Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2013

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

4. FINANSE

Marta Kopiczko

  

  

4.1. Plan przychodów i kosztów

  

  

Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:

 • przychody z prowadzonej działalności,

 • dotacje z budżetu państwa,

 • koszty, w tym:

  • wynagrodzenia i naliczane od nich składki,

  • zakup towarów i usług,

 • środki na wydatki majątkowe,

 • należności i zobowiązania na początek i koniec roku,

 • stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

  

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie przyrody plan finansowy na rok 2013 i 2 kolejne lata został sporządzony w  układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań, podzadań, działań oraz poddziałań.

   

Koszty realizowanych zadań Parku w 2013 roku rejestrowane były w następującym układzie zadaniowym:

  

Funkcja państwa - 12.Środowisko

Zadanie - 12.1 W - Kształtowanie bioróżnorodności (cel: ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, miernik: suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha))

Podzadanie - 12.1.1 W - Ochrona przyrody i krajobrazu (cel: ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody, miernik: liczba przedsięwzięć zmierzających do utrzymania, odtworzenia lub wzbogacenia zasobów przyrody (w szt.)).

  

  

  

Tabela 28. Wykonanie budżetu zadaniowego w 2013 r.

  

Działanie 12.1.1.2 W - Parki narodowe

  

Lp.

Działanie 12.1.1.2 W _ Wigierski PN w 2013 r.

  

PODDZIAŁANIA

Numer konta

księgowego

w zespole "5"

Wykonanie

I. Działania ochronne w ekosystemach Wigierskiego Parku Narodowego

6 034 292,90

Działania ochronne w ekosystemach wodnych

501-1000

633 964,24

Regulacja składu gatunkowego - czyszczenia wczesne i późne

501-1101

62 718,19

Regulacja składu gatunkowego - trzebieże

501-1102

898 436,99

Odnowienia, poprawki, uzupełnienia i melioracje

501-1103

41 572,37

Pielęgnowanie upraw

501-1104

104 728,98

Zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)

501-1105

1 039 429,57

Zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)

501-1106

155 715,41

Zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary

501-1107

309 703,81

Ochrona krajobrazu

501-1201

437 116,97

Przeciwdziałanie zarastaniu

501-1202

179 180,60

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne

501-1203

138 779,68

Ochrona gatunkowa zwierząt

501-1300

225 679,21

Inwentaryzacja i dokumentacja siedlisk przyrodniczych

501-1401

719 995,22

Inwentaryzacja i dokumentacja zasobów i składników przyrody nieożywionej

501-1402

212 507,24

Inwentaryzacja i dokumentacja zasobów i składników przyrody ożywionej

501-1403

333 791,32

Opracowanie projektu planu ochrony

501-1500

229 337,39

Działania związane z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń

501-1600

311 635,71

II. Udostępnianie obszaru Wigierskiego Parku Narodowego

 

616 625,07

Udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego PN

502-2001

324 099,25

Budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu parku

502-2002

138 875,64

Propagowanie walorów Wigierskiego PN

502-2003

153 650,18

III. Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

 

1 065 167,05

Prowadzenie zajęć edukacyjnych

503-3001

598 165,80

Organizacja wystaw stałych i okresowych

503-3002

161 364,19

Organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów

503-3003

173 135,44

Wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne

503-3100

132 501,62

IV. Działalność pozostała

550

31 381 200,22

 

koszty bezpieczeństwa i higieny pracy

550-4000

62 861,64

Koszty zarządu

550-4001

1 008 891,58

Koszty pozostałej działalności bez bhp i kosztów zarządu, w tym:

odpis amortyzacyjny – prawo użytkowania wieczystego (28 783 854,16 zł)

550-4002

30 309 447,00

OGÓŁEM KOSZTY WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI

39 097 285,24

  

  

  

Koszty poniesione w ramach działalności statutowej Parku rejestrowane były także w układzie rodzajowym. Podzielone zostały na koszty funkcjonowania Parku oraz na koszty realizacji zadań finansowanych z udziałem źródeł zewnętrznych.

  

  

  

Tabela 29. Koszty działalności parku w 2013 r.

  

  

KOSZTY OGÓŁEM W UKŁADZIE RODZAJOWYM

39 097 285,24

Koszty funkcjonowania Parku

36 521 651,46

- Amortyzacja, w tym:

29 736 907,21

  amortyzacja wartości prawa użytkowania wieczystego

28 783 854,16

- Materiały i energia

510 635,46

- Remonty

120 924,02

- Pozostałe usługi obce

810 655,95

- Wynagrodzenia, z tego:

3 894 963,80

- osobowe

3 836 237,10

- bezosobowe

58 726,70

- Składki na ubezpieczenie społeczne

647 446,62

- Składki na Fundusz Pracy

79 959,19

- Pozostałe koszty funkcjonowania

720 159,21

Koszty realizacji zadań (koszty bieżące), z tego:

2 575 633,78

IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska"

883 112,40

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu „Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2013”

95 386,60

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z tego:

575 761,07

- "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Wigierskim Parku Narodowym"

295 320,00

"Rozwój bazy edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego"

70 473,92

“Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze WPN”

59 973,87

"Czynna ochrona zespołów ryb w wybranych ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"

71 260,00

“Remont wylęgarni ryb WPN w miejscowości Tartak”

70 514,51

„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska”

8 218,77

„Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego”

4 669,05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Białymstoku, z tego:

57 207,58

"Poznaję i chronię przyrodę - aktywna edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym poprzez warsztaty i publikację"

47 507,58

"Organizacja XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego"

9 700,00

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z tego:

62 381,61

„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” POIS.05.03.00-00-275/10

62 381,61

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków Funduszu Leśnego, z tego:

901 784,52

Zadanie nr 1 "Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2013 roku"

385 130,60

Zadanie nr 2 "Ochrona przeciwpożarowa i przed szkodnictwem na terenie Wigierskiego Parku Narodowego"

224 114,78

Zadanie nr 3 "Badanie dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływu na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku Narodowego"

47 407,96

Zadanie nr 4 "Badanie organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap II"

118 760,86

Zadanie nr 5 "Badanie znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów na przykładzie motyli i pszczołowatych- etap I”

41 340,93

Zadanie nr 6 "Doskonalenie systemu obserwacji zmian środowiska przyrodniczego w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego"

28 458,31

Zadanie nr 7 "Renaturyzacja ekosystemów leśnych w obwodach ochronnych Słupie, Powały i Krzywe"

56 571,08

  

  

Przychodami Parku w 2013 r. były m.in.:

 • dotacje z budżetu,

 • dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Funduszu Leśnego Lasów Państwowych, Unii Europejskiej w ramach IF LIFE+ oraz innych źródeł zewnętrznych,

 • wpływy z opłat za wstęp do Parku,

 • wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,

 • wpływy ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań wynikających z zadań ochronnych,

 • wpływy ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych.

  

  

Tabela 30. Przychody parku w 2013 r.

  

  

PRZYCHODY OGÓŁEM

38 199 190,70

Przychody z własnej działalności

2 435 698,36

- inkubacja ikry

13 257,14

- dzierżawa gruntów

36 184,79

- przychody z udostępniania Parku

352 786,08

- edukacja przyrodnicza

36 747,51

- odłowy regulacyjne ryb

210 412,66

- sprzedaż drewna z cięć pielęgnacyjnych i trzebieży

1 546 219,73

- przychody z pozostałych działań ochronnych

78 619,80

- sprzedaż materiałów informacyjnych i wydawnictw

32 190,72

- odsetki bankowe

10 793,80

- odsetki za zwłokę

131,02

- nawiązki sądowe

8 101,94

- pozostałe opłaty i odszkodowania

17 831,91

- pozostała działalność – zwrot poniesionych kosztów, refundacja, zmiana stanu produktów

81 730,21

- sprzedaż składników majątkowych

10 691,05

Dotacje z budżetu

4 185 795,70

- dotacja celowa – wydatki bieżące

4 157 000,00

- dotacja celowa – odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

28 795,70

Pozostałe przychody

2 639 760,71

- dopłaty rolnośrodowiskowe

40 237,76

IF LIFE+ „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska"

883 112,40

Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu „Realizacja programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Wigry w roku 2013”

119 275,81

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z tego:

575 761,03

- "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Wigierskim Parku Narodowym"

295 320,00

"Rozwój bazy edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego"

70 473,92

“Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze WPN”

59 973,87

"Czynna ochrona zespołów ryb w wybranych ekosystemach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"

71 260,00

“Remont wylęgarni ryb WPN w miejscowości Tartak”

70 514,51

„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska”

8 218,73

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Białymstoku, z tego:

57 207,58

"Poznaję i chronię przyrodę - aktywna edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym poprzez warsztaty i publikację"

47 507,58

"Organizacja XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego"

9 700,00

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, z tego:

62 381,61

„Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” POIS.05.03.00-00-275/10

62 381,61

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ze środków Funduszu Leśnego, z tego:

901 784,52

Zadanie nr 1 "Czynna ochrona ekosystemów leśnych Wigierskiego Parku Narodowego w 2013 roku"

385 130,60

Zadanie nr 2 "Ochrona przeciwpożarowa i przed szkodnictwem na terenie Wigierskiego Parku Narodowego"

224 114,78

Zadanie nr 3 "Badanie dynamiki zmian poziomu wód podziemnych oraz ich wpływu na podmokłe ekosystemy leśne Wigierskiego Parku Narodowego"

47 407,96

Zadanie nr 4 "Badanie organizmów saproksylicznych w różnych ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego - etap II"

118 760,86

Zadanie nr 5 "Badanie znaczenia otwartych przestrzeni śródleśnych dla zachowania różnorodności gatunkowej owadów na przykładzie motyli i pszczołowatych- etap I”

41 340,93

Zadanie nr 6 "Doskonalenie systemu obserwacji zmian środowiska przyrodniczego w ekosystemach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego"

28 458,31

Zadanie nr 7 "Renaturyzacja ekosystemów leśnych w obwodach ochronnych Słupie, Powały i Krzywe"

56 571,08

Pozostałe przychody operacyjne

28 937 935,93

Odpisy amortyzacyjne

28 933 871,78

Pozostałe przychody – potrzeby własne Parku

4 064,15

  

  

  

Tabela 31. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r. w Wigierskim Parku Narodowym

ze środków ze źródeł zewnętrznych oraz z własnych przychodów:

  

  

Lp.

Wyszczególnienie - nazwa zadania

Plan

na 2013 r.

Plan

po zmianach

Wykonanie

w 2013r.

w złotych

1

2

4

11

12

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

10 023 000

9 372 708

7 984 158,79

1.Dotacja celowa bieżąca działalność (ujęta w planie w poz.VII.1.5.)

0

6 500

6 500,00

a.

Stacja uzdatniania wody w osadzie Królówek

0

6 500

6 500,00

2.Dotacja celowa UE (ujęta w planie w poz.VII.1.6.1. współfinansowanie)

59 000

0

0,00

a.

Projekt POIŚ "Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska"

59 000

0

3.Środki np.: z CKPŚ (ujęte w planie w poz.VII.1.6. na finansowanie projektów z udziałem środków UE) pomniejszona o środki na współfinansowanie

333 000

353 983

181 050,00

a.

Projekt POIŚ "Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska"

333 000

353 983

181 050,00

4.Środki z NFOŚiGW

6 139 000

6 941 218

6 192 424,61

a.

Umowa 548/2011/Wn-10/OP-PO-PN/D pn. "Modernizacja infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego II etap"

265 000

265 000

154 180,53

b.

Umowa 550/2011/Wn-10/OP-WK-KU/D pn. "Zmniejszenie zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków Wigierskiego Parku Narodowego poprzez wykonanie termomodernizacji - II etap"

240 000

240 000

142 248,53

c.

Umowa 549/2011/Wn-10/OP-WK/D pn. "Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wigierskiego Parku Narodowego - wykup gruntów"

150 000

0

d.

Umowa 655/2012/Wn10/OP-WK-LF/D pn. "Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska" - wykup gruntów, modernizacja obiektów, budowa pomostów w ramach LIFE+

5 484 000

5 484 000

5 435 629,03

e.

Umowa 192/2013/Wn-50/EE-BS/D pn. "Rozwój bazy edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego"

388 350

41 928,48

f.

Umowa 61/2013/Wn-10/OP-IN-PS/D pn. "Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska"

53 168

31 950,00

g.

Umowa 138/2013/Wn-10/OP-WK-EE/D pn. "Ochrona ichtiofauny i zasobów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"

61 200

50 657,40

h.

Umowa 139/2013/Wn-10/OP-WK-KU/D pn. "Ochrona wybranych ekosystemów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"

40 500

35 910,00

i.

Umowa 188/2013/Wn-10/OP-WK-KU/D pn. "Ograniczenie skutków antropopresji na terenie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zmniejszenie ładunku substancji niebezpiecznych emitowanych do atmosfery i gruntu z budynków mieszkalnych Parku"

337 260

261 790,64

j.

Umowa 190/2013/Wn-10/OP-WK-KU/D pn. "Ograniczenie skutków antropopresji na terenie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zmniejszenie ładunku substancji niebezpiecznych emitowanych do atmosfery i gruntu z budynków mieszkalnych Parku"

56 740

38 130,00

k.

Umowa 963/2013/Wn-10/OP-PO-PS/D pn. "Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego"

15 000

5.Środki z WFOŚiGW

0

0

0,00

6.Środki z Funduszu Leśnego

200 000

249 482

243 298,67

a.

Zadania realizowane w ramach umowy z DGLP nr ZP-13/13 z dnia 24 maja 2013

200 000

249 482

243 298,67

7.Środki własne

0

140 000

30 428,60

a.

Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch pomostów widokowych na jeziorze Wigry w miejscach Bartny Dół i Powały

0

40 000

b.

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku magazynowego bazy rybackiej oraz hangarów nawodnych w miejscowości Czerwony Folwark

0

88 700

20 600,00

c.

Wkład własny do umowy 138/2013/Wn-10/OP-WK-EE/D pn. "Ochrona ichtiofauny i zasobów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"

6 800

5 628,60

d.

Wkład własny do umowy 139/2013/Wn-10/OP-WK-KU/D pn. "Ochrona wybranych ekosystemów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego"

4 500

4 200,00

8.Środki z Komisji Europejskiej

2 621 000

1 681 525

1 330 456,91

a.

Projekt LIFE+ "Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska"

2 621 000

1 681 525

1 330 456,91

9.Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

671 000

0

0,00

a.

Projekt PO RYBY "Rozwój infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej wokół jeziora Wigry i rzeki Czarnej Hańczy"

671 000

0

  

  

  

Tabela 32. Wykonanie planu finansowego w 2013 r.

  

  

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

według ustawy

budżetowej

na rok 2013

Plan

po zmianach

Wykonanie

w złotych

1

2

3

4

5

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

 

 

 

1

Środki obrotowe, w tym:

70 000

3 638 000

3 638 245,97

1.1

Środki pieniężne

120 000

3 311 000

3 311 083,44

1.2

Należności

287 000

286 926,95

2

Zobowiązania , w tym:

323 000

5 313 000

5 313 171,18

2.1

- wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

8 483 000

10 789 098

38 199 190,70

1

Przychody z prowadzonej działalności

2 723 000

3 490 000

2 439 762,51

2

Dotacje z budżetu, w tym:

4 241 000

4 279 446

4 248 177,31

2.1

- podmiotowa

3

Pozostałe przychody

1 519 000

3 019 652

31 511 250,88

III

KOSZTY OGÓŁEM

9 378 000

11 684 098

39 097 285,24

1

Koszty funkcjonowania

7 775 000

8 570 796

36 521 651,46

1.1

- Amortyzacja

895 000

1 000 000

29 736 907,21

1.2

- Materiały i energia

410 000

600 000

510 635,46

1.3

- Remonty

129 000

129 000

120 924,02

1.4

- Pozostałe usługi obce

820 000

1 000 000

810 655,95

1.5

- Wynagrodzenia

4 090 000

4 090 000

3 894 963,80

1.5.1

- osobowe

4 090 000

4 020 000

3 836 237,10

1.5.2

- bezosobowe

70 000

58 726,70

1.5.3

- pozostałe

1.6

- Składki na ubezpieczenie społeczne

639 000

655 000

647 446,62

1.7

- Składki na Fundusz Pracy

96 000

90 000

79 959,19

1.8

- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

1.9

- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

1.10

- Pozostałe koszty funkcjonowania

696 000

1 006 796

720 159,21

2

Koszty realizacji zadań, z tego:

1 603 000

3 113 302

2 575 633,78

2.1

- środki przekazane innym podmiotom

3

Pozostałe koszty, w tym:

3.1

- środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

-895 000

-895 000

-898 094,54

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

 

 

6 138,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

6 138,00

Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

 

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

-895 000

-895 000

-904 232,54

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

 

 

 

1

Dotacje ogółem, z tego:

4 633 000

4 639 929

4 435 727,31

1.1

- podmiotowa

1.2

- przedmiotowa

1.3

- celowa

4 157 000

4 185 796

4 185 795,70

1.4

- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)

84 000

93 650

62 381,61

1.4.1

w tym: na współfinansowanie

12 000

0

1.5

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 500

6 500,00

1.6

- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)

392 000

353 983

181 050,00

1.6.1

w tym: na współfinansowanie

59 000

0

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

10 023 000

9 372 708

7 992 408,60

IX

ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

 

 

 

X

STAN NA KONIEC ROKU:

 

 

 

1

Środki obrotowe , w tym:

70 000

330 000

1 415 846,68

1.1

Środki pieniężne

120 000

0

1 024 518,69

1.2

Należności

290 000

225 006,14

2

Zobowiązania, w tym:

323 000

970 000

1 312 514,34

2.1

- wymagalne

 

  

  

  

  

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Stefan Mackiewicz

  

  

W 2013 roku zrealizowano zamówienia publiczne zamieszczone w poniższej tabeli:

  

Dostawy Usługi Roboty budowlane
Liczba

zamówień

Wartość

zamówień

w PLN (netto)

Liczba

zamówień

Wartość

zamówień

w PLN (netto)

Liczba

zamówień

Wartość

zamówień

w PLN (netto)

12 700835,66 10 2080860,83* 14 3584058,94

  

  

W usługach 5 postępowań o wartości 1932290,92 PLN przeprowadzonych zostało w  procedurach ponad progowych, to znaczy wymagających ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  

  

  

6. INWESTYCJE I REMONTY

Marek Wrona

   

   

 Tabela 33. Zestawienie prac remontowych w 2013 r.

  

  

Lp. Opis prac remontowych i inwestycyjnych

zrealizowanych w roku 2013

Wartość

ogółem

Wartość

z podziałem na źródła finansowania

zaokrąglona do pełnych złotych

WPN NFOŚiGW LIFE Fundusz Leśny
1 Przemurowanie 2 szt kominów budynek mieszkalny Tartak 3 500 3 500
2 Wykonanie stacji uzdatniania wody Królówek 6 500 6 500
3 Izolacja cieplna fundamentów podłóg w kuchni i pokoju wraz z wykonaniem posadzek z gressu Samle I 21 900 21 900
4 Remont mieszkania Czerwony Folwark 10/2 11 900 11 900
5 Wymiana pokrycia dachu Bryzgiel 34 000 34 000
6 Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na modernizacje i rozbudowę bazy Wodnego Obwodu Ochronnego w Czerwonym Folwarku i odbudowę pomostów na jeziorze Wigry Powały i Bartny Dół.– zakończenie maj 2014 pełny koszt 126 700 zł.Do wydatkowania na 2013 - 25 338 zł 25 338 25 338
7 Instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków Maćkowa Ruda 54 i Lipowe 1 38 130 38 130
8 Instalacja kolektorów słonecznych Lipowe 1 11 988 11 988
9 Lipowe 2 Remont kapitalny połączony z wykonaniem izolacji cieplnej, co, instalacja kolektorów słonecznych i przydomowej oczyszczalni ścieków 232 950 5 000 227 950
10 Termomodernizacja budynku Lipniak 23 93 500 93 500
11 Uzupełnienie termomodernizacji budynku Maćkowa Ruda 54 20 700 20 700
12 Remont wylęgarni ryb Tartak 72 900 72 900
13 Budowa 13 sztuk ławostołów: 9 sztuk Jastrzeby,2 sztuki Zakąty,1 sztuka Czerwony Krzyż,1 sztuka Krzywe plaża 43 320 43 320
14 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej : kładki dla pieszych Piaski, pomostu na jez.Długim przy leśniczówce Gawarzec, budowa barier i ogrodzeń drewnianych Jastrzęby, Zakąty i krzywe
15 Wymiana pompy ciepła w wylęgarni ryb Tartak i modernizacja węzłów cieplnych Tartak i Krzywe siedziba Dyrekcji. 96 500 96 500
16 Remonty dróg Bielańska i Gościniec Wasilczykowski 152 000 152 000
17 Rozbiórki pozostałości po dawnych ośrodkach wypoczynkowych Słupie, Bartny Dół i Krzywe 56 500 56 500
18 Budowa infrastruktury turystycznej kładki i ogrodzenia - przedłużenie kładki przez Czarną Hańczę i 2 kładki oraz ogrodzenia przy II Sucharze w m.Krzywe 366 000 366 000
19 Wymiana zużytych elementów instalacji kolektorów słonecznych w osadach WPN 41 000 41 000
20 Wymiana pokrycia dachu, miejsce ogniskowe „Dziupla” 30 876 30 876
RAZEM 1 328 626 139 014 645 988 366 000 208 500

  

  

  

  

  

7. INFORMATYKA

Maciej Łapiński

  

  

WPN używa następującego sprzętu komputerowego:

 • zestawy komputerowe: 77 szt.(63 stacjonarnych i 14 przenośnych);

 • drukarki: 40 szt. (z czego 14 atramentowe,1 igłowa, 25 laserowych);

 • skanery: 11 szt. ;

 • Xero: 3 szt.;

 • panele dotykowe: 17;

 • komputery Info-Box do obsługi rzutników / prezentacji: 6;

  

Park używa następującego oprogramowania:

 • Systemy operacyjne:

  • MS Win 2003 Serwer

  • MS Win 98

  • MS Win2000

  • MS WinXP

  • MS Win7

  • Sys Info-Box (Linux)

 • Oprogramowanie biurowe:

  • MS Office 2010

  • MS Office 2007

  • MS Office 2003 Prof.

  • MS Office XP Stand

  • MS Office XP Prof.

  • MS Office 97 Prof.

  • Open Office;

 •    Oprogramowanie graficzne:

  • Corel 10.

  • Corel Clasic

  • Corel 9 PL

  • Corel 11 PL.

  • Corel X4

  • Corel 15 PL

  • Adobe CS 2

  • Adobe PC 11 CE

  • Adobe Photoshop CS 2

 •     Oprogramowanie baz danych i GIS:

  • ArcEditor

  • ArcViev 9. 3

  • ArcInfo 9.3

  • ArcPAD

  • mLas Inżynier

  • Mapinfo 9. 2

  • GeoMedia

  • MS Acces (w ramach MS Office Prof.)

  • system LasInfo (aplikacja serwer i aplikacje klienckie)

 • Oprogramowanie antywirusowe: Kaspersky Anti Virus

 • System informacji prawnej LEX

  

Sieci komputerowe:

 • WPN jest wyposażony w sieć komputerową o topologii gwiazdy, serwer MS Win 2003 SERWER i 42 stanowisk w sieci.

 • Muzeum Wigier jest wyposażone w sieć komputerową o topologii gwiazdy z serwerem i 8 stanowiskami w sieci.

 • Internet:

 • Park ma dostęp do usług internetowych poprzez bezprzewodowe łącze o prędkości 2048 kbit/s (upload 512 kbit/s) posiadające stały adres IP, obsługiwane przez firmę Matrix.

 • Muzeum Wigier ma dostęp do usług internetowych o  prędkości 1024 kbit/s, obsługiwane przez Orange.

 • Park użytkuje system bankowości elektronicznej (BGK).

  

WPN wykorzystuje następujące media elektroniczne do świadczenia usług informacyjnych dla społeczeństwa:

 • Strona WWW Parku – zawiera wiadomości ogólne, o edukacji środowiskowej, informacji turystycznej, przewodniki, aktualności, ogłoszenia i galerię zdjęć;

 • BIP WPN – strona internetowa zawierająca informacje publiczne: struktura organizacyjna parku, podstawy prawne funkcjonowania parku, zarządzenia i decyzje, ogłoszenia o przetargach itp. ;

 • Strona WWW – „Muzeum Wigier” – zawiera informacje o Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku.

 • Strona WWW – “Kwartalnik Wigry” jest wersją elektroniczną czasopisma o parku;

 • Strona WWW – “LIFE+” jest wersją elektroniczną projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE 11 NAT/PL/000431;

 • Internet – wydzielone stanowisko komputerowe w Punkcie Informacji Turystycznej zapewnia dostęp do Internetu dla turystów (dostępne w godzinach pracy parku).

  

  

  

  

8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Piotr Pieczyński

  

  

Główne zadania realizowane w 2013 roku to:

  

1) System LasInfo

a) Czwarty rok pracy w systemie: bieżąca kontrola i monitorowanie pracy w  systemie,

b) Bieżące przeglądy i naprawy urządzeń mobilnych. Trzeci rok pracy w systemie: bieżąca kontrola i monitorowanie pracy w systemie.

  

2) Pomiary i inwentaryzacja z wykorzystaniem technologii GIS.

a) Inwentaryzacja niecierpka gruczołowatego,

b) Inwentaryzacja gniazd bocianów,

c) Obmiary powierzchni przewidzianych do zabiegów ochronnych w  projekcie „Life”,

d) Wytyczenie nowego przebiegu ścieżki edukacyjnej „Suchary”,

e) Inwentaryzacja nowej infrastruktury turystycznej,

f) Pomiary sytuacyjne przy drodze Suwałki – Sejny w związku z jej modernizacją,

   

3) Opracowania GIS.

a) Opracowanie mapy sytuacyjnej z zimowych tropień wilka i rysia,

b) Opracowanie mapy z inwentaryzacji gniazd bocianów,

c) Opracowanie warstwy informacyjnej szlaków pielgrzymkowych przebiegających przez park,

d) Wykonanie mozaiki Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) dla obszaru parku wraz z otuliną i udostępnieniedanych użytkownikom oprogramowania GIS,

e) Wykonywanie opracowań na potrzeby pracowników merytorycznych, min: wykonanie analiz hydrologicznych (zlewni Czarnej Hańczy, obszaru Leszczewa), wykonanie przekrojów batymetrycznych Wigier, opracowanie warstw informacyjnych dotyczących powierzchni przeznaczonych do usuwania niecierpka gruczołowatego.

  

4) Szkolenia, warsztaty.

a) Przeprowadzono instruktaż dla Straży Parku w zakresie pomiarów GPS.

b) Inne.

  

5) Opracowano projekt do NFOŚiGW pn.: „GIS jako podstawa wdrożenia Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego”. Główny cel projektu to zakup sprzętu i oprogramowania GIS na potrzeby systemu informacji przestrzennej budowanego w oparciu o dane planu ochrony. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

a) zakup serwerów GIS ze specjalistycznym oprogramowaniem (2 szt.),

b) zakup oprogramowania GIS do pracy z danymi przestrzennymi, min: do pracy z danymi LIDAR, do przetwarzania zdjęć lotniczych, wymiana na nowe wersje oprogramowania ArcGIS, zakup oprogramowania mobilnego GIS,

c) zakup komputerów i laptopów (10 szt.),

d) zakup urządzeń GPS (3 szt.),

e) szkolenia z  oprogramowania GIS (7 os).

Łączny koszt projektu wynosi 395 310,00 zł.

  

6) Odbiory danych GIS opracowanych w ramach planu ochrony. Dane są szczegółowo analizowane i po weryfikacji przekazywane autorom operatów do korekt i uzupełnień.

  

7) W ramach projektu pn.: „Ochrona przeciwpożarowa i przed szkodnictwem na terenie Wigierskiego Parku Narodowego”, sfinansowanego przez Fundusz Leśny, zakupiono dwa odbiorniki GPS z  przeznaczeniem dla Straży Parku i na cele ppoż.

  

  

  

Dalej »