<

 

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2016

Spis treści

   

Strona główna WPN

15. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Zestawienie powierzchni według kategorii użytkowania w 2016 r. (stan na 31 grudnia 2016 roku, zgodnie ze sprawozdaniem do GUS)

Tabela 1a. Podział administracyjny Wigierskiego Parku Narodowego i zatrudnienie w 2016 r.

Załącznik 2. Zestawienie powierzchni według kategorii ochronności (stan na 31 grudnia 2016 roku)

Załącznik 3. Zestawienie powierzchni (w ha) wg województw i gmin (stan na 31 grudnia 2016 roku)

Załącznik 4. Działalność edukacyjna w 2016 roku

Tabela 4a. Edukacja w 2016 r.

Tabela 4b. Tematy imprez edukacyjnych w 2015 r.

Tabela 4c. Wydawnictwa edukacyjne, popularnonaukowe i naukowe własne w 2016 r.

Tabela 4d. Wystawy stałe i czasowe w 2016 r.

Tabela 4e. Ceny kart wstępu w 2016 r. (zł)

Załącznik 5. Działalność naukowa Parku w 2016 r.

Tabela 5a. Wykaz projektów naukowo-badawczych realizowanych siłami Parku w 2016 r.

Tabela 5b. Wykaz projektów naukowo-badawczych realizowanych przez instytucje zewnętrzne w 2016 r.

Tabela 5c. Spis publikacji naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych opublikowanych i złożonych do druku przez pracowników Parku w 2016 r.

Tabela 5d. Wykaz konferencji i seminariów naukowych zorganizowanych przez Park (lub na terenie Parku) przez instytucje zewnętrzne w 2016 r.

Tabela 5e. Wykaz konferencji, seminariów i szkoleń, w których wzięli udział pracownicy Parku w 2016 r.

Tabela 5f. Zakres monitoringu środowiska w 2016 r.

Załącznik 6. Zestawienie środków bezzwrotnych pochodzących ze źródeł krajowych i wydatki nimi finansowane

Tabela 6a. Projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Załącznik 7. Zalesienia i zabiegi hodowlane w ekosystemach leśnych w 2016 r. (ha)

Załącznik 8. Ochrona lasu w 2016 r.

Załącznik 9. Pozyskanie drewna w 2016 r. (tys. m3)

Tabela 10a. Sprzedaż drewna w 2016 r. (m3)

Załącznik 10. Ochrona zwierząt w 2016 r.

Tabela 11a. Liczebność wybranych gatunków zwierząt w 2016 r.

Tabela 11b. Ochrona zwierząt łownych w 2016 r.

Załącznik 11. Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych w 2016 r.

Załącznik 12. Czynna ochrona ichtiofauny w 2016 r.

Załącznik 13. Turystyka i komunikacja w 2016 r.

Załącznik 14. Zatrudnienie, wynagrodzenia i wykształcenie

Tabela 14a. Wykaz pracowników i pełnionych funkcji w 2016 r. Stan na 31.12.2016 r.

Załącznik 15. Wypadki przy pracy w 2015 i 2016 r.

Załącznik 16. Majątek Parku w 2016 r.

Załącznik 17. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych w 2016 r.

Załącznik 18. Informatyka w 2016 roku

Załącznik 19. Współpraca z organizacjami samorządowymi, ekologicznymi i innymi w 2016 r.

  

  

  

Spis treści  

Strona główna WPN