Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2015

Spis treści  

Strona główna WPN-u

 

1. WSTĘP

 

1.1. Powierzchnia parku

Dorota Zaborowska

  

W 2015 roku powierzchnia ogólna Parku uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego (15 079,0 ha) i wynosi 15 089,8 ha. Różnica wynika głównie z aktualizacji powierzchni gruntów prywatnych (nie wykonywanej od 1996 r.). Po raz pierwszy w tym roku powierzchnię WPN obliczono na podstawie danych z programu LasInfo.

W ewidencji gruntów WPN wystąpiły następujące zmiany:

 • przejęto 7,0950 ha gruntów w Wysokim Moście w formie darowizny od Starosty Sejneńskiego (wcześniejsze współwłasności WPN),
 • wykupiono 1,2065 ha gruntów na rzecz Skarbu Państwa,
 • zwiększyła się powierzchnia obrębu Remieńkiń o 0,8112 ha w wyniku w związku z modernizacją obrębu,
 • zmniejszyła się powierzchnia obrębów Sarnetki i Studziany Las o 5,80 ha w wyniku obliczeń analitycznych związanych z wyłączeniem dróg gminnych z  działek WPN.

Dokonano weryfikacji danych ewidencji gruntów dotyczącej działek WPN położonych w gminie Giby w zakresie użytków (głównie włączenie dróg leśnych do użytku „Ls”) oraz numeracji działek – w ramach realizacji umowy z Funduszem Leśnym. Z tego projektu odnowiono również oznakowanie oddziałów leśnych, pomalowano łącznie 501 słupków.

Wokół Parku utworzona jest strefa ochronna, zwana otuliną, o powierzchni 11 283,81 ha.

Park wykonuje swoje zadania statutowe w oparciu o podział organizacyjny wprowadzony w 1996 roku, według którego dzieli się na dwa leśne obręby ochronne:

 1. Obręb Ochronny Wigry o powierzchni 4 627,92 ha;
 2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda o powierzchni 4 962,92 ha;
  oraz Wodny Obwód Ochronny o powierzchni 2 889,93 ha.

W Obrębie Ochronnym Wigry funkcjonuje 5 obwodów ochronnych:

 1. Obwód Ochronny Lipniak – o pow. 915,98 ha;
 2. Obwód Ochronny Krzywe – o pow. 964,14 ha;
 3. Obwód Ochronny Leszczewek – o pow. 875,07 ha;
 4. Obwód Ochronny Gawarzec – o pow. 903,16 ha;
 5. Obwód Ochronny Słupie – o pow. 969,57 ha;

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda składa się także z 5 obwodów ochronnych:

 1. Obwód Ochronny Powały – o pow. 609,73 ha;
 2. Obwód Ochronny Krusznik – o pow. 1 109,88 ha;
 3. Obwód Ochronny Lipowe – o pow. 1 013,40 ha;
 4. Obwód Ochronny Mikołajewo – o pow. 1 112,88 ha;
 5. Obwód Ochronny Wysoki Most – o pow. 1 117,03 ha.

Powierzchnie obwodów ochronnych i obrębów przyjęto zgodnie z Leśną Mapą Numeryczną (LMN) Wigierskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez TAXUS SI Sp. z o.o. w Warszawie, według stanu na dzień 01.01.2012 r.

  

   1.1.1. Stan prawny gruntów

     

Wszystkie nieruchomości mają uregulowany stan prawny w zakresie ujawnienia ich w księgach wieczystych.

Aktualnie w WPN występują następujące formy prawne władania nieruchomościami:

 • własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym WPN (grunty, które do 01.01.2012 r. były w trwałym zarządzie oraz zakupione po tym terminie w drodze pierwokupu) – 12 449,9 ha,
 • własność budynków, budowli i innych urządzeń znajdujących się na w/w gruntach,
 • własność gruntów, które są nabywane w drodze wykupów lub darowizny od 01.01.2012 r. – 80,9 ha,
 • współwłasność WPN z osobami fizycznymi – 1,96 ha.

  

  

  

  

1.2. Wykupy gruntów i budynków

Dorota Zaborowska

  

W 2015 roku WPN wykupił 1,2065 ha gruntów w ramach przysługującego Parkowi prawa pierwokupu. Zakup został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nieruchomość położona w obrębie Czerwony Krzyż, nad jez. Wigry (Zat. Krzyżańska) została zakupiona na rzecz Skarbu Państwa, a następnie przekazana przez Starostę Sejneńskiego w użytkowanie wieczyste WPN.

Zgodnie z przysługującym WPN prawu pierwokupu nieruchomości położonych w granicach Parku (art. 10 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody) do Parku wpłynęło 12 zawiadomień z kancelarii notarialnych, dotyczących zawarcia warunkowych umów sprzedaży nieruchomości na terenie Parku, położonych w obrębach: Leszczewek (3 – o pow. 4,6221 ha), Bryzgiel (3 – o pow. 0,6461 ha), Leszczewo (1 – o pow. 0,6219 ha), Magdalenowo (1 – o pow. 0,3657 ha), Mikołajewo (1 – o pow. 0,25 ha), Rosochaty Róg (1 – o pow. 5,73 ha), Czerwony Krzyż (1 – o pow. 1,2065 ha), Krusznik (1 – o pow. 1,5829 ha). WPN oprócz wykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Czerwonym Krzyżu, w pozostałych przypadkach nie był zainteresowany zakupem z powodu niskiej przyrodniczej wartości nieruchomości.

  

  

  

  

1.3. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

Dorota Zaborowska

 

W 2015 roku Starosta Sejneński przekazał Parkowi na własność w formie darowizny nieruchomość położoną w Wysokim Moście – dz. nr 17/7 o pow. 7,095 ha, składającą się z gruntów rolnych (2,965 ha), leśnych (2,06 ha) i nieużytków (2,07 ha).

Działka ta została wydzielona na skutek zniesienia współwłasności nieruchomości składającej się z działek 17/1, 17/2, 17/4 o pow. 14,19 ha, gdzie jednym ze współwłaścicieli w udziale 1/2 był Skarb Państwa, a trwałym zarządcą WPN. Z dniem 01.01.2012 r. trwały zarząd został wygaszony z mocy prawa i udziały w tych działkach weszły w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym zarządza Starosta Sejneński, dlatego WPN zwrócił się z wnioskiem do Starosty o nieodpłatne przekazanie udziałów na cel publiczny związany z ochroną przyrody.

   

   

  

  

1.4. Natura 2000

Jarosław Borejszo

  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2004 roku, w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 229, poz. 2313), Wigierski Park Narodowy w całości znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków (w skrócie OSO) „Puszcza Augustowska” (kod obszaru PLB 200002). W listopadzie 2007 r., decyzją Komisji Europejskiej obszar naszego parku stał się częścią specjalnego obszaru ochrony siedlisk (w skrócie SOO) „Ostoja Wigierska” (kod PLH 200004). Do czasu wydania przez Ministra Środowiska stosownego rozporządzenia Ostoja Wigierska ma status „obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty”, w którym obowiązują wszystkie przepisy ochronne dotyczące Natury 2000.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego sprawuje nadzór nad OSO „Puszcza Augustowska” i SOO „Ostoja Wigierska” w części znajdującej się w granicach parku.

Podstawowym dokumentem zawierającym dane o obszarze Natura 2000 jest Standardowy Formularz Danych (w skrócie SDF, od Standard Data Form). Na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://natura2000.gdos.gov.pl/ znajdują się aktualne SDF-y wszystkich polskich obszarów Natura 2000. Najnowszy Standardowy Formularz Danych dla Ostoi Wigierskiej ma datę aktualizacji 2014-04. Treść tego SDF-u nie była konsultowana z Wigierskim Parkiem Narodowym i nie można jej traktować jako źródła rzetelnej informacji o „Ostoi Wigierskiej”. W wyniku prac nad planem ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska powstał projekt nowego SDF-u. W 2015 roku został on przekazany do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku. RDOŚ zgłosił uwagi do tego dokumentu. Do końca 2015 roku trwały prace nad SDF-em, który po poprawie zostanie ponownie wysłany do RDOŚ w Białymstoku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii nastąpi oficjalna aktualizacja Standardowego Formularza Danych Ostoi Wigierskiej.

 

  

  

  

1.5. Plan ochrony i plan zadań ochronnych

Jarosław Borejszo

  

W związku z brakiem planu ochrony Park funkcjonuje na podstawie zadań ochronnych i zadań rzeczowych, corocznie zatwierdzanych przez Ministra Środowiska. W 2015 roku podstawę działalności statutowej parku stanowiły zarządzenia Ministra Środowiska:

 • z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego (Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska z 20 stycznia 2015 r., poz. 11);
 • z dnia 10 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego (Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2015 r., poz. 58).

Zadania rzeczowe zostały zatwierdzone przez Ministra Środowiska pismem DLP-III-4102-202/15914/15/wb z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

W 2015 roku trwały prace nad projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego. Odbyły się spotkania z przedstawicielami gmin:

 • Krasnopol – 19 lutego w siedzibie WPN i 23 lutego we wsi Rosochaty Róg,
 • Suwałki – 5 marca w siedzibie gminy,
 • Nowinka – 31 marca w siedzibie gminy.

Wymienione spotkania wykazały potrzebę dalszej pracy nad planem ochrony.

Projekt planu ochrony był również dwukrotnie prezentowany na posiedzeniach Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego:

 • podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca 2015 roku RN WPN pozytywnie zaopiniowała przedstawiony dokument i zaleciła Dyrekcji Parku kontynuowanie dalszych prac, z uwzględnieniem uwag przesłanych przez członków Rady;
 • na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2015 roku RN WPN pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra w sprawie planu ochrony WPN, przy jednym głosie wstrzymującym się.

  

  

  

  

1.6. Łączność

Piotr Pieczyński, Stefan Mackiewicz

  

 1. Łączność bezprzewodowa, alarmowa w dyspozycji WPN w roku 2015:

a) stacje radiowe:

główna stacja bazowa (GSB – Dyrekcja WPN),

stacje przekaźnikowe (Krzywe, Królówek, Lipowe),

lokalne stacje bazowe (LSB) – 16 sztuk,

radiotelefony przewoźne – 8 sztuk,

radiotelefony nasobne – 25 sztuki,

M216, Yaesu FTL-1011 – bazowe i przewoźne.

b) sprzęt radiokomunikacyjny:

radiotelefony Motorola P200, GP340 – nasobne,

M216, Yaesu FTL-1011 – bazowe i przewoźne.

kanały radiowe:

kanał 1 – roboczy: łączność bezpośrednia dla wszystkich radiotelefonów w sieci pozostających w zasięgu,

kanał 2 i 3 – łączność z GSB poprzez stacje przekaźnikowe w sytuacji braku łączności na kanale 1,

kanał 3, 4, 5 – łączność ze strażą pożarną, kanały wykorzystywane wyłącznie przez Punkt Alarmowo Dyspozycyjny WPN i Służbę Ochrony Przeciwpożarowej Parku.

c) wykorzystywana częstotliwość:

48,3000 MHz,

160,5500 MHz.

 1. Wykonano prace konserwacyjno-naprawcze sprzętu radiokomunikacji ruchomej lądowej (rrl).
 2. Opracowano wniosek na nowe pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo – odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego.
 3. Otrzymano nowe pozwolenie radiowe RRL/C/A/0032/2015 ważne do 31.12.2025 r. Główne uregulowania w nowym pozwoleniu radiowym: 
   a) wykorzystywane kanały częstotliwościowe: k1 – 48.300000, k2 – 160.55000;
   b) obszar wykorzystywania częstotliwości – gminy wiejskie: Nowinka, Giby, Krasnopol, Suwałki, Szypliszki;
   c) liczba stacji: bazowych – 16, przewoźnych – 6, nasobnych – 10.

 1. Plan rozwoju sieci rrl. w Wigierskim Parku Narodowym – opracowanie projektu w zakresie modernizacji sprzętu radiokomunikacji ruchomej lądowej.

Obecnie Wigierskim Parku Narodowym w sieci Plus funkcjonuje 38 telefonów komórkowych.

Do dyspozycji leśniczych zostało zakupionych 10 kart SIM przeznaczonych do przesyłu danych. Ponadto 1 karta zainstalowana jest w instalacji alarmowej w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu.

WPN posiada telefonię stacjonarną do obsługi siedziby Parku, wylęgarni ryb w Tartaku, Muzeum Wigier w Starym Folwarku oraz OEŚ na Słupiu.

  

  

  

Dalej »