom 1, s. 189–217.

Stangenberg M. 1958. Letni pokarm płoci (Rutilus rutilus L.) z jeziora a-mezotroficznego i dystroficznego. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 4, s. 251–275.

Staniszewska W., Namiotko T. 2008. Sukcesja zgrupowań małżoraczków (Ostracoda) w późno glacjalnych i holoceńskich osadach jeziora Wigry – wstępne wyniki analiz z wiercenia WZS/03 w Zatoce Słupiańskiej. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 5, s. 95–100.

Staniszewska W., Namiotko T. 2009. Ostracoda w późnoglacjalnych i holoceńskich osadach Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red). Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 210–214.

Stankiewicz A. 2001. Preferencje środowiskowe i fenologia rzadkich gatunków pająków (Araneae) występujących w Wigierskim Parku Narodowym, Parki nar. Rez. przyr., tom 20, nr 1, 79–92.

Stankiewicz A. 2003. Araneofauna epifityczna w wybranych zbiorowiskach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 22, nr 4, 517–530.

Stankiewicz M. 2010a. Obserwowanie ptaków nad Wigrami. Wigry, nr 3, s. 15–18.

Stankiewicz M. 2010b. Odlatują kormorany. Wigry, nr 4, s. 6–7.

Stańczykowska A. 1977. Ecology of Dreissena polymorpha (Pall.) (Bivalvia) in lakes. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 24, no. 4, p. 461–530.

Staręga W. 1978. Materiały do znajomości rozmieszczenia pająków (Aranei) w Polsce, III–VII. Fragm. Faun., tom 23, nr 12, s. 259–302.

Staręga W., Stankiewicz A. 1996. Beitrag zur Spinnenfauna einiger Moore Nordostpolens. Fragm. Faun., B. 39, S. 345–361.

Stark C. 1930. Wioślarki (Cladocera) Jeziora Bytyńskiego. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 5, nr 1–2, s. 53–113.

Stawarczyk T. 2004. Samotnik. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 8, s. 131–133.

Strzałka M. 1996. Chiropterofauna Wigierskiego Parku Narodowego oraz ocena stopnia zagęszczenia populacji nietoperzy w zależności od typu troficznego jeziora. Praca magisterska. Kraków: Inst. Biol. Środ. UJ. Maszynopis.

Strzałka M., Kozakiewicz K., Postawa T. 1996. Wstępne wyniki badań zagęszczenia nietoperzy żerujących nad różnymi typami jezior w Wigierskim Parku Narodowym. W: B.W. Wołoszyn (red.), Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Kraków 25–26 listopada 1995. C.I.C., Kraków, s. 123–133.

Sumiński S.M. 1924a. Materiały do fauny ważek (Odonata) Polski. IV. Ważki zebrane nad Wigrami. Spraw. Komis. Fizjogr. PAU, tom 8, s. 29.

Sumiński S.M. 1924b. O występowaniu Anax parthenope de Selys (Odonata, Aeschninae). Pr. Zool. Pol. Państw. Muzeum Przyrodniczego, nr 2, s. 2.

Surażyński R. 1999. Modyfikacja środowiska leśnego przez bobra europejskiego na południowym brzegu jeziora Wigry oraz jeziorach: Czarnym Byzglowskim, Mulaczysko i Krusznik w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.

Szargiej P. 2007. Analiza występowania kornikowatych w Wigierskim Parku Narodowym na podstawie odłowów w pułapki feromonowe. Praca inżynierska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Maszynopis.

Szczepańska W. 1958. Chruściki Pojezierza Mazurskiego. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 5, nr 1, s. 143–160.

Szczęsny B., Majecki J. 2002. Variations in the composition of Trichoptera communities associated with lakes of different trophy in the Wigry National Park (NE-Poland). Proc. 10th Int. Symp. Trichoptera – Nova Suppl. Ent., Keltern, vol. 15, p. 581–593.

Szeroczyńska K., Zawisza E. 2005. Daphnia remains from the sediment of Lake Somaslampi (NW Finnish Lapland) and Lake Wigry. Stud. Quater., vol. 22, s. 55–57.

Szujecki A. 1963. Materiały do poznania Staphylinidae (Coleoptera) Polski. II. Fragm. Faun., tom 11, nr 3, s. 31–39.

Szymczakowski W. 1959. Verbreitung der Familie Catopidae (Coleoptera) in Polen. Pol. Pismo Ent., B. 29, no. 17, S. 271–357.

Szymura J.M. 2004. Kumak nizinny. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 298–302.

Tarwid K. 1936. Tymczasowa notatka w sprawie zróżnicowania gatunkowego larw z grupy Chironomus plumosus jeziora Wigierskiego. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 10, nr 1–3, s. 232–234.

Tarwid K. 1939a. Etude sur la reparatition des larves des Chironomides dans le profundal du Lac de Wigry. Arch. Hydrobiol. i Ryb., vol. 12, no. 3–4, p. 179–220.

Tarwid K. 1939b. Wstęp do charakterystyki rozmieszczenia głębinowych larw Chironomidów jeziora Wigierskiego. Arch. Nauk Biol. Tow. Nauk. Warsz., tom 8, nr 4, s. 1–51.

Tomiałojć L. 1972. Ptaki Polski – wykaz gatunków i rozmieszczenie. Warszawa: PWN.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław: PTPP “Pro Natura”.

Tunowski J. 1986. Zooplankton jezior dystroficznych Wigierskiego Parku Narodowego. Maszynopis.

Tunowski J. 1992. Zooplankton jezior dystroficznych Wigierskiego Parku Narodowego. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 129–138.

Tunowski J. 1998. Zooplankton zbiorników dystroficznych WPN. W: Streszczenia referatów i posterów Ogólnopolskiej Konferencji „Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych, 11–13 maja 1998, Wigry, s. 37.

Tustanowska A. 1933. Występowanie larw bruzdogłowca szerokiego (Dibothriocephalus latus) w szczupakach z rynku warszawskiego i z jeziora Wigry. Med. Doświadcz. Społ., nr 16, s. 1–2.

Ufnalski K. 1993. Ważki pięciu Sucharów Huciańskich oraz przyległych terenów w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Poznań: Wydział Leśny AR. Maszynopis.

Ulrich W., Hajdamowicz I.,Zalewski M., Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2009. Species assortment or habitat filtering: a case study of spider communities on lake islands. Ecological Research, vol. 25, no. 2, p. 375–381.

Ulrich W., Zalewski M., Hajdamowicz I., Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2010. Tourism disassembles patterns of co–occurrence and weakens responses to environmental conditions of spider communities on small lake islands. Community Ecology, vol. 11, no. 1.

Wałecki A. 1864. Materjały do fauny ichtiologicznej Polski. Systematyczny przegląd ryb krajowych. Warszawa: Drukarnia Gazety Polskiej.

Wasiluk R. 1991. Makrobentos zbiorników polihumusowych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Wdowińska J., Wdowiński Z. 1975. Tropem bobra. Warszawa: Wyd. Rolnicze i Leśne.

Wesołowska L. 2006. Świat leśnych bezkręgowców. Wigierek, nr 5, s. 8–9.

Wieloch M. 2004. Łabędź niemy. W: M. Gromadzki (red.), Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 7, s. 91–95.

Wierzbicka M. 1936. Copepoda (Cyclopoida i Calanoida) niektórych jezior z okolic Wilna. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 10, nr 1–3, s. 223–232.

Wierzbicka M. 1960. Cyclops bohater Koźm. dans le nowean biotope. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 7, p. 143–157.

Wierzbicka M. 1962. On the reasting stage and mode of life of some species of Cyclopoida. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 10, p. 215–229.

Wilk H. 1997. Wigierski kornik. Krajobrazy, nr 23, s. I.

Wilkialis J. 1968. Distribution of leeches along the course of the rivers Supraśl and Czarna Hańcza in the light of habitat relations. Ekol. pol., vol. 16, no. 39, p. 765–771.

Wilkialis J. 1970. Some regularities in the occurrence of leeches (Hirudinea) in the waters of the Białystok Region. Ekol. pol., vol. 18, no. 33, p. 647–680.

Wiszniewski J. 1932a. Les Rotiferes des rives sablonneuses du lac Wigry. Arch. Hydrobiol. i Ryb., vol. 6, p. 86–100.

Wiszniewski J. 1932b. Wrotki piaszczystych brzegów jeziora Wigierskiego. Spraw. z Pos. Tow. Nauk. Warszawskiego, tom 25, s. 1–2.

Wiszniewski J. 1933. O życiu w wilgotnych piaskach. Wszechświat, nr 1, s. 1–7.

Wiszniewski J. 1934. Remarque sur conditions de la vie du psammon lacustre. Verh. Int. Ver. Limnol., vol. 6, s. 264–274.

Wiszniewski J. 1934a. Badania ekologiczne nad psammonem. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 8, s. 149–271.

Wiszniewski J. 1934b. Les mâles des Rotiferes psammiques. Mém. Acad. Sc. Lettr., vol. 3, p. 144–165.

Wiszniewski J. 1934c. Les Rotiferes psammiques. Ann. Musei Zool. Pol., vol. 10, no. 19, p. 339–399.

Wiszniewski J. 1934d. Recherches ecologiques sur le psammon et spécialement sur les Rotiferes psammiques. Arch. Hydrobiol. i Ryb., vol. 8, p. 149–272.

Wiszniewski J. 1937.Remarques relatives aux recherches recentes sur le psammon d’eaux douces. Arch. Hydrobiol. i Ryb., vol. 13, p. 7–36.

Wiszniewski J. 1937/1938. Der feuchte Sand als Labansmilieu. Mikrokosmos, B. 31, S. 2.

Wiszniewski J. 1953. Fauna wrotków Polski i rejonów przyległych. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 1, s. 317–490.

Wiszniewski J. 1954. Matériaux relatifs á la nomenclature des Rotiféres. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 2, no. 15, p. 7–251.

Wiśniewska H., Niewolak S., Korzeniewska E., Filipkowska Z. 2006. Ekologiczne aspekty przemian azotu w wodzie jeziora Dlugiego Wigierskiego w warunkach bytowania kormorana czarnego (Phalocrocorax carbo). Pol. J. Natur. Sc., tom 2, s. 937–949.

Witkowski A. 2004. Minóg ukraiński. W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 184–186.

Wojtas F. 1962. Stan poznania fauny widelnic (Plecoptera) w Polsce. Przegl. Zool., tom 6, nr 2, s. 162–167.

Wolski T. 1927a. Materiały do fauny wioślarek (Cladocera) Polesia. Cz. II. Wioślarki jezior Polesia Polskiego. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 2, nr 3–4, s. 197–310.

Wolski T. 1927b. Przyczynek do znajomości cierniczka Pygosteus pungitius w Polsce. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 2, nr 1–2, s. 119–141.

Wołk K. 1972. Obserwacje ptaków okolicy Augustowa. Not. orn., tom 13, nr 1–2, s. 22–24.

Wołk K. 1975. Bobry na Suwalszczyźnie. Przyr. Pol., nr 12, s. 16–17.

Wołk K. 1979a. Małże (Bivalvia) pożywieniem piżmaka (Onodatra zibethica L.) w Puszczy Augustowskiej na jeziorze Wigry. Prz. Zool., tom 23, nr 3, s. 248–250.

Wołk K. 1979b. Problemy ornitologiczne jeziora Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 163–169.

Wołoszyn B.W., Labocha M., Postawa T., Gałosz W. 1994. Wstępne wyniki i ocena badań nietoperzy (Chiroptera) w Wigierskim Parku Narodowym. Biul. C.I.C., nr 16/17, s. 51–52.

Wójciak J., Mikusek R., Profus P. 2007. Puchacz Bubo bubo. W: A. Sikora, Z. Rohde, M. Gromadzki, G. Neubauer, P. Chylarecki (red.), Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe, s. 266–267.

Wójcik P. 1995. Syndrom łosia. Środowisko, nr 17/95, s. 4–7.

Wysocka A., Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Żołnierkiewicz O., Ojdowska E., Sell J. 2010. Low genetic diversity in Polish populations of sibling ant species: Lasius niger (L.) and Lasius platythorax Seifert (Hymenoptera, Formicidae). Insectes Sociaux, vol. 58, no. 2, p. 191–195.

Zabawski J. 1973. W sprawie ochrony bobrów w rejonie jezior Wigierskich. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 29, nr 2, s. 41–43.

Zając K. 2001a. Szczeżuja spłaszczona. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 351–353.

Zając K. 2001b. Szczeżuja wielka. W: Z. Głowaciński, J. Nowacki (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Kraków: Inst. Ochr. Przyrody PAN, s. 349–351.

Zając K. 2004. Skójka gruboskorupowa. W: W: P. Adamski, R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 6, s. 145–148.

Zakrzewska A. 1995. Drukarze budzą się z wiosną. Gazeta Wyborcza, nr 4.

Zamachowski W. (red.). 2004. Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków 28–29 września 2004. Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Biologii, Zakład Zoologii Kręgowców. Wyd. Naukowe AP.

Zavrel J. 1926. Chironomiden aus Wigry–See. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 1, no. 3, S. 195–220.

Zawadzka D. 1990. Zimowa obserwacja bociana białego w Wigierskim Parku Narodowym. Wszechświat, tom 91, s. 256.

Zawadzka D. 1991. Zimowanie łabędzi niemych na Wigrach. Las Polski, nr 19–20, s. 14–15.

Zawadzka D. 1992. Bobry na Suwalszczyźnie. Las Polski, nr 4, s. 11–15.

Zawadzka D. 1996. Rozmieszczenie, wybiorczość środowiskowa, pokarm i rozród kruka (Corvus corax) w Wigierskim Parku Narodowym. Not. Orn., tom 37, s. 225–245.

Zawadzka D. 1999a. Feeding habits of the Black Kite Milvus migrans, Red Kite Milvus milvus, White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla and Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina in Wigry National Park (NE Poland). Acta Ornithol., vol. 34, p. 65–75.

Zawadzka D. 1999b. Wiosenne przyloty ptaków. Parki Nar., s. 22–23.

Zawadzka D. 2000a. Jak chronić brzegówki? Parki Nar., nr 2, s. 21.

Zawadzka D. 2000b. Liczebność, ekologia żerowania i rozrodu zespołu ptaków drapieżnych w Wigierskim Parku Narodowym. Praca doktorska, SGGW, Warszawa. Maszynopis.

Zawadzka D. 2001. Ptaki drapieżne znad Wigier – cz. 1. Charakterystyka zespołu, fenologia i biologia lęgowa. Parki Nar., s. 20–21.

Zawadzka D. 2006. Liczebność, ekologia żerowania i rozrodu zespołu ptaków drapieżnych w Wigierskim Parku Narodowym w latach 1989-1998. Studia i Mater. CEPL, tom 12, nr 2, s. 155–187.

Zawadzka D. 2007. Jemiołuszki nad Wigrami. Parki Nar., nr 1, s. 2–3.

Zawadzka D. 2008a. Monitoring ptaków w parkach narodowych i obszarach Natura 2000. Parki Nar., nr 2, s. 14–17.

Zawadzka D. 2008b. Ptaki zimujące nad Wigrami. Parki Nar., nr 1, s. 11–13.

Zawadzka D. 2009. Inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Głos Lasu, s. 17–18.

Zawadzka D., Zawadzki J. 1995a. Ptaki w Wigierskim Parku Narodowym. Przyr. Pol., s. 8–9.

Zawadzka D., Zawadzki J. 1995b. Wstępna charakterystyka awifauny Wigierskiego Parku Narodowego. Not. Orn., nr 36, s. 297–309.

Zawadzka D., Zawadzki J. 1998. The Goshawk Accipiter gentilis in Wigry National Park (NE Poland) – numbers, breeding results, diet composition and prey selection. Acta Ornithol., vol. 33, p. 181–190.

Zawadzka D., Zawadzki J. 2001. Breeding populations and diets of the Sparrowhawk Accipiter nisus and the Hobby Falco subbuteo in theWigry National Park (NE Poland). Acta Ornithol., vol. 36, p. 25–31.

Zawadzka D., Zawadzki J. 2007a. Feeding ecology of tawny owl (Strix aluco) in Wigry National Park. Acta Zool. Lituanica, vol. 17, no. 3, p. 234–241.

Zawadzka D., Zawadzki J. 2007b. Ptaki wodne Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Nar., nr 2, s. 14–16.

Zawadzka D., Zawadzki J. 2008. Barcie w parkach narodowych. Parki Nar., nr 4 s. 15–16.

Zawadzka D., Zawadzki J., Skubis L. 2002. Skład pokarmu myszołowa Buteo buteo w gradiencie lesistości na Suwalszczyźnie. Not. Orn., tom 43, s. 9–19.

Zawadzka D., Zawadzki J., Sudnik W. 2006. Rozwój populacji, wymagania środowiskowe i ekologia bielika Haliaeetus albicilla w Puszczy Augustowskiej. Not. Orn., tom 47, nr 4, 217–229.

Zawadzka D., Zawadzki J., Zawadzki G., Zawadzki S. 2009a. Sowy Puszczy Augustowskiej – wykorzystanie inwentaryzacji w ramach programu „bubobory”. Studia i Mater. CEPL, tom 11, nr 3, s. 86-94.

Zawadzka D., Zawadzki J., Zawadzki G., Zawadzki S. 2009b. Ptaki szponiaste Puszczy Augustowskiej. Studia i Mater. CEPL, tom 11, nr 3, s. 118–124.

Zawadzka D., Zawadzki J., Zawadzki G., Zawadzki S. 201 1. Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej na terenie OSO PLB200002 Puszcza Augustowska w 2010 r. Studia i Mater. CEPL, tom 13, nr 2, s. 89–104.

Zawisza E., Szeroczyńska K. 2006. Wstępne wyniki analizy subfosylnych Cladocera w holoceńskich osadach jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3(2005), s. 203–208.

Zawisza E., Szeroczyńska K. 2007. The development history of Wigry Lake as shown by subfossil Cladocera. Geochronometria, vol. 27, s. 67–74.

Zawisza E., Szeroczyńska K. 2009. Historia rozwoju jeziora Wigry na podstawie subfosylnych wioślarek. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 199–209.

Żak K. 1997. Przekształcanie środowiska leśnego przez bobra europejskiego w obrębie jezior Pierty, Królówek i Omułówek na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.

Żmudziński L. 1981. Ochrona reliktowej fauny jezior pomorskich i mazurskich. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 37, nr 6, s. 17–23.

Żmudziński L. 1990. Past and recent occurrence of Malacostraca glacial relicts in Polish lakes. Ann. Zool. Fenn., vol. 27, p. 227–230.

Żukowski T. 1997. Przekształcanie środowiska leśnego przez bobra europejskiego nad jeziorami Okrągłe, Długie, Muliczne, Białe, Krusznik w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.

Żurowski W. 1973. O skuteczną ochronę bobrów. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 29, nr 2, s. 30–39.

Żurowski W. 1981. W królestwie bobrów. Krajobrazy, nr 40, s. 8.

Żurowski W. 1983a. Program ochrony bobra. Przyr. Pol., nr 8, s. 12–14.

Żurowski W. 1983b. Rezerwat ostoja bobrów Stary Folwark. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 39, nr 3, s. 47–54.

Żurowski W., Kasperczyk B. 1986. Characteristics of a european beaver population in the Suwałki Lakeland. Acta Theriol., vol. 31, no 24, p. 311–325.

Żyła W. 2006. Materiały do poznania osowatych (Hymenoptera: Vespidae) Wigierskiego Parku Narodowego i terenów ościennych. Wiad. Entomol., tom 25, s. 241–252.

   

Powrót do SPISU TREŚCI

  

Wiesław Fałtynowicz

Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław