Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2000

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

9. WSPÓŁPRACA

  

  

9.1. Współpraca krajowa

   

   

Poniżej przedstawiono instytucje, z którymi Wigierski Park Narodowy współpracował w 2000 roku.

  

W zakresie ochrony ekosystemów lądowych:

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku,

2. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,

3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach i Augustowie,

5. Ochotnicze Straże Pożarne

6. Nadleśnictwa Suwałki i Głęboki Bród,

7. Instytut Badawczy Leśnictwa,

8. Leśny Bank Genów w Kostrzycy,

9. Urząd Gminy w Suwałkach, Krasnopolu, Nowince, Gibach

10. Polski Związek Łowiecki,

11. Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie.

12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

  

W zakresie edukacji środowiskowej:

1. Urzędy Gmin: Suwałki, Nowinka, Giby, Krasnopol i wszystkie szkoły podległe poszczególnym UG

2. Szkoły położone w Suwałkach

3. Parki Narodowe: Biebrzański, Białowieski i Narwiański,

4. Suwalski Park Krajobrazowy

5. Stowarzyszenie Przyrodniczo - Kulturalne „Czarna Hańcza”

6. Państwowy Instytut Geologiczny

7. Stowarzyszenie Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski

  

W zakresie badań naukowych i monitoringu środowiska:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (w zakresie prowadzenia wspólnych badań)

2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (w zakresie organizowania wspólnych badań),

3. Akademia Rolnicza w Poznaniu (w zakresie badań entomologicznych)

4. Amphi Consult - Dania (w zakresie badań płazów),

5. Białowieski Park Narodowy (w zakresie organizowania wspólnych badań herpetologicznych),

6. GIOŚ (w zakresie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego),

7. Instytut Badawczy Leśnictwa - Warszawa (w zakresie konsultacji),

8. IMGW Białystok (w zakresie konsultacji i wymiany danych)

9. Instytut Ochrony Środowiska (w zakresie wymiany danych i konsultacji dot. zintegrowanego monitoringu środowiska),

10. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań naukowych),

11. Ogród Botaniczny w Warszawie (w zakresie realizacji programów naukowo-badawczych, w tym badań roślin rzadkich i zagrożonych w WPN),

12. Państwowy Instytut Geologiczny (w zakresie monitoringu wód podziemnych),

13. Uniwersytet Gdański (w zakresie prowadzenia badań),

14. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie realizacji programu pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego)

15. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku (w zakresie wymiany informacji i prowadzenia wspólnych badań).

16. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (w zakresie prowadzenia badań)

17. Uniwersytet Wrocławski (w zakresie prowadzenia badań naukowych i konsultacji)

18. Uniwersytet w Białymstoku (w zakresie konsultacji)

19. Uniwersytet Łódzki (w zakresie prowadzenia badań naukowych i konsultacji)

  

W zakresie pomocy finansowej:

1. Fundacja EkoFundusz w Warszawie.

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares” w Suwałkach

4. Polsko - Szwajcarska Komisja Środków Złotowych.

5. Ministerstwo Gospodarki

6. Regionalne Centrum Ekologiczne w Warszawie

7. Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci

8. Prywatni darczyńcy - darowizny finansowe na rzecz Parku

  

W zakresie realizacji Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego oraz Centrum Energii Odnawialnych:

1. Generalny Konserwator Zabytków w Warszawie

2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. Europejskie Centrum Energii Odnawialnej w Warszawie

4. Bałtyckie Centrum Energii Odnawialnych

5. Agencja Techniki i Technologii w Warszawie

6. Euroregion Niemen

  

W zakresie ochrony rzadkich gatunków owadów oraz budownictwa glinianego

współpracowano ze Stowarzyszeniem „Czarna Hańcza”

  

W zakresie ochrony wartości kulturowych

1. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie

2. Muzeum Etnograficzne w Warszawie

  

W zakresie turystyki:

1. Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna w Suwałkach

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Suwałki

3. Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska”

4. Urząd Miasta Suwałki - Wydział Turystyki

5. Starostwo Powiatowe w Suwałkach

6. Urząd Marszałkowski

7. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – Wydział ds. Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

8. Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich

9. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego

10. PPH "ANA" Błażej Bieńkowski

11. Przedsiębiorstwo Hotelarsko - Gastronomiczne " Suwalszczyzna"

12. Dom Pracy Twórczej w Wigrach

13. Tomasz Hentertan – „Chata Wuja Toma”

14. Zofia Tarasiewicz - gospodarstwo agroturystyczne

15. Stanisław Huryn - gospodarstwo agroturystyczne oraz Wigierska Kolej Wąskotorowa.

16. Jan Jaworowski – kompleks turystyczny „U Jawora”

17. Elżbieta Koronkiewicz – Usługi Turystyczne

18. Jadwiga Kolenkiewicz- gospodarstwo agroturystyczne i usługi gastronomiczne

19. Wanda Hus – Pensjonat „Morena”

20. Przedsiębiorstwo Turystyczne „SZOT”

21. Przedsiębiorstwo Turystyczne SIROCCO”

22. Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski

23. Kluby Wodne: "Hańcza", "Kamena"

   

W zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz ochrony mienia:

1. Miejskie i Powiatowe Komendy Policji w Suwałkach, Sejnach, Augustowie.

2. Prokuratury Rejonowe w Suwałkach, Augustowie i Sejnach.

  

W zakresie ochrony wód i ichtiofauny:

1. Urząd Miasta Suwałki

2. Stowarzyszenie Gmin „Wigry”

3. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach.

4. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

  

W zakresie zrównoważonego rozwoju regionu:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

2. Stowarzyszenie Gmin „Wigry”

3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

4. Urzędy Gmin: Suwałki, Giby, Krasnopol, Nowinka

  

  

  

9.2. Współpraca zagraniczna

  

  

W 2000 roku Wigierski Park Narodowy współpracował z:

 1. Dzukijskim Parkiem Narodowym (Litwa), w zakresie realizacji wspólnego projektu „Zrównoważony Rozwój Polskich i Litewskich Obszarów Chronionych”, finansowanego przez program PHARE-CREDO. W ramach tego projektu odbyły się dwa seminaria połączone z wizytami studialnymi:
 • 21-22. 02 „Turystyka i edukacja środowiskowa na przygranicznych obszarach Polski i Litwy”, Suwałki.
 • 17-18. 04 „Ochrona różnorodności przyrodniczej i przyjazne dla środowiska metody gospodarowania”, Marcinkonys - Litwa.

Projekt został zakończony, a końcowym jego efektem są:

 • Koncepcja funkcjonowania Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego i Centrum Energii Odnawialnych Euroregionu Niemen.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju obszarów chronionych pogranicza polsko-litewskiego.
 • Broszura „Nad Niemnem i Czarną Hańczą”, prezentująca walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne pogranicza Polski i Litwy.

Efektem współpracy z Dzukijskim Parkiem Narodowym był również wyjazd poznawczy, połączony ze spływem rzeką Ułą w dniach 5-7.05, w którym wzięło udział 9 pracowników WPN.

  

 1. Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France w Paryżu (Francja), współpraca w zakresie wymiany doświadczeń i informacji na temat działalności parków narodowych i krajobrazowych we Francji i Polsce. W dniach 15-20. 02 odbyło się seminarium polsko - francuskie nt. „Parki jako ważne narzędzie podejścia uczestniczącego i kontraktowego”
 2. Parc Naturel de la Brenne (Francja), w zakresie wymiany doświadczeń. W oparciu o podpisane porozumienie, w dniach 27.06-03.07 odbyła się wizyta pracowników WPN z okazji obchodów 10-lecia parku regionalnego Brenne.
 3. Federacją EURPOPARC. W dniach 11-18.11 Barbara Wróblewska brała udział w szkoleniu „Fachowy język niemiecki w ochronie przyrody i komunikacji”, Schneverdingen - Niemcy
 4. Programem Leonardo Da Vinci. W dniach 06-25.03 Elżbieta Szkiruć wzięła udział w szkoleniu „Szkolne i pozaszkolne formy kształcenia kadr dla turystyki – doświadczenia europejskie”, Müritz – Niemcy.
 5. Fundacją Amphi Consult (Dania), współpraca w sprawie ochrony płazów. W dniach 31.10 – 05.11, Maciej Kamiński uczestniczył w wyjeździe szkoleniowym do Danii i Szwecji, w ramach projektu „Pasaże dla fauny na wybranych odcinkach dróg Polski – edukacja, monitoring i budowa”.
 6. Ringkjoebing County w Danii, w sprawie tworzenia modelu danych dla polskich parków narodowych. W dniach 23-28 stycznia, Maciej Kamiński oraz Andrzej Szymański odbyli podróż do Danii w tej sprawie.
 7. Jean Pierre Morin z Ferme De La Loge we Francji, w sprawie rozwoju turystyki konnej.
 8. Duńską Agencją Lasów i Ochrony Środowiska, w zakresie realizacji Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego na Słupiu.
 9. Fundacją Lasów i Jezior „FONDELF”, w zakresie:
 • ochrony tradycyjnych rzemiosł i ginących zawodów,
 • rozwoju turystyki w regionie suwalskim
 1. Parkiem Narodowym Müritz (Niemcy), w zakresie edukacji środowiskowej i wzajemnej promocji (wymiana materiałów dotyczących stałej ekspozycji).

  

  

  

10. REALIZACJA WNIOSKÓW Z 1999 ROKU

  

 1. Terminowe wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków wichury 3,4 grudnia 1999. Zadanie zakończono w maju 2000 roku.
 2. Kontynuowanie działań związanych z rozwiązaniem problemu gospodarki ściekowej wokół jeziora Wigry. Przez cały 2000 rok trwały działania lobbingowe, mające na celu zakwalifikowanie zadania „Ochrona wód w zlewni jeziora Wigry - grupa projektów w zakresie kanalizacji sanitarnej, oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę”, skierowanego do funduszu ISPA. Wniosek ma być rozpatrzony w marcu 2001 roku.
 3. Opracowanie projektów Muzeum Przyrodniczego im. A. Lityńskiego i Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego. W 2000 roku trwały starania o pozyskanie funduszy na wykonanie projektów. Odpowiednie wnioski zostały skierowane do NFOŚiGW oraz wpisane na listę zadań do Kontraktu Wojewódzkiego. Wnioski oczekują na rozpatrzenie.
 4. Rozpoczęcie budowy ścieżki edukacji przyrodniczo-kulturowej w przysiółku Słupie . W 2000 roku trwały starania o pozyskanie funduszy na ten cel. Dotychczas nie udało się zdobyć środków na ten cel.
 5. Budowa ścieżki edukacyjnej „Jeziora” w uroczysku Słupie. W 2000 roku trwały starania o pozyskanie funduszy na ten cel. Starania te zakończyły się powodzeniem. NFOŚiGW przyznał dotację i ścieżka zostanie wykonana w 2001 roku.
 6. Kontynuowanie prac związanych z zagospodarowaniem turystycznym Parku. Główne działania to:
 • budowa kładki przez doliną rzeki Czarna Hańcza. Wykonano ok. 400 m kładek.
 • budowa parkingu i dojścia do wieży widokowej Wiatrołuża. Wykonano.
 • modernizacja parkingu przy istniejącej wieży widokowej w Leszczewie. Wykonano.
 • budowa wież widokowych w: Wiatrołuży, Nowej Wsi i Bryzglu. Wykonano wieże w Wiatrołuży i Nowej Wsi. Wieża w Bryzglu zostanie wykonana w 2001 roku.
 • modernizacja pola namiotowego Jastrzęby - budowa sanitariatów. W 2000 roku trwały starania o pozyskanie funduszy na ten cel. Starania te zakończyły się powodzeniem. Chęć dofinansowania wyraziła Polsko – Szwajcarska Komisja Środków Złotowych oraz Fundacja EkoFundusz. Sanitariat zostanie wykonany w 2001 roku.
 • budowa zadaszonego miejsca edukacji i wypoczynku we wsi Krzywe. Wykonano.
 1. Modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej w WPN. Dalsza modernizacja sieci łączności bezprzewodowej w Parku, w tym przede wszystkim przyspieszenie starań o uzyskanie nowych częstotliwości i wyposażenie sieci w minimum dwie stacje retransmisyjne . Wykonano.
 2. Wykup gruntów prywatnych stanowiących enklawy w ekosystemach leśnych Parku położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów objętych ochroną ścisłą . Wigierski Park Narodowy wykupił ze środków własnych grunty prywatne o powierzchni 3,60 ha.
 3. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do modernizacji i zmiany technologii ogrzewania oraz działania zmierzające do oszczędności energii i ochrony powietrza na terenie WPN. Zainstalowano pompy ciepła w budynku Dyrekcji Parku w Krzywem oraz w leśniczówce Gawarzec. Oprócz tego w budynku dyrekcyjnym zainstalowano baterię kolektorów słonecznych. Ocieplono i poprawiono izolacyjność następujących osad WPN: Leszczewek, Królówek, Bryzgiel, Krzywe, Sobolewo II, Krusznik, Czerwony Folwark 10, Wysoki Most, Lipowe, Samle II, hydrofornia Krzywe.
 4. Kontynuacja prac związanych z budową nowych i remontem istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych. Z powodu braku środków inwestycyjnych niemożliwa była budowa nowych osad. Prace remontowe wykonano w 22 budynkach WPN.
 5. Wydanie nowych materiałów i przewodnika dotyczącego obszaru Parku . Nakładem WPN ukazało się 41 tytułów różnego typu materiałów informacyjnych, głównie ulotek. Wydawnictwo Multico wydało przewodnik kieszonkowy „Wigierski Park Narodowy”, którego autorami są pracownicy WPN.
 6. Przygotowanie własnych stron internetowych . Park posiada własne strony internetowe: www.wigry.win.pl, które w 2000 r. odwiedziło 3229 osób.
 7. Rozpoczęcie budowy szkółki leśnej Powały . Skierowano do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie tego zadania. W 2000 roku nie udało się pozyskać funduszy.

  

  

  

11. WNIOSKI

  

  

Główne działania które należy prowadzić w 2001 roku to:

 1. 1. Kontynuowanie działań związanych z rozwiązaniem problemu gospodarki ściekowej wokół jeziora Wigry.
 2. 2. Opracowanie projektów Muzeum Przyrodniczego im. A. Lityńskiego i Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego.
 3. 3. Kontynuowanie działalności edukacyjnej, w tym przede wszystkim:
 • budowa ścieżki edukacyjnej „Jeziora” w uroczysku Słupie
 • wydanie przewodnika po ścieżce „Jeziora”
 • zorganizowanie II Sztafety Obszarów Chronionych Woj. Podlaskiego
 • realizacja konkursów: plastycznego, fotograficznego i o najciekawszą legendę
 • wydanie kolejnych kompletów broszur
 • rozpoczęcie wydawania własnego kwartalnika
 • wymiana tablic informacyjnych na ścieżkach edukacyjnych „Las”, „Płazy” i „Suchary”
 1. Kontynuowanie prac związanych z zagospodarowaniem turystycznym Parku. Główne działania to:
 • modernizacja pola namiotowego Jastrzęby, w tym najważniejsza jest budowa sanitariatów
 • budowa wieży widokowej i parkingu w Bryzglu
 • modernizacja zadaszonego miejsca wypoczynku i edukacji we wsi Krzywe, pod kątem przystosowania dla usług gastronomicznych
 • remont starego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na ekspozycję stałą eksponatów zgromadzonych w ramach konkursu „Ocalić od zapomnienia”
 1. Zakończenie modernizacji systemu ochrony przeciwpożarowej WPN i dostosowanie do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.
 2. Organizacja Służby Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP).

  

  

  

Dalej »