Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

<

 

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2016

Spis treści

   

Strona główna WPN

4. FINANSE

Marta Kopiczko

4.1. Plan i wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:

1. przychody z prowadzonej działalności,

2. dotacje z budżetu państwa,

3. koszty, w tym:

 • wynagrodzenia i naliczane od nich składki,

 • zakup towarów i usług,

 • środki na wydatki majątkowe,

 • należności i zobowiązania na początek i koniec roku,

 • stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie przyrody plan finansowy na rok 2016 i 3 kolejne lata został sporządzony w układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań, podzadań, działań oraz poddziałań, wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania/podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów. Układ zadaniowy funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem kosztów.

Koszty działalności statutowej Parku rejestrowane są w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja państwa – 12. Środowisko

Zadanie – 12.2 W – Kształtowanie bioróżnorodności (cel: ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, miernik: suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych [w ha]).

Podzadanie – 12.2.1 W – Ochrona przyrody i krajobrazu (cel: utrzymanie, odtworzenie lub wzbogacenie różnorodności biologicznej, miernik: liczba zrealizowanych przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody [w szt.]).

Działanie 12.2.1.1 W – Formy ochrony przyrody (cel: zapewnienie ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, miernik: powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi).

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Zadanie 12. ŚRODOWISKO

Funkcja/zadanie/ podzadanie/ działanie (nr i nazwa)

Cel

Miernik

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

12.2. W Kształtowanie bioróżnorodności

ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych

suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (ha)

15 085 ha

15 085 ha

100

12.2.1. W Ochrona przyrody i krajobrazu

utrzymanie, odtworzenie lub wzbogacenie różnorodności biologicznej

liczba zrealizowanych przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody (szt.)

64 szt.

64 szt.

100

12.2.1.1. W Parki narodowe

zapewnienie ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty różnorodności

powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi (ha)

3 400 ha

3 438 ha

101

   

    

4.2. Koszty w układzie rodzajowym

Koszty statutowej działalności Parku w układzie rodzajowym podzielone zostały na koszty funkcjonowania Parku oraz na koszty realizacji zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych. Koszty funkcjonowania Parku pokrywane były z przychodów z prowadzonej bieżącej działalności oraz z dotacji celowej budżetu państwa.

Rodzaj kosztów

Wartość (zł)

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM (TRADYCYJNYM)

25 618 526,45

Koszty funkcjonowania Parku

23 670 739,24

Amortyzacja

15 966 891,22

Materiały i energia

458 698,48

Remonty

77 598,06

Pozostałe usługi obce

1 265 450,03

Wynagrodzenia, z tego:

4 196 830,62

– osobowe

4 128 798,16

– bezosobowe

68 032,46

Składki na ubezpieczenie społeczne

704 181,16

Składki na Fundusz Pracy

79 989,66

Podatki i opłaty

203 315,62

Pozostałe koszty funkcjonowania

717 784,39

Koszty realizacji zadań (koszty bieżące), z tego:

1 947 787,21

IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska”

541 449,54

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu „Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2016”

40 966,71

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z tego:

167 902,83

„Czynna ochrona zespołów ryb w wybranych ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego”

115 253,00

„Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego”

52 649,83

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku „40-lecie ochrony krajobrazu na Suwalszczyźnie”

10 645,23

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków funduszu leśnego, z tego:

1 186 822,90

Umowa EZ.0290.1.6.2016 – badania naukowe

223 071,70

Umowa EZ.0290.1.25.2016 – ochrona ekosystemów leśnych

963 751,20

  

  

4.3. Przychody

Przychodami Parku w 2016 r. były m.in.:

 • dotacje celowe z budżetu państwa, na działalność statutową Parku oraz na odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry,
 • dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, funduszu leśnego, Unii Europejskiej w ramach IF LIFE+ oraz innych źródeł zewnętrznych,
 • opłaty za wstęp do Parku,
 • przychody z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,
 • przychody ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań ochronnych,
 • przychody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.

  

Przychody z własnej działalności

Tytuł przychodu

Wykonanie

Dzierżawa gruntów

40 399,47

Przychody z udostępniania Parku i edukacji

485 760,96

Odłowy regulacyjne ryb, wylęgarnia

365 594,80

Sprzedaż drewna z cięć pielęgnacyjnych i trzebieży

2 371 264,01

Przychody z pozostałych działań ochronnych

105 641,14

Sprzedaż materiałów informacyjnych i wydawnictw

60 137,68

Odsetki bankowe, pozostałe opłaty, kary i odszkodowania, dopłaty

99 860,67

Nawiązki sądowe

4 875,67

Zmiana stanu produktów gotowych

9 989,09

Razem

3 523 545,31

Dotacje z budżetu

 

Dotacja celowa – wydatki bieżące

4 723 000,00

Dotacja celowa – odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

11 920,09

Razem dotacje

4 734 920,09

Pozostałe przychody operacyjne

 

Pozostałe przychody operacyjne, z tego pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych ze źródeł zewnętrznych

15 385 064,37

IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" – środki bieżące

541 449,54

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
„Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2016” – środki bieżące

68 506,10

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – środki bieżące

167 902,83

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Białymstoku – środki bieżące

10 645,23

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków funduszu leśnego – środki bieżące

1 760 514,35

Razem

17 934 082,42

OGÓŁEM PRZYCHODY

26 192 547,82

  

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w łącznej wysokości 967 767,82 zł, z tego:

1. Środki z NFOŚiGW w Warszawie – 426 745,63 zł, w tym:

a) „Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Bryzgiel – wykup działek 97/100 i 97/12” – 302 693,70 zł

b) „Ochrona strefy brzegowej jeziora Wigry – wykup działek 32/27 i 32/28 w Gawrych Rudzie” – 40 488,30 

2. Środki własne – 88 726,65 zł, z tego:

a) Dokumentacja projektowa na wykonanie klimatyzacji – 3 000,00 zł

b) Wykonanie instalacji alarmowej – 15 151,00 zł

c) Zakupy silnika i drukarki – 21 952,68 zł

d) Zakupy gruntów – 48 622,97 zł

3. Środki z funduszu leśnego – 452 295,54 zł, z tego:

a) zakup lunety i serwera – 15 756,18 zł

b) infrastruktura turystyczna – 436 539,36 zł

  

  

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Stefan Mackiewicz

W 2016 roku zrealizowano zamówienia publiczne zamieszczone w poniższej tabeli:

Tabela 31. Zamówienia publiczne zrealizowane w 2016 roku

Dostawy

Usługi

Roboty budowlane

Liczba

zamówień

Wartość

zamówień

w zł (netto)

Liczba

zamówień

Wartość

zamówień

w zł (netto)

Liczba

zamówień

Wartość

zamówień

w zł (netto)

4

113 253

3

1 989 417

7

498 910

Kwota wydatkowana na zmówienia publiczne w 2016 roku wyniosła 2 601 580 złotych (netto).

Najczęściej stosowaną procedurą przy wyłanianiu wykonawców był przetarg nieograniczony organizowany zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych.

  

  

6. INWESTYCJE, REMONTY, TRANSPORT

Stefan Mackiewicz, Marek Wrona

W 2016 roku WPN sprzedał 1 pojazd (Lada Niva). Jego remont był dla parku nieopłacalny. Koszty transportu w 2016 roku wyniosły około 100 000 złotych brutto. Obecnie stan taboru to 9 pojazdów samochodowych oraz 2 traktory. W roku 2017 wskazany byłby zakup nowego ciągnika rolniczego.

W 2016 roku ze środków własnych WPN wykonano szereg drobnych napraw, remontów i usług mających na celu utrzymanie bądź poprawę stanu technicznego budynków i budowli należących do WPN. Ze względu na zły stan techniczny, rozebrano stodołę w osadzie leśnej Słupie. Ponadto, przeprowadzono modernizację i rozbudowę elementów infrastruktury turystycznej.

Wykaz zrealizowanych prac remontowo budowlanych przedstawiono w poniższej tabeli.

  

Tabela 32. Zestawienie prac remontowych w 2016 r.

Lp.

Nazwa obiektu

Krótki opis zrealizowanych robót

Koszt brutto

Środki własne Wigierskiego Parku Narodowego

Budynek recepcyjny Jastrzęby

Wymiana pokrycia dachu

8 859,45

1.

Gawarzec leśniczówka

Wymiana pokrycia dachu, oczyszczenie i impregnacja obicia ścian zewnętrznych na budynku mieszkalnym

58 060,00

2.

Budynek dyrekcji WPN, Krzywe 82

Opracowanie projektu klimatyzacji poddasza

3 690,00

3.

OEŚ Słupie

Instalacja automatycznych rolet w pomieszczeniu laboratorium i sali kominkowej

14 729,25

4.

O.O. Lipniak oddział 25 g

Budowa 2 przepustów pod drogą

6 150,00

5.

Osada leśna Wiatrołuża

Demontaż i utylizacja eternitu z trzech budynków

7 465,07

6.

Muzeum Wigier, Stary Folwark

Modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania budynku

20 245,80

7.

Punkt obsługi parkingu przy budynku dyrekcji WPN

Wymiana pokrycia dachu i malowanie elewacji

3 000,00

8.

OEŚ Słupie, Wylęgarnia ryb Tartak, sanitariat plaża Krzywe, siedziba Dyrekcji Krzywe, garaże, Krzywe, ekspozycja etnograficzna Krzywe, miejsce ogniskowe Krzywe, trzy budynki i skrzynki dla turystów Jastrzęby, hangary Czerwony Folwark.

Przeglądy okresowe budynków i badanie stanu instalacji elektrycznej

12 532,00

Środki pozyskane z funduszu leśnego

1

Krzywe – ścieżka „Las”
i Słupie – ścieżka „Jeziora”

Ogrodzenie z bali 212,5 m

39 182,71

2

Krzywe – plaża
i Leszczewek – przy leśniczówce

Ogrodzenie z desek 200 m

19 244,81

3

Krzywe parking

Szlaban automatyczny – 1 sztuka

5 760,37

4

O.O. Powały 3 szt. O.O. Słupie 1 szt.,
O.O. Wysoki Most 2 szt.

Szlaban obrotowy ręczny – 6 sztuk

7 658,12

5

O.O. Leszczewek 1 szt., O.O. Mikołajewo 2 szt., O.O. Krusznik 2 szt., O.O. Wysoki Most 1 szt., O.O. Słupie 1 szt., O.O. Gawarzec 1 szt.

Toaleta kompostująca – 8 sztuk

51 940,23

6

O.O. Leszczewek

Wiata 12 osobowa – 1 sztuka

8 715,94

7

O.O. Krzywe 2 sztuki, O.O. Lipowe 3 szt.

Wiata 6 osobowa – 5 sztuk

31 456,82

8

Krzywe ścieżka LAS

Odbudowa kładki prowadzącej przez teren podmokły

154 877,36

9

Słupie ścieżka Jeziora Suchar Wielki

Odbudowa pomostu widokowego

77 249,71

10

Wiatrołuża

Odbudowa kładki przez rzekę Wiatrołuża

9 692,94

11

Słupie ścieżka Jeziora, jezioro Długie

Wymiana pokładu pomostu widokowego

14 597,53

12

O.O. Powały przystanek Binduga

Odbudowa platformy widokowej

8 032,46

13

O.O. Krusznik

Budowa drewnianej wieży widokowej o wysokości 15 m z pokładem widokowym na wysokości 10 m

115 000,00

  

  

7. INFORMATYKA

Maciej Łapiński

W 2016 roku zakupiono 1 komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem i kolorową drukarkę wielofunkcyjną/ksero Konica Minolta C353. Spisano ze stanu i przekazano do utylizacji:

 • 17 zestawów komputerowych,
 • 11 drukarek,
 • 12 monitorów,
 • 1 skaner,
 • 1 ksero kolorowe.

Backup danych:

Aby zmniejszyć ryzyko utraty wrażliwych danych przechowywanych na serwerach WPN wykonywany jest ich backup. Backup wykonywany jest automatycznie raz w tygodniu w formie przyrostowej na dysku zewnętrznym (macierz dyskowa).

Zestawienie sprzętu komputerowego, stan na 31.12.2016 r.:

WPN używa łącznie 82 szt. sprzętu komputerowego, w tym:

 • 4 serwery, 53 komputery stacjonarne i 18 komputerów przenośnych,
 • 34 drukarki w użyciu (biuro WPN, Muzeum Wigier, leśniczówki),
 • 4 kserografy (sekretariat, górny korytarz biura, Muzeum Wigier, PN-E),
 • 2 skanery (PN-E).

WPN używa następującego oprogramowania:

 • systemy operacyjne: MS Win 2003 Server, MS WIN 2013 Server, MS Win98,
 • MS WinXP, MS Win7, MS WIN 8, Sys Info-Box (Linux), Linux,
 • oprogramowanie biurowe: MS Office (2010, 2007, 2003 Prof, XP Stand, Office XP Prof., 97 Prof.), Open Office,
 • oprogramowanie graficzne: Corel 10, Corel Classic, Corel 9 PL, Corel 11 PL, Corel X4, Corel X5 PL, Corel X6 PL, Adobe CS 2, Adobe PC 11 CE, Adobe Photoshop CS 2;
 • oprogramowanie baz danych i GIS: ArcEditor; ArcView 9.3, ArcInfo 9.3, ArcPAD, mLas Inżynier, Mapinfo 9.2, GeoMedia, MS Acces (w ramach MS Office Prof.), system LasInfo (aplikacja serwer oraz aplikacja klient),
 • oprogramowanie Comarch Optima (program księgowy i kadrowo-płacowy – Biuro WPN),
 • oprogramowanie Symfonia (program księgowy i kadrowo-płacowy – Muzeum Wigier),
 • oprogramowanie antywirusowe: Eset Endpoint Security,
 • system informacji prawnej LEX (2 licencje dostępowe, poprzez stronę WWW).

  

  

8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Piotr Pieczyński

Poniżej przedstawiono zadania z zakresu informacji przestrzennej (GIS) realizowane w 2016 roku.

1. Wdrożenie nowych wersji aplikacji LasInfo z możliwością bezpośredniego dostępu do serwera bazodanowego GIS za pomocą łącza internetowego.

2. Wdrożenie nowych baz danych taksacyjnych i ewidencyjnych utworzonych podczas przygotowywania projektu planu ochrony.

3. Wdrożenie nowej Leśnej Mapy Numerycznej i mapy ewidencyjnej.

4. Inwentaryzacja gniazd bociana białego i ptaków drapieżnych z wykorzystaniem systemu WebGIS:

a) utworzenie formularzy obserwacyjnych w module WebGIS,

b) pobranie formularzy na urządzenia mobilne,

c) wykonanie obserwacji w oprogramowaniu mLas – wdrożenie modułu pomiarów na urządzeniach mobilnych DOP i leśniczych,

d) przesłanie danych z urządzeń mobilnych do systemu WebGIS.

5. Wykonanie bazy danych i mapy ochrony przeciwpożarowej w technologii GIS (dofinansowanie funduszu leśnego):

a) inwentaryzacja infrastruktury ochrony przeciwpożarowej (utworzenie warstw informacyjnych),

b) utworzenie geobazy ochrony ppoż.,

c) opracowanie przeglądowej mapy ochrony przeciwpożarowej w projekcie ArcGIS,

d) publikacja mapy w systemie WebGIS.

Plan rozwoju GIS na lata 2017 – 2020 przedstawia się następująco:

a) rozwijanie funkcjonalności systemu LasInfo (przede wszystkim w zakresie raportowania danych),

b) opracowanie projektu w zakresie teledetekcyjnej oceny stanu zasobów przyrodniczych parku (uzupełnienie bazy danych przestrzennych o dane teledetekcyjne),

c) opracowanie geoportalu dla użytkownika zewnętrznego.

   

   

Dalej »

  

  

Spis treści  

Strona główna WPN