Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2015

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

15. ZAŁĄCZNIKI

  

  

  

Załącznik 1. Zestawienie powierzchni według kategorii użytkowania w 2015 r.

Tabela 1a. Podział administracyjny Wigierskiego Parku Narodowego i zatrudnienie w 2015 r.

Załącznik 2. Zestawienie powierzchni według kategorii ochronności

Załącznik 3. Zestawienie powierzchni wg województw i gmin

Załącznik 4. Działalność edukacyjna w 2015 roku

Tabela 4a. Edukacja w 2015 r.

Tabela 4b. Tematy imprez edukacyjnych w 2015 r.

Tabela 4c. Wydawnictwa edukacyjne, popularnonaukowe i naukowe własne w 2015 r.

Tabela 4d. Wystawy stałe i czasowe w 2015 r.

Tabela 4e. Ceny kart wstępu w 2015 r. (zł)

Załącznik 5. Działalność naukowa Parku w 2015 r.

Tabela 5a. Wykaz projektów naukowobadawczych realizowanych siłami Parku w 2015 r.

Tabela 5b. Wykaz projektów naukowobadawczych realizowanych przez instytucje zewnętrzne w 2015 r.

Tabela 5c. Spis publikacji naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych opublikowanych i złożonych do druku przez pracowników Parku (samodzielnie bądź w charakterze współautorów) w 2015 r.

Tabela 5d. Wykaz konferencji i seminariów naukowych zorganizowanych przez Park (lub na terenie Parku przez instytucje zewnętrzne) w 2015 r.

Tabela 5e. Wykaz konferencji, seminariów i szkoleń, w których wzięli udział pracownicy Parku w 2015 r.

Tabela 5f. Zakres monitoringu środowiska w 2015 r.

Załącznik 6. Zestawienie zadań realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących ze źródeł pozabudżetowych

Tabela 6a. Projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Załącznik 7. Zalesienia i zabiegi hodowlane w ekosystemach leśnych w 2015 r.

Załącznik 8. Ochrona lasu w 2015 r.

Załącznik 9. Pozyskanie drewna w 2015 r.

Tabela 10a. Sprzedaż drewna w 2015 r.

Załącznik 10. Ochrona zwierząt w 2015 r.

Tabela 11a. Liczebność wybranych gatunków zwierząt w 2015 r.

Tabela 11b. Ochrona zwierząt łownych w 2015 r.

Załącznik 11. Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych w 2015 r.

Załącznik 12. czynna ochrona ichtiofauny w 2015 r.

Załącznik 13. Turystyka i komunikacja w 2015 r.

Załącznik 14. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Tabela 14a. Wykaz pracowników i pełnionych funkcji w 2015 r. Stan na 31.12.2015 r.

Załącznik 15. Wypadki przy pracy w 2015 r.

Załącznik 16. Majątek Parku w 2015 r.

Załącznik 17. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych w 2015 r.

Załącznik 18. Informatyka w 2015 roku

Załącznik 19. Współpraca z organizacjami samorządowymi, ekologicznymi i innymi w 2015 r.