ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2017 ROKU

KRZYWE 2018

14. WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW W TEKŚCIE

Tabele:

Tabela 1. Zagrożenia wewnętrzne istniejące.

Tabela 2. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne.

Tabela 3. Zagrożenia zewnętrzne istniejące.

Tabela 4. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne.

Tabela 5. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w 2017 r.

Tabela 6. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w latach 2002 – 2017 r.

Tabela 7. Wykonanie masowe cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) w 2017 r.

Tabela 8. Struktura sortymentowa pozyskania w latach 2015-2017.

Tabela 9. Pożary na terenie WPN w latach 2008-2017, odnotowane w WPN.

Tabela 10. Akcje SOPP w 2017 roku.

Tabela 11. Wyposażenie baz sprzętu przeciwpożarowego.

Tabela 12. Liczebność kormorana nad jeziorem Długim w czasie obserwacji w 2017 roku.

Tabela 13. Monitoring ptaków Wigier w 2017 r.

Tabela 14. Ewidencja zwierząt przetrzymywanych w ośrodku rehabilitacji zwierząt w Maćkowej Rudzie w 2017 r.

Tabela 15. Ruch turystyczny na szlakach WPN (na podstawie odczytów z  liczników) w roku 2017.

Tabela 16. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2016 i 2017 r.

Tabela 17. Zestawienie wyników kontroli kajakarzy podczas dyżurów na wodzie w  latach 2006-2017.

Tabela 18. Zestawienie zewnętrznych podmiotów turystycznych sprzedających karty wstępu w 2017 r.

Tabela 19. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2016 i  2017 r.

Tabela 20. Zestawienie ilościowe sprzedanych kart wstępu w 2017 r.

Tabela 21. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne oraz korzystających z innych ofert WPN w 2016 i 2017 r.

Tabela 22. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPN w latach 2016 i 2017.

Tabela 23. Wykorzystanie niektórych obiektów noclegowych i rekreacyjnych, nie będących w zarządzie WPN, w latach 2016 i 2017.

Tabela 24. Wykorzystanie jeziora Wigry przez jednostki pływające.

Tabela 25. Najpopularniejsze filmy na kanale WPN YouTube w 2017 r.

Tabela 26. Najpopularniejsze filmy WPN w całym okresie udostępnienia na kanale YouTube.

Tabela 27. Uczestnictwo w targach i festynach w roku 2017.

Tabela 28. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2017 r.

Tabela 29. Szkodnictwo i ochrona przed szkodnictwem w 2017 r.

Tabela 30. Zamówienia publiczne zrealizowane w 2017 roku z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia poniżej progów unijnych).

Tabela 31. Zamówienia publiczne zrealizowane w 2017 roku z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia powyżej progów unijnych).

Tabela 32. Zestawienie prac remontowo-budowlanych w 2017 r.

Tabela 33. Skład Rady Naukowej WPN na lata 2015 – 2019.

Rysunki:

Rysunek 1. Liczebność zwierzyny w latach 2002 – 2017.

Rysunek 2. Wartość odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w  latach 2007-2017.

Rysunek 3. Analiza wykonania głównych prac z zakresu hodowli lasu w latach 2013 – 2017 [ha].

Rysunek 4. Struktura gatunkowa drewna pozyskanego w 2017 r. w cięciach przygodnych.

Rysunek 5. Masa drewna pozyskanego w ramach cięć przygodnych w latach 2006-2017.

Rysunek 6. Zasiedlone drewno świerkowe usunięte w latach 1996-2017.

Rysunek 7. Liczba turystów zarejestrowanych przez liczniki w roku 2017.

Rysunek 8. Modyfikacje wód opadowych na obszarach leśnych zlewni badawczej Stacji Bazowej WIGRY w 2017 roku.

 


Spis treści

Dalej »

Strona główna WPN