Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2012

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

4. FINANSE

Marta Kopiczko

  

  

4.1. Plan przychodów i kosztów

  

  

Wigierski Park Narodowy na mocy przepisów Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 224, poz. 1337) od 01 stycznia 2012 r. stal się państwową osoba prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Park prowadzi samodzielną gospodarkę finansowa, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie, w tym zadań Służby Parku Narodowego, oraz kosztów działalności.

  

Podstawą działalności Parku jest roczny plan finansowy, w którym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wyodrębnione zostały:

 • przychody z prowadzonej działalności,
 • dotacje z budżetu państwa,
 • koszty, w tym:
  • wynagrodzenia i naliczane od nich składki,
  • zakup towarów i usług,
 • środki na wydatki majątkowe,
 • należności i zobowiązania na początek i koniec roku,
 • stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o ochronie przyrody plan finansowy na rok 2012 i 2 kolejne lata został sporządzony w układzie zadaniowym z uwzględnieniem funkcji państwa, zadań i podzadań.

  

Przychodami Parku w 2012 r. były m.in.:

 • dotacje z budżetu,
 • dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz innych źródeł zewnętrznych,
 • wpływy z opłat za wstęp do Parku,
 • wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości,
 • wpływy ze sprzedaży drewna, ryb oraz innych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań ochronnych,
 • wpływy ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych,

Przychody i koszty Parku w 2012 roku realizowane były w następującym układzie zadaniowym:

Funkcja państwa 12. Środowisko

Zadanie 12.1 W - Kształtowanie bioróżnorodności

Podzadanie 12.1.1 W - Ochrona przyrody i krajobrazu

Działanie 12.1.1.2 W - Parki narodowe

  

Wykonanie przychodów i kosztów przedstawiono w tabelach 29 i 30.

  

  

Tabela 29. Przychody w 2012 r.

  

Przychody własne

Lp.

Nazwa poddziałania

działanie

Kwota (zł)

1.

działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

338 583,19

2.

regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże

1102

1 010 634,06

3.

zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)

1105

942 421,05

4.

przeciwdziałanie zarastaniu

1202

13 837,77

5.

przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)

1203

11 941,60

6.

rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej (ZMŚP)

1400

70 505,87

7.

udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego

2001

342 441,67

8.

propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego

2003

46 305,02

9.

prowadzenie zajęć edukacyjnych

3001

31 009,68

10.

organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów oraz imprez edukacyjnych

3003

712,96

11.

pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów zarządu

4002

89 975,94

Razem

2 898 368,81

Przychody NFOŚiGW w Warszawie

Lp.

Nazwa działania

działanie

Kwota (zł)

1.

działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

86 820,00

2.

odnowienia, poprawki, uzupełnienia i melioracje

1103

3 741,24

3.

pielęgnowanie upraw

1104

44 403,10

4.

zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)

1105

155 725,71

5.

zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)

1106

60 490,05

6.

zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary

1107

26 173,17

7.

ochrona krajobrazu

1201

291 895,16

8.

przeciwdziałanie zarastaniu

1202

41 279,28

9.

ochrona zwierząt łownych

1300

7 143,60

10.

budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego

2002

295 618,94

11.

koszty zarządu

4001

746 291,57

 

Razem

 

1 759 581,82

Przychody WFOŚiGW w Białymstoku

Lp.

Nazwa działania

działanie

Kwota (zł)

1.

organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów oraz imprez edukacyjnych

3003

60 877,03

2.

wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne

3100

56 464,20

 

Razem

 

117 341,23

Przychody dotacje: LGR, POIS plan ochrony, Fundusz Leśny, LIFE

Lp.

Nazwa działania

działanie

Kwota (zł)

1.

działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

3 960,00

2.

rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej

1400

366 580,31

3.

dotacja LIFE11 NAT/PL/000431

1400

110 701,50

4.

opracowanie projektu planu ochrony

1500

947 563,69

 

Razem

 

1 428 805,50

Przychody - dotacja budżetowa

Lp.

Nazwa działania

paragraf

Kwota (zł)

1.

dotacja celowa Ministerstwo Środowiska - bieżąca

2800

4 157 000,00

2.

dotacja celowa Ministerstwo Środowiska – odszkodowania bobry

2800

18 404,00

 

Razem

 

4 175 404,00

Przychody - odsetki bankowe

Lp.

Nazwa działania

działanie

Kwota (zł)

1.

rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej

1400

1 809,02

2.

opracowanie projektu planu ochrony

1500

224,59

3.

pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów zarządu

4002

16 750,56

 

Razem

 

18 784,17

Przychody - odsetki za zwłokę

Lp.

Nazwa działania

działanie

Kwota (zł)

1.

przychody finansowe - odsetki od kontrahentów

4002

656,04

 

Razem

 

656,04

Przychody - nawiązki, pozostałe

Lp.

Nazwa działania

działanie

Kwota (zł)

1.

przychody finansowe - nawiązki

4002

19 007,40

2.

pozostałe przychody

4002

56 986,17

 

Razem

 

75 993,57

Ogółem przychody w roku 2012

10 474 935,14

  

  

Tabela 30. Koszty w 2012 r.

  

Lp.

Nazwa działania

działanie

Kwota (zł)

1.

Amortyzacja - pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów zarządu

4002

773 991,62

2.

Materiały

 

  działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

12 220,68

  działania ochronne w ekosystemach lądowych leśnych w tym:

1100

10 127,73

  regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
  ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:

1200

26 436,04

  ochrona krajobrazu
  przeciwdziałanie zarastaniu
  przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
  ochrona zwierząt łownych

1300

199,16

  rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej

1400

6 281,09

  działalność związana z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody

1600

24 047,21

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w tym:

2000

29 656,89

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego
  budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
  propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego
  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

3000

7 204,61

  wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne

3100

1 640,88

  koszty zarządu

4001

68 895,14

  pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów zarządu

4002

159,34

 

razem materiały

186 868,77

3.

Energia

 

 

  działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

30 276,11

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego

2000

15 058,32

  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

3000

66 478,54

  koszty zarządu

4001

133 927,48

 

razem energia

245 740,45

4.

Wynagrodzenia osobowe

 

 

  działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

337 367,74

  działania ochronne w ekosystemach lądowych leśnych w tym:

1100

1 085 869,79

  regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - czyszczenia wczesne i późne
  regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże
  odnowienia, poprawki, uzupełnienia i melioracje
  pielęgnowanie upraw
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
  ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:

1200

161 221,79

  ochrona krajobrazu
  przeciwdziałanie zarastaniu
  przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
  ochrona zwierząt łownych

1300

113 265,64

  rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej

1400

515 286,14

  opracowanie projektu planu ochrony

1500

116 621,20

  działalność związana z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody

1600

214 784,85

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w tym:

2000

371 189,46

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego
  budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
  propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego
  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

3000

512 509,16

  wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne

3100

51 731,35

 

razem wynagrodzenia

3 479 847,12

5.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

  działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

30 081,84

  działania ochronne w ekosystemach lądowych leśnych w tym:

1100

41 909,12

  pielęgnowanie upraw
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
  ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:

1200

10 905,32

  ochrona krajobrazu
  przeciwdziałanie zarastaniu
  przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
  ochrona zwierząt łownych

1300

56 739,30

  rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej

1400

25 314,05

  opracowanie projektu planu ochrony

1500

10 483,86

  działalność związana z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody

1600

17 464,32

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w tym:

2000

27 711,12

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego
  budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
  propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego
  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

3000

38 432,05

  wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne

3100

4 372,67

  pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów zarządu

4002

0,02

 

razem dodatkowe wynagrodzenie roczne

263 413,67

6.

Ubezpieczenia społeczne

 

 

  działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

60 099,48

  działania ochronne w ekosystemach lądowych leśnych w tym:

1100

195 357,87

  regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - czyszczenia wczesne i późne
  regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże
  odnowienia, poprawki, uzupełnienia i melioracje
  pielęgnowanie upraw
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
  ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:

1200

29 268,31

  ochrona krajobrazu
  przeciwdziałanie zarastaniu
  przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
  ochrona zwierząt łownych

1300

28 963,61

  rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej

1400

91 771,98

  opracowanie projektu planu ochrony

1500

24 209,17

  działalność związana z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody

1600

39 387,14

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w tym:

2000

70 599,41

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego
  budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
  propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego
  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

3000

94 695,85

  wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne

3100

12 435,70

 

razem ubezpieczenia społeczne

646 788,52

7.

Fundusz pracy

 

 

  działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

7 571,52

  działania ochronne w ekosystemach lądowych leśnych w tym:

1100

23 310,32

  regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - czyszczenia wczesne i późne
  regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże
  odnowienia, poprawki, uzupełnienia i melioracje
  pielęgnowanie upraw
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
  ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:

1200

3 504,21

  ochrona krajobrazu
  przeciwdziałanie zarastaniu
  przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
  ochrona zwierząt łownych

1300

3 595,97

  rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej

1400

11 666,13

  opracowanie projektu planu ochrony

1500

2 983,86

  działalność związana z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody

1600

4 766,43

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w tym:

2000

8 471,62

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego
  budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
  propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego
  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

3000

11 328,43

  wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne

3100

1 572,90

 

razem fundusz pracy

78 771,39

8.

Usługi

 

  działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

2 090,97

  działania ochronne w ekosystemach lądowych leśnych w tym:

1100

695 545,23

  regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
  ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:

1200

8 051,43

  ochrona krajobrazu
  przeciwdziałanie zarastaniu
  przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
  ochrona zwierząt łownych

1300

148,15

  rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej

1400

178,13

  opracowanie projektu planu ochrony

1500

2 443,89

  działalność związana z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody

1600

4 758,87

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w tym:

2000

31 153,62

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego
  budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
  propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego
  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

3000

15 024,88

  koszty zarządu

4001

87 311,70

  pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów zarządu

4002

3 666,45

 

razem usługi

850 373,32

9.

Usługi remontowe

 

  koszty zarządu

4001

86 201,99

10.

Świadczenia na rzecz pracowników

 

 

  działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

2 296,00

  działania ochronne w ekosystemach lądowych leśnych w tym:

1100

29 276,00

regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
  ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:

1200

1 535,00

ochrona krajobrazu
przeciwdziałanie zarastaniu
przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
  rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej

1400

5 239,00

  opracowanie projektu planu ochrony

1500

1 171,00

  działalność związana z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody

1600

5 891,00

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w tym:

2000

2 790,00

udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego
budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego
  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

3000

5 797,00

  wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne

3100

1 732,00

  Koszty bezpieczeństwa higieny pracy

4000

51 422,07

  pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów zarządu

4002

4 753,00

 

razem świadczenia na rzecz pracowników

111 902,07

11.

Podróże służbowe

 

 

  działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

274,40

  działania ochronne w ekosystemach lądowych leśnych w tym:

1100

85 143,25

regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
  rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej

1400

46,00

  działalność związana z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody

1600

34,50

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w tym:

2000

23,00

propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego
  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

3000

1 798,42

  koszty zarządu

4001

4 201,19

  pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów zarządu

4002

4 944,36

 

razem podróże służbowe

96 465,12

12.

Podatki i opłaty

 

 

  działania ochronne w ekosystemach lądowych leśnych w tym:

1100

315,00

zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
  ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:

1200

3 526,00

ochrona krajobrazu
przeciwdziałanie zarastaniu
  działalność związana z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody

1600

900,00

  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

3000

367,00

  koszty zarządu

4001

403,60

  pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów zarządu

4002

244 572,24

 

razem podatki i opłaty

250 083,84

13.

Ekwiwalent za niewykorzystywanie mieszkania służbowego

 

 

  działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

2 691,60

  działania ochronne w ekosystemach lądowych leśnych w tym:

1100

8 798,21

regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
  ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:

1200

1 351,00

ochrona krajobrazu
przeciwdziałanie zarastaniu
przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
  ochrona zwierząt łownych

1300

636,10

  rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej

1400

3 217,59

  opracowanie projektu planu ochrony

1500

940,28

  działalność związana z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody

1600

1 741,98

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w tym:

2000

3 014,84

udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego
budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego
  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

3000

4 181,89

  wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne

3100

426,51

 

razem ekwiwalent za niewykorzystywanie mieszkania służbowego

27 000,00

14.

Wpłata na PFRON, odpis ZFŚS

 

 

  pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów zarządu - pfron

4002

43 675,00

  pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów zarządu - odpis

4002

93 348,66

15.

Dotacje: NFOŚiGW W-wa, WFOŚiGW B-stok,POIS plan ochrony, LGR, ZMŚP, Fundusz Leśny, LIFE

 

 

  działania ochronne w ekosystemach wodnych

1000

62 570,00

  działania ochronne w ekosystemach lądowych leśnych w tym:

1100

238 069,17

  regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
  ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:

1200

42 021,28

  ochrona krajobrazu
  przeciwdziałanie zarastaniu
  przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
  ochrona zwierząt łownych

1300

7 143,60

  rozpoznawanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej

1400

225 385,27

  opracowanie projektu planu ochrony

1500

85 603,08

  działalność związana z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody

1600

2 222,05

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w tym:

2000

50 305,00

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego
  budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
  propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego
  prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą

3000

39 093,18

  wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne

3100

91 278,50

  koszty zarządu

4001

28 816,37

 

razem dotacje

872 507,50

15.

Pozostałe koszty funkcjonowania WPN

 

 

  działania ochronne w ekosystemach lądowych leśnych w tym:

1100

10 412,00

  regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów - trzebieże
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez owady i grzyby (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez zwierzęta łowne i chronione (ochrona lasu)
  zapobieganie szkodom w drzewostanach powodowanym przez pożary
  ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych w tym:

1200

70 568,25

  ochrona krajobrazu
  przeciwdziałanie zarastaniu
  przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne (sprzedaż tusz)
  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego w tym:

2000

48 519,33

  udostępnianie obszaru i obiektów Wigierskiego Parku Narodowego
  budowa i utrzymanie infrastruktury służącej udostępnianiu Wigierskiego Parku Narodowego
  propagowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego
  Koszty bezpieczeństwa higieny pracy

4000

1 632,44

  koszty zarządu

4001

28 002,78

  pozostała działalność bez kosztów bhp i kosztów zarządu - odpis

4002

16 440,00

 

razem pozostałe koszty

175 574,80

Ogółem koszty w roku 2012

8 282 553,84

  

  

  

4.2. Środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł krajowych

  

  

Zestawienie zadań finansowanych w 2012 roku z NFOŚiGW i innych źródeł krajowych przedstawia załącznik nr 6.

  

  

  

5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Stefan Mackiewicz

  

  

W 2012 roku zrealizowano następujące zamówienia publiczne:

1. prace leśne – 969 785 złotych - usługa

2. wyłonienie asystentów dla kadry zarządzającej projektem LIFE – 278 64 EURO - usługa

Wymienione postępowania były ponad progowe, to jest powyżej kwoty 130 000 EURO.

  

Zamówienia poniżej progowe, to jest takie których wartość przekraczała 14 000 EURO a nie przekraczała 130 000 EURO, obejmowały:

1. Dostawy na wartość 614 145 tysięcy złotych.

2. Usługi na wartość 107 509 złotych.

3. Roboty budowlane na wartość 1 024 452 złotych.

  

  

  

6. INWESTYCJE I REMONTY

Marek Wrona

  

  

Tabela 31. Zestawienie prac remontowych w 2012 r.

  

Lp.

Lokalizacja

Opis

Pochodzenie

środków

finansowych

Koszt (zł)
1

Dyrekcja WPN

Krzywe

Termomodernizacja budynku mieszkalno – administracyjnego. W ramach realizacji zadania wykonano:

 • Demontaż istniejącej okładziny ścian z paneli SIDING
 • Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi i wykonanie warstwy elewacyjnej z cienkowarstwowego tynku barwnego.

 • Remont balkonów – wymiana okładzin posadzkowych i balustrad

 • Wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych od strony północnej

 • Wykonanie opaski z kostek betonowych

NFOŚiGW

232 765,02

2

Budynek

Maćkowa

Ruda 56

Termomodernizacja, w tym:

 • Wymiana stolarki okiennej
 • Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi i wykonanie warstwy elewacyjnej z cienkowarstwowego tynku barwnego.

 • Wymiana kotłów c.o. i remont instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u.

NFOŚiGW

84 965,89

3

Leśniczówki

Lipowe

i Leszczewo

Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym w Lipowym. Usunięcie eternitu i rozbiórka budynku w Leszczewie, wartość

NFOŚiGW

40 176,00

4

Dyrekcja WPN

Krzywe

Wymiana pompy ciepła i modernizacja kotłowni w budynku Dyrekcji Parku

NFOŚiGW

218 393,00

5

Wylęgarnia ryb

Tartak

Zakupiono pompę głębinową i wymiennik płytowy do przewidzianej na rok 2013 wymiany pompy ciepła w wylęgarni ryb

NFOŚiGW

24 000,00

6

Wylęgarnia ryb

Tartak

Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, naprawa przeciekającego dachu w wylęgarni ryb

NFOŚiGW

30 000,00

7

Leśniczówki

Słupie

i Gawarzec

Dokonano wymiany zużytych kotłów c.o w leśniczówkach

WPN

17 496,00

8

Leśniczówki

Słupie

i Leszczewek

Wymieniono nieszczelne pokrycia dachów na leśniczówkach

WPN

65 611,28

  

.

  

  

  

7. INFORMATYKA

Maciej Łapiński

  

  

WPN używa następującego sprzętu komputerowego:

 • zestawy komputerowe: 80 szt. (66 stacjonarnych i 14 przenośnych);
 • drukarki: 41 szt. (z czego 18 atramentowe, 1 igłowa, 22 laserowe);
 • skanery: 9 szt.;
 • kserokopiarki: 3 szt.;
 • panele dotykowe: 17;
 • komputery InfoBox do obsługi rzutników / prezentacji: 6 szt.

Park używa następującego oprogramowania:

 • systemy operacyjne MS Win 2003 Serwer – 1 szt., MS Win95 – 1 szt., MS Win98 – 1 szt., MS Win2000 – 4 szt., MS WinXP – 51 szt., MS Win7 –18 szt., Sys InfoBox – 20 szt.; Linux – 1 szt.; brak systemu 1 szt.
 • oprogramowanie biurowe: MS Office 2010 – 10 szt., MS Office 2007 – 19 szt., MS Office 2003 Prof. – 11 szt., MS Office XP Stand – 12 szt., MS Office XP Prof. – 18 szt., MS Office 97 Prof. – 4 szt., Open Office;
 • oprogramowanie graficzne: Corel 10 – 3 szt., Corel Clasic – 5 szt., Corel 9 PL – 5szt., Corel 11 PL – 10 szt.; Corel X4 – 1 szt; Corel 15 PL – 2 szt.; Adobe CS 2 – 1 szt., Adobe PC 11 CE– 1 szt., Adobe Photoshop CS 2– 1 szt.;
 • oprogramowanie baz danych i GIS: ArcEditor – 1 szt.; ArcViev 9.3 – 7 szt., ArcInfo 9.3 – 2 szt., ArcPAD – 5 szt., mLas Inżynier – 14 szt., Mapinfo 9.2 – 5 szt., GeoMedia – 1 szt., MS Acces – 51 szt. (w ramach MS Office Prof.), system LasInfo (aplikacja serwer – 1 szt., aplikacja klient – 16 szt.);
 • oprogramowanie antywirusowe: Kaspersky Anti Virus;
 • system informacji prawnej LEX – 2 klucze.

WPN jest wyposażony w sieć komputerową o topologii gwiazdy, serwer MS Win 2003 SERWER i 42 stanowisk w sieci.

Muzeum Wigier jest wyposażone w sieć komputerową o topologii gwiazdy z serwerem i 8 stanowiskami w sieci.

Park ma dostęp do usług internetowych poprzez bezprzewodowe łącze o prędkości 2048 kbit/s (upload 512 kbit/s) posiadające stały adres IP, obsługiwane przez firmę Matrix.

Muzeum Wigier ma dostęp do usług internetowych o prędkości 1024 kbit/s, obsługiwane przez firmę TP S.A.

Park użytkuje dwa systemy bankowości elektronicznej (BGK i Kredyt Bank).

 

WPN wykorzystuje następujące media elektroniczne do świadczenia usług informacyjnych dla społeczeństwa:

 • Strona WWW Parku – zawiera wiadomości ogólne, o edukacji środowiskowej, informacji turystycznej, przewodniki, aktualności, ogłoszenia i galerię zdjęć;
 • BIP WPN – strona internetowa zawierająca informacje publiczne: struktura organizacyjna parku, podstawy prawne funkcjonowania parku, zarządzenia i decyzje, ogłoszenia o przetargach itp.;
 • Strona WWW – „Muzeum Wigier” – zawiera informacje o Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku;
 • Strona WWW – “Kwartalnik Wigry” jest wersją elektroniczną czasopisma o parku;
 • Internet – wydzielone stanowisko komputerowe w Punkcie Informacji Turystycznej zapewnia dostęp do Internetu dla turystów (dostępne w godzinach pracy parku).

  

  

  

8. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Piotr Pieczyński

  

  

Głównymi zadaniami w 2012 roku były:

  

a) Doskonalenie systemu LasInfo

Trzeci rok pracy w systemie: bieżąca kontrola i monitorowanie pracy w systemie,

Zmiana operatora kart GPRS na rejestratorach leśniczych w celu poprawy transferu danych do systemu,

Bieżące przeglądy i naprawy urządzeń mobilnych: wymiana jednego rejestratora w ramach umowy gwarancyjnej.

  

b) Pomiary i inwentaryzacja z wykorzystaniem technologii GIS.

Inwentaryzacja obcych gatunków roślin,

Inwentaryzacja stanowisk bobrów,

Wytyczenie ścieżki edukacyjnej „Samle”,

Wytyczenie trasy narciarskiej i ścieżki spacerowej na Słupiu,

Inwentaryzacja obiektów budowlanych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, na działkach Skarbu Państwa,

Inwentaryzacja pomostów na podstawie zdjęć lotniczych,

Wskazania granic w terenie.

 

c) Pozyskanie nowych danych przestrzennych.

Warstwy GIS z rozmieszczeniem stanowisk gatunków i siedlisk wraz z ocenami parametrów stanu ochrony, opracowane w ramach projektu pn. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000” – przekazane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

SWDE - nowe dane ewidencyjne (modernizowane obręby ewidencyjne) pozyskane z PODGiK w Suwałkach, przystosowanie danych do pracy w środowisku oprogramowania wykorzystywanego na stanowisku ds. ewidencji gruntów w WPN;

Warstwy GIS z Mapy geologiczno – turystycznej przekazane przez Państwowy Instytut Geologiczny;

W ramach prac nad planem ochrony parku przekazano do uzgodnień i kontroli następujące dane: warstwy Leśnej Mapy Numerycznej; klasyfikację użytkowania gruntów na podstawie fotointerpretacji zdjęć lotniczych; niektóre dane przestrzenne dotyczące fauny, grzybów, roślin naczyniowych, mchów, nieleśnych siedlisk Natura2000, wód.

  

d) Opracowania GIS.

Wykonanie mozaiki zdjęć lotniczych dla całego obszaru parku wraz z otuliną,

Wykonanie rzeźby terenu dla całego parku wraz z otuliną na podstawie numerycznego modelu terenu

Opracowanie wyników inwentaryzacji roślin obcych gatunków wg stanu na 30.10.2012 r.,

Wykonanie próbnych analiz GIS z wykorzystaniem danych z bazy LasInfo: analiza porządkowania stanu sanitarnego lasu z podziałem na przyczyny uszkodzeń drzewostanów.

  

  

  

Dalej »