ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Zestawienie powierzchni według kategorii użytkowania w 2018 r.
(stan na 31 grudnia 2018 roku, zgodnie ze sprawozdaniem do GUS)

Lp.

Grunty WPN

Własność

Skarbu

Państwa

w innym

zarządzie

Inna własność

Ogółem

%

własność SP

w użytkowaniu

wieczystym

WPN

Własność

WPN

Współwłasność

WPN

z osobami

fizycznymi

Razem

WPN

prywatna

pozostała

1.

Powierzchnia ogółem

12 479,83

85,63

1,96

12 567,42

22,47

2 305,90

193,95

15 089,74

100

2.

Grunty leśne ogółem

9 029,82

26,50

0,55

9 056,87

0,45

341,09

19,40

9 417,81

62,4

w tym niezalesione

7,70

7,70

7,70

3.

Grunty rolne ogółem

359,43

39,03

1,28

399,74

1,01

1 839,45

46,78

2 286,98

15,2

w tym do zalesienia

4.

Grunty orne ogółem

226,71

17,99

244,70

0,01

1 460,15

26,79

1 731,65

w tym na cele parku

41,60

27,09

użytkowane

119,72

105,21

nieużytkowane

106,99

114,49

wydzierżawione

78,12

78,1

5.

Łąki i pastwiska ogółem

132,72

21,04

1,28

155,04

1,00

379,30

19,99

555,33

w tym na cele parku

0,00

64,29

użytkowane

15,56

79,85

nieużytkowane

117,16

51,33

wydzierżawione

15,56

15,56

6.

Wody ogółem

2 897,93

2 897,93

0,13

2 898,06

19,2

7.

Grunty zadrzewione i zakrzaczone

0,67

0,67

1,55

0,34

2,56

8.

Użytki ekologiczne

9.

Nieużytki

179,82

20,03

0,13

199,98

0,40

102,81

2,92

306,11

2,0

10.

Tereny pozostałe

12,16

0,07

12,23

20,48

21,00

124,51

178,22

1,2

Sporządziła Dorota Zaborowska

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 1a. Podział administracyjny Wigierskiego Parku Narodowego i zatrudnienie w 2018 r.

Lp.

Obręb

Ochronny

Obwód

Ochronny

Pow.

w ha

Pow.

ochrony

ścisłej

Liczba

zatrud-

nionych

Stanowisko

Wykształcenie

Liczba lat pracy/

w tym w Parku

1.

WIGRY

Lipniak

915,98

327,34

2

leśniczy,
podleśniczy

średnie leśne

35/30, 45/25

Krzywe

964,14

160,74

2

leśniczy,
podleśniczy

średnie leśne

39/30, 23/23

Leszczewek

875,07

152,58

2

leśniczy,
podleśniczy

średnie leśne

30/29, 32/30

Gawarzec

903,16

69,61

2

leśniczy,
podleśniczy

wyższe leśne,
średnie leśne

22/20, 23/23

Słupie

969,57

237,41

2

leśniczy,
podleśniczy

wyższe leśne,
średnie leśne

23/23, 26/25

2.

MAĆKOWA RUDA

Powały

609,73

64,89

2

leśniczy,
podleśniczy

średnie leśne

44/29, 32/29

Krusznik

1 109,88

152,21

2

leśniczy,
podleśniczy

wyższe leśne

15/15, 31/24

Mikołajewo

1 112,88

173,99

2

leśniczy,
podleśniczy

wyższe leśne,
średnie leśne

19/18, 28/23

Lipowe

1 013,40

130,44

2

leśniczy,
podleśniczy

średnie leśne,
wyższe leśne

39/30, 7/6

Wysoki Most

1 117,03

275,68

2

leśniczy,
podleśniczy

wyższe leśne,
średnie leśne

26/26, 44/29

3.

Wodny Obwód Ochronny

2 889,93

77,66

2

konserwator,
st. strażnik

wyższe rybackie

24/24, 24/23

Ogółem:

12 480,77

1 822,55

22

Sporządziła Dorota Zaborowska

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 2. Zestawienie powierzchni według kategorii ochronności
(stan na 31 grudnia 2018 roku)

Lp.

Wyszczególnienie

Własność Skarbu Państwa

Inna własność

Razem

%

w zarządzie

WPN

w innym

zarządzie

prywatna

pozostała

1.

Powierzchnia ogółem

12 567,42

22,47

2 305,90

193,95

15 089,74

100

2.

Powierzchnia objęta ochroną ścisłą

1 822,55

-

-

-

1 822,55

12,1

w tym leśna

1 696,47

-

-

-

1 696,47

3.

Powierzchnia objęta ochroną czynną

10 492,77

-

-

-

10 492,77

69,5

w tym leśna

7 348,99

-

-

-

7 346,02

4.

Powierzchnia objęta ochroną krajobrazową

252,10

22,47

2 305,90

193,95

2 774,42

18,4

w tym leśna

11,41

0,45

341,14

19,4

372,40

Sporządziła Dorota Zaborowska

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 3. Zestawienie powierzchni (w ha) wg województw i gmin
(stan na 31 grudnia 2018 roku)

województwo

podlaskie

Ogółem

Grunty WPN

Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym, własność

Grunty Skarbu Państwa w innym zarządzie

Gmina

razem

leśna

rolna

wody

nieużytki

pozostałe

razem

leśna

rolna

wody

nieużytki

pozostałe

SUWAŁKI

7 981,30

6 753,14

4 129,20

198,18

2 321,88

102,15

1,73

5,94

0,07

0,01

0,13

0,01

5,72

KRASNOPOL

1 425,85

811,57

682,57

86,48

25,74

12,98

3,80

2,99

0,16

0,91

0,39

1,53

NOWINKA

1 914,13

1 328,75

679,53

54,74

529,99

57,55

6,94

8,75

8,75

GIBY

3 768,46

3 673,96

3 565,57

60,34

20,32

27,30

0,43

4,79

0,22

0,09

4,48

Ogółem

15 089,74

12 567,42

9 056,87

399,74

2 897,93

199,98

12,90

22,47

0,45

1,01

0,13

0,40

20,48

cd.

województwo

podlaskie

Ogółem

Inna własność

prywatna

pozostałe

Gmina

razem

leśna

rolna

wody

nieużytki

pozostałe

razem

leśna

rolna

wody

nieużytki

pozostałe

SUWAŁKI

7 981,30

1 098,07

174,17

869,30

34,97

19,63

124,15

13,54

38,49

2,66

69,46

KRASNOPOL

1 425,85

588,13

94,29

437,20

54,65

1,99

23,16

0,91

0,03

22,22

NOWINKA

1 914,13

542,97

61,01

473,45

7,79

0,72

33,65

5,86

7,37

0,23

20,19

GIBY

3 768,46

76,73

11,62

59,50

5,40

0,21

12,99

12,99

Ogółem

15 089,74

2 305,90

341,09

1 839,45

0

102,81

22,55

193,95

19,40

46,78

0

2,92

124,85

Sporządziła Dorota Zaborowska

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 4. Działalność edukacyjna w 2017 roku

Tabela 4a. Edukacja w 2018 r.

Lp.

Park

Narodowy

Muzeum

(liczba zwiedzających)

Liczba ścieżek

edukacyjnych

Biblioteka

(liczba pozycji)

Ośrodek Edukacyjny

(dotyczy wyłącznie wyodrębnionych),

rok utworzenia

1.

Wigierski

14826

6

4865

Ośrodek Edukacji Środowiskowej

– od roku 1995

Sporządziła Aleksandra Mackiewicz

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 4b. Tematy imprez edukacyjnych w 2018 r.

Lp.

Temat

Liczba

imprez

Liczba

uczestników

1.

Zimowa Akademia Przyrody

4

40

2.

Noc Sów

1

75

3.

Poranek Dzięcioła

1

18

4.

Letnia Akademia Przyrody

4

40

5.

Wielki Dzień Pszczół

1

30

6.

Rykowisko Nad Wigrami

1

70

7.

Akcja Sprzątania Świata

1

600

8.

Konkurs dla gimnazjalistów
„Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”

3

46

9.

Warsztaty dla mieszkańców „Czy woda w Wigrach jest czysta?”

1

25

10.

Warsztaty dla nauczycieli „Pokój zagadek”

1

35

11.

Środowe spotkania z naukowcami

8

180

12.

Spotkania z podróżnikami w Muzeum Wigier

6

170

13.

Noc Muzeów

1

370

14.

Gra terenowa

1

131

15.

Konkurs wędkarski

1

20

16.

Sprzątanie Czarnej Hańczy

1

20

17.

Spotkanie dla dorosłych nt. bioróżnorodności

2

55

18.

Światowy Dzień Rybołówstwa nad Wigrami

1

50

19.

Promocja kalendarza 2019

1

80

Sporządzili: Joanna Adamczewska, Maciej Ambrosiewicz, Marta Dobreńczyk-Maślak

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 4c. Wydawnictwa edukacyjne, popularnonaukowe
i naukowe własne w 2018 r.

Lp.

Tytuł

Autor

Nakład (szt.)

1.

Kwartalnik Wigry

WPN

4 numery x 2000 sztuk każdy

2.

Kalendarz WPN na 2019 rok

WPN

2000 sztuk

Sporządziła Joanna Adamczewska

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 4d. Wystawy stałe i czasowe w 2018 r.

Lp.

Tytuł

Miejsce wystawy

Stała/

czasowa

Liczba

zwiedzających

1.

„Nad Wigrami”

Dyrekcja WPN w Krzywem

stała

9 450

2.

„Ocalić od zapomnienia” wystawa etnograficzna

Dyrekcja WPN w Krzywem

stała

5 150

3.

„Historia i tradycje rybactwa i rybołówstwa”

Czerwony Folwark

stała

3 332

4.

Wystawa przyrodnicza

Muzeum Wigier

stała

14 826

5.

Poznawanie wigierskiej przyrody z „Panem Tadeuszem”
(wystawa otwarta w muzeum w roku 2017);

Muzeum Wigier

czasowa

14 826

6.

Północ-Światło-Przestrzeń

Muzeum Wigier

czasowa

565

7.

Tam, gdzie ptaki przecinają niebo

Muzeum Wigier

czasowa

8 272

8.

Wigry, moje Wigry

Muzeum Wigier

czasowa

4 577

9.

Biały miś na Grenlandii

Muzeum Wigier

czasowa

1 046

10.

Rozbudowa Muzeum Wigier

Muzeum Wigier

czasowa

68

Sporządzili: Maciej Ambrosiewicz i Aleksandra Mackiewicz

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 4e. Ceny kart wstępu w 2018 r. (zł)

Park

Wystawy stałe

Muzeum

Cena karty (N/U)

Cena biletu (N/U)

Cena biletu (N/U)

5/2,5 (jednodniowe)

Karta wstępu 5/2,5

10/5

15/7,5 (tygodniowe)

20/10 (dwutygodniowe)

Sporządziła Barbara Perkowska

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 5. Działalność naukowa Parku w 2018 r.

Tabela 5a. Wykaz projektów naukowo-badawczych realizowanych siłami Parku w 2018 r.

Lp.

Tytuł projektu

Kierownik

i wykonawcy

Instytucje

spoza Parku

biorące udział

w realizacji projektu

Czas

trwania

projektu

Źródła

finansowania

1.

Zróżnicowanie gatunkowe motyli (Lepidoptera)

w dominujących typach siedliskowych lasów

Wigierskiego Parku Narodowego - etap II

L. Krzysztofiak

A. Krzysztofiak

UMK Toruń

2016-2018

WPN

fundusz leśny

2.

Wpływ niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora

na różnorodność gatunkową wybranych organizmów

i stan środowisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego – etap II

L. Krzysztofiak

A. Krzysztofiak

M. Romański

A. Mackiewicz

Uniwersytet

Wrocławski,

Instytut Zoologii

PAN

2016-2018

WPN

fundusz leśny

3.

Drzewa centrami różnorodności biologicznej organizmów zarodnikowych

w lasach – studium porównawcze na przykładzie Wigierskiego

Parku Narodowego. Etap I – organizmy zarodnikowe na dębach Quercus robur

L. Krzysztofiak

Uniwersytet

Wrocławski

2017-2019

WPN

fundusz leśny

4.

Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach roślin inwazyjnych

w Wigierskim Parku Narodowym

M. Romański,

L. Krzysztofiak

Uniwersytet

Przyrodniczy

we Wrocławiu

2017-2019

WPN

fundusz leśny

5.

Doskonalenie systemu obserwacji dużych i średnich ssaków

w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego – etap II

M. Romański

Stowarzyszenie

dla Natury „Wilk”

2016-2018

WPN

fundusz leśny

6.

Ocena aktualnej jakości i stanu ekologicznego rzek

Wigierskiego Parku Narodowego

L. Krzysztofiak

M. Romański,

M. Danilczyk

Uniwersytet

w Białymstoku

2016-2018

WPN

7.

Badania rozmieszczenia obcych gatunków roślin

na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

oraz zagrożeń, jakie stanowią dla rodzimej przyrody

M. Romański

L. Krzysztofiak

A. Krzysztofiak

A. Mackiewicz

Badania ciągłe

WPN

8.

Badania rozmieszczenia i liczebności gatunków roślin i zwierząt

objętych ochroną w Polsce oraz mających znaczenie

dla Wspólnoty Europejskiej

M. Romański

L. Krzysztofiak

A. Krzysztofiak

A. Mackiewicz

Badania ciągłe

WPN

9.

Monitoring zmian zasobów wodnych

systemu rzeczno-jeziornego Czarna Hańcza-Wigry

L. Krzysztofiak

A. Krzysztofiak

M. Romański

A. Mackiewicz

M. Danilczyk

Uniwersytet

w Białymstoku

2017-2020

WPN

10.

Monitoring zmian poziomu wód gruntowych

w podmokłych ekosystemach leśnych i ich wpływ

na zdrowotność drzewostanów

M. Romański

L. Krzysztofiak

A. Krzysztofiak

A. Mackiewicz

M. Danilczyk

Uniwersytet

w Białymstoku

2015-2018

WPN

Sporządziła: Anna Krzysztofiak

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 5b. Wykaz projektów naukowo-badawczych realizowanych przez instytucje zewnętrzne w 2017 r.

Lp.

Tytuł projektu

Instytucje realizujące projekt,

kierownicy projektu

Rok

rozpo-

częcia

Przewidy-

wany rok

zakończenia

1.

Ocena elementów typologicznych siedlisk zniekształconych i zdegradowanych

w aspekcie przywrócenia zgodności biocenozy z biotopem

IBL Warszawa

2000

stałe

powierzchnie

badawcze

2.

Monitoring ptaków jeziora Wigry

Komitet Ochrony Orłów:

D. Zawadzka, G. Zawadzki

2009

2018

3.

Badania bioty grzybów i porostów WPN

Uniwersytet Wrocławski,

W. Fałtynowicz

2011

2018

4.

Liczebność i struktura populacji Malaxis monophyllos (L.)

w dolinie Czarnej Hańczy w Wigierskim Parku Narodowym

Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,

E. Jermakowicz

2016

2018

5.

Fauna motyli (Lepidoptera) Wigierskiego Parku Narodowego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

J. Buszko

2013

2019

6.

Zróżnicowanie gatunkowe motyli (Lepidoptera)

w dominujących typach siedliskowych lasów Wigierskiego Parku Narodowego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

J. Buszko

2016

2019

7.

Wątrobowce Wigierskiego Parku Narodowego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

P. Górski

2014

2018

8.

Wzorce rozmieszczenia epifitycznego wątrobowca Frullania dilatata (miedzik płaski)

w gradiencie termicznym i wilgotnościowym na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego,

jako model oceny potencjalnego zagrożenia tego gatunku w Polsce

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Piotr Górski

2018

2020

9.

Prowadzenie badań botanicznych

Uniwersytet Warszawski, Ogród Botaniczny,

M. Zych

2015

2018

10.

Skoczogonki Wigierskiego Parku Narodowego

Uniwersytet Wrocławski,

D. Skarżyński

2015

2019

11.

Monitoring raków i ryb, pobór wody

Zakład Rybactwa Jeziorowego IRS Giżycko,

D. Ulikowski, K. Kalinowska

2018

2018

12.

Monitoring ichtiofauny jeziorowej

Zakład Rybactwa Jeziorowego IRS Giżycko,

D. Ulikowski

2018

2018

13.

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018

Zakład Hydrobiologii

Instytut Biologii Uniwersytet w Białymstoku,

M. Grabowska, M. Karpowicz

2016

2018

14.

Grzyby wielkoowocnikowe Wigierskiego Parku Narodowego

Uniwersytet Wrocławski,

M. Halama

2016

2019

15.

Występowanie zbiorowisk okrzemek jezior WPN

na tle wybranych parametrów wody i zlewni bezpośredniej

Instytut Ochrony Przyrody PAN,

M. Eliasz-Kowalska

2016

2018

16.

Wpływ introdukowanej pszczoły miodnej (Apis mellifera)

na lokalne gatunki roślin i ich zapylaczy w zbiorowiskach borowych WPN

Ogród Botaniczny w Warszawie,

M. Zych, A. Szaciłło

2016

2018

17.

Wpływ Niecierpka drobnokwiatowego na różnorodność gatunkową

wybranych organizmów i stan środowisk leśnych WPN

Uniwersytet Wrocławski:

W. Fałtynowicz, M. Halama, D. Skarżyński;

Institute of Soil Biology Biology Centre

of the Czech Academy of Sciences:

V. Pižl, K. Tajovský, J. Jerhot, J. Starý;

Muzeum i Instytut Zoologii PAN:

E. Durska, J. Wytwer;

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN:

P. J. Mazurkiewicz

2016

2019

18.

Grzyby pasożytnicze występujące na wybranych gatunkach

roślin inwazyjnych w Wigierskim Parku Narodowym

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, W. Pusz

2017

2019

19.

Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce

Krameko sp.z o.o. Kraków, G. Leśniański

2017

2018

20.

Drzewa centrami różnorodności biologicznej

organizmów zarodnikowych w lasach

– studium porównawcze na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego

Uniwersytet Łódzki:

M. Staniszek-Kik;

Uniwersytet Wrocławski:

W. Fałtynowicz, M. Halama;

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu:

P. Górski;

Trójmiejski Park Krajobrazowy:

A. Kowalewska;

Politechnika Wrocławska:

K. Patejuk;

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Sanoku:

A. Piegdoń;

Instytut Botaniki PAN w Krakowie:

J. Lenarczyk;

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu:

B. Pencakowski

2017

2019

21.

Badania żądłówek

Uniwersytet Łódzki, K. Szczepko

2017

2018

22.

Odnowienie naturalne w rezerwatach przyrody północno-wschodniej Polski

na tle zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów

wybranych siedlisk leśnych na przykładzie stałych powierzchni badawczych

Instytut Badawczy Leśnictwa,

J. Hiliszczański, R. Paluch

2018

2019

23.

Optymalizacja metodyki badań GPR,

mających na celu rozpoznanie struktury przypowierzchniowej i dennej sucharów

Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków,

J. Ziętek, A. Stępowicz

2017

2018

24.

Badania makrofitów oraz badania hydromorfologiczne

(Piertanka, j. Krzywe i j. Pierty)

WIOŚ w Białymstoku Delegatura

w Suwałkach

2018

2018

25.

Badanie efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego

Instytut Technolog-Przyrodniczy Falenty,

E. Gutowska

2018

2018

26.

Prowadzenie badań monitoringowych

Zakład Hodowli Lasu

i Genetyki Drzew Leśnych Sękocin Stary,

A. Guziejko

2018

2018

27.

Monitoring osadów dennych rzek i jezior w latach 2018-2019

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska

Sp. z o.o. w Katowicach

2018

2019

28.

Badanie wioślarek

Instytut Geografii

i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Warszawa,

I. Zawiska

2018

2018

29.

Badanie wiesiołka błękitnego

Uniwersytet Warszawski, Ogród Botaniczny,

J. Ryniewicz

2018

2018

30.

Badanie ważek i pluskwiaków

Uniwersytet Łódzki,

G. Tończyk

2018

2018

31.

Badanie dzięcioła czarnego

SGGW Warszawa,

G. Zawadzki

2018

2018

32.

Czy lasy Wigierskiego Parku Narodowego

są ostoją orzesznicy leszczynowej (Muscardinus avellanarius)?

SGGW Warszawa,

J. Gruszczyńska, B. Grzegrzółka

2018

2018

33.

Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania

występowania wydry (Lutra lutra) na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

SGGW Warszawa, B. Grzegrzółka

2018

2018

34.

Doskonalenie systemu obserwacji dużych ssaków - dieta wilków

Uniwersytet Warszawski:

R. W. Mysłajek, K. Tołkacz;

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk":

S. Nowak, M. Figura

2017

2019

35.

Fauna pająków Wigierskiego Parku Narodowego

R. Rozwałka

2018

2020

Sporządził Mariusz Szczęsny

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 5c. Spis publikacji naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych opublikowanych i złożonych do druku
przez pracowników Parku (samodzielnie bądź w charakterze współautorów) w 2018 r.

Lp.

Autor (autorzy)

Tytuł publikacji

Czasopismo/książka

Strony

1.

Krzysztofiak L.

Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu

zlewni Czarnej Hańczy. W: A. Kostrzewski, M. Majewski (red.),

Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski

w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu

Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa

161-192

2.

Buszko J.,

Jurkiewicz E.,

Krzysztofiak A.

Two new to the Polish fauna species of Lepidoptera

from Wigry National Park

Acta entomologica silesiana, vol. 26

1-4

3.

Buszko J.,

Jurkiewicz E.,

Krzysztofiak A.

Znaczenie otwartych przestrzeni śródleśnych

dla zachowania różnorodności gatunkowej motyli dziennych,

kraśników (Lepidoptera: Papilionoidea, Zygaenoidea)

oraz pszczołowatych (Apoidea) w Wigierskim Parku Narodowym

Acta entomologica silesiana, vol. 26

1-13

4.

Krzysztofiak A.

Czynna ochrona płazów w ramach realizacji projektu:

Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000

"Ostoja Wigierska" LIFE11 NAT/PL/000431

Materiały konferencyjne

"Ochrona zbiorowisk nieleśnych

na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

36-39

5.

Krzysztofiak L.

Zwalczanie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera

w ramach realizacji projektu: Czynna ochrona gatunków i siedlisk

na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" LIFE11 NAT/PL/000431

Materiały konferencyjne

"Ochrona zbiorowisk nieleśnych

na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

34-35

6.

Romański M.,

Szewczyk M.,

Niedźwiecka N.,

Nowak S.,

Mysłajek R. W.

Monitoring wilków (Canis lapus) z wykorzystaniem fotopułapek

i analiz genetycznych w Wigierskim Parku Narodowym

Przegląd Przyrodniczy, XXIX, 1

78-95

7.

Krzysztofiak A.,

Romański M.,

Krzysztofiak L.

Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora DC.

jako obiekt badań Stacji Bazowej ZMŚP WIGRY

Biblioteka Monitoringu Środowiska,

vol. XXXII, Szymbark

165-168

8.

Krzysztofiak L.,

Romański M.

25 lat funkcjonowania Stacji Bazowej

Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego WIGRY

Biblioteka Monitoringu Środowiska,

vol. XXXII, Szymbark

169-174

9.

Romański M.

Zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi

zlewni badawczej ZMŚP WIGRY - co nam mówią stare mapy?

Biblioteka Monitoringu Środowiska,

vol. XXXII, Szymbark

217-226

10.

Januszewicz M.,

Misiukiewicz W.,

Janiszewski P.,

Folborski J.

Methodological requirements for identifying lodges colonized

by european beavers Castor fiber L.

with the use of thermal imaging technology – preliminary results.

Pol. J. Natur. Sc., Vol 33(1)

7-16

11.

Krzysztofiak L.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk

na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE 11 NAT/PL/000431

Kwartalnik Wigry 1

5-9

12.

Misiukiewicz W.

O „Ryśku”

Kwartalnik Wigry 3

11-13

13.

Misiukiewicz W.

Jak się wypromować na łosiu

Brać Łowiecka 12

43-45

14.

Misiukiewicz W.

Łoś – urodziwy brzydal

Wydawnictwo Bernardinum

15.

Misiukiewicz W.

Vademecum bobrowe.

Fabryka Wyrazów Sławomir Pułka

16.

Misiukiewicz W.

Łoś – urodziwy brzydal

Kwartalnik Wigry 4

8-12

17.

Gruszczyńska J,

Grzegrzółka J.,

Misiukiewicz W.

Are the forests of the Wigry National Park suitable

for the common dormouse muscardinus avellanarius?

Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin.,

Agric., Alimen t., Pisc., Zootech. 2018, 345(48)4

65-72

18.

Romanowski J.,

Grzegrzółka B.,

Januszewicz M.

The occurence of the eurasian otter Lutra lutra in aquatic habitats

of different trophy in Wigry National Park

Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin.,

Agric., Alimen t., Pisc., Zootech. 2018, 345(48)4

123-128

19.

Adamczewska J.

Edukacja ekologiczna społeczności lokalnych

– doświadczenia Wigierskiego Parku Narodowego.

W: S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, M. Maćkowiak (red.),

Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach

przyrodniczo cennych - Zbiór dobrych praktyk

Bogucki Wydawnictwo Naukowe; Poznań

33-45

20.

Pajer-Giełażys P.

Rowerem wokół Wigier

Kwartalnik Wigry 1

18-20

21.

Krzysztofiak A.

Świat pajęczaków – cz. I roztocze

Kwartalnik Wigry 1

24-25

22.

Kamiński M.

Z kajaka na Czarnej Hańczy cz. 2. Na wodzie i pod wodą

Kwartalnik Wigry 2

7-11

23.

Krzysztofiak A.

Czerwiec polski, czyli…skąd się wzięła nazwa szóstego miesiąca

Kwartalnik Wigry 2

12-13

24.

Krzysztofiak A.

Świat pajęczaków – cz. II kosarze i zaleszczotki

Kwartalnik Wigry 2

24-25

25.

Pieczyński P.

O zmianach krajobrazu

Kwartalnik Wigry 3

6-10

26.

Ambrosiewicz M.

Żeglarstwo nad Wigrami

Kwartalnik Wigry 3

18-20

27.

Krzysztofiak A.

Świat pajęczaków – cz. III kto się boi pająka?

Kwartalnik Wigry 3

24-25

28.

Adamczewski J.

Doświadczenia bartnicze w Wigierskim Parku Narodowym

Kwartalnik Wigry 4

5-7

29.

Krzysztofiak A.

Świat pajęczaków – cz. IV pająki – fatalne zauroczenie

Kwartalnik Wigry 4

24-25

30.

Mysłajek R. W.,

Nowak S.,

Romański M.,

Tołkacz K.

Composition of the wolf’s Canis lupus diet in the Wigry National Park

Leśne Prace badawcze, 79 (2)

119-124

31.

Chiliński M. T.,

Czajkowska K.,

Krzysztofiak L.,

Mazurkiewicz P. J.

Application of remote sensing indices in determining the interrelation

between condition of tree stands and myrmecofauna

in forests of Wigry National Park

Steciana

Sporządziła Aleksandra Mackiewicz

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 5d. Wykaz konferencji i seminariów naukowych zorganizowanych przez Park
(lub na terenie Parku) przez instytucje zewnętrzne w 2018 r.

Lp.

Tytuł konferencji

Organizatorzy

Czas trwania,

miejsce

Liczba

uczestników

1.

Seminarium naukowe

„Perspektywy prowadzenia prac naukowo-badawczych

na terenie Wigierskiego Parku Narodowego”

WPN

8 grudnia, Krzywe

20

Sporządziła Aleksandra Mackiewicz

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 5e. Wykaz konferencji, seminariów i szkoleń, w których wzięli udział pracownicy Parku w 2018 r.

Lp.

Tytuł

Organizator

Kraj, miejsce, termin

Uczestnicy

1.

Konferencja naukowa

„Obchody inauguracji jubileuszu 350-lecia

przybycia Kamedułów na Wigry

Fundacja WigryPro

Polska, Wigry,

1 maja

Perkowska B.

2.

Konferencja

„100 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego

województwa podlaskiego”

Park Krajobrazowy

Puszczy Knyszyńskiej

Polska, Białystok,

20 czerwca

Perkowska E.,

Łukowska K.,

Skiendziul A.

3.

II Międzynarodowy Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej

Ernesto Travel

Polska, Kraków,

8 listopada

Perkowska B.

4.

Spotkanie Model działalności Parków Narodowych

w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym

Wyższa Szkoła

Turystyki i Ekologii

Polska, Suwałki,

15 listopada

Borejszo J.,

Kamiński M.,

Pracownicy

Zespołu

Udostępniania

Parku,

Perkowska E.,

Kamińska J.

5.

Turystyka kulturowa na pograniczu polsko-litewskim,

dobre praktyki, wyzwania i szanse dla lokalnej branży turystycznej”

Miasto Suwałki

Polska, Suwałki,

23 listopada

Borejszo J.,

Pracownicy

Zespołu

Udostępniania

Parku,

Górecka J.,

Januszewicz M.

6.

Walne Zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej

Polska Organizacja

Turystyczna

Polska, Zamość

4-5 grudnia,

Perkowska B.

7.

Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

Sekcja Krajowa

Polska, Zakopane,

11 -13 maja

Korsakowski K.

8.

Szkolenie Straży Parku CSP Legionowo

Ministerstwo Środowiska

Polska, Legionowo,

4 czerwca-6 lipca

Korsakowski K.,

Czarniecki G.

9.

Szkolenie Straży Parku CSP Legionowo

Ministerstwo Środowiska

Polska, Legionowo,

29 października

-23 listopada

Sznejder R.,

Gwaj P.

10.

Zjazd Komendantów Straży Parków – szkolenie obronne

Ministerstwo Środowiska

Polska, Warszawa,

17-18 grudnia

Korsakowski K.

11.

Ochrona i zarządzanie populacją łosia "Alces alces" w Polsce

SGGW w Warszawie

Polska, Warszawa,

2 lutego

Misiukiewicz W.

12.

Wyzwania w ochronie siedlisk mokradłowych

doliny Górnej Biebrzy

Biebrzański

Park Narodowy

Polska, Osowiec,

6-7 września

Misiukiewicz W.

15.

Łoś

Technikum Leśne

w Rucianem-Nidzie

Polska, Ruciane-Nida,

22 listopada

Misiukiewicz W.

16.

Seminarium Geoinformatyczne

Park Narodowy

„Bory Tucholskie”

Polska, Charzykowy,

12-13 kwietnia

Romański M.,

Krzysztofiak L.

17.

Sympozjum

Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

„Ocena funkcjonowania i kierunków zmian

środowiska przyrodniczego Polski

na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych”

Stacja Badawcza

IGiPZ PAN w Szymbarku

Polska, Gorlice-Szymbark,

19-21 września

Krzysztofiak A.,

Romański M.,

Krzysztofiak L.

18.

Konferencja „Organizmy inwazyjne w Europie Środkowej

– najeźdźcy w świecie roślin i zwierząt”

Akademia Brandenburska

„Schloss Criewen”

Niemcy, Criewen,

3-4 maja

Krzysztofiak A.,

Krzysztofiak L.

19.

Szkoła Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

„Metodologiczne i metodyczne aspekty realizacji programu ZMŚP"

Roztoczański

Park Narodowy

Polska, Zwierzyniec,

10-12 maja

Krzysztofiak A.,

Krzysztofiak L.

20.

Szkolenia dla funkcjonariuszy policji

w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758

„Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”

Generalna Dyrekcja

Ochrony Środowiska

Polska, Olsztyn,

13-14 listopada

Krzysztofiak A.,

Krzysztofiak L.

21.

Konferencja Polsko-Litewska

Urząd Gminy Puńsk

Polska, Puńsk,

14 sierpnia

Krzysztofiak A.,

Krzysztofiak L.

22.

Międzynarodowa Konferencja

Podsumowująca Projekt LIFE12 NAT/PL/000081

"Ochrona zbiorowisk nieleśnych

na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”

Zespół Parków

Krajobrazowych

Województwa Śląskiego

Polska, Ustroń,

13-14 czerwca

Krzysztofiak L.

23

Seminarium naukowe

„Perspektywy prowadzenia prac naukowo-badawczych

na terenie Wigierskiego Parku Narodowego”

Wigierski

Park Narodowy

Polska, Krzywe, 8 grudnia

Krzysztofiak A.,

Krzysztofiak L.,

Danilczyk M.

24.

Szkolenie „Nie taki wilk straszny”

Regionalna Dyrekcja

Ochrony Środowiska

w Olsztynie

Polska, Ełk,

13 grudnia

Romański M.

25.

Kurs obsługi środowiska programistyczno-obliczeniowego

Uniwersytet

w Białymstoku

Polska, Białystok,

3-5 stycznia

Danilczyk M.

26.

Seminarium

„Zastosowanie technik analitycznych

w toksykologii i kryminalistyce"

Uniwersytet

w Białymstoku

Polska, Białystok,

24 kwietnia

Danilczyk M.

27.

III Krajowa Konferencja Zooplanktonowa

"Zooplankton w czasie i przestrzeni"

UAM w Poznaniu

Polska, Szczecinek,

20-23 czerwca

Danilczyk M.

28.

Warsztaty zielarskie

PWSZ Suwałki

Polska, Suwałki,

3-4 lipca

Mackiewicz A.,

Romański M.

29.

Warsztaty "Światowy Dzień Monitoringu Wód"

Grupa Animex

Polska, Krzywe,

15 października

Mackiewicz A.

30.

Światowe Dni Dziedzictwa 2018

Starostwo Suwałki,

Urząd Miasta Suwałki

Polska, Dowspuda,

15 września

Ambrosiewicz M.

31.

Kanał Augustowski - brama na Wschód

Starostwo Augustów,

Urząd Miasta Augustów

Polska, Augustów,

24 kwietnia

Ambrosiewicz M.

32.

Konferencja „Środowisko Informacji”

Ministerstwo Środowiska,

Generalna Dyrekcja

Ochrony Środowiska

Polska, Warszawa,

22 listopada

Pieczyński P.

33.

Warsztaty „Nowe rozwiązania

w oprogramowaniu ArcGIS i ENVI”

ESRI Polska

Polska, Warszawa,

21 listopada

Pieczyński P.

Sporządzili: Joanna Adamczewska, Aleksandra Mackiewicz, Anna Krzysztofiak

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 5f. Zakres monitoringu środowiska w 2018 r.

Monitorowane parametry

Od

kiedy

Z jaką

częstotliwością

Osoba

(instytucja)

odpowiedzialna

Źródła

finansowania

Meteorologia: kierunek wiatru, prędkość wiatru, temperatura powietrza,

temperatura powietrza nad gruntem (5 cm), temperatura gruntu (5, 20, 50, 100 cm),

wysokość opadu, wilgotność powietrza, usłonecznienie, promieniowanie.

2002

Pomiary

automatyczne

L. Krzysztofiak

M. Romański

NFOŚiGW,

WPN

Chemizm powietrza atmosferycznego:

stężenie dwutlenku siarki w powietrzu, stężenie dwutlenku azotu w powietrzu.

2002

Co miesiąc

M. Danilczyk

NFOŚiGW,

WPN

Chemizm opadów atmosferycznych: objętość opadu, przewodność elektrolit.,

odczyn pH, chlorki, siarka siarczanowa, azot azotanowy, azot amonowy, sód, potas,

wapń, magnez, wodorowęglany.

1995

Co tydzień

M. Danilczyk

NFOŚiGW,

WPN

Chemizm opadu podokapowego: objętość wody, przewodność elektrolit., odczyn pH,

chlorki, siarka siarczanowa, azot azotanowy, azot amonowy, sód, potas, wapń,

magnez, wodorowęglany.

1995

Co miesiąc

M. Danilczyk

NFOŚiGW,

WPN

Chemizm roztworów glebowych: objętość wody, przewodność elektrolityczna,

odczyn pH, siarka siarczanowa, azot azotanowy, azot amonowy, fosfor ogólny,

chlorki, sód, potas, magnez, wapń, wodorowęglany, glin.

2004

Co miesiąc

M. Danilczyk

NFOŚiGW,

WPN

Metale ciężkie i siarka w Hypogymnia physodes,

stężenia Pb, Cd, Cu, S, Zn.

1999

1 raz w roku

A. Mackiewicz

NFOŚiGW,

WPN

Wody podziemne: temperatura wody, przewodność elektrolit., odczyn pH,

sód, potas, wapń, magnez, mangan, wodorowęglany, chlorki, siarka siarczanowa,

azot azotanowy, azot amonowy, fosfor ogólny, BZT5, O2, glin ogólny.

1995

4 razy w roku

A. Mackiewicz

NFOŚiGW,

WPN

Wody powierzchniowe – rzeki: stan wody, prędkość przepływu, temperatura wody,

przewodność elektrolit., odczyn pH, sód, potas, wapń, magnez, wodorowęglany,

chlorki, siarka siarczanowa, azot azotanowy, azot amonowy, fosfor ogólny,

BZT5, O2, glin ogólny, zawiesina.

1994

Co miesiąc

A. Mackiewicz

NFOŚiGW,

WPN

Chemizm opadu organicznego: opad organiczny (masa świeża),

opad organiczny (masa sucha), węgiel, azot ogólny, fosfor ogólny, potas.

2005

Co miesiąc

A. Mackiewicz

NFOŚiGW,

WPN

Flora i roślinność zlewni: skład gatunkowy, zdrowotność, rozmieszczenie.

1999

Cały sezon

wegetacyjny

M. Romański

NFOŚiGW,

WPN

Struktura i dynamika szaty roślinnej na powierzchniach stałych:

skład gatunkowy, żywotność, pierśnica drzew, wysokość drzew, pokrycie warstwy.

1998

Co 5 lat

M. Romański

NFOŚiGW,

WPN

Zdrowotność drzew i drzewostanów

2010

1/rok

A. Krzysztofiak

M. Romański

NFOŚiGW,

WPN

Epifity nadrzewne skład gatunkowy porostów,

powierzchnia plech i ich zdrowotność

2007

1/rok

A. Krzysztofiak

M. Romański

NFOŚiGW,

WPN

Sporządził Lech Krzysztofiak

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 6. Zestawienie środków bezzwrotnych pochodzących ze źródeł krajowych i wydatki nimi finansowane

Nazwa zadania

Źródło

finansowania

Nr i data zawarcia umowy

będącej podstawą realizacji

zadania

Termin rozpoczęcia

i ukończenia

realizacji zadania

ze środków

pochodzących

z podpisanej

umowy dotacji

Wydatki poniesione

w 2018 r. (zł)

Koszty

bieżące

Inwestycje

Światowy Dzień Rybołówstwa nad Wigrami

WFOŚiGW

Białystok

012/18/B-EE/PO-319/D

z dnia 26.04.2018r.

01.04.2018

– 31.12.2018

13 741,49

0,00

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych

wsi Maćkowa Ruda - wykup działki 313

NFOŚiGW

Warszawa

68/2018/Wn10/OP-wk/D

z dnia 07.05.2018r.

kwiecień 2018

0,00

101 832,70

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych

wsi Krusznik - wykup działek 244/1 i 244/2

NFOŚiGW

Warszawa

69/2018/Wn10/OP-wk/D

z dnia 07.05.2018r.

kwiecień 2018

0,00

222 391,12

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych

wsi Czerwony Krzyż - wykup działki 55

NFOŚiGW

Warszawa

145/2018/Wn 10/OP-wk/D

z dnia 05.07.2018r.

lipiec 2018

0,00

53 751,00

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych

wsi Burdeniszki - wykup działki 48/4

NFOŚiGW

Warszawa

280/2018/Wn 10/OP-wk/D

z dnia 28.11.2018r.

listopad 2018

0,00

252 600,22

Modernizacja infrastruktury turystycznej WPN w 2018 r.

fundusz leśny

EZ.0290.1.38.2018

z dnia 10.08.2018r.

01.01.2018

– 15.12.2018

294 061,06

832 645,80

Czynna ochrona ekosystemów leśnych

Wigierskiego Parku Narodowego w 2018 r.

fundusz leśny

EZ.0290.1.37.2018

z dnia 10.08.2018 r.

01.01.2018

– 15.12.2018

1 974 780,84

1 090 266,10

Przedsięwzięcia badawcze

w Wigierskim Parku Narodowym w 2018 r.

fundusz leśny

EZ.0290.1.36.2018

z dnia 10.08.2018r.

01.01.2018

– 15.12.2018

639 756,80

0,00

Wigierski Park Narodowy

- znam, rozumiem, wspieram (ZRYW 17)"

POIS

POIS.02.04.00-00-0062/16/00

z dnia 15.02.2017r.

15.02.2017

– 31.12.2020

78 807,23

0,00

NFOŚiGW

Warszawa

96/2017/Wn50/OP-po-ys/D

z dnia 30.05.2017r.

9 098,03

0,00

Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP

w Stacji Bazowej Wigry

Uniwersytet

im. A. Mickiewicza

Poznań

1/K/2018/CZMŚP

01.01.2018

– 15.03.2021

71 390,62

0,00

RAZEM

3 081 636,07

2 553 486,94

Sporządziła Beata Koncewicz

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 7. Zalesienia i zabiegi hodowlane w ekosystemach leśnych w 2018 r. (ha)

Lp.

Wyszczególnienie

2018 r.

Plan

na 2019 r.

plan

wykonanie

1.

Odnowienia

-

-

-

2.

Zalesienia

-

-

3.

Poprawki i uzup./dolesienia luk/podsadzenia

13,73

13,73

12,88

4.

Pielęgnowanie gleby, niszczenie chwastów

na uprawach

26,65

26,65

33,44

5.

Czyszczenia wczesne

1,19

1,19

5,63

6.

Czyszczenia późne

20,46

19,61

6,78

7.

Wprowadzanie podszytów

-

-

-

8.

Trzebieże wczesne

64,56

64,56

45,80

9.

Trzebieże późne

212,69

212,69

208,79

10.

Cięcie rekonstrukcyjne

13,23

13,23

7,45

Sporządzili: Łukasz Skiendziul, Wojciech Kamiński

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 8. Ochrona lasu w 2018 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

2017r.

Plan
na 2018 r.

plan

wykonanie

1.

Próbne poszukiwanie
owadów w ściółce

liczba

prób

52

52

52

2.

Wykładanie pułapek

tradycyjne

szt.

15

15

9

feromonowe

szt.

220

220

220

3.

Skrzynki lęgowe

nowe

szt.

-

-

-

stare

szt.

582

537

522

4.

Zabezpieczanie upraw
przed zwierzyną

chemiczne

ha

27,65

27,65

27,65

mechaniczne

ha

-

0,51

grodzenie

ha

16,86

16,86

12,50

5.

Pasy ppoż.

nowe

km

-

-

-

istniejące

km

-

-

-

6.

Liczba pożarów lasu

szt./ha

-

-

-

szacunek strat

tys. zł

-

-

-

Sporządził Łukasz Skiendziul

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 9. Pozyskanie drewna w 2018 r. (tys. m3)

Lp.

Wyszczególnienie

2018 r.

Plan

na 2019 r.

Uwagi

plan

wykonanie

1.

Pozyskanie

ogółem

16,55

17,35

15,86

So –9,76

w tym

grubizna

15,99

17,15

15,52

So –9,65

2.

Grubizna iglasta

ogółem

15,21

16,51

14,82

So –9,65

w tym z cięć

rekonstrukcyjnych

1,31

1,35

1,18

Sw –0,90

przygodnych i sanit.

4,57

4,70

5,18

Sw –3,35

trzebieży/czyszcz.

9,33

10,46

8,46

So –7,83

3.

Grubizna liściasta

ogółem

0,78

0,64

0,70

Brz –0,49

w tym z cięć

rekonstrukcyjnych

0,05

0,03

0,01

Brz –0,03

przygodnych i sanit.

0,19

0,17

0,22

Brz –0,10

trzebieży/czyszcz.

0,54

0,44

0,47

Brz –0,36

Sporządził Wojciech Kamiński

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 10a. Sprzedaż drewna w 2018 r. (m3)

Wyszczególnienie

Stan

na 1.01.

2018 r.

pozyskanie

przychód

inny

sprzedaż

Stan

na 31.12.

2018 r.

Drewno
iglaste

Wielkowymiarowe ogólnego przeznaczenia (W0)

74

6 008

0

6 072

10

Średniowymiarowe

do przerobu przemysłowego (S2, S3)

972

8 100

0

8 750

322

Średniowymiarowe mierzone w szt.

pojedynczo lub grupowo (S1)

0

0

0

0

0

Średniowymiarowe opałowe (S4)

42

2 403

0

2 403

42

Małowymiarowe (M)

0

201

0

201

0

Razem

1 088

16 712

0

17 426

374

Drewno
liściaste

Wielkowymiarowe

ogólnego przeznaczenia (W0)

0

74

0

74

0

Średniowymiarowe

do przerobu przemysłowego (S2, S3)

4

93

0

97

0

Średniowymiarowe opałowe (S4)

67

474

0

532

9

Małowymiarowe (M)

0

0

0

0

0

Razem

71

641

0

703

9

Ogółem

1 159

17 353

0

18 129

383

Sporządził Wojciech Kamiński

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 10. Ochrona zwierząt w 2018 r.

Tabela 11a. Liczebność wybranych gatunków zwierząt w 2018 r.

Lp.

Gatunek

Liczba X

Uwagi

1.

Bóbr

160

2.

Wilk

6

3.

Ryś

1

4.

Wydra

10

5.

Borsuk

80

6.

Lis

100

7.

Orlik krzykliwy

3

d

8.

Bielik

11

d

a - pojawiające się przechodnie, migrujące,
b - występują, brak danych liczbowych (w 2017 r. nie inwentaryzowano),
c - tylko ślady bytowania, d - wyznaczone strefy ochronne

Sporządził: Wojciech Misiukiewicz

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 11b. Ochrona zwierząt łownych w 2018 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

miary

Teoretyczna

pojemność

parku

2018

2019

stan

na początku roku

przewid.

przyrost

redukcja

Wskaźnik

poziomu

redukcji

w %2)

Przewid.

stan

na początku roku

plan

redukcji

plan

wykonanie1)

% wykonania planu

1.

Łosie ogółem

szt.

45

36

7

-

-

43

-

w tym: byki

szt.

14

-

-

14

-

klępy

szt.

22

-

-

22

-

łoszaki

szt.

x

7

-

-

7

-

2.

Jelenie ogółem

szt.

160

400

80

46

32

69,5

8,0

458

46

w tym: byki

szt.

150

10

5

145

10

łanie

szt.

260

30

21

239

30

cielęta

szt.

x

80

6

6

74

6

3.

Sarny ogółem

szt.

250

340

68

-

-

408

-

w tym: rogacze

szt.

150

-

-

150

-

kozy

szt.

190

-

-

190

-

koźlęta

szt.

x

68

-

-

68

-

4.

Dziki ogółem3)

szt.

140

40

40

65

84

129,2

210,0

15

20

5.

Wydatki

na ochronę

zwierząt łownych

ogółem

114 000

60 232,08

75 000

w tym:

zagospodarowanie

-

-

grodzenie pól

-

-

karma

3 000

1 250,00

3 000

odszkodowania

100 000

48 104,08

60 000

koszty redukcji

7 000

8 980,00

10 000

koszty

przechowywania

tusz i utylizacji

odpadów

4 000

1 898,00

2 000

6.

Wpływy

z ochrony zwierząt

18 000

20 638,40

25 000

w tym: z redukcji

18 000

20 638,40

25 000

7.

Pow. zredukowana

szkód

ha

60

40,23

50

1) wykonanie obejmuje redukcję i upadki zwierzyny

2) odstrzał redukcyjny/liczebność stada podstawowego%
– redukcja następuje, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż wskaźnik przyrostu zrealizowanego
(zwierzyna płowa – 20%, dziki – 100%)

Sporządziła Dorota Zaborowska

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 11. Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych w 2017 r.

Rodzaj zabiegu

Powierzchnia

Termin

(miesiące

wykonania)

Uwagi

Wyrywanie poszczególnych

sztuk niecierpka gruczołowatego

21,21 ha

maj

– sierpień

Zabieg wykonano kilkukrotnie

w celu usunięcia ekspansywnego gatunku

rośliny obcego pochodzenia. Biomasę zutylizowano.

Wyrywanie części nadziemnej

i podziemnej nawłoci kanadyjskiej

972 m2

maj

– październik

Zabieg wykonano kilkukrotnie

w celu usunięcia ekspansywnego gatunku

rośliny obcego pochodzenia. Biomasę zutylizowano.

Wykaszanie zarośli

trojeści amerykańskiej

0,90 ha

czerwiec

– sierpień

Zabieg wykonano dwukrotnie w celu usunięcia

ekspansywnego gatunku rośliny obcego pochodzenia.

Biomasę zutylizowano.

Wycinanie i usuwanie odrośli

kwiecień

– sierpień

Zabieg wykonany dwukrotnie

w trakcie sezonu wegetacyjnego. Biomasę zutylizowano.

- róży pomarszczonej

0,041 ha

- dębu czerwonego

0,20 ha

- czeremchy amerykańskiej

5,15 ha

Wykaszanie części nadziemnej

i odrośli rdestowca ostrokończystego

2 240 m2

maj

– wrzesień

Zabieg wykonano kilkukrotnie

w ciągu sezonu wegetacyjnego.

Biomasę zutylizowano.

Utrzymywanie gruntów

w dobrej kulturze rolnej

(zasiewy, koszenia,

ekstensywny wypas)

wydzierżawionych

– 93,68 ha,

kwiecień

– wrzesień

Część gruntów jest objęta

programami rolnośrodowiskowymi.

użytkowanych

przez WPN

– 41,60 ha

Sporządził Łukasz Skiendziul

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 12. Czynna ochrona ichtiofauny w 2018 r.

Sortyment: B – bardzo duży, DS – duży, średni, D – duży, S – średni, M – mały

Jezioro (rzeka)

– pow. lustra wody

w ha/gatunek

Odłowy (regulacyjne, tarlaki) w kg

Zarybienia

Uwagi:

w jakim okresie

dokonywano

zarybień

sortyment

B

DS

D

S

M

bez sort.

Razem

stadium

– szt./kg

intensywność

zarybień

[szt./ha]

I. Wigry – 2202,035

sieja

348

348

wylęg

– 405 000 szt.

183,92

05.04-18.04

sielawa

24 064

24 064

wylęg

– 38 535 000 szt.

17 499,72

05.04-18.04

węgorz

92,5

92,5

szczupak

57,5

372,5

430

wylęg

– 945 000 szt.

429,15

23.04 – 30.04

lin

253,5

253,5

okoń

119,5

2

121,5

leszcz

1 289,5

10

1 299,5

płoć

209

125

334

wzdręga

270,5

270,5

drobnica

110

110

Razem

27 323,5

Intensywność

odłowu [kg/ha]

12,4

II. Pierty – 236,33

sielawa

wylęg

– 5 000 000 szt.

21 156,85

14.04

III. Mulaczysko – 18,19

sielawa

wylęg

– 500 000 szt.

27 487,60

12.04

szczupak

wylęg

– 20 000 szt.

1 099,5

30.04

IV. Postaw – 15,8

szczupak

wylęg

– 20 000 szt.

1 265,82

30.04

V. Białe Wigierskie – 101,9

 

Odłowy kontrolne w kg

sortyment

B

DS

D

S

M

bez.

 sort.

Razem

sieja

15

15

Intensywność

odłowu [kg/ha]

0,15

Sporządził Michał Osewski

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 13. Turystyka i komunikacja w 2018 r.

Szlaki turystyczne (Park + otulina)

rodzaj

Lp.

nazwa

długość (m)

piesze

1

czerwony Śladami Lityńskiego

7 303

2

czerwony Krusznik – Monkinie – Danowskie

5 916

3

czerwony Nad Czarną Hańczą

13 019

4

czarny Stary Folwark – Nowa Wieś – Lipniak

10 062

5

zielony Wokół Wigier im. A. Patli

45 328

6

zielony Nad sucharami

6 843

7

żółty Krzywe – Kaletnik

17 189

8

niebieski M. Huta – Krzywe – Gawrych Ruda

20 001

9

niebieski Ur. Węgzał – M. Ruda – W. Most – Gremzdówka

11 355

10

żółty Danowskie – Tobołowo – Sarnetki

12 564

suma

149 580

piesze łącznikowe

1

czarny Na Dziewiętnasty kilometr

2 186

2

czarny W dolinę Czarnej Hańczy od południa

1 550

3

czarny W dolinę Czarnej Hańczy od północy

1 480

4

czarny Nad Jezioro Staw

2 600

suma

7 816

spacerowe

1

Ścieżka spacerowa (żółta) Dąbek

1 574

rowerowe

2

Tajemnice Światła (JPII)

16 370

3

żółty Krzywe – St. Folwark

9 420

4

czerwony Podlaski Bociani

40 051

5

zielony Międzynarodowy R11

40 713

6

niebieski M. Huta – Leszczewo – Stary Folwark

10 278

7

Green Velo

29 000

suma

147 408

szlaki dojścia

1

do wapienników

251

2

od „Księdza” – do tras narciarskich Krzywe

517

3

do krzyża powstańców Sarnetki

127

4

do krzyża prawosławnego Wiatrołuża

82

5

do modrzewi Leszczewek

243

suma

1 220

trasy narciarskie

1

Trasa Słupie

7 088

2

Trasa Krzywe

8 233

suma

15 321

ścieżki edukacyjne

1

Ścieżka „Suchary”

2 069

2

Ścieżka „Płazy”

4 298

3

Ścieżka „Puszcza”

3 649

4

Ścieżka „Las”

1 521

5

Ścieżka „Jeziora”

5 248

6

Ścieżka „Samle”

4 785

suma

21 569

Sporządził Adam Januszewicz

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 14. Zatrudnienie, wynagrodzenia i wykształcenie

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

2017

2018

1.

Zatrudnienie ogółem, stan na 31.XII

osób

77

79

w tym:

stanowiska robotnicze

osób

12

12

w biurze dyrekcji

osób

39

41

prac. inż. techn.:

osób

26

26

w tym w terenie

osób

22

22

pozostałe stanowiska nierobotnicze

osób

pracownicy sezonowi

osób

2.

Średnia płaca brutto ogółem:

tys. zł.

4,56

4,38

3.

Wykształcenie, stan na 31.XII

wyższe

osób

44

46

średnie

osób

25

25

zawodowe

osób

5

5

podstawowe

osób

3

3

Sporządziła Alicja Sobota

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Tabela 14a. Wykaz pracowników i pełnionych funkcji w 2018 r.
Stan na 31.12.2018 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1.

Adamczewska Joanna

kierownik Działu Edukacji

2.

Adamczewski Jacek

st. spec. ds. edukacji

3.

Aleksandrowicz Waldemar

podleśniczy

4.

Ambrosiewicz Maciej

p.o. kierownika Muzeum Wigier

5.

Barszczewski Marek

st. strażnik

6.

Bednarek Jerzy

leśniczy

7.

Bednarek Joanna

podleśniczy

8.

Bielawski Zbigniew

nadleśniczy

9.

Borejszo Jarosław

dyrektor

10.

Budrowska Barbara

sprzątaczka

11.

Bulkowski Krzysztof

st. strażnik W.O.O. Wigry

12.

Butkiewicz Andrzej

podleśniczy

13.

Chiliński Sławomir

operator ciągników

14.

Czarniecki Grzegorz

strażnik

15.

Danilczyk Mateusz

specjalista ds. ochrony przyrody

16.

Daniłowicz Andrzej

rob. gospodarczy

17.

Dobreńczyk-Maślak Marta

st. spec. ds. edukacji

18.

Górecka Joanna

st. spec. ds. edukacji

19.

Gwaj Andrzej

leśniczy

20.

Gwaj Piotr

strażnik Straży Parku

21.

Gwiazdowski Paweł

podleśniczy

22.

Hołubowicz Antoni

rob. gospodarczy

23.

Huszcza Tomasz

leśniczy

24.

Jankowska Małgorzata

starszy księgowy

25.

Januszewicz Adam

st. spec. ds. udostępniania parku

26.

Januszewicz Małgorzata

st. spec. ds. edukacji

27.

Jeromin Marek

leśniczy

28.

Juszkiewicz Marek

leśniczy

29.

Kamińska Janina

st. spec. ds. ochrony przyrody

30.

Kamiński Maciej

zastępca dyrektora

31.

Kamiński Wojciech

st. spec. ds. ochrony przyrody

32.

Karaś Małgorzata

st. spec. ds. ochrony przyrody

33.

Kisłowski Radosław

podleśniczy

34.

Kołodziejski Sławomir

podleśniczy

35.

Koncewicz Beata

st. księgowy

36.

Koncewicz Józef

leśniczy

37.

Kopiczko Marta

główny księgowy

38.

Korsakowski Karol

komendant Straży Parku

39.

Kowalewska Małgorzata

st. ref. ds. administracyjnych

40.

Krzysztofiak Anna

adiunkt Pracowni Naukowo-Edukacyjnej

41.

Krzysztofiak Lech

kier. Pracowni Naukowo-Edukacyjnej

42.

Łapiński Maciej

spec. informatyk

43.

Łoziński Jacek

nadleśniczy

44.

Łukowska Katarzyna

st. spec. ds. edukacji

45.

Mackiewicz Aleksandra

st. spec. ds. ochrony przyrody

46.

Mackiewicz Stefan

kier. Działu Administracyjno-Gospodarczego

47.

Mackiewicz Tomasz

rybak hodowca

48.

Makowska-Woroniecka Danuta

sekretarka

49.

Malinowska Wiesława

st. spec. ds. edukacji

50.

Maliszewski Andrzej

konserwator

51.

Misiukiewicz Wojciech

st. spec. ds. edukacji

52.

Myszkowski Wiesław

podleśniczy

53.

Niedźwiecki Łukasz

podleśniczy

54.

Osewski Michał

konserwator W.O.O. Wigry

55.

Pajer-Giełażys Paulina

ref. techniczny

56,

Perkowska Barbara

kier. Zespołu ds. Udostępniania Parku

57.

Perkowska Elżbieta

st. spec. ds. edukacji

58.

Pieczyński Piotr

kierownik Działu Ochrony Przyrody

59.

Podolewski Adrian

konserwator

60.

Polakowski Paweł

podleśniczy

61.

Rogala Piotr

leśniczy

62.

Romański Maciej

asystent

63.

Siemaszko-Skiendziul Aleksandra

referent techniczny

64.

Skiendziul Łukasz

spec. ds. ochrony przyrody

65.

Sobota Alicja

spec. ds. kadr i płac

66.

Steczkowski Krzysztof

spec. ds. udostępniania Parku

67.

Szczęsny Mariusz

st. laborant

68.

Sznejder Romuald

st. strażnik Straży Parku

69.

Szuszko Wiesław

rybak jeziorowy

70.

Świacki Leszek

leśniczy

71.

Tarlecki Zbigniew

leśniczy

72.

Warakomski Michał

rybak jeziorowy

73.

Wasilewska Bożena

rybak hodowca

74.

Wasilewski Janusz

rybak hodowca

75.

Wąsowicz Dorota

sprzątaczka

76.

Wąsowicz Wojciech

podleśniczy

77.

Wrona Marek

st. inspektor ds. remontowo – budowlanych

78.

Zaborowska Dorota

ref. techniczny

79.

Zaborowski Zdzisław

leśniczy

Sporządziła Alicja Sobota

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 15. Wypadki przy pracy w 2017 i 2018 r.

Rok

Ogółem

w tym zwolnienia lekarskie

ciężkie

uszkodzenie

ciała

śmiertelny

1-3 dni

4-28 dni

ponad

28 dni

2017

2

0

1

1

0

0

2018

1

0

1

0

0

0

Sporządził Wojciech Kamiński

Załącznik 16. Majątek Parku w 2018 r.

Wyszczególnienie

Stan na

31.12.2017 r.

ogółem

[szt.]

Stan na 31.12.2018 r.

Szacunkowa

wartość

w tys. zł

Uwagi

(zakup,

budowa

w 2017)

ogółem

dobry

do

remontu

do

kasacji

Budynki w tym:

94

90

90

28 719

mieszkalne

33

32

32

3 630

gospodarcze

54

51

51

1 113

administracyjne (razem z częścią mieszkalną)

1

1

1

2 259

Muzeum Wigier

1

1

1

8 630

magazyny

1

1

1

93

inne

4

4

4

10 016

Ważniejsze maszyny i urządzenia:

sam. osobowe

3

4

4

223

sam. ciężarowe

1

1

1

112

sam. terenowe

5

4

4

615

ciągniki

2

2

2

176

pilarki

16

16

16

24

kserografy

3

3

3

35

Wartość środków trwałych [zł]

1 495 887

1 494 795

 

 

Sporządzili: Małgorzata Kowalewska i Stefan Mackiewicz

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 17. Informatyka w 2018 roku

Wyszczególnienie:

1.

Komputery sprawne ogółem (szt.)

124

a) panele dotykowe (w tym 3 przeglądarki „betoniarki” MW)

20

b) komputery Info-Box

9

c) komputery stacjonarne

65

d) laptopy

24

e) tablety

1

f) serwery

4

g) Macierze dyskowe

1

Liczby zakupionych komputerów w 2018 r.

9

2

Sieci komputerowe

WPN

a) sieciowy system operacyjny – Win 2003 serwer

1

b) sieciowy system operacyjny – Win 2012 serwer

2/3

c) liczba stałych, czynnych stacji roboczych

i urządzeń sieciowych (drukarki, macierze dyskowe, itp.)

91

Muzeum Wigier

a) serwer (monitoring MW)

1

b) liczba stałych, czynnych stacji roboczych

i urządzeń sieciowych (drukarki, macierze dyskowe, itp.)

12

c) liczba kamer monitoringu

16

3.

GIS

programy GIS (szt. licencji)

ArcView

7

Arc Gis – ArcInfo

2

MapInfo

5

GeoMedia

1

ArcPAD

1

ArcEditor

1

ArcGIS Server

1

ArcGIS Basic

7

ArcGIS Advanced

2

mLas Inżynier

14

aplikacja serwer

1

aplikacja klient

18

4.

Własne strony WWW

wersje obcojęzyczne

Tak

liczba wejść na stronę w 2017 r. (stan na 31.12.2018 r.)

206 493

5.

Kadry

specjalista informatyk – Maciej Łapiński

1 etat

asystent (pracownik naukowy) – Maciej Romański

1 etat

Sporządził Maciej Łapiński

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy

  

Załącznik 18. Współpraca z organizacjami samorządowymi, ekologicznymi i innymi w 2018 r.

Lp.

Partner

Zakres

współpracy

Efekt

1.

Suwalska Organizacja Turystyczna

w Suwałkach

promocja

wspólny udział w targach turystycznych,

Maraton Kajakowy

2.

Gminny Ośrodek Kultury

w Krzywem

promocja

turystyka

wspólne działania kulturalno-turystyczne

3.

Urząd Miejski w Suwałkach,

Wydział kultury, turystyki i Promocji,

Centrum Informacji Turystycznej

w Suwałkach

promocja

gazetka promocyjna, konferencja,

wspólne stoisko: Jarmark Kamedulski

i Blues Festiwal

4.

Instytut Polski w Pekinie

promocja

wystawa o atrakcjach Polski w Pekinie

5.

Zakład Doskonalenia Zawodowego

praktyki

organizacja stażu i praktyk dla 3 uczniów

(maj i lipiec)

6.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

w Warszawie

promocja

udział w IV i V edycji projektu

„Polska. Zobacz więcej – weekend za pół ceny”

7.

Ministerstwo Pracy i Polityki

Społecznej w Warszawie

turystyka

karta Dużej Rodziny

8.

Fundacja Ultra w Krośnie

turystyka

maraton Wigry, Pogoń za bobrem

9.

Fundacja Ultra w Suwałkach

turystyka,

promocja

cykl 5 biegów

IV Bieg Przyjaciół WPN

10.

Fundacja

Maratony Wschodnie

turystyka,

promocja

maraton rowerowy

11.

Fundacja Wigry Pro

promocja

ulotka i oznakowanie 10 miejsc

związanych z działalnością Kamedułów

12.

Podlaska Regionalna

Organizacja Turystyczna

promocja

2 wizyty youtuberów

13.

Podlaska Regionalna

Organizacja Turystyczna

promocja

konkurs „Najlepszy produkt turystyczny”

Sporządziła Barbara Perkowska

«Spis treści Analizy 2018                        «Spis załączników do Analizy