Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2015

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

4. FINANSE

Marta Kopiczko

  

  

4.1. Plan i wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

  

Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:

 • przychody z prowadzonej działalności,
 • dotacje z budżetu państwa,
 • koszty, w tym: wynagrodzenia i naliczane od nich składki oraz zakup towarów i usług,
 • środki na wydatki majątkowe,
 • należności i zobowiązania na początek i koniec roku,
 • stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie przyrody plan finansowy na rok 2015 i 2 kolejne lata został sporządzony w układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań, podzadań, działań oraz poddziałań wraz ze wskazaniem na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania/podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów. Układ zadaniowy funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem kosztów.

Koszty działalności statutowej Parku rejestrowane są w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości:

Funkcja państwa – 12. Środowisko

Zadanie – 12.1 W – Kształtowanie bioróżnorodności (cel: ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, miernik : suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)).

Podzadanie – 12.1.1 W – Ochrona przyrody i krajobrazu (cel: ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody, miernik : liczba przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody (w szt.)).

Działanie – 12.1.1.2 W – Parki narodowe (cel: zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach, miernik: powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi).

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Zadanie 12. ŚRODOWISKO

Funkcja/zadanie/podzadanie/

działanie (nr i nazwa)

Cel Miernik
Nazwa Plan Wykonanie %
12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych

15 085

15 085

100

12.1.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody liczba przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody

58

58

100

12.1.1.2.W Parki narodowe zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach powierzchnia ekosystemów objętych w danym roku zabiegami ochronnymi

3 242

3 242

100

  

  

  

4.2. Koszty w układzie rodzajowym

  

Koszty statutowej działalności Parku w układzie rodzajowym podzielone zostały na koszty funkcjonowania Parku oraz na koszty realizacji zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych. Koszty funkcjonowania Parku pokrywane były z przychodów z prowadzonej bieżącej działalności oraz z dotacji celowej budżetu państwa.

KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM (TRADYCYJNYM)

25 971 526,37

1. Koszty funkcjonowania Parku

23 225 172,41

Amortyzacja

16 135 397,55

Materiały i energia

508 741,02

Remonty

141 558,93

Pozostałe usługi obce

848 170,39

Wynagrodzenia, z tego:

3 928 817,12

osobowe

3 862 949,49

bezosobowe

65 867,63

Składki na ubezpieczenie społeczne

659 517,10

Składki na Fundusz Pracy

78 093,18

Podatki i opłaty

205 190,56

Pozostałe koszty funkcjonowania

796 686,56

2.Koszty realizacji zadań (koszty bieżące), z tego:

2 746 353,96

IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska"

752 923,07

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu „Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2015”

94 036,69

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z tego:

252 227,22

"Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego – zrównoważone udostępnianie przyrody poprzez ograniczenie antropopresji"

144 952,40

"Czynna ochrona zespołów ryb w wybranych ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"

80 850,00

„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska”

18 867,93

„Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego”

7 556,89

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku „Czy wszystko jasne w przyrodzie?”

24 703,21

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z tego:

316 014,04

„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” POIS.05.03.00-00-275/10

17 664,97

„Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” POIS.05.01.00-00-437/12

298 349,07

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków Funduszu Leśnego, z tego:

1 306 449,73

Zadanie nr 1 „Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku”

751 913,57

Zadanie nr 2 „Ochrona przeciwpożarowa na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku”

317 586,38

Zadanie nr 3 „Toposiedliskowe uwarunkowania występowania wątrobowca Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście wyznaczania obszarów o wysokim stopniu naturalności z cechami pierwotnego lasu puszczańskiego”

37 619,00

Zadanie nr 4 „Badanie znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów na przykładzie motyli i pszczołowatych- etap III”

62 845,00

Zadanie nr 5 „Badania nad saproksyliczną fauną skoczogonków (Collembolla) wybranych siedlisk leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście realizowanych i proponowanych działań renaturyzacyjnych – etap I”

44 913,19

Zadanie nr 6 „Wpływ działalności bobra europejskiego na skład gatunkowy drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego”

40 000,00

Zadanie nr 7 „Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących działek Wigierskiego Park Narodowego położonych w gminie Giby oraz konserwacja oznakowania oddziałów leśnych”

40 794,75

Zadanie nr 8 „Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 r.”

10 777,84

   

   

   

   

4.3. Przychody

   

Przychodami Parku w 2015 r. były m.in.:

 • dotacje celowe z budżetu państwa, na działalność statutową Parku oraz na odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry,
 • dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Funduszu Leśnego Lasów Państwowych, Unii Europejskiej w ramach IF LIFE+ oraz innych źródeł zewnętrznych,
 • opłaty za wstęp do Parku i udostępnianie,
 • przychody z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,
 • przychody ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań ochronnych,
 • przychody ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.

TYTUŁ PRZYCHODU WYKONANIE zł
Przychody z własnej działalności
Dzierżawa gruntów

24 689,57

Przychody z udostępniania Parku i edukacji

477 163,83

Odłowy regulacyjne ryb, wylęgarnia

510 180,28

Sprzedaż drewna z cięć pielęgnacyjnych i trzebieży

1 727 658,05

Przychody z pozostałych działań ochronnych

19 830,27

Sprzedaż materiałów informacyjnych i wydawnictw

44 370,38

Odsetki bankowe, pozostałe opłaty, kary i odszkodowania, dopłaty

151 138,96

Nawiązki sądowe

9 775,00

Zmiana stanu produktów gotowych

5 273,80

Razem

2 970 080,14

Dotacje z budżetu
Dotacja celowa – wydatki bieżące

4 459 000,00

Dotacja celowa – odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

19 027,86

Razem dotacje

4 478 027,86

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne, z tego pokrycie amortyzacji:

- środki trwałe zakupione z NFOŚiGW – 288 289,69 zł

- środki trwałe zakupione z funduszu leśnego – 74 410,97 zł

- środki trwałe zakupione z LIFE+ – 17 775,00 zł

- środki trwałe zakupione z CKPŚ – 574 199,75 zł

- prawo wieczystego użytkowania gruntów – 14 391 927,08 zł

- środki trwałe zakupione z dotacji celowej budżetu państwa – 650,00 zł

15 347 252,49

IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" – środki bieżące

752 923,07

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu „Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2014” – środki bieżące

70 351,52

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – środki bieżące

252 227,21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – środki bieżące

24 703,21

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków Funduszu Leśnego – środki bieżące

1 306 449,73

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – środki bieżące

316 014,04

Razem

18 069 921,27

OGÓŁEM PRZYCHODY, w tym

Zmiana stanu produktów: 5 273,80

25 518 029,27

  

  

Wykonanie planu finansowego Wigierskiego Parku Narodowego za 2015 r. w stosunku do planu

Lp. Wyszczególnienie 2015
Plan

po zmianach

Wykonanie
I STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 Środki obrotowe, w tym:

1 817 242,00

1 817 241,27

1.1 środki pieniężne

1 423 602,00

1 423 601,61

1.2 Należności, w tym:

241 436,00

241 435,28

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy

60 288,00

60 287,05

2 Zobowiązania, w tym:

915 239,00

915 238,55

2.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

2.2 wymagalne

II PRZYCHODY OGÓŁEM

26 250 391,00

25 518 029,27

1 Przychody z prowadzonej działalności, z tego:

2 930 000,00

2 929 829,26

1.1 Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

2 930 000,00

2 929 829,26

1.2 Pozostałe

0,00

2 Dotacje z budżetu państwa, w tym:

4 806 554,00

4 794 041,90

2.1 podmiotowa

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej

758 000,00

752 923,07

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych z tego:

469 200,00

382 971,01

4.1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

309 400,00

252 227,21

4.2 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

24 800,00

24 703,21

4.3 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

65 000,00

35 689,07

4.4 Uczelnie publiczne

70 000,00

70 351,52

5 Pozostałe przychody, w tym:

17 286 637,00

16 658 264,03

5.1 odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)

5.2 Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych

15 690 000,00

15 347 252,49

III KOSZTY OGÓŁEM

26 610 391,00

25 971 526,37

1 Koszty funkcjonowania

23 533 029,00

23 225 172,41

1.1 Amortyzacja

16 150 000,00

16 135 397,55

1.2 Materiały i energia

510 000,00

508 741,02

1.3 Remonty

150 000,00

141 558,93

1.4 Pozostałe usługi obce

900 000,00

848 170,39

1.5 Wynagrodzenia, z tego:

4 090 000,00

3 928 817,12

1.5.1 osobowe

4 020 000,00

3 862 949,49

1.5.2 bezosobowe

70 000,00

65 867,63

1.5.3 pozostałe

1.6 Składki, z tego na:

785 000,00

737 610,28

1.6.1 ubezpieczenie społeczne

689 000,00

659 517,10

1.6.2 Fundusz Pracy

96 000,00

78 093,18

1.6.3 Fundusz Emerytur Pomostowych

1.7 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.8 Podatki i opłaty, w tym:

210 000,00

205 190,56

1.8.1 podatek akcyzowy

1.8.2 podatek od towarów i usług (VAT)

1.8.3 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1.8.4 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego

200 000,00

198 780,50

1.8.5 opłaty na rzecz budżetu państwa

1.9 Pozostałe koszty funkcjonowania

738 029,00

719 686,56

2 Koszty realizacji zadań, w tym:

3 077 362,00

2 746 353,96

2.1 środki przekazane innym podmiotom

3 Pozostałe koszty, w tym:

3.1 środki na wydatki majątkowe

IV WYNIK BRUTTO (poz. II - III)

-360 000,00

-453 497,10

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

10 000,00

1 Podatek dochodowy od osób prawnych

10 000,00

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI WYNIK NETTO (poz. IV – V)

-370 000,00

-453 497,10

VII DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

x

x

1 Dotacje ogółem, z tego:

4 931 504,00

4 794 041,90

1.1 podmiotowa

1.2 przedmiotowa

1.3 celowa

4 478 029,00

4 478 027,86

1.4 celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące

328 525,00

316 014,04

1.4.1 w tym: na współfinansowanie

1.5 na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.6 celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe

124 950,00

1.6.1 w tym: a współfinansowanie

VIII ŚRODI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

1 497 956,00

1 140 982,62

w tym:

1. środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)

867 988,00

663 305,63

2. środki własne

150 000,00

58 527,17

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

X STAN NA KONIEC ROKU:

1 Środki obrotowe, w tym:

1 817 424,00

1 415 889,63

1.1 środki pieniężne

1 423 602,00

982 655,78

1.2 Należności, w tym:

241 436,00

276 778,94

1.2.1 z tytułu udzielonych pożyczek

1.2.2 od jednostek sektora finansów publicznych

1.3 Zapasy

60 288,00

61 696,87

2 Zobowiązania, w tym:

915 239,00

579 690,31

2.1 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

2.2 wymagalne

    

    

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w łącznej wysokości 1 140 982,62 zł, co stanowi 76,2% planu po zmianach (1 497 956,00 zł), z tego:

 1. Środki z CKPŚ – 107 565,88 zł, z tego:
  1. „Ogarniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” – 107 565,88 zł:
 1. Środki z NFOŚiGW w Warszawie – 663 305,63 zł, z tego:
  1. „Ochrona krajobrazu wsi Czerwony Krzyż – wykup działki 6/13” – 161 499,37 zł;
  2. „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego – zrównoważone udostępnianie przyrody poprzez ograniczenie antropopresji” – 482 824,04 zł;
  3. „Ograniczenia presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego” – 18 982,22 zł.
 2. Środki własne – 58 527,17 zł, z tego:
  1. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku magazynowego bazy rybackiej w miejscowości Czerwony Folwark oraz pomostów Powały i Bartny Dół – 31 300,00 zł;
  2. Wykonanie dokumentacji projektowej wieży widokowej w Kruszniku – 9 756,10 zł;
  3. Zakupy inwestycyjne (brona talerzowa, zestaw komputerowy, udział w zakupie gruntów) – 17 471,07 zł.
 3. Środki z funduszu leśnego Lasów Państwowych – 299 598,57 zł, z tego:
  1. zakup odbiornika i GPS – 24 876,41zł;
  2. infrastruktura turystyczna: ścieżka edukacyjna „Las”, platforma widokowa „Jeziora” – 274 722,16 zł.
 4. Środki z uczelni publicznych – 11 985,37 zł, z tego:
  1. macierz dyskowa – 7 554,48 zł;
  2. rejestrator poziomu wody, temperatury i przewodnictwa – 4 430,89 zł.

  

  

  

  

  

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Stefan Mackiewicz

  

W 2015 roku zrealizowano zamówienia publiczne zamieszczone w poniższej tabeli:

     

Tabela 29. Zrealizowane zamówienia publiczne w 2015 roku

  

Dostawy Usługi Roboty budowlane
Liczba

zamówień

Wartość zamówień

w zł (netto)

Liczba

zamówień

Wartość zamówień

w zł (netto)

Liczba

zamówień

Wartość zamówień

w zł (netto)

4 406 505 3 1 296 294 7 1 377 624

 

Kwota wydatkowana na zamówienia publiczne w 2015 roku to 3 080 423 złotych netto.

Najczęściej stosowaną procedurą przy wyłanianiu wykonawców był przetarg nieograniczony organizowany zgodnie z zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  

  

  

6. INWESTYCJE, REMONTY, TRANSPORT

Marek Wrona, Stefan Mackiewicz

   

W 2015 roku głównie dokonywano bieżących napraw i remontów zasobów mieszkalnych należących do WPN. Prace remontowo budowlane wykonane w 2015 zostały zawarte w tabeli nr 30.

W 2015 roku WPN sprzedał 2 pojazdy, to jest Nissan Pickup i VW Bus. Remont tych samochodów był dla Parku nieopłacalny. Koszty transportu za 2015 rok to około 100 000 złotych brutto. Obecnie stan taboru to 10 pojazdów samochodowych oraz 2 traktory. W roku 2016 wskazany byłby zakup nowego ciągnika rolniczego.

     

Tabela 30. Zestawienie prac remontowych w 2015 r.

  

Opis robót Źródła finansowania
Okres

realizacji

Pochodzenie

środków

finansowych

Koszt

(cena brutto zł)

Modernizacja sali wystawowej i konferencyjnej w budynku Krzywe 82. Wymiana okładzin podłogowych, remont ścian, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji informatycznej i audiowizualnej, wymiana drzwi, wymiana części ekspozycji przyrodniczej i konserwacja pozostałych elementów. marzec-czerwiec CKPŚ

291 938,80

Modernizacja pomieszczeń Pracowni Edukacyjno-Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego w zakresie wyrównania i malowania ścian i stropów, wykonania okładzin podłogowych, wymiany stolarki drzwiowej oraz okablowania i osprzętu instalacji elektrycznych i teleinformatycznych. maj-czerwiec LIFE

162 592,86

Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego – zrównoważone udostępnianie przyrody poprzez ograniczanie antropopresji w tym: odbudowa pomostu na Sucharze 1 w m. Krzywe oraz pomostów Bartny Dół i Powały na jeziorze Wigry, budowa pomostu pływającego i miejsca wodowania łodzi wędkarskich Łysocha Słupie. Budowa elementów zagospodarowania miejsc odpoczynku na szlakach turystycznych – ławostoły, miejsca ogniskowe, toalety kompostujące, wiaty na drewno opałowe Konstrukcje tablic informacyjnych. marzec-sierpień NFOŚiGW

695 483,05

Konserwacja i naprawa drogi gruntowej o dł. 4200 m wykorzystywanej jako dojazd pożarowy – Droga Słupiańska. lipiec-wrzesień Fundusz

Leśny

253 649,79

Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku w tym: Odbudowa części kładki na ścieżce LAS w m Krzywe, remont i konserwacja kładki z punktem widokowym w m, Cimochowizna, odbudowa punktu widokowego Słupie ­- ścieżka Jeziora. sierpień-październik Fundusz

Leśny

349 320,00

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Maćkowa Ruda 55 m 1. październik WPN

4 006,66

Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego Sobolewo 70. październik-listopad WPN

24 887,24

Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Krusznik, wymiana pokrycia dachu wraz z uzupełnieniem izolacji cieplnej, malowanie wnętrza, wykonanie węzła sanitarnego w kancelarii październik-listopad WPN

51 437,76

Renowacja studni na terenie Leśniczówki Mikołajewo kwiecień WPN

6 150,00

Wymiana okien w budynku mieszkalnym w m. Mikołajewo. październik WPN

7 827,19

Remont częściowy budynku mieszkalnego Królówek wraz z wymianą źródła ciepła. październik WPN

24 732,00

Wymiana instalacji elektrycznej Maćkowa Ruda 55 m1. październik WPN

4 006,66

Wymiana drzwi wejściowych do jednego z mieszkań budynek dwurodzinny Tartak. listopad WPN

1 500,00

  

  

  

  

7. INFORMATYKA

Maciej Łapiński

  

W 2015 roku zakupiono łącznie 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 4 laptopy (komputery przenośne) wraz z oprogramowaniem.

Otrzymano 1 zestaw komputerowy w ramach monitoringu ZMŚP.

Wymieniono zepsute urządzenie komputerowe, system sterowania (serwer monitoringu w Muzeum Wigier).

Zakupy sprzętu w ciągu 2015 roku:

 • 1 zestaw komputerowy (projekt „Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego”);
 • 3 laptopy (projekt „Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego”);
 • 2 zestawy komputerowe (środki własne);
 • 1 zestaw komputerowy poleasingowy (środki własne);
 • 1 laptop poleasingowy (środki własne);
 • 1 urządzenie komputerowe, system sterowania w Muzeum Wigier (środki własne);
 • 1 zestaw komputerowy (ZMŚP).

Zakupiono oprogramowanie:

 • 3 licencje Corel X6;
 • 3 licencje MS Office 2013.

Zakupiono drukarki:

 • 1 drukarka laserowa A4;
 • 1 drukarka laserowa kolorowa A4 do sekretariatu (środki własne).

Backup danych: Aby zmniejszyć ryzyko utraty wrażliwych danych przechowywanych na serwerach WPN wykonywany jest ich backup. Backup wykonywany jest automatycznie raz w tygodniu w formie przyrostowej na dysku zewnętrznym (macierz dyskowa).

Podsumowanie sprzętu komputerowego na początek 2016 roku:

WPN używa łącznie 98 szt. prawidłowo działającego sprzętu komputerowego, w tym:

4 serwery, 53 komputery stacjonarne i 18 komputerów przenośnych.

Łączna liczba drukarek na 31.12.2015:

Drukarki: 29 szt. (z czego 7 atramentowe, 1 igłowa, 21 laserowych).

Park używa następującego oprogramowania:

 • Systemy operacyjne: MS Win 2003 Serwer; MS WIN 2013 Sserwer; MS Win98; MS WinXP; MS Win7; MS WIN 8; Sys Info-Box (Linux); Linux;
 • Oprogramowanie biurowe: MS Office (2010, 2007, 2003 Prof, XP Stand, Office XP Prof, 97 Prof.), Open Office;
 • Oprogramowanie graficzne: Corel 10, Corel Clasic, Corel 9 PL, Corel 11 PL, Corel X4, Corel X5 PL, Corel X6 PL, Adobe CS 2, Adobe PC 11 CE, Adobe Photoshop CS 2;
 • oprogramowanie baz danych i GIS: ArcEditor; ArcViev 9.3, ArcInfo 9.3, ArcPAD, mLas Inżynier, Mapinfo 9.2, GeoMedia, MS Acces (w ramach MS Office Prof.), system LasInfo (aplikacja serwer oraz aplikacja klient);
 • Oprogramowanie Comarch Optima (program księgowy i kadrowo-płacowy);
 • Oprogramowanie antywirusowe: Eset Endpoint Security;
 • System informacji prawnej LEX.

  

  

  

  

8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Piotr Pieczyński

  

 

 1. Uruchomiono portal WebGIS udostępniający dane przestrzenne pracownikom parku, min.:
  1. wyświetlanie opracowań ze zdjęć lotniczych i danych LIDAR: ortofotomapę w barwach naturalnych (RGB) i bliskiej podczerwieni (CIR), numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu;
  2. wyświetlanie map: drzewostanowej, siedlisk przyrodniczych, użytkowania terenu, stref ochronnych, ewidencyjnej, przeglądowej, ochrony gatunków roślin i zwierząt, zabudowy;
  3. dostęp do baz danych powiązanych z mapą numeryczną: opis taksacyjny drzewostanów, plan zadań ochronnych opracowywany przez DOP, magazyny drewna;
  4. dostęp do danych z serwerów zewnętrznych: obszary chronione, państwowy rejestr granic, państwowy rejestr nazw geograficznych, open street map;
  5. dostęp do danych pomiarowych: inwentaryzacja gatunków i siedlisk Natura 2000 wykonana w ramach planu ochrony, możliwość prowadzenia własnych pomiarów za pomocą urządzeń mobilnych i przesyłanie danych bezpośrednio na serwery GIS.
 2. Zaadaptowano pomieszczenie na serwerownię, w którym zainstalowano serwery GIS: serwer bazodanowy i serwer WebGIS.
 3. Zakupiono dwa odbiorniki GPS dla pracowników DOP z przeznaczeniem do pracy z leśną mapą numeryczną i mapą ewidencyjną.
 4. Przygotowywano się do przejścia od 2016 roku na nowe wersje aplikacji LasInfo z możliwością dostępu do serwera bazodanowego GIS za pomocą łącza internetowego:
  1. testowanie działania LasInfo przy połączeniu internetowym (VPN) z leśniczówek,
  2. testy nowych wersji oprogramowania systemowego LasInfo,
  3. założenie planu zadań ochronnych na 2016 rok w nowej bazie danych LasInfo.
 5. Udział w pracach inwentaryzacyjnych zasobów bazodanowych resortu środowiska na potrzeby wdrażania dyrektywy INSPIRE. Opracowano informacje o zbiorach danych przestrzennych Wigierskiego Parku Narodowego w zakresie:
  1. geobaza planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego,
  2. mapa geomorfologiczno – litologiczna Wigierskiego Parku Narodowego,
  3. mapa sieci hydrograficznej i granic zlewni Wigierskiego Parku Narodowego,
  4. mapa siedlisk przyrodniczych Natura 2000 Wigierskiego Parku Narodowego.
 6. Plan rozwoju GIS:
  1. opracowanie geoportalu dla użytkownika zewnętrznego,
  2. rozwijanie funkcjonalności aplikacji LasInfo (np. w zakresie opracowywania i raportowania danych gromadzonych w centralnej bazie),
  3. wykorzystywanie nowych technologii w zakresie przetwarzania danych przestrzennych,
  4. wykorzystywanie danych z Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS (np. poprzez serwis tworzony w ramach projektu POLWET).

  

  

  

Dalej »