ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2017 ROKU

KRZYWE 2018

4. FINANSE

Marta Kopiczko

4.1. Plan i wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:

1. przychody z prowadzonej działalności,

2. dotacje z budżetu państwa,

3. koszty, w tym:

 • wynagrodzenia i naliczane od nich składki,
 • zakup towarów i usług,
 • środki na wydatki majątkowe,
 • należności i zobowiązania na początek i koniec roku,
 • stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie przyrody plan finansowy na rok 2017 i trzy kolejne lata został sporządzony w układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań, podzadań, działań oraz poddziałań, wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania/podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów. Układ zadaniowy funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem kosztów.

Koszty działalności statutowej Parku rejestrowane są w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja państwa – 12. Środowisko

Zadanie – 12.2 W – Kształtowanie bioróżnorodności (cel: ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, miernik: suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych [w ha]).

Podzadanie – 12.2.1 W – Ochrona przyrody i krajobrazu (cel: utrzymanie, odtworzenie lub wzbogacenie różnorodności biologicznej, miernik: liczba zrealizowanych przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody [w szt.]).

Działanie 12.2.1.1 W – Formy ochrony przyrody (cel: zapewnienie ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, miernik: powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi).

Działanie 12.2.1.3 W – Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione (cel: zadośćuczynienie za poniesione szkody, miernik: liczba zrekompensowanych szkód/liczba oszacowanych i zakwalifikowanych do wypłaty szkód w danym roku).

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Zadanie 12. ŚRODOWISKO

Funkcja/zadanie/podzadanie/

działanie (nr i nazwa)

Cel

Miernik

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

12.2. W Kształtowanie bioróżnorodności

ochrona i kształtowanie

wartości przyrodniczych

i krajobrazowych

suma zasięgów powierzchniowych

zrealizowanych działań

wynikających z dokumentów planistycznych

i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)

15 085 ha

15 085 ha

100

12.2.1. W Ochrona przyrody i krajobrazu

utrzymanie, odtworzenie

lub wzbogacenie

różnorodności biologicznej

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

zmierzających do utrzymania, odtworzenia

lub wzbogacenia zasobów przyrody (szt.)

87 szt.

87 szt.

100

12.2.1.1. W Parki narodowe

zapewnienie ograniczenia

degradacji środowiska naturalnego

oraz powstrzymanie utraty różnorodności

powierzchnia ekosystemów

objętych w danym roku

zabiegami ochronnymi (ha)

3 450 ha

3 450 ha

100

12.2.1.3 W Rekompensata szkód

powodowanych przez zwierzęta chronione

zadośćuczynienie za poniesione szkody

liczba zrekompensowanych szkód/liczba

oszacowanych i zakwalifikowanych

do wypłaty szkód w danym roku

8 szt.

8 szt.

100

4.2. Koszty w układzie rodzajowym

Koszty statutowej działalności Parku w układzie rodzajowym podzielone zostały na koszty funkcjonowania Parku oraz na koszty realizacji zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych. Koszty funkcjonowania Parku pokrywane były z przychodów z prowadzonej bieżącej działalności oraz z dotacji celowej budżetu państwa.

 

Rodzaj kosztów

Wartość (zł)

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM (TRADYCYJNYM)

28 086 779,19

Koszty funkcjonowania Parku

23 835 340,00

Amortyzacja

15 926 068,69

Materiały i energia

560 647,21

Remonty

116 710,06

Pozostałe usługi obce

1 052 525,41

Wynagrodzenia, z tego:

4 525 287,74

– osobowe

4 432 931,79

– bezosobowe

92 355,95

Składki na ubezpieczenie społeczne

753 258,17

Składki na Fundusz Pracy

86 770,59

Podatki i opłaty

239 942,40

Pozostałe koszty funkcjonowania

574 129,73

Koszty realizacji zadań (koszty bieżące), z tego:

4 251 439,19

IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków

i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska”

541 140,68

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

„Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP

w Stacji Bazowej Wigry w roku 2017”

92 687,69

„Czynna ochrona zespołów ryb

w wybranych ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego”

119 413,50

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

„Poznawanie wigierskiej przyrody z „Panem Tadeuszem””

18 208,92

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

ze środków funduszu leśnego, z tego:

3 441 594,42

Umowa EZ.0290.1.39.2017 – badania naukowe

527 452,91

Umowa EZ.0290.1.40.2017 – ochrona ekosystemów leśnych

1 468 382,36

Umowa EZ.0290.1.41.2017 – modernizacja infrastruktury turystycznej

1 445 759,15

POIiŚ „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram (ZRYW2017)”

38 393,98

4.3. Przychody

Przychodami Parku w 2017 r. były m.in.:

 • dotacje celowe z budżetu państwa, na działalność statutową parku oraz na odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry i wilki,
 • dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, funduszu leśnego, Unii Europejskiej w ramach IF LIFE+ oraz innych źródeł zewnętrznych,
 • opłaty za wstęp do parku,
 • przychody z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,
 • przychody ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań ochronnych,
 • przychody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.

 

Tytuł przychodu

Wykonanie

Przychody z własnej działalności

 

Dzierżawa gruntów

37 829,14

Przychody z udostępniania parku i edukacji

468 333,94

Odłowy regulacyjne ryb, wylęgarnia

558 565,14

Sprzedaż drewna z cięć pielęgnacyjnych i trzebieży

2 652 532,81

Przychody z pozostałych działań ochronnych

14 469,80

Sprzedaż materiałów informacyjnych i wydawnictw

51 684,73

Odsetki bankowe, pozostałe opłaty, kary i odszkodowania, dopłaty

95 471,68

Nawiązki sądowe

1 527,50

Pozostałe przychody

106 048,62

Zmiana stanu produktów gotowych

49 553,45

Razem

4 036 016,81

Dotacje z budżetu

 

Dotacja celowa – wydatki bieżące

4 723 000,00

Dotacja celowa – odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

14 450,54

Razem dotacje

4 737 450,54

Pozostałe przychody operacyjne

 

Pozostałe przychody operacyjne,

w tym pokrycie amortyzacji środków trwałych

zakupionych ze źródeł zewnętrznych

15 340 571,45

IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk

na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" – środki bieżące

541 140,68

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w  Poznaniu

„Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP

w Stacji Bazowej Wigry w roku 2017” – środki bieżące

68 506,10

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie – środki bieżące

119 413,50

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Białymstoku – środki bieżące

18 208,92

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

ze środków funduszu leśnego – środki bieżące

4 741 834,41

ZAIKS – środki na organizację wystawy Gierałtowskiego

5 000,00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie – środki bieżące w  ramach POIiŚ (ZRYW2017)

38 393,98

OGÓŁEM PRZYCHODY

20 873 069,04

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w łącznej wysokości 1 241 604,78 zł, z tego:

1. Środki z NFOŚiGW w Warszawie – 175 580,91 zł, z tego:

a) „Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Leszczewek – wykup działek 9, 10, 31, 32/3” – 162 290,26 zł;

b) „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram (ZRYW2017)” w ramach POIiŚ – 13 290,65 zł.

2. Środki własne – 128 119,67 zł, z tego:

a) wykonanie klimatyzacji w budynku Dyrekcji – 38 700,00 zł,

b) wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków – 12 643,00 zł,

c) zakup chłodni – 15 900,00 zł,

d) zakupy gruntów – 26 685,30 zł,

e) modernizacja leśniczówki – 31 018,52 zł,

f) wkład własny do ZRYW2017 i FL – 3 172,85 zł.

3. Środki z funduszu leśnego – 832 404,20 zł, z tego:

a) zakup urządzeń (fotopułapki, laptop, inne) – 44 065,50 zł,

b) infrastruktura turystyczna – 788 338,70 zł.

4. Środki z Komisji Europejskiej w ramach LIFE+ – 105 500,00 zł

a) platforma widokowa nad Sucharem IV.

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Stefan Mackiewicz

W 2017 roku zrealizowano zamówienia publiczne zamieszczone w poniższej tabeli:

Tabela 30. Zamówienia publiczne zrealizowane w 2017 roku z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia poniżej progów unijnych)

Dostawy

Usługi

Roboty

budowlane

Liczba

zamówień

Wartość

zamówień

w zł (brutto)

Liczba

zamówień

Wartość

zamówień

w zł

(brutto)

Liczba

zamówień

Wartość

zamówień

w zł

(brutto)

-

-

1

45 386

4

2 403 262

Tabela 31. Zamówienia publiczne zrealizowane w 2017 roku z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia powyżej progów unijnych)

Dostawy

Usługi

Roboty

budowlane

Liczba

zamówień

Wartość

zamówień

w zł (brutto)

Liczba

zamówień

Wartość

zamówień

w zł

(brutto)

Liczba

zamówień

Wartość

zamówień

w zł

(brutto)

-

-

1

2 097 660

-

-

Ponadto, WPN zakupił w 2017 roku 2 nieruchomości za kwotę 188 975,66 złotych.

Pozostałe zamówienia realizowane były w oparciu o zapisy Zarządzenia 1/2016 Dyrektora WPN. Ogólna kwota wydatkowana na zamówienia realizowane według zapisów powyższego zarządzenia wynosi 681 442 złotych.

Kwota wydatkowana na zmówienia publiczne w 2017 roku wyniosła 5 416 725 złotych (netto).

Najczęściej stosowaną procedurą przy wyłanianiu wykonawców był przetarg nieograniczony organizowany zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych, oraz zapytanie ofertowe organizowane zgodnie z zapisami Zarządzenia 1/2016 Dyrektora WPN.

6. INWESTYCJE, REMONTY, TRANSPORT

Stefan Mackiewicz, Marek Wrona

Koszty transportu w 2017 roku wyniosły około 100 000 złotych brutto. Obecnie stan taboru to 9 pojazdów samochodowych oraz 2 traktory. W roku 2018 wskazany byłby zakup nowego ciągnika rolniczego.

W 2017 roku ze środków własnych WPN wykonano szereg drobnych napraw, remontów i usług mających na celu utrzymanie bądź poprawę stanu technicznego budynków i budowli należących do WPN. Ponadto przeprowadzono modernizację i rozbudowę elementów infrastruktury turystycznej i remonty nawierzchni miejsc odpoczynku i dróg pożarowych.

Wykaz zrealizowanych prac remontowo budowlanych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 32. Zestawienie prac remontowo-budowlanych w 2017 r.

Lp.

Nazwa obiektu

Krótki opis zrealizowanych robót

Koszt brutto

Środki własne Wigierskiego Parku Narodowego

1.

Budynek Krzywe 82

Zainstalowano system klimatyzacji pomieszczeń biurowych

na poddaszu i w serwerowni

47 601,00

2.

Maćkowa Ruda 55

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków i naprawa komina

20 632,34

3.

Leśniczówka Mikołajewo

Wykonanie pomieszczenia kotłowni i instalacja kotła opalanego drewnem

29 414,63

4.

Leśniczówka Wysoki Most

Wymiana drenażu ścieków z oczyszczalni przydomowej

8 989,65

5.

Gajówka Samle II

Wymiana pokrycia dachu

39 900,00

6.

Wieża widokowa Krusznik

Poprawa bezpieczeństwa i usztywnienie konstrukcji

12 178,39

7.

Leśniczówka Słupie

Wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym

i remont ogrodzenia osady

58 356,72

8.

Czerwony Folwark magazyn ryb

Wymiana pokrycia dachu połać południowa

28 634,40

Środki pozyskane z funduszu leśnego

1

Pole biwakowe Gremzdówka

Odbudowa pomostu ze slipem remont infrastruktury drewnianej

52 559,23

2

Pole biwakowe Za szkołą

Odbudowa pomostu ze slipem remont infrastruktury drewnianej

49 202,70

3

Pole biwakowe Bindużka

Odbudowa pomostu ze slipem remont infrastruktury drewnianej

51 175,06

4

Wiatrołuża

Rozbudowa kładki przez rzekę

26 241,44

5

Krzywe plaża

Remont budynku sanitarnego

82 878,90

6

Teren WPN

Ustawienie 8 szt. ręcznych szlabanów obrotowych na drogach leśnych

7 589,20

7

Wigry – przystań statku

Wykonanie projektu odbudowy pomostu widokowego

13 776,00

8

Leszczewek parking

Wymiana ogrodzenia miejsca pamięci

12 483,74

9

Ścieżka edukacyjna LAS w m. Krzywe

Zagospodarowanie miejsc odpoczynku i edukacji

(wykonanie nawierzchni, ustawienie ławek

i nowych elementów zabudowy), wykonanie schodów terenowych,

konserwacja i wymiana drewnianych elementów zabudowy.

198 329,85

10

Ścieżka edukacyjna Suchary w m Krzywe

Remont i odbudowa drewnianych elementów zabudowy

39 043,30

11

Ścieżka edukacyjna Puszcza

Remont i odbudowa drewnianych elementów zabudowy

20 220,51

12

Dolina Czarnej Hańczy

Remont kładki nad terenem podmokłym

107 482,50

13

Piaski

Remont kładki nad terenem podmokłym

7 122,94

14

Pole biwakowe Jastrzęby

Wyk. projektu odbudowy pomostu widokowego

13 776,00

15

Zakąty

Zagospodarowanie miejsca odpoczynku

334 902,65

16

Pole biwakowe Jastrzęby

Modernizacja nawierzchni szlaku turystycznego

101 044,81

17

Teren WPN

Ustawienie 3 szt. toalet kompostujących

22 355,66

18

Punkt widokowy Czerwony Krzyż

Bariera z bali dębowych

3 126,41

19

Bryzgiel leśniczówka

Wyk. projektu odbudowy punktu widokowego

17 835,00

20

Teren WPN

Budowa ławostołów 6 osobowych 21 sztuk

86 984,59

21

Teren WPN

Remont ławostołów 6 osobowych 20 sztuk

28 177,33

22

Teren WPN

Budowa tablic informacyjnych 19 sztuk

62 289,59

23

Teren WPN

Remont tablic informacyjnych 14 sztuk

20 421,98

24

Teren WPN

Konserwacja drewnianych barier ochronnych 4 sztuki

12 990,58

25

Leśniczówka Leszczewek

Modernizacja nawierzchni miejsca postojowego

dla samochodów w miejscu odpoczynku

24 351,14

26

Dojście do punktu widokowego Binduga

Modernizacja nawierzchni miejsca postojowego

dla samochodów w miejscu odpoczynku

15 250,77

27

Leśniczówka Bryzgiel

Modernizacja nawierzchni miejsca postojowego

dla samochodów w miejscu odpoczynku

28 229,73

28

Miejsce odpoczynku Piaski

Modernizacja nawierzchni miejsca postojowego

dla samochodów w miejscu odpoczynku

17 835,00

29

Leśniczówka Wysoki Most

Modernizacja nawierzchni miejsca postojowego

dla samochodów w miejscu odpoczynku

14 520,15

30

Dojazdy pożarowe nr 1 i 1 A O.O. Lipniak

Remont nawierzchni drogi gruntowej

493 924,00

31

Dojazdy pożarowe nr 2 i 3 O.O. Krzywe

Remont nawierzchni drogi gruntowej

475 353,30

7. INFORMATYKA

Maciej Łapiński

W 2017 roku zakupiono:

 • 10 komputerów stacjonarnych;
 • 4 komputery przenośne;
 • 1 tablet.

Aby zmniejszyć ryzyko utraty wrażliwych danych przechowywanych na serwerach WPN, wykonywany jest ich backup. Backup wykonywany jest automatycznie raz w tygodniu w formie przyrostowej na dysku zewnętrznym (macierz dyskowa).

WPN używa łącznie 82 szt. sprzętu komputerowego (stan na 31.12.2017 r.) w tym:

 • 4 serwery, 53 komputery stacjonarne i 18 komputerów przenośnych,
 • 34 drukarki (biuro WPN, Muzeum Wigier, leśniczówki),
 • 4 kserografy (sekretariat, górny korytarz biura, Muzeum Wigier, PN-E),
 • 3 skanery (zastępca dyrektora, PN-E).

WPN używa następującego oprogramowania:

 • systemy operacyjne: MS Win 2003 Server, MS WIN 2013 Server, MS Win98,
 • MS WinXP, MS Win7, MS WIN 8, Sys Info-Box (Linux), Linux,
 • oprogramowanie biurowe: MS Office (2016, 2010, 2007, 2003 Prof, XP Stand, Office XP Prof., 97 Prof.), Open Office,
 • oprogramowanie graficzne: Corel 10, Corel Classic, Corel 9 PL, Corel 11 PL, Corel X4, Corel X5 PL, Corel X6 PL, Adobe CS 2, Adobe PC 11 CE, Adobe Photoshop CS 2;
 • oprogramowanie baz danych i GIS: ArcEditor; ArcView 9.3, ArcInfo 9.3, ArcPAD, mLas Inżynier, Mapinfo 9.2, GeoMedia, MS Acces (w ramach MS Office Prof.), system LasInfo (aplikacja serwer oraz aplikacja klient),
 • oprogramowanie Comarch Optima (program księgowy i kadrowo-płacowy – Biuro WPN),
 • oprogramowanie Symfonia (program księgowy i kadrowo-płacowy – Muzeum Wigier),
 • oprogramowanie antywirusowe: Eset Endpoint Security,
 • system informacji prawnej LEX (2 licencje dostępowe, poprzez stronę WWW).

8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Piotr Pieczyński

Zadania z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS), realizowane w 2017 roku:

 1. Zarządzanie zadaniami ochronnymi w systemie LasInfo;
 2. Aktualizacja map tematycznych opublikowanych w serwisie WebGIS i na serwerze GIS;
 3. Opracowanie projektu mapy numerycznej parku dla aplikacji mobilnej mLasMINI dla urządzeń typu smartfon pracujących w systemie Android;
 4. Wykonywanie pomiarów terenowych:
 • a) monitorowanie gniazd ptaków szponiastych,
 • b) rejestracja nowych stanowisk roślin chronionych,
 • c) wyznaczanie powierzchni gniazd w rekonstrukcjach drzewostanów;
 1. Monitorowanie przemieszczeń młodych bielików:
 • a) rejestracja sygnałów z loggerów GPS,
 • b) opracowanie warstw informacyjnych dla danych zebranych z loggerów GPS,
 • c) opracowanie map przemieszczeń młodych bielików w okresie VI-XII 2017 r.;’
 1. Opracowanie projektu do dofinansowania ze środków unijnych POIiŚ pn. „Teledetekcyjna ocena stanu zasobów przyrodniczych Wigierskiego Parku Narodowego”. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2019–2021. Zaplanowane działania to: pozyskanie danych teledetekcyjnych aktualnych i historycznych, wykonanie szeregu analiz przyrodniczych dla środowiska lądowego i wodnego, odnowienie serwisów dla oprogramowania GIS, zakup sprzętu komputerowego;
 2. Konserwacja systemu:
 • a) naprawy urządzeń mobilnych pracujących w systemie (wymiany ekranów dotykowych, modułów GSM, baterii backup) – 4 szt. (rejestratory leśniczych),
 • b) wprowadzanie korekt i poprawek w systemie LasInfo;
 1. Plan rozwoju systemu GIS:
 • a) modernizacja sprzętowa: przede wszystkim wymiana rejestratorów leśniczych,
 • b) pozyskanie nowych danych GIS w ramach realizacji projektu POIiŚ,
 • c) rozwój funkcjonalności systemu LasInfo.

9. ANALIZA STANU BHP

Wojciech Kamiński

Wypadki przy pracy

W 2017 r. zarejestrowano dwa zdarzenia wypadkowe:

 1. W dniu 15.05.2017 r. podczas obsługi codziennej maszyn, wypadkowi uległ operator ciągnika rolniczego, doznając kontuzji kciuka prawej ręki. Wypadek spowodował czasową niezdolność pracownika do pracy – 55 dni.
 2. W dniu 21.06.2017 r. podczas wykonywania czynności kontrolnych w terenie leśnym, wypadkowi uległ pracownik Służby Parku zatrudniony na stanowisku leśniczego O.O. Mikołajewo. W wyniku poślizgnięcia i upadku na mokrej powierzchni drewnianego pomostu doznał zbicia trzech palców prawej ręki. Wypadek spowodował czasową niezdolność pracownika do pracy – 15 dni.

W obu przypadkach dokumentacja dotycząca wypadków została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia ewentualnego uszczerbku na zdrowiu i wypłaty jednorazowego odszkodowania.

Choroby zawodowe

W 2017 roku nie stwierdzono wystąpienia chorób zawodowych.

Zagrożenia szkodliwymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi

 1. stały kontakt z wodą (2 osoby narażone) – rybacy jeziorowi;
 2. odczynniki chemiczne i trucizny (4 osoby narażone) – pracownicy laboratorium PN-E i obsługi ośrodka rehabilitacji zwierząt. W przypadku oddziaływania czynników chemicznych nie zachodziła potrzeba wykonywania pomiarów. Ryzyko związane z występowaniem czynników chemicznych oceniono jako „małe”, nie wymagające podejmowania dodatkowych działań, poza standardowymi czynnościami profilaktycznymi, jak stosowanie odzieży ochronnej i zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania pracy;
 3. hałas i wibracja (2 osoby narażone) – operatorzy ciągników.

Zagrożenie czynnikami biologicznymi w środowisku pracy

W wyniku aktualizacji oceny zagrożenia pracowników czynnikami biologicznymi stwierdzono występowanie dwóch czynników zaliczonych do 3. (wysokiej) grupy zagrożenia:

 • wirus wścieklizny (2 osoby) – pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Maćkowej Rudzie,
 • wirus kleszczowego zapalenia mózgu – wariant środkowoeuropejski (61 osób) –pracownicy wykonujący czynności służbowe w terenie leśnym i przyleśnym.

Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp przeprowadziły jednostki Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Suwałkach i Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole nie wykazały istotnych nieprawidłowości.

Szkolenia

W analizowanym okresie przeprowadzono szkolenia:

 • z zakresu ratowania tonących (rybacy),
 • podstawowe, z zakresu bhp i ppoż. dla nowozatrudnionych pracowników,
 • okresowe, z zakresu bhp i ppoż. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych i osób kierujących pracownikami.

Profilaktyka

W analizowanym okresie:

 • prowadzono szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (dotyczy osób narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne, zaliczone do 3. grupy zagrożenia),
 • wydawano według bieżących potrzeb odzież ochronną i roboczą oraz obuwie robocze, dostarczano napoje chłodzące w okresie letnim oraz ciepłe w okresie zimowym,
 • wydawano posiłki profilaktyczne pracownikom uprawnionym do ich otrzymywania (pracownicy przygotowują posiłki i ciepłe napoje we własnym zakresie z dostarczonych przez zakład produktów),
 • wydawano pracownikom środki czystości oraz wypłacano ekwiwalenty za pranie odzieży,
 • prowadzono okresowe i kontrolne badania lekarskie.

10. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Anna Krzysztofiak

W roku 2017 odbyły się dwa posiedzenia Rady.

Głównym tematem obrad pierwszego posiedzenia, które miało miejsce 24 lutego, było odwołanie ze stanowiska dyrektora dr inż. Jacka Łozińskiego. W posiedzeniu wzięło udział 13 członków Rady Naukowej WPN oraz 6 pracowników WPN. Na wstępie członkowie RN WPN podziękowali byłemu dyrektorowi dr inż. Jackowi Łozińskiemu za jego wkład w ochronę przyrody Wigierskiego Parku Narodowego. Następnie dyr. M. Kamiński przedstawił wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez Piotra Łukowskiego pt. „Badania nad dynamiką zmian stanu świadomości ekologicznej mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego w okresie 1992-2014”, a pełniący obowiązki dyrektora WPN Jarosław Borejszo poinformował obecnych o sprawach bieżących parku, w tym o zajęciu przez Wigierski Park Narodowy 3-go miejsca na targach turystycznych w Poznaniu w kategorii „informatory krajoznawcze i foldery” za dwie wydane przez park publikacje.

W drugim posiedzeniu RN WPN, które odbyło się 29 września, uczestniczyło 11 członków Rady i 9 pracowników WPN. Na wstępie członkowie Rady Naukowej WPN pogratulowali mgr. inż. Jarosławowi Borejszo nominacji na dyrektora Parku. Następnie mgr inż. P. Pieczyński przedstawił główne założenia projektu zadań ochronnych WPN na rok 2018. Po dyskusji na temat narzuconej przez ministra środowiska redukcji dzików w WPN, Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego wyraziła „swoje poparcie dla Dyrektora Parku, rozumiejąc problem z wykonaniem w całości zaleconej przez ministerstwo redukcji dzików, sugerując jednocześnie, że liczba osobników do odstrzału powinna być niższa po uwzględnieniu silnej presji wilków zamieszkujących obszar WPN, jako naturalnych reduktorów dzików”. W części posiedzenia poświęconej sprawom bieżącym, Piotr Pieczyński poinformował obecnych o postępach prac w projekcie dotyczącym restytucji cisa w WPN, a zastępca dyrektora dr Maciej Kamiński przedstawił założenia wniosku do programu LIFE pt.„ Utrzymanie i wzmocnienie usług ekosystemów wodnych na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska”, który jest przygotowywany do złożenia w roku 2018.

Tabela 33. Skład Rady Naukowej WPN na lata 2015 – 2020

Lp.

Tytuł, imię, nazwisko

Instytucja

1.

dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Wydział Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Limnologii

2.

mgr Jerzy Brzozowski

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

3.

Tadeusz Chołko

Gmina Suwałki

4.

dr hab. Łucjan Chybowski

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,

Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

5.

dr hab. Janusz Czerepko

Instytut Badawczy Leśnictwa

6.

mgr Bogdan Dyjuk

Sejmik Województwa Podlaskiego

7.

prof. dr hab. Andrzej Górniak

Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii

8.

mgr inż. Henryk Grabowski

Oddział PTTK w Suwałkach

9.

prof. dr hab. Czesław Hołdyński

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

10.

mgr inż. Dariusz Kulbacki

Gmina Nowinka

11.

dr hab. Grażyna Łaska

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

12.

dr inż. Lech Margel

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

13.

prof. dr hab. Stanisław Miścicki

SGGW w Warszawie, Wydział Leśny,

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

14.

Jan Nowel

Gmina Krasnopol

15.

dr Paweł Pawlikowski

Wydział Biologii UW Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska,

16.

mgr inż. Wojciech Rodak

Nadleśnictwo Suwałki

17.

dr hab. Jerzy Solon

PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

18.

dr Hanna Werblan-Jakubiec

Wydział Biologii UW Ogród Botaniczny

19.

dr inż. Dorota Zawadzka

Uniwersytet Łódzki, filia w Tomaszowie Mazowieckim, Instytut Nauk Leśnych

20.

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

11. ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIE I SZKOLENIA

Marta Kopiczko

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. wynosił 76osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W 2017 roku 1 osoba została zatrudniona oraz uległy rozwiązaniu 3 umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę.

W 2017 r. w Wigierskim Parku Narodowym średnia miesięczna płaca wyniosła 4 563,48 zł brutto (z uwzględnieniem odpraw, nagród jubileuszowych, nagrody rocznej, premii oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok).

Zgodnie z Regulaminem premiowania, WPN wypłaca miesięczną premię w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. Wypłaty dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych składników wynagrodzenia WPN realizuje zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników parków narodowych zawartym w dniu 13 lutego 2013 r.

Szczegółowe zestawienie, dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia znajduje się w Załączniku nr 14 do analizy.

Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego, oprócz uczestnictwa w kursach i szkoleniach, w 2017 roku podwyższali swoje kwalifikacje i wykształcenie w innych systemach kształcenia.

12. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Stefan Mackiewicz

Lista przedsięwzięć zrealizowanych w 2017 roku, dofinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawia się następująco:

 • dofinansowano udział 5 dzieci pracowników w koloniach i obozach na kwotę 2 091,75 zł;
 • udzielono 8 osobom pożyczek remontowo-budowlanych na łączną kwotę 81 000 złotych;
 • dofinansowano wczasy pod gruszą wszystkim pracownikom na łączną kwotę 69 258 złotych;
 • sfinansowano zakup bonów towarowych przeznaczonych emerytom WPN za kwotę 4 800 złotych.

Jak pokazał miniony rok, największym zainteresowaniem załogi cieszą się wczasy turystyczne, z których korzysta 100% załogi. Każdy pomysł, który wypływa od pracowników jest zawsze analizowany przez komisję socjalną, a następnie rekomendowany dyrektorowi parku do akceptacji. „Wczasy pod gruszą” oraz pożyczki remontowo-budowlane stanowią największy procent wydatków ze środków ZFŚS w WPN.

13. ZAGADNIENIA OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Maciej Łapiński

Informacje niejawne

Funkcję pełnomocnika ds. obronnych oraz ochrony informacji niejawnych sprawuje specjalista informatyk Maciej Łapiński. W WPN funkcjonuje kancelaria niejawna, która służy rejestracji, przechowywaniu, obiegowi i wydawaniu dokumentów niejawnych. Obowiązki kierownika kancelarii niejawnej pełni Danuta Makowska.

Trwają prace nad adoptowaniem na potrzeby Kancelarii Tajnej pomieszczenia w piwnicy biura Wigierskiego Parku Narodowego.

Sprawy obronne

Liczba osób realizujących zadania obronne w WPN:

dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego

 – 2 osoby

pracownicy realizujący zadania obronne

 – 10 osób

obsada stałego dyżuru

 – 12 osób

osoby pełniące funkcję pomocnika dyżurnego / kierowcy 

 – 2 osoby

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska, sprawy obronne zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych przejmie Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

W roku 2017 odbyły się szkolenia obronne:

 • maj 2017 r. – cykliczne szkolenie stałego dyżuru (trening SD 16, 23, 30 maja);
 • czerwiec 2017 r. – cykliczne szkolenie stałego dyżuru (trening SD 7, 13, 21 czerwca);
 • czerwiec 2017 r. – ćwiczenie kompleksowe pn. „ŚRODOWISKO 2017” (26-28 czerwca);
 • październik 2017 r. – ćwiczenia stałego dyżuru (4 października);
 • październik 2017 r. – szkolenie obronne WPN (dla członków Dyrekcji WPN i wyznaczonych kierowników działów oraz składu osobowego stałego dyżuru WPN), zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny (31 października);
 • listopad 2017 r. – szkolenie obronne dla Parków Narodowych w Rajgrodzie, organizowane przez Biebrzański Park Narodowy (22-24 listopada);
 • grudzień 2017 r. – szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za zadania obronne w jednostce oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa – organizator Ministerstwo – Środowiska (5-8 grudnia).

Zarządzanie kryzysowe

Co tydzień Wigierski Park Narodowy przekazuje do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska meldunki o zdarzeniu kryzysowym lub przewidywanych zdarzeniach /sytuacjach kryzysowych.

  

  

  


Spis treści

Dalej »

Strona główna WPN