Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2015

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

9. ANALIZA STANU BHP

Wojciech Kamiński

  

 1. Wypadki przy pracy

W 2015 roku nie zarejestrowano wypadków przy pracy.

 1. Choroby zawodowe

W 2015 roku nie zarejestrowano chorób zawodowych.

 1. Zagrożenia szkodliwymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi

Stały kontakt z wodą (2 osoby narażone) – rybacy jeziorowi.

Odczynniki chemiczne i trucizny (4 osoby narażone) – pracownicy laboratorium i obsługi ośrodka rehabilitacji zwierząt. W przypadku stężenia czynników chemicznych nie zachodziła potrzeba wykonywania pomiarów. Ryzyko związane z występowaniem czynników chemicznych oceniono jako „małe”, nie wymagające podejmowania dodatkowych działań, poza standardowymi czynnościami profilaktycznymi, jak stosowanie odzieży ochronnej i zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania pracy.

Hałas i wibracja (2 osoby narażone) – operatorzy ciągników. Przeprowadzone w 2015 roku badania natężenia hałasu i wibracji nie wykazały przekroczenia obowiązujących norm.

 1. Zagrożenie czynnikami biologicznymi w środowisku pracy

W wyniku aktualizacji oceny zagrożenia pracowników czynnikami biologicznymi stwierdzono występowanie dwóch czynników zaliczonych do “3” (wysokiej) grupy zagrożenia:

 • Wirus wścieklizny (2 osoby) – pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Maćkowej Rudzie;
 • Wirus kleszczowego zapalenia mózgu – wariant środkowoeuropejski (61 osób) pracownicy wykonujący czynności służbowe w terenie leśnym i przyleśnym.
 1. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne

W analizowanym okresie nie było kontroli instytucji zewnętrznych.

Doraźne kontrole wewnętrzne prowadzone przez pracownika, któremu powierzono prowadzenie spraw bhp, nie wykazały nieprawidłowości.

 1. Szkolenia

W analizowanym okresie przeprowadzono szkolenia:

 • z zakresu ratowania tonących (rybacy),
 • podstawowe z zakresu bhp i ppoż. dla nowozatrudnionych pracowników,
 • okresowe z zakresu bhp i ppoż. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych i osób kierujących pracownikami.
 1. Profilaktyka
 • Prowadzono szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (dotyczy osób narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne zaliczone do 3 grupy zagrożenia).
 • Wydawano według bieżących potrzeb odzież ochronną i roboczą oraz obuwie robocze.
 • Dostarczano napoje chłodzące w okresie letnim oraz ciepłe w okresie zimowym.
 • Wydawano posiłki profilaktyczne pracownikom uprawnionym do ich otrzymywania (pracownicy przygotowują posiłki i ciepłe napoje we własnym zakresie z dostarczonych przez zakład produktów).
 • Wydawano pracownikom środki czystości oraz wypłacano ekwiwalentu za pranie odzieży.
 • Prowadzono okresowe i kontrolne badania lekarskie.
 1. Inne działania

Przeprowadzono pomiary natężenia wibracji i hałasu w użytkowanych ciągnikach rolniczych. W wyniku pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm.

 1. Plan zadań na 2016 r.

Prowadzenie standardowych działań wynikających z przepisów bhp. Okresowe badania pracowników na występowanie w organizmie przeciwciał bakterii Borreli burgdorferi, wywołującej chorobę – boreliozę.

  

  

  

10. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Anna Krzysztofiak

  

W roku 2015 odbyły się dwa posiedzenia Rady. Głównym tematem obrad pierwszego, które miało miejsce 25 czerwca, było przedstawienie rezultatów pracy wykonawców Planu Ochrony WPN – kolejnej wersji rozporządzenia Ministra Środowiska, już po poprawkach. Oprócz 14 członków Rady Naukowej WPN oraz 7 pracowników WPN, w posiedzeniu wziął udział także wójt gminy Krasnopol Karol Szrejbert. Przed rozpoczęciem obrad Dyr. J. Łoziński przeczytał rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie powołania nowego składu Rady Naukowej WPN i wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady. Następnie Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego przyjęła jednogłośnie Regulamin Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego, po czym przeprowadzono głosowanie na stanowisko przewodniczącego RN WPN i jego zastępcę. Komisja skrutacyjna, w skład której weszli: mgr Dariusz Kulbacki, dr Dorota Zawadzka oraz dr Jerzy Brzozowski, przeprowadziła głosowanie, w którym jednogłośnie wybrano dr Hannę Werblan-Jakubiec na przewodniczącą Rady, a pana wójta Tadeusza Chołko na Jej zastępcę. Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego, po dotychczasowej pracy nad projektem planu ochrony Parku, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony dokument i zaleciła Dyrekcji Parku kontynuowanie dalszych prac nad projektem planu, uwzględniając uwagi przesłane przez członków Rady do Dyrekcji Parku w ciągu tygodnia po posiedzeniu Rady.

Następnie, na prośbę dyr. J. Borejszo Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną przez Niego zmianę w liczbie dzików przeznaczonych do redukcji na rok 2015, sugerując jednocześnie, by dyrekcja Parku na przyszły rok próbowała się porozumieć w tej sprawie z sąsiadującymi obwodami łowieckimi.

W drugim posiedzeniu RN WPN, które odbyło się 3 listopada, uczestniczyło 12 członków Rady i 8 pracowników WPN. Dyskutowano na nim głównie projekt zadań ochronnych na rok 2016. Członkowie sformułowali uchwałę Rady, w której jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt planu, po wniesieniu zgłoszonych w trakcie dyskusji, drobnych poprawek. Następnie dr Lech Krzysztofiak przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Pracowni Naukowo-Edukacyjnej WPN oraz plany działań na lata 2016-18. Rada Naukowa WPN jednogłośnie przyjęła do aprobującej wiadomości plan badań Pracowni Naukowo-Edukacyjnej WPN na lata 2016-2018. Po przedstawieniu przez dyr. J. Borejszo sprawozdania z postępu prac nad planem ochrony WPN, Rada Naukowa WPN pozytywnie zaopiniowała projekt planu, z jednym wstrzymującym się głosem.

     

Tabela 31. Skład Rady Naukowej WPN na lata 2015 – 2019

  

Lp. Tytuł, imię, nazwisko Instytucja

1

dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska Wydział Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,

Katedra Limnologii

2

mgr Jerzy Brzozowski Muzeum Okręgowe w Suwałkach

3

Tadeusz Chołko Gmina Suwałki

4

dr hab. Łucjan Chybowski Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,

Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

5

dr hab. Janusz Czerepko Instytut Badawczy Leśnictwa

6

mgr Bogdan Dyjuk Sejmik Województwa Podlaskiego

7

prof. dr hab. Andrzej Górniak Uniwersytet w Białymstoku Instytut Biologii

8

mgr inż. Henryk Grabowski Oddział PTTK w Suwałkach

9

prof. dr hab. Czesław Hołdyński Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

10

mgr inż. Dariusz Kulbacki Gmina Nowinka

11

dr hab. Grażyna Łaska Politechnika Białostocka,

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

12

dr inż. Lech Margel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska e Białymstoku

13

prof. dr hab. Stanisław Miścicki SGGW w Warszawie, Wydział Leśny,

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

14

Jan Nowel Gmina Krasnopol

15

dr Paweł Pawlikowski Wydział Biologii UW, Zakład Ekologii Roślin i  Ochrony Środowiska

16

mgr inż. Wojciech Rodak Nadleśnictwo Suwałki

17

dr hab. Jerzy Solon PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

18

dr Hanna Werblan-Jakubiec Wydział Biologii UW Ogród Botaniczny,

19

dr inż. Dorota Zawadzka Uniwersytet Łódzki, filia w Tomaszowie Mazowieckim,

Instytut Nauk Leśnych

20

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  

  

  

11. ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIE I SZKOLENIA

Alicja Sobota

  

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. wynosił 80 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W 2015 roku rozwiązano 4 umowy o pracę:

 • 1 osoba - w związku z nabyciem renty chorobowej,
 • 1 osoba - w związku z przejściem na emeryturę,
 • 1 osoba - na mocy porozumienia stron,
 • 1 osoba - z upływem czasu, na który została zawarta.

Spośród wyżej wymienionych,  3 osoby zostały zatrudnione ponownie. Zatrudniono 1 nowego pracownika.

W 2015 r. w Wigierskim Parku Narodowym średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4 044,61 zł (z uwzględnieniem odpraw, nagród jubileuszowych, nagrody rocznej, premii oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok ).

Zakład pracy wypłaca miesięczną premię w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z Regulaminem premiowania. Wypłatę dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych składników wynagrodzenia zakład pracy realizuje zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Parków Narodowych zawartym w dniu 13 lutego 2013 r.

Szczegółowy wykaz dotyczący zatrudnienia i wynagrodzenia znajduje się w Załączniku nr 15 analizy.

Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego oprócz uczestnictwa w kursach i szkoleniach w 2015 roku podwyższali również swoje kwalifikacje i wykształcenie w innych systemach kształcenia. W systemie studiów niestacjonarnych w trybie zaocznym na kierunku leśnictwo (dwie osoby) oraz jedna na kierunku biologia (studia doktoranckie).

  

  

  

  

12. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Stefan Mackiewicz

  

Lista przedsięwzięć dokonanych w 2015 roku dofinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 1. Zakupiono paczki świąteczne dla 31 dzieci pracowników Parku.
 2. Zorganizowano imprezę integracyjną dla pracowników Parku oraz członków ich rodzin.
 3. Dofinansowano doładowanie karnetów basenowych 45 pracownikom.
 4. Udzielono 8 osobom pożyczek remontowo budowlanych na łączną kwotę 48 500 złotych.
 5. Dofinansowano wczasy pod gruszą 25 pracownikom oraz uprawnionym członkom ich rodzin.
 6. Dofinansowano 31 osobom bilety wstępu na spektakle, które odbyły się w Suwalskim Ośrodku Kultury.
 7. Sfinansowano zakup bonów towarowych przeznaczonych pracownikom oraz emerytom WPN za kwotę 68 000 złotych.
 8. Dofinansowano pobyt 7 dzieci pracowników Parku na zorganizowanych koloniach i obozach.
 9. Udzielono trzem pracownikom zapomogi finansowe.

W planach jest wycieczka krajoznawcza, ale to jak zwykle zależy tylko i wyłącznie od pracowników. Na początku roku cyklicznie doładowywane są karnety basenowe. Nadmienić należy, że wszelkie propozycje wypływają od załogi i są realizowane w miarę posiadanych środków.

  

    

  

   

13. ZAGADNIENIA OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Maciej Łapiński

  

Funkcję pełnomocnika ds. obronnych oraz ochrony informacji niejawnych sprawuje specjalista informatyk Maciej Łapiński.

W WPN funkcjonuje kancelaria tajna. Kancelaria tajna służy rejestracji, przechowywaniu, obiegowi i wydawaniu dokumentów niejawnych. Obowiązki Kierownika Kancelarii Niejawnej pełni Danuta Makowska.

W 2015 zakupiono, na potrzeby przechowywania informacji niejawnych, szafę pancerną klasy A.

Liczba osób realizujących zadania obronne w WPN:

 • Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego – 3 osoby
 • Pracownicy realizujący zadania obronne – 9 osób
 • Obsada Stałego Dyżuru – 11 osób

Inne zadania:

 • Rozpoczęto prace aktualizujące Instrukcję Stałego Dyżuru WPN.
 • Podjęto decyzję o zwiększeniu obsady Stałego Dyżuru o 3 osoby.
 • Trwają prace nad modyfikacją części opisowej procedur w Kartach Realizacji Zadań Obronnych.
 • Na początku 2016 roku wejdzie w życie nowe zarządzenie dotyczące Stałego Dyżuru WPN (uwzględniające zmiany w Instrukcji SD oraz zmiany osobowe w SD).

Zarządzanie Kryzysowe:

Co tydzień Wigierski Park Narodowy przekazuje do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska meldunki o zdarzeniu kryzysowym lub przewidywanych zdarzeniach /sytuacjach kryzysowych.

W roku 2015 odbyły się dwa szkolenia obronne:

 • Szkolenie obronne Stałego Dyżuru WPN (17 sierpnia 2015 r.);
 • Szkolenie obronne dla działu administracji rządowej „środowisko” i „gospodarka wodna” w Gdyni (14-17 września 2015 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni).

  

  

  

  

Dalej »