Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2013

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

9. ANALIZA STANU BHP

Wojciech Kamiński

  

  

  

1. Wypadki przy pracy

W 2013 roku zarejestrowano jeden wypadek przy pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku rybaka jeziorowego. Poszkodowany doznał zastrzału palca wskutek zakłucia kolcem płetwy grzbietowej okonia, .Dokumentację powypadkową wraz z oświadczeniem pracownika, że nie będzie ubiegał się o jednorazowe odszkodowanie, przesłano do właściwego oddziału ZUS.

  

2. Choroby zawodowe

W analizowanym okresie nie zarejestrowano nowych przypadków chorób zawodowych. W miesiącu grudniu 2013 r. przeprowadzono badania okresowe w kierunku boreliozy. Pracownikom przekazano wyniki badania w celu indywidualnej ich konsultacji medycznej z lekarzami rodzinnymi i ewentualnie specjalistami chorób zakaźnych.

  

3. Zagrożenia szkodliwymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi

 1. Stały kontakt z wodą (2 osoby narażone) – rybacy jeziorowi.
 2. Odczynniki chemiczne i trucizny (4 osoby narażone) – pracownicy laboratorium i obsługi ośrodka rehabilitacji zwierząt. W przypadku stężenia czynników chemicznych nie zachodziła potrzeba wykonywania pomiarów. Ryzyko związane z występowaniem czynników chemicznych oceniono jako „małe”, niewymagające podejmowania dodatkowych działań, poza standartowymi czynnościami profilaktycznymi, jak stosowanie odzieży ochronnej i zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania pracy.
 3. Hałas i wibracja (2 osoby narażone) – operatorzy ciągników. Przeprowadzone w 2013 roku badania natężenia hałasu i wibracji nie wykazały przekroczenia obowiązujących norm.

4. Zagrożenie czynnikami biologicznymi w środowisku pracy

W wyniku aktualizacji oceny zagrożenia pracowników czynnikami biologicznymi stwierdzono występowanie dwóch czynników zaliczonych do “3” (wysokiej) grupy zagrożenia:

 1. Wirus wścieklizny (2 osoby) – pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Maćkowej Rudzie.
 2. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu – wariant środkowoeuropejski (63 osoby) pracownicy wykonujący czynności służbowe w terenie leśnym i przyleśnym.

5. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne

Kontrolę zewnętrzną w zakresie przestrzegania przepisów sanitarnych w dniu 19.06.2013 r. przeprowadził Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach. Podczas kontroli nie stwierdzono występowania nieprawidłowości.

W ramach kontroli wewnętrznej, pracownik prowadzący sprawy bhp w WPN przeprowadził doraźną kontrolę warunków pracy na stanowiskach rybaków jeziorowych w okresie tarła sielawy. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

 

6. Szkolenia

W analizowanym okresie przeprowadzono szkolenia:

 1. z zakresu ratowania tonących (rybacy),
 2. podstawowe z zakresu bhp i ppoż. dla nowozatrudnionych pracowników,
 3. okresowe z zakresu bhp i ppoż. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych i osób kierujących pracownikami.

7. Profilaktyka

 1. Prowadzono szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (dotyczy osób narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne zaliczone do 3 grupy zagrożenia).
 2. Wydawano według bieżących potrzeb odzież ochronną i roboczą oraz obuwie robocze.
 3. Dostarczano napoje chłodzące w okresie letnim oraz ciepłe w okresie zimowym
 4. Wydawano posiłki profilaktyczne pracownikom uprawnionym do ich otrzymywania (pracownicy przygotowują posiłki i ciepłe napoje we własnym zakresie z dostarczonych przez zakład produktów).
 5. Wydawano pracownikom środki czystości oraz wypłacano ekwiwalentu za pranie odzieży.
 6. Prowadzono okresowe i kontrolne badania lekarskie.

8. Inne działania

Przeprowadzono pomiary natężenia wibracji i hałasu w użytkowanych ciągnikach rolniczych. W wyniku pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm.

  

9. Plan zadań na 2014 r.

Prowadzenie standardowych działań wynikających z przepisów bhp. W okresie wiosennym zaplanowano przeprowadzenie kompleksowej kontroli warunków pracy na wszystkich stanowiskach występujących w WPN i opracowanie planu poprawy tych warunków na podstawie stwierdzonych braków lub nieprawidłowości.

  

  

  

  

10. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Anna Krzysztofiak

  

  

W roku 2013 odbyły się dwa posiedzenia Rady Naukowej WPN.

  

Pierwsze miało miejsce 12 lipca i uczestniczyło w nim 12 członków Rady oraz 9 pracowników WPN. Dyr. Z. Bogusławski przedstawił w skrócie treść analizy działalności Parku za rok 2012, której pełną wersję członkowie RN WPN otrzymali wcześniej. Następnie przedyskutowano plan zadań ochronnych na rok 2014.Rada Naukowa WPN, po zapoznaniu się z projektem Planu zadań ochronnych WPN na rok 2014, przyjęła jednomyślnie te zadania pod warunkiem uwzględnienia poprawek i uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji. W kolejnym wystąpieniu dyr. J. Łoziński przedstawił bieżące sprawy Parku, w tym problem planowanej kopalni kruszywa Sobolewo. Dr H. Werblan-Jakubiec zapewniła dyrekcję WPN, że Rada Naukowa WPN w pełni popiera stanowisko Parku w tej sprawie, dziękując jednocześnie pani prof. G. Łaskiej za wspieranie dyrekcji Parku w działaniach zmierzających do cofnięcia pozwolenia na tę inwestycję. Druga część posiedzenia RN WPN odbyła się w terenie, gdzie członkowie Rady mogli obejrzeć postępy w pracach związanych z projektami realizowanymi przez WPN.

  

W drugim posiedzeniu Rady Naukowej WPN, które odbyło się 13 grudnia, udział wzięło 11 członków Rady oraz 7 pracowników WPN. Dyr. J. Łoziński poinformował zebranych o mających wkrótce nastąpić zmianach personalnych w Parku: wicedyrektor Z. Bogusławski odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce dyr. J. Łoziński rekomenduje mgr inż. Jarosława Borejszo. Dr H. Werblan-Jakubiec w imieniu członków RN WPN złożyła na ręce dyr. Z. Bogusławskiego podziękowania za wiele lat pracy na rzecz Wigierskiego Parku Narodowego oraz wyraziła pełną akceptację kandydatury mgr inż. Jarosława Borejszo na stanowisko zastępcy dyrektora. Następnie mgr inż. J. Borejszo oraz dr hab. J. Solon zreferowali aktualny stan prac nad Planem Ochrony WPN oraz Ostoi Wigierskiej. Rada Naukowa WPN, po zapoznaniu się z przedstawioną koncepcją stref ochronnych WPN, pozytywnie zaopiniowała ten projekt i przewidziane jeszcze w tym zakresie działania. Dr L. Krzysztofiak omówił plany badań własnych Pracowni Naukowo-Edukacyjnej na rok 2014, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Naukową WPN. Na koniec dyr. M. Kamiński wymienił planowane na rok 2014 imprezy, mające uświetnić okrągłą, 25-tą rocznicę funkcjonowania WPN.

  

  

Tabela 34. Skład Rady Naukowej WPN na lata 2009-2014

 

L.p.

Tytuł, imię, nazwisko

Instytucja

1.

mgr Mieczysław Bagiński

Sejmik województwa podlaskiego
2.

dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Wydział Geografii i Oceanografii

Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Limnologii

3.

mgr Jerzy Brzozowski

Muzeum Okręgowe w Suwałkach
4.

Tadeusz Chołko

Gmina Suwałki
5.

dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin

Uniwersytet w Białymstoku,

Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach

6.

prof. dr hab. Andrzej Górniak

Uniwersytet w Białymstoku Instytut Biologii
7.

mgr inż. Henryk Grabowski

Oddział PTTK w Suwałkach
8.

prof. dr hab. Tadeusz Krzywosz

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,

Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

9.

mgr inż. Dariusz Kulbacki

Gmina Nowinka
10.

dr hab. Grażyna Łaska

Politechnika Białostocka,

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

11.

prof. dr hab. Stanisław Miścicki

SGGW w Warszawie, Wydział Leśny,

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki

i Ekonomiki Leśnictwa

12.

Jan Nowel

Gmina Krasnopol
13.

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,

Katedra Gospodarowania Środowiskiem

i Turystyki

14.

dr Paweł Pawlikowski

Wydział Biologii UW

Zakład Ekologii Roślin

i Ochrony Środowiska,

15.

mgr inż. Wojciech Rodak

Nadleśnictwo Suwałki
16.

prof. dr hab. Aleksander Sokołowski

emeryt,

Instytut Badawczy Leśnictwa

17.

dr hab. Jerzy Solon

PAN, Instytut Geografii

i Przestrzennego Zagospodarowania

18.

dr Hanna Werblan-Jakubiec

Wydział Biologii UW Ogród Botaniczny,
19.

dr inż. Dorota Zawadzka

Uniwersytet Łódzki,

filia w Tomaszowie Mazowieckim,

Instytut Nauk Leśnych

20.

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  

  

  

  

11. ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIE I SZKOLENIA

Alicja Sobota

  

  

Stan zatrudnienia na dzień 31.12. 2013 r. to 83 osoby.

 

W 2013 r. przeszły na emeryturę 2 osoby:

 • Anna Narkiewicz (31.07.2013 r.),
 • Anna Topolska (30.09.2013 r.)

  

W 2013 r. w Wigierskim Parku Narodowym średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3,87 tys. zł (z uwzględnieniem odpraw, nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników WPN w 2013 r. wyniosło 2,6 tys. zł.

  

Zakład pracy wypłaca miesięczną premię w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z Regulaminem premiowania oraz dodatek z tytułu wysługi lat na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Parków Narodowych z dnia 19 lutego 2001 r. oraz z dnia 13 lutego 2013 r.(obowiązujący od 02 kwietnia 2013 r.).

  

Wypłaty wynagrodzeń, w tym nagród jubileuszowych i odpraw były realizowane były na bieżąco.

  

Szczegółowy wykaz dotyczący zatrudnienia i wynagrodzenia znajduje się w Załączniku nr 15 analizy.

  

Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego, oprócz uczestnictwa w kursach i szkoleniach podwyższali również swoje kwalifikacje i wykształcenie w innych systemach kształcenia. W systemie studiów niestacjonarnych w trybie zaocznym, przy częściowym dofinansowaniu przez WPN kosztów czesnego, kształciło się trzech pracowników:

 • Zbigniew Tarlecki - SGGW Warszawa, Wydział Leśny, kierunek: leśnictwo
 • Piotr Gwaj – Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, kierunek: leśnictwo
 • Łukasz Niedźwiecki - Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w  Hajnówce, kierunek: leśnictwo.

  

  

  

12. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Stefan Mackiewicz

  

  

Lista przedsięwzięć dokonanych w 2013 roku, dofinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 1. Zakupiono paczki świąteczne dla 37 dzieci pracowników parku na łączną kwotę 2597 złotych.
 2. Imprezy integracyjne dla pracowników parku za kwotę 2400 złotych,1485 złotych oraz 2496 złotych
 3. Dofinansowano doładowanie karnetów basenowych za kwotę 13 085 złotych (w tym 50 % wynosi odpłatność pracowników)
 4. Udzielono 9 osobom pożyczek remontowo budowlanych na łączną kwotę 60 000 złotych,
 5. Dofinansowano wczasy pod gruszą 20 pracownikom oraz uprawnionym członkom ich rodzin na łączną kwotę 26 430 złotych brutto.
 6. Dofinansowano udział 84 osób w wycieczce zagranicznej (Łotwa, Estonia). Koszt ZFŚS wyniósł 54630 złotych
 7. Sfinansowano zakup bonów towarowych za kwotę 18440 złotych.
 8. Sfinansowano zakup nagród oraz kiełbasek na zawody wędkarskie.
 9. Zakupiono paczki świąteczne dla 38 dzieci pracowników parku. Zabawa choinkowa zorganizowana została w dniu 22.01. 2012 roku w Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

    

  

   

   

13. ZAGADNIENIA OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Maciej Łapiński

  

  

Obowiązki pełnomocnika ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje specjalista informatyk Maciej Łapiński.

  

W WPN funkcjonuje kancelaria tajna. Kancelaria tajna służy rejestracji, przechowywaniu, obiegowi i wydawaniu dokumentów niejawnych. Od lipca 2013Obowiązki Kierownika Kancelarii Niejawnej pełni Danuta Makowska.

  

Plan Operacyjnego Funkcjonowania

W 2013 został zatwierdzony Plan Operacyjnego Funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa iw czasie wojny.

  

Zarządzanie Kryzysowe

30.04.2013 r. weszło w życie Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora WPN w sprawie „Przedsięwzięć i procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego w Wigierskim Parku Narodowym”

 

Liczba osób realizujących zadania obronne w WPN:

Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego - 3 osoby

Pracownicy realizujący zadania obronne - 11 osób

Obsada Stałego Dyżuru - 11 osób

     

Szkolenia i kontrole w 2013r:

 • 17-18 czerwca 2013 r. – Szkolenie Obronne w Jachrance.
 • 29-31 lipca 2013 r. – Kontrola problemowa realizacji zadań w Wigierskim Parku Narodowym.
 • 25-26 września 2013 r. – Ćwiczenia Obronne „Gołoborze 2013” w Rudkach.
 • 26-28 listopada 2013 r. – Ćwiczenia Działowe „Środowisko 2013” w Wielkopolskim Parku Narodowym.

  

  

  

  

Dalej »