Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2007

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

1 WSTĘP

   

1.1 Powierzchnia parku

Dorota Zaborowska

     

     

W 2007 roku powierzchnia całkowita parku nie uległa zmianie i wynosi 14.999,5 ha (według stanu na 31.12.2007 r.). Nastąpiły zmiany powierzchni niektórych kategorii gruntów, które nie miały wpływu na powierzchnię ogólną.

Powierzchnia gruntów Skarbu Państwa w granicach parku obejmuje 12.331,40 ha. Wokół parku utworzona jest strefa ochronna, zwana otuliną, o powierzchni 11.283,81 ha.

 

Park wykonuje swoje zadania statutowe w oparciu o podział organizacyjny wprowadzony w 1996 roku, według którego park dzieli się na dwa leśne obręby ochronne:

1. Obręb Ochronny Wigry o powierzchni 4650,30 ha,

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda o powierzchni 4949,25 ha,

oraz Wodny Obwód Ochronny o pow. 2695,54 ha.

 

W Obrębie Ochronnym Wigry funkcjonuje 5 obwodów ochronnych:

1) Obwód Ochronny Lipniak - o pow. 921,38 ha;

2) Obwód Ochronny Krzywe - o pow. 974,25 ha;

3) Obwód Ochronny Leszczewek - o pow. 868,50 ha;

4) Obwód Ochronny Gawarzec - o pow. 906,17 ha;

5) Obwód Ochronny Słupie - o pow. 980,00 ha;

 

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda składa się także z 5 obwodów ochronnych:

1) Obwód Ochronny Powały - o pow. 597,37 ha;

2) Obwód Ochronny Krusznik - o pow. 1094,44 ha;

3) Obwód Ochronny Lipowe - o pow. 1011,72 ha;

4) Obwód Ochronny Mikołajewo - o pow. 1117,11 ha;

5) Obwód Ochronny Wysoki Most - o pow. 1128,61 ha.

 

Powierzchnie obrębów leśnych i obwodów ochronnych podano na podstawie danych BULiGL z uwzględnieniem gruntów wykupionych od 1996 r.

 

Powierzchnia Wodnego Obwodu Ochronnego została podana zgodnie z Ewidencją Gruntów, w jej skład wchodzą następujące jeziora:

(1) Wigry - 2098,6700 ha;

(2) Pierty - 233,2800 ha;

(3) Białe - 101,5000 ha;

(4) Długie - 80,3845 ha;

(5) Krusznik - 26,7100 ha;

(6) Muliczne - 25,6400 ha;

(7) Leszczewek - 22,0224 ha;

(8) Mulaczysko - 18,1900 ha;

(9) Omułówek - 17,8000 ha;

(10) Postaw - 15,7628 ha;

(11) Okrągłe - 14,3906 ha;

(12) Suchar Wielki - 10,4800 ha;

(13) Królówek - 10,3528 ha;

(14) Czarne k. Bryzgla - 6,3800 ha;

(15) Białe k. Piert - 6,1663 ha;

(16) Klonek - 5,0200 ha;

(17) Czarne k/ Gawrych Rudy - 2,7969 ha.

  

     

1.1.1 Stan prawny gruntów

      

W 2007 roku uregulowano do końca stan prawny gruntów w obrębie ewidencyjnym Krusznik - wpisano 110,4700 ha do KW 19875 w Sądzie Rejonowym w Augustowie. Ponadto do KW 39920 w Sądzie Rejonowym w Suwałkach zostały wpisane zakupione nieruchomości o łącznej powierzchni 3,2421 ha.

  

Nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 8.015,3516 ha (65%) posiadają założone księgi wieczyste w Sądach Rejonowych w:

- Suwałkach - KW 39920, 40623, 33148, 28390 - 6.558,2961 ha;

- Sejnach - KW 1060 - 292,5873 ha;

- Augustowie - KW 20328, 19875,19475, 19476 - 1.164,4682 ha.

 

w Powiecie Suwalskim 98% gruntów będących w zarządzie WPN posiada już księgi wieczyste, w powiecie augustowskim 99%, a w sejneńskim zaledwie 6,5%.

  

  

1.2 Wykupy gruntów i budynków

Dorota Zaborowska

  

We wrześniu 2007 roku WPN uzyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Ochrona walorów krajobrazowych Wigierskiego Parku Narodowego - wykup gruntów" w wysokości 595.000 zł , z terminem realizacji do końca 2008 roku.

Z tych środków w 2007 r. zakupiono 4 nieruchomości (7 działek) o łącznej powierzchni 3,2421 ha za kwotę 182.466,12 zł, tj:

- działki o nr geodez. 295, 296, 297, 298, 311, 312 w obrębie Nowa Wieś o pow. 1,8787 ha, położone nad rzeką Wiatrołużą, sklasyfikowane jako lasy i grunty leśne;

- działkę o nr geodez. 555 w obrębie Leszczewek o pow.1,3634 ha (ŁV- 0,7042 ha, W-0,0192 ha, LsV- 0,6400 ha), położoną nad jeziorem Wigry w miejscowości Stary Folwark, przylegającą do dz. nr 425 będącej w zarządzie Parku, na której budowane jest Muzeum WPN.

Zgodnie z przysługującym Parkowi prawem pierwokupu nieruchomości położonych w granicach parku (art. 10 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody) do WPN-u wpłynęło 11 zawiadomień z kancelarii notarialnych, dotyczących zawarcia warunkowych umów sprzedaży nieruchomości na terenie Parku. Dotyczyły one sprzedaży gruntów położonych w Leszczewku (3), Gawrych Rudzie (2), Maćkowej Rudzie (2), Czerwonym Krzyżu (1), Kruszniku (1), Piertaniach (1) i Tartaku (1) . Nieruchomości będące przedmiotem umów stanowiły w większości działki budowlane lub zabudowane w granicach zabudowy wsi lub tereny rolne położone wśród innych gruntów prywatnych, których pierwokupem WPN nie był zainteresowany.

 

    

  

1.3 Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

Dorota Zaborowska

     

Na podstawie decyzji Starosty Suwalskiego wydanych na wniosek Parku, przejęte zostały w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 7,8849 ha, stanowiące:

1. drogi w obrębie ewid. Sobolewo, gm. Suwałki o nr geodez. 423 (2,13 ha), 424 (4,77 ha) i 425/1 (0,49 ha), położone w obwodach ochronnych Gawarzec i Słupie. Są to:

- Bielańska Droga,

- Wasilczykowski Gościniec,

- Słupiańska Droga na odcinku od ronda do Wasilczykowskiego Gościńca.

Park wnioskował o ich przejęcie ze względu na to, że użytkowane są jako drogi wewnętrzne i służą dojazdowi do gruntów leśnych zarządzanych przez Park. Zarządzanie tymi drogami umożliwi ograniczenie ruchu zewnętrznego do nieudostępnianych terenów Parku. Przeprowadzono procedurę zmiany danych w Ewidencji Gruntów polegającą na włączeniu przejętych dróg do użytku "lasy";

2. drogę w obrębie Czerwony Folwark, gm. Suwałki o nr geodez. 42 (0,39 ha). WPN wystąpił z wnioskiem o przejęcie tej drogi oraz części drogi oznaczonej nr 41, ponieważ służą one dojazdowi do gruntów rolnych i leśnych Parku (baza rybacka, osady pracowników Parku). w przypadku drogi o nr geodez. 41 procedura została przedłużona ze względu na wcześniejszy zamiar komunalizacji jej przez Gminę Suwałki, a następnie rezygnację z tego prawa. Aktualnie decyzja w tym zakresie należy do Starosty Suwalskiego,

3. rowy w obrębie ewid. Czerwony Folwark, gm. Suwałki, o nr geodez. 43 (0,04 ha), 44 (0,01 ha), 46 (0,03 ha) i 49/1 (0,0249 ha). Rowy te nie stanowią urządzeń melioracji wodnych podstawowych ani szczegółowych, obsługują wyłącznie grunty będące w zarządzie Parku, dlatego WPN wystąpił do Starosty Suwalskiego o ich przekazanie z zamiarem późniejszego ich włączenia do użytków przylegających.

W związku z remontem drogi gminnej Leszczewek-Cimochowizna, w sierpniu 2007 roku Wójt Gminy Suwałki, zwrócił się z wnioskiem o przekazanie części działki nr 654 (Ls) o pow. ok. 0,30 ha w obrębie Leszczewek, będącej w zarządzie WPN a faktycznie zajętej pod drogę. Park zaproponował zamianę tej części działki po podziale na działki stanowiące drogi gminne o nr geodez. 698 w obrębie Leszczewek (0,3014 ha) i 48 w obrębie Czerwony Folwark (0,05 ha). Celem pozyskania działki 698 jest ograniczenie ruchu zewnętrznego do gruntów, które nie są udostępniane, a działki 48 - uporządkowanie własności gruntów na terenie przystani rybackiej zarządzanej przez WPN. Park uzyskał zgodę Ministra Środowiska na tę zamianę. Procedura jest w toku.

    

    

  

1.4 Plan ochrony Parku

Jarosław Borejszo

   

Pierwszy plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego stracił ważność 2 lutego 2002 roku.

Jeszcze w październiku 2006 roku WPN został poproszony przez Ministerstwo Środowiska o przygotowanie wniosku do NFOŚiGW o dotację na realizację zadania "Opracowanie projektu planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego". w ciągu kilku dni przygotowano taki wniosek i 9 października wysłano do NFOŚiGW. Do końca 2006 roku WPN nie otrzymał żadnej odpowiedzi z NFOŚiGW w sprawie złożonego wniosku. Dnia 12 stycznia 2007 roku do WPN wpłynęło pismo z NFOŚiGW, informujące, że wniosek został umieszczony na liście wniosków wyłączonych z dalszego postępowania. w uzasadnieniu takiej decyzji napisano, że wniosek wpłynął po terminie składania wniosków i jest niezgodny z zakresem pomocy finansowej w Narodowym Funduszu.

W związku z brakiem planu ochrony Park funkcjonuje na podstawie zadań ochronnych, corocznie zatwierdzanych przez Ministra Środowiska. W 2007 roku zakres podstawę działalności statutowej parku stanowiły załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Wigierski Park Narodowy przygotowuje się do rozpoczęcia prac nad projektem planu ochrony. w związku z tym, że nowe plany ochrony mają być realizowane z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej (GIS), konieczne jest wdrożenie tego systemu w Parku. Podjęto współpracę z firmą, która dysponuje zdjęciami satelitarnymi terenu Parku wykonanymi w 2007 roku. Trwają starania o zdobycie środków na wykonanie nowej ortofotomapy parku, digitalizację map tematycznych znajdujących się w zasobach parku oraz przygotowanie baz danych możliwych do zobrazowania na mapach cyfrowych.

   

   

  

1.5 Łączność

Piotr Pieczyński

    

Od grudnia 2005 roku Wigierski Park Narodowy posiada pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty na używanie urządzeń radiowych wraz z ustaleniem warunków wykorzystywania częstotliwości. Pozwolenie jest ważne do 29 grudnia 2015 r. Zgodnie z nim WPN wykorzystuje częstotliwości:48,3000 MHz i 160,55000 MHz.

W 2007 roku w sieci radiokomunikacyjnej WPN pracowały następujące stacje radiowe:

- główna stacja bazowa (GSB - Dyrekcja WPN),

- stacje przekaźnikowe (Krzywe, Królówek, Lipowe),

- lokalne stacje bazowe (LSB) - 17 sztuk,

- radiotelefony przewoźne - 19 sztuk,

- radiotelefony nasobne - 32 sztuki;

Służba Parku miała do dyspozycji 5 kanałów o różnym przeznaczeniu, w tym:

- kanał 1 - roboczy: łączność bezpośrednia dla wszystkich radiotelefonów w sieci pozostających w zasięgu

- kanał 2 i 3 - łączność z GSB poprzez stacje przekaźnikowe w sytuacji braku łączności na kanale 1,

- kanał 3, 4, 5 - łączność ze strażą pożarną, kanały wykorzystywane wyłącznie przez Punkt Alarmowo Dyspozycyjny WPN i Służbę Ochrony Przeciwpożarowej Parku;

W sieci wykorzystywano następujący sprzęt radiokomunikacyjny: radiotelefony Motorola P200, GP340 - nasobne; M216, Yaesu FTL-1011 - bazowe i przewoźne.

Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono baterie do radiotelefonów nasobnych P200 i trzy anteny bazowe. Pozwoliło to na wymianę zużytego sprzętu (bieżąca wymiana baterii w radiotelefonach P200, wymiana anten w LSB Tartak, Gawarzec, PAD Krzywe).

 

  

  

Dalej »