Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2012

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

9. ANALIZA STANU BHP

Wojciech Kamiński

  

  

  

1. Wypadki przy pracy

W 2012 roku zarejestrowano dwa wypadki przy pracy, którym ulegli:

w dniu 8 maja 2012 r. operator ciągnika w wyniku zdarzenia doznał uszkodzenia spojówki lewego oka,

w dniu 14 maja 2012 r. podleśniczy w wyniku zdarzenia doznał kontuzji palca lewej ręki.

W pierwszym przypadku poszkodowanemu wypłacono odszkodowanie za stwierdzony przez orzecznika uszczerbek na zdrowiu. W drugim, po zakończonym leczeniu i rehabilitacji pracownika, jego dokumentację powypadkową przekazano do ZUS celem ustalenia ewentualnego uszczerbku na zdrowiu i ewentualnej wypłaty należnych świadczeń.

  

2. Choroby zawodowe

W analizowanym okresie stwierdzono chorobę zawodową (boreliozę stawową) u czterech osób:

We wszystkich przypadkach ZUS stwierdził 5% uszczerbku na zdrowiu i wypłacił należne odszkodowanie.

  

3. Zagrożenia szkodliwymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi stan na 31.12.2012 r.

 1. Stały kontakt z wodą (2 osoby narażone) – rybacy jeziorowi.
 2. Odczynniki chemiczne i trucizny (7 osób narażonych) – pracowników laboratorium, wylęgarni i obsługi ośrodka rehabilitacji zwierząt. W przypadku stężenia czynników chemicznych nie zachodziła potrzeba wykonywania pomiarów. Ryzyko związane z występowaniem czynników chemicznych oceniono jako „małe”, nie wymagające podejmowania dodatkowych działań, poza standartowymi czynnościami profilaktycznymi, jak stosowanie odzieży ochronnej i zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania pracy.
 3. Hałas i wibracja (2 osoby narażone) – operatorzy ciągników. Przeprowadzone w 2012 roku badania natężenia hałasu i wibracji nie wykazały przekroczenia obowiązujących norm.

4. Zagrożenie czynnikami biologicznymi w środowisku pracy stan na 31.12.2012 r.

W wyniku aktualizacji oceny zagrożenia pracowników czynnikami biologicznymi stwierdzono występowanie dwóch czynników zaliczonych do “3” (wysokiej) grupy zagrożenia:

 1. Wirus wścieklizny (2 osoby) – pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Maćkowej Rudzie.
 2. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu – wariant środkowoeuropejski (63 osoby) pracownicy wykonujący czynności służbowe w terenie leśnym i przyleśnym.

5. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne

W 2012 roku jednostki zewnętrzne nie przeprowadzały w WPN kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik prowadzący sprawy bhp w WPN przeprowadził kontrole warunków pracy na stanowiskach rybaków jeziorowych. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

6. Szkolenia

W analizowanym okresie przeprowadzono szkolenia:

 1. z zakresu ratowania tonących (rybacy),
 2. podstawowe z zakresu bhp i ppoż. dla nowozatrudnionych pracowników,
 3. okresowe z zakresu bhp i ppoż. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych i osób kierujących pracownikami.

7. Profilaktyka

 1. Prowadzono szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (dotyczy osób narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne zaliczone do 3 grupy zagrożenia).
 2. Wydawano według bieżących potrzeb odzież ochronną i roboczą oraz obuwie robocze.
 3. Dostarczano napoje chłodzące w okresie letnim oraz ciepłe w okresie zimowym
 4. Wydawano posiłki profilaktyczne pracownikom uprawnionym do ich otrzymywania (pracownicy przygotowują posiłki i ciepłe napoje we własnym zakresie z dostarczonych przez zakład produktów).
 5. Wydawano pracownikom środki czystości oraz wypłacano ekwiwalentu za pranie odzieży.
 6. Prowadzono okresowe i kontrolne badania lekarskie.

8. Inne działania

Przeprowadzono pomiary natężenia wibracji i hałasu w użytkowanych ciągnikach rolniczych. W wyniku pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm.

  

9. Plan zadań na 2013 r.

Oprócz standardowych, corocznie prowadzonych czynności wynikających z przepisów bhp, planowane jest wykonanie okresowych badań kontrolnych w kierunku boreliozy (badania co 2 lata).

  

  

  

  

10. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Anna Krzysztofiak

  

  

W roku 2012 odbyły się dwa posiedzenia Rady Naukowej WPN.

  

W pierwszym posiedzeniu Rady, które odbyło się 15 maja, udział wzięło 15 członków Rady oraz 9 pracowników Parku i 8 zaproszonych gości. Dyskutowano głównie stan prac nad planem ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska. Rada Naukowa WPN wysłuchała propozycji metodyki w opracowaniach poszczególnych operatów oraz informacji o stanie zaawansowania prac nad poszczególnymi operatami. Podczas dyskusji ujawniono wiele różnych propozycji zmian szczegółowych i bardziej ogólnych, które zostały zapisane w protokole i zanotowane przez Panów A. Weigle i J. Solona. Ponadto rozpatrzono zgłoszony przez pana Konrada Ponganisa problem planów budowy ferm wiatrowych w sąsiedztwie parku. Przewodnicząca RN WPN dr hab. Hanna Werblan-Jakubiec zobowiązała członków Rady do bacznego obserwowania dalszych losów inwestycji. Dyr. Z. Bogusławski przedstawił w skrócie najważniejsze działania Parku za rok 2011.

  

Na drugim posiedzeniu, które miało miejsce 28 listopada w Gawrych Rudzie, obecnych było 10 członków RN WPN oraz 6 pracowników Parku. Na wstępie dyr. J. Łoziński przedstawił informacje dotyczące działalności parku, planu obchodów 25lecia WPN oraz spraw bieżących. Członkowie RN WPN byli pod wielkim wrażeniem działalności WPN i precyzyjnego składania wniosków na różne zadania oraz umiejętności łączenia ich ze sobą. Powróciła sprawa planowanych ferm wiatrowych – członkowie Rady zastanawiali się, jak zgodnie z przepisami uniknąć takich inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie parku narodowego. Następnie przedstawiono do dyskusji problem planowanej w Sobolewie kopalni żwiru. Rada Naukowa WPN stwierdziła, że należy wszcząć dodatkowe kroki wyjaśniające w tej sprawie, tak aby jeden z członków rady parku mógł zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko i zaopiniować go.

  

  

Tabela 32. Skład Rady Naukowej WPN na lata 2009-2014

 

L.p.

Tytuł, imię, nazwisko

Instytucja

1.

mgr Mieczysław Bagiński

Sejmik województwa podlaskiego
2.

dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Wydział Geografii i Oceanografii

Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Limnologii

3.

mgr Jerzy Brzozowski

Muzeum Okręgowe w Suwałkach
4.

Tadeusz Chołko

Gmina Suwałki
5.

dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin

Uniwersytet w Białymstoku,

Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach

6.

prof. dr hab. Andrzej Górniak

Uniwersytet w Białymstoku Instytut Biologii
7.

mgr inż. Henryk Grabowski

Oddział PTTK w Suwałkach
8.

prof. dr hab. Tadeusz Krzywosz

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,

Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

9.

mgr inż. Dariusz Kulbacki

Gmina Nowinka
10.

dr hab. Grażyna Łaska

Politechnika Białostocka,

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

11.

prof. dr hab. Stanisław Miścicki

SGGW w Warszawie, Wydział Leśny,

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki

i Ekonomiki Leśnictwa

12.

Jan Nowel

Gmina Krasnopol
13.

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,

Katedra Gospodarowania Środowiskiem

i Turystyki

14.

dr Paweł Pawlikowski

Wydział Biologii UW

Zakład Ekologii Roślin

i Ochrony Środowiska,

15.

mgr inż. Wojciech Rodak

Nadleśnictwo Suwałki
16.

prof. dr hab. Aleksander Sokołowski

emeryt,

Instytut Badawczy Leśnictwa

17.

dr hab. Jerzy Solon

PAN, Instytut Geografii

i Przestrzennego Zagospodarowania

18.

dr Hanna Werblan-Jakubiec

Wydział Biologii UW Ogród Botaniczny,
19.

dr inż. Dorota Zawadzka

Uniwersytet Łódzki,

filia w Tomaszowie Mazowieckim,

Instytut Nauk Leśnych

20.

prof. dr hab. Bogusław Zdanowski

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  

  

  

  

11. ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIE I SZKOLENIA

Anna Narkiewicz

  

  

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 to 83 osoby.

W 2012 r. odszedł na emeryturę Pan Jan Buczyński.

W roku 2012 zostali zatrudnieni następujący pracownicy:

 • Łukasz Niedźwiecki – na stanowisko podleśniczego,
 • Krzysztof Steczkowski - na stanowisko specjalisty ds. udostępniania Parku,

W 2012r. w Wigierskim Parku Narodowym średnia płaca brutto wynosiła 3,7, tys. zł. Wszystkie inne składniki wynagrodzenia, takie jak nagrody jubileuszowe i odprawy były w pełni realizowane na bieżąco. Szczegółowy wykaz dotyczący zatrudnienia i wynagrodzenia znajduje się w załączniku nr 15 analizy.

  

Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego, oprócz uczestnictwa w kursach i szkoleniach, podwyższali również swoje kwalifikacje i wykształcenie w innych systemach kształcenia. W systemie studiów zaocznych, przy częściowym dofinansowaniu przez WPN kosztów czesnego, kształciło się trzech pracowników:

 • Zbigniew Tarlecki - SGGW Warszawa, Wydział Leśny,
 • Piotr Gwaj - Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
 • Karol Korsakowski ukończył studia na kierunku leśnictwo i uzyskał tytuł zawodowy inżyniera.

  

  

  

12. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Stefan Mackiewicz

  

  

Lista przedsięwzięć dokonanych w 2012 roku dofinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 1. Zakupiono paczki świąteczne dla 38 dzieci pracowników parku. Zabawa choinkowa zorganizowana została w dniu 22.01.2012 roku w Muzeum Wigier w Starym Folwarku.
 2. W lutym 2012 roku dofinansowano 47 kart abonamentowych uprawniających do wstępu do AQUA PARKU w Suwałkach.
 3. W marcu 2012 roku sfinansowano zakup nagród oraz poczęstunku w związku z zawodami wędkarskimi.
 4. W czerwcu 2012 roku sfinansowano poczęstunek dla uczestników rajdu rowerowego zakończonego w OEŚ Słupie.
 5. W grudniu 2012 roku sfinansowano zakup bonów towarowych przeznaczonych pracownikom parku oraz emerytom i rencistom (byłym pracownikom parku) na kwotę 32 810 złotych.
 6. Udzielono 10 osobom pożyczek remontowo budowlanych na łączną kwotę 71500 złotych.
 7. Dofinansowano wczasy pod gruszą 127 osobom (pracownikom oraz uprawnionym członkom ich rodzin).
 8. Pięcioro dzieci wzięło udział w koloniach i obozach dofinansowanych przez WPN.
 9. W miesiącu wrześniu 2012 roku sfinansowano poczęstunek dla uczestników rajdu pieszego związanego z otwarciem ścieżki edukacyjnej w obwodzie ochronnym Krzywe.

  

  

13. ZAGADNIENIA OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Maciej Łapiński

  

  

Od 2011 roku funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych sprawuje specjalista informatyk Maciej Łapiński, który w ramach swoich obowiązków bezpośrednio podlega dyrektorowi.

 

W ramach obowiązków, pełnomocnik, przeprowadza procedury sprawdzające, wydaje poświadczenia bezpieczeństwa dla pracowników WPN, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, prowadzi szkolenia obronne i z zakresu ochrony informacji niejawnych.

  

W WPN funkcjonuje kancelaria tajna. Kancelaria tajna służy rejestracji, przechowywaniu, obiegowi i wydawaniu dokumentów niejawnych.

  

W 2012 r. systemem szkolenia obronnego objęta została część załogi, ogółem 15 osób, z czego:

 • dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego: 3 osoby
 • pracownicy realizujący zadania obronne: 4 osoby
 • obsada Stałego Dyżuru: 8 osób

W 2011 r. powstała aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, która w 2013 roku zastąpiła Plan Operacyjnego Funkcjonowania z 2006 r.

  

  

  

  

Dalej »