Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2015

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

  

3.1. Ochrona ekosystemów leśnych

  

  

3.1.1. Ochrona lasu

Łukasz Skiendziul

  

  

W celu zabezpieczenia ekosystemów leśnych przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi, w 2015 roku wykonano następujące zabiegi:

1. Prognozowanie wystąpienia zagrożenia ze strony owadów liściożernych polegające na:

 1. próbnych odłowach samców brudnicy mniszki do 40 pułapek feromonowych, w których zastosowano feromon o nazwie Lymodor;
 2. obserwacjach intensywności lotów samic brudnicy mniszki wykonanych metodą transektów (10 drzew). Samice zaobserwowano w czterech obwodach ochronnych: Powały (3 szt.), Mikołajewo (2 szt.), Lipowe (1 szt.) oraz Wysoki Most (1 szt.);
 3. jesiennych poszukiwaniach owadów zimujących w ściółce na powierzchniach podokapowych. Zebrano i oznaczono materiał z 57 partii kontrolnych, wyznaczonych w 2007 roku metodą „10 ramek”.

2. Ograniczanie występowania owadów kambiofagicznych polegające na:

 1. wykładaniu drzew pułapkowych, tzw. pułapek klasycznych (17 sztuk). Wykorzystano w tym celu głównie wiatrołomy i wywroty oraz drzewa uszkodzone. Pułapki służyły obserwacji stadiów rozwojowych korników świerkowych, po wykorzystaniu zostały terminowo korowane lub wywożone z lasu;
 2. odłowach kambiofagów świerka (kornik drukarz i chrząszcze towarzyszące) w pułapki feromonowe (181 sztuk). Zastosowano pułapki Theysohna. Do zwabienia chrząszczy wykorzystano feromon Ipsodor;
 3. wyszukiwaniu od początku maja do końca sierpnia drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, przypłaszczka granatka i inne owady. W wyniku tych czynności usunięto 1981 m3 (w 2014 r. – 1910 m3) drewna świerkowego i 1063 m3 (w 2014 r. – 520 m3) drewna sosnowego zasiedlonego przez owady. Prowadzono także systematyczną kontrolę i czyszczenie wyłożonych pułapek feromonowych. Zajmowało się tym 10 osób, które przepracowały łącznie 6520 godzin;
 4. rozdrabnianiu gałęzi po usuniętych świerkach (920 rbh).

3. Ograniczanie szkód wyrządzanych przez duże ssaki roślinożerne w drzewostanach polegające na:

 1. zabezpieczaniu upraw repelentem Cervacol Extra na powierzchni 68,30 ha. Ochronę stosowano tylko na części sadzonek, zapewniając utrzymanie bazy żerowej zwierząt. Na jednym hektarze powierzchni smarowano ok. 1,5-2 tys. sadzonek;
 2. wykonaniu nowych ogrodzeń z użyciem siatki o wys. 2 m (1430 mb), w celu ochrony 1,18 ha upraw. Naprawiano także stare grodzenia (578 rbh);
 3. uprawie 5,51 ha poletek zaporowych (owies, żyto, kukurydza). Poletka wykorzystano w celu zatrzymania zwierzyny w lesie w okresie nasilonych szkód w uprawach rolnych.

Osłony indywidualne zostały zdjęte z 1,9 tys. sadzonek, ponieważ spełniły już swoją rolę ochronną, a drzewa wyrosły i już są mniej narażone na zgryzanie przez zwierzynę pędów głównych.

Zakres i rozmiar wymienionych czynności od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2009 roku zaprzestano zabezpieczania sadzonek osłonami indywidualnymi, podczas gdy w latach poprzednich co roku stosowano tę metodę (1500-4000 szt.). Od 2010 roku rozpoczęto zdejmowanie osłon indywidualnych zakładanych kilka lat temu i również w tym roku kontynuowano te działania.

W 2015 r. po raz trzeci zakup materiałów oraz koszty usług z zakresu ochrony lasu w całości były sfinansowane ze środków funduszu leśnego.

  

  

  

  

3.1.2. Redukcja zwierząt podlegających regulacji ilościowej

Dorota Zaborowska

  

  

Redukcję zwierząt łownych na terenie Parku wykonuje się w związku z potrzebą ochrony upraw, młodników i naturalnych odnowień przed zgryzaniem oraz ograniczeniem szkód w uprawach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę. Podstawą wykonywania redukcji jest Zarządzenie nr 1/2006 Dyrektora Parku z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie redukcji niektórych gatunków fauny na terenie Wigierskiego Parku Narodowego oraz zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych na terenie Puszczy Augustowskiej.

Ustalanie rocznych planów redukcji odbywa się na podstawie corocznych inwentaryzacji zwierzyny. Liczenie zwierzyny przeprowadzono 25 lutego 2015 r. metodą pędzeń próbnych. W tym samym czasie odbyło ono również na terenie sąsiednich nadleśnictw Puszczy Augustowskiej. Pędzenia odbyły się w 4 miotach na łącznej pow. 755 ha, w obwodach ochronnych: Leszczewek, Lipowe, Mikołajewo i Gawarzec. Dane zostały przeliczone przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych dla całego Rejonu Hodowlanego Puszczy Augustowskiej. Na podstawie wyliczeń stwierdzono, że liczebność zwierząt łownych na początku 2015 roku wynosiła: 35 łosi, 300 jeleni, 300 saren i 150 dzików.

W ramach współpracy z Fundacją WWF Polska przeprowadzono dwukrotnie (10 lutego, 5 marca) zimowe tropienia rysi i wilków. W pierwszym tropieniu stwierdzono tropy 8 wilków a w drugim 7. Wilki były obserwowane również podczas pędzeń (25 lutego) – 6 szt. oraz stale są rejestrowane przez fotopułapki.

Liczebność zwierzyny w latach 2002-2015 przedstawiono na wykresie.  

 

Rysunek 1. Liczebność zwierzyny w latach 2002-2015

 

Redukcję populacji zwierzyny grubej zaplanowano w liczbie 127 osobników, w tym 27 jeleni, 20 saren i 80 dzików, wykonano w liczbie 109 osobników (85,8% założonego planu w zeszłym roku 75,3%), w tym:

jeleń – byk 6 szt. (plan – 8 szt.); w tym 1 upadek;
jeleń – łania 14 szt. (plan –15 szt.), w tym 1 upadek;
jeleń – cielę 4 szt. plan – 4 szt.);
sarna – rogacz 5 szt. (plan – 12 szt.); w tym 1 upadek
sarna – koza 0 szt. (plan – 6 szt.);
sarna – koźlę 0 szt. (plan – 2 szt.);
dzik 80 szt. (plan – 80 szt.), w tym 2 upadki.
 

Przez cały rok nadal obowiązywały ograniczenia związane z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Dotychczas na terenie Polski stwierdzono 79 przypadków ASF u dzików i 3 u świń domowych – wszystkie na terenie województwa podlaskiego w powiatach białostockim, sokólskim i hajnowskim. W 2015 r. wystąpiło 47 przypadków ASF u dzików i jeden u świni domowej.

Dla porównania dane Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące pomoru w innych krajach (2015 r.):

   

Tabela 5. Statystyka przypadków ASF u dzików i świń w 2015 r.

Państwo Liczba przypadków ASF u dzików Liczba ognisk ASF u świń
Estonia

514

18

Litwa

90

13

Łotwa

609

10

Włochy (Sardynia)

18

16

Polska

47

1

 

W 2015 roku WPN wypłacił rolnikom odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę w wysokości 111 252,84 zł (w 2014 r. – 85 626,91 zł). Powierzchnia zredukowana szkód wyniosła 67,78 ha (w 2013 r. – 54,97 ha). Z powodu wzrostu populacji jeleni, dużej aktywności dzików (łagodna zima) znacznie wzrosła łączna powierzchnia zredukowana szkód a dodatkowo wyższe ceny plonów rolnych w porównaniu do roku ubiegłego spowodowały istotny wzrost wypłacanych odszkodowań..

Wartość wypłaconych odszkodowań w latach 2002-2015 przedstawia wykres:

    

Rysunek 2. Wartość odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w latach 2002-2015

  

  

  

  

3.1.3. Hodowla lasu

Łukasz Skiendziul

  

  

3.1.3.1. Realizacja zadań ochronnych

  

  

W roku 2015 wykonano następujące zadania z zakresu hodowli lasu:

 • dolesianie luk i przerzedzeń – 1,38 ha;
 • poprawki i uzupełnienia – 0,85 ha;
 • pielęgnowanie gleby, niszczenie chwastów na uprawach na powierzchni 5,30 ha;
 • czyszczenia wczesne na powierzchni 4,99 ha;
 • czyszczenia późne na powierzchni 8,77 ha;
 • obrączkowanie drzew – 33 szt.;
 • jesienne przygotowanie powierzchni pod odnowienia w 2016 r. na powierzchni 9,57 ha.

Zabiegi ochronne sfinansowane były ze środków funduszu leśnego w ramach przedsięwzięcia: „Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 roku”.

  

  

Rysunek 3. Analiza wykonania głównych prac z zakresu hodowli lasu w latach 2011-2015 [ha]

    

  

Tabela 6. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w 2015 r.

  

Gatunek Liczba w tys. szt.
Db 2/0 1,20
Lp 2/0 2,90
Gb 2/0 3,20
Kl 2/0 0,50
Razem 7,80

     

  

Tabela 7. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w latach 2002-2015

  

Rok Odnowienia, poprawki

i uzupełnienia, dolesienia [ha]

Liczba sadzonek

[tys. szt.]

2002

10,40

57,00

2003

9,70

63,00

2004

9,10

61,00

2005

5,50

34,00

2006

9,60

53,00

2007

6,70

40,00

2008

5,00

32,00

2009

3,90

24,00

2010

1,63

8,79

2011

2,09

12,72

2012

0,13

0,60

2013

1,87

8,20

2014

2,20

9,40

2015

2,23

7,80

  

  

  

  

3.1.3.2. Ocena udatności upraw

  

W 2015 roku ocenie udatności podlegały uprawy z roku 2011 (ocena w piątym roku istnienia uprawy – ocena końcowa) i z 2014 (ocena w drugim roku istnienia uprawy – ocena wstępna). Przy ocenie brano pod uwagę następujące elementy: stopień pokrycia powierzchni przez uprawę, oznaki chorobowe i uszkodzenia wywołane przez czynniki przyrody żywej i nieożywionej, formę zmieszania gatunków, skład gatunkowy uprawy. Udatność każdej ocenianej uprawy oceniono w czterostopniowej skali: uprawa bardzo dobra, dobra, zadowalająca i przepadła.

Wyniki oceny są następujące:

  

uprawy z roku 2011, ocena końcowa:

  

Obręb

Ochronny

Liczba upraw

ocenianych

Pow. upraw

ocenianych

ogółem

Ocena: powierzchnia upraw/ilość upraw
bardzo dobra dobra zadowalająca przepadła
WIGRY 3 1,56 1,26/2 0,30/1 - -
M.RUDA 2 0,31 0,06/1 0,06/1 - -
WPN razem 5 1,87 1,32/3 0,55/2 - -
 

uprawy z roku 2014, ocena wstępna:

Obręb

Ochronny

Liczba upraw

ocenianych

Pow. upraw

ocenianych

ogółem

Ocena: powierzchnia upraw/ilość upraw
bardzo dobra dobra zadowalająca przepadła
WIGRY 1 0,65 0,65/1 - - -
M.RUDA 3 1,22 1,22/3 - - -
WPN razem 4 1,87 1,87/4 - - -

  

  

Dalej »