.

12. ZAŁĄCZNIKI

 


 

Wykaz załączników:

 

Załącznik nr 1: Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania

Załącznik nr 2: Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności

Załącznik nr 3: Zestawienie powierzchni wg gmin

Załącznik nr 4: Charakterystyka działalności naukowej i dydaktycznej

Załącznik nr 5: Wykaz realizowanych prac naukowo-badawczych

Załącznik nr 6: Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚIGW i innych źródeł

Załącznik nr 7: Szkółki (w WPN brak)

Załącznik nr 8: Odnowienie i pielęgnowanie lasu w ha

Załącznik nr 9: Ochrona lasu

Załącznik nr 10: Pozyskanie drewna w tys. m3

Załącznik nr 10a: Sprzedaż drewna w m3

Załącznik nr 11a: Ośrodki Zachowawczej Hodowli Zwierząt w Parkach Narodowych (w WPN brak)

Załącznik nr 11b: Liczebność wybranych gatunków zwierząt w Parku

Załącznik nr 11c: Ochrona zwierząt łownych

Załącznik nr 11d: Analiza odstrzałów redukcyjnych zwierzyny

Załącznik nr 12: Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Załącznik nr 13: Czynna ochrona ichtiofauny

Załącznik nr 14: Turystyka i komunikacja

Załącznik nr 15: Zatrudnienie i wynagrodzenia

Załącznik nr 16: Wypadki przy pracy

Załącznik nr 17: Majątek Parku

Załącznik nr 18: Zestawienie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi (w WPN brak)

Załącznik nr 19: Wykaz pożarów

Załącznik nr 20: Roczne sprawozdanie z ochrony WPN przed szkodnictwem

Załącznik nr 21: Informatyka

.

.