ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2017 ROKU

KRZYWE 2018

3.4. Ochrona gatunków roślin i zwierząt

3.4.1. Czynna ochrona roślin

Maciej Romański

W 2017 r. kontynuowano inwentaryzację gatunków roślin naczyniowych, podlegających ochronie prawnej i wymienianych przez czerwone listy oraz interesujących z innych powodów. Na zakończenie 2017 roku baza danych punktów reprezentujących tę grupę roślin (bez uwzględnienia gatunków obcego pochodzenia) liczyła 15 948 rekordów. Nie znaleziono nowych gatunków, wcześniej nie notowanych. Niepokojąca jest, coraz gorsza kondycja i zanikanie stanowisk Pulsatilla patens.

Oprócz roślin naczyniowych prowadzono dalsze poszukiwania mszaków, głównie wątrobowców oraz mchów epifitycznych, uznawanych za „relikty puszczańskie”. Badania prowadzone w 2017 roku przez dr Monikę Staniaszek-Kik, wykazały obecność nienotowanego dotychczas gatunku – Neckera pennata. Rozpoczęto weryfikację znanych stanowisk, opisanych jako Neckera complanata. Weryfikacja nie została jeszcze zakończona, jednak już obecnie wykazała ona, że na terenie Wigierskiego Parku Narodowego dominuje znacznie rzadszy w Polsce gatunek Neckera pennata. W czasie weryfikacji stwierdzono wymarcie jednego stanowiska z Neckera sp. Znaleziono również nowe drzewa zasiedlone przez Homalia trichomanoides. Do końca 2017 r. zinwentaryzowano 987 drzew zasiedlonych przez ten gatunek.

We współpracy z dr Piotrem Górskim, prowadzony był projekt badawczy dotyczący Cephalozia catenulata, oraz całej flory wątrobowców Wigierskiego Parku Narodowego. W 2017 roku, znaleziono nowy gatunek, rzadkiego w Polsce wątrobowca epifitycznego - Porella platyphylla, który znaleziony został na 2 stanowiskach. Odnaleziono również drugie stanowisko Scapania undulata. Natrafiono również na 3 nowe, izolowane stanowiska Frullania dilatata – epifitycznego gatunku, zmniejszającego liczbę swoich stanowisk w Polsce. Szczegółowiej rozpoznano również zasięg tego gatunku, na jego największym stanowisku w parku. Obecnie stanowisko to zajmuje obszar ok. 350x100 m. Na zakończenie roku 2017, baza danych dotycząca zinwentaryzowanych wątrobowców zawiera 12 185 rekordy. Zgromadzone dane, dotyczące pospolitej Radula complanata i dość częstej Metzgera furiata, będą stanowiły tło dla Frullania dilatata. W 2018 roku, planowane jest rozpoczęcie bardziej szczegółowych badań nad ekologią tego gatunku.

Kontynuowano również inwentaryzację obcych, inwazyjnych gatunków roślin. W chwili obecnej baza danych obejmuje 10669 rekordów dotyczących obcych inwazyjnych gatunków roślin.

3.4.2. Ochrona ptaków szponiastych

Piotr Pieczyński

W wyznaczonych strefach ochronnych monitorowano 3 gniazda bielików oraz 1 orlika krzykliwego. Stwierdzono 5 piskląt bielika (2+2+1) i jedno orlika.

Realizowano projekt badawczy pn. „Badanie zachowań i dyspersji polęgowej młodocianych bielików za pomocą lokalizatorów GPS/GSM w Wigierskim Parku Narodowym – Etap I”. Projekt dofinansowano ze środków funduszu leśnego w kwocie 59 725 zł. W ramach projektu wyposażono cztery młodociane bieliki w loggery GPS. Wykonano pomiary biometryczne oraz obrączkowanie ptaków. Pobrano materiał genetyczny w postaci 1 pióra („pałki”) od każdego z piskląt w celu oznaczenia płci oraz oceny zdrowotności populacji bielika w oparciu o określenie zróżnicowania genów kompleksu zgodności tkankowej MHC (z ang. major histocompatibility complex).

W ramach projektu badawczego przygotowano publikację pn. „Przemieszczanie juwenalnych bielików z Wigierskiego Parku Narodowego po opuszczeniu gniazd”, która została opublikowana w Studiach i Materiałach Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie.

W 2018 roku projekt badawczy będzie kontynuowany.

3.4.3. Czynna ochrona ptaków i nietoperzy

Łukasz Skiendziul

Park prowadzi coroczne działania zmierzające do zapewnienia jak najkorzystniejszych warunków bytowania dla ptaków i nietoperzy. Poza pozostawianiem starych drzew dziuplastych, wywieszane są w razie potrzeby nowe skrzynki lęgowe. Budki wywiesza się najczęściej wzdłuż dróg, linii oddziałowych w młodszych drzewostanach (poniżej 80 – letnich) oraz w pobliżu brzegów lasu i polan. Corocznie dokonuje się jesiennego czyszczenia skrzynek lęgowych (w 2017 roku było to 647 sztuk), polegającego na usunięciu naniesionego przez ptaki materiału i pozostałości po lęgach. Zgodnie z wieloletnią praktyką, również w 2017 roku zakupiono karmę dla ptaków (703 kg), w postaci kul tłuszczowych z ziarnami oraz nasion słonecznika czarnego (100 kg), i wywieszono ją w okresie zimowym przy osadach leśnych.

3.4.4. Monitoring liczebności kolonii kormorana nad jeziorem Długim

Marek Jeromin

Obserwacje mające na celu uzyskanie informacji o liczebności kolonii kormorana nad jeziorem Długim prowadzone są od roku 2009. Poniżej zamieszczono tabelę z danymi z poszczególnych obserwacji w roku 2017, które prowadzono przy pomocy lornetki 7x50.

Tabela 12. Liczebność kormorana nad jeziorem Długim w czasie obserwacji w 2017 roku.

Data

Godzina

Oddział

150b1

Oddział

150b2

Oddział

150a

Oddział

134f

Razem

05.05

20.30

-

-

-

16

16

11.05

20.00

-

-

-

28

28

15.05

20.30

-

-

-

46

46

22.05

20.30

-

-

-

67

67

30.05

20.30

-

-

-

72

72

04.06

20.00

-

-

-

105

105

09.06

20.30

-

95

-

93

188

16.06

20.30

-

84

-

101

185

25.06

20.00

-

7

-

182

189

02.07

20.00

-

-

147

147

17.07

21.00

-

24

9

207

240

25.07

21.00

36

35

238

309

01.08

21.00

-

70

26

262

358

09.08

21.00

17

41

-

305

363

14.08

21.00

43

71

12

271

397

23.08

20.00

36

85

29

306

456

02.09

19.00

36

58

78

439

611

08.09

19.00

41

82

18

451

592

14.09

19.00

36

71

43

501

651

22.09

18.00

72

89

29

439

629

30.09

18.00

63

91

38

529

721

06.10

17.00

58

129

201

436

824

12.10

17.00

29

171

151

398

749

20.10

17.00

52

138

142

509

841

3.4.5. Obserwacje ptaków na jeziorze Wigry w 2017 r.

Dorota, Grzegorz i Jerzy Zawadzcy

W 2017 r. przeprowadzono 6 liczeń z łodzi motorowej na jeziorze Wigry, w okresie od 2 maja do 21 października. Łącznie odnotowano 45 gatunków ptaków. Najwyższą liczebność stwierdzono w dniu 21.07.2016 r. – 3 891 osobników, w tym 1 577 łysek, 805 kormoranów oraz 768 perkozów dwuczubych. Liczebność kormorana była niższa niż w poprzednich latach. W kolonii lęgowej kormorana na Wyspie Mysiej było 20 gniazd, podobnie jak w roku ubiegłym. W całym sezonie utrzymywała się niska liczebność łyski. Nieco niższa niż w poprzednim roku była liczebność perkoza dwuczubego. Liczebność gągoła w sezonie lęgowym utrzymywała się na poziomie 100–200 osobników, jesienią wzrosła do 913 osobników, z powodu przylotu ptaków z północy. Przez cały sezon liczebność łabędzia niemego była wysoka, ze szczytem w sierpniu (220 osobników), przy czym liczba par lęgowych na Wigrach nie przekracza 20. Bardzo liczne są osobniki nielęgowe, odbywające tu pierzenie. Nie zaobserwowano ani razu przebywającego na jeziorze przez wiele lat pojedynczego łabędzia krzykliwego. Liczebność czapli białej była niższa niż w latach ubiegłych. Najwyższy stan w początku maja wynosił 56 ptaków. Kolonia śmieszki, w której znajdowało się ok. 100-120 gniazd zlokalizowana została w pobliżu półwyspu Rosochaty Róg, na wykoszonym trzcinowisku. Ciekawostką było stwierdzenie na Postawiu w dniu 2 maja samicy nurogęsi z dwoma maleńkimi pisklętami. W Zatoce Południowej gniazdowała para łabędzi z 2 młodymi białymi (odmiany immutabilis), i dwoma typowo ubarwionymi. Na uwagę zasługują 2 obserwacje kani rudej w dniu 2 maja, nad Zatoką Hańczańską i Zatoką Pod Rzeczką. Do gatunków bardzo rzadko spotykanych w WPN stwierdzonych podczas liczeń należały: zausznik (7 os.–2.05; 1 os.–21.10), markaczka (27 os.–02.05), rożeniec (2 os.–21.10), nur czarnoszyi (2 os.–21.10). W dniu 13 grudnia 2017 r. z ambony widokowej w Bryzglu naliczono ok. 1 500 łysek i 33 bielaczki.

Tabela 13. Monitoring ptaków Wigier w 2017 r.

Gatunek

02.05

16.06

21.07

19.08

23.09

21.10

Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)

439

427

494

428

269

35

(Podiceps cristatus) juv

184

274

Zausznik (Podiceps nigricollis)

7

1

Perkozek (Tachybaptus ruficollis)

1

Nur czarnoszyi (Gavia arctica)

2

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

52

86

805

85

209

158

Bąk (Botaurus stellaris)

1

Czapla siwa (Ardea cinerea)

4

1

3

2

2

Czapla biała (Ardea alba)

57

22

34

10

8

Łabędź niemy (Cygnus olor)

123

93

90

176

99

125

(Cygnus olor) juv

52

43

44

43

44

Gęgawa (Anser anser)

5

Krzyżówka (Anas platyrhynchos

72

97

151

173

176

220

(Anas platyrhynchos) juv

29

17

Krakwa (Anas strepera)

4

Cyranka (Anas crecca)

4

1

5

Rożeniec (Anas acuta)

2

Głowienka (Aythya ferina)

3

7

15

55

Czernica (Aythya fuligula

1 128

89

141

Markaczka Melanitta nigra

27

Gągoł (Bucephala clangula)

138

90

174

77

517

913

(Bucephala clangula) juv

25

Nurogęś (Mergus merganser)

19

29

14

68

156

542

(Mergus merganser) juv

5

8

Bielaczek (Mergellus albellus)

12

Bielik (Haliaeetus albicilla)

4

1

2

6

Kania ruda (Milvus milvus)

2

Błotniak stawowy (Circus aeroginosus)

10

3

7

3

Myszołów (Buteo buteo)

6

2

1

1

6

4

Krogulec (Accipiter nisus)

2

1

Jastrząb (Accipiter gentilis)

1

Kobuz (Falco subbuteo)

3

Łyska (Fulica atra)

117

234

1577

786

342

674

(Fulica atra) juv

232

Żuraw (Grus grus)

7

Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)

4

1

Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)

105

368

72

157

22

7

Mewa mała (Hydrocoloeus minutus)

21

Mewa siwa (Larus canus)

3

15

17

14

Mewa srebrzysta (Larus argentatus)

1

25

21

18

23

Mewa białogłowa (Larus cachinnans)

4

2

1

1

Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)

1

11

73

55

3

Rybitwa białoczelna (Sternula albifrons)

Rybitwa czarna (Chlidonias niger)

20

10

1

Rybitwa białoskrzydła (Chlidonia leucopterus)

1

Zimorodek (Alcedo atthis)

1

Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)/

33

Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus)

5

Wąsatka (Panurus biarmicus)

2

Potrzos (Emberiza schoeniclus)

2

Wrona (Corvus cornix)

5

3

1

Kruk (Corvus corax)

1

1

2

4

2

Razem osobników

2 401

2 036

3 891

2 110

2 009

2 964

3.4.6. Opieka nad chorymi i rannymi zwierzętami

Wojciech Misiukiewicz

Ośrodek rehabilitacji zwierząt został wybudowany w 1999 roku z pomocą finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ośrodek rehabilitacji zwierząt funkcjonuje w oparciu o decyzję Ministra Środowiska (DOPog4201044S8/04/jr) z dnia 31.08.2004 r.

Schronisko zlokalizowane jest w województwie podlaskim, na terenie gminy Giby, w miejscowości Maćkowa Ruda 57, 16-503 Krasnopol. Placówka działa w oparciu o Zarządzenie nr 17/2010 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 15 listopada 2010 r. Zabiegi weterynaryjne dokonywane są przez lekarzy weterynarii Lecznicy Weterynaryjnej,,VitaWet” z Suwałk. Współpraca WPN z lekarzami weterynarii odbywa się zazwyczaj na zasadzie wolontariatu; część zabiegów finansowana jest z kasy parku.

W 2017 roku ośrodek został wyremontowany oraz doposażony dzięki dofinansowaniu funduszu leśnego w ramach umowy Nr EZ.0290.1.40.2017.

W 2017 roku w ośrodku rehabilitacji zwierząt WPN przebywało łącznie 63 zwierząt. Historię poszczególnych przypadków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 14. Ewidencja zwierząt przetrzymywanych w ośrodku rehabilitacji zwierząt w Maćkowej Rudzie w 2017 r.

Lp.

Gatunek

Data przyjęcia/

historia

Stan zwierzęcia

Historia

zwierzęcia

1

Myszołów zwyczajny

(Buteo buteo)

11.01.2017

Przywieziony przez Nadleśnictwo Pomorze

Kontrola stanu ptaka przez lekarza weterynarii Vita-Wet.

Nie stwierdzono urazów.

Wypuszczony na wolność

30.01.2017

2

Łabędź niemy

(Cygnus olor)

13.01.2017

Zgłoszony przez Straż Pożarną Filipów

Młody ptak, osłabiony

Wypuszczony

na rzekę Czarną Hańczę

25.03.2017

3

Łabędź niemy

(Cygnus olor)

18.01.2017

Zgłoszony przez Straż Leśną Nadleśnictwa Szczebra

Dorosła samica bez urazów, poruszała się po ulicy

Wypuszczony

na rzekę Czarną Hańczę

25.03.2017

4

Jastrząb zwyczajny

(Accipiter gentilis)

03.02.2017

Dostarczony do leśniczówki O.O. Lipowe przez turystę

Młody ptak uderzył w szybę samochodu

Wypuszczony

na wolność oddz. 201

16.03.2017

5

Gołąb domowy

(Columba livia domestica)

03.03.2017

Zgłoszony przez mieszkankę Suwałk

Dorosły ptak uderzył w okno mieszkania

Pozostał na posesji

6

Bocian biały

(Ciconia ciconia)

25.04.2017

Przywieziony przez W. Misiukiewicza

Uderzył w linię energetyczną,

kontrola stanu ptaka przez lekarza weterynarii Vita-Wet

Przekazany do ZOO

w Warszawie

26.10.2017

7

Bocian biały

(Ciconia ciconia)

26.04.2017

Przywieziony przez Straż WPN

Młody ptak przebywał na posesji

Wypuszczony na wolność

10.05.2017

8

Zając szarak

(Lepus europaeus)

06.05.2017

Zgłoszony przez mieszkańca Suwałk

Zwierzę ze skaleczoną przednią prawą nogą.

Kontrola stanu ptaka przez lekarza weterynarii Vita-Wet

Wypuszczony na wolność

w miejscowości Lipowe

26.05.2017

9

Łoś

(Alces alces)

12.05.2017

Zgłoszony przez mieszkańca wsi Wigry

Łoś (łoszak)

Zwierzę padło

12.05.2017

10

Jeż

(Erinaceus europaeus)

14.05.2017

Przywieziony przez mieszkańca Bakałarzewa

Zwierzę zaplątane w linkę polietylenową (linkę usunięto)

Wypuszczony

na wolność O.O. Lipowe

24.07.2017

11

Drozd

(Turdus sp.)

15.05.2017

Przywieziony przez mieszkańca Sejn

Ptak odebrany psu

Ptak padł

16.05.2017

12

Szpak (6 os.)

(Sturnus vulgaris)

16.05.2017

Zgłoszone przez mieszkańca wsi Bryzgiel

Młode ptaki wypadły z gniazda na poddaszu

Ptaki podłożone

do zastępczej budki,

gdzie zostały przyjęte

przez wyprowadzające w niej

lęg dorosłe szpaki

16.05.2017

13

Sarna

(Capreolus capreolus)

18.05.2017

Zgłoszona przez sekretariat WPN

Sarna potrącona przez samochód

Zwierzę padło

18.05.2017

14

Bóbr europejski

(Castor fiber)

18.05.2017

Zgłoszony przez Hodowlę Psów Rasowych z Suwałk

Bóbr przebywał na działkach miejskich

Wypuszczono

na rzekę Czarną Hańczę

23.05.2017

15

Bocian biały

(Ciconia ciconia)

22.05.2017

Zgłoszony przez mieszkańca Małej Huty

Ptak uderzał w okna budynku mieszkalnego

Wypuszczony

na wolność w Małej Hucie

25.05.2017

16

Kawka

(Corvus monedula)

24.05.2017

Zgłoszona przez Straż Pożarną Suwałki

Młody ptak wypadł z gniazda

Wypuszczona na wolność

29.06.2017

17

Bocian biały

(Ciconia ciconia)

04.06.2017

Zgłoszony przez mieszkańca wsi Leszczewek

Młody ptak wyrzucony z gniazda, połamane nogi

Ptak uśpiony

05.06.2017

18

Kawka

(Corvus monedula)

06.06.2017

Zgłoszona przez mieszkańca Suwałk

Młody ptak wypadł z gniazda

Odleciała z woliery

29.06.2017

19

Paszkot

(Turdus viscivorus)

06.06.2017

Zgłoszony przez mieszkańca Suwałk

Młody ptak wypadł z gniazda

Odleciał z woliery

29.06.2017

20

Kawka

(Corvus monedula)

08.06.2017

Zgłoszona przez m. Suwałk

Młody ptak wypadł z gniazda

Wypuszczona

na wolność w Suwałkach

30.06.2017

21

Paszkot

(Turdus viscivorus)

14.06.2017

Zgłoszony przez mieszkańca Suwałk

Odebrany kotu

Ptak padł

20.06.2017

22

Sarna

(Capreolus capreolus)

15.06.2017

Zgłoszona przez mieszkańca Karolina

Zwierzę przetrzymywane przez ludzi

Wypuszczona

na wolność O.O. Lipowe

19.06.2017

23

Kuna leśna

(Martes martes)

17.06.2017

Zgłoszona przez turystów, dostarczona do WPN

Młode, osłabione zwierzę poruszało się po drodze

Wypuszczona na wolność

O.O. Krusznik oddz. 262

10.07.2017

24

Sroka

(Pica pica)

20.06.2017

Zgłoszona przez Straż Miejską z Suwałk

Młody ptak wypadł z gniazda

Wypuszczona na wolność

24.07.2017

25

Dzięcioł duży

(Dendrocopos major)

23.06.2017

Zgłoszony przez mieszkańca Ełku

Młody ptak wypadł z gniazda i został odebrany kotu.

Kontrola stanu ptaka przez lekarza weterynarii Vita-Wet

Ptak padł

25.06.2017

26

Jaskółka oknówka

(Delichon urbicum)

30.06.2017

Zgłoszona przez mieszkańca Mikołajewa

Młody ptak wypadł z gniazda

Ptak został włożony

z powrotem do gniazda

30.06.2017

27

Gołąb grzywacz

(Columba palumbus)

30.06.2017

Zgłoszony przez mieszkańca Krejwian, dostarczony do WPN

Młody ptak wypadł z gniazda

Odleciał z woliery

11.07.2017

28

Jerzyk

(Apus apus)

05.07.2017

Dostarczony do WPN przez mieszkańca Suwałk

Młody ptak wypadł z gniazda, złamane lewe skrzydło

Ptak uśpiony

05.07.2017

29

Bocian czarny

(Ciconia nigra)

15.07.2017

Przywieziony przez Straż WPN

Gniazdo zniszczone przez wiatr, połamane oba skrzydła

Ptak uśpiony

15.07.2017

30

Jerzyk

(Apus apus)

22.07.2017

Dostarczony przez mieszkańca Augustowa

Ptak potrącony przez samochód,

kontrola stanu ptaka przez lekarza weterynarii Vita-Wet

Ptak padł

25.07.2017

31

Bocian biały

(Ciconia ciconia)

22.07.2017

Zgłoszony przez Gminę Krasnopol

Młody ptak z uszkodzoną lewą nogą, którą usztywniono

Przekazany do ZOO

Warszawa

26.10.2017

32

Jaskółki oknówki (2 os.)

(Delichon urbicum)

22.07.2017

Zgłoszone przez mieszkańca Starego Folwarku

Młode ptaki wpadły do wody Kanału Augustowskiego

(przemoczone)

Odleciały z woliery

27.07.2017

33

Bocian biały

(Ciconia ciconia)

31.07.2017

Przywieziony przez mieszkańca Płaskiej

Młody ptak przebywał pod opieką

lekarza weterynarii z Płaskiej

Odleciał z woliery

03.08.2017

34

Bocian biały

(Ciconia ciconia)

31.07.2017

Przywieziony przez Straż Pożarną z Suwałk

Młody ptak z uszkodzonym skrzydłem,

skrzydło usztywniono

Przekazany do ZOO Warszawa

26.10.2017

35

Sójka

(Garrulus glandarius)

01.08.2017

Zgłoszona przez mieszkańca Augustowa

Ptak po wizycie lekarza weterynarii z Augustowa.

Nie stwierdzono urazów.

Przebywała w okolicy woliery

do dnia 03.09.2017

36

Bocian biały

(Ciconia ciconia)

01.08.2017

Zgłoszony przez mieszkańca Bokszy Nowych

Ptak zdjęty z gniazda przez Straż Pożarną,

zaplątany w sznurek, złamane skrzydło

Przekazany do ZOO

w Warszawie

26.10.2017

37

Bocian biały (Ciconia ciconia)

04.08.2017

Zgłoszony przez mieszkańca Koniecboru

Młody ptak wypadł z gniazda, połamane nogi

Ptak padł

04.08.2017

38

Bocian biały

(Ciconia ciconia)

04.08.2017

Zgłoszony przez turystów w Cimochowiźnie

Ptak zaplątany w sznurek

Sznurek usunięto,

ptak wypuszczony na wolność

04.08.2017

39

Myszołów zwyczajny

(Buteo buteo)

04.08.2017

Zgłoszony przez Straż Leśną Nadleśnictwa Szczebra

Ptak uderzył w linię energetyczną,

złamane skrzydło, uraz wewnętrzny

Ptak padł

04.08.2017

40

Bocian biały

(Ciconia ciconia)

06.08.2017

Zgłoszony przez Hodowlę Psów Rasowych z Suwałk

Młody ptak potrącony przez samochód

Ptak padł

07.08.2017

41

Bocian biały

(Ciconia ciconia)

08.08.2017

Zgłoszony przez Straż Pożarną Suwałki

Młody ptak, połamane skrzydło. Kontrola stanu ptaka

oraz leczenie przez lekarza weterynarii Vita-Wet

Przekazany do ZOO

w Warszawie

26.10.2017

42

Jerzyk

(Apus apus)

08.08.2017

Zgłoszony przez mieszkańca Gołdapi

Młody ptak odebrany kotu

Dostarczony

do woliery martwy

08.08.2017

43

Jerzyk

(Apus apus)

08.08.2017

Zgłoszony przez Straż WPN

Ptak znaleziony na ulicy. Kontrola stanu ptaka

przez lekarza weterynarii Vita-Wet

Ptak uśpiony

08.08.2017

44

Puszczyk

(Strix aluco)

03.09.2017

Przywieziony przez mieszkańca Suwałk

Młody ptak utknął w kanale kominowym

Wypuszczony na wolność

przy magazynie

leśniczówki Lipowe

22.09.2017

45

Puszczyk

(Strix aluco)

10.09.2017

Zgłoszony przez lekarza weterynarii z Augustowa

Kontrola stanu ptaka przez lekarza weterynarii

z Augustowa. Nie stwierdzono urazów.

Wypuszczony na wolność

przy magazynie

leśniczówki Lipowe

22.09.2017

46

Dzik

(Sus scrofa)

15.09.2017

Zgłoszony do WPN

Dzik potrącony przez samochód

Zwierzę padło

15.09.2017

47

Łoś

(Alces alces)

18.09.2017

Zgłoszony przez mieszkańca Wiatrołuży

Zwierzę potrącone przez samochód,

złamane tylne nogi

Zwierzę uśpiono

18.09.2017

48

Jeleń (2 szt.)

(Cervus elaphus)

30.09.2017

Zgłoszone przez mieszkańca Krusznika

Zwierzęta potrącone przez samochód

Zwierzęta padły

30.09.2017

49

Jeleń

(Cervus elaphus)

02.10.2017

Zgłoszony przez Nadleśnictwo Suwałki

Zwierzę potrącone przez samochód, połamane nogi

Po przywiezieniu

na teren ośrodka

zwierzę padło

50

Sóweczka zwyczajna

(Glaucidium passerinum)

06.10.2017

Zgłoszona przez pracownika ZUS Suwałki

Ptak uderzył w okno (lekko ogłuszony),

kontrola stanu ptaka przez lekarza weterynarii Vita-Wet

Wypuszczona na wolność

20.10.2017

51

Jenot

(Nyctereutes procyonoides)

11.10.2017

Zgłoszony przez mieszkańca Zakątów

Zwierzę potrącone przez samochód

Zwierzę padło

11.10.2017

52

Jenot

(Nyctereutes procyonoides)

25.10.2017

Zgłoszony przez mieszkańca Maćkowej Rudy

Potrącony przez samochód, niedowład tylnych nóg

Zwierzę uśpiono

25.10.2017

53

Sarna

(Capreolus capreolus)

28.10.2017

Zgłoszona przez mieszkańca Bryzgla

Potrącona przez samochód, połamane nogi

Zwierzę uśpiono

29.10.2017

54

Sarna

(Capreolus capreolus)

07.12.2017

Zgłoszona przez mieszkańca Suwałk

Potrącona przez samochód

Zwierzę padło

07.12.2017

55

Myszołów włochaty

(Buteo lagopus)

10.12.2017

Zgłoszony przez KP Policji Sejny

Potrącony przez samochód, połamane skrzydła

Ptaka uśpiono

11.12.2017

56

Myszołów zwyczajny

(Buteo buteo)

11.01.2017

Przywieziony przez Nadleśnictwo Pomorze

Kontrola stanu ptaka przez lekarza weterynarii Vita-Wet.

Nie stwierdzono urazów.

Wypuszczony na wolność

30.01.2017

57

Łabędź niemy

(Cygnus olor)

13.01.2017

Zgłoszony przez Straż Pożarną Filipów

Młody ptak, osłabiony

Wypuszczony

na rzekę Czarną Hańczę

25.03.2017

3.5. Działalność edukacyjna

Joanna Adamczewska

3.5.1. Zajęcia edukacyjne

Ośrodek Edukacji Środowiskowej Słupie (w skrócie OEŚ) działał w sezonie wiosenno-letnim, od początku maja do końca września. Z zajęć skorzystały 1 524 osoby, były to głównie szkolne grupy zorganizowane. Najliczniej reprezentowane były szkoły średnie (głównie licea, w szczególności o profilu biologiczno-chemicznym). Dorosłymi uczestnikami zajęć byli nauczyciele towarzyszący grupom uczniów oraz uczestnicy warsztatów dla nauczycieli. W ośrodku przeprowadzono 136 zajęć, warsztatów i prelekcji.

I. Zajęcia edukacyjne w bazie edukacyjnej w Krzywem i na terenie Parku

Z zajęć przyrodniczych w bazie edukacyjnej w Krzywem i w terenie (poza OEŚ) skorzystało 1 658 osób, łącznie odbyło się 61 różnorodnych zajęć, spotkań i warsztatów. Kontynuowano zajęcia cykliczne dla dzieci niepełnosprawnych – uczniów Szkoły Podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach.

WPN jest otwarty na potrzeby szkół z terenu parku i otuliny, które korzystają nieodpłatnie z oferty parku – były to zajęcia zarówno prowadzone w szkołach, jak też w OEŚ i w bazie edukacyjnej w Krzywem. Z oferty WPN w roku 2017 skorzystały placówki: Zespoły Szkół ze Starego Folwarku, Płociczna, Krasnopola, Kaletnika oraz Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.

Pracownicy Działu Edukacji przygotowali też program współpracy w formie zajęć edukacyjnych dla szkół: Zespół Szkół w Starym Folwarku, Zespół Szkół w Krasnopolu, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach (w ramach projektu ZRYW 2017), w których od marca 2017 roku będą prowadzone regularnie zajęcia Dzięki środkom z projektu dzieci otrzymają książki przyrodnicze i pomoce dydaktyczne do zajęć, a do szkół trafiają przewodniki, klucze i atlasy przyrodnicze. W 2017 r. odbyło się 12 spotkań (trwających około 3-4 godziny lekcyjne), w których wzięło udział 266 uczniów.

II. Zajęcia poza siedzibą i terenem Parku

Pracownicy Działu Edukacji prowadzili także zajęcia poza WPN, na prośbę szkół, najczęściej w ramach wieloletniej współpracy, lub też podczas szczególnych wydarzeń i imprez, oraz w przypadku szczególnie dużego zaangażowania szkoły w realizację projektów z zakresu edukacji przyrodniczej/ekologicznej:

 • stała współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi – 4 cykliczne spotkania w ciągu roku w bibliotece szkolnej;
 • eko-spotkania pt. „Zostawcie nam czysty kawałek świata” w Szkole Podstawowej Nr 6 w Suwałkach;
 • prezentacja dla uczniów Zespołu Szkół w Krasnopolu – „Co to jest rozwój zrównoważony”;
 • prezentacja w Środowiskowym Domu Pomocy w Białej Wodzie;
 • coroczna wizyta delegacji z Technikum Leśnego w Pisku z Czech, w ramach współpracy z Technikum Leśnym w Białowieży.

3.5.2. Imprezy, akcje

3.5.2.1. Zimowa Akademia Przyrody

W dniach 24-27 stycznia odbyły się zajęcia z cyklu Zimowa Akademia Przyrody. Wzięło w nich udział 38 dzieci wraz z opiekunami. Pierwszego dnia dzieci uczyły się rozpoznawać ptaki po upierzeniu i głosach, dowiedziały się też jak pomagać ptakom. Drugiego dnia dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących fraktali – były to wykłady oraz eksperymenty i doświadczenia. Trzeci dzień obejmował zajęcia dotyczące pracy z mapą i kompasem, dzieci uczyły się jak sprawnie poruszać się w terenie, jak zbudowany jest kompas słoneczny, jak ustalać położenie za pomocą słońca, jak odnajdywać kierunki świata i jak orientować się w terenie. Były też doświadczenia i eksperymenty, m.in. wykonywanie mapy ukształtowania terenu za pomocą piasku kinetycznego. Ostatni dzień poświęcony był podsumowaniu zdobytych wcześniej umiejętności. W tym dniu przeprowadzono bieg terenowy ścieżkami WPN oraz zorganizowano ognisko (całość w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 200 Ostoja Wigierska” LIFE11/NAT/PL/000431).

3.5.2.2. Letnia Akademia Przyrody

Od 25 do 28 lipca przeprowadzono Letnią Akademię Przyrody. Była to już ostatnia Akademia realizowana w ciągu 5 lat trwania projektu LIFE11 NAT/PL/431 „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska”. Wzięło w niej udział 40 osób – dzieci, ale także rodzice, którzy współuczestniczyli w licznych zajęciach przyrodniczych. W ciągu 4 dni kilkugodzinnych zajęć uczestnicy zapoznali się z życiem i budową pająków, wnętrzem komórki roślinnej. Uczestnicy oswajali się podczas zajęć z pająkami i poznawali tajniki pajęczych sieci, wzięli udział w grze terenowej po ścieżkach przyrodniczych, a także w zajęciach nocnych, obserwując motyle nocne.

3.5.2.3. Sprzątanie Świata

Już po raz 24 przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata”, która odbyła się 15 września. W akcji brało udział kilkaset osób: uczniowie suwalskich szkół i przedszkoli, mieszkańcy okolicznych miejscowości i osadzeni z suwalskiego aresztu. Po skończonym sprzątaniu uczestniczy imprezy zostali zaproszeni do zabawy przy ogniskach. Tegorocznym hasłem przewodnim imprezy było „Nie ma śmieci – są surowce”. Współorganizatorem akcji „Sprzątanie Świata” była Gmina Suwałki.

3.5.2.4. Noc Sów

W dniu 12 marca odbyła się w Wigierskim Parku Narodowym po raz trzeci Noc Sów. Głównym punktem spotkania były nocne nasłuchy sów w terenie. Uczestnicy podzieleni na grupy (w sumie 55 osób) nasłuchiwali sów w różnych miejscach Wigierskiego Parku Narodowego. Najczęściej słyszaną sową był puszczyk. Podczas wspólnego ogniska odbyło się losowanie gadżetów przygotowanych specjalnie na to wydarzenie przez stowarzyszenie Ptaki.

3.5.2.5. Wielki Dzień Pszczół

8 sierpnia Wigierski Park Narodowy włączył się w ogólnopolską akcję Wielkiego Dnia Pszczół. W siedzibie parku odbyło się spotkanie z bartnikiem i pszczelarzem oraz gra terenowa, podczas której uczestnicy poznawali rośliny miododajne, przyjazne pszczołom. Uczestnicy zajęć zapoznali się z zasadami zakładania ogrodów przyjaznych zwierzętom, wykorzystywania naturalnych produktów jako środków ochrony roślin oraz budowali domki dla pszczół dziko żyjących. Nagrody w postaci gadżetów „z pszczółką” ufundował organizator i pomysłodawca Wielkiego Dnia Pszczół – firma ZT Kruszwica S.A., prowadząca program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.

3.5.2.6. Rykowisko Nad Wigrami

W dniu 15 września, w Ośrodku Edukacji nad Zatoką Słupiańską, zebrała się grupa miłośników przyrody pragnących wziąć udział w rykowisku jeleni. Przed wyjściem w teren Tomasz Huszcza, leśniczy Obwodu Ochronnego Mikołajewo, podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą na temat jeleni. Punktem kulminacyjnym spotkania było wyjście w teren i nasłuchiwanie ryczących jeleni. Na zakończenie uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami przy ognisku.

3.5.3. Konkursy

Konkurs dla gimnazjalistów „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”

Wigierski Park Narodowy, już po raz siódmy, włączył się do Konkursu Wiedzy Ekologicznej organizowanego przez Białowieski Park Narodowy. Konkurs jest adresowany do gimnazjalistów z terenu województwa podlaskiego. Wigierski Park Narodowy był koordynatorem powiatowym konkursu. Konkurs trwał od września do listopada. Składały się na niego trzy etapy. W etapach szkolnym i powiatowym uczestnicy pisali test. Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego przygotowywali pracę autorską, pisali test oraz odpowiadali na pytania ustne. W etapach szkolnych wzięło udział w sumie 27 osób, a w konkursie powiatowym w WPN 14 osób. Do konkursu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowince, Gimnazjum w Płaskiej i Szkoły Podstawowej Nr 10 w Suwałkach.

3.5.4. Warsztaty, spotkania, szkolenia

I. W ramach projektu LIFE11 NAT/PL/000431 w 2017 r. odbyły się następujące działania edukacyjne:

1) 21 sierpnia zorganizowano warsztaty dla 30 mieszkańców z terenu parku i okolic, dotyczące zielarstwa i wykorzystywania roślin w lecznictwie i kosmetyce w warunkach domowych. Uczestników zajęć zapoznano z możliwościami wykorzystania dziko rosnących roślin w kuchni regionalnej, sposobach uprawy niektórych roślin o wyjątkowych walorach leczniczych, bądź kulinarnych, w ogródkach przydomowych. Ponadto, prowadzący przekazali informacje o występujących na Suwalszczyźnie roślinach podlegających częściowej i ścisłej ochronie gatunkowej oraz o szkodliwości inwazyjnych gatunkach obcych.

2) 28 października dr Paweł Michał Owsianny przeprowadził warsztaty dla nauczycieli i osób prowadzących edukację przyrodniczą. Uczestnicy poznawali techniki myślenia i notowania graficznego, które wspomagają zapisywanie, porządkowanie i zapamiętywanie informacji.

II. Inne warsztaty:

W efekcie programu współpracy z Biurem Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, w 2017 roku na terenie WPN zorganizowano 5 turnusów szkoleniowych dla nauczycieli, w których łącznie wzięło 136 osób. Byli to: nauczyciele przyrody w klasach 4-6, nauczyciele biologii, geografii i chemii w gimnazjach i szkołach średnich, nauczyciele nauczania początkowego i zintegrowanego w klasach I-III.

3.5.5. Inne wydarzenia zewnętrzne

Pracownicy Działu Edukacji uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje, placówki edukacyjne i organizacje:

 • 4 kwietnia wspólnie z Pracownią Naukowo-Edukacyjną obsługiwano stoisko informacyjne WPN podczas obchodów Dnia Life w Warszawie;
 • W kwietniu pracownicy Działu Edukacji wygłosili prelekcje dla uczestników finału Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej, która odbywała się w I LO w Suwałkach;
 • 3 czerwca Wigierski Park przygotował stoisko edukacyjne i uczestniczył w festynie ekologicznym w Białymstoku, zorganizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku;
 • 6 sierpnia edukatorzy z WPN przygotowali i obsługiwali stoisko informacyjno-edukacyjne, prowadząc gry i zabawy dla najmłodszych uczestników w ramach obchodów Dnia Krasnopola;
 • 14 sierpnia Wigierski Park Narodowy włączył się do akcji organizowanej przez Fundację Wigry Pro w pokamedulskim klasztorze w Wigrach, pod hasłem „Razem ratujmy życie”. Tego dnia w klasztorze wszystkie służby mundurowe obecne w naszym regionie przygotowały stoiska i pokazy promujące bezpieczne wakacje oraz bezpieczeństwo w życiu codziennym. Park przygotował stoisko informacyjno-edukacyjne, na którym pracownicy udzielali informacji oraz prowadzili gry i zabawy dla najmłodszych;
 • 2 września pracownicy Działu Edukacji wzięli udział w obsłudze stoiska polskich parków narodowych w ramach imprezy imprezy Podlasie Slow Fest w Supraślu. Na stoisku prowadzono gry i zabawy przyrodnicze, a uczestnikom rozdano materiały promocyjne polskich parków narodowych;
 • 3 września WPN włączył się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Dowspudzie, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Tegorocznym hasłem obchodów był „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”;
 • 4 listopada pracownik Działu Edukacji był jednym z wykładowców podczas obchodów Dnia Gryzonia w Białowieskim Parku Narodowym (dodatkowo wygłosił prelekcję nt. bobrów dla przewodników turystycznych w Białowieskim Parku Narodowym);
 • 10 października zaprezentowano walory WPN oraz ofertę edukacyjno-turystyczną dla nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku.

3.5.6. Dotacje na działalność edukacyjną – przygotowanie wniosków, realizacja

Przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram” (akronim: ZRYW 2017) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz wniosek o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 15% do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ten sam tytuł). Wartość wniosku do POIiŚ: 556 676 zł, wkład własny – VAT, który jest niekwalifikowalny: 61 335,71 zł. Kwota dotacji POIiŚ: 421 039,24 zł, kwota dofinansowania NFOŚiGW: 74 301,05 zł.

Wniosek POIiŚ znalazł się na liście podstawowej do dofinansowania. Podstawowy zakres projektu, który będzie realizowany do roku 2020, obejmuje: publikację wydawnictw (kwartalnik „Wigry”, kalendarz, przewodnik po wystawie, broszury i mapy „wyrywanki”), imprezy edukacyjne, turystyczne, muzealne, program współpracy z lokalnymi szkołami, warsztaty dla różnych grup zawodowych.

3.5.7. Pozostałe działania

Wigierski Park Narodowy przystąpił do projektu Stowarzyszenia Człowiek i Przyroda „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce”. W kwietniu zostały rozstawione przenośne bariery naprowadzające dla płazów, na drodze gminnej Krzywe – Sobolewo, w miejscu gdzie kończą się wybudowane przepusty dla płazów i gdzie obserwowano dużą śmiertelność tych zwierząt. Pracownicy Działu Edukacji prowadzili monitoring i regularne przenoszenie płazów do początków maja br. Wszystkie odnotowane dane zostały wprowadzone do bazy stowarzyszenia http://www.monitoringplazow.pl/.

Dział Edukacji oraz pracownicy innych działów WPN wzięli udział w realizacji 4 odcinków programu „Załoga Eko” TVP, filmy zostały już wyemitowane, dostępne są pod linkami:

 • http://vod.tvp.pl/26864303/v-odc-4-kto-przygarnie-pszczoly
 • http://vod.tvp.pl/27700961/v-odc-13-jak-ryba-w-wodzie
 • http://vod.tvp.pl/28146907/v-odc-15-na-szlaku-czarnej-hanczy
 • http://vod.tvp.pl/28160400/v-odc-18-jeziora-oczka-i-suchary

Pracownicy Działu Edukacji wzięli także udział w przygotowaniu słuchowisk dla dzieci na antenie Polskiego Radia Dzieciom pt. „Strażnicy Dzikiego Królestwa”. Słuchowiska dostępne są pod linkiem: http://www.polskieradio.pl/18/4908,Straznicy-dzikiego-krolestwa.

13-15 kwietnia instytucja nadzorująca skontrolowała trwałość projektu „Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i jego okolic” realizowanego w latach 2009-2012. Kontrola wypadła pozytywnie.

3.6. Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego

Maciej Ambrosiewicz

Zespół Muzeum Wigier wchodzi w skład Działu Edukacji Wigierskiego Parku Narodowego.

3.6.1. Programy edukacyjne

Muzeum Wigier oferowało zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem, indywidualnie lub z audioprzewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Muzeum odwiedziło, kupując bilety, 14 258 osób (bilety wstępu do muzeum i bilety na rejsy łodzią Leptodora II). W roku 2017 pracownicy muzeum przeprowadzili 93 lekcje muzealne, w których uczestniczyły 1 723 osoby. Wśród lekcji muzealnych dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące jakości wody w jeziorze Wigry, biologii bobra, ptaków, ryb, życia zwierząt Wigierskiego Parku Narodowego, kształtowania się krajobrazu oraz Natury 2000.

W ofercie edukacyjnej nadal największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na wodnych ścieżkach edukacyjnych – rejsy łodzią Leptodora II, prowadzone od początku maja do końca października 2017 roku; z 319 rejsów skorzystało 2 367 osób. Muzeum było miejscem szkoleń i spotkań nauczycieli, odbywały się tu również szkolenia organizowane przez WPN dla pracowników i członków stowarzyszeń turystycznych.

3.6.2. Wystawy czasowe

Część wystaw czasowych była umieszczona w muzeum już w roku 2016:

 • wystawa poświęcona 40. rocznicy utworzenia pierwszych parków krajobrazowych w Polsce – Suwalskiego PK i Wigierskiego PK: „40 lat ochrony polskich krajobrazów 1976 – 2016” (czynna od 03.06.2016 r. do końca maja 2017 r.),
 • wystawa „Co kryje las?” (kontynuacja wystawy z roku 2015 r.),

W roku 2017 udostępniano następujące wystawy czasowe:

 • w dniu 29.06.2017 r. otwarto wystawę Andrzeja Strumiłło pt. "Tajga" (wystawiona do 30.09.2017 r.);
 • 16.09.2017 r. otwarto wystawę o Aleksandrze Połujańskim (będzie wystawiona do 15.04.2018 r.);
 • 29.09.2017 r. otwarto wystawę „Poznawanie wigierskiej przyrody z „Panem Tadeuszem". Zadanie to dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (będzie wystawiona do 30.09.2018 r.);
 • 13.10.2017 r. otwarto wystawę zdjęć podwodnych Huberta i Miłosza Stojanowskich pt. „Po drugiej stronie lustra” (wystawiona do 8.12.2017 r.);
 • 9.12.2017 r. otwarto wystawę „Zwierzęta w fotografii Wojciecha Misiukiewicza” (będzie wystawiona do 25.04.2018 r.).

3.6.3. Imprezy i akcje organizowane przez Muzeum Wigier

Muzeum Wigier kontynuowało działania dotyczące spotkań z podróżnikami, celem poszerzenia wiedzy wśród zainteresowanych mieszkańców na temat innych kultur, zabytków, wartości przyrodniczych itp. Tematy spotkań zamieszczono w załączniku 4, tabeli 4b.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się imprezy organizowane w Muzeum Wigier. 20 maja po raz kolejny odbyła się Noc Muzeów, w trakcie której został pokazany spektakl opowiadający o ludziach pracujących w Stacji Hydrobiologicznej w Starym Folwarku (w jej budynku mieści się obecnie Muzeum Wigier). Spektakl na podstawie scenariusza opracowanego przez Macieja Ambrosiewicza i Wiesławę Malinowską wyreżyserowała Joanna Łupinowicz; aktorami byli m.in. pracownicy WPN.

W dniu 24 czerwca została przeprowadzona kolejna, trzecia edycja gry terenowej pt. „W poszukiwaniu kwiatu paproci i nie tylko”.

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe przy współpracy z Wigierskim Parkiem Narodowym i Lasami Państwowymi przeprowadziło w dniu 16.09.2017 sesję naukową poświęconą Aleksandrowi Połujańskiemu (1814-1866), który był pionierem polskiego piśmiennictwa leśnego oraz autorem pierwszego przewodnika mówiącego o Suwalszczyźnie.

3.6.4. Udostępnienie muzeum

W 2017 roku pracownicy Muzeum Wigier prowadzili ewidencję osób zwiedzających i uczestniczących w lekcjach muzealnych. Muzeum Wigier w 2017 roku sprzedało 5 941 biletów wstępu na wystawy. Ponad połowę wszystkich zwiedzających – 7 491 osób, stanowili turyści odwiedzający muzeum w grupach zorganizowanych. Odwiedzającymi muzeum, podobnie jak w ubiegłym roku, byli przede wszystkim turyści z Polski. Zagraniczni goście muzeum pochodzili z takich krajów jak: Niemcy, Litwa, Rosja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Holandia, USA, Białoruś i Francja. Porównując tegoroczny sezon turystyczno-edukacyjny w Muzeum Wigier z rokiem poprzednim, stwierdzono spadek liczby zwiedzających. Na niższą frekwencję miała wpływ pogoda i zmiana zasad w organizacji grup szkolnych.

Turyści oceniali bardzo pozytywnie ekspozycje muzeum, zadawali też często pytania dotyczące jego funkcjonowania, atrakcji w okolicy i na terenie WPN, możliwości posmakowania potraw regionalnych, miejsc gdzie można zjeść ryby, dojazdu do klasztoru wigierskiego, wędkowania na wodach WPN, noclegów, wypożyczenia rowerów, kajaków i żaglówek.

Do najlepszych doświadczeń podczas zwiedzania turyści zaliczyli przede wszystkim interaktywną, nowoczesną formę edukacji, zastosowanie audioprzewodników przy zwiedzaniu indywidualnym i grupowym. Wysoką ocenę uzyskało wyposażenie wystaw w ekrany dotykowe i tablice interaktywne, które oddziałują intensywniej na zmysły i emocje oraz rejsy Leptodorą II po jeziorze Wigry.

Pracownicy muzeum obsługują punkt informacji turystycznej (kategoria 3 gwiazdek w czterogwiazdkowej skali); certyfikacja została przeprowadzona przez Polską Organizację Turystyczną i Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. Certyfikat jest ważny do września 2018 roku. W roku 2017 punkt „it” w muzeum uzyskał dobrą ocenę w "Raporcie Tajemniczy Klient – Informacja Turystyczna 2017" (link do oceny, która wyniosła średnio 83%: https://www.pot.gov.pl/attachments/article/1804/raport-tajemniczy-klient-informacja-turystyczna-2017.pdf).

3.6.5. Promocja

W 2017 roku Muzeum Wigier, z okazji otwarcia każdej wystawy, cyklicznych spotkań czy organizowanych imprez, wysyłało od 200 do 300 zaproszeń drogą elektroniczną. Dodatkowo, informowano o organizowanych wydarzeniach na stronie internetowej WPN, a także przez media oraz portale społecznościowe.

Na bieżąco prowadzona jest własna strona internetowa parku (www.wigry.org.pl), z podstroną Muzeum Wigier. Bardzo często zgłaszanie grup, chętnych do odwiedzania muzeum, odbywało się przez stronę www. Informacje o Muzeum Wigier i imprezach w nim organizowanych ukazywały się na wielu stronach internetowych, w tym:

 • Niebywałe Suwałki www.niebywalesuwalki.pl;
 • Suwalski Serwis Informacyjny www.suwalki.info;
 • Radio5 www.radio5.com.pl;
 • Wrota Podlasia (oferta turystyczna) www.turystyka.wrotapodlasia.pl;
 • Forum Suwałki www.forum.suwalki.pl.

Przekazano materiały informacyjne o Muzeum Wigier do: punktów informacji turystycznej w Suwałkach (SIRT, CMIKT), Augustowie, Sejnach, Białymstoku (Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna).

Telewizja Białystok i lokalne „Radio 5” nagrały materiały o Muzeum Wigier.

  


Spis treści

Dalej »

Strona główna WPN