BIBLIOGRAFIA

obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

   i Wigierskiego Parku Narodowego

do 2011 r.

Strona główna WPN

Spis treści

  

II. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

  

MAPY. PLANY

  

Ber A. 1972. Objaśnienia do mapy geologicznej Polski, ark. Sejny w skali 1 : 200 000. Warszawa: PIG.

Ber A. 1998. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 Ark. Krasnopol. Warszawa: PIG.

Czarna Hańcza. Szlak wodny: mapa turystyczna. 1986. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.

Czarna Hańcza – szlak wodny z Kanałem Augustowskim, Rospudą i Blizną. Mapa turystyczna. 1997. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.

Janiccy K. i M. (red.) 2006. Suwalszczyzna: mapa turystyczna. 1 : 85 000. Warszawa: ExpressMap Polska.

Kawałko K. (red.) 2005a. Województwo podlaskie: atlas znakowanych szlaków rowerowych. Piła: BiK.

Kawałko K. (red.) 2005b. Województwo podlaskie: mapa administracyjno-turystyczna. Piła: BiK.

Konopska B., Starzewski M. (red.) 2004. Województwo podlaskie: mapa administracyjno–samochodowa: nowa numeracja dróg: skorowidz miejscowości: granice administracyjne. 1 : 300 000. Warszawa: PPWK. Wyd. 3.

Konopska B., Starzewski M. 2006. Suwalszczyzna: mapa turystyczna: plany 5 miast, szlaki rowerowe, informator krajoznawczy. 1 : 100 000. Warszawa: PPWK.

Krzysztofiak L. 1990. Wigierski Park Narodowy – mapa. 1 : 50000. Białystok: Wyd. Nar. Fund. Ochr. Środ.

Krzysztofiak L., Nowicki M. 1994. Wigierski Park Narodowy. Mapa turystyczna 1 : 50 000. Białystok: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno–Kartograficzne.

Krzysztofiak L., Tomecki J. 1990. Wigierski Park Narodowy. Mapa turystyczna 1 : 46 000. Białystok: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno–Kartograficzne.

Kuran J. 1973. Pojezierze Suwalskie. Mapa turystyczna. Podziałka 1 : 200 000. Wyd. 5. Warszawa: PPWK. Mapy poboczne: Plany Augustowa i Suwałk.

Lankamer T. 1967. Mapa J.C. Textora pod tytułem „Nowe Prusy Wschodnie z lat 1795–1800”. Roczn. Białost., tom 7, s. 181–207.

Maculewicz W., Kuran J. 1962. Wigry – Nowogród. Mapa turystyczna szlaku wodnego. Turystyczne Szlaki Wodne, 4. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.

Mapa topograficzna Polski. Wydanie turystyczne. 1 : 100 000. N-34-71/72. Sejny. Druskienniki, Wigry, Puńsk, Giby. Wigierski Park Narodowy. 1995. Warszawa: Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP.

Mapy leśnicze Suwalszczyzny z pierwszej połowy XIX wieku. Arch. Skarb. [Dokumenty uległy zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego.]

Pietrzak L. 1997. Mapa numeryczna Wigierskiego Parku Narodowego. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 135–141.

Podlaskie: mapa turystyczna. 2006. Białystok: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Podlaskie: mapa turystyczna: tourist map: touristische Landkarte. 2006. Białystok: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Pojezierze Suwalskie. Mapa turystyczna 1 : 200 000. 1959. Warszawa: PPWK.

Polińska K., Lityński M. 1997. Czarna Hańcza – szlak wodny z Kanałem Augustowskim, Rospudą i Blizną. Mapa turystyczna 1 : 75000. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.

Olędzki J.R. 1988. Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych. Warszawa: PWN.

Popławski T. 1995. Puszcza Augustowska. Mapa turystyczna 1 : 70 000. Plan Augustowa. Białystok: ATIKART.

Praktyczna mapa na wakacje i wycieczki. Pojezierze Mazurskie i Suwalskie. 1994/95. Warszawa: GeoCenter.

Starkel L. 1980. Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Polski, 1 : 500 000. Kraków: IGiPZ PAN.

Szkiruć E., Perkowska B., Borejszo J. 2004. Wigierski Park Narodowy. Mapa turystyczno-krajoznawcza. 1 : 50 000. Białystok: ATIKART.

Tomecki J., Gawryluk B. 1990. Wigierski Park Narodowy. 1 : 46 000. Białystok: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno–Kartograficzne.

Tumiałojć E. (red.), 1998. Suwalszczyzna. Mapa turystyczna. 1 : 100 000. Warszawa: PPWK.

Tumiałojć E., Starzewski M. (red.), 2002. Suwalszczyzna. Mapa turystyczna. 1 : 100 000. Warszawa: PPWK.

Wigierski Park Narodowy. Mapa geologiczno–turystyczna 1 : 30 000. Warszawa: PIG, Państwowy Instytut Badawczy.

Wigry–Nowogród. Mapa turystyczna. 1:150 000. 1962. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.

Zabielska L., Bałut M. 2005. Pojezierze Suwalskie i Ełckie: mapa turystyczna. 1 : 120 000. Warszawa: FOTKART.

Zakrzewska M.T. 1986. Czarna Hańcza. Szlak wodny. Mapa turystyczna. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

GEOLOGIA. GLEBY. GEOMORFOLOGIA

  

Bajkiewicz-Grabowska E. 1992. Charakterystyka fizycznogeograficzna i klimatyczna parku. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 11–20.

Banaszuk H. 1985. Gleby. W: K. Święcicka (red.), Województwo suwalskie, studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 59–81.

Banaszuk H. 2001. Cechy i stan pokrywy glebowej Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 83–94.

Ber A. 1972. Pojezierze Suwalskie. W: R. Galon (red.), Geomorfologia Polski. Warszawa: PWN, tom 2.

Ber A. 1973. Stratygrafia i rozwój czwartorzędu Pojezierza Suwalskiego. W: Przewodnik XLV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko–Augustowskiej, 9–11 września 1973. Warszawa: Wyd. Geol., s. 75–111.

Ber A. 1974a. Czwartorzęd Pojezierza Suwalskiego. Biul. Geol, tom 269, s. 23–105.

Ber A. 1974b. Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Przewodnik Geologiczny. Warszawa: Wyd. Geologiczne.

Ber A. 1981a. Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Przewodnik geologiczny. Warszawa: Wyd. Geologiczne.

Ber A. 1981b. Z zagadnień geologii czwartorzędu Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego. Biul. PIG, tom 321.

Ber A. 1982. Marginal zones and deglaciation during the North-Polish Glaciation in the Suwałki-Augustów Lakeland. Biul. PIG, vol. 343.

Ber A. 1986a. Glaciotectonic deformations of glacial landforms and deposits in the Suwałki Lakeland. In: J.J.M. van der Meer (ed.), Tills and Glaciotectonics. Amsterdam: Balkema Publ., p. 135–143.

Ber A. 1986b. Morfogeneza Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej. W: Morfogeneza północnej Polski i południowego Bałtyku. Komitet Badań Morza PAN, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Gdańsk.

Ber A. 1988. Quaternary stratigraphy of the Suwałki Lakeland, based on recent data. Quaternary Studies, vol. 8, p. 7–13.

Ber A. 1989a. Morfogeneza Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej. Geologia Morza (4), Studia i materiały oceanologiczne, tom 56.

Ber A. 1989b. Morfogeneza Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej. Maszynopis.

Ber A. 1999. Geomorfologia. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 53–58.

Ber A. 2000. Plejstocen Polski północno–wschodniej w nawiązaniu do głębszego podłoża i obszarów sąsiednich. Pr. PIG, nr 170, s. 89.

Ber A. 2003. Budowa geologiczna obrzeżenia i geneza jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, nr 1, s. 25–30.

Ber A. 2009. Budowa geologiczna, geomorfologia, i geneza obrzeżenia jeziora Wigry w nawiązaniu do struktur głębokiego podłoża. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 13–30.

Ber A., Doktór S., Graniczny M., Kowalski Z., Krzywicki T. 1995. Badania geologiczno-środowiskowe na pograniczu polsko–litewskim – pierwsze rezultaty. Prz. Geol., tom 43, nr 6, s. 487–492.

Bogacki M. 1976. Współczesne sandry na przedpolu Skeidarajökull (Islandia) i plejstoceńskie sandry w Polsce północno–wschodniej. Warszawa: Rozprawy UW.

Bogacki M. 1985. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni. W: K. Święcicka (red.), Województwo suwalskie, studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 11–59.

Brański P., Tołkanowicz E. 1993. Surowce skalne Suwalszczyzny. W: Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej, 9–12 września 1993. Warszawa: PIG, s. 94–99.

Chmielewski S. 1988a. Charakterystyka fizycznogeograficzna. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147, s. 13–21.

Chmielewski S. 1988b. Charakterystyka fizyczno–geograficzna. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 103–108.

Chmielewski S. 1991a. Charakterystyka ogólna środowiska abiotycznego. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy. Warszawa: LOP, s. 7–17.

Chmielewski S. 1991b. Rzeźba terenu i utwory powierzchniowe. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy. Warszawa: LOP, s. 12–14.

Czernicka-Chodkowska D. 1977. Zabytkowe głazy narzutowe na obszarze Polski. Katalog. Część I. Polska północno–zachodnia. Część II Polska północno–wschodnia i środkowa. Warszawa: Wyd. Geologiczne.

Domalewski J. 1992. Charakterystyka pokrywy glebowej zlewni jezior polihumusowych Wigierskiego Parku Narodowego i jej wpływ na chemizm wód. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Drzymulska D., Żurek S. 2007. Wstępne wyniki badań nad genezą torfowisk przybrzeży wigierskich. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 5, s. 125–131.

Drzymulska D., Żurek S. 2008a. Torfowiska dolinne i przyjeziorne w strefie Wigier. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 6, s. 153–158.

Gałuszka A., Migaszewski Z.M. 2004. Koncentracja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach jeziora Wigry i wybranych rzek rejonu Suwałk. Pr. Komis. Paleogeogr. Czwartorz. PAU, T. 2, s. 51–56.

Górska M. 2006. Narzutniaki przewodnie z Sobolewa (Sandr augustowsko–suwalski). Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3(2005), s. 209–212.

Graniczny M. 1998. Tectonics of the Suwałki Anorthosite Massif in the light of analysis of satellite images and geophysical data. Pr. PIG, vol. 161, p. 47–51.

Halicki B., Borówko-Dłużakowa Z. 1957. Interglacjały Suwalszczyzny i terenów sąsiednich. Acta Geol. Pol., tom 7, nr 4, s. 361–397.

Halicki Z. 1980. Dziury w ziemi. Krajobrazy, nr 4, s. 11.

Jędrysek M.O. 1997. Spatial and temporal variations in carbon isotope ratio of early-diagenetic methane from freshwater sediments: methanogenic pathways. Acta Univ. Wratisl., Prace Geologiczno–Mineralogiczne, vol. 63, p. 1–110.

Jędrysek M.O. 1998a. Carbon isotope dynamics in fresh water sediments: a look through methanogenesis. RMZ–Materials and Geoenviroment, vol. 45, no. 1–2, p. 61–81.

Jędrysek M.O. 1998b. Skład izotopowy SO4-2 i CH4 jako nowy ilościowy wskaźnik antropopresji, degradacji i trofii środowisk jeziornych: model wstępny. Bad. Limnol., tom 1, s. 73–84.

Jędrysek M.O. 2005. Sulphate Reduction – methane oxidation: a potential role of this process in the oring of c isotope enviromental record in freshwater carbonates. Polish Geological Institute Special Papers, vol. 16, p. 18–34.

Jędrysek M.O. Skrzypek G., Kałużny A., Krąpiec M., Hałas S., Pazdur A. 1998. Paleomeprature scale δ13C recordin the tree rings, δ13C record in peat core: why do they correlate? RMZ – Materials and Geoenviroment, vol. 45, no. 1–2, p. 99–106.

Józefaciuk A. 1991. Współczesne procesy rzeźbotworcze – procesy spłukiwania i erozji wąwozowej. W: L. Starkel (red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Warszawa: PWN.

Juskowiak O. (red.) 1993. Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej. Warszawa: PIG.

Kaftan J., Pioruńska K. 1988. Rzeźba terenu Suwalszczyzny i jej współczesne zmiany. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1, s. 57–77.

Kalinowski A. 1993. Struktura krajobrazu Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Maszynopis.

Kloss M., Żurek S. 2005. Geology of raised mire deposits. In: Postglacial vegetation changes in the development of raised mires in Poland. Monogr. Bot., vol. 94, p. 65–80.

Kondracki J. 1949. Niziny i pojezierza. Warszawa: Czytelnik.

Kondracki J. 1957. Pojezierze Mazurskie jako region naturalny. Geografia w Szkole, nr 5, s. 226–240.

Kondracki J. 1972. Polska północno–wschodnia. Warszawa: PWN.

Kondracki J. 1977. Regiony fizyczno–geograficzne Polski. Warszawa: Wyd. UW.

Kondracki J. 1978. Polska północno–wschodnia. Warszawa: PWN. Wyd. II.

Kondracki J. 1980. Geografia fizyczna Polski. Warszawa: PWN.

Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno–geograficzne. Warszawa: PWN.

Kondracki J. 1995. Podstawy fizycznogeograficzne. W: J. Kopciał (red.), Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 14–38.

Kondracki J., Pietkiewicz S. 1967. Czwartorzęd północno–wschodniej Polski. W: R. Galon, J. Dylik (red.), Czwartorzęd Polski. Warszawa: PWN, s. 206–258.

Kostka A. 2008a. Factors affecting on spatial distribution of metals in bottom sediments of Wigry Lake. W: IXth International geological conference of Ph.D. students and young scientists: Zawoja–Herl'any, 3rd–6th April 2008, extended abstracts, p. 47.

Kostka A. 2008b. Factors affecting spatial distribution of metals in bottom sediments of Wigry lake. Mineralia Slovaca, vol. 40, no. 3–4, p. 265.

Kostka A., Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U. 2008. Zmienność przestrzenna zawartości żelaza i manganu w osadach jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, nr 6, s. 145–152.

Kostka A., Prosowicz D., Helios-Rybicka E. 2008a. Use of GIS for spatial analysis of heavy metals distribution in the bottom sediments of Wigry Lake (NE Poland). W: Ochrona i inżynieria środowiska: zrównoważony rozwój. III konferencja, Kraków, 18–20 września 2008 r., informator. Kraków: AGH, s. 62.

Kostka A., Prosowicz D., Helios-Rybicka E. 2008b. Use of GIS for spatial analysis of heavy metals distribution in the bottom sediments of Wigry Lake (NE Poland). Pol. J. Environ. Stud., vol. 17, no. 3A, p. 307–312.

Kostrowicki A.S. (red.) 1991. Wigierski Park Narodowy. Warszawa: LOP.

Kostrowicki A.S. 1988. Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geograficzne IGiPZ PAN, tom 147, ss. 134.

Kostrowicki A.S. 1991. Wigierski Park Narodowy. Parki nar. Rez. przyr., tom 10.

Kostrowicki A.S., Krzymowska-Kostrowicka A., Solon J. 1988. Pożądane kierunki zagospodarowania. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147, s. 116–121.

Kostrowicki A.S., Plit J. 1991. Współczesny stan środowiska przyrodniczego. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy, s. 79–82. Warszawa: LOP.

Kostrowicki A.S., Plit J., Solon J. 1988. Przekształcenie środowiska geograficznego. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147, s. 108–115.

Kostrowicki J. (red.) 1967. Województwo białostockie. Monografia geograficzno–gospodarcza. Lublin: Wyd. Lubelskie.

Kościszewska-Musiał G. 1988. Surowce mineralne czwartorzędu. Warszawa: Wyd. Geologiczne.

Kotarba A., Krzemienia K., Świętochowicz J. (red.) 2005. Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19–22 września 2005. Kraków: Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ.

Kotarba M. 2003. Geneza gazu i substancji organicznej w jeziorach wigierskich w świetle wstępnych badań izotopowych. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 1, s. 57–60.

Koźmiński Z., Wiszniewski J. 1935. Über die Vorfrühlingthermik der Wigry–Seen. Arch. Hydrobiol. i Ryb., B. 28, no. 2, S. 198–235.

Król K. 1998. Wstępne wyniki badań kredy jeziornej z jeziora Wigry. Spraw. z czyn. i pos. PAU, nr 61, s. 112–114.

Król K., Pietsch K., Rutkowski J. 2004. Lacustrine sediments in the light of high resolution seismic survey – examples from Wigry Lake (NE Poland). In: P. Kukla et al. (eds.), Sediment 2004 Kurzfassungen und Exkursionsführer. Schriftenreihe DGG, Hanover, vol. 33, p. 85.

Król K., Rutkowski J., Pietsch K. 2005. Osuwiska podwodne w jeziorze Wigry w świetle badań sejsmicznych wysokiej rozdzielczości. W: VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Kraków 19–22 września 2005. Współczesna ewolucja rzeźby Polski, Kraków, s. 241–246.

Krzywicka K., Krzywicki T. 1999. Suwalszczyzna–Zaniemenie. Przewodnik. Białystok: Agencja „TD”.

Krzywicki T. 1993. Czwartorzęd Pojezierza Suwalskiego. W: Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej 9–12 września 1993. Warszawa: PIG, s. 59–89.

Krzywicki T. 2005. Dzieje krajobrazu. Wigry, nr 2, s. 8–11, 14.

Krzywicki T. 2006a. Przegląd problemów badawczych górnego plejstocenu i rozwój badań nad zasięgami lądolodów skandynawskich w północnej części Niziny Podlaskiej. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 6, s. 55–64.

Krzywicki T. 2006b. Zasięgi zlodowaceń vistulianu w północno–wschodniej Polsce. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3, s. 91–98.

Kulczyk S. 2005. Funkcjonalne cechy granic krajobrazowych na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. Pr. Stud. Geogr., tom 36, s. 49–64.

Lencewicz S. 1955. Geografia fizyczna Polski. Warszawa: PWN.

Leszczyński S. 1979. Rys fizjograficzny zespołu jezior wigierskich. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 93–96.

Lewandowski K.B. 1992. Krainy jezior w Polsce. Warszawa: PWRiL.

Lewandowski K.B. 1995. Jeziora w parkach narodowych. Przyr. Pol., nr 6, s. 10–11.

Lindner L. (red.) 1992. Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Warszawa: Wyd. PAE.

Lisicki S. 1993. Deglacjacja pojezierza Suwalskiego w okresie schyłku plejstocenu. W: Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej 9–12 września 1993. Warszawa: PIG, s. 81–89.

Lisicki S. 2006. Czy lądolód zlodowacenia Wisły mógł przykryć obszar pojezierza eemskiego w północno–wschodniej Polsce? Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3, s. 99–105.

Maculewicz W., Malinowski R. 1966. Operat glebowy. Nadleśnictwo Wigry. Warszawa: Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa.

Marcinkowski B. 2006. Prawidłowości występowania mineralizacji kruszcowej w wybranych kompleksach fundamentu krystalicznego północno–wschodniej Polski. Biul. Państ. Inst. Geol., nr 421, s. 53–90.

Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2003a. Badania geochemiczne i biogeochemiczne w trzech polskich parkach narodowych. Parki Nar., s. 20–21.

Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2003b. Skład chemiczny wód i osadów z wybranych rzek z Wigierskiego Parku Narodowego i rejonu Suwałk oraz osadów Jeziora Wigry. Dostępny w: www.wigry.win.pl/chem/index.htm.

Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2007. Soil Subhorizon of a Potential Geoindicator of Environmental Pollution. Pol. J. Environ. Stud., vol. 17, no. 3 (2008), p. 405–410.

Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Michalik A., Pasławski P. 2004. Żelazo i mangan w glebach i skałach z wybranych Parków Narodowych – Magurskiego, Świętokrzyskiego i Wigierskiego. Roczn. PZH, tom 55, s. 97–104.

Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Pasławski P. 2003. Baseline versus background concentrations o trace elements in sediments of Lake Wigry, NE Poland. Limnological Review, vol. 3, p. 165–171.

Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Pasławski P. 2004. Baseline element concentrations in soils and plant bioindicators of selected national parks of Poland. Geol. Quart., vol. 48, no. 4, p. 383–393.

Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Pasławski P. 2005. The use of barbell cluster ANOVA design for the assessment of environmental pollution: A case study, Wigierski National Park, NE Poland. Environ. Poll., vol. 133, p. 213.

Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Świercz A. 2004. Badania geochemiczne i biogeochemiczne na obszarze trzech parków narodowych: Magurskiego, Świętokrzyskiego i Wigierskiego z zastosowaniem analizy wariancji (ANOVA). Prz. Geol., nr 6, s. 507–515.

Mojski J.E. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie: zarys morfogenezy. Warszawa: PIG.

Nejbert K., Wiszniewska J. 2005. Fe-Ti-V deposits in the Suwałki anorthosite massif. Pr. Spec. PTM., vol. 26, p. 80–84.

Okrągła H. 2001. Zawartość rtęci w osadach jeziora Wigry. Praca magisterska. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Maszynopis.

Operat siedliskowo-glebowy, cz. I, II. Wigierski Park Narodowy. 1996. Warszawa: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Maszynopis.

Oświecimska Z. 1998. Dynamika transportu fluwialnego na obszarze młodoglacjalnym na przykładzie Czarnej Hańczy. Praca magisterska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Maszynopis.

Pachucki C. 1952. O przebiegu moren czołowych ostatniego zlodowacenia północno–wschodniej Polski i terenów sąsiednich. Biul. Geol., tom 31, s. 2–4.

Paprocka A. 2007. Stable carbon and oxygen isotopes in recent sediments of Lake Wigry, NE Poland: Implications for Lake morphometry and environmental changes. W: T.E. Dawson, T.W. Siegwolf (eds.), Stable isotopes as indicators of ecological change. Elsevier eds., Academic Press, p. 267–281.

Pawłyta J. 2004. Wstępne wyniki badań radiowęglowych najmłodszych osadów z jeziora Wigry oraz jego otoczenia. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 2, s. 67–71.

Pawłyta J., Pazdur A., Piotrowska N., Poręba G., Sikorski J., Szczepanek M., Król K., Rutkowski J., Hałas S. 2004. Isotopic investigations of uppermost sediments from lake Wigry (NE Poland) and its environment. Geochronometria, vol. 23, p. 71–78.

Pawłyta J., Pazdur A., Rutkowski J., Król K., Piotrowska N., Poręba G., Szczepanek M., Sikorski J., Hałas S. 2004. Isotopic investigations of sediments from Lake Wigry (NE Poland). Book of abstracts. 8–th Inter. Conference "Methods of absolute chronology. 17–19th May 2004, Ustroń, Poland, p. 123–124.

Pawłyta J., Piotrowska N. 2004. Wstępna chronologia radiowęglowa najmłodszych osadów z jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 2, s. 67–71.

Pietkiewicz S. 1928. Pojezierze Suwalszczyzny Zachodniej. Zarys morfologii lodowcowej. Prz. Geogr., nr 8,
s. 1–65.

Pietrzak L. 1995. Wyznaczenie położenia punktów odniesienia techniką GPS na terenie Wigierskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krzywem. InterTim, Suwałki. Maszynopis.

Piotrowska N. 2005. Zmiany składu izotopowego węgla w osadach jeziornych dla potrzeb badań środowiska w przeszłości. Praca doktorska. Gliwice: Politechnika Śląska w Gliwicach. Maszynopis.

Piotrowska N. 2009. Chronologia bezwzględna osadów jeziora Wigry na podstawie datowania radiowęglowego. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 144–156.

Piotrowska N., Hajdas I. 2005. Kalendarzowa skala czasu dla osadów jeziornych Zatoki Słupiańskiej (jezioro Wigry) na podstawie datowania radiowęglowego. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3, s. 193–197.

Piotrowska N., Hajdas I., Bonani G. 2007. Construction of the calendar timescale for Lake Wigry (NE Poland) sediments on the basis of radiocarbon Dating. Radiocarbon, vol. 49, no. 2, p. 1133–1143.

Piotrowska N., Hajdas I.,Bluszcz A., Pawłyta J., Pazdur A., Rutkowski J., 2005. Calendar time scales for climatic records in lake sedimenss on the basis of radiocarbon dating. Geophysical Research Abstracts, vol. 7.

Piotrowska N., Hałas S. 2009. Zmiany składu izotopowego węgla i tlenu w jeziorze Wigry jako źródło informacji paleoklimatycznych. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 157–167.

Piotrowska N., Pazdur A., Halas J., Rutkowski J. 2008. Carbon and oxygen isotope record in carbonate sediments of Lake Wigry (NE Poland). Geophysical Research Abstracts, vol. 10, pp 1–2.

Piotrowska N., Rutkowski J., Gąsiorowski M., Król K., Kupryjanowicz M., Pawłyta J., Pazdur A., Szeroczyńska K., Zawisza E., Witkowski A. 2006. Timing of environment al changes in Lake Wigry (NE Poland) and its surroundings. In: 19th International 14C Conference, 3rd–7 th April 2006, Oxford, p. 287–288.

Popielski R., Rutkowski J. 1998. Z badań petrograficznych czwartorzędowych żwirów rejonu Wigier. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU, tom 61(1997), s. 111–112.

Poręba G. 2004. Wstępne wyniki badań osadów z jeziora Wigry metodą 137Cs i 210Pb. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 2, s. 73–78.

Prosowicz D. 2002a. Cynk w osadach dennych jeziora Wigry. Ploso Bryzglowskie. W: A. Kabata-Pendias, B. Szteke (red.), Cynk w środowisku: problemy ekologiczne i metodyczne. Zesz. Nauk. ,,Człowiek i Środowisko”, tom 33, s. 273–279.

Prosowicz D. 2002b. Metale śladowe we współczesnych osadach dennych jeziora Wigry (Ploso Bryzglowskie). W: Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior: VI konferencja limnologiczna, 16–18 September 2002 Lublin–Okuninka. Lublin: Wyd. UMCS, s. 39–40.

Prosowicz D. 2003a. Fe, Mn and Zn in the bottom sediments of the Wigry Lake – Szyja Basin. [Dokument elektroniczny]. Sixth international symposium & exhibition on evironmental contamination in Central & Eastern Europe and the commonwealth of independent states, 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic, proceedings. Tallahassee: Florida State University.

Prosowicz D. 2003b. Wstępne wyniki badań koncentracji pierwiastków śladowych we współczesnych osadach jeziora Wigry (Ploso Bryzglowskie). Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 1, s. 51–55.

Prosowicz D. 2006. Metale śladowe i ich chemiczne formy wiązania w osadach dennych jeziora Wigry. Praca doktorska. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Podstawowej i Ochrony Środowiska. Maszynopis.

Prosowicz D. 2008a. Metale w osadach dennych Jeziora Wigry. Geologia, kwartalnik AGH, tom 34, nr 1, s. 85–108.

Prosowicz D. 2008b. Metale w osadach dennych jeziora Wigry [Dokument elektroniczny]. Dostępny w: Geologia_2008_1_05.pdf. Kraków: Biblioteka Główna AGH.

Prosowicz D. 2009. Trace metals in sediments of Wigry Lake. In: W. Marszelewski (ed.), Anthropogenic and natural transformations of lakes, Toruń: Polish Limnological Society, vol. 3, p. 197–200.

Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., Kostka A. 2009. Metale śladowe w osadach jeziora Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 110–130.

Prosowicz D., Helios-Rybicka E. 2002a. Cynk w osadach dennych jeziora Wigry. W: Cynk w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne. Warszawa, 22–23 maja 2002. Zesz. Nauk. Człowiek i Środowisko”, s. 28.

Prosowicz D., Helios-Rybicka E. 2002b. Trace metals in recent bottom sediments of Lake Wigry (Bryzgiel Basin). Limnological Review, vol. 2, p. 323–332.

Prosowicz D., Helios-Rybicka E. 2003. Wstępne wyniki badań koncentracji pierwiastków śladowych we współczesnych osadach jeziora Wigry (Ploso Bryzglowskie). Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom. 1, s. 51–55.

Przewodnik XLV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na ziemi suwalsko–augustowskiej, 9–11 września 1973. 1973. Warszawa: Wyd. Geol.

Reniger A. 1959. Erozja gleb w okresie ulew i spływów wód wiosennych w zależności od przebiegu pogody. Roczn. Nauk. Roln., Seria F, tom 73, nr 4, s. 599–641.

Richling A. 1985a. Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa. W: K. Święcicka (red.), Województwo suwalskie. Studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 169–200.

Richling A. 1985b. Typologia makroregionów. W: K. Święcicka (red.), Województwo Suwalskie. Studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, 201–204.

Richling A. 1985c. Typologia mikroregionów fizycznogeograficznych w granicach województwa suwalskiego. Prz. Geogr., nr 1–2, s. 123–138.

Richling A. 1993. Kartowanie geokompleksów. W: A. Richling (red.), Metody szczegółowych badań geografii fizycznej. Warszawa: PWN, s. 246–284.

Richling A. 1998. Ekologia krajobrazu. Warszawa: PWN.

Richling A., Solon J. 2001. Położenie Wigierskiego Parku Narodowego na tle wybranych regionalizacji. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 16–20.

Richling A., Solon J., Malinowska E. 1999. Operat ochrony zasobów i walorów krajobrazowych. Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego, 96 s. + 3 tabele + 3 mapy. Maszynopis.

Richling A., Solon J., Malinowska E. 2001. Zasoby i walory krajobrazowe Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 209–222.

Różycka W., Kaftan J., Pioruńska K. 1988. Charakterystyka rzeźby i procesów morfogenetycznych na obszarze SPK i ich związki z funkcjonowaniem fizjocenoz. Warszawa: Instytut Kształtowania Środowiska. Maszynopis.

Rudowski S., Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L. 2001. O niektórych strukturach sedymentacyjnych w osadach dennych jeziora Wigry w świetle badań sejsmoakustycznych. Spraw. z czyn. i pos. PAU, tom 64(2000), s. 191–194.

Rutkowski J. 1999. Dynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów. Maszynopis.

Rutkowski J. 2001. Uwagi o segregacji żwirów w środowisku plażowym nad jeziorem Wigry. Spraw. z czyn. i pos. PAU, tom 64(2000), s. 194–196.

Rutkowski J. 2004. Osady jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 18–36.

Rutkowski J. 2005. Na dnie Wigier. Wigry, nr 4, s. 4–7.

Rutkowski J. 2007. Osady jezior w Polsce. Charakterystyka i stan rozpoznania, metodyka badań, propozycje. Studia Limnologica et Telmatologica, tom 1, nr 1, s. 17–24.

Rutkowski J. Król K., Krzysztofiak L. 2001. Jezioro Pietronajć w Wigierskim Parku Narodowym – geneza i stan obecny; Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 57, nr 2, s. 61–72.

Rutkowski J., Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D., Żurek S., Piotrowska N., Krzysztofiak L. 2008. On paleo-Wigry Lake (NE Poland) and its sediments covered contemporary by peats. In: E. Bajkiewicz-Grabowska, D. Borowiak (eds.), Anthropogenic and natural transformations of lakes. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 167–169.

Rutkowski J., Król K. 1999. Post–pingo structure in the Suwałki Lake Region (NE Poland). In: Periglacial environments: past, present and future. Periglacial Symposium. Łódź.

Rutkowski J., Król K. 2005a. O niektórych strukturach związanych z tektoniką w otoczeniu jeziora Wigry i deformacjach jego osadów. W: VI Ogólnopolska Konferencja „Neotektonika Polski. Aktywne uskoki Europy środkowej”, Srebrna Góra 26–29.IX.2005, s. 31–33.

Rutkowski J., Król K. 2005b. Problemy kartografii geologicznej den jeziornych w Polsce. W: A.T. Jankowski, M. Rzętała (red.), Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – procesy przyrodnicze oraz znaczenie społeczno–gospodarcze. Sosnowiec: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, s. 197–204.

Rutkowski J., Król K. 2006. Wykształcenie litologiczne osadów jeziornych z wiercenia WZS-03 w Zatoce Słupiańskiej (jezioro Wigry). Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3(2005), s. 187–191.

Rutkowski J., Król K. Szczepańska J., Krzysztofiak L. 2006. Skład chemiczny wód porowych w osadach jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 4, s. 87–95.

Rutkowski J., Król K. Szczepańska J., Krzysztofiak L. 2008. Uwagi o wpływie temperatury na zmiany zawartości wapnia Ca2+ w wodach jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 5(2007), s. 101–107.

Rutkowski J., Król K., Krysztofiak L., Prosowicz D. 2002a. Recent sediments of the Wigry Lake (Bryzgiel Basin). Limnological Review, vol. 2, p. 353–362.

Rutkowski J., Król K., Krysztofiak L., Prosowicz D. 2002b. Współczesne osady jeziora Wigry (Ploso Bryzglowskie). W: Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior. VI konferencja limnologiczna, 16–18 September 2002, Lublin–Okuninka. Lublin: Wyd. UMCS, s. 42–43.

Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2003a. Recent sediments of Wigry Lake (Szyja Basin), NE Poland. Limnological Review, vol. 3, p. 197–203.

Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2003b. Współczesne osady jeziora Wigry (Plos Bryzglowski). Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu, tom 1, s. 39–45.

Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2003c. Współczesne osady jeziorne Plosa Szyja (jez. Wigry). W: VII ogólnopolska konferencja limnologiczna nt. Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 9–11 października 2003 r., Akademia Świętokrzyska, Instytut Geografii; Polskie Towarzystwo Limnologiczne. Kielce, s. 31–32.

Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2004. Osady rynnowych części jeziora Wigry – ploso Szyja i zatoka Wigierki: porównanie. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 2, s. 43–49.

Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2005. Mapa osadów pokrywających dno jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3, s. 171–178.

Rutkowski J., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2006. Mapa osadów pokrywających dno jeziora Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 3(2005), s. 171–178.

Rutkowski J., Król K., Lemberger M. 1998a. O strukturze pingo w północno–wschodniej Polsce. W: T. Kalicki (red.), Polsko-Białoruskie Seminarium „Paleogeografia górnego plejstocenu i holocenu wschodniej Polski i Białorusi”. Streszczenie referatów, posterów i przewodnik wycieczki, Kraków 5–7 października 1998. Warszawa: IGiPZ PAN, s. 45–47.

Rutkowski J., Król K., Lemberger M. 1998b. The pingo remnat in the Suwałki Region (NE Poland). Quaternary Studies in Poland, vol. 15, p. 50–60.

Rutkowski J., Król K., Lemberger M., Popielski R. 1998. Wstępne badania reliktu pingo w rejonie Suwałk. Maszynopis.

Rutkowski J., Król K., Pietsch K. 2005. Podstawowe facje sejsmiczne w jeziorze Wigry. W: VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków 19–22 września 2005. Kraków, s. 409–414.

Rutkowski J., Król K., Szczepańska J. 2007. Lithology of the profundal sediments in Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) – introduction to interdisciplinary study. Geochronometria, vol. 27(2007), p. 47–52.

Rutkowski J., Król K., Szczepańska J., Piotrkowska N., Pazdur A., Pawłyta J., Gąsiorowski M., Hercman H., Zawisza E., Szeroczyńska K., Witkowski A., Kupryjanowicz M. 2006. Przemiany środowiska naturalnego jeziora Wigry w świetle interdyscyplinarnych badań osadów z wiercenia WZS-03. Konferencja Naukowa – Polska północno–wschodnia w holocenie. Przyroda–Klimat–Człowiek. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 29–31.

Rutkowski J., Krzysztofiak L. (red.) 2009. Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.

Rutkowski J., Krzysztofiak L. 2009. Wprowadzenie. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 7–9.

Rutkowski J., Krzysztofiak L., Osadczuk A. 2009. Batymetria i ukształtowanie linii brzegowej. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 42–53.

Rutkowski J., Pietsch K., Król K., Rudowski S., Krzysztofiak L. 2005. High–resolution seismic survey in the Wigry Lake (NE Poland). Peribalticum, vol. 9, s. 147–162.

Rutkowski J., Pietsch K., Osadczuk A., Krzysztofiak L. 2009. Osady jeziora Wigry w świetle badań sejsmicznych. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 131–143.

Rutkowski J., Piotrowska N., Kupryjanowicz M., Aleksander-Kwaterczak U. 2010. Interdyscyplinarne badania jeziora Wigry. W: M. Ludwikowska-Kędzia, A. Zieliński (red.), Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych: 15–16.04.2010, Golejów k. Staszowa: konferencja naukowa. Zakład Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody Instytutu Geografii Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego Jana Kochanowskiego wKielcach, s. 90–92.

Rutkowski J., Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., Krzysztofiak L. 2008. Profundal sediments of Wigry Lake (NE Poland). In: E. Bajkiewicz-Grabowska, D. Borowiak (eds.), Anthropogenic and natural transformations of lakes. Department of Limnology, University of Gdańsk, Polish Limnological Society. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, p. 171–173.

Rutkowski J., Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., Krzysztofiak L. 2009. Osady jeziora Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 83–109.

Rutkowski J., Prosowicz D., Król K., Osadczuk A. 2008. Wykształcenie litologiczne kredy jeziornej z płycizny ,,Sielawna Góra” w jeziorze Wigry. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 6, s. 135–143.

Rutkowski J., Rudowski S., Pietsch K., Król K., Krzysztofiak K. 2002a. Osady jeziora Wigry w świetle badań sejsmoakustycznych. W: Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior: 6th limnological conference dedicated to professor Tadeusz Wilgat on his 85th birth anniversary: 16–18 September 2002, Lublin–Okuninka. Lublin: Wyd. UMCS, s. 43–44.

Rutkowski J., Rudowski S., Pietsch K., Król K., Krzysztofiak L. 2002b. Sediments of Lake Wigry (NE Poland) in the light of high–resolution seismic (seismoacoustic) survey. Limnological Review, vol. 2, p. 363–371.

Rutkowski J., Rudowski S., Pietsch K., Król K., Krzysztofiak L. 2003. Odwzorowanie współczesnych osadów jeziora Wigry w obrazie sejsmoakustycznym; Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 1, s. 31–37.

Rutkowski J., Rudowski S., Pietsch K., Król K., Krzysztofiak L., Prosowicz D. 2003. Współczesne osady jeziora Wigry (Plos Bryzglowski). Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 1, s. 39–45.

Rutkowski J., Szczepańska J., Król K., Krzysztofiak L. 2006. Skład chemiczny wód porowych w osadach jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 4, s. 87–95.

Rutkowski J., Szczepańska J., Król K., Krzysztofiak L. 2007. Chemizm wód porowych w osadach jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 4(2006), s. 87–95.

Rybak J.I. 1969. Bottom sediments of the lakes of various trophic type. Ekol. Pol., A, vol. 17, no. 35, p. 611–662.

Skrzypek G. 1999. Izotopowy zapis zmian warunków środwiskowych w wybranych neoholoceńskich profilach torfowych Polski. Rozprawa doktorska. Wrocław: Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski. Maszynopis.

Skrzypek G., Jędrysek M.O., Fallick A.E., Halas S., Pazdur A., Wojtuń B. 1998. Preliminary evidence for climatic variation in the last Millennium in Poland: δ13C and δD peat profiles. RMZ – Materials and Geoenvironment, vol. 45, no. 1–2, p. 174–179.

Smolska E., Mazurek Z., Wójcik J. 1995. Dynamika procesów geomorfologicznych na stoku pojeziernym jako czynnik środowiskotwórczy, Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 12, s. 205–220.

Smolska E., Szulc-Rojan E. 2001. Budowa geologiczna i rzeźba terenu Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 35–46.

Smolska E., Szwarczewski P. 2008. Zróżnicowanie wiekowe pokryw stokowych jako efekt niesynchronicznego zasiedlania Pojezierza Suwalskiego i Sejneńskiego. Botanical Guidebooks, tom 30, s. 157–168.

Sobczyk T. 1997. Koncepcja Bazy Danych dla zastosowań GIS w Wigierskim Parku Narodowym. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 142–147.

Stangenberg M. 1938. Skład chemiczny osadów głębinowych jezior Suwalszczyzny. Rozpr. Inst. Bad. Lasów Państw., A, tom 31, s. 1–40.

Stangenberg M. 1949. Nitrogen and carbon in the bottom deposits of lakes and in the soils under carp–ponds. Verh. Int. Ver. Limnol., vol. 10, p. 422–437.

Stankowski W. 1978. Rozwój środowiska fizyczno–geograficznego Polski. Warszawa: PWN.

Stankowski W. 2008. Budowa geologiczna otoczenia jeziora Pietronajcie (Wigierski Park Narodowy). Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 5(2007), s. 115–123.

Stasiak J. 1970. Wstępne wyniki badań paleogeograficznych w Kurklinach, pow. suwalski. Roczn. Białost., tom 9, s. 197–211.

Strzemski M. 1957. Gleby województwa białostockiego. Przegl. Geogr., tom 29, nr 3, s. 469–492.

Synteza wyników badań zawartości mikroelementów w glebach województwa suwalskiego. 1988. Olecko: WOPR.

Szczech M. 1993. Charakterystyka osadów dennych wybranych jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Szpica A. 1993. Substancja organiczna osadów dennych wybranych ekosystemów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Tylmann W., Woźniak P.P., Czarnecka K., Jaźwiecka M. 2006. New sites with laminated lake sediments in north–eastern Poland: preliminary results of field survey. Limnological Review, vol. 6, p. 283–288.

Uggla H., Mirowski, Z., Nożyński, A., Rytelewski, J. 1967. Strefy zagrożenia erozją wodną gleb północno–wschodniego regionu Polski. Zesz.Nauk. WSR w Olsztynie, tom 23, nr 2, s. 565.

Uwagi o geomorfologii doliny Czarnej Hańczy. 1962. Kwart. geol., nr 6(1), s. 176–183.

Więckowski K. 1968. Geneza, wiek i ewolucja jezior Północno–Wschodniej Polski. Folia Quaternaria, tom 29, s. 145–151.

Więckowski K. 1978. Bottom deposits in lakes of different regions of Poland. Pol. Arch. Hydrobiol., vol. 25, no 1–2, p. 483–489.

Więckowski K. 1993. Procesy sedymentacji i tempo akumulacji osadów dennych w wybranych jeziorach. W: I. Dynowska (red.), Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych. Kraków: IG UJ, s. 88–97.

Wigierski Park Narodowy. Operat siedliskowo–glebowy, cz. I, II. 1996. Warszawa: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Wołłosowicz S. 1926. Morena denna tzw. transgresji wigierskiej i jej znaczenie w budowie dyluwium Pojezierza Suwalskiego. Spraw. PIG, tom 3, nr 3–4, s. 434–465.

Wołowski K., Znosko J. 1993. Pokrywa osadowa Augustowszczyzny i Suwalszczyzny (wykształcenie, stratygrafia i rozprzestrzenienie). W: Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej 9–12 września 1993. Warszawa: PIG, s. 41–58.

Woroniecka-Stasiak A. 1980. Chemical composition of interstitial waters in bottom sediments of some Polish Lakes of the Wigry group (Northern Poland). Acta Hydrobiol., vol. 22, no. 4, p. 347–360.

Zaborowski Z. 2005. Zagadki intruzji suwalskiej. Jaćwież, nr 29, s. 13–15.

Zackiewicz B. 1995. Charakterystyka pokrywy glebowej zlewni dwóch jezior Wigierskiego Parku Narodowego: Gałęziste i Pietronajcie oraz jej wpływ na chemizm wód. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Zieliński T. 1993. Sandry Polski północno–wschodniej – osady i warunki sedymentacji. Pr. Nauk. UŚl, nr 1398.

Ziemnicki S. 1978. Erozja wodna. Warszawa: PWRiL.

Znosko J. 1973. Pokrywa osadowa Augustowszczyzny i Suwalszczyzny. Przewodnik 45. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko–Augustowskiej, Warszawa: Wyd. Geolog., s. 45–74.

Żurek S. 1986. Szybkość akumulacji torfu i gytii w profilach torfowisk jezior Polski (na podstawie danych 14C). Prz. Geogr., tom 48, nr 3, s. 461–476.

Żurek S. 2004. Torfowisko Suche Bagno w Wigierskim Parku Narodowym w świetle badań geologicznych i georadarowych. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 2, s. 61–66.

Żurek S. 2005. Abiotic natural environment in the area of selected raised mires. In: Postglacial vegetation changes in the development of raised mires in Poland. Monogr. Bot., vol. 94, p. 19–36,

Żurek S., Bińka K., Drzymulska D. 2009. Torfowisko Sucharu Dembowskich. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 7, s. 99–106.

Żurek S., Drzymulska D. 2007. Limnogenous mires in the southern coasts of the Wigry Lake. Limnological Review, vol. 7, no. 3, p. 177–182.

Żurek S., Drzymulska D. 2008. Near–shore mires of the Wigry Lake (NE Poland). Proceedengs of the 13 International Peat Congress, Tullamore, Ireland 8–13 June 2008, p. 63–66.

Żurek S., Drzymulska D. 2009a. Torfowiska obrzeżenia jeziora Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red), Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 168–176.

Żurek S., Drzymulska D. 2009b. Torfowiska Wigierskiego Parku Narodowego. W: W. Marszelewski (red.), Anthropogenic and natural transformations of lakes. Toruń: Polish Limnological Society, s. 245–252.

Żurek S., Rutkowski J., Drzymulska D., Król K., Pazdur A. 2006. Zatorfienie i osady jeziorne Rosochatego Rogu (Jezioro Wigry). Konferencja Naukowa – Polska północno–wschodnia w holocenie. Przyroda–Klimat–Człowiek. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, s. 40–42.

Żurek S., Rutkowski J., Drzymulska D., Król K., Pazdur A. 2008. Zatorfienie i osady jeziorne półwyspu Rosochaty Róg (jezioro Wigry). Botanical Guidebooks, nr 30, s. 245–259.

Żurek S., Ziętek J. 2004. Torfowisko Suche Bagno w Wigierskim Parku Narodowym w świetle badań geologicznych i georadarowych. Pr. Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, tom 2, s. 61–66.

   

Powrót do SPISU TREŚCI

  

Wiesław Fałtynowicz

Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław