Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

<

 

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2016

Spis treści

   

Strona główna WPN

9. ANALIZA STANU BHP

Wojciech Kamiński

Wypadki przy pracy

W 2016 r. zarejestrowano jedno zdarzenie wypadkowe – w dniu 23.10.2016 r. podczas wykonywania obowiązków służbowych, wypadkowi uległa p. Wiesława Malinowska (pracownik Muzeum Wigier), doznając kontuzji palca lewej ręki. Dokumentacja dotycząca wypadku została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia ewentualnego uszczerbku na zdrowiu i wypłaty jednorazowego odszkodowania.

Choroby zawodowe

W 2016 roku nie stwierdzono wystąpienia chorób zawodowych.

Zagrożenia szkodliwymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi

a) stały kontakt z wodą (2 osoby narażone) – rybacy jeziorowi;

b) odczynniki chemiczne i trucizny (4 osoby narażone) – pracownicy laboratorium PN-E i obsługi ośrodka rehabilitacji zwierząt. W przypadku oddziaływania czynników chemicznych nie zachodziła potrzeba wykonywania pomiarów. Ryzyko związane z występowaniem czynników chemicznych oceniono jako „małe”, nie wymagające podejmowania dodatkowych działań, poza standardowymi czynnościami profilaktycznymi, jak stosowanie odzieży ochronnej i zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania pracy;

c) hałas i wibracja (2 osoby narażone) – operatorzy ciągników.

Zagrożenie czynnikami biologicznymi w środowisku pracy

W wyniku aktualizacji oceny zagrożenia pracowników czynnikami biologicznymi stwierdzono występowanie dwóch czynników zaliczonych do 3. (wysokiej) grupy zagrożenia:

 • wirus wścieklizny (2 osoby) – pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Maćkowej Rudzie,
 • wirus kleszczowego zapalenia mózgu – wariant środkowoeuropejski (61 osób) pracownicy wykonujący czynności służbowe w terenie leśnym i przyleśnym.

Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp przeprowadziły jednostki Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Suwałkach i Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole nie wykazały istotnych nieprawidłowości.

Szkolenia

W analizowanym okresie przeprowadzono szkolenia:

 • z zakresu ratowania tonących (rybacy),
 • podstawowe, z zakresu bhp i ppoż. dla nowozatrudnionych pracowników,
 • okresowe, z zakresu bhp i ppoż. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych i osób kierujących pracownikami.

Profilaktyka

W analizowanym okresie:

 • prowadzono szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (dotyczy osób narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne, zaliczone do 3. grupy zagrożenia),
 • wydawano według bieżących potrzeb odzież ochronną i roboczą oraz obuwie robocze, dostarczano napoje chłodzące w okresie letnim oraz ciepłe w okresie zimowym,
 • wydawano posiłki profilaktyczne pracownikom uprawnionym do ich otrzymywania (pracownicy przygotowują posiłki i ciepłe napoje we własnym zakresie z dostarczonych przez zakład produktów),
 • wydawano pracownikom środki czystości oraz wypłacano ekwiwalenty za pranie odzieży.
 • prowadzono okresowe i kontrolne badania lekarskie.

Inne działania

W grudniu 2016 r. przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników Parku, mające na celu wykrycie występowania w ich organizmach przeciwciał bakterii wywołującej boreliozę. Wyniki zostały przekazane pracownikom do ewentualnej konsultacji z lekarzami.

  

  

10. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Anna Krzysztofiak

W roku 2016 odbyły się dwa posiedzenia Rady.

Głównym tematem obrad pierwszego posiedzenia, które miało miejsce 28 października, był projekt zadań ochronnych na rok 2017. W posiedzeniu wzięło udział 15 członków Rady Naukowej WPN oraz 6 pracowników WPN. Po wysłuchaniu propozycji dyrekcji WPN przedstawionych przez dyrektora Jarosława Borejszo dotyczącej planu zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego na rok 2017, oraz po przedyskutowaniu najistotniejszych jego punktów, Rada Naukowa WPN pozytywnie zaopiniowała treść tego dokumentu. Następnie dyrektor Jacek Łoziński omówił najważniejsze zagadnienia bieżącej działalności parku, m.in. stan zaawansowania prac nad planem ochrony WPN, zmiany logo WPN i księgi znaków, zaleconych przez Ministerstwo Środowiska w celu ujednolicenia znaków polskich parków narodowych, a także projekty realizowane przez pracowników parku.

W drugim posiedzeniu RN WPN, które odbyło się 9 grudnia, uczestniczyło 8 członków Rady i 6 pracowników WPN. Dyskutowano na nim głównie o projektach aplikacji, jakie pracownicy parku zamierzają składać do funduszu leśnego w roku 2017, dotyczących dofinansowania badań naukowych. Podstawowe założenia tych projektów przedstawili mgr inż. Piotr Pieczyński i dr Lech Krzysztofiak. Rada Naukowa WPN, po wysłuchaniu propozycji pracowników WPN dotyczących planowanych wniosków oraz po dyskusji, pozytywnie zaopiniowała ich założenia, poza trzema propozycjami, dotyczącymi badań bobrów i jeleniowatych. Na prośbę dyrektora Jacka Łozińskiego uczestnicy posiedzenia odnieśli się do propozycji różnych typów wydawnictw, które mają uświetnić obchody 30-lecia WPN. Ustalono, że najodpowiedniejszą formą będzie cykl broszur opisujących poszczególne elementy przyrody parku, a także aplikacje mobilne o podobnej treści.

  

Tabela 33. Skład Rady Naukowej WPN na lata 2015 – 2019

Lp.

Tytuł, imię, nazwisko

Instytucja

1

dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Wydział Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,
Katedra Limnologii

2

mgr Jerzy Brzozowski

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

3

Tadeusz Chołko

Gmina Suwałki

4

dr hab. Łucjan Chybowski

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,
Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

5

dr hab. Janusz Czerepko

Instytut Badawczy Leśnictwa

6

mgr Bogdan Dyjuk

Sejmik Województwa Podlaskiego

7

prof. dr hab. Andrzej Górniak

Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii

8

mgr inż. Henryk Grabowski

Oddział PTTK w Suwałkach

9

prof. dr hab. Czesław Hołdyński

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

10

mgr inż. Dariusz Kulbacki

Gmina Nowinka

11

dr hab. Grażyna Łaska

Politechnika Białostocka,
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

12

dr inż. Lech Margel

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

13

prof. dr hab. Stanisław Miścicki

SGGW w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu,
Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

14

Jan Nowel

Gmina Krasnopol

15

dr Paweł Pawlikowski

Wydział Biologii UW Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska,

16

mgr inż. Wojciech Rodak

Nadleśnictwo Suwałki

17

dr hab. Jerzy Solon

PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

18

dr Hanna Werblan-Jakubiec

Wydział Biologii UW Ogród Botaniczny

19

dr inż. Dorota Zawadzka

Uniwersytet Łódzki, filia w Tomaszowie Mazowieckim,
Instytut Nauk Leśnych

20

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  

  

11. ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIE I SZKOLENIA

Alicja Sobota

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. wynosił 78 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W 2016 roku 1 osoba została zatrudniona oraz uległy rozwiązaniu 2 umowy o pracę:

 • 1 osoba – na mocy porozumienia stron,

 • 1 osoba – z upływem czasu, na który została zawarta.

W 2016 r. w Wigierskim Parku Narodowym średnia miesięczna płaca wyniosła 4 181,62 zł brutto (z uwzględnieniem odpraw, nagród jubileuszowych, nagrody rocznej, premii oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok).

Zgodnie z Regulaminem premiowania, WPN wypłaca miesięczną premię w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. Wypłaty dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych składników wynagrodzenia WPN realizuje zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników parków narodowych zawartym w dniu 13 lutego 2013 r.

Szczegółowe zestawienie, dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia znajduje się w Załączniku nr 15 do analizy.

Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego, oprócz uczestnictwa w kursach i szkoleniach, w 2016 roku podwyższali swoje kwalifikacje i wykształcenie w innych systemach kształcenia. W systemie studiów niestacjonarnych w trybie zaocznym na kierunku leśnictwo dwie osoby uzyskały tytuł inżyniera. Jedna osoba kontynuuje studia doktoranckie na kierunku biologia.

  

  

12. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Stefan Mackiewicz

Lista przedsięwzięć zrealizowanych w 2016 roku, dofinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawia się następująco:

 • zakupiono paczki świąteczne dla 27 dzieci pracowników parku,
 • dofinansowano doładowanie karnetów basenowych dla 45 pracowników,
 • dofinansowano udział 6 dzieci pracowników w koloniach i obozach,
 • udzielono 4 osobom pożyczek remontowo-budowlanych, na łączną kwotę 22 000 złotych,
 • dofinansowano „wczasy pod gruszą” wszystkim pracownikom, na łączną kwotę 70 738 złotych,
 • sfinansowano zakup bonów towarowych dla pracowników oraz emerytów WPN za kwotę 56 000 złotych,
 • udzielono 1 pracownikowi zapomogi finansowej.

Jeśli chodzi o plany, to jak pokazał miniony rok, największym zainteresowaniem załogi cieszą się wczasy turystyczne, z których korzysta 100% załogi. Zakładając w planach organizację wycieczki należy wziąć pod uwagę fakt, że pracownik musi dokonać wyboru, a mianowicie, albo skorzystać z dofinansowania do wczasów i pokryć 100% kosztów organizowanej wycieczki lub odwrotnie, skorzystać z dofinansowania do wycieczki automatycznie rezygnując z dofinansowania do wczasów. Każdy pomysł, który wypływa od pracowników jest zawsze analizowany przez komisję socjalną, a następnie rekomendowany dyrektorowi parku do akceptacji. Drugim żelaznym punktem cieszącym się niesłabnącym zainteresowaniem są talony. „Wczasy pod gruszą” oraz talony stanowią największy procent wydatków ze środków ZFŚS.

  

  

13. ZAGADNIENIA OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Maciej Łapiński

Funkcję pełnomocnika ds. obronnych oraz ochrony informacji niejawnych sprawuje specjalista informatyk Maciej Łapiński.

W WPN funkcjonuje kancelaria tajna. Kancelaria tajna służy rejestracji, przechowywaniu, obiegowi i wydawaniu dokumentów niejawnych. Obowiązki kierownika kancelarii niejawnej pełni Danuta Makowska.

W 2016 r. do obsady stałego dyżuru WPN dołączyły 4 osoby: Łukasz Skiendziul, Mariusz Szczęsny, Mateusz Danilczyk i Jacek Adamczewski.

Liczba osób realizujących zadania obronne w WPN:

dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego

– 3 osoby

pracownicy realizujący zadania obronne

– 9 osób

obsada stałego dyżuru

– 12 osób

osoby pełniące funkcję pomocnika dyżurnego / kierowcy

– 2 osoby

Inne zadania:

Na początku 2016 roku weszło w życie nowe zarządzenie dotyczące Stałego Dyżuru WPN (uwzględniające zmiany w instrukcji stałego dyżuru oraz zmiany osobowe w nim).

 

Zarządzanie kryzysowe

Co tydzień Wigierski Park Narodowy przekazuje do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska meldunki o zdarzeniu kryzysowym lub przewidywanych zdarzeniach /sytuacjach kryzysowych.

W roku 2016 odbyły się szkolenia obronne:

 • maj 2016 r. – trening wykonywania stałego dyżuru uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska – Dyrektor WPN, pracownik ds. obronnych, zespół stałego dyżuru.
 • czerwiec 2016 r. – konferencja szkoleniowa kadry kierowniczej – Dyrektor WPN.
 • październik 2016 r. – szkolenie obronne dla parków narodowych dział administracji rządowej „środowisko”, organizowane przez Tatrzański Park Narodowy i Ministerstwo Środowiska w Bukowinie Tatrzańskiej – Dyrektor WPN oraz pracownik ds. obronnych.
 • grudzień 2016 r. – szkolenie obronne dla działu administracji rządowej „środowisko” i „gospodarka wodna” w Warszawie organizowane przez Ministerstwo Środowiska – pracownik ds. obronnych.

   

   

Dalej »

  

  

Spis treści  

Strona główna WPN