BIBLIOGRAFIA

obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

   i Wigierskiego Parku Narodowego

do 2011 r.

Strona główna WPN

Spis treści

  

METEOROLOGIA. KLIMATOLOGIA

  

Bazylow J. 1981. Charakterystyka temperatury powietrza w województwie suwalskim 1951–1965. Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Zakład Klimatologii WGiSR. Maszynopis.

Brudło-Malicka K. 1967. Klimat województwa białostockiego, cz. I. Stosunki wilgotnościowe za okres 10–lecia 1951–1960. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Czeczuga B. 1975. Characteristic climatic changes in the north-eastern region of Poland during the post–glacial period on the basis of paleolimnological investigations. Paleolimnology of Lake Biwa and the Japanese Pleistocene, vol. 3, p. 519–529.

Dąbrowska A. 1968. Kształtowanie się zachmurzenia w zależności od kierunków i prędkości wiatru na stacjach: Olsztyn, Kętrzyn i Suwałki w okresie 1956–1960. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Dowgiałło J. 2004 Zależność dobowego stężenia dwutlenku siarki w atmosferze od typów cyrkulacji atmosferycznej (na przykładzie Suwałk). Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Górniak A. 2009. Uwarunkowania klimatyczne funkcjonowania jeziora Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 31–41.

Janikowski T. 1925. Wyniki spostrzeżeń meteorologicznych notowanych nad Wigrami w czasie od 1922 do 1924 roku. Spraw. Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, tom 1, s. 59–64.

Jarmowicz I. 1978. Zachmurzenie w województwie suwalskim w latach 1951–70. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Jurak D. 1970. Ocena wartości parowania z powierzchni wody w Polsce w okresie 10–letnim 1956–1965 na podstawie pomiarów bezpośrednich i obliczeń w oparciu o dane klimatyczne. Pr. PIHM, nr 99.

Jurak D. 1976. Intensywność parowania z powierzchni wody w zależności od charakteru zbiornika wodnego. Pr. PIHM, nr 10, s. 41–73.

Kicińska B., Olszewski K., Żmudzka E. 2001. Warunki klimatyczne i topoklimatyczne Wigierskiego Parku Narodowego. Bożena. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 47–54.

Kluge M. 1984. Charakterystyka klimatyczna rejonu suwalskiego ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania bio- i agroklimatycznego. W: Waloryzacja przyrodnicza i koncepcja ochrony rejonu suwalskiego w oparciu o Ekologiczny System Obszarów Chronionych. Warszawa: Inst. Kształtowania Środowiska. Maszynopis.

Kluge M. 1988. Uwarunkowania klimatyczne Suwalszczyzny. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1, s. 41–56.

Kondraciuk I. 1978. Charakterystyka kierunku i prędkości wiatru w północno–wschodniej części Polski. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Konończuk N. 1977. Zachmurzenie, mgły i burze w północno–wschodniej części Polski. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Kossowska-Cezak U. 1982. Duże zmiany temperatury z dnia na dzień w Polsce. Prz. Geofiz., tom 27, nr 3–4, s. 197–214.

Kozdęba M. 1967. Kształtowanie się temperatury w zależności od kierunku wiatru na stacjach: Olsztyn, Kętrzyn, Suwałki. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Kożuchowski K. 1982. Współczesne tendencje zmian rocznych sum opadów w Polsce (1931–1980). Prz. Geofiz., tom 27, nr 3–5, s. 251–260.

Kożuchowski K., Wibig J. 1988. Kontynentalizm pluwialny w Polsce: zróżnicowanie geograficzne i zmiany wieloletnie. Acta Geogr. Lodzensis, tom 55, s. 9–102.

Krawczyk B. 1958. Opady śnieżne i szata śnieżna na Pojezierzu Mazurskim. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Krzysztofiak L., Olszewski K. 1999. Klimat. W: X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 59–61.

Krzysztofiak L., Piekarski M.K. 2004. Obserwacje meteorologiczne na Stacji Bazowej WIGRY (Wigierski Park Narodowy) w 2002 roku. W: M. Kejna, J. Uscka (eds.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Toruń: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 147–156.

Krzysztofiak L., Romański M., Krzysztofiak A. 2010. Warunki termiczne i opadowe w zlewni badawczej Stacji Bazowej WIGRY (Wigierski Park Narodowy). W: XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji”, Międzyzdroje 14–16 kwietnia 2010. Poznań: Wyd. UAM, s. 59–60.

Krzysztofiak L., Romański M., Krzysztofiak A. 2011. Warunki termiczne i opadowe w zlewni badawczej Stacji Bazowej WIGRY (Wigierski Park Narodowy). W: A. Kostrzewski, M. Samołyk (red.), „Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji”. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Biała Góra: Wyd. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze, s. 147–152.

Lewińska J. 1966. Koncepcja badań meteorologicznych nad wpływem zbiorników wodnych na klimat lokalny. Wiad. Służby Hydrol.–Meteorol., tom 2(XIV), s. 1–65.

Lewińska J. 1967: Metoda prognozy wpływu zbiorników wodnych na klimat lokalny. Wiad. Służby Hydrol.–Meteorol., tom III(XV), s. 1–69.

Lintzel E. 1967. Kształtowanie się opadów w zależności od kierunków wiatru za 5–lecie 1956–1960 na przykładzie trzech stacji meteorologicznych: Olsztyn, Kętrzyn, Suwałki. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Lorenc H. (red.). 2005. Atlas klimatu Polski. Warszawa: IMiGW.

Lorenc H. 1998. Ocena stopnia realizacji programu „obserwacje meteorologiczne i badania klimatyczne w systemie zintegrowanego monitoringu środowiska” oraz synteza uzyskanych wyników. W: A. Kostrzewski (red.), Materiały z IX Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września 1998. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 113–118.

Łozińska Z. 2005. Zróżnicowanie warunków termicznych we wschodniej części Wigierskiego Parku Narodowego. Praca licencjacka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Mackiewicz A. 2009. Anomalie pogodowe. Wigry, nr 4.

Nowakowska G. 1977. Wilgotność powietrza w północno–wschodniej części Polski. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Nowicka A. 1977. Charakterystyka bioklimatu północno–wschodniej części Polski w okresie letnim. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Okołowicz W. 1978. Mapa Regionów Klimatycznych. W: Narodowy Atlas Polski. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: IGiPZ PAN.

Okołowicz W., Olszewski K. 1973. Wpływ zbiorników wodnych na kształtowanie się wilgotności bezwzględnej powietrza. Pr. i Studia Geogr. UW, Klimatologia, nr 7.

Okołowicz W., Stopa M. 1964. Wyniki badań terenowych na Pojezierzu Mazurskim w lipcu i sierpniu 1961 r. Pr. i Studia Geogr. UW, Klimatologia, nr 1.

Okońska J. 1980. Zależność wskaźników bioklimatycznych od rzeźby terenu na Pojezierzu Suwalskim. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Olszewski J.L. 1973. Klimat północno–wschodniej Polski w ujęciu kompleksowym. Pr. i Studia Geogr. UW, Klimatologia, nr 6.

Olszewski J.L. 1986. Rola ekosystemów leśnych w modyfikacji klimatu lokalnego Puszczy Białowieskiej. Wrocław: Ossolineum.

Parczewski W. 1965. Fronty atmosferyczne nad Polską. Wiad. Służby Hydrol.–Meteorol., tom 59, nr 4, s. 20–36.

Pióro S.J. 1973. Klimat województwa białostockiego. Białystok: Woj. Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych.

Rasiński J. 1978. Opad w województwie suwalskim w latach 1951–1970. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Rokoszewska G. 1978. Charakterystyka bioklimatu województwa suwalskiego w ciepłej porze roku. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Roszkowska T. 1970. Klimat województwa białostockiego. Cz. I. Stosunki termiczne (1951–1960). Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Santorski Z. 2004. Porównanie warunków meteorologicznych wybranych Leśnych Stacji Meteorologicznych i stacji IMGW. Sylwan, nr 2, s. 26–35.

Sienkiewicz B. 1978. Wiatr w województwie suwalskim w latach 1951–1970. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Stopa-Boryczka M. i in. 1986. Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce. Cz.IV. Klimat północno–wschodniej Polski. Warszawa: Wyd. UW.

Stypa A. 1980. Zależność temperatury i wilgotności powietrza od rzeźby terenu na Pojezierzu Suwalskim. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Suchocki J. 1993. Zależność dobowego stężenia jonów siarczanowych w atmosferze od typów cyrkulacji atmosferycznej (na przykładzie Suwałk). Pracy magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Tepli-Proniewicz K. 1978. Wilgotność powietrza w województwie suwalskim. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Warakomski W. 1969. Częstość występowania dni i okresów z poszczególnymi typami mas powietrza nad Polską (1951–1960). Prz. Geofiz., tom 14(22), nr 1, s. 67–77.

Wierczek E. 1969. Problemy stosunków wiatrowych i ich zmian w świetle wpływów zbiorników wodnych. Folia Geogr., ser. Geogr.–Phys., nr 3.

Wiszniewski K. 1953. Atlas opadów atmosferycznych. Warszawa: Wyd. Komunikacji i Łączności.

Wiszniewski W. (red.). 1973. Atlas klimatyczny Polski. Warszawa: PPWK.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

HYDROLOGIA. HYDROBIOLOGIA OGÓLNA

  

Adamczewski J. 2006. Siedliska wodne. Wigry, nr 1, s. 4–7.

Aleksander-Kwaterczak U. 2009. Record of natural environment of Wigry Lake changes on the basis of long sediment cores analisis. W: W. Marszelewski (red.), Anthropogenic and natural transformations of lakes. Toruń: Polish Limnological Society, pp. 11–15. 3rd ed.

Aleksander-Kwaterczak U., Kostka A. 2009. Lead in the environment of Lake Wigry (NE Poland). Limnological Review, vol. 11, no. 2, p. 59–68.

Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D. 2007. Distribution of Cd and Pb in the lake sediments cores from the Hańczanska Bay (Wigry Lake, NE Poland). Limnological Review, vol. 7, no. 4, p. 219–223.

Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D., Rutkowski J., Szczepańska J. 2009a. Changes of selected micro–pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland). Pol. J. Environ. Stud., vol. 18, no. 2B, p. 51–55.

Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D., Rutkowski J., Szczepańska J. 2009b. Changes of selected micro–pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland). In: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej, s. 40.

Aleksiejuk B.A. 1993. Dynamika chemizmu wód trzech jezior polihumusowych i wód torfowisk przyjeziornych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Bajkiewicz-Grabowska E. 1982a. Wymiana wody w akwenach jeziornych (na przykładzie jeziora Wigry). Prz. Geofiz., tom 27, nr 3–4, s. 229–240.

Bajkiewicz-Grabowska E. 1982b. Określenie elementów bilansu wodnego oraz ocena użytkowania ziemi i antropopresja w zlewni jeziora Wigry. Dziekanów Leśny: Inst. Ekol. PAN. Maszynopis.

Bajkiewicz-Grabowska E. 1983. Ecological characteristics of lakes in North–Eastern Poland versus their trophic gradient Part. II. Lake catchment areas physico–geographical environment. Description of the region and 43 lakes. Ekol. pol., vol. 31, no. 2, p. 257–286.

Bajkiewicz-Grabowska E. 1985a. Stosunki wodne. W: K. Święcicka (red.), Województwo suwalskie, studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 119–137.

Bajkiewicz-Grabowska E. 1985b. Struktura fizycznogeograficzna zlewni jako podstawa oceny dostawy materii biogennej do jezior. Pr. i Studia Geogr., tom 7, s. 65–89.

Bajkiewicz-Grabowska E. 1987. Ocena naturalnej podatności jezior na degradację i rola zlewni w tym procesie. Wiad. Ekol., tom 33, nr 3, s. 279–289.

Bajkiewicz-Grabowska E. 1992. Sieć hydrograficzna, warunki odpływu i wymiany wody w jeziorach. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 21–34.

Bajkiewicz-Grabowska E. 1994. Tendencje zmian charakterystyk hydrologicznych jezior Polski Północnej. Prz. Geofiz., tom 39, nr 2.

Bajkiewicz-Grabowska E. 1997. Charakterystyka fizycznogeograficzna zlewni eksperymentalnej Wigierskiej Stacji Bazowej. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy), PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 19–28.

Bajkiewicz-Grabowska E. 2000. Stosunki wodne i ich wpływ na dynamikę środowiska przyrodniczego Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Rychling, J. Solon (red.), Struktura i funkcjonowanie Wigierskiego Parku Narodowego. Wydział Geogr. i Stud. Region. UW, s. 55–82.

Bajkiewicz-Grabowska E. 2001. Stosunki wodne i ich wpływ na dynamikę środowiska przyrodniczego Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 55–82.

Bajkiewicz-Grabowska E. 2002. Obieg materii w systemach rzeczno–jeziornych. Wydział Geogr. i Stud. Region. UW, Warszawa, s. 274.

Bajkiewicz-Grabowska E. 2009. Water circulation in a lake at extreme water levels: Lake Wigry case study. Limnological Review, vol. 9, no. 2–3, p. 63–72.

Bajkiewicz-Grabowska E., Dąbrowski M. 2009. Obieg wody w jeziorze Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 54–67.

Bajkiewicz-Grabowska E., Hillbricht-Ilkowska A. 1999a. Struktura fizycznogeograficzna układu krajobrazowego zlewnia-jezioro i jej wpływ na tempo naturalnej eutrofizacji jezior. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 77–84.

Bajkiewicz-Grabowska E., Hillbricht-Ilkowska A. 1999b. Charakterystyka hydrograficzna Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 99–111.

Bajkiewicz-Grabowska E., Hillbricht-Ilkowska A. 1999c. Bilans wodny jeziora Wigry w latach 1981–1995. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 113–128.

Bajkiewicz-Grabowska E., Hillbricht-Ilkowska A., Kajak Z., Kufel L. 1989. Charakterystyka fizjograficzna zlewni i limnologiczna większych jezior, ich stan troficzny i czystości wód, podatność na eutrofizację i aktualne zagrożenia. W: A. Hillbricht-Ilkowska, R.J. Wiśniewski (red.), Jeziora Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Stan eutrofizacji, kierunki ochrony, Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 7, s. 45–109.

Bajkiewicz-Grabowska E., Hillbricht-Ilkowska A., Zdanowski B. 1992. Ocena podatności na degradację, stanu czystości wód i tempa eutrofizacji jezior. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony, Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 3, s. 163–191.

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 1993. Hydrologia ogólna. Warszawa: PWN.

Bajkiewicz-Grabowska E., Nosal K. 1999. Zastosowanie geograficznego systemu informacji (GIS) w ocenie tempa naturalnej eutrofizacji jezior Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 203–229.

Barszczewska M. 2010. Warunki zasilania i drenażu wód podziemnych w utworach sandrowych między jeziorami Wigry i Blizno. Praca licencjacka. Warszawa: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Bernatowicz S. 1979. Fizjografia jeziora Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 97–101.

Bernatowicz S. 1981. Thermal types of lakes in north–eastern Poland. Ekol. pol., vol. 29, no. 4, p. 585–594.

Bernatowicz S. 1990. Zasady ekologii środowiska wodnego. Suwałki: Rada Woj. SdRP.

Bernatowicz S., Zachwieja J. 1966. Types of littoral found in the lakes of the Masurian and Suwałki Lakelands. Ekol. pol., vol. 14, no. 28, p. 519–545.

Błachuta J., Dygas-Ciołkowska L., Dubicki A., Twarowski R. 2005. Ocena potencjalnych skutków depozycji ładunków substancji biogennych na ekosystemy wód stojących. W: A. Kostrzewski, R. Kolander (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Poznań: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 361–388.

Boettger T., Pazdur A., Piotrowska N., Wagner R. 2006. Carbon and oxygen isotope composition of organic matter and carbonates in recent lacustrine sediments. Geochronometria, vol. 25, p. 77–93.

Brzęk G. 1938. Hydrobiologia, jej geneza... . Czas. Przyr., tom 12, nr 1–2, s. 22.

Brzęk G. 1988. Stacja hydrobiologiczna na Wigrach. Warsztat pracy badawczej i kolebka nowoczesnej limnologii polskiej. Lublin: Wyd. Lubelskie.

Charakterystyka i plan batymetryczny jeziora Wigry. 1959. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego.

Choiński A. 1991. Katalog jezior Polski. Część II. Pojezierze Mazurskie. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.

Choiński A. 1995. Zarys limnologii fizycznej Polski. Poznań: Wyd. Nauk. UAM.

Choiński A., Skowron R. 1998. Najgłębsze jeziora Niżu Polskiego w świetle najnowszych pomiarów głębokościowych. Czas. Geogr., tom 69, nr 3–4, s. 339–343.

Czeczuga B. (red.), 1979. Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN.

Czeczuga B. 1966. Wądołek – jezioro holomiktyczne. Acta Hydrobiol., tom 8, s. 1–4.

Czeczuga B. 1969. The application of the Blytt Sernander classification, to the post–glacial sediment stratification in the lakes of the north–eastern region of Poland. Hydrobiologia, vol. 26, p. 527–538.

Czeczuga B. 1970. Czterystulecie spisania Regestru (1569–1969) i znaczenie tego dokumentu dla limnologii. Roczn. Białost., tom 10, s. 335–345.

Czeczuga B. 1974. Historia Jeziora Wigry (analiza chemiczna makro- i mikroelementów, Cladocera, Chironomidae). W: Materiały Pierwszego Krajowego Sympozjum Paleolimnologicznego, Włocławek n/Wisłą, 6–8 czerwca 1974, s. 22–23.

Czeczuga B. 1976a. Jezioro Wigry – kolebka hydrobiologii polskiej – tematem sympozjum naukowego. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 32, nr 3, s. 49–50.

Czeczuga B. 1976b. Zmiany hydrochemiczne jeziora Wigry w okresie antropopresji. W: Materiały X Zjazdu Hydrobiologów Polskich w Toruniu, 6–11 września 1976, s. 13. Toruń.

Czeczuga B. 1979a. Słowo wstępne. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 5–6.

Czeczuga B. 1979b. Historia jeziora Wigry w okresie polodowcowym. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 103–107.

Czeczuga B. 1979c. Zmiany hydrochemiczne jeziora Wigry w ostatnim 50–leciu. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 135–138.

Czeczuga B., Bobiatyńska E. 1979. Stacja Hydrobiologiczna nad Wigrami i jej znaczenie w rozwoju hydrobiologii polskiej. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 13–18.

Czeczuga B., Gołębiewski Z. 1966. History of Klono lake as revealed by the bed sediments. Zesz. Hydrol., vol. 28, p. 173–183.

Czeczuga B., Gołębiewski Z. 1976. Ecological changes in Wigry Lake in the Post–Glacial Period. Part I. Chemical investigations. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 23, p. 189–205.

Czeczuga B., Grądzki F. 1967. Zmiany sezonowe chemosyntezy w przeżyźnionym ekosystemie wodnym. Acta Soc. Bot. Pol., tom 36, nr 2, s. 337–346.

Dąbrowski M. 2002. Changes in the water level of lakes in northeastern Poland. Limnological Review, vol. 2, p. 85–92.

Dąbrowski M. 2007. Tendencje wymiany wody w jeziorze Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 4(2006), s. 97–102.

Dąbrowski M., Węglarczyk S. 2005. Cyclical nature of fluctuations in the levels of lakes of Northern Poland. Limnological Review, vol. 5, p. 61–67.

Dembowska S., Dembowski J. 1922. Pomiary morfometryczne jezior Wigierskich. Zatoka Uklejowa i jezioro Białe. Arch. Hydrobiol. Ryb., tom 1, nr 1, s. 15–21.

Dembowska S., Dembowski J. 1924. Pomiary morfometryczne jezior Wigierskich. 2. Zatoka Wigierki. Arch. Hydrobiol. Ryb., tom 1, nr 2–3, s. 7–9.

Dembowska S., Dembowski J. 1927. Pomiary morfometryczne jezior Wigierskich. 3. Wschodnia część Wigierek. Zatoka Uklejowa i jezioro Białe. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 2, nr 3–4, s. 160–165.

Dunalska J., Zdanowski B. 2004. Quality of the dissolved organic matter (DOM) in the water of lake Wigry (spectrophotometric analysis). Pol. J. Natur. Sc., vol. 1, p. 213–221.

Dunalska J., Zdanowski B., Stawecki K. 2003. Variability of dissolved organic carbon (DOC) and particulate organic carbon (POC) in the waters of LakeWigry. Limnological Review, vol. 3, p. 59–64.

Dybowski A., Dzielnicki H. 1569. Regestr Spisania Iezior Ie Kro M ku Niewodnicthwu Grodzienskiemu y Przelomskiemu naliezących, które były wroku Przeszłem 1568 Przez Dworzan Ie Kro. M. Pana Andrzeia Dybowskiego A Pana Hrehora Dzielnickiego spisane, A gdy te Niewodnictwo Ie Kro. M. Dzierzawcy Perstunskiemu y Berznickiemu Panu Hrehorowi Masalskiemu Arendować raczyl Rozkazać na ten czas thu Ieziora na them Regestrze spisawszy Panu Masalskiemu Podano, Przez mie Lawryna Woynę Podskarbie Dworne Roku 1569 Wdzień S Michala. Warszawa: Biblioteka Ordynacji Krasińskich.[Dokument uległ zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego. Kopia znajduje się w zbiorach K.O. Falka w Lund (Szwecja).]

Dynowska I. 1971. Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zesz. Nauk. UJ, XVIII, Pr. Geogr., nr 28.

Eglit P.I. 1914. Jestiestwiennyje wodojemy Suwalskoj i Łomżinskoj gubernii. Trudy Sow. po ryb. sozw. pri Depart. Ziemledielja, vol. 2, no. 1.

Gieysztorowa I. 1953. Katalog jezior polskich. Cz. 13: Jeziora suwalskie.

Golachowska J.B. 1971. The pathways of phosphorus in lake water. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 18, no. 4, p. 325–345.

Golachowska J.B. 1984. Phosphorus in the bottom sediments of some lakes of the world. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 31, no. 3, p. 175–205.

Gołębiowski Z. 1970. Makro- i mikroelementy w osadzie dennym jeziora Wigry w okresie polodowcowym. W: Materiały VIII Zjazdu Hydrobiologów Polskich w Białymstoku, 16–20 września 1970 r. s. 41–42.

Gołębiowski Z. 1971. Zmiany makro- i mikroelementów w osadzie dennym jeziora Wigry w okresie polodowcowym. Praca doktorska. Olsztyn: WSR. Maszynopis.

Górniak A. 1992. Composition of the organic matter in lake's bottom sediments. 6th Internat. Meeting IHSS, Barii, Abstracts, p. 260.

Górniak A. 1993a. Hydrochemistry of the hight moor peats in the polyhumic lake basins (Wigry National Park – NE Poland). Pol. J. Soil Sc., vol. 26, no. 2, p. 119–126.

Górniak A. 1993b. The soils of the catchment areas of the polyhumic lakes of Wigry National Park. Pol. J. Soil Sc., vol. 26, no. 2, p. 157–165.

Górniak A. 1993c. Transformation of water chemistry by peat bog in the basins dystrophic lakes in NE Poland. Abstracts XI International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Salamanca, Spain.

Górniak A. 1994a. Composition of the organic matter in the lake bottom sediments. W: N. Senesi, T.M. Miano (eds.), Humic Substances in the Global Environment and Implications on Human Health. Amsterdam: Elsevier, p. 839–844.

Górniak A. 1994b. Substancje humusowe w osadach jezior o różnej trofii. Mat. XVI Zjazdu PTH, Wrocław, s. 52.

Górniak A. 1995a. Organic matter in the recent limnic sediments of North–Eastern Poland. Pol. J. Soil Sc., vol. 38, no. 1, p. 37–43.

Górniak A. 1995b. Spektrofotometryczna metoda oznaczania stężeń i jakości rozpuszczonego węgla organicznego w wodach. Gosp. Wod., nr 2, s. 31–33.

Górniak A. 1995c. Znaczenie kwasów humusowych jako czynnika wpływającego na funkcjonowanie fitoplanktonu. W: M. Zalewski (red.), Procesy biologiczne w ochronie i rekultywacji nizinnych zbiorników zaporowych. Materiały Konferencji Grupy Roboczej MAB–5 "Ekosystemy wodne". Łódź: PIOŚ, s. 125–134.

Górniak A. 1996a. Chemical properties of lake sedimentary humic acids. Abstracts 8th Meeting of the International Humic Substances Society, Wrocław, p. 129.

Górniak A. 1996b. Relationships between dissolved humic acids in lakes and phytoplankton activity. Abstracts 8th Meeting of the International Humic Substances Society, Wrocław, p. 142.

Górniak A. 1996c. Substancje humusowe i ich rola w funkcjonowaniu ekosystemów slodkowodnych. Białystok: Dissertationes Univ.Varsoviensis, tom 448.

Górniak A. 1997. Kwasy humusowe a eutrofizacja ekosystemów wodnych. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 18, s. 115–127.

Górniak A. 1998. Effects of dissolved humus acids on the activity of natural phytoplankton communities. XXVII Soc. Internat. Limn. Congress, Dublin.

Górniak A. 1999. Dynamika poziomu wód, temperatury i zjawisk lodowych jeziora Wigry. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 129–140.

Górniak A. 2001. Dissolved organic carbon in lake waters of Eastern Poland. Limnological Review, no. 1, p. 117–124.

Górniak A. 2005. Zaawansowanie dystrofii sucharów Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 45–52.

Górniak A. 2006. Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego: aktualna jakość i trofia wód. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku. Zakład Hydrobiologii.

Górniak A. 2008. Jeziora Suwalszczyzny. W: E. Jekaterynczuk-Rudczyk, M. Stepaniuk (red.), 57. Zjazd Towarzystwa Geograficznego: przewodnik sesji terenowych. Białystok: Ekopress, s. 145–163.

Górniak A. 2009. Aktualny stan czystości jeziora Wigry. Wigry, nr 4, s. 6–8.

Górniak A., Jekatierynczuk-Rudczyk A., Dobrzyń P. 1999. Hydrochemistry of Three Dystrophic Lakes in Northeastern Poland. Acta Hydrochim. Hydrobiol., vol. 27, p. 1–7.

Górniak A., Krzysztofiak L. 2006. Charakterystyka limnologiczna parku. W: A. Górniak (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Aktualna jakość i trofia wód. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 25–34.

Górniak A., Pękala M. 2000. Zjawiska lodowe jezior północno–wschodniej Polski. Prz. Geofiz., tom 46, nr 1–2, s. 91–109.

Górniak A., Piekarski K. 2002. Senasonal and Multianual Changes of Water Levels in Lakes of Northeastern Poland. Pol. J. Environ. Stud., vol. 11, no. 4, p. 349–354.

Górniak A., Pietrusiewicz B. 1992. Hydrochemia sucharów Wigierskiego Parku Narodowego. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego i konferencja "Geografia i aktualne problemy miasta i regionu", Kraków 26–29 czerwca 1992 r. Kraków: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 239–240.

Górniak A., Wojciechowski I. 1993. Humic substances in the polihumic lake ecosystem in the selected basin of Northeastern Poland. Abstracts 4th Symposium on Humic Substances and Humex Project Seminar, Loen, Norway, 7–9 June 1993.

Górniak A., Wojciechowski I. 1994. Biogeochemiczne uwarunkowania dystrofii sucharów wigierskich. Mat. XVI Zjazdu PTH, Wrocław, s. 54.

Górniak A., Zieliński P. 1997. Rozpuszczone związki węgla organicznego w wodach rzek północno–wschodniej Polski. Mat. X Konferencji Naukowej „Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych” – Łódź, 24–26 IX 1997r.

Górniak A., Zieliński P. 1998. Influence of catchment chracteristics and hydrology on DOC in rivers in the northeastern Poland. XXVII Soc. Internat. Limn. Congress, Dublin.

Górniak A., Zieliński P. 1999. Rozpuszczone związki węgla organicznego w jeziorze Wigry. W: Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A. (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 141–152.

Górniak A., Zieliński P. 2006. Stan hydrochemiczny wód jezior latem 2002 roku. Jezioro Wigry. W: Górniak A (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Aktualna jakość i trofia wód. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 54–70.

Górska A. 2007. Charakterystyka sucharów wigierskich. Praca magisterska. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Maszynopis.

Harat J., Tatarata M. 1992. Opracowanie hydrologiczne dla potrzeb Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Załącznik nr 3. W: Z. Szkiruć, M. Sieniawski (red.), Element zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny dla potrzeb Planu Ochrony Parku. Suwałki: Zakład Usług proj. EKO–G. Maszynopis.

Hutorowicz A., Tunowski J., Zdanowski B. 1999. Dystroficzne jeziora Wigierskiego Parku Narodowego – struktura, funkcjonowanie i zagrożenia. W: S. Radwan, R. Kornijów (red.), Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych. Lublin: Wyd. UMCS, s. 219–230.

Iwiński J. 1979. O zasobach wód powierzchniowych jez.Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 109–114.

Jańczak J. (red.) 1999. Atlas jezior Polski. III. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.

Jarmużyńska T., Kaftan J. 1988. Stan i ocena stosunków wodnych Suwalszczyzny. Zesz. Nauk „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1, s. 79–97.

Kajak Z., Zdanowski B. 1983. Ecological characteristics of lakes in northeastern Poland versus their trophic gradient. XII. Dependence of chosen indices of structure and functioning of ecosystems on trophic status and mictic type of 42 lakes. Ekol. pol., vol. 31, no. 2, p. 495–530.

Kamiński M. 1999a. Wody. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 63–94.

Kamiński M. 1999b. Wody Wigierskiego Parku Narodowego. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, tom 15, nr 6, s. 10–12

Kamiński M. 2001. Wody parku. Wigry, nr 2, s. 4–5.

Kamiński M. 2002. Tajemnicze suchary. Wigry, nr 1, s. 6–10.

Kamiński M. 2003. Rzeki. Wigry, nr 1, s. 11–14.

Kamiński M. 2011. Zima w jeziorach. Wigry, nr 4, s. 5–11.

Kamiński M., Zdanowski B. 2000. Ekosystemy wodne Wigierskiego Parku Narodowego. Komunikaty Ryb., nr. 4.

Kazimierski B. 1998. Ocena stopnia realizacji programu „wody gruntowe” w systemie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego oraz krótka synteza wyników badań z lat 1994–1997. W: A. Kostrzewski (red.), Materiały z IX Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września 1998. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 155–162.

Kazimierski B., Pilchowska-Kazimierska E., Przytuła E. 1998. Możliwość interpretacji wyników monitoringu wód gruntowych na Stacjach Bazowych ZMŚP z wykorzystaniem danych innych sieci monitoringu wód podziemnych. W: A. Kostrzewski (red.), Materiały z IX Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września 1998. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 143–154.

Kaznowska E. 2006. Charakterystyka susz hydrologicznych na przykładzie wybranych rzek północno–wschodniej części Polski. Infrast. Ekol. Ter. Wiej., nr 4, s. 51–59.

Kondracki J. (red.) 1953. Katalog jezior polskich. Część 13. Jeziora Suwalskie. Warszawa: Biul. Geogr. PTG.

Korycka A. 1987. Charakterystyka składu chemicznego wody w jeziorach północnej Polski. Praca doktorska. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Korycka A. 1988. Charakterystyka chemicznego składu wody w jeziorach północnej Polski. Roczn. Nauk. Rol., tom 102.

Korycka A., Dembiński W. 1974. Średnie wartości przewodności właściwej wody jezior północnej Polski. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, tom 79, s. 1–16.

Koźmiński Z. 1933a. O gospodarce tlenowej jezior. Wszechświat, nr 1, s. 11–19.

Koźmiński Z. 1933b. O sposobie obliczania deficytu tlenowego w Jeziorach Suwalskich. Arch. Hydrobiol. i Ryb., nr 7, s. 144–163.

Krawczyk I. 2011. System krążenia wód podziemnych w międzyrzeczu Czarnej Hańczy i Wierśnianki (Równina Augustowska). Praca magisterska. Warszawa: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Krzysztofiak L. 2001. Rzeki i jeziora. Suchary. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak L. 2010. Historia powstania jeziora Wigry. Wigry, nr 1, s. 5–7.

Krzysztofiak L., Romański M., Krzysztofiak A. 2010. Ustrój termiczny rzek Wigierskiego Parku Narodowego. W: XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski”, Borne-Sulinowo, 11–13 kwietnia 2011. Poznań–Storkowo: Wyd. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, s. 131.

Kulwieć K. 1904. Materyały do fizjografii jeziora Wigierskiego. Pam. Fizyogr., tom 18, s. 1–42.

Kupryjanowicz M., Piotrowska N., Rutkowski J., Krzysztofiak L. 2009. Podsumowanie. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 256–264.

Kuziemski J. 1956a. Jezioro Wigry (szkic hydrograficzny i morfologiczny). Gazeta Obserw. PIHM, nr 9(1), s. 8–10.

Kuziemski J. 1956b. Stosunki hydrologiczne jeziora Wigry. Gazeta Obserw. PIHM, nr 9(5), s. 8–11.

Lencewicz S. 1925. Badania jeziorne w Polsce. Przegl. Geogr., tom 5, s. 1–70.

Lityński A. 1924. W sprawie polskiej terminologii limnologicznej. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 31–36.

Lityński A. 1925a. Versuch einer limnologischen Gliederung der Seen des Suwalkier Gebiets. Comptes Rend. Stat. Hydrobiol. Wigry, B. 1, p. 4.

Lityński A. 1925b. Ważniejsza aparatura hydrobiologiczna. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 4, s. 65–72.

Lityński A. 1926. Studia limnologiczne na Wigrach. I. Część limnograficzna. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 1, nr 1–2, s. 1–78.

Lityński A. 1927. Ein einfaches Mikrometer–Frenrchr zur Bestimmung der Entferrcungen. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 2, no. 3–4.

Lityński A. 1952. Hydrobiologia ogólna. Warszawa: PWN.

Lityński M., Solon J. 1991. Z dziejów okolic Jezior Wigierskich. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy. Warszawa: Wyd. LOP, s. 29–37.

Luther H., Rzóska J. 1971. Project Aqua a source book of inland waters proposed for conservation. IBP Handbook, vol. 21. Oxford: Blackwell Scientific.

Luto D. 2002. Stan i budowa brzegu i dna rejonu Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry. Praca magisterska. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Maszynopis.

Machowska M. 2004. Cynk, ołów, żelazo i mangan w osadach dennych jeziora Wigry. Praca dyplomowa. Kraków: Zakład Ochrony Środowiska AGH. Maszynopis.

Mackiewicz A. 1997a. Chemizm wód rzeki Czarnej Hańczy. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 40–41.

Mackiewicz A. 1997b. Stan sanitarny wód podziemnych na terenie zlewni eksperymentalnej ZMŚP. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 40.

Mackiewicz A. 2006. Czarna Hańcza. Wigry, nr 2, s. 5–6.

Mackiewicz A. 2010. Zielone budki – rzecz o badaniu stanu wód w rzekach parku. Wigry, nr 3, s. 8–9.

Maj M. 2009. Zasilanie i drenaż systemu wodonośnego we wschodniej części Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Majdanowski S. 1954a. Zestawienie ogólne jezior Polski. Geographical Documentation, nr 4, s. 682–692.

Majdanowski S. 1954b. Jeziora Polski. Prz. Geogr., tom 26, nr 2, s. 17–50.

Malinowska W. 1996. Wody WPN. Ulotka. Krzywe: WPN.

Malinowska W. 1998. Jezioro Wigry. Ulotka. Krzywe: WPN.

Marek J. 1976. Chemizm jezior o wodach żółtych ze szczególnym uwzględnieniem form fosforu i żelaza. Praca doktorska. Wrocław: Zakład Limnologii i Rybactwa Akademii Rolniczej. Maszynopis.

Marek J. 1983. Chemizm jezior o wodach żółtych ze szczególnym uwzględnieniem form fosforu i żelaza. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, tom 25(140), s. 163–180.

Marszelewski W. 2005. Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski Północno–Wschodniej. Toruń: Wyd. UMK.

Marszelewski W. 2009. Ustrój termiczny jeziora Wigry i jego wieloletnie zmiany. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 68–79.

Mierzwiński B. 1981. Wpływ zbiorników wodnych na warunki odczuwalne na przykładzie jeziora Śniardwy. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Mikulski J.S. 1982. Biologia wód śródlądowych. Warszawa: PWN.

Mikulski Z. 1963. Zarys hydrografii Polski. Warszawa: PWN.

Mitręga J. 1988. Zagadnienia hydrogeologiczne okolic Jeleniewa. Mat. Konf. Nauk. "Wigry 88" – Ochrona środowiska przyrodniczego przed wpływami przemysłu wydobywczego na przykładzie Suwalszczyzny. Suwałki. Maszynopis.

Nowakowski C. 1975. Hydrogeologia źródeł strefy czołowo–morenowej Pojezierza Suwalskiego. Rozprawa doktorska. Warszawa: Instytut Geologii Inżynierskiej Wydz. Geologii UW. Maszynopis.

Olszewski R. 1999. System informacji przestrzennej (SIP) o zbiorniku wodnym i jego zlewni na przykładzie jeziora Wigry. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 195–201.

Opieka A. 1998. Występowanie drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych w wodzie i osadach dennych rzeki Czarnej Hańczy. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Osadczuk A., Krzysztofiak L. 2010. Morfologia jeziora Wigry. Wigry, nr 4, s. 8–11.

Osadczuk A., Rutkowski J., Krzysztofiak L. 2006. Zróżnicowanie dna południowej części jeziora Wigry w świetle badań z zastosowaniem akustycznego systemu RoxAnn. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3(2005), s. 179–185.

Ostrowska A. 1998. Współczesne procesy korytowe Czarnej Hańczy na odcinku jez. Hańcza-jez. Wigry. Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.

Ostrowski J. 1998. Próba charakterystyki ilościowej i jakościowej wód powierzchniowych na podstawie wyników pomiarów ZMŚP z okresu 1994-1997. W: A. Kostrzewski (red.), Materiały z IX Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września 1998. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 119–142.

Otapowicz G. 1994. Zawartość metali ciężkich w osadach dennych wybranych jezior i rzek Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Paschalski J. 1960. Zastosowanie krzywych zbuforowania do charakterystyki jezior. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 8, s. 165–182.

Pasławski Z. 1982. Zlodzenie jezior w Polsce. Prz. Geofiz., tom 27, nr 1–2, s. 79–92.

Passowicz K.H. 1938. Ein meromiktischer See im Suwałki–Gebiet (Polen). Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 11, no. 3–4, S. 210–214.

Passowicz K.H. 1939. Suchar Wądołek, mikromiktyczne jeziorko na Suwalszczyźnie. Wszechświat, nr 1, s. 12–15.

Pawłowski L.K. 1952. Wstęp do „Hydrobiologii ogólnej” Alfreda Lityńskiego. Warszawa: PWN.

Pieczyński E. 1971. VIII Zjazd Hydrobiologów Polskich (Białystok 16–20 IX 1970 r.). Wiad. Ekol., tom 17, nr 1, s. 85–89.

Pieczyński E., Rybak J.I. 1976. Sympozjum na temat „Jezioro Wigry – kolebka hydrobiologii polskiej” (Augustów–Borki 4–5.10.1976). Wiad. Ekol., tom 22, nr 2, s. 201–204.

Pietkiewicz S. 1976. Sympozjum na temat „Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej”. Prz. Geogr., tom 48, nr 3, s. 554.

Pietrusiewicz B. 1992. Chemizm wód jezior polihumusowych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Podział hydrograficzny Polski. 1983. Warszawa: IMGW.

Pol W. 1875a. Północny Wschód Europy pod względem natury. Część I. Prelekcje wstępne. W: Dzieła prozą Wincentego Pola, Tom I, Lwów: Nakładem F.H. Richtera, s. 1–101.

Pol W. 1875b. Północny Wschód Europy pod względem natury. Część II. Hydrografia. W: Dzieła prozą Wincentego Pola. Tom I, Lwów: Nakładem F.H. Richtera, s. 103–451.

Popielski R. 1993. Wybrane przykłady zmian hydrografii obszaru jezior wigierskich na podstawie interpretacji panchromatycznych zdjęć lotniczych. W: M. Barcicki, J. Mityk (red.), 42. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Kielce, 27–30.06.1993. Streszczenia referatów. Kielce, s. 52–54.

Przegrzalski E., Krajewski T. 1998. Regulacja stosunków wodnych w wybranych obiektach Puszczy Augustowskiej. W: Stosunki wodne Puszczy Augustowskiej. Materiały seminarium naukowo–technicznego w Augustowie, 15–16.X.1998. RDLP Białystok. Maszynopis.

Ratajski L. 1954. Polskie nazwy geograficzne. Cz. II: Nazwy hydrograficzne (jeziora, rzeki, kanały) i orograficzne (góry, wyżyny, niziny, szczyty, przełęcze) Europy (bez ZSRR). Geographical Documentation, nr 5, s. 1–38.

Rutkowski J., Król A. 2005. Na dnie Wigier. Wigry, nr 4, s. 4–7.

Skibniewski L. 1955. Przegląd zjawisk hydrologicznych w Polsce w okresie 1945–1954. Gazeta Obserw. PIHM, nr 8(8), s. 1–6.

Skowron R. 2001. Surface water thermal seasons in Polish lakes, their distribution and spatial differentiation. Limnological Review, vol. 1, p. 251–262.

Skowron R. 2007. The thermocline layer in the thermal water structure of selected Polish lakes. Limnological Review, vol. 7, no. 3, p. 161–169.

Skowron R., Szczepanik W. 1988. Zróżnicowanie przestrzenne i tendencje zmian przebiegu zjawisk lodowych na jeziorach Polski północnej. W: Z. Churski (red.), Naturalne i antropogeniczne przemiany mokradeł w Polsce. Toruń: Wyd. UMK, s. 125–136.

Skowron R., Szczepanik W. 1993. Zróżnicowanie przestrzenne i tendencje zmian temperatury wody i zlodzenia jezior. W: I. Dynowska (red.), Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych. Kraków: Wyd. UJ, s. 120–136.

Soczyńska U. 1982. Zastosowanie modeli matematycznych do obliczeń przepływu w zlewniach niekontrolowanych. Prz. Geogr., nr 1–2, s. 29–44.

Soszka H., Kolada A., Gołub M. 2010. Changes of water quality in benchmark lakes in the Polish national monitoring network in the 1999–2004 period. Oceanol. Hydrobiol. Stud., vol. 39, no. 2, p. 153–159.

Stangenberg M. 1934a. O letniem uwarstwieniu termicznem i tlenowem jezior Augustowskich. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 8, s. 38–47.

Stangenberg M. 1934b. Psammolitoral, ein extrem eutrophes Wassermedium. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 8, S. 273–284.

Stangenberg M. 1935a. Chemische untersuchungen AM Wigrysee. Arch. Hydrobiol. Ryb., B. 9, S. 185–220.

Stangenberg M. 1935b. Jeziora sielawowe na Suwalszczyźnie. Przegl. Ryb., tom 8, nr 4, s. 133–140.

Stangenberg M. 1936a. Szkic limnologiczny na tle stosunków hydrochemicznych Pojezierza Suwalskiego. Inst. Bad. Lasów Państw., A, Rozprawy i Sprawozdania, tom 19, s. 1–54.

Stangenberg M. 1936b. Szkic limnologiczny na tle stosunków hydrochemicznych Pojezierza Suwalskiego. „Suchar” i „Jeziorko” jako stadium przejściowe zanikania jezior. Pr. i Spraw. Zakładu Ichtiobiol. i Ryb. SGGW, tom 43, s. 7–85.

Stangenberg M. 1936c. Wapń w jeziorach. Wszechświat, nr 7, s. 195–201.

Stangenberg M. 1937a. Eisenverteilung in den Seen des Suwałki Gebiets wahrend des Sommers. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 10, no. 1–3, S. 48–75.

Stangenberg M. 1937b. Fosforany, azotany, siarczany i chlorki jezior Wigierskich w czasie cyrkulacji jesiennej. Inst. Bad. Lasów Państw., tom 25, s. 1–20.

Stangenberg M. 1937c. Charakterystyka limnologiczna jezior grupy Kleszczowieckiej i Hańczańskiej na pojezierzu Suwalszczyzny. Inst. Bad. Lasów Państw., Seria A, Rozpr. i Spraw., tom 23, s. 1–17.

Stangenberg M. 1937d. Materiały do znajomości przebiegu cyrkulacji wiosennej w jeziorach Suwalskich. Inst. Bad. Lasów Państw., Seria A, Rozpr. i Spraw., tom 24, s. 1–13.

Stangenberg M. 1937e. Fosforany, azotany, siarczany i chlorki jezior Wigierskich. Inst. Bad. Lasów Państw., Seria A, Rozpr. i Spraw., tom 25, s. 1–13.

Stangenberg M. 1937f. Materiały do znajomości przebiegu cyrkulacji wiosennej w jeziorach Suwalszczyzny. Inst. Bad. Lasów Państw., tom 23, s. 1–14.

Stangenberg M. 1938. Zmienność ekologiczna jezior. Inst. Bad. Lasów Państw., tom 39, s. 7–122.

Stangenberg M. 1958. Ogólny pogląd na skład chemiczny wód rzecznych Polski. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 4, s. 289–359.

Starmach K., Wróbel S., Pasternak K. 1978. Hydrobiologia. Limnologia. Warszawa: PWN.

Stawecki K., Zdanowski B., Dunalska J. 2003. Seasonal changes in phosphorous concentrations in the waters of Lake Wigry. Limnological Review, vol. 3, p. 217–222.

Stenz E. 1938. O przenikalności promieniowania słonecznego w Jeziorach Wigierskich. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 11, nr 1–2, s. 1–23.

Szczepański A. 1968. Scattering of light and visibility in water of different types of lakes. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 15, no. 1, p. 51–77.

Sziwa R., Jańczak J. 2009. Extreme values of ice cover thickness and ice phenomena duration on lakes in Poland. Limnological Review, vol. 9, no. 2–3, p. 111–119.

Szkutnicki J. 1968. Wpływ jeziora Wigry na stosunki hydrologiczne Czarnej Hańczy. Gosp. Wod., nr 5, s. 179–182.

Szulc M. 1998. Zmiany składu chemicznego wód jeziora Wigry. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.

Szumieć M. 1973a. Evaporation from small water reservoirs. In: Hydrology of lakes. Symposium. Dorking, s. 284–289.

Szumieć M. 1973b. Parowanie z powierzchni małych zbiorników wodnych. Prz. Geofiz., tom 18, nr 3–4, s. 259–265.

Śledziński J. 1928. O jeziorach suwalskich. Przegl. Ryb., nr 9, s. 340–349.

Tarwid K. 1988. Ekologia wód śródlądowych. Warszawa: PWN.

Turek S. 1973. Zarys warunków hydrogeologicznych rejonu Suwałk. W: Przewodnik XLV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko–Augustowskiej, 9–11 września 1973. Warszawa: Wyd. Geol., s. 112–118.

Więckowski K. 1988a. Charakterystyka hydrologiczna. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu Jezior Wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147.

Więckowski K. 1988b. Stosunki wodne i ewolucja systemu jezior. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu Jezior Wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147, s. 31–44.

Więckowski K. 1991. Jeziora wigierskie. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy. Warszawa: LOP, s. 18–28.

Więckowski K. 2009. Zagadnienia genezy, wieku i ewolucji jezior poszczególnych regionów Polski w świetle badań ich osadów dennych. Studia Limnologica et Telmatologica, Supp. 1, s. 29–72.

Wiszniewski J. 1953. Uwagi w sprawie typologii jezior polskich. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 1, s. 11–23.

Zdanowski B. (red.) 1992. Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3.

Zdanowski B. 1982. Variability of nitrogen and phosphorus contents and lake eutrophication. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 29, no. 3, p. 541–597.

Zdanowski B. 1983a. Ecological characteristics of lakes in north eastern Poland versus their trophic gradient. Part V. Chlorophyll content and visibility of Sccchi ‘s disc in 46 lakes. Ekol. pol., vol. 31, no. 2, p. 333–352.

Zdanowski B. 1983b. Ecological characteristics of lakes in north eastern Poland versus their trophic gradient. III. Chemistry of the water in 41 lakes. Ekol. pol., vol. 31, no. 2, p. 287–308.

Zdanowski B. 1989. Waloryzacja podatności na degradację i stan troficzny jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Aneks nr 1 do: „Studium limnologiczno–rybackie. Zasady ochrony i rybackiego użytkowania wód Wigierskiego Parku Narodowego”. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Zdanowski B. 1990. Tematyka badań z zakresu hydrobiologii i ichtiologii prowadzonych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Zdanowski B. 1992. Wprowadzenie. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 7–9.

Zdanowski B. 1999. Eutrofizacja jezior Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 261–277.

Zdanowski B. 2003. Precipitation of phosphorus in the zone of river and lake water mixing: River Hancza and Lake Wigry (North–East Poland). Pol. J. Ecol., vol. 51, p. 143–154.

Zdanowski B., Hutorowicz A. 1997. Charakterystyka hydrochemiczna Czarnej Hańczy i wpływ tej rzeki na wody jezior Hańcza i Wigry. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 29–47.

Zdanowski B., Kamiński M. 1999. Ekosystemy wodne Wigierskiego Parku Narodowego: walory, zagrożenia, ochrona. W: Materiały pokonferencyjne "10 lat Wigierskiego Parku Narodowego", 14–15 października 1999. Suwałki. Maszynopis.

Zdanowski B., Karpinski A., Prusik S. 1992. Warunki środowiskowe wód jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 35–62.

Żuchowska A. 1992. Tempo destrukcji substancji organicznej w jeziorach polihumusowych. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

BOTANIKA

  

A.K. & J.A. [Krzysztofiak A., Adamczewska J.] 2004. Zjawiska fenologiczne w świecie roślin. Wigierek, nr 1, s. 2–4.

Andrzejczyk T. 1993. Występowanie świerka w Puszczy Augustowskiej. Pr. IBL, nr 761, s. 1–14.

Andrzejczyk T. 1994. Distribution and characteristics of mires in Wigry National Park in northeastern Poland. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, p. 328–331.

Andrzejczyk T., Borejszo J. (red.) 1993. Udział dębu w drzewostanach Puszczy Augustowskiej. Pr. IBL, nr 762, s. 16–26.

Andrzejczyk T., Brzeziecki B. 1995. The structure and dynamics of old–growth Pinus sylvestris (L.) stands in the Wigry National Park, north–eastern Poland. Vegetatio, vol. 117, no 1, p. 81–94.

Arciszewska U., Grynczel J., Przydyba K. 2003. Zróżnicowanie populacji trzech gatunków Epipactis w Wigierskim Parku Narodowym. XXXII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych UWM Olsztyn. Olsztyn, s. 19–20.

Badania nad florą i roślinnością rezerwatu „Suche Bagno” w Wigierskim Parku Narodowym. 1993. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Maszynopis.

Bernacki L. 1993. Malaxis monophyllos (L.) Swartz [Microstylis monophyllos (L.) Lindley] – wyblin jednolistny. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 272–273.

Bernacki L. 2001a. Dactylorrhiza incarnata (L.) Soó subsp. ochroleuca (Boll) P.F. Hunt et Summerh. Skalnica torfowiskowa. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 551–553.

Bernacki L. 2001b. Dactylorrhiza ruthei (R. Ruthe et M. Schulze in R. Ruthe) Soó Kukułka Ruthego (Storczyk Ruthego). W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 553–555.

Bernacki L. 2001c. Malaxis monophyllos (L.) Sw. Wyblin jednolistny. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 576–578.

Bernacki L. 2002. Zasoby storczykowatych (Orchidaceae) jako gatunków specjalnej troski w polskich parkach narodowych. W: Polskie parki narodowe – ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11–14 marca 2002 r. Białowieża: Białowieski Park Narodowy, s. 12.

Białobok S., Czubiński Z. (red.), 1967. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.

Bielska T., Kirpluk I., Melon E., Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H. 2002. Badania ginących i zagrożonych gatunków flory Wigierskiego Parku Narodowego. W: Polskie parki narodowe – ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80–lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11–14 marca 2002 r. Białowieża: Białowieski Park Narodowy, s. 32.

Bielska T., Kirpluk I., Melon E., Kukier-Wyrwicka M., Werblan-Jakubiec H. 2004. Gatunki rzadkie, ginące i chronione Wigierskiego Parku Narodowego i rezerwatu „Uroczysko Kramnik”. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 53–59.

Bloch J., Kruszelnicki J. 2001. Carex chordorrhiza Ehrh. Turzyca strunowa. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 491–492.

Bloch J., Załuski T. 2001. Saxifraga hirculus L. Skalnica torfowiskowa. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 182–184.

Boratyńska K., Boratyński A. 1976. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 19. Warszawa–Poznań: PWN.

Boratyńska K., Boratyński A. 1977. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 23. Warszawa–Poznań: PWN.

Boratyńska K., Boratyński A. 1978. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 25. Warszawa–Poznań: PWN.

Boratyńska K., Boratyński A. 1979. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 27. Warszawa–Poznań: PWN.

Boratyńska K., Boratyński A., Browicz K., Hantz J. 1981. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 31. Warszawa–Poznań: PWN.

Boratyńska K., Boratyński A., Hantz J. 1980. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 30. Warszawa–Poznań: PWN.

Boratyński A. 1974. Chimaphila umbellata (L.) Barton w Polsce. Fragm. Flor. Geobot., tom 20, nr 3, s. 319–332.

Boratyński A., Browicz K. 1976. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 17. Warszawa–Poznań: PWN.

Browicz K., Gostyńska M. 1965. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 4. Poznań: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN.

Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M. 1970. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 9. Poznań: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN.

Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M. 1974. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 15. Warszawa–Poznań: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN.

Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M., Hantz J., Kapuściński R. 1977. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 24. Warszawa–Poznań: PWN.

Browicz K., Kaczmarek C. 1972. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 11. Poznań: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN.

Browicz K., Zieliński J. 1973. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 13. Warszawa–Poznań: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN.

Bróż E., Bernacki L., Przemyski A. 2001. Hammarbya paludosa (L.) Kuntze Wątlik błotny. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 578–580.

Brzezińska K. 2005. Stan zachowania populacji, ekologia i fotosocjologia reliktowego, wymierającego w skali Europy gatunku – skalnicy torfowiskowej ( Saxifraga hirculus L.). Praca magisterska. Warszawa: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Brzezińska K. 2007. Saxifraga hirculus – skala fitocenotyczna, wymagania siedliskowe, rozmieszczenie i liczebność populacji w Polsce. W: E. Kępczyńska, J. Kępczyński (red.), Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. 54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin,
3 - 8 września 2007. Wołczkowo koło Szczecina: Oficyna IN PLUS s. 60.

Brzosko E., Tałalaj I., Wroblewska A. 2006. Genetic structure of rare Epipactis atrorubens populations from two national parks in northeast Poland. Polish Bot. Stud., vol. 22, p. 71–80.

Brzosko E., Wróblewska A., Tałałaj I. 2004. Genetic variation and genotypic diversity in Epipactis helleborine populations from NE Poland. Plant Systematics and Evolution, vol. 248, no. 1–4, p. 57–69.

Cabejszekówna I. 1937. Materiały do znajomości planktonu roślinnego Polesia. Część I. Zbiorniki wodne Zahorynia. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 10, nr 4.

Ciecierska H., Dziedzic J., Romański M. 1999. Ramienice jezior Wigierskiego Parku Narodowego. W: XVIII Sympozjum Sekcji Fykologicznej „Bioróżnorodność flory glonów i sinic jako metoda oceny środowiska”, Kielce–Wólka Milanowska 6–9 maja 1999, s. 42.

Ciosek B. 2005. Wpływ warunków fizyczno–chemicznych wody na zmienność morfologiczną Coleochaete irregularis Pringsh. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Czapik R., Tomaszewicz H. 1978. Przesiąkra okółkowa Hydrilla verticillata kwitnie na Suwalszczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 34, nr 4, s. 26–36.

Czeczuga B., Kłyszejko B. 1976. Drzewostan obszaru jaćwieskiego u schyłku starożytności. W: Materiały II Konferencji Nauk. Histor. w Białymstoku. Białystok. Roczn. Białost., tom 14, s. 209–215.

Czerepko J. 1997. Zmiany roślinności przy dwóch szlakach turystycznych w Wigierskim Parku Narodowym w latach 1990–1996. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Botaniki Leśnej. Maszynopis.

Czerwiński A. 1967. Niektóre rzadsze rośliny naczyniowe województwa białostockiego. Fragm. Flor. Geobot., tom 13, nr 3, s. 329–335.

Czerwiński A. 1970. Bory sosnowe północno–wschodniej Polski. Pr. Komisji Biol. PTPN, tom 33, nr 5, s. 1–99.

Czerwiński A. 1972. Lasy brzozowe ze związku Alnion glutinosae w północno–wschodniej Polsce. Roczn. Białost., tom 11, s. 101–159.

Czerwiński A. 1973. Lasy dębowo–świerkowe Działu Północnego. Pr. BTN, tom 19, s. 135–203.

Czerwiński A. 1978. Zbiorowiska leśne północno–wschodniej Polski. Zesz. Nauk. Polit. Biał., tom 27, s. 1–326.

Czerwiński A. 1981. Ukształtowanie naturalnej roślinności leśnej na tle rozwoju procesu glebowego w wybranych obiektach północno–wschodniej Polski. Zesz. Nauk. Polit. Biał., tom 34, s. 1–242.

Dajdok Z. i in. 2007. Inwazyjne gatunki roślin w Wigierskim Parku Narodowym. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Dąbkowska M. 2008. Torfowiska Półwyspu Wigry. Praca magisterska. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Maszynopis.

Dąbska I. 1966. Zbiorowiska ramienic Polski. Pr. Komisji Biol. PTPN, tom 31, no 3, s. 1–76.

Drzymulska D., Żurek S. 2008. Subfossil vegetation of near–shores mires from the vicinity of the Wigry Lake (NE Poland). 12th International Palynological Congress (IPC–12), August 30–September 5, 2008 in Bonn, Germany, Terra Nostra, vol. 2, p. 70–71.

Dziedzic J. 1999. Stan poznania hydrofitów i ich zespołów w jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych, Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 323–331.

Faliński J.B. 1991. Procesy ekologiczne w zbiorowiskach leśnych. Phytocoenosis, tom 3 (N.S.), Seminarium Geobotanicum, tom 1, s. 17–41.

Faliński J.B., Tomaszewicz H. 1985. Roślinność. W: K. Święcicka (red.), Województwo suwalskie, studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 139–168.

Gocławska D. 1966. Materiały do flory mszaków Puszczy Augustowskiej. Część I. Mszaki nadleśnictw Balinka i Suwałki. Fragm. Flor. Geobot., tom 12, nr 4, s. 451–462.

Goetz J. 1932. Grab (Carpinus betulus L.) w północno–wschodniej Polsce, jego rozmieszczenie oraz udział w tworzeniu drzewostanów. Acta Soc. Bot. Pol., tom 9, nr 1–2, s. 301–305.

Gostyńska-Jakuszewska M. 1976. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 21. Warszawa–Poznań: PWN.

Gostyńska-Jakuszewska M., Hantz J. 1978. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 26. Warszawa–Poznań: PWN.

Gostyńska-Jakuszewska M., Zieliński J. 1976. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 18. Warszawa–Poznań: PWN.

Górniak A., Grabowska M., Dobrzyń P. 1999. Fitoplankton trzech jezior dystroficznych Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 361–370.

Górska M. 1969. Rozmieszczenie Oxytropis pilosa (L.) DC. w Polsce niżowej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., tom 22, s. 113–124.

Grabowska M., Górniak A. 2005. Letni fitoplankton wybranych sucharów Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 99–104.

Hantz J. 1979. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 28. Warszawa–Poznań: PWN.

Herbich J. 2001. Lathyrus pisiformis L. Groszek wielkoprzylistkowy. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 223–224.

Herbich J. 2004a. Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 5.

Herbich J. 2004b. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręczniki metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 3.

Herbich J. 2004c. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 2.

Hryniewiecki B. 1922. O zasięgu Cladium mariscus R. Br. na ziemiach polskich i w krajach ościennych. Kosmos, tom 47, nr 1–3, s. 347–360.

Hryniewiecki B. 1924. Roślinność okolic Jeziora Wigierskiego z punktu widzenia rezerwatu. Ochr. Przyr., tom 4, s. 21–26.

Hutorowicz A. 1996. Rozmieszczenie wybranych gatunków ramienic w Polsce. Ekologia i Technika, tom 14, nr 3, s. 123-128.

Hutorowicz A. 1997a. Ramienice wód połnocno–wschodniej Polski. 1. Chara strigosa A. Br. Ramienica szczeciniasta – budowa morfologiczna i występowanie. Komunikaty Ryb., nr 3, s. 8–10.

Hutorowicz A. 1997b. Ramienice wód północno–wschodniej Polski. 2. Chara fragilis Desvaux – ramienica krucha. Komunikaty Ryb., nr 6, s. 11–13.

Hutorowicz A. 1999. Zbiorowisko fitoplanktonu jako wskaźnik eutrofizacji jeziora Wigry. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych, Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 279–288.

Hutorowicz A., Langangen A. 1998. Chara strigosa A. Braun (Characeae) in Poland. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 67, no. 3–4, p. 287–290.

Hutorowicz A., Łukawska-Czyżew A. 2005. Bruzdnice z rodzaju Ceratium w planktonie roślinnym Jeziora Wigry (Pojezierze Suwalskie). W: K. Gwoździński (red.), Bory Tucholskie. Zasoby i ich ochrona. Łódź: Uniw. Łódzki, s.101–111.

Hutorowicz A., Spodniewska I., Krzywosz W. 1992. Fitoplankton w jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego. W: Zdanowski B. (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 79–99.

Jakubowska-Gabara J. 1993. Carex vaginata Tausch – turzyca luźnokwiatowa. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 248–250.

Jakubowska-Gabara J. 2001. Carex vaginata Tausch Turzyca luźnokwiatowa. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 506–507.

Jakuszewski T. 1968. Picea abies forma deflexa Tyszk. w nadleśnictwie Suwałki. Sylwan, nr 1, s. 63–64.

Jankowski W. 1990. Charakterystyka geobotaniczna zbiorowisk trawiastych Północnej Suwalszczyzny. Suwałki. Maszynopis.

Jarzombkowski F. 2012. Krajowy program ochrony miodokwiatu krzyżowego Herminium monoorchis. Świebodzin: Wyd. Klubu Przyrodników.

Jarzombkowski F., Pawlikowski P. 2012. Krajowy program ochrony lipiennika Loesela Liparis loeselii. Świebodzin: Wyd. Klubu Przyrodników.

Jasiewicz A. 1981. Wykaz gatunków rzadkich i zagrożonych flory polskiej. Fragm. Flor. Geobot., tom 27, nr 3, s. 401–414.

Jundziłł S.B. 1791. Opisanie roślin w prowincji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Drukarnia J. K. y Rzeplitey u XX Piarów, Wilno.

Jutrzenka-Trzebiatowski A. 1992. Informacja o postępie prac badawczych w ramach tematu zleconego umową nr 16/VII/1992. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Jutrzenka-Trzebiatowski A. 1993. Historia presji człowieka na lasy północno–wschodniej Polski. Parki Nar., nr 3, s. 7–9.

Jutrzenka-Trzebiatowski A., Dziedzic J., Szarejko T. 1994. Waloryzacja botaniczna z opracowaniem florystyczno–fitosocjologicznym terenów nie będących własnością Wigierskiego Parku Narodowego, dla potrzeb planu jego ochrony. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Jutrzenka-Trzebiatowski A., Szarejko T. 2001. Zespół Caricetum buxbaumii w Wigierskim Parku Narodowym. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica, tom 8, s. 149–171.

Jutrzenka-Trzebiatowski A., Szarejko T., Dziedzic J. 2002a. Materiały do flory Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 21, nr 1, s. 3–14.

Jutrzenka-Trzebiatowski A., Szarejko T., Dziedzic J. 2002b. Walory florystyczne wybranych obiektów baddań geobotanicznych Wigierskiego Parku Narodowego Acta Bot. Warmiae et Masuriae, tom 2, s. 63–92.

Kamiński M. 1997. Drzewostany zlewni eksperymentalnej Wigierskiej Stacji Bazowej ZMŚP. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 94–109.

Kamiński M., Markiewicz A., Tomaszewski M. 2010. Fotoreportaż. Podwodny świat. Wigry, nr 4, s. 12–13.

Karczmarz K., Mickiewicz J., Olech M. 1988. Epilityczna flora głazów narzutowych Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego i Wysoczyzny Siedleckiej. Ochr. Przyr., tom 46, s. 121–158.

Karczmarz K., Sokołowski A.W. 1981. Nowe dane do flory mszaków północno–wschodniej Polski. III. Ann. UMCS, sec. C, tom 36, nr 11, s. 125–134.

Karczmarz K., Sokołowski A.W. 1985. Bioflora projektowanego Wigierskiego Parku Narodowego. Ann. UMCS, sec. C, nr 18, s. 193–213.

Kasprzyk A. 2007. Charakterystyka torfowisk Czarnej Hańczy na odcinku Sobolewo–Wigry. Praca magisterska. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Maszynopis.

Kirpluk I. 1996. Ambrosia psilostachya (Asteraceae) – nowy gatunek dla flory Wigierskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica, nr 3, s. 404–407.

Kloss M. 1996. Torfowiska wysokie Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Nar., nr 1, s. 10–11.

Kloss M. 2005a. Palaeobotanical studies of raised mires. In: Postglacial vegetation changes in the development of raised mires in Poland. Monogr. Bot., vol. 94, p. 5–18.

Kloss M. 2005b. Identification of subfossil plant communities and palaeohydrological changes in raised mire development. In: Postglacial vegetation changes in the development of raised mires in Poland. Monogr. Bot., vol. 94, p. 81–116.

Kloss M., Kucharski M., Żurek S. 2004. Paleobotanical Study as a basis for the Protection of Raised Bogs in Poland. W: J. Päivänen (ed.) Proceedings of the 12th International Peat Congress „Wise Use of Peatlands. Tampere, vol. 2, p. 875–880.

Kłosowski S. 1986–1987. Cladietum marisci (All. 1922) Zobrist 1935 w północno–wschodniej Polsce na tle warunków siedliskowych. Fragm. Flor. Geobot., tom 31, nr 1–2, s. 207–223.

Kłosowski S. 1992. Temporal and spatial variation of habitat conditions in the zonation of littoral plant communities. Aquatic Botany, vol. 43, p. 199–208.

Kłosowski S. 2001a. Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle Przesiąkra okółkowa. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 398–400.

Kłosowski S. 2001b. Nymphaea candica C. Presl Grzybienie północne. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 113–116.

Kłosowski S., Tomaszewicz H. 1979. Rzadkie i interesujące rośliny z Pojezierza Suwalskiego. Fragm. Flor. Geobot., tom 25, nr 3, s. 371–375.

Kłosowski S., Tomaszewicz H. 1983. Differentation between habitats of Myriophylletum spicati Soo 1927 and Myriophylletum verticillati Soo 1927 phytocenoses in north–eastern Poland. Acta Hydrobiol., vol. 30, no. 1–2, p. 225–238.

Kłosowski S., Tomaszewicz H. 1984. Typhetum angustifoliae and Typhetum latifoliae as indicators of various habitats. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 31, no. 3, p. 245–255.

Kolasińska A. 1998. Analiza flory okolic Sarnetek. Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.

Kołodziej W. 1992. Roślinność wybranych obiektów turystycznych w warunkach zmieniającej się antropopresji w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: SGGW. Maszynopis.

Korniak T., Hołdyński C. 2001. Kalcyfilne gatunki chwastów polnych w północno–wschodniej Polsce. Acta Bot. Warmiae et Masuriae, tom 1, s. 131–139.

Kruszelnicki J. 1993. Neottianthe cucullata (L.) Schlechter Kukuczka kapturkowata. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 263–264.

Kruszelnicki J. 2001. Neottianthe cucullata (L.) Schlechter Kukuczka kapturkowata. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 545–546.

Krzyk A. 1998. Oedogoniales jeziora Białego Wigierskiego. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Systematyki i Geografii Roślin, Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.

Krzysztofiak A. 1999a. Gnieźnik–Neottia, Listera–Listera, Tajęża–Goodyera, Wątlik–Hammarbya, Wyblin–Malaxis. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. 1999b. Kruszczyk–Epipactis, Lipiennik–Liparis. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. 1999c. Kukułka–Dactylorhiza. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. 1999d. Obuwik–Cypripedium, Podkolan–Platanthera, Kukuczka–Neottianthe. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. 1999e. Wiadomości ogólne o storczykach. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A. 2003a. Rozmaitości. Wigry, nr 1, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2003b. Rozmaitości. Wigry, nr 2, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2003c. Rozmaitości. Wigry, nr 3, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2004. Zjawiska fenologiczne w świecie roślin. Część II. Jesień i zima. Wigierek, nr 2, s. 2–3.

Krzysztofiak A. 2005a. Rośliny drapieżne w WNP. Wigry, nr 3, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2005b. Rozmaitości. Rośliny drapieżne w WPN (cz. 2). Wigry, nr 4, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2006a. Barszcz mantegazyjski – groźny, obcy gigant. Jaćwież, nr 35, s. 38–39.

Krzysztofiak A. 2006b. Rośliny drapieżne w WNP. Wigry, nr 4, s. 24–25.

Krzysztofiak A. 2009. Ciekawe gatunki mszaków w WPN-ie. Wigry, nr 2, s. 5–7.

Krzysztofiak A. 2011a. Drapieżniki wśród roślin, cz. I. Wigierek, nr 13, s. 2–3.

Krzysztofiak A. 2011b. Drapieżniki wśród roślin, cz. II. Wigierek, nr 14, s. 2–3.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000a. Storczyki – Gnieźnik, listera, tajęża, wątlik, wyblin. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000b. Storczyki – Kruszczyk, lipiennik. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000c. Storczyki – Kukułka. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000d. Storczyki – Obuwik, podkolan, kukuczka. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000e. Storczyki – Wiadomości ogólne o storczykach. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Romański M. 2005. Obce gatunki roślin. Wigry, nr 1, s. 24–25.

Krzysztofiak A., Romański M., Krzysztofiak L. 2001a. Chronione gatunki roślin. Ochrona gatunkowa. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A., Romański M., Krzysztofiak L. 2001b. Chronione gatunki roślin. Rośliny środowisk leśnych. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A., Romański M., Krzysztofiak L. 2001c. Chronione gatunki roślin. Rośliny wodne i terenów podmokłych. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak A., Romański M., Krzysztofiak L. 2001d. Chronione gatunki roślin. Rośliny środowisk suchych. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak L. 2006. Gatunki Natura 2000. Wigry, nr 4, s. 5–7.

Krzysztofiak L. 2009. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na Suwalszczyźnie. W: Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.), Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Świebodzin: Wyd. Klubu Przyrodników, s. 138–142.

Krzysztofiak L., Romański M. 2005. Introduction of Herminium monorchis (Orchidaceae) in Wigry National Park. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. PAN, no. 2, p. 72–77.

Krzywosz W., Hutorowicz A. 1999. Fitoplankton jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 351–359.

Kucharczyk M. 2004. Obuwik pospolity. W: Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9, s. 107–111.

Kucharska K., Tyszka J., Ciepielewska A. 1984. Rola lasów w wyrównywaniu odpływu z małych zlewni w północno–wschodniej Polsce. Gosp. Wod., nr 44, s. 107–110.

Kucharski L. 2001a. Carex limosa L. Turzyca bagienna. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 518–519.

Kucharski L. 2001b. Liparis loeselii (L.) Rich. Lipiennik Loesela. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 574–575.

Kucharski L., Kloss M. 2005. Contemporary vegetation of selected raised mires and its preservation. In: Postglacial vegetation changes in the development of raised mires in Poland. Monogr. Bot., vol. 94, p. 37–64.

Kukwa M., Rutkowski P., Bińkowska L., Jando K., Jastrzębska A., Kędzierski K., Królak D., Majewska I., Rutkowska A., Sągin P., Woźniak M., Zoch M. 1998. Flora roślin naczyniowych rezerwatu "Jezioro Białe Wigierskie" i terenów przyległych w Wigierskim Parku Narodowym (NE Polska). Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. Salamandra, tom 2, s. 39–52.

Kupryjanowicz M. 2004. Postglacjalny rozwój roślinności jeziora Wigry. Wstępne wyniki analizy pyłkowej osadów z Zatoki Słupiańskiej. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 37–44.

Kupryjanowicz M. 2006a. Badania palinologiczne w Polsce północno–wschodniej – historia, stan obecny, główne problemy. W: E. Madeyska, A. Wacnik (red.), Konferencja „Polska północno–wschodnia w holocenie. Przyroda-klimat-człowiek”. Streszczenia referatów i posterów. 23 czerwca 2006. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 17–19.

Kupryjanowicz M. 2006b. Roślinność i klimat północnego Podlasia w czasie interglacjału eemskiego oraz wczesnego i środkowego vistulianu. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3, s. 73–80.

Kupryjanowicz M. 2006c. Postglacjalny rozwój roślinności rejonu jeziora Wigry – wstępne wyniki analizy pyłkowej. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3, s. 199–202.

Kupryjanowicz M. 2007. Postglacial development of vegetation in the vicinity of the Wigry Lake. Geochronometria, vol. 27, p. 53–66.

Kupryjanowicz M. 2009. Historia wigierskich lasów zapisana na dnie. Wigry, nr 1, s. 10–15.

Kupryjanowicz M., 2008. Badania palinologiczne w Polsce północno–wschodniej. W: A. Wacnik, E. Madeyska (red.), Polska północno–wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko. Botanical Guidebooks, tom 30, s. 77–95.

Kupryjanowicz M., Jurochnik A. 2009. Zapis pyłkowy postglacjalnych zmian roślinności zawarty w osadach dennych jeziora Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 181–198.

Kusiak A. 2008. Torfowiska szuwarowe i leśne doliny czarnej Hańczy w rejonie Wigier. Praca magisterska. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Maszynopis.

Kuta E., Baryła J. 1993. Viola epipsila Ledeb. Fiołek torfowy. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 126–128.

L.W. [Wesołowska L.] 2004. Tajemniczy świat glonów. Wigierek, nr 1, s. 9–10.

Lacaze J.F., Kocięcki S. 1979. Zmienność populacji polskiego świerka na powierzchniach we Francji i w Polsce. Sylwan, tom 123, nr 6, s. 1–21.

Latałowa M., van der Knaap W.O. 2006. Late Quaternary expansion of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. in Europe according to pollen data. Quaternary Sciences Review, vol. 25, p. 2780–2805.

Lech E. 1998. Analiza flory okolic Studzianego Lasu. Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.

Liesbach M., Rau H.M., Koenig A.O. 2010. The 1962 Norway spruce provenance trial and 1972 IUFRO Norway spruce provenance trial. Results of over 30 years of oberservation in Germany. Beitraege aus der NW–FVA, Band 5.

Łaska G. 2009. Status of selected species from the red data book of plants for the Podlasie region (NE Poland). In: Z. Mirek, A. Nikel (eds), Rare, relicts and endangered plants and fungi in Poland. Kraków: W. Szafer Institutr of Botany, Polish Academy of Sciences, p. 281–287.

Ławrynowicz M., Warcholińska A.U. (red.) 1992. Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce. Łódź: Łódzkie Tow. Nauk.

Łoziński J. 2002. Zmiany drzewostanów świerkowych objętych ochronę ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym. Pr. IBL, Ser. A, nr 929, s. 53–74.

Łukasiewicz A. 1984. Metodyka pracy nad zachowaniem gatunków rzadkich i ginących, stosowana w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Wiad. Bot., tom 28, nr 2, s. 165–168.

Mackiewicz A. 1997. Flora desmidii s. lato trzech sucharów Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Botaniki Środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Mackiewicz A. 2009. Nieproszeni goście. Wigierek, nr 2/2009, s. 2–5.

Makuch M. 2010. Peridiniaceae (Dinophyceae) z wybranych jezior Suwalszczyzny. Analiza za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Praca licencjacka. Warszawa: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Malinowska W. 1996. Przegląd najczęściej spotykanych roślin na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Krzywe: WPN. Maszynopis.

Matusiewicz M., Kubicka H., Skrajna T. 2009. Zróżnicowanie wybranych gatunków Polygonum. Ochrona Środ. i Zasobów Nat., tom 40, s. 448–454.

Matusiewicz M., Kubicka H., Wołejko A., Skrajna T. 2009. Fenotypowe zróżnicowanie gatunków Polygonum na terenie Suwalszczyzny. Ochrona Środ. i Zasobów Nat., tom 40, s. 58–65.

Matuszkiewicz J.M. 2001. Zespoły leśne Polski. Warszawa: PWN.

Matuszkiewicz J.M., Łonkiewicz B., Kliczkowska A. 2001. Makroregionalizacja przyrodniczo-leśna Polski na podstawach geobotanicznych. W: E. Roo-Zielińska, J. Solon (red.), Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce – rozważania nad stanem współczesnym. Pr. Geogr. PAN, tom 178, s. 215–229.

Mizianty M. 1979. Rhinanthus borbásii (Dörfler) Soó, nowy gatunek dla flory Polski. Fragm. Flor. Geobot., tom 25, nr 3, s. 409–413.

Moczulska M. 1996. Flora desmidii s. lato Suchara Wielkiego w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Botaniki Środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Nowacka E. 2008. Torfowiska przyjeziorne rejonu Bryzgla w południowej strefie Wigier. Praca magisterska. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Maszynopis.

Obidowicz A., Ralska-Jasiewiczowa M., Kupryjanowicz M., Szczepanek K., Latałowa M., Nalepka D. 2004. Picea abies (L.) H. Karst. – Spruce. W: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H.E. Wright Jr., Ch. Turner (eds.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, p. 147–157.

Ołtuszewski W. 1937. Historia lasów Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego w świetle analizy pyłkowej. Pr. Komisji Mat.–Przyr. PTPN, B, tom 8, nr 4, s. 1–65.

Pawlikowski P. 2001. Carex disperma Dawey Turzyca szczupła. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 499–501.

Pawlikowski P. 2004. Lipiennik Loesela. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9, s. 150–154.

Pawlikowski P., Jarzombkowski F. 2012a. Krajowy program ochrony gwiazdnicy grubolistnej Stellaria crassifolia. Świebodzin: Wyd. Klubu Przyrodników.

Pawlikowski P., Jarzombkowski F. 2012b. Krajowy program ochrony skalnicy torfowiskowej Saxifraga hirculus. Świebodzin: Wyd. Klubu Przyrodników.

Pawłow M. 1968. Rozmieszczenie ważniejszych gatunków grądowych na niżu polskim. Pr. Komisji Biol. PTPN, tom 32, nr 5, s. 3–67.

Pawłowski B. (red.), 1963. Flora polska. Tom X. Warszawa-Kraków: PWN.

Pieczyński P. 2003. Żywe pomniki. Wigry, nr 3, s. 11–14.

Pieczyński P. 2004. Różnorodność biologiczna parku: nieleśne ekosystemy lądowe. Wigry, nr 3, s. 5–7.

Pieczyński P. 2010. Sosna w lasach parku. Wigry, nr 3, s. 6–7.

Pieczyński P. 2011. Świerk pospolity. Wigry, nr 1, s. 6–8.

Podgórski J. 1995. Zamieranie świerka w północno–wschodniej Polsce. Las Polski, nr 7, s. 14–16.

Polakowski B. 1962. Bory świerkowe na torfowiskach (zespół Piceo-Sphagnetum girgensohni) w północno–wschodniej Polsce. Fragm. Flor. Gobot., tom 8, nr 2, s. 139–156.

Polakowski B. 1963. Stosunki geobotaniczne Pomorza Wschodniego. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie, tom 15, nr 1, s. 1–167.

Polakowski B. 1969. Zespół Cladietum marisci (All. 1922) Zobrist 1935 w północno–wschodniej Polsce. Fragm. Flor. Geobot., nr 15, nr 1, s. 85–90.

Polakowski B. 1995. Rośliny chronione. Atlas. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Pyzel A. 1996. Flora desmidii s. lato trzech sucharów kompleksu Widne w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Botaniki Środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Radziej J. 1992. Roślinność naczyniowa w kilkunastu jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 63–77.

Rakowska B. 1996. Wstępne opracowanie zbiorowisk okrzemek występujących w bentosie rzeki Kamionki i jeziora Czarnego na Pojezierzu Suwalskim (1993–1994). Fragm. Flor. Geobot., ser. Polonica, tom 3, s. 221–238.

Ralska-Jasiewiczowa M. 1983. Isopollen maps for Poland: 0–11000 years B.P. New Phytol., vol. 94, p. 133–175.

Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska M., Wright H.E. Jr., Turner Ch. (eds.) 2004. Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.

Ralska-Jasiewiczowa M., Miotk-Szpiganowicz G., Zachowicz J., Latałowa M., Nalepka D. 2004. Carpinus betulus L. – Hornbeam. In: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, M. Madeyska, H.E. Wright Jr., Ch. Turner (eds.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, p. 67–78.

Rejment-Grochowska I., Mickiewicz J. 1962. Materiały do flory mszaków Suwalszczyzny. Fragm. Flor. Geobot., tom 8, nr 1, s. 3–22.

Rejment-Grochowska I., Mickiewicz J., Sobotka D. 1963. Materiały do flory mszaków Suwalszczyzny, cz. II. Fragm. Flor. Geobot., tom 9, nr 2, s. 257–274.

Romanowska L. 1973. Roślinność jeziora Perty. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Romański M. 1995. Monitoring zjawisk fenologicznych. Materiały szkoleniowe i informacyjne. Zeszyt 1. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Romański M. 1997a. Flora Wigierskiego Parku Narodowego. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 (streszczenia). Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 42–43.

Romański M. 1997b. Przemiany zbiorowisk roślinnych doliny Czarnej Hańczy na przestrzeni 15 lat. W: VIII Sympozjum Ziuntegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 (streszczenia). Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 45–46.

Romański M. 1997c. Rośliny rzadkie i chronione. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Romański M. 1997d. Flora i roślinność zlewni eksperymentalnej Wigierskiej Stacji Bazowej ZMŚP. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 77–93.

Romański M. 1997e. Przemiany zbiorowisk roślinnych doliny Czarnej Hańczy na przestrzeni 15 lat. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 (streszczenia). Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Romański M. 1997f. Zbiorowiska roślinne Wigierskiego Parku Narodowego. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Romański M. 1998. Kompleks torfowiskowy w dolinie Czarnej Hańczy. W: A. Kostrzewski (red.), Materiały z IX Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września 1998. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 229–236.

Romański M. 1999. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Rośliny rzadkie i chronione. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Romański M. 2001. Flora WPN. Wigry, nr 3, s. 5–6.

Romański M. 2002. Torfowiska. Wigry, nr 4, s. 3–6.

Romański M. 2003. Fotoreportaż. Wigry, nr 1, s. 12–13.

Romański M. 2005. Na ratunek storczykom. Wigierek, nr 4, s. 6–7.

Romański M. 2006a. Siedliska leśne. Wigry, nr 3, s. 5–9.

Romański M. 2006b. Torfowiska i źródliska. Wigry, nr 2, s. 7–9.

Romański M. 2009. Inwazyjne gatunki roślin. Wigry, nr 3, s. 5–10.

Romański M. 2010. Ochrona storczyków. Wigry, nr 1, s. 8–11.

Romański M., Pieczyński P. 2011. Brzozy. Wigry, nr 2, s. 6–8.

Rudnik E. 1975. Roślinność i flora jeziora Dowcień. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Rutkowska E. 2011. Strefowość roślinności a warunki siedliskowe w procesie zarastania jezior humotroficznych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Rutkowski L. 2001. Polemonium coeruleum L. Wielosił błękitny. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 310–311.

Ryppowa N. 1927. Glony jeziorek torfowcowych, tzw. „sucharów” w okolicach Wigier. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 2, nr 1–2, s. 41–66.

Schröder B. 1917. Schwebepflanzen aus dem Wigrysee bei Suwałki in Polen. Ber. Dt. Bot. Ges., B. 35, no. 3, S. 256–266.

Sibiga M. 2005. Próba identyfikacji Chaetophora nd. (Chlorophyceae) z północno–wschodniej Polski. Praca licencjacka. Warszawa: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Skórkiewicz T.L. 1995. Dynamika roślinności leśnej po wyłączeniu spod biwakowania półwyspu Dąbek w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.

Skrajna T., Kubicka H., Matusiewicz M. 2010. Charakterystyka fitosocjologiczna agrocenoz z udziałem wybranych gatunków z rodzaju Polygonum L. na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Ochr. Środ. i Zasobów Nat., tom 45, s. 91–103.

Skrzeczkowska E. 1988. Desmidie rezerwatu Wądołek na Pojezierzu Suwalskim. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Fitogeografii, Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.

Sobotka D. 1967. Roślinność strefy zarastania bezodpływowych jezior Suwalszczyzny. Monogr. Bot., tom 23, nr 2, s. 175–259.

Sokołowska J. 1980. Pojawy fenologiczne świata roślinnego w Polsce. Warszawa: Wyd. Komunikacji i Łączności.

Sokołowski A.W. 1965. Notatki florystyczne z Puszczy Augustowskiej. Fragm. Flor. Geobot., tom 11, nr 1, s. 23–26.

Sokołowski A.W. 1967. Charakterystyka fitosocjologiczna sosnowych drzewostanów nasiennych w OLZP Białystok. Sylwan, nr 3, s. 19–32.

Sokołowski A.W. 1968. Zespoły leśne nadleśnictwa Suwałki w Puszczy Augustowskiej. Pr. IBL, tom 349, s. 171–213.

Sokołowski A.W. 1973. Zbiorowiska leśne północno–wschodniej Polski. Monogr. Bot., tom 60, s. 1–205.

Sokołowski A.W. 1979. Zespół świetlistej dąbrowy Potentillo albae–Quercetum (Libbert 1933) Knapp 1942 w północno–wschodniej Polsce. Fragm. Flor. Geobot., tom 25, nr 3, s. 421–427.

Sokołowski A.W. 1981a. Trisetum sibiricum Rupr. na terenie północno–wschodniej Polski. Fragm. Flor. Geobot., tom 27, nr 3, s. 381–384.

Sokołowski A.W. 1981b. Zbiorowiska leśne północno–wschodniej Polski. Warszawa: PWN.

Sokołowski A.W. 1986–1987. Zbiorowiska z Carex rostata w północno–wschodniej Polsce. Fragm. Flor. Geobot., tom 31–32, nr 3–4, s. 443–453.

Sokołowski A.W. 1988a. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk roślinnych Wigierskiego Parku Narodowego.Pr. IBL, tom 673, s. 3–80.

Sokołowski A.W. 1988b. Ubożenie roślinności segetalnej i problem jej ochrony. Parki nar. Rez. przyr., tom 9, nr 1, s. 45–50.

Sokołowski A.W. 1988c. Flora Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 9, nr 4, s. 5–84.

Sokołowski A.W. 1991a. Roślinność projektowanego rezerwatu „Czarna Hańcza”. Parki nar. Rez. przyr., tom 10, nr 3–4, s. 5–28.

Sokołowski A.W. 1991b. Sukcesja roślinności na zrębach w Wigierskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. przyr., tom 10, nr 3–4, s. 29–43.

Sokołowski A.W. 1991c. Warunki skuteczności działań na rzecz ochrony flory i fauny parków narodowych i rezerwatów. Prądnik. Pr. Muz. Szafera, nr 3, s. 7–9.

Sokołowski A.W. 1997. Rosliny naczyniowe prawnie chronione w Wigierskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. przyr., tom 16, s. 3–14.

Sokołowski A.W. 1999a. Szata roślinna. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 95–122.

Sokołowski A.W. 1999b. Przegląd naturalnych zbiorowisk roślinnych Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., nr 1, s. 3–8.

Sokołowski A.W. 1999c. Ochrona szaty roślinnej. W: Materiały pokonferencyjne „10 lat Wigerskiego Parku Narodowego” 14–15 października 1999, Suwałki, Parki nar. Rez. przyr., tom 16, nr 4, s. 3–14.

Sokołowski A.W. 1999c. Przegląd naturalnych zbiorowisk roślinnych Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 18, s. 3–8.

Sokołowski A.W., Kawecka A., Gutowski J. 1984. Fitosocjologiczna charakterystyka zbiorowisk leśnych i torfowiskowych Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Białowieża: IBL, Zakład Ochr. Przyr., Maszynopis.

Sokołowski A.W., Paluch R. 2004. Wpływ sztucznego odnawiania drzewostanów w borze mieszanym na skład zbiorowisk leśnych w Wigierskim Parku Narodowym. Sylwan, tom 148, s. 48–57.

Solon J. (red.), Kozłowska A., Kamiński M., Lityński M. 1999. Operat ochrony ekosystemów lądowych. Krzywe: Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Maszynopis.

Solon J. 1983. The local complex of phytocenoses and the vegetation landscape – fundamental units of the spatial organization of the vegetation above the phytocenose level. Acta Bot. Acad. Sc. Hungaricae, vol. 29, no. 1–4, p. 377–384.

Solon J. 1986. Rastitielnost kak pokazatiel sostojanija i wozmożnosti ispolzowanija okrużajuszczej sredy (wybrannyje ocenki na primiere modelnoj oblasti "Wigry"), Wlijanije chozjajstwa na prirodu, Ocenki, modeli, karty. Budapest, p. 438–453.

Solon J. 1988a. Stosunki geobotaniczne. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN.

Solon J. 1988b. Local complexes of phytocoenoses in vegetation landscape in the vicinity of the Wigry Lake (NE Poland). Documents phytosociologiques N.S., vol. 11, p. 533–541.

Solon J. 1988c. Stosunki geobotaniczne. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr., tom 147, s. 49–74.

Solon J. 1991. Szata roślinna. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy. Warszawa: Wyd. LOP, s. 51–78.

Solon J. 1992. Waloryzacja struktury przestrzennej krajobrazu roślinnego okolic jezior wigierskich. W: T.J. Chmielewski, A. Richling, K.H. Wojciechowski (red.), Funkcjonowanie i waloryzacja krajobrazu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 21–22 XI 1991. Lublin: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 17–24.

Solon J. 1993. Changes in the vegetation landscape in the Pińczów environs (S Poland), Phytocoenologia, vol. 21, no. 4, p. 387–409.

Solon J. 2001. Ogólna charakterystyka szaty roślinnej Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 96–99.

Solon J., Kozłowska A. 2001a. Lokalne typy roślinności o charakterze przejściowym. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 142–146.

Solon J., Kozłowska A. 2001b. Roślinność potencjalna i uwarunkowania siedliskowe przestrzennego zróżnicowania roślinności rzeczywistej. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 124–130.

Solon J., Kozłowska A. 2001c. Waloryzacja roślinności rzeczywistej Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 148–154.

Solon J., Kozłowska A., Kamiński M., Lityński M. 1999. Operat ochrony ekosystemów lądowych. Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. 75 ss. + 3 mapy. Warszawa. Maszynopis.

Solon J., Lityński M. 1984. Zmiany powierzchni leśnej na terenie Wigierskiego Parku Krajobrazowego od XV w. do chwili obecnej. W: Materiały IX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, 12–13.10.1984 r. Warszawa.

Solski A. 1962. Chlorofil w sestonie jako wskaźnik produkcyjności kilkunastu jezior w Polsce. Arch. Hydrobiol. i Ryb., tom 10, s. 111–165.

Spodniewska I. 1978. Phytoplankton as the indicator of lake eutrophication. I. Summer situation in 34 Masurian lakes in 1973. Ekol. pol., vol. 26, p. 53–70.

Spodniewska I. 1979. Phytoplankton as the indicator of lake eutrophication. II. Summer situation in 25 Masurian lake in 1976. Ekol. pol., vol. 27, p. 481–496.

Spodniewska I. 1983. Ecological characteristics of lakes in north–eastern Poland versus their trophic gradient. Ekol. pol., vol. 31, no 2, p. 353–381.

Spodniewska I. 1986. Planktonic blue–green algae of lakes in north–eastern Poland. Ekol. pol., vol. 34, p. 151–183.

Stasiak J. 1969. Wpływ warunków wodnych na roślinność późnego glacjału i holocenu północno–wschodniej Polski. Przegl. Geogr., tom 41, nr 1, s. 93–102.

Stasiak J. 1971. Holocen Polski północno–wschodniej. Warszawa: PWN.

Stasiukiewicz M. 2004. Drzewa pomnikowe Wigierskiego Parku Narodowego i ich stan zdrowotny. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Maszynopis.

Sudnik-Wójcikowska B. 2004. Rzepik szczeciniasty. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9, s. 72–74.

Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.) 2004. Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9.

Sumiński M. 1999. Gatunki lasotwórcze i typy siedliskowe lasu występujące w polskich parkach narodowych. Parki Nar., nr 3, s. 10–11.

Szafer W. (red.) 1947. Flora polska. Tom VI. Kraków: PAU.

Szafer W. 1972. Szata roślinna Polski niżowej. W: W. Szafer, K. Zarzycki (red.), Szata roślinna Polski, tom 2, s. 17–188. Warszawa: PWN.

Szafer W., Pawłowski B. (red.) 1955. Flora polska. Tom VII. Warszawa: PWN.

Szafer W., Pawłowski B. (red.) 1960. Flora polska Tom IX. Kraków: PWN.

Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. Tom I–II. Warszawa: PWN.

Szczepanek K., Tobolski K., Nalepka D. 2004. Alnus Mill. – Alder. W: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H.E. Wright Jr., Ch. Turner (eds.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, p. 47–55.

Szczepańska W. 1973. Production of helophytes in different types of lakes. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 20, no. 1, p. 51–57.

Szeląg-Wasielewska E., Gołdyn R. 1996. Struktura wielkościowa fitoplanktonu trzech jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica, nr 3, s. 277–287.

Szlachetko D.L., Skakuj M. 1997. Storczyki Polski. Poznań: Sorus.

Szychowska-Krypiec E., Krypiec M. 2005. The Scott pine chronology (1582–2004 AD) for the Suwałki region, NE Poland. Geochronometria, vol. 24, p. 41–51.

Szymańska H. 1982. Bulbochaete augustowiensis Szym. sp. nova (Oedogoniales, Chlorophyta) found in Poland. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 51, no. 3–4, p. 489–492.

Szymańska H. 1983/84. Periphytic algal communities in four lakes of the Suwałki Lake Districts in Poland. Acta Hydrobiol., vol. 25/26, no. 3–4, p. 359–388.

Szymańska H. 1996. The second discovery of Chaetomnion pyriferum (Chetophorales, Chlorophycae). Fragm. Flor. Geobot., vol. 41, no. 2, p. 1024–1027.

Szymańska H., Zakryś B. 1990. New phycological records from Poland. Algological Studies, vol. 60, p. 25–32.

Środoń A. 1967, Świerk pospolity w czwartorzędzie Polski. Acta Palaeobot., tom 8, nr 2, s. 3–60.

Świeboda M. 1968. Występowanie i ochrona kłoci wiechowatej Cladium mariscus (L.) Pohl. w Polsce. Ochr. Przyr., tom 33, s. 125–137.

Świeboda M. 1976. Rozmieszczenie obuwika pospolitego Cypripedium calceolus L. w Polsce. Ochr. Przyr., tom 41, s. 205–230.

Tałalaj I. 2004. Obszary występowania storczykowatych (Orchidaceae) w południowej części Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 61–77.

Tomaszewicz G.H. 1996. Flora glonow Wigierskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica, nr 3, s. 239–259.

Tomaszewicz G.H., Kowalski W.W. 1993. Desmids of some polyhumic lakes in the Wigry National Park, north-eastern Poland. Fragm. Flor. Geobot., vol. 38, p. 525–548.

Tomaszewicz G.H., Kowalski W.W., Lesiak T. 1996. Flora desmidii kilku sucharów Wigierskiego Parku Narodowego. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica, tom 3, s. 261–276.

Tomaszewicz G.H., Skrzeczkowska E. 1989. Some critical remarks about new and rare to Polish flora desmids from the Suwałki Lakeland. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 58, no. 1, p. 117–126.

Tomaszewicz H. 1976. Fitocenozy z udziałem Hydrilla verticillata na Pojezierzu Suwalskim i ich stanowisko syntaksonomiczne. Fragm. Flor. Geobot., tom 22, nr 3, s. 247–250.

Tomaszewicz H. 1977. Dynamics and systematic position of ThelypteriPhragmitetum Kuiper 1957. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 46, no. 2, p. 331–338.

Tomaszewicz H. 1977. Proposal of new syntaxonomic classification of MyriophylloNupharetum W. Koch 1926 phytocenoses and their distibution in Poland. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 46, no. 3, p. 423–436.

Tomaszewicz H. 1979. Roślinność wodna i szuwarowa Polski. Warszawa: Wyd. UW. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomaszewicz H. 1997. Waloryzacja botaniczna i wytyczne do czynnej ochrony roślin na obszarach objętych projektem „Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Wigierskim Parku Narodowym”. Ekspertyza wykonana na zlecenie WPN. Warszawa: Zakład Botaniki Środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Tomaszewski M., Szpygiel P. i J. 2004. Podwodny świat WPN-u. Wigry, nr 1, s. 12–13.

Tutin T.G. et all. (eds.) 1968–1993. Flora Europaea. T. 1–5. Cambridge: Cambridge University Press.

Tyczyńska S. 1979. Próba oceny wpływu transpiracji helofitów na straty wody w jeziorze Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 153–155.

Urbaniak J. 2001. Ekologia ramienic Chara contraria Kutz. i Chara tomentosa L. w jeziorach z Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego. Acta Univ. Wratislaviensis, Pr. Bot., tom 79, s. 215–226.

W.M. [Malinowska W.] 2004. Park narodowy. Wigierek, nr 1, s. 5–6.

Warcholińska A.U. 1994. List of threatened segetal plant species in Poland. W: S. Mochnacky, A. Terpo (eds.), Antropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation. Proceedings of International Conference. Satoraljaujhely, 206–219.

Werblan-Jakubiec H., Bielska T., Kirpluk I., Kukier M., Melon E. 1993. Inwentaryzacja stanowisk gatunków rzadkich i ginących w Polsce północno–wschodniej. Sprawozdanie. Warszawa: Ogród Bot. UW. Maszynopis.

Werblan-Jakubiec H., Kirpluk I., Kukier-Wyrwicka M, Nalborczyk-Wierzbicka A. 1998. Plan ochrony flory roślin naczyniowych Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Ogród Bot. UW. Maszynopis.

Werdyn L. 1964. Materiały do rozmieszczenia Arctostaphylos uva-ursi L. na Niżu Polskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., tom 14, s. 127–143.

Wesołowska L. 2002. Jeziora humotroficzne i torfowiska wysokie – ciekawy obiekt badań algologicznych. Parki Nar., s. 18–20.

Wesołowska L. 2003. Chrysophyceae and Xanthophyceae of selected sukhars and a peat bog in the village Rosochaty Róg in the Wigry National Park. Acta Bot. Warmiae et Masuriae, vol. 3, p. 199–211.

Wierzcholska S., Plašek V., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2009. The bryoflora of the Wigierski National Park (NE Poland). Nowellia bryologica, vol. 38, p. 5–9.

Wisłouch S. [?]. Okrzemki denne jeziora Wigierskiego. Maszynopis.

Wisłouch S. 1926. O letnim fitoplanktonie jezior Wigierskich. Archiwum Hydrobiologii i Ryb., tom 1, nr 1–2, s. 79–114.

Wiśniewski T. 1935. Hydrilla verticillata Casp. dans le pays lacustre de Suwałki (Pologne septentrionale) et son écologie. Bull. Acad. Pol.. Sc. Lett., Cl. Sc. Math., Ser. B, Sc. Nat., p. 147–161.

Wiśniewski T., Rejment I. 1935a. Das montane Element in der Lebermoosflora des Seengebietes von Suwałki. Bull. Acad. Pol. Sc. Lett., B. 1, S. 11–31.

Wiśniewski T., Rejment I. 1935b. Das montane Element in der Lebermoosflora des Seengebietes von Suwałki. Spraw. z czyn. i pos. PAU, B. 40, S. 39.

Witkowski A., Bąk M., Kierzek A. 2009. Zmiany warunków środowiskowych w Holocenie w jeziorze Wigry w świetle analizy diatomologicznej osadów. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 214–226.

Witkowski A., Bąk M., Lutyńska M., Gregorowicz P., Bernat D. 2003. Sukcesja zespołów okrzemkowych. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 1, s. 113–117.

Witkowski A., Kierzek A., Bąk M., Paśnicka K. 2007. Rekonstrukcja warunków sedymentacji w Zatoce Słupiańskiej jeziora Wigry w świetle analizy diatomologicznej osadów rdzenia WZS-03. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 4(2006), s. 79–85.

Wojterska H., Wojterski T. 1966. Rozmieszczenie Dianthus arenarius L. w Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., tom 18, s. 197–214.

Wołejko L. i in. 2012. Krajowy program ochrony torfowisk alkalicznych (7230). Świebodzin: Wyd. Klubu Przyrodników.

Wołoszyńska J. 1922a. O planktonie roślinnym dwu źródlanych jezior Wigierskich. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 27–30.

Wołoszyńska J. 1922b. Plankton roślinny Wigierek i Stawu w zimie. Sprawozdania Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, tom 1, nr 1, s. 23–27.

Wołoszyńska J. 1922c. Zimowa flora Wigierskich źródeł morenowych. Kosmos, tom 47, nr 1–3, s. 305–326.

Wołoszyńska J. 1923. Rozmieszczenie glonów osiadłych na dnie jeziora Wigierskiego. Część I. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach, tom 1, nr 2–3, s. 2–66.

Wołoszyńska J. 1925a. Notatki algologiczne. Spraw. Stacji Hydrobiol. na Wigrach., tom 1, nr 4, s. 3–9.

Wołoszyńska J. 1925b. Przyczynki do znajomości polskich bruzdnic słodkowodnych. Acta Soc. Bot. Pol., tom 3, nr 1, s. 49–64.

Wołowski K. 1991. Some Euglenophyta from the Wigry National Park (Suwałki Lake District, Poland). W: L. Burchardt (ed.), Evolution of freshwater lakes. IXth Symposium of the Phycological Section Polish Botanical Association, 16–22. May 1990, Poznań. Poznań: UAM, p. 191–212.

Wódkiewicz M. 2004. Dynamika populacji kukuczki kapturkowatej Neottianthe cucullata (L.) Schlechter w Wigierskim Parku Narodowym. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 79–84.

Wójtowicz W. 2001. Pulsatilla patens (L.) Mill. Sasanka otwarta. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 142–144.

Wójtowicz W. 2004. Sasanka otwarta. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9, s. 168–171.

Wróblewska E. 1992. Produkcja pierwotna fitoplanktonu dystroficznych jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Zając A., Zając M. (red.) 1992. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków: Inst. Bot. UJ.

Zając M. 1996. Mountain Vascular Plants in the Polish Lowlands. Polish Bot. Stud., vol. 11, p. 1–92.

Zając M., Zając A. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski. Kraków: Inst. Bot. UJ.

Zakościelny P. 2007. Bruzdnice planktonowe w wybranych jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Zalewska-Gałosz J. 2001. Potamogeton rutilus Wolfg. Rdestnica błyszcząca. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 403–405.

Załuski T. 2004. Leniec bezpodkwiatkowy. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9, s. 107–111.

Załuski T., Bloch-Orłowska J. 2004. Skalnica torfowiskowa. W: B. Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec (red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, tom 9, s. 180–183.

Zarzycki K. 1994. Monitoring rzadkich i zagrożonych w Polsce paprotników i roślin kwiatowych. Ogólnopolski projekt badawczy. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN. Maszynopis.

Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. 1993. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.

Zawadzka D. 1998. Storczyki znad Wigier. Parki Nar., s. 24.

Zawadzka D., Zawadzki J. 1991. Zawilec wielkokwiatowy w Wigierskim Parku Narodowym. Przyr. Pol., nr 12, s. 4.

Zieliński J. 1974. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 16. Warszawa–Poznań: Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN.

Zieliński J. 1976. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 20. Warszawa–Poznań: PWN.

Zieliński J. 1977. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 22. Warszawa–Poznań: PWN.

Zieliński J. 1979. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Tom 29. Warszawa–Poznań: PWN.

Zieliński J. 2004. The genus Rubus (Rosaceae) in Poland. Polish Bot. Stud., vol. 16, p. 1–300.

Zych M. 2004a. Czy duże kwiatostany są atrakcyjniejsze? Co wpływa na częstość wizyt owadów na kwiatach Heracleum sphondylium (Apiaceae)? Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 85–89.

Zych M. 2004b. Ewolucja systemów zapylania na przykładzie europejskich przedstawicieli rodzaju Heracleum L. (Apiaceae). Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 91–98.

Żukowski W. 1993. Trichophorum alpinum (L.) Pers. Wełnianeczka alpejska. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 231–232.

Żukowski W. 2001. Baeotryon alpinum (L.) T.V. Egorova Wełnianeczka alpejska. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska czerwona księga roślin. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 472–474.

   

Powrót do SPISU TREŚCI

  

Wiesław Fałtynowicz

Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław